Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sample of revise daily lesson log in ap ekonomiks 3 days

300 views

Published on

To all my co- teachers ,you can now download this sample of Daily Lesson Log in AP- Economics 4th quarter ,but you can give your comments or suggestions to improve this sample,thank you.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sample of revise daily lesson log in ap ekonomiks 3 days

  1. 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan TAGUM CITY NATIONALHIGH SCHOOL Baitang/Antas Grade 10 Guro Asignatura AralingPanlipunan Petsa / Araw/Oras Markahan Pang -apat I. LAYUNIN SESYON 1 SESYON 2 SESYON 3 A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasngmgamag-aaral angpag-unawasa mga sektorng ekonomiyaatmgapatakarang pang-ekonomiyanitosaharapng mga hamonat puwersa tungosa pambansangpagsulongatpag-unlad. B. Pamantayan sa Pagganap Angmga mag-aaral ay aktibongnakikibahagi samaayosnapagpapatupadat pagpapabuti ngmga sektorng ekonomiyaatmga patakarangpang-ekonomiya nitotungosa pambansangpagsulongatpag-unlad. C. Kasanayan sa Pagkatuto II. NILALAMAN KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan Mula sa portal ng Learning Resource III. PAMAMARAAN A. Pagababalik-aral/ Paglalahad ng Bagong Aralin B. Paghahabi sa layuninng aralin C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin D. Pagtalakay ng bagong konseptoat paglalahad ng bagong kasanayan #1 E. Paglinang sa Kabihasnan F. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay
  2. 2. G. Paglalahat ng Aralin H. Pagtataya ng Aralin I. Karagdagang Gawain para sa Takdang Aralin at Remediation IV. Mga Tala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakuha ang 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain o remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilangng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy ng remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong nang lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong suliraninang aking naranasan na solusyunansa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anongkagamitang panturo ang aking nadibuhona nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? NORMA S. EVARDONE JUDITH P. ONLOS,Ed. D. MT I / A.P.DepartmentHead Principal IV OSCAR L. EDIG, MAEM Teacher III

×