Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppilaitoksen toimintaympäristön ja opettajien ennakointikyvykyyden kehittäminen

63 views

Published on

Esitys pidetty Hämeen Ammattikorkeakoulussa 27.9.2019

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppilaitoksen toimintaympäristön ja opettajien ennakointikyvykyyden kehittäminen

 1. 1. Oppilaitoksen toimintaympäristön ennakointi ja opettajien ennakointikyvykkyyden edistäminen osana tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia Esitys 27.9.2019, HAMK, Hämeenlinna 26.9.2019 Elina Vuorio
 2. 2. Sisältö - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen esittely - tavoitteet, päätoimenpiteet, toimijat - tähänastiset tuotokset ja miten niihin on päästy - Ennakointiakatemia osaamistarpeiden ennakoinnin, koulutussuunnittelun ja johtamisen tukena - Oppilaitoksen (digitaalisen) toimintaympäristön ennakointi, opettajien osallistaminen ja ennakointikyvykkyyden edistäminen alueellisesti - case-esimerkkejä toimenpiteistä - Laadullisen ja määrällisen ennakointitiedon hyödyntämiseen välineitä - Ennakointiakatemian verkkosivusto, www.ennakointiakatemia.fi, ja tietopalveluosion sisällöt (trendit- ja signaalit-osiot) - Osallistavat ennakointimenetelmät (verkkotyöskentely, pilottityöpajat) - Pienryhmätyöskentelyä: Tulevaisuuden työelämä -ennakointikartta ja OPH:n osaamiskorttipakka 29.5.2020Etunimi Sukunimi2
 3. 3. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia • ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. • Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. • Ennakointiakatemiaa kehitetään EAKR-hankerahoituksella 1.9.2018–31.8.2020. • Tutustu: ennakointiakatemia.fi 29.5.2020Etunimi Sukunimi3
 4. 4. Osaamistarpeiden ennakoinnin toiminnallinen ketju alueellisesti / maakunnallisesti j Elinkeinoelämä Seudullinen taso Elinkeinoelämä Maakunnallinen taso Koulutuksen tarjoajat ja koulutusohjelmat Tietopalvelutuki Osallistavat ennakointiprosessit Verkostoyhteistyö
 5. 5. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toimijat 29.5.2020Etunimi Sukunimi5
 6. 6. 6 Ennakointialusta/ tietopalvelu (V-S liitto) II.asteen koulutuksen tarpeet ja tieto, jota tuotetaan alustalle Ennakointiakatemian toimintamallin rakentaminen ja kehittäminen sekä tulevaisuustiedon jalostaminen (Turun AMK) Yritysyhteistyömallin kehittäminen (Yrityssalo+TY/Brahea) Ennakointiakatemia Ennakointiakatemian tuotoksia
 7. 7. Ennakointiakatemia – osaamistarpeiden ennakoinnin, koulutussuunnittelun ja johtamisen tukena
 8. 8. Miten oppilaitosten henkilöstö on ollut mukana alueellisessa osaamistarpeiden ennakoinnissa? - On käytetty alueellista, osallistavaa ja verkostomaista toimintamallia. - Heikkojen signaalien keruu verkossa  Pinterest välineenä, luotu pilottialoille taulut, jonne ilmiöitä kerätty v. 2018-2019 vaihteessa) - Ennakointityöpajat pilottialoilla (ict, luovat alat, matkailuala, meriala, valmistava teollisuus; tulossa sote) keväällä 2019:  mukana alueen koulutusorganisaatioiden (eri koulutusasteet mukana), työelämän (erit. yritykset), alue- ja TE-hallinnon edustajia.  osallistavassa työskentelyssä hyödynnetty eri välineitä: - - Futures Platform -sähköinen työkalu - Sitran megatrendikorttipakka - tilastotietolähteet ja - asiantuntija-alustukset herättelijäpuheenvuoroina.
 9. 9. Miten oppilaitosten henkilöstö on ollut mukana alueellisessa osaamistarpeiden ennakoinnissa? - Turun ammattikorkeakoulussa pilottiryhmänä on toiminut koulutuksen kehittämisen yksikkö (FLD-tiimi), joka koostuu eri alojen amk-opettajista ja koulutuksen kehittämisen asiantuntijoista. Mukana:  heikkojen signaalien keruussa verkossa  pilottialojen ennakointityöpajoissa ja  pilottialojen skenaarioiden työstössä - Lisäksi osallistavassa työskentelyssä on ollut mukana muita amk- opettajia ja asiantuntijoita, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan osallistua alueelliseen osaamistarpeiden ennakointityöhön.  Kehittämistyöhön otetaan edelleen mukaan alueellisten osaamistarpeiden ennakointityöstä kiinnostuneita henkilöitä!
 10. 10. Faktoja ja kokemuksia työpajoista - Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityöpajojen perustoteutusrunko oli sama, mutta variaatioita tehtiin jonkin verran: - osa työpajoista monialaisia - osassa työpajoja oli ko. toimialan työelämästä puheenvuoro(ja) keskustelun herättelijöinä - kahdessa työpajassa pilotoitiin ulkopuolista fasilitaattoria - yksi työpajasta suunnattu olemassa olevalle toimijaverkostolle, muut työpajat toteutettiin avoimen kutsun periaatteella. - työpajojen osallistujamäärät vaihtelivat 24–30 osallistujaa / työpaja; yhteensä n. 160 henkilöä osallistui kevään aikana järjestettyihin ennakointityöpajoihin. - Työpajoissa tuotettiin yhteistä näkemystä ko. toimialan tulevaisuustarinoihin. Työpajojen tuotosten kautta nostettiin esiin vaihtoehtoisia trendejä ko. toimialan tulevista kehityssuunnista. - Palautekyselyistä saatu hyvää palautettu työpajoihin osallistuneilta. 29.5.2020Etunimi Sukunimi10
 11. 11. Ennakointiakatemian verkkosivusto tarjoaa… • Työkalun: – Johdolle ja koulutuspäälliköille koulutustarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen (strategia, aloituspaikat, ops-työ ym.) – Opettajille ja opinto-ohjaajille opetuksen kehittämiseen sekä oman osaamisen tueksi – Markkinointiin ja viestintään
 12. 12. 29.5.2020Etunimi Sukunimi12
 13. 13. Alueelliset koulutusratkaisut Oppilaitostason koulutusratkaisut Järjestämisluvat Määrällinen ennakointi- aineisto Kansainvälinen Valtakunnallinen Maakunnallinen Alueellinen Koulutusalakohta inen Laadullinen ennakointiaineisto Osaamisen ennakointifoorumit Ennakointiakatemia n tulevaisuustyöpajat /-foorumit Laakerin top- ohjaaja koulutukset Neuvottelukunnat Henkilöhaastatte- lut / yrityskäynnit Opiskelijapalautteet Ennakointitiedon eri lajit koulutusorganisaatioiden johtamisen ja koulutussuunnittelun tukena
 14. 14. Megatrendit ja signaalit Väestö- kehitys/ Maahanmuutto Ilmaston - muutos Tekoäly ja robotiikka Ruoka- tuotanto Globaalit ilmiöt Työn sisältöjen ja ajattelutavan muutos Alueelliset tilastot ja trendit Elinkeino- rakenne Asukasluvun ja ikäluokkien kehitys Työttömät työnhakijat Ikä, koulutustaso, ammattiryhmä Työvoimatarve ja ennustettu kehitys eri aloilla Koulutusalakohtaiset tilastot ja raportit Alakohtainen työvoimatarve ja ennustettu kehitys Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus Alan vetovoimaisuus Alan suurimmat työllistäjät Uuden työvoiman tarve Koulutusorgani saation omat opiskelija- kyselyt, yrityskyselyt Monipuolinen ennakointitieto johtamisen ja koulutussuunnittelun työvälineenä
 15. 15. • Megatrendit – Huomioitavat tulevaisuuden trendit ja signaalit (Sitra, World Economic forum, Talouselämä, 2050 –earth, tekojasuomelle.fi) • Alueellisia tilastoja – Alueellinen väestökehitys (syntyvyys +ikäluokkaennusteet+ eläköityvät alat + maahanmuuttajat+ maan sisällä muuttavat) – Alueen elinkeinorakenne + muutokset (Tem toimialojen näkymät ja tilannekatsaukset, EK) – Alueelliset kehitysnäkymät (TEM+ELY+VATT2025+Kauppakamari) – Työllisten määrä eri toimialoittain/työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin (VATT+ELY) – Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysnäkymät (Vipunen, OPH, FOREammatti) Määrällinen tieto, jota Ennakointiakatemian sivustolle tuotetaan / on tuotettu
 16. 16. Määrällinen tieto (jatkuu) • Alueellisia tilastoja (jatkuu) – Sijoittuminen eri koulutusaloilla (Ely) – Alan vetovoimaisuus (Opintopolku.fi, Amis2018) – 7-9.luokkalaisten määrä alueittain (Tilastokeskus) – Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa alueittain (Tilastokeskus)
 17. 17. Määrällinen tieto • Opinto-/koulutusalakohtaista – Ikäluokat alueella ja kehitys (Tilastokeskus, VATT) – Ikärakenne toimialalla, työttömyys, koulutustaso (Tilastokeskus, VATT) – Alan työpaikat alueella ja ennustettu kehitys (Tilastokeskus, VATT) – Alan vetovoimaisuus (Opintopolku) – Alan työllisten koulutustausta (Tilastokeskus) – Jatko-opintojen määrä – Suurimmat työnantajat (Kauppakamari)
 18. 18. Määrällinen tieto (esimerkkejä tietolähteistä ennakoinnin tueksi) • Oppilaitoskohtaista aineistoa – Toiminta-alue – Strategia, toiminta-ajatus ja visio – Koulutustarjonta (kuka tarjoaa mitäkin tutkintoja + at:t ja eat:t, www-sivut) – Tilinpäätös, tuloslaskelma (kehitys viime vuosina, toimintakertomukset) – Henkilömäärä (kehitys viime vuosina, miten opettajakunta jakautunut, toimintakertomukset)
 19. 19. Laadullinen tieto • Yrityskyselyt työpaikkaohjaajakoulutusten (top) lopuksi, neuvottelukuntien hyödyntäminen, top-ohjaajia ja opettajia hyödyntäen. • Omat tulevaisuustyöpajat (neuvottelukuntien ja vastaavien verkostojen hyödyntäminen tässä) • Opettajien näkemykset kentältä kootaan systemaattisesti esim. tiimien yhteydessä (esim. tiimin vuosikelloon ennakointipainotteinen kokous). • V-S liiton organisoimat eri koulutusalojen foorumit Varsinais-Suomessa (rakennus- ja kiinteistöala, logistiikka, matkailu, marata-verkosto, soten Loukkotyöryhmä, kauppa, ict)
 20. 20. Pienryhmätyöskentely 29.5.2020Etunimi Sukunimi20
 21. 21. Futures Platform -työkalu pähkinänkuoressa - Sähköinen työkalu ennakointia tekeville toimijoille – auttaa muodostamaan kokonaisnäkemystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. - Erilaisten ilmiöiden, heikkojen signaalien ja trendien kytkeminen ko. organisaation / verkoston tulevaisuustyöskentelyyn  ennakointikartat eri teemoista. - Työkalu toimii myös päivittyvänä tietopankkina (ilmiöihin ja signaaleihin liittyvät artikkelit, videot) - Työkalu mahdollistaa parhaimmillaan vuoropuhelun eri toimijoiden, ja eri toimialojen, kesken. - Työkalun avulla on esim. yrityksillä mahdollista löytää uusia kasvusuuntia. Lähde: https://www.futuresplatform.com/fi 29.5.2020Etunimi Sukunimi21
 22. 22. Työskentely pienryhmissä I -osuus (n. 30 min. ja yhteinen purkuosuus) - Tutustukaa pienryhmissä Tulevaisuuden työelämä -ennakointikartan ilmiöihin. - Ilmiöpallukat avautuvat klikkaamalla ja sitä kautta pääsee lisätiedon lähteille. - Valitkaa pienryhmässänne 5–7 ilmiötä, jotka arvioitte tulevaisuuden työelämän kannalta merkittäviksi (merkitkää ne äänestys-toiminnolla eli peukutuksella). Perustelkaa antamanne äänet lyhyesti ko. ilmiön kommentit-kenttään. Kysymyksiä pohdittavaksi: - Miten nämä ilmiöt vaikuttavat koulutuksen sisältöihin ja toteutustapoihin? Pohdi asiaa oman substanssialasi näkökulmasta. - Entä miten nämä ilmiöt muokkaavat opettajan työnkuvaa? - Pienryhmäosuuden jälkeen tulokset kootaan yhteen ja käydään keskustelu tuloksista. 29.5.2020Etunimi Sukunimi22
 23. 23. OPH:n osaamisen ennakointifoorumin (OEF:n) osaamiskorttipakka • Osaamiskortit sisältävät toimialaryhmien (9 kpl.) kasvavat ja tärkeimmät osaamiset vuoteen 2035. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkko versio_3.pdf • Osaamiskorttien lähtökohtana on ennakointiprosessi, jossa OEF:n ja työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet peilaten eri tulevaisuuden skenaarioihin osaamis- ja koulutustarpeita sekä miettineet koulutuksen kehittämisehdotuksia. • Osaamiskorttipakan osaamiset sisältävät: – yleisiä osaamisia – työelämätaitoja ja – digitaitoja 29.5.2020Etunimi Sukunimi23
 24. 24. Työskentely pienryhmissä II –osuus (n. 30 min. ja yhteinen purkuosuus) • Tutustukaa pienryhmissä OPH:n osaamisen ennakointifoorumin osaamiskorttipakkaan. Valitkaa 1-2 toimialaa, joiden osaamiskortteja tarkastelette. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkover sio_3.pdf Kysymyksiä pohdittavaksi: • Mitä ajatuksia ko. osaamiskortti yleisesti herätti? • Miten arvioit sen hyödynnettävyyttä omassa työssäsi? Pohtikaa asiaa erityisesti digitaitojen näkökulmasta. - Pienryhmäosuuden jälkeen tulokset kootaan yhteen ja käydään keskustelu tuloksista. 29.5.2020Etunimi Sukunimi24
 25. 25. Lisätiedot Elina Vuorio, hankkeen projektipäällikkö (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi, p. 040 3550 526) 29.5.2020Etunimi Sukunimi25

×