Himi 10

6,833 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Himi 10

 1. 1. 10-р ангийн химийн хичээлийн тест 1. Термодинамикийн онол арга зүй, химийн урвалд хэрэглэж урвалын дулааны илрэлийг судалдаг салбарыг ..........................................гэнэ. А.Энерги Б. Химийн термодинамик В. Дулааны илрэл Г. Термодинамик 2. Ангижруулагч нь электроныг ......................, ........................урвалд орно. А. Электрон алдаж, ангижрах Б. Электрон авч, ангижрах В. Электрон авч, исэлдэх Г. Электрон алдаж, исэлдэх 3. Электролит гэж ......... бодисуудыг хэлнэ. A. цахилгаан дамжуулдаг Б. усанд уусдаг В. органик уусгагчид уусдаггүй Г. уусмал болон хайлмал байдалдаа ион болон задардаг 4. Бодисын үүсэхийн энтальпи нь тухайн бодисын задрахын энтальпитай тооны хувьд ...................., тэмдгээрээ................... байна. А. Тэнцүү, ижил Б. Тэнцүү, эсрэг В. Ялгаатай, ижил Г. Ялгаатай, эсрэг 5. 2H2O(хий)=2H2+O2(хий)–Q гэсэн урвалын үед тэнцвэр тогтжээ. Тэнцвэрийг бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд шилжүүлэхийн тулд урвалын нөхцөлийг хэрхэн өөрчлөх вэ? А. Даралтыг нэмэгдүүлэх Б. Савны эзэлхүүнийг багасгах В. Температурыг нэмэгдүүлэхГ. Усны концентрацийг бууруулах Д. Катализатор нэмэх 6. А2 + B2 = 2AB урвал өгөгджээ. Урвалын хурдыг Вант-Гоффын тэгшитгэлээр зөв илэрхийлсэнийг ол. А. Б. В. Г. 7. .Дан бодис хөнгөнцагаан нь: А. Зөвхөн ангижирна Б. Зөвхөн исэлдэнэ В. Исэлдэж ангижирна Г. Хүнд металл Д. Шингэн төлөвт оршдог. 8. А2 хий + В2 хий 2АВхий урвалд анхны бодисуудын концентрацийг 3 дахин ихэсгэвэл урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? А. Өөрчлөгдөхгүй Б. 3 дахин ихсэнэ В. 6 дахин ихсэнэ Г. 9 дахин ихсэнэ Д. 12 дахин ихсэнэ 9. Исэлдэн – ангижрах урвалыг сонгоно уу? А. CaO + CO2 = CaCO3 Б. HCl + KOH = KCl + H2O В. Fe(OH)2 = FeO + H2O Г. 2KClO3=2KCl+3O2 Д. AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 10. Дараах урвалуудын шулуун урвалын хурдны тэгшитгэлийг тохируулна уу. Урвалын тэгшитгэл: Урвалын хурдны тэгшитгэл 1 11. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O А. v=k∙[CO] 2 12. FeO + H2 → Fe + H2O Б. v=k∙[CO]3 3 13. FeO + CO → Fe + CO2 В. v=k∙[H2]
 2. 2. 4 14. Fe2O3 + 3CO → 2FeO + 3CO2 Г. v=k∙[H2]3 А.1А,2В,3Б,4Г Б. 1Б,2А,3В,4Г В.1А,2В,3Г,4Б Г. 1Г,2А,3Б,4В Д. 1Г,2В,3А,4Б 11. N2 + 3H2 = 2NH3 гэсэн урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг олох тэгшитгэл : А ]][[3 ][2 22 3 HN NH K В ][2 ]][[3 3 22 NH HN K Д 3 22 2 3 ]][[ ][ HN NH K Б 2 3 3 22 ][ ]][[ NH HN K Г 2 3 22 ][ ]][[ NH HN K 12. Исэлдэх урвалын бүдүүвч нь: А.Fe3+ → Fe2+ Б. Cu2+ → Cu0 В. Cl0 → Cl- Г. Mn 7+ → Mn2+ Д. Cu0 → Cu2+ 13.Хүхэрлэг хүчлийн диссоциацийн тогтмолыг аль тохиолдолд зөв илэрхийлсэн байна вэ? А. Êäèñ = Б. Êäèñ = В. Êäèñ = Г. Êäèñ = Д. Êäèñ = 14. Экзотермын урвал гэж юу вэ? А. Дулаан шингээдэг Б. Дулаан ялгаруулдаг В. Аль ч биш Г. Халах урвал 15.Урвалд орж байгаа бодисын ..............., ........... өөрчлөгдөхгүй зөвхөн урвалын ......... өөрчилдөг бодисыг катализатор гэнэ. 16.химийн тэнцвэрийн шилжилтэнд ...............,......................,............... зэрэг гадаад хүчин зүйлсийг бууруулах чиглэлд тэнцвэр шилжинэ. 17. 5,6 гр төмөр хүхэртэй нэгдэхэд 10,04 кЖ дулаан ялгардаг бол 56 гр төмөр хүхэртэй нэгдэхэд ямар хэмжээний дулаан ялгарах вэ? 18.Диссоциацийн зэрэг олох томьѐог бичвэл : А. = Б. = В. = Г. = Д. = 19.Тохирох үгийг нөхөж бич. тэнцүү , шулуун/ Эргэх урвал явагдаж буй системд ................ ба буцах урвалын хурдны тоон утга ................байна. 20. H2S, NaCI, H2O, K2SO4, LiOH, H2SO4, HCI, гэсэн электролитаас хүчтэй электролитийг ялгаарай.
 3. 3. 21.2KMnO4+NaNO2+H2O=2MnO2↓+3NaNO3+2KOH исэлдэх, ангижрах урвалыг тодорхойл. 22. Нэгэн химийн урвалын хурдыг масс үйлчлэлийн хуулиар илэрхийлбэл V=k [A]2 [B] байжээ. Урвалд орж байгаа А бодисын концентрацийг 2 дахин нэмэгдүүлэхэд хурд нь хэд дахин нэмэгдэх вэ? 23. Ионы хураангуй тэгшитгэлд тохирох дэлгэрэнгүй тэгшитгэлийг бичээрэй. 2H+ + S2- H2S 24.. Хүснэгтийг нөхөж бич. Электролитийн томъѐо Үүсэх катион Үүсэх анион Диссоциацийн тэгшитгэл Ca(OH)2 Ca2+ SO4 2- H2SO4 ……….+……….. 25.Исэлдүүлэгч, ангижруулагчийн аль нь болохыг тодорхойл. Mn+7 + 5e- = Mn+2 ................................... ХАРИУ 1. Б 2. г 3. Г 4. б 5. в 6. г 7. б 8.г 9Г 10Д 11В 12Д 13В 14Б
 4. 4. 15 шинж чанар, найрлага, хурд 16 даралт, температур, концентраци 17 100,4кЖ 18 Б 19 шулуун, тэнцүү 20. NaCI, K2SO4, LiOH, H2SO4, HCI, 21. 22 4дахин 23 хүчил, давс 24. OH- , Ca(OH)2 = Ca2+ + OH- H2SO4 .H + SO4 2- 25 ангижрах процесс исэлдүүлэгч
 5. 5. 1. Ямар металлууд хөнгөн байдаг вэ? a. Cu; Fe; Sn; Zn; K b. Fe; Sn; Pb; Na; Be c. Li; Na; K; Mg; AI 2. Бертолетийн давсыг халаахад юу үүсэх вэ? a. KCI; O2; b. KCI; KCIO4; c. K2O; KCI 3. Дараах хос бодисуудын уусмалыг холиход хар өнгийн тунадас буудаг нь: a. CuSO4ба NaOH b. Na2S баPb(NO3)2c. CaI2 ба AgNO3 4. Үелэх системийн 8 ба 11 дугаартай элементүүдийн хооронд үүсэх химийн холбоо нь: a. Ионы b. металлын c. донор акцептор 5. Барийн гидроксидын уусмал дундуур нэгэн хийг нэвтрүүлэхэд 19,7 г цагаан өнгийн тунадас буужээ. Ямар хийг хэвийн нөхцөлд хэдэн литр нэвтрүүлсэн вэ? a. 2.24 л CO2 b. 22.4 л CO2 c. 22.4 л N2 1. Ямар металлууд хүнд байдаг вэ? a. Mg; Ag; Cu; Zn; Cr b. Cs; Au; Ag; Os; Be c. Cu; Fe; Ag; Pt; Au 2. Шохойн чулууг халаахад юу үүсэх вэ? a. CaO; CO2 b. CaO; H2O; c. CaC2; CO2 3. Дараах хос бодисуудын уусмалыг холиход цэнхэр өнгийн тунадас буудаг нь: a. CuSO4баNaOH b. FeCI3баNaOH c. AgNO3ба PbCI2 4. Үелэх системийн 8 ба 16 дугаартай элементүүдийн хооронд үүсэх химийн холбоо нь: a. Ионы b. металлын c. туйлт ковалент 5. Шохойн усан дундуур нэгэн хийг нэвтрүүлэхэд 10 г цагаан өнгийн тунадас буужээ. Ямар хийг шохойн усанд хэдэн литр нэвтрүүлсэн вэ? a. 2.24 л CO2 b. 22.4 л CO2 c. 22.4 л NO2 Химийн холбоо 1. Молекулыг бүрдүүлэгч 2 ба түүнээс дээш тооны атомын хоорондох харилцан үйлчлэлийг ................ ............... гэнэ. а) химийн энерги в) элементийн валент б) иончлогдох процесс г) химийн холбоо 2. Химийн холбоонд ............... ................ оролцоно. а) хөнгөн атомууд в) валентын электронууд б) гадаад давхрааны электронууд г) атомын цөм 3. Химийн холбоо үүсэхэд энерги ........... холбоо задархад энерги ............. байна. а) ялгарч, шингээгддэг в) шингээгдэж, ялгардаг б) ялгарч, ялгардаг г) шингээж, шингээгддэг 4. Ионы холбоо гэж юу вэ? а) ионуудын үйлчлэх хүч в) ижил цэнэгтэй ионуудын түлхэлцэх хүч б) ионуудын бөөгнөрөх процесс г) эсрэг цэнэгтэй ионуудын харилцан үйлчлэх хүч 5. Сөрөг цахилгаан чанар багатай ................ сөрөг цахилгаан чанар ихтэй ................ нь ионы холбоогоор холбогдоно. а) металл биш, металл в) металл, металл биш б) металл, металл г) металл биш, металл биш 6. Ковалент холбоо гэж юу вэ? а) металл атомуудын дундын хос электроноор холбогдох б) металл бишийн атомууд дундын хос электроноор холбогдох в) металл бишийн атомууд, ижил атомууд дундын хос электроноор холбогдох г) хийн атомууд хос электроноор холбогдох 7. Холбооны урт хичнээн .............. байна химийн холбоо төдий чинээ ......... байна.
 6. 6. а) бага, сул в) хол, батжилтай б) бага, батжилтай г) их, тогтвортой 8. ................. атомаас тогтсон молекулын электрон үүл 2 цөмийн дунд ............ зайнд орших учир цэнэгийн ялгавар үүсдэггүй. Ийм холбоог ........... ковалент холбоо гэх бөгөөд уг молекулыг .............. молекул гэнэ. а) ижил, ижил, туйлгүй, туйлгүй б) өөр, өөр, туйлгүй, туйлт в) ижил, өөр, туйлгүй, туйлт г) өөр, ижил, туйлт, туйлгүй 9. Тэнхлэгийн дагуу үүссэн холбоог ..............., тэнхлэгийн перпендикуляр чиглэлд үүссэн холбоог ............ холбоо гэнэ. а) пи, сигма в) шулуун, огтлолцсон б) сигма, пи г) шулуун, перпендикуляр 10.Эрлийз орбитал гэдэг нь ................... орбиталийн дундаас анхны дүрсээ хадгалж чадахгүй ............. дүрс бүхий орбитал үүсэхийг хэлнэ. а) өөр өөр, дундын в) ижил, 2 дахин том б) өөр, бөмбөлөг г) ижил, гантель 11.Хос электроныг дундын болгон шилжүүлсэн атомыг ............... хоосон орбиталдаа электрон авч буй атомыг ........... гэнэ. а) ивээгч, салгагч в) өглөгч, салгагч б) акцептор, донор г) донор, акцептор 12.Ионы холбоот нэгдлүүдийг тодорхойл. а)NaCI; CuO; HBr; KOH; FeS б)CuO; CO2; NaOH; Ca3P2; O2 в)NaCI; CuO; FeS; Ca3P2; Na3N г)Na3N; NaNO3; Zn(OH)2; ZnO; NO2 13.Ямар бодисууд туйлгүй ковалент холбоотой вэ? а)NH3; H2; N2; N2H4; NO2 в)CI2; HCI; H2; O3; H2O б)N2; O2; H2; O3; P4 г)P2O5; CO2; S8; CO; PH3; 14.Туйлт ковалент холбоот нэгдлүүдийг тодорхойл. а)HCI; CO; CO2; HI; NH3 в)CO2; HBr; NaBr; K2O; KOH б)HCI; CO; CaO; CaO2; O3 г)HCIO; CI2O5; H2; Fe2O3; NO 15.Na2CO3молекулд ямар холбоо хэд байх вэ? а) ионы 2 в) ковалент 4 б) ковалент 6 г) ионы 2, ковалент 4 16.AI(OH)3молекулд ямар холбоо хэд байх вэ? а) ионы 3 в) ковалент 6 б) ионы 3, туйлт ковалент 3 г) туйлт ковалент 6 17.NH4CI молекулд ямар холбоо хэд байх вэ? а) ковалент туйлт холбоо 5 в) туйлт ковалент 3, донор акцептор 1, ионы 1 б) туйлт ковалент 4, ионы 1 г) донор акцептор 1, туйлт ковалент 4 18.Бодис хэдэн төлөв байдалд орших вэ? а) 3 в) 4 б) хэд ч байж болно г) 2 19.Дан атом ба холбоотой байгаа атомын аль нь их энергитэй байх вэ? а) дан атом в) адилхан б) холбоотой атом г) ямарч байж болно 20.Холбооны уртыг ямар нэгжээр хэмждэг вэ?
 7. 7. а) мм в) нм б) мк г) а 21.Дараах бодисуудын алиных нь холбоо урт байх вэ? а)F – F в)Br – Br б)CI – CI г)I – I 22.Дараах холбооны аль нь урт вэ? а) C – H в)C – CI б)C – F г)C – Br 23.Холбооны энергийг ямар нэгжээр илэрхийлдэг вэ? а) энерги в) кж/моль б) жоуль г) джоуль 24.Дараах холбооны аль нь их энергитэй вэ? а)C – C б)C = C в)C – H 25.Аль нь илүү туйлшрал холбоотой вэ? а)H2S б)CI2 в)HCI Химийн урвалын зүй тогтол 1. NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) халалцах б) задрах г) саармагжих 2. C2H4 + H2 = C2H6энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) халалцах б) задрах г) нэгдэх 3. NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + H2O энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) солилцох б) задрах г) саармагжих 4. Na2O + H3PO4 = Na3PO4 + H2O энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) халалцах б) солилцох г) саармагжих 5. CuO + H2 = Cu + H2O энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) халалцах б) задрах г) саармагжих 6. ZnO + CO = Zn + CO2энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) халалцах б) задрах г) саармагжих 7. C + O2 = CO2 + 409.78 кДж энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) исэлдэн ангижрах в) халалцах б) экзотермик г) эндотермик 8. I2 + H2 = HI – 50 кДж энэ ямар урвалын төрөл вэ? а) нэгдэх в) халалцах б) экзотермик г) нэгдэх ба эндотермик 9. Химийн энерги гэж юу вэ? а) химийн холбоог таслах энерги б) урвалын дүнд ялгарах энерги в) урвалын дүнд шингээгдэх энерги г) урвалын явцад илрэх энерги 10.Урвалын дулааны эффект гэж юу вэ? а) шингэх буюу ялгарах дулааны хэмжээ
 8. 8. б) урвалын үед ялгарах дулаан в) урвалын үед шингээгдэх дулаан г) аль нь ч биш 11......................... термохимийн урвалын тэгшитгэл гэнэ. а) химийн тэмдэг томъѐогоор бүдүүвчлэн бичсэн тэгшитгэлийг б) химийн урвалын тэгшитгэлийг в) химийн урвалын тэгшитгэлд дулааны эффектийг оруулсан тэгшитгэлийг г) химийн урвалын тэгшитгэлд ялгарсан дулааныг оруулсан тэгшитгэлийг 12.Урвалд орсон бодисын найрлагад орсон атомын .............. өөрчлөгдөж байгаа урвалыг исэлдэн ангижрах урвал гэнэ. а) харьцангуй атом масс б) исэлдлийн хэм в) тоо г) холбоо 13.KCIO3 = KCI + O2урвалын исэлдүүлэгч нь аль вэ? а)K+ б)CI+ в)CI+5 г)O-2 14.H2S + H2SO3 = S + H2O урвалын ангижруулагчийг ол. а)H+ б)S-2 в)S+4 г)O-2 15.Mn+7 ; Mn+6 ; Mn+4 ; Mn+2 ; - ийн аль нь хамгийн хүчтэй исэлдүүлэгч вэ? а) Mn+7 б) Mn+6 в)Mn+4 г)Mn+2 16.S+4 ; S+2 ; S0 ; S-2 –ийн аль нь хамгийн хүчтэй ангижруулагч вэ? а)S+4 б)S+2 в)S0 г)S-2 17.Дараах бодисуудын аль нь бүгд исэлдүүлэгчид вэ? а)HNO3; HCI; Zn в)HCI; HCIO3; NaOH б)HNO3; KCIO3; KMnO4 г)KCIO3; KMnO4; Cu 18.Дараах бодисуудын аль нь бүгд ангижруулагчид вэ? а)C; CO2; Mg в)C; CO; MgO б) C; CO; H2 г)H2; CO; CO2 19.Cu + HNO3конц = урвалд азотын исэлдлийн хэм нь хэд болтлоо ангижрах вэ? а)N+5 б)N+4 в)N2 0 г)N-3 20.Zn + HNO3маш сул= урвалд азотын исэлдлийн хэм нь хэд болтлоо ангижрах вэ? а)N+5 б)N+4 в)N2 0 г)N-3 21.H2S + O2хүрэлцээтэй = урвалд хүхрийн исэлдлийн хэм хэд болтлоо исэлдэх вэ? а)S-2 б)S+4 в)S0 г)S+6 22.KMnO4 + KCI + H2SO4 = урвалд манганийн исэлдлийн хэм хэд болтлоо ангижрах вэ? а) Mn+7 б) Mn+6 в)Mn+4 г)Mn+2 23.KMnO4 + KCI + KOH = урвалд манганийн исэлдлийн хэм хэд болтлоо исэлдэх вэ? а) Mn+7 б) Mn+6 в)Mn+4 г)Mn+2 24.K2S + KMnO4 + H2O = урвалд манганийн исэлдлийн хэм хэд болтлоо ангижрах вэ? а) Mn+7 б) Mn+6 в)Mn+4 г)Mn+2 25.N2 + 3H2 = 2NH3урвалд даралтыг нэмэгдүүлэхэд шулуун урвалын хурд ................. а. Хэвээр байна. в. буурна б. Ихсэнэ г. Яаж ч болно. 26.Fe + 2HCI = FeCI2 + H2↑ урвалд төмрийг ................ байдлаар авбал урвалын хурд ихсэнэ. а. нунтаг в. гулдмай б. хавтгай г. Үрлэн 27.Химийн урвалын хурдыг .............., тоо чанарын найрлагаа хэвээр хадгалж үлддэг бодисыг ................. гэнэ. а. Ихэсгээд, катализатор в. Бууруулаад, катализатор б. Өөрчлөөд, катализатор г. Өөрчлөхгүй, промотор 28.Урвалын хурдыг ихэсгэхэд катализаторыг ..................... гэнэ.
 9. 9. а. катализатор в. промотор б. ингибатор г. индикатор 29.Урвалын хурдыг удаашруулдаг катализаторыг ....................... гэнэ. а. катализатор в. промотор б. ингибатор г. индикатор 30.Урвалын хурд концентрацитай ....................... хамааралтай. а. Шууд в. урвуу б. хэвийн г. эсрэг Давсны гидролиз 1. Ямар урвалыг давсны гидролиз гэдэг вэ? а). Хүчил + ус в). Давс + суурь б). Суурь + хүчил г). Давс + ус 2. Хлорт хөнгөнцагааныг усанд уусгахад уусмалын орчин ямар байх вэ? а). Хүчиллэг в). Саармаг б). Шүлтлэг г). Усны анхны phөөрчлөгдөхгүй 3. Ямар давсны усан уусмал шүлтлэг орчинтой байх вэ? а). Хх - сс үүссэн давс в).Сх - хс үүссэн давс б). Хх - хс үүссэн давс г). Сх - сс үүссэн давс 4. Усан уусмалд явагдах урвалын мөн чанарыг илэрхийлэх тэгшитгэлийг заана уу. а). Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2CO3 б). Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 в). Na2CO3 + 2H+ = 2Na+ + CO2 + H2O г). CO3 + 2H+ = CO2 + H2O 5. Дараах бодисуудын усан уусмал холиход аль тохиолдолд ионы урвал явагдахгүй вэ? а). BaCI2 + Na2SO4 = BaSO4 ↓ + NaCI б). KNO3 + NaCI = KCI + NaNO3 в). NaCI + AgNO3 = NaNO3 + AgCI↓ г). HCI + NaOH = H2O + NaCI 6. Магнийн хлоридын уусмалын орчинг заана уу. а). Хүчиллэг в). Саармаг б). Шүлтлэг г). Гидролизод орохгүй 7. Аль тохиолдолд гидролизын идэвх сайжрах вэ? а). Давсны концентрацийг нэмэгдүүлэхэд б).Давсны концентрацийг багасгахад в). Уусмалыг ууршуулах г). Хүчил нэмэх 8. Ямардавс усан уусмалд шүлтлэг орчин үзүүлэх вэ? 1. K2S 2. Na2S 3. K2SO4 4. Na2CO3 а. 1, 2, 4 б. 1, 2, 3 в. 1, 3, 4 г. 4, 3, 2 9. Хөнгөнцагааны хлоридын гидролизыг ямар замаар хурдасгаж болох вэ? 1. HCI 2. Шүлт нэмэх 3. Уусмалыг усаар шингэлэх 4. Температурыг өсгөх а. 1, 2, 3 б. 2, 3, 4 в. 1, 3, 4 г. 4, 3, 2
 10. 10. 10.Дараах давсны гидролизын тэгшитгэлийг бичнэ үү. а) K2CO3 б) MgBr в) CuNO3 Бодисын төлөв байдал 1. Байгаль дээрх бүх бодисууд нь ............... төлөв байдалд оршдог. а. 3 б. 4 в. 2 2. Хийн молекулын хоорондын зай ........ учир харилцан үйлчлэх хүч нь ....... байна. а. Их, маш их б. Бага, бага в. Их, маш бага 3. Хийн хэлбэр дүрс хэмжээ юугаар тодорхойлогдох вэ? а. Савны хэлбэр, эзэлхүүны хэмжээгээр б. Бөөрөнхий дүрс эзэлхүүн в. Савны хэлбэр хэвийн нөхцөлд байх эзэлхүүн г. Шоо дөрвөлжин дүрс тасалгааны температур дахь эзэлхүүн 4. Шингэний молекул хоорондын зай .......... учир чөлөөтэй шилжиж ............. бөгөөд бие биеэс ............... урсана. а. Их, чадах, хамаарахгүй б. Бага, чадахгүй, хамааран в. Бага, чадах, хамааран г. Их, чадахгүй, хамаарахгүй 5. Хатуу бодисуудын жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай .......... учир хоорондын харилцан үйлчлэл нь ....... байна. а. Маш бага, их в. Их, бага б. Маш бага, бага г. Их, маш их 6. Хатуу биеийн орших хэлбэрийг .......... ба ................ гэж ангилна. а. Талст, талст биш в. Талст, аморф б. Аморф, аморф биш г. Хатуу, нунтаг 7. Плазмын төлөв гэдэг нь .......... ба .......... болон салсаныг хэлнэ. а. Цөм, протон в. Цөм, нейтрон б. Протон, нейтрон г. Цөм, электрон 8. Бодисын талст орон торын зангилаан дээр ........... ба ................ ион салаавчлан байрласаныг ........... талст оронт тор гэнэ. а. Нэмэх, нэмэх, ионы в. Хасах, хасах, ионы б. Нэмэх, хасах, ионы г. Нэмэх, хасах, бодисын 9. Бодисын талст оронт торын зангилаан дээр ............. байрласаныг .......... орон тор гэнэ. а. Атомууд, атомын б. Ионууд, молекулын в. Молекулууд, атомын в. Атомууд, молекулын 10.Бодисын талст орон торын зангилаан дээр ........ ба ............... байрласаныг ............ орон тор гэнэ. а. Ион, туйлт молекул, молекулын б. Туйлт, туйлгүй молекул, молекулын в. Молекул, атом, молекулын 11.Ямар талст орон торын зангилаан дахь жижиг хэсгүүд ковалент холбоогоор холбогдсон байх вэ? а. Ионы б. Атомын в. Металлын 12.Ямар талст орон торын зангилаан дээр катионууд байх вэ? а. Ионы б. Атомын в. Металлын
 11. 11. Уусмал 1. Дараах холимгуудын алинд нь бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь илүү жижиглэгдэн тархсан байх вэ? а. Дисперс в. Коллоид уусмал б. Жинхэнэ уусмал г. Адилхан 2. Шингэнд хатуу хэсгүүд тархсан дисперсийн систем аль нь вэ? а. Боорцогны хярам в. Хийжүүлсэн ундаа б. Булингартай ус г. Агаар 3. Хийд хий ууссан уусмал аль нь вэ? а. Утаа в. Манан б. Агаар г. Хийжүүлсэн ундаа 4. Хийд шингэн тархсан дисперсийн систем аль нь вэ? а. Утаа в. Манан б. Агаар г. Хийжүүлсэн ундаа 5. Хатуу уусмалын жишээ аль нь вэ? а. Архи в. Хайлш б. Чихэртэй ус г. Агаар 6. Шингэнд шингэн ууссан уусмалын жишээ аль нь вэ? а. Архи в. Хайлш б. Чихэртэй ус г. Агаар 7. Шингэнд хатуу ууссан уусмалын жишээ аль нь вэ? а. Архи в. Хийжүүлсэн ус б. Далайн ус г. Агаар 8. Шингэнд хий ууссан уусмалын жишээ аль нь вэ? а. Архи в. Хийжүүлсэн ус б. Далайн ус г. Агаар 9. Аль нь коллиод уусмал вэ? а. Архи в. Цуу б. Цавуу г. Далайн ус 10.Ургамлын үндсээр нь сорогдсон усанд юу ууссан байх вэ? а. Эрдэс бодис в. Хий б. Шингэн г. Органик бодис 11.Хүний цусанд юу ууссан байх вэ? а. Хатуу в. Хий б. Шингэн г. Аль аль нь 12.Бөөр цуснаас юуг ялгадаг вэ? а. Эрдэс бодис в. Шим тэжээл б. Шингэн г. Органик бодис 13.Цус уушигнаас юуг шингээдэг вэ? а. Эрдэс бодис в. Шим тэжээл б. Шингэн г. Хий 14.Хатуу бодисын талст эвдэрэхэд энерги яах вэ? а. Ялгардаг в. Шингэдэг б. Ялгарах ба шингэрэх г. Ялгарахгүй шингэхгүй 15.Уст талст үүсэхэд энерги яах вэ? а. Ялгардаг в. Шингэдэг б. Ялгарах ба шингэрэх г. Ялгарахгүй шингэхгүй 16.Уст талстын талсжсан усны хэмжээ ямар байх вэ?
 12. 12. а. Тогтмол в. Тогтмол биш б. Ямарч байж болно г. Хувьсана 17.Бодисын уусах чанар ямар байдаг вэ? а. Тогтмол в. Тогтмол биш б. Ямарч байж болно г. Хувьсана 18.Давсны ханасан уусмалыг яаж ханаагүй болгох вэ? а. Ширгээж в. Уусгагч нэмэх б. Хөргөж г. Ууршуулж 19.Давсны ханаагүй уусмалыг яаж ханасан болгох вэ? а. Ширгээж в. Халааж б. Хөргөж г. Хутгаж 20.Дараах давснуудын аль нь илүү олон молекул устай уст талст үүсгэх вэ? а. CaSO4 в. MgSO4 б. Na2CO3 г. FeSO4 21.Уусмал гэдэг нь .............. ба .............. – аас тогтсон нэгэн төрлийн систем юм. а. Бодис, шингэн в. Уусагч, шингэн б. Ууссан бодис, уусгагч г. Ууссан бодис, шингэн 22.Уусмалд ууссан бодис ........... юмуу ............ болтлоо жижиглэгдэн тархсаныг жинхэнэ уусмал гэнэ. а. Молекул, атом в. Атом, ион б. Молекул, ион г. Жижиг хэсгүүд 23.Уусгагч нь шингэн, уусагч нь хатуу уусмалыг нэрлэ. а. Бензинд тос в. Усанд спирт б. Усанд давс г. Усанд нүүрсхүчлийн хий 24.Уусгагч нь шингэн, уусагч нь шингэн уусмалыг нэрлэ. а. Усанд тос в. Спиртэнд ус б. Усанд зэсийн байван г. Усанд хлортустөрөгч 25.Уусгагч нь шингэн, уусагч нь хий уусмалыг нэрлэ. а. Бензинд тос в. Спиртэнд ус б. Усанд HCI г. Усанд H2SO4 26.Дараах уусмалуудын аль нь бүгд шингэн уусмал вэ? а. Усанд CO2; агаарт ус; агаарт тоос шороо б. Усанд HCI; усанд спирт, бензинд тос в. Усанд NaOH; агаарт СО, усанд ортофосфорын хүчил г. Спиртэнд KOH; усанд бензин, төмөр зэсийн хайлш 27.Бодисын уусах нь ................ үзэгдэл юм. а. Химийн б. Физикийн в. Физик, химийн 28................ бүхий нэгдлийн талст гидрат гэнэ. а. Ус б. Талстжсан ус в. Усгүй г. Гидроксид бүлэг 29.............. усанд уусахдаа дулаан ялгарна. а. Агаар б. Хүхрийн хүчил в. Аммонийн нитрат 30.............. усанд уусахдаа дулаан шингээнэ. а. Агаар б. Хоолны давс в. Аммонийн нитрат Уусмалын концентраци 1. Уусмалын концентраци гэж юу вэ? а. Уусмал ба уусгагчийн ялгаа в. Уусмалын масс б. Уусмал ба уусагчийн харьцаа г. Уусмалын эзэлхүүн
 13. 13. 2. Процентийн концентраци гэж юу вэ? а. 100 нэгж уусгагчид ноогдох уусагчийн хэмжээ б. 100 нэгж уусмалд ноогдох уусагчийн хэмжээ в. 100 нэгж уусмалд ноогдох уусгагчийн хэмжээ г. 100 нэгж уусгагчид ноогдох уусмалын хэмжээ 3. Молийн концентраци гэж юу вэ? а. 100 г уусмал дахь уусагчийн масс б. 1000 мл уусмал дахь уусгагчийн масс в. 1000 мл уусгагчид уусагчийн тоо хэмжээ г. 1000 мл уусмал дахь уусгагчийн тоо хэмжээ 4. Уусмалын процентийн концентрацийн хэмжээ ямар хязгаарт байдаг вэ? а. 100 ≤ б. 100 ≥ в. 0 ≤ 100 г. 60 5. 100 хувийн уусмал гэвэл юу байх вэ? а. Уусмал б. Уусгагч в. Уусагч г. Аль аль нь 6. 0 хувийн уусмал гэвэл юу байх вэ? а. Уусмал б. Уусгагч в. Уусагч г. Аль аль нь 7. 10 г давсыг 40 г усанд уусгавал хэдэн процентийн уусмал үүсэх вэ? а. 10 б. 20 в. 40 8. 30%-ийн уусмал бэлтгэхийн тулд 20 г усанд хэдэн г давс уусгах вэ? а. 2 б. 12 в. 15 9. 40%-ийн 20 г уусмалд хэдэн г давс байх вэ? а. 2 б. 4 в. 8 10.20%-ийн уусмал бэлтгэхийн тулд 5 г давсыг хэдэн г усанд уусгах вэ? а. 5 б. 10 в. 20 11.10 г давсаар 20%-ийн дээд тал нь хэдэн г уусмал бэлтгэж болох вэ? а. 10 б. 50 в. 40 12.20%-ийн давсны хүчлийн (d=1.1г/см3 ) бол 50 мл уусмалд агуулагдах давсны хүчлийн хэмжээг ол. а. 11 б. 45,5 в. 40 13.20%-ийн давсны хүчлийн (d=1.1г/см3 ) бол 50 г уусмал ямар эзэлхүүнтэй байх вэ? а. 9,0 б. 10,2 в. 55 14.500 мл уусмал дахь уусгагчийн тоо хэмжээ 2 байсан бол молийн концентраци хэд байх вэ? а. 1 б. 2 в. 4 15.500 мл 2 молийн уусмалд хэдэн моль уусагч байх вэ? а. 1 б. 2 в. 4 16.1 моль уусгагчаар 2 молийн хэдэн мл уусмал бэлтгэж болох вэ? а. 1000 б. 2000 в. 400 17.2000 мл уусмал дахь уусагчийн хэмжээ 2г/экв байсан бол нормаль концентрацийг ол. а. 1 б. 2 в. 4 18.2000 мл 2 нормалийн уусмалд хэдэн г/экв уусагч байх вэ? а. 1 б. 2 в. 4 19.1г/экв уусагчаар 0.5 нормалийн хэдэн мл уусмал бэлтгэх вэ? а. 1000 б. 2000 в. 400 20.Ижил эзэлхүүнтэй ижил молийн натрийн шүлт ба калийн шүлтийн уусмалын алинд нь их масстай шүлт байх вэ? а. NaOH б. KOH в. Адилхан 21.45 г усанд 5 г давсыг уусгахад хэдэн хувийн уусмал үүсгэх вэ?
 14. 14. а. 10% б. 5% в. 15% 22.300 г уусмалд 30 г хүхрийн хүчил агуулагдаж байгаа бол хэдэн хувийн уусмал вэ? а. 10% б. 9,3% в. 20% 23.5%-ийн уусмал бэлтгэхийн тулд 10г давсыг хэдэн мл усанд уусгах вэ? а. 95мл б.100мл в. 190мл г. 90мл 24.100 мл уусмалд 2г натрийн гидроксид агуулагдаж байгаа бол молийн концентрацийг ол а. 1м б. 0.1м в. 0.5м г. 0.2м 25.0.1 м концентрацтай 2000 мл уусмал бэлтгэхэд хэдэн г хүхрийн хүчил хэрэгтэй вэ? а. 10г б. 20г в. 19,6г г. 9,8г 26.10м концентрацтай 50мл натрийн шүлтийн уусмалыг 500мл болтол шингэлэхэд концентраци нь хэд болох вэ? а. Өөрчлөгдөхгүй б. 1м в. 2м г. 20м 27.Пирофосфорын хүчлийн /H4P2O7/ эквивалентыг ол. а. 178 б. 89 в. 44,5 г. 45,4 28.Стронцийн гидроксидын эквивалентыг ол. а. 122 б. 61 в. 30,5 г. 15,2 29.Төмрийн (III) сульфатын эквивалентыг ол. а. 400 б. 200 в. 133,3 г. 66,67 30.1м, 1н концентрацитай 1л хүхрийн хүчлийн уусмалуудад агуулагдах хүчлийн массыг ол. а. 49г, 49г б. 98г, 98г в. 98г, 49г г. 49г, 98г 31.Урвалд оролцож байгаа уусмалуудын нормаль концентраци тэнцүү биш бол урвалд зарцуулагдах эзэлхүүн нь концентрацидаа .............. хамааралтай. а. Шууд б. Шууд бус в. Урвуу г. Эсрэг 32.Концентраци нь тодорхой мэдэгдэж байгаа уусмалыг ............... буюу .......... уусмал гэнэ. а. Титрийн, процентын б. Молийн, процентийн в. Титрийн, нормаль г. Титрийн, ажлын 33.0,1н 100мл уусмалд хэдэн грамм натрийн карбонат байх вэ? а. 5,3г б. 0,53г в. 10г г. 100г 34.0,5н 50мл уусмал бэлтгэхэд 96%-ийн хүхрийн хүчлээс (d=1.86) хэдэн мл-ийг авах вэ? а. 2мл б. 2,5 мл в. 5,5 мл г. 2,55 мл 35.2н 100мл уусмал бэлтгэхэд хэдэн г CuSO4 5H2O хэрэгтэй вэ? а. 20г б. 25г в. 12,5г г. 12г

×