SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Бүлэг 3: Ногоон байгууламжийн төлөвлөлт ба байгаль цаг уур хүчин зүйлс,
төлөвлөлтийн үндсэн норм
А. Мэдлэг шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 1 оноо
1. Хот суурин газарт амьдардаг хүмүүст........................ нөхцөл огцом нөлөөлдөг.
А. Ногоон байгууламжийн
Б. Цаг уурын
В. Хөрсний
2. Ногоон байгууламжийн системийг байгуулахдаа тухайн бүс нутгийн байгаль-цаг
уурын нөхцөл, ландшафтын онцлогыг тодорхойлсоон байна.
А. Үнэн
Б. Худал
3. Ногоон ургамал цаг уурын ..................................... нөхцлийг зөөлөрүүлж өгдөг.
А. Агаарын
Б. Тааламжтай
В. Тааламжгүй
4. Өмнө зүгийн хотуудад ногоон байгууламжийг байгуулахад хойд зүгийн хотуудаас
бага ................ зарцуулна.
А. Хугацаа
Б. Ус
В. Бордоо
5. Өмнө зүгийн хотуудад ногоон байгууламжийн шаардлагатай эффект бий
болгоход ойролцоогоор хэдэн жил шаардлагатай вэ?
А. 10-15 жил
Б. 5 жил
В. 50 жил
6. Хойд зүгийн хотуудад ногоон байгууламжийн шаардлагатай эффект бий
болгоход хэдэн жил шаардлагатай вэ?
А. 10 жилээс бага
Б. 50 жилээс их
В. 25 жил
7. Гар бөмбөгийн талбайг төлөвлөхдөө нийт талбай болон тоглох хэсгийн хэмжээг
баримтлана.
А. Үнэн
Б. Худал
8. Хогын савнаас биеийн тамирын талбай............................... зайтай байна.
А. 15 м
Б. 10 м ихгүй
В. 20м-ээс багагүй
9. 10 метр хүртэлх моддыг сийрэг тарихад хэдэн метрийн зайтай тарих вэ?
А. 5-6м
Б. 4-5м
В. 4-5,5 м
10. Хогын савны ойролцоо.................................... ургамалан хашлагыг төлөвлөнө.
А. Өндөр
Б. Намхан
В. Бордюр
11. Ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд ургамлын экологийн шинж чанараас
хамаарч хоорондох зайг тохируулдаг.
А. Үнэн
Б. Худал
12. Шигүүн тарихад тохиолдолд 20 метрээс дээш өндөртэй моддыг ............. зайтай
төлөвлөнө.
А. 6-8 м
Б. 4,5м
В. 4,5-5,5м
13. Модыг сургуулийн болон цэцэрлэгийн барилгын хананаас ............. зайтай
тарихаар төлөвлөнө.
А.10 м
Б. 5 м
В. 7 м
14. Модыг сууцны болон сургуулийн барилгын хананаас ижил зайд тарихаар
төлөвлөнө.
А. Үнэн
Б. Худал
15. Орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгт гимнастикын талбайг................
байна.
А. 600 м2
Б. 67х36м
В. 900 м2
16. Цэцэрлэгийн талбайн бүх хэсэг ............................ холбогдсон байхаар
төлөвлөнө.
А. Явган зам
Б. Машин зам
В. Ургамал
17. Гэрлийн шон болон мод хоорондын зайг модны .................... хүртэлх зайгаар
тооцоно.
А. Иш
Б. Титэм
В. Навч
18. Замын бордюраас модыг ........................... метрийн зайтай төлөвлөнө.
А. 0,5-0,75 м
Б. 0,75-1,0 м
В. 0,75м
19. Намхан сөөгийг 0,5- 1 метрийн зайтай тарих нь тарилтын ..................... хэлбэрт
хамаарана. А.Шигүүн
Б. Холимог
В. Сийрэг
20. Гэрлийн шонгоос модны титэм хүртэл...................... метрийн зайтай байхаар
төлөвлөнө.
А. 1,5 м
Б. 0,75-1,0 м
В. 0,5м
В. Чадвар шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Тухайн газарт ногоон байгууламжийн төлөвлөлт хийхийн өмнө зайлшгүй судлаж
тогтоох 3 зүйлийг нэрлэ.
А.....................................
Б....................................
В........................................
2. Сууцны хороололд хэдэн зурвастай зам төлөвлөх вэ?
А. 2
Б. 3
В. 1
3. Дараах талбайн хэдэн хувьд ногоон байгууламж байх вэ?
А. Барилгажсан нийт талбайн -.........................
Б. Сууцны хорооллын барилгажсан талбайн -...............
4. Ногоон байгууламжийн төрлүүдийн очих хугацааг бич
А. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн - ...........................
Б. Дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн -.....................
В. Бичил хорооллын дундах цэцэрлэг - .........................
5. Газар нутгийн тогтвортой байлдыг үнэлэх 3 хэмжүүрийг нэрлэ.
А............
Б.................
В..................
6. Объектуудын нэг хүнд оногдох талбайн утгыг тохируул.
А. Хотын чанартай парк 1. 4 м2
Б. Тусгай зориулалтын парк 2. 5 м2
В. Бичил хорооллын сад 3. 8 м2
А........... Б............... В...................
7. Ногоон байгууламжийн элементүүдийг нэрлэ.
А..............
Б...............
В................
8. Паркын замуудын өргөнийг бич.
А. Үндсэн зам - ......................
Б. Хоёрдугаар зэргийн зам - ................
В. Нэмэлт зам -.......................
9. Ургамлан хашлагыг өндрөөр нь 4 ангилдаг. Тэдгээрийн нэрлэ.
А.......................
Б......................
В.........................
Г......................
10. Ургамлан хашлагын өндрийн тоон үзүүлэлтийг бич.
А. Өндөр -......................
Б. Намхан -............................
В. Бордюр -............................
11. Бичил хорооллын аж ахуйн зориулалттай талбайг сууцнаас хэдэн метрийн зайд
төлөвлөх вэ? Зайн хэмжээг бич.
А.................
12. Бичил хорооллын хөл бөмбөгийн талбайг хэд хэдийн харьцаатай байгуулах вэ?
Талбайн хэмжээг бич.
А..................
С. Хэрэглээ шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Ажлын зурагт хогын сав төлөвлөх болов. Хүүхдийн тоглоомын болон насанд
хүрэгчдийн амрах талбайгаас хэдэн метрийн зайд төлөвлөх вэ?
А. 20м-ээс багагүй
Б. 10 м ихгүй
В. 50 м
2. Ногоон байгууламжийн тарилтын 2 хэлбэрийг бич.
А..................
Б...................
3. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах ажлын проектыг зураглах
2 масштабыг бич.
А...........................
Б. ....................
4. Нийтийн хэрэгцээний нутаг дэвсгэрийг хэрхэн төлөвлөх вэ? Тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
.....................
5. Тээврийн хэрэгсэл зорчих хэсгийн замын түвшинээс 15см өндөр өргөгдсөн байх
ёстой 2 замыг нэрлэ.
А.................
Б..................
6. Хотын цэцэрлэгийн байр зүйн план гаргах шаардлага гарав. Хэдний
масштабаар хийх вэ?
А. 1:50
Б. 1:100
В. 1:500
7. 2 метр өндөр хашааны дагуу мод тарих болов. Хашаанаас мод хүртэлх зайн
хэмжээг ол.
А. 1 метр
Б. 4 метр
В. 0,5-1метр
8. Явган замын дагуу ургамлан хашлагыг замын бордюраас хэдэн метрийн зайтай
төлөвлөх вэ? Ажлын зурагт тусгах зайн хэмжээг тодорхойл.
А. 0,5-0,75 метр
Б. 0,75-1,0 метр
В. 0,5 метр
9. Ногоон байгууламжийн объектуудын ажлын баримт бичгийн бүрэлдэхүүнийг
бич.
А.........................
Б...........................
В. .............................
10. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах төлөвлөгөөний ажлын
зургийг гаргах даалгавар авав. Ажлын зургийн масштабыг тодорхойл.
А. 1:500
Б. 1:2500
В. 1:2000
11. Объектын төлөвлөлтөнд намхан сөөгийг сийрэг тарилтын хэлбэрийг сонгосон
байв. Ургамал хоорондын зайн хэмжээг тодорхойл.
А. 3 метр
Б. 1-1,5 метр
В. 0,5 метр
12. Ногоон байгууламжийн талбайн 3 бүтцийг бич.
А.....................
Б.....................
В.....................
13. Хотын гол замын дагуу зурвас байгуулах болов. Явган зам болон авто замын
хооронд хэдэн метрийн өргөнтэй зурвас төлөвлөх вэ?
А. 6-8 метрээс багагүй
Б. 10 метрээс багагүй
В. Нормчлохгүй
14. Ногоон байгууламжийн 2 ач холбогдлыг нэрлэ.
А...................
Б....................
15. Мод зун болон хавар намрын улиралд тоосыг хэдэн хувиар хуримтлуудаг вэ?
А. Зун - .....................
Б. Хавар намар - ................
16. Хөдөлгөөний эрчим ихтэй төв замын дагуу төлөвлөлт хийх болов. Дуу
чимээнээс хамгаалах зорилгоор хэдэн метрийн өргөнтэй зурвасыг төлөвлөх вэ?
А. 6-8 метр
Б. 6-8 метрээс багагүй
В. 10-15 метрээс багагүй
17. Ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй анхаарах 2 зүйлийг бич.
А..................
Б....................
18. Бульварын төлөвлөлтийн үндсэн 3 схемыг бич.
А.....................
Б....................
В..................
В. Нормчлохгүй
14. Ногоон байгууламжийн 2 ач холбогдлыг нэрлэ.
А...................
Б....................
15. Мод зун болон хавар намрын улиралд тоосыг хэдэн хувиар хуримтлуудаг вэ?
А. Зун - .....................
Б. Хавар намар - ................
16. Хөдөлгөөний эрчим ихтэй төв замын дагуу төлөвлөлт хийх болов. Дуу
чимээнээс хамгаалах зорилгоор хэдэн метрийн өргөнтэй зурвасыг төлөвлөх вэ?
А. 6-8 метр
Б. 6-8 метрээс багагүй
В. 10-15 метрээс багагүй
17. Ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй анхаарах 2 зүйлийг бич.
А..................
Б....................
18. Бульварын төлөвлөлтийн үндсэн 3 схемыг бич.
А.....................
Б....................
В..................

More Related Content

Similar to Хот суурин 3-р бүлэг

Similar to Хот суурин 3-р бүлэг (9)

Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
 
Zurag tosol ii 300
Zurag tosol ii 300Zurag tosol ii 300
Zurag tosol ii 300
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Hoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,iiHoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,ii
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
 
Test mehanik-2016-share-1
Test mehanik-2016-share-1Test mehanik-2016-share-1
Test mehanik-2016-share-1
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
 
Lecture vi
Lecture viLecture vi
Lecture vi
 
Lecture v
Lecture vLecture v
Lecture v
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2
Lecture-2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 

Хот суурин 3-р бүлэг

 • 1. Бүлэг 3: Ногоон байгууламжийн төлөвлөлт ба байгаль цаг уур хүчин зүйлс, төлөвлөлтийн үндсэн норм А. Мэдлэг шалгах даалгавар Даалгавар бүр 1 оноо 1. Хот суурин газарт амьдардаг хүмүүст........................ нөхцөл огцом нөлөөлдөг. А. Ногоон байгууламжийн Б. Цаг уурын В. Хөрсний 2. Ногоон байгууламжийн системийг байгуулахдаа тухайн бүс нутгийн байгаль-цаг уурын нөхцөл, ландшафтын онцлогыг тодорхойлсоон байна. А. Үнэн Б. Худал 3. Ногоон ургамал цаг уурын ..................................... нөхцлийг зөөлөрүүлж өгдөг. А. Агаарын Б. Тааламжтай В. Тааламжгүй 4. Өмнө зүгийн хотуудад ногоон байгууламжийг байгуулахад хойд зүгийн хотуудаас бага ................ зарцуулна. А. Хугацаа Б. Ус В. Бордоо 5. Өмнө зүгийн хотуудад ногоон байгууламжийн шаардлагатай эффект бий болгоход ойролцоогоор хэдэн жил шаардлагатай вэ? А. 10-15 жил Б. 5 жил В. 50 жил 6. Хойд зүгийн хотуудад ногоон байгууламжийн шаардлагатай эффект бий болгоход хэдэн жил шаардлагатай вэ?
 • 2. А. 10 жилээс бага Б. 50 жилээс их В. 25 жил 7. Гар бөмбөгийн талбайг төлөвлөхдөө нийт талбай болон тоглох хэсгийн хэмжээг баримтлана. А. Үнэн Б. Худал 8. Хогын савнаас биеийн тамирын талбай............................... зайтай байна. А. 15 м Б. 10 м ихгүй В. 20м-ээс багагүй 9. 10 метр хүртэлх моддыг сийрэг тарихад хэдэн метрийн зайтай тарих вэ? А. 5-6м Б. 4-5м В. 4-5,5 м 10. Хогын савны ойролцоо.................................... ургамалан хашлагыг төлөвлөнө. А. Өндөр Б. Намхан В. Бордюр 11. Ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд ургамлын экологийн шинж чанараас хамаарч хоорондох зайг тохируулдаг. А. Үнэн Б. Худал 12. Шигүүн тарихад тохиолдолд 20 метрээс дээш өндөртэй моддыг ............. зайтай төлөвлөнө. А. 6-8 м
 • 3. Б. 4,5м В. 4,5-5,5м 13. Модыг сургуулийн болон цэцэрлэгийн барилгын хананаас ............. зайтай тарихаар төлөвлөнө. А.10 м Б. 5 м В. 7 м 14. Модыг сууцны болон сургуулийн барилгын хананаас ижил зайд тарихаар төлөвлөнө. А. Үнэн Б. Худал 15. Орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгт гимнастикын талбайг................ байна. А. 600 м2 Б. 67х36м В. 900 м2 16. Цэцэрлэгийн талбайн бүх хэсэг ............................ холбогдсон байхаар төлөвлөнө. А. Явган зам Б. Машин зам В. Ургамал 17. Гэрлийн шон болон мод хоорондын зайг модны .................... хүртэлх зайгаар тооцоно. А. Иш Б. Титэм В. Навч
 • 4. 18. Замын бордюраас модыг ........................... метрийн зайтай төлөвлөнө. А. 0,5-0,75 м Б. 0,75-1,0 м В. 0,75м 19. Намхан сөөгийг 0,5- 1 метрийн зайтай тарих нь тарилтын ..................... хэлбэрт хамаарана. А.Шигүүн Б. Холимог В. Сийрэг 20. Гэрлийн шонгоос модны титэм хүртэл...................... метрийн зайтай байхаар төлөвлөнө. А. 1,5 м Б. 0,75-1,0 м В. 0,5м В. Чадвар шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Тухайн газарт ногоон байгууламжийн төлөвлөлт хийхийн өмнө зайлшгүй судлаж тогтоох 3 зүйлийг нэрлэ. А..................................... Б.................................... В........................................ 2. Сууцны хороололд хэдэн зурвастай зам төлөвлөх вэ? А. 2 Б. 3
 • 5. В. 1 3. Дараах талбайн хэдэн хувьд ногоон байгууламж байх вэ? А. Барилгажсан нийт талбайн -......................... Б. Сууцны хорооллын барилгажсан талбайн -............... 4. Ногоон байгууламжийн төрлүүдийн очих хугацааг бич А. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн - ........................... Б. Дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн -..................... В. Бичил хорооллын дундах цэцэрлэг - ......................... 5. Газар нутгийн тогтвортой байлдыг үнэлэх 3 хэмжүүрийг нэрлэ. А............ Б................. В.................. 6. Объектуудын нэг хүнд оногдох талбайн утгыг тохируул. А. Хотын чанартай парк 1. 4 м2 Б. Тусгай зориулалтын парк 2. 5 м2 В. Бичил хорооллын сад 3. 8 м2 А........... Б............... В................... 7. Ногоон байгууламжийн элементүүдийг нэрлэ. А.............. Б............... В................ 8. Паркын замуудын өргөнийг бич.
 • 6. А. Үндсэн зам - ...................... Б. Хоёрдугаар зэргийн зам - ................ В. Нэмэлт зам -....................... 9. Ургамлан хашлагыг өндрөөр нь 4 ангилдаг. Тэдгээрийн нэрлэ. А....................... Б...................... В......................... Г...................... 10. Ургамлан хашлагын өндрийн тоон үзүүлэлтийг бич. А. Өндөр -...................... Б. Намхан -............................ В. Бордюр -............................ 11. Бичил хорооллын аж ахуйн зориулалттай талбайг сууцнаас хэдэн метрийн зайд төлөвлөх вэ? Зайн хэмжээг бич. А................. 12. Бичил хорооллын хөл бөмбөгийн талбайг хэд хэдийн харьцаатай байгуулах вэ? Талбайн хэмжээг бич. А.................. С. Хэрэглээ шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Ажлын зурагт хогын сав төлөвлөх болов. Хүүхдийн тоглоомын болон насанд хүрэгчдийн амрах талбайгаас хэдэн метрийн зайд төлөвлөх вэ? А. 20м-ээс багагүй Б. 10 м ихгүй В. 50 м 2. Ногоон байгууламжийн тарилтын 2 хэлбэрийг бич.
 • 7. А.................. Б................... 3. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах ажлын проектыг зураглах 2 масштабыг бич. А........................... Б. .................... 4. Нийтийн хэрэгцээний нутаг дэвсгэрийг хэрхэн төлөвлөх вэ? Тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. ..................... 5. Тээврийн хэрэгсэл зорчих хэсгийн замын түвшинээс 15см өндөр өргөгдсөн байх ёстой 2 замыг нэрлэ. А................. Б.................. 6. Хотын цэцэрлэгийн байр зүйн план гаргах шаардлага гарав. Хэдний масштабаар хийх вэ? А. 1:50 Б. 1:100 В. 1:500 7. 2 метр өндөр хашааны дагуу мод тарих болов. Хашаанаас мод хүртэлх зайн хэмжээг ол. А. 1 метр Б. 4 метр В. 0,5-1метр 8. Явган замын дагуу ургамлан хашлагыг замын бордюраас хэдэн метрийн зайтай төлөвлөх вэ? Ажлын зурагт тусгах зайн хэмжээг тодорхойл. А. 0,5-0,75 метр
 • 8. Б. 0,75-1,0 метр В. 0,5 метр 9. Ногоон байгууламжийн объектуудын ажлын баримт бичгийн бүрэлдэхүүнийг бич. А......................... Б........................... В. ............................. 10. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах төлөвлөгөөний ажлын зургийг гаргах даалгавар авав. Ажлын зургийн масштабыг тодорхойл. А. 1:500 Б. 1:2500 В. 1:2000 11. Объектын төлөвлөлтөнд намхан сөөгийг сийрэг тарилтын хэлбэрийг сонгосон байв. Ургамал хоорондын зайн хэмжээг тодорхойл. А. 3 метр Б. 1-1,5 метр В. 0,5 метр 12. Ногоон байгууламжийн талбайн 3 бүтцийг бич. А..................... Б..................... В..................... 13. Хотын гол замын дагуу зурвас байгуулах болов. Явган зам болон авто замын хооронд хэдэн метрийн өргөнтэй зурвас төлөвлөх вэ? А. 6-8 метрээс багагүй Б. 10 метрээс багагүй
 • 9. В. Нормчлохгүй 14. Ногоон байгууламжийн 2 ач холбогдлыг нэрлэ. А................... Б.................... 15. Мод зун болон хавар намрын улиралд тоосыг хэдэн хувиар хуримтлуудаг вэ? А. Зун - ..................... Б. Хавар намар - ................ 16. Хөдөлгөөний эрчим ихтэй төв замын дагуу төлөвлөлт хийх болов. Дуу чимээнээс хамгаалах зорилгоор хэдэн метрийн өргөнтэй зурвасыг төлөвлөх вэ? А. 6-8 метр Б. 6-8 метрээс багагүй В. 10-15 метрээс багагүй 17. Ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй анхаарах 2 зүйлийг бич. А.................. Б.................... 18. Бульварын төлөвлөлтийн үндсэн 3 схемыг бич. А..................... Б.................... В..................
 • 10. В. Нормчлохгүй 14. Ногоон байгууламжийн 2 ач холбогдлыг нэрлэ. А................... Б.................... 15. Мод зун болон хавар намрын улиралд тоосыг хэдэн хувиар хуримтлуудаг вэ? А. Зун - ..................... Б. Хавар намар - ................ 16. Хөдөлгөөний эрчим ихтэй төв замын дагуу төлөвлөлт хийх болов. Дуу чимээнээс хамгаалах зорилгоор хэдэн метрийн өргөнтэй зурвасыг төлөвлөх вэ? А. 6-8 метр Б. 6-8 метрээс багагүй В. 10-15 метрээс багагүй 17. Ногоон байгууламжийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй анхаарах 2 зүйлийг бич. А.................. Б.................... 18. Бульварын төлөвлөлтийн үндсэн 3 схемыг бич. А..................... Б.................... В..................