Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettstrategi Oslo Museum

972 views

Published on

Nettstrategi for Oslo Museum

  • Be the first to comment

Nettstrategi Oslo Museum

  1. 1. Nettstrategi OSLO MUSEUM Versjon 1.2 Oskar Seljeskog Nettredaktør Oslo Museum1
  2. 2. InnledningOslo Museum er et kulturhistorisk museum med to avdelinger. Bymuseet omhandler by- og teaterhistorie ogholder til i Frognerparken. Interkulturelt Museum omhandler minoriteter og mangfold og holder til på Grønland.Oslo Museum skal satse på nettsider og sosiale medier fra 2011. Ved hjelp av profilering av egen virksomhet,dialog med våre brukere, overvåkning av andres konsepter og erfaringsdeling med våre konkurrenter skal vi blibedre på Web 2.0. Nettstrategien skal ikke være et forsvar eller et argument for å begynne med sosiale medier –nettet er et helt naturlig sted for museet å være tilstede.Ved hjelp av sosiale medier skal vi lære, engasjere, bli engasjert, invitere og dele erfaringer slik at Oslo Museumblir en mer tilgjengelig organisasjon.Vi har satt oss et hårete hovedmål: Oslo Museum skal bli Norges beste museum på sosiale medier.Forutsetninger/rammerHensikten med satsingen på nett er at Oslo Museum skal bli forgangsmuseum innen nett og sosiale medier innen2012. Dette er i tråd med museets mål mot 2014.Dokumenthierarkiet for markedsarbeid i Oslo Museum  Strategisk Plan 2008-2011  Markeds- og kommunikasjonsstrategi  NettstrategiOrganisering og ansvarNettstrategien regulerer all nettaktivitet ved Oslo Museum. All informasjon som skal publiseres på nett med OsloMuseum som avsender skal koordineres med nettredaktør.Avdelingslederne er ansvarlige for aktivt å informere i forkant og rapportere i etterkant av egne aktiviteter og skal: • Ha oversikt over offisiell info på nettsider • Aktivt gi beskjed og samle informasjon om aktiviteter i forkant • Ta med bilder og historier fra aktiviteter i etterkant • Følge med i sosiale medierDet er ønskelig med ansatte som er aktive på nett. Ansatte som ytrer seg/kommuniserer/informerer/diskuterer pånett om Oslo Museum, skal identifisere seg med fullt navn og som ansatt ved museet.Nettredaktør skal være tilgjengelig for å sørge for opplæring i nett og sosiale medier.IdentitetOslo Museum skal være hovedavsender for all aktivitet på nett og følger markeds- og kommunikasjonsstrategien.Oslo Museums designprofil skal konsekvent følge profilhåndboken.2
  3. 3. Situasjonsanalyse:Styrker: Oslo Museum satser nå på nett. Det ble ansatt nettredaktør på fulltid i januar 2011 og målsetningen tilmuseet er nå å bli et ledende museum innenfor området nett/sosiale medier i løpet av to år. Det er et ønske atmuseet skal være mer samtidsorientert og skal tiltrekke seg nye målgrupper, samt bidra til debatt ogengasjement. Det er en forutsetning for satsingen at det er dedikert personell som er ansvarlig for nettarbeid.Organisasjonen ser også ut til å ha evnen til å fatte raske beslutninger på nyhetsaktuelle saker, noe som kanvære en styrke på nett, spesielt i sosiale medier.Svakheter: Oslo Museum har ved inngangen til 2011 en nettside som oppleves som utdatert og lite spennende.Museet er ikke aktivt tilstede i noen sosiale medier. Publikumsaktivitetene er for 2011 i stor grad rettet mot etsmalt publikum, og dette vanskeliggjør arbeid med å engasjere brukerne på nett.Trusler: Oslo Museum er bak konkurrerende museer både i Osloregionen og på landsbasis i sitt nettarbeid. Dettegjelder spesielt i bredden ved bruk av et variert antall sosiale medier. Årsaken til dette har vært manglenderessurser. Bevilgninger til museet vil alltid være en trussel mot museets satsing på nett.Muligheter: Dette er en arena for læring. Oslo Museum skal følge med på, lære- og inspireres av andre museerog kulturinstitusjoner. Få museer satser stort på sosiale medier og det er derfor muligheter til å ta en ledendeposisjon. Nettarbeidet er en langsiktig satsing, men det skal være mulig å vise tydelige tendenser etter 8-12måneder.Målgrupper:Hver enkelt mediekanal vil ikke være rettet mot alle målgruppene, og kanalene vektes forskjellig. Gruppene erikke prioriterte, dette følger av hver enkelt aktivitet og valg av plattform.Potensielt besøkendeDette er Oslo Museums hovedmålgruppe på nett. Her skal målgruppen finne informasjon om hva vi gjør og hvorOslo Museum er på våre nettsider. Publikum skal finne bilder fra siste aktivitet på Flickr. Aktivitetene skal væretilgjengelig sammen med konkurranser, premier, engasjerende saker på Facebook og innholdet skal kunnediskuteres på Twitter.Bevilgende myndigheter og politikereOslo Museum skal vise sin gjennomføringsevne, sine prosjekter, bredde og moderne tilnærming til nett ovenfordenne målgruppen. Aktuelle politikere, konkurrenter, samarbeidspartnere skal følges på Twitter. Invitasjonersendes til alle aktuelle venner innenfor denne gruppen på Facebook.SkoleklasserDet skal forsøkes å benytte sosiale medier ved læring, innsendinger og konkurranser for skoleklasser. Prosjekterknyttet opp mot den kulturelle skolesekken kan benytte sosiale medier dersom det er formålstjenlig.TuristerTurister skal nås ved kontakt med eksisterende samarbeidspartene som for eksempel VisitOslo, men nå også isosiale medierInterne medarbeidere i Oslo MuseumInterne medarbeidere skal finne informasjon om hva som skjer og hva som har skjedd på nettsider og i sosialemedier. Det er ønsket at sosiale medier skal engasjere de ansatte på museet.3
  4. 4. Overordnede målsetninger:Visjon Oslo Museum:“Oslo Museum er en utfordrende samfunnsaktør og en attraktiv møteplass i den flerkulturelle storbyen.”Hovedmål nett: “Oslo Museum skal bli Norges beste museum på sosiale medier.”Følgende mål er satt opp som et resultat av visjonen: 1. Bli foregangsmuseum innen nett og sosiale medier innen 2012. 2. Museets tilstedeværelse på nett, med egne nettsider og sosiale medier, skal gi mulighet for økt totalbesøk og skal nå flere og yngre målgrupper. 3. Aktiviteten skal skape interesse og engasjement rundt museet og senke terskelen for dialog og på den måten skal museet bli mer samtidsorientert i sine nettaktiviteter (Strategisk plan 2008-2011,Kapt 5 Strategier). 4. Økt tilgjengelighet på publikums premisser (Strategi Publikumsavdelingen mot 2014). 5. Museets verdigrunnlag Kompetent – Inkluderende - Modig skal virkeliggjøres.Mål 2011-2012:Alle målene baseres på “overordnede målsetninger” og skal være kvantitativt målbare.1.) Bli forgangsmuseum på nett og sosiale medier innen 2012.4.) Økt tilgjengelighet på publikums premisser.  Topp 3 museum i Norge på Facebook. 1500 venner på Facebook innen des 2011, 3500 innen des 2012.  Topp 2 museum i Norge på Twitter. 800 followers på Twitter innen des 2011, 2200 innen des 2012.  Etablere Youtubekanal og ha 500 treff på egne videoer i løpet av 2011 og 1000 i løpet av 2012.  Etablere Flickrkonto og ha 500 billedtreff i løpet av 2011 og 1500 i løpet av 2012.  Opprette kontoer med info på 3 lokasjonsbaserte sosiale medieplattformer og lage konkurranse på 1 innen des 2011, og 3 innen des 2012.2.) Museets tilstedeværelse på nett, med egne nettsider og sosiale medier, skal gi mulighet for økttotalbesøk og skal nå flere og yngre målgrupper.  Nye nettsider etableres innen 1. april 2011.  Økt besøk med 20 % innen des 2011 (fra jan 2011).4
  5. 5.  Økt besøk med 40 % innen des 2012 (fra jan 2011).  Økt bredde med minst 6 nye nettkanaler innen des 2011.  Minst 1 skoleprosjekt som leder til Facebook innen des 2011.  5 oppdateringer på Twitter i snitt i uken, dvs. 130 oppdateringer på Twitter innen utgangen av 2011.  260 egenstartede oppdateringer på Twitter i 2012 (I tillegg til svar på andres henvendelser)  75 oppdateringer på Facebook i løpet av 2011 (1,5 i snitt pr. uke)  150 oppdateringer på Facebook i løpet av 2012.3.) Aktiviteten skal skape interesse og engasjement rundt museet og senke terskelen for dialog.  Lytte til og kommentere ukentlig aktivitet på Twitter som omhandler aktuelle søkeord (Oslo Museum, bymuseet, Interkulturelt Museum, Vigelandsparken, Frognerparken, Frogner hovedgård).  Lytte til og kommentere blogger, ukentlig, som omhandler aktuelle søkeord (Oslo Museum, bymuseet, Interkulturelt Museum, Vigelandsparken, Frognerparken, Frogner hovedgård).  Være et foregangsmuseum på sosial medier, delta i 2 diskusjoner om kultur på nett, 1 seminar, 5 kurs for å lære om sosiale medier og for å posisjonere Oslo Museum.  Omtale 10 saker som omhandler aktiviteter knyttet til bevilgninger  Doble trafikk til viktige samlingskanaler som Oslobilder.no. Fra 250 i mnd til snitt på 500 i mnd fra des 2011.  Initiere minst 1 møte med samarbeidende museer om sosiale medier.5.) Museets verdigrunnlag Kompetent – Inkluderende - Modig skal virkeliggjøres  Kompetent. Nettarbeidet skal fremstå som kompetent ved hjelp av moderne design og bilder, tekster og multimedia som til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig. Oslo Museums nettsatsing skal være strategisk forankret i virksomheten, ved direkte forbindelse til overordnede styringsdokumenter. De sosiale mediekanalene skal følges tett for oppfølging av egne interesseområder og rapporteres til ledelsen.  Inkluderende. Nettstrategien skal publiseres åpent på nett. Nye nettsider skal testes på egen brukergruppe, med tanke på universell utforming. Minst 3 brukerundersøkelser på nettbruk innen utgangen av 2011. Egne nettsider skal gi informasjon om minst 2 fremmedspråk.  Modig. Nettsidene skal utformes modig ved å satse svært sterkt på nettstedets hovedmål: Øke besøkstall på Oslo Museum. Nettsidene skal også gjenspeile modige museumsutstillinger, samt gjenspeile en allerede modig utformet designprofil. Det er også viktig for å lykkes i sosiale medier at museet åpner deler av samlingene, både bilde og video, for åpen lisensiering (Creative Commons lisens)Budskap:Hver enkelt aktivitet vil ha budskap tilpasset aktivitetene og museets strategi. Eksempler på budskap kan være:  Oslo Museum, Bymuseet omhandler by- og teaterhistorie  Oslo Museum, Bymuseet er lokalisert i Frognerparken  Oslo Museum, Interkulturelt Museum omhandler minoriteter og mangfold.5
  6. 6.  Oslo Museum, Interkulturelt Museum er lokalisert på Grønland  Oslo Museum er en arena for debatt  Oslo Museum har aktuelle og spennende utstillinger/aktiviteterMåling/evalueringNettstrategien er et virkemiddel for måloppnåelse, og følger strategiplan og markeds- og kommunikasjonsplan.Det ligger til rollen som nettredaktør å kvalitetssikre og effektmåle virkningen av tiltakene på nett ved OsloMuseum.  Månedlige evalueringsrapport. Trafikktall, medlemmer, utdrag av diskusjoner, bidrag. Ferdigstilles 5. i hver måned.  Halvårlig nettsiderapport. Måler nettsidens resultater i henhold til hovedmål og delmål i nettsidestrategien. Måles til 1. juli og 31. desember. Justeringer basert på resultatene og brukerundersøkelse utføres i måneden etter.  3 mindre brukerundersøkelser på arenaene. 1 for brukere ved Bymuseet, 1 for brukere ved Interkulturelt museum og 1 for skoleklasse/lærere. Gjennomføres i mai/juni.  Årsrapport for nett ferdigstilles i løpet av januar.6

×