Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dynamis 2012 ecotendencies

315 views

Published on

com aprofitar el potencial d'internet per una nova economia, una nova agricultura basada en la venda directe

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dynamis 2012 ecotendencies

  1. 1. E in e s t e c n o lò g iq u e s p e l d e s e n v o lu p a m e n t s o s t e n i
  2. 2. 7 0 % d e l a p r o d u c c i ó d a l i m e n t s e n 10 e m p r e s e s . ?!?7 0 % d e l a d i s t r i b u c i ó d a l i m e n t s e n 10 e m p r e s e s . O n v a n e ls t e u s d in e r s ?7 anys fent Desenvolupament + Innovació Abmiental i Social7 anys dexperiència en educació, desenvolupament rural,enginyeria ambiental, dinamització econòmica. Treballant principalment en el sector públic, per la Generalitat de Catalunya, Diputacions, Consells Comarcals, Consorcis i Mancomunitats i Ajuntaments. I en el sector privat amb ONG, Fundacions, Constructures i Empreses. Imatge: 10 marcas John Voorhees
  3. 3. ?Economia de mercat Economia associativa
  4. 4. Economia associativaEconomia de mercat
  5. 5. X a r x a s o c ia l d a g r ic u lt u r a s o s t e n ib le ?!? Comercialització de la plataforma tecnològica en altres territoris, i agrupacions de productors. Inici de la Plataforma de logística, distribució i transport: AGROLOGIST Aplicació per compartir transport: eficència i reducció de CO2 ESSAVIA.COM Portal de productes de locals i de proximitat
  6. 6. X a r x a s o c ia l d a g r ic u lt u r a s o s t e n ib le ?!? Comercialització de la plataforma tecnològica en altres territoris, i agrupacions de productors. Inici de la Plataforma de logística, distribució i transport: AGROLOGIST Aplicació per compartir transport: eficència i reducció de CO2 ESSAVIA.COM Portal de productes de locals i de proximitat
  7. 7. P la n if ic a c ió o n -lin e d e c u lt iu s ?!? Plantilles de cultius Simulació per superfície o producció Tasques a realitzar setmanalment Gestió de quadern de camp – Qualitat On-line
  8. 8. P r o d u c t o r s , t è c n ic s i g rups de c ons um: d y n a m is . s a v ia e . c o m C o n s u m id o r s : W w w . s a v ia e . c o m

×