Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fulleto cfgm

353 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fulleto cfgm

 1. 1. formació professional grau mitjà guia informativa 2012 mwww.gencat.cat/ensenyament/queestudiar(Estudiar a Catalunya) Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Departament d’Ensenyament
 2. 2. Formació professional | Grau mitjà Informació general© Generalitat de Catalunya Per accedir a un cicle formatiu Per obtenir més informació, Departament d’Ensenyament de grau mitjà s’ha de complir podeu consultar un dels requisits següents Edició • el tutor o la tutora del centre Servei de Comunicació i Publicacions • disposar del títol de graduat educatiu, o graduada en educació secundària, • el portal edu365.cat Disseny gràfic • disposar del títol d’FP1 (o equivalent), (http://www.edu365.cat), Enric Jardí • tenir el segon de BUP aprovat, • l’apartat Curriculum i orientació 1a edició • superar la prova d’accés als cicles del web www.xtec.cat, o Març de 2012 formatius de grau mitjà, o • la pàgina web del Departament • superar la prova d’accés d’Ensenyament www.gencat.cat/ Tiratge a la universitat per a més grans ensenyament/queestudiar 5.000 exemplars de 25 anys. Impressió Orriols, SA En acabar un cicle de grau mitjà es Dipòsit legal pot accedir a un treball de tècnic B-9.466-2012 o tècnica o es pot • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, • accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà), o • accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés). 3
 3. 3. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Sumari Activitats físiques i esportives Hoteleria i turisme Química6 Tècnic/a en conducció d’activitats 28 Tècnic/a en cuina i gastronomia 46 Tècnic/a en laboratori fisicoesportives en el medi natural 29 Tècnic/a en serveis de restauració 47 Tècnic/a en operacions de fabricació7 Tècnic/a en explotació d’estacions d’esquí de productes farmacèutics (adaptació) Imatge i so 48 Tècnic/a en operacions de procés 30 Tècnic/a en laboratori d’imatge de pasta i paper Administració i gestió 49 Tècnic/a en planta química8 Tècnic/a en gestió administrativa Imatge personal9 Tècnic/a en gestió administrativa (àmbit 31 Tècnic/a en caracterització Sanitat jurídic) 32 Tècnic/a en estètica personal i decorativa 50 Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria 33 Tècnic/a en perruqueria i cosmètica 51 Tècnic/a en emergències sanitàries Agrària capil·lar 52 Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia10 Tècnic/a en jardineria i floristeria11 Tècnic/a en producció agroecològica Indústries alimentàries Serveis socioculturals i a la comunitat12 Tècnic/a en producció agropecuària 34 Tècnic/a en elaboració de productes 53 Tècnic/a d’atenció a persones en situació13 Tècnic/a en treballs forestals alimentaris de dependència i de conservació del medi natural 35 Tècnic/a en forneria, pastisseria i confiteria Tèxtil, confecció i pell Arts gràfiques 36 Tècnic/a en olis d’oliva i vins 54 Tècnic/a en confecció i moda14 Tècnic/a d’impressió en arts gràfiques 55 Tècnic/a en fabricació i ennobliment15 Tècnic/a en preimpressió digital Indústries extractives de productes tèxtils 37 Tècnic/a en excavacions i sondatges Comerç i màrqueting Transport i manteniment de vehicles16 Tècnic/a en comerç Informàtica i comunicacions 56 Tècnic/a en carrosseria 38 Tècnic/a en sistemes microinformàtics 57 Tècnic/a en electromecànica Edificació i obra civil i xarxes de maquinària17 Tècnic/a en construcció 58 Tècnic/a en electromecànica de vehicles18 Tècnic/a en obres d’interior, decoració Instal·lació i manteniment automòbils i rehabilitació 39 Tècnic/a en instal·lacions de producció 59 Tècnic/a en electromecànica de vehicles19 Tècnic/a en operacions i manteniment de calor automòbils (avions amb motor de pistó) de maquinària de construcció 40 Tècnic/a en instal·lacions frigorífiques 60 Tècnic/a en electromecànica de vehicles i de climatització automòbils (vehicles industrials) Electricitat i electrònica 41 Tècnic/a en manteniment electromecànic20 Tècnic/a en equips electrònics de consum21 Tècnic/a en instal·lacions Maritimopesquera de telecomunicacions 42 Tècnic/a en busseig a profunditat mitjana22 Tècnic/a en instal·lacions elèctriques 43 Tècnic/a en cultius aqüícoles i automàtiques 44 Tècnic/a en operacions, control i manteniment de màquines i instal·lacions Fabricació mecànica del vaixell23 Tècnic/a en mecanització 45 Tècnic/a en pesca i transport marítim24 Tècnic/a en mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria)25 Tècnic/a en soldadura i caldereria Fusta, moble i suro26 Tècnic/a en fusteria i moble27 Tècnic/a en instal·lació i moblament4 5
 4. 4. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Activitats físiques i esportives Tècnic/a en conducció d’activitats Què estudiaràs? Tècnic/a en explotació d’estacions De què treballaràs? fisicoesportives en el medi natural d’esquí (adaptació) • El medi natural • Pister/a socorrista Durada dels estudis: • Conducció de grups i activitats Durada dels estudis: • Tècnic/a en conducció 1.400 hores en el medi natural 1.800 hores d’instal·lacions (monocables, • Seguretat i supervivència telecadires desembragables,• 990 hores en el centre educatiu a la muntanya • 1.400 hores en el centre educatiu telecabines i cintes transportadores)• 410 hores en el centre de treball • Conducció de grups en bicicletes • 400 hores en el centre de treball • Conductor/a de màquines trepitjaneu; (pràctiques) • Conducció de grups a cavall (pràctiques) maquinista i atencions equines bàsiques • Coordinador/a d’activitats a l’aire 1 curs acadèmic • Administració, gestió i 2 cursos acadèmics lliure en el sector de la neu comercialització en la petita empresa • Tècnic/a en producció de neu • Fonaments de l’activitat física artificial Les pràctiques en empreses • Primers auxilis Les pràctiques en empreses • Guia de turisme eqüestre t’ajudaran a accedir a un lloc • Activitats físiques per a persones t’ajudaran a accedir a un lloc • Guia d’itineraris en bicicleta de treball amb discapacitat de treball • Acompanyador/a de muntanya • Dinàmica de grups • Coordinador/a d’activitats • Formació i orientació laboral de conducció i guiatge a la natura • Formació en centres de treball Què estudiaràs? On treballaràs? De què treballaràs? • Instal·lacions de producció de neu artificial En empreses del sector de la neu, • Guia de turisme eqüestre • Transport per cable estacions d’esquí, empreses • Guia d’itineraris en bicicleta • Mecanització de màquines trepitjaneu d’esports d’aventura, empreses • Acompanyador/a de muntanya • Disseny d’espais i gestió ambiental turístiques (hotels, càmpings albergs, • Coordinador/a d’activitats • El medi natural. Nivometeorologia cases de colònies), agències de conducció i guiatge a la natura • Conducció de grups i activitats de viatges, etc. en el medi natural • Seguretat i supervivència en muntanya On treballaràs? • Conducció de grups en bicicletes • Conducció de grups a cavall En empreses d’esports d’aventures, i atencions equines bàsiques empreses turístiques (hotels, • Administració, gestió i comercialització càmpings, albergs, cases de en la petita empresa colònies), agències de viatges, etc. • Fonaments de l’activitat física • Primers auxilis • Activitats físiques per a persones amb discapacitat • Dinàmica de grups • Formació i orientació laboral • Síntesi6 7
 5. 5. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Administració i gestió Tècnic/a en gestió administrativa De què treballaràs? Tècnic/a en gestió administrativa De què treballaràs? (àmbit jurídic) Durada dels estudis: • Auxiliar administratiu/iva • Auxiliar administratiu/iva 2.000 hores • Ajudant d’oficina Durada dels estudis: • Ajudant/a d’oficina • Auxiliar administratiu/iva 2.000 hores • Auxiliar administratiu/iva• 1.600 hores en el centre educatiu de cobraments i pagaments de cobraments i pagaments• 400 hores en el centre de treball • Administratiu/iva comercial • 1.650 hores en el centre educatiu • Administratiu/iva comercial (pràctiques) • Auxiliar administratiu/iva de gestió • 350 hores en el centre de treball • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal (pràctiques) personal 2 curs acadèmics • Auxiliar administratiu/iva • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques 2 curs acadèmics de les administracions públiques • Recepcionista • Recepcionista Les pràctiques en empreses • Empleat/ada d’atenció al client • Empleat/ada d’atenció al públic t’ajudaran a accedir a un lloc • Empleat/ada de tresoreria Les pràctiques en empreses • Empleat/ada de tresoreria de treball • Empleat/ada en mitjans de pagament t’ajudaran a accedir a un lloc • Empleat/ada en mitjans de pagament de treball • Auxiliar administratiu/iva del sector jurídic privat On treballaràs? • Auxili judicial Què estudiaràs? • Tramitador/a processal En grans, mitjanes i petites Què estudiaràs? i administratiu/iva• Comunicació empresarial i atenció empreses, en qualsevol sector al client d’activitat, però particularment • Comunicació empresarial i atenció• Operacions administratives en el sector dels serveis, al client On treballaràs? de compravenda i en administracions públiques, oferint • Operacions administratives• Empresa i administració suport administratiu en les tasques de compravenda En grans, mitjanes i petites• Tractament informàtic d’administració i gestió d’empreses • Operacions administratives empreses, en qualsevol sector de la informació i institucions i atenent a clients i de recursos humans d’activitat, però particularment• Tècnica comptable clientes i a la ciutadania. • Operacions auxiliars de gestió en el sector dels serveis i en• Operacions administratives de tresoreria administracions públiques, oferint de recursos humans • Tècnica comptable suport administratiu en les tasques• Tractament de la documentació • Tractament de la documentació d’administració i gestió d’empreses comptable comptable i institucions i atenent a clients i• Anglès • Tractament informàtic de la informació clientes i a la ciutadania.• Empresa a l’aula • Operacions administratives de suport• Operacions auxiliars de gestió • Anglès de tresoreria • Empresa i administració• Formació i orientació laboral • Empresa a l’aula• Formació en centres de treball • Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial • Tramitació processal i auxili judicial • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball8 9
 6. 6. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Agrària Tècnic/a en jardineria i floristeria • Treballador/a de parcs urbans Tècnic/a en producció De què treballaràs? i de jardins històrics i/o botànics agroecològica Durada dels estudis: • Treballador/a qualificat/ada en la • Treballador/a qualificat/ada 2.000 hores instal·lació de jardins i zones verdes Durada dels estudis: per compte aliè en cultius i ramaderia • Treballador/a qualificat/ada 2.000 hores ecològica• 1.600 hores en el centre educatiu en manteniment i millora de jardins • Treballador/a qualificat/ada• 400 hores en el centre de treball i zones verdes • 1.600 hores en el centre educatiu per compte propi en cultius (pràctiques) • Treballador/a qualificat/ada d’una • 400 hores en centres de treball i ramaderia ecològica empresa de jardineria per compte propi (pràctiques) • Agricultor/a ecològic/a 2 cursos acadèmics • Planterista • Criador/a de bestiar ecològic • Treballador/a en vivers, en general 2 cursos acadèmics • Avicultor/a ecològic/a Les pràctiques en empreses • Treballador/a qualificat/ada • Apicultor/a ecològic/a t’ajudaran a accedir a un lloc en propagació de plantes en vivers • Productor/a de llet ecològica de treball • Treballador/a qualificat/ada en cultiu Les pràctiques en empreses • Productor/a d’ous ecològics de plantes en vivers t’ajudaran a accedir a un lloc • Planterista ecològic • Treballador/a especialista en recollida de treball • Operador/a de maquinària agrícola Què estudiaràs? de llavors i fruits en alçada i ramadera • Treballador/a qualificat/ada• Fonaments agronòmics en producció de llavors• Taller i equips de tracció • Empeltador/a Què estudiaràs? On treballaràs?• Infraestructures i instal·lacions agrícoles • Treballador/a qualificat/ada en vivers• Principis de sanitat vegetal • Florista per compte propi o aliè • Fonaments agronòmics En empreses tant públiques com• Control fitosanitari • Oficial/a de floristeria • Fonaments zootècnics privades, per compte aliè o per• Implantació de jardins i zones verdes • Venedor/a de floristeria • Implantació de cultius ecològics compte propi, dedicades al cultiu• Manteniment i millora de jardins • Taller i equips de tracció i/o producció ramadera i ecològica. i zones verdes On treballaràs? En el sector agropecuari, • Infraestructures i instal·lacions• Producció de plantes i pans d’herba agrícoles en les activitats productives en viver En empreses públiques i privades, dedicades a la instal·lació, • Principis de sanitat vegetal següents: explotacions fruiteres,• Composicions florals i amb plantes • Producció vegetal ecològica hortícoles i de cultius herbacis• Establiments de floristeria manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes; • Producció ramadera ecològica ecològics; explotacions pecuàries• Tècniques de venda en jardineria • Maneig sanitari de l’agrosistema ecològiques; empreses de producció i floristeria a la producció de plantes i pans d’herba en vivers, i a la creació • Comercialització de productes de plantes per a jardineria ecològica;• Formació i orientació laboral institucions d’investigació i elaboració de composicions i agroecològics• Empresa i iniciativa emprenedora i experimentació en cultius i en ornamentacions amb flors i plantes. • Formació i orientació laboral• Anglès tècnic producció ramadera ecològica; També en activitats de • Empresa i iniciativa emprenedora• Síntesi empreses de servei a l’agricultura comercialització i distribució d’aquest • Anglès tècnic• Formació en centres de treball i a la ramaderia ecològica; vivers i tipus d’empreses, tant per compte • Síntesi propi com aliè. • Formació en centres de treball hortes escolars; empreses De què treballaràs? de certificació de productes També s’estarà capacitat per fer• Treballador/a d’hortes, vivers i jardins tractaments plaguicides, segons ecològics, i granges escola i aules• Jardiner/a, en general la normativa mediambiental de natura.• Jardiner/a i cuidador/a de camps i la legislació sobre prevenció d’esport de riscos laborals.10 11
 7. 7. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Agrària Tècnic/a en producció De què treballaràs? Tècnic/a en treballs forestals Què estudiaràs? agropecuària i de conservació del medi natural • Treballador/a qualificat/ada • Organització i gestió d’una explotació Durada dels estudis: per compte d’altri en cultius Durada dels estudis: agrària familiar 2.000 hores i ramaderia 2.000 hores • Instal·lacions agràries • Treballador/a qualificat/ada • Mecanització agrària• 1.600 hores en el centre educatiu per compte propi en cultius • 1.590 hores en el centre educatiu • Aprofitaments forestals• 400 hores en centres de treball i ramaderia • 410 hores en el centre de treball • Aprofitaments cinegètics i piscícoles (pràctiques) • Agricultor/a (pràctiques) • Producció de plantes • Horticultor/a • Gestió dels recursos forestals 2 cursos acadèmics • Fructicultor/a 2 cursos acadèmics • Defensa de les masses forestals • Floricultor/a • Activitats d’ús públic en espais • Criador/a de bestiar naturals Les pràctiques en empreses • Avicultor/a Les pràctiques en empreses • Agrotecnologia t’ajudaran a accedir a un lloc • Apicultor/a t’ajudaran a accedir a un lloc • Relacions en l’equip de treball de treball • Productor/a de llet de treball • Formació i orientació laboral • Productor/a d’ous • Formació en centres de treball • Operador/a de maquinària agrícola i ramadera Què estudiaràs? De què treballaràs?• Fonaments agronòmics On treballaràs? • Agent forestal• Fonaments zootècnics • Agent del medi ambient• Implantació de cultius En empreses tant públiques • Motoserrista, desbrossador/a• Taller i equips de tracció com privades, per compte aliè i repoblador/a• Infraestructures i instal·lacions o per compte propi, dedicades • Planterista agrícoles al cultiu i/o producció ramadera.• Principis de sanitat vegetal En el sector agropecuari, en les• Producció agrícola activitats productives següents: On treballaràs?• Producció de llet, ous i animals explotacions de fructicultura,• Producció de carn i altres hortícoles i de cultius herbacis; En espais naturals, parcs naturals, produccions ramaderes explotacions pecuàries, institucions parcs nacionals, empreses de serveis• Control fitosanitari d’investigació i experimentació de mecanització agrària, empreses• Formació i orientació laboral en cultius i de producció ramadera; de protecció i conservació del medi• Empresa i iniciativa emprenedora empreses de servei a l’agricultura natural i explotacions forestals• Anglès tècnic i la ramaderia; vivers i hortes de tipus familiar.• Síntesi escolars, i granges escola i aules• Formació en centres de treball de natura.12 13
 8. 8. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Arts gràfiques Tècnic/a d’impressió De què treballaràs? Tècnic/a en preimpressió digital De què treballaràs? en arts gràfiques • Operador/a de màquines d’òfset Durada dels estudis: • Tècnic/a en preimpressió Durada dels estudis: en general 2.000 hores • Tècnic/a en tractament de textos 1.400 hores • Maquinista d’impressió òfset • Tècnic/a en tractament d’imatges • Tècnic/a d’impressió òfset • 1.600 hores en el centre educatiu • Maquetista i compaginador/a digital• 990 hores en el centre educatiu • Muntador/a de planxes de flexografia • 400 hores en el centre de treball • Tècnic/a en publicacions• 410 hores en el centre de treball • Operador/a de màquina flexogràfica (pràctiques) electròniques i multimèdia (pràctiques) • Conductor/a de màquina d’impressió • Preparador/a d’arxius digitals flexogràfica 2 cursos acadèmics • Operador/a d’escàner i especialista 1 curs acadèmic • Operador/a de màquina de gravat de color en relleu • Tècnic/a en imposició digital • Impressor/a digital Les pràctiques en empreses • Operador/a d’equips de filmació Les pràctiques en empreses • Tècnic/a en impressió digital t’ajudaran a accedir a un lloc d’ordinador a planxa t’ajudaran a accedir a un lloc • Tècnic/a d’impressió serigràfica de treball • Operador/a d’equips de filmació de treball • Impressor/a de serigrafia d’ordinador a pantalla • Operador/a d’equips de filmació d’ordinador a fotopolímer On treballaràs? Què estudiaràs? • Tècnic/a en impressió digital Què estudiaràs? Les persones que obtenen aquest • Tractament de textos• Preparació i regulació de màquines títol exerceixen la seva activitat en • Tractament d’imatge en mapa de bits On treballaràs? òfset empreses d’arts gràfiques en general, • Imposició i obtenció digital• Desenvolupament de la tirada òfset que tinguin secció d’impressió òfset, de la forma impressora En empreses d’arts gràfiques,• Impressió en flexografia flexografia, serigrafia o digital; en • Impressió digital premsa, editorials, comunicació,• Impressió en serigrafia empreses dedicades a la impressió • Compaginació publicitat, serveis gràfics• Impressió digital de llibres, a l’edició de publicacions • Identificació de materials i de publicacions multimèdia• Preparació de materials per a periòdiques, a la fabricació d’envasos en preimpressió o en qualsevol sector productiu impressió i embalatges de paper, plàstics, • Assemblatge de publicacions les empreses del qual requereixin• Impressió en baix relleu complexos i cartró ondulat, electròniques d’un departament de preimpressió• Formació i orientació laboral als transformats del paper i cartró, • Il·lustració vectorial digital que pugui tenir secció• Empresa i iniciativa emprenedora a la impressió de publicitat, així com • Formació i orientació laboral de digitalització d’imatges, realització• Anglès tècnic a l’estampació tèxtil, ceràmica • Empresa i iniciativa emprenedora de publicacions electròniques,• Síntesi i en altres productes. • Anglès tècnic tractament de textos i imatges,• Formació en centres de treball • Síntesi compaginació i maquetació, • Formació en centres de treball imposició de pàgines, obtenció digital de formes impressores i impressió digital.14 15
 9. 9. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Comerç i màrqueting Edificació i obra civil Tècnic/a en comerç De què treballaràs? Tècnic/a en construcció De què treballaràs? Durada dels estudis: • Venedor/a Durada dels estudis: • Cap d’equip 1.400 hores • Venedor/a tècnic/a 2.000 hores • Paleta • Representant comercial • Paredador/a• 990 hores en el centre educatiu • Orientador/a comercial • 1.600 hores en el centre educatiu • Oficial/a de mires• 410 hores en el centre de treball • Promotor/a • 400 hores en el centre de treball • Col·locador/a de paviments (pràctiques) • Televenedor/a (pràctiques) • Constructor/a de pous en xarxes • Venda a distància de sanejament 1 curs acadèmic • Teleoperador/a de centre d’atenció 2 cursos acadèmics • Encofrador/a telefònica • Ferrallista • Informació i atenció al client • Constructor/a de teulades Les pràctiques en empreses • Caixer/a reposador/a Les pràctiques en empreses • Pissarrer/a t’ajudaran a accedir a un lloc • Operador/a de centre d’atenció t’ajudaran a accedir a un lloc • Aplicador/a de revestiments de treball multicanal de treball • Enrajolador/a • Administrador/a de continguts en línia • Instal·lador/a de sistemes • Comerciant de botiga d’impermeabilització en edificis i obra • Gerent de petit comerç civil Què estudiaràs? • Tècnic/a en gestió d’estocs Què estudiaràs? • Impermeabilitzador/a de terrasses i magatzem• Màrqueting en l’activitat comercial • Cap de magatzem • Construcció• Gestió d’un petit comerç • Responsable de recepció • Interpretació de plànols On treballaràs?• Tècniques de magatzem de mercaderies de construcció• Gestió de compres • Responsable d’expedició • Fàbriques En el sector de la construcció,• Venda tècnica de mercaderies • Revestiments en petites, mitjanes i grans empreses• Dinamització del punt de venda • Tècnic/a en logística de magatzems • Encofrats constructores i en administracions• Processos de venda • Tècnic/a d’informació i atenció • Formigó armat públiques, ja sigui per compte d’altri• Aplicacions informàtiques al client en empreses • Organització de treballs o per compte propi, desenvolupant per al comerç de construcció treballs d’obra de paleta i/o• Serveis d’atenció comercial • Cobertes de formigó per a la construcció,• Comerç electrònic On treballaràs? • Obres d’urbanització rehabilitació, manteniment i reforma• Anglès • Paviments i enrajolats en edificació i obra civil.• Formació i orientació laboral A qualsevol sector productiu de l’àrea • Formació i orientació laboral• Síntesi de comercialització o a les diferents • Empresa i iniciativa emprenedora• Formació en centres de treball seccions d’establiments comercials, • Anglès tècnic realitzant activitats de venda • Síntesi de productes i/o serveis a través de • Formació en centres de treball diferents canals de comercialització, o bé, funcions d’organització i gestió del seu propi comerç.16 17
 10. 10. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Edificació i obra civil Tècnic/a en obres d’interior, De què treballaràs? Tècnic/a en operacions De què treballaràs? decoració i rehabilitació i manteniment de maquinària • Cap d’equip de revestiments de construcció • Operador/a d’excavadora i buldòzer Durada dels estudis: amb pastes i morters • Operador/a de draga i grua 2.000 hores • Cap d’equip i encarregat/ada Durada dels estudis: • Operador/a de muntacàrregues • Col·locador/a de revestiments 2.000 hores i tragella• 1.600 hores en el centre educatiu continus de façanes • Operador/a d’anivelladora,• 400 hores en el centre de treball • Arrebossador/a de construcció • 1.600 hores en el centre educatiu compactadora, pavimentadora (pràctiques) • Enrajolador/a i col·locador/a • 400 hores en el centre de treball i màquina d’asfaltar de paviments (pràctiques) • Operador/a de camió formigonera 2 cursos acadèmics • Instal·lador/a de placa de guix laminat • Tècnic/a en presa de mostres i de falsos sostres 2 cursos acadèmics • Tècnic/a en seguretat i higiene • Rejuntador/a de placa de guix laminat en obres de construcció Les pràctiques en empreses • Col·locador/a de prefabricats lleugers t’ajudaran a accedir a un lloc a la construcció Les pràctiques en empreses de treball • Col·locador/a de paviments lleugers, t’ajudaran a accedir a un lloc On treballaràs? en general de treball • Col·locador/a de moqueta En edificacions d’habitatges • Instal·lador/a de paviments elevats i rehabilitacions, d’edificis industrials, Què estudiaràs? registrables comercials de serveis, obra civil • Instal·ladors de sistemes Què estudiaràs? (aeroports, carreteres, obres• Construcció de mampares i plafons tècnics marítimes, obres subterrànies,• Interpretació de plànols • Pintor/a i empaperador/a • Projectes, amidaments i valoracions ferrocarrils) i en altres sectors de construcció • Pintor/a d’interiors • Organització i control d’obres productius on s’efectuïn moviments• Paviments i enrajolats • Pintor/a decorador/a d’interiors de maquinària de construcció de terres, fragmentació i extracció• Revestiments continus • Pintor/a d’obra • Excavacions i demolicions de roques i minerals, prospeccions• Particions prefabricades • Pintor/a de façanes d’edificació • Ferms i sondatges, transport de materials,• Mampares i sòls tècnics • Sondatges i perforacions elevació i desplaçament• Sostres suspesos • Elevació i desplaçament de càrregues de càrregues, etc.• Revestiments lleugers On treballaràs? • Seguretat en la construcció• Pintura decorativa a la construcció • Administració, gestió i• Organització de treballs d’interior, En el sector de la construcció, comercialització en la petita empresa decoració i rehabilitació en petites, mitjanes i grans empreses • Relacions en l’equip de treball• Formació i orientació laboral constructores i en administracions • Formació i orientació laboral• Empresa i iniciativa emprenedora públiques, ja sigui per compte d’altri • Formació en centres de treball• Anglès tècnic o propi, desenvolupant treballs• Síntesi d’obres d’interior i decoració• Formació en centres de treball per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil.18 19
 11. 11. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Electricitat i electrònica Tècnic/a en equips electrònics De què treballaràs? Tècnic/a en instal·lacions De què treballaràs? de consum de telecomunicacions • Tècnic/a reparador/a d’equips de so • Instal·lador/a de telecomunicacions Durada dels estudis: i HI-FI, receptors de ràdio, TV i equips Durada dels estudis: en edificis d’habitatges 2.000 hores semblants 2.000 hores • Instal·lador/a d’antenes • Tècnic/a en instal·lacions de so • Instal·lador/a de sistemes• 1.650 hores en el centre educatiu • Operari/ària antenista de ràdio i TV • 1.600 hores en el centre educatiu de seguretat• 350 hores en el centre de treball • Instal·lador/a i reparador/a d’equips • 400 hores al centre de treball • Tècnic/a en xarxes locals i telemàtica (pràctiques) telefònics i telemàtics (pràctiques) • Tècnic/a en instal·lació i manteniment • Reparador/a d’electrodomèstics de xarxes locals 2 cursos acadèmics • Reparador/a, ajustador/a 2 cursos acadèmics • Instal·lador/a de telefonia d’ordinadors i equips auxiliars • Instal·lador/a i muntador/a d’equips telefònics i telemàtics Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses • Tècnic/a en instal·lacions de so t’ajudaran a accedir a un lloc On treballaràs? t’ajudaran a accedir a un lloc • Instal·lador/a de megafonia de treball de treball • Instal·lador/a i mantenidor/a En empreses que tinguin per activitat de sistemes domòtics la reparació d’equips de so, televisió • Tècnic/a en instal·lació i manteniment i vídeo, electrodomèstics, equips d’equips informàtics Què estudiaràs? microinformàtics, execució Què estudiaràs? • Tècnic/a en muntatge i manteniment i manteniment d’instal·lacions de de sistemes de radiofusió• Instal·lacions de so telefonia i instal·lacions d’antenes • Infraestructures comunes• Reparació d’equips de so i alta de TV. de telecomunicació en habitatges fidelitat i edificis On treballaràs?• Instal·lacions de recepció i distribució • Instal·lacions domòtiques de senyal de TV • Electrònica aplicada En microempreses i en petites• Reparació d’equips d’imatge • Equips de microinformàtica i mitjanes empreses, sobretot• Sistemes electrònics d’informació • Infraestructures de xarxes de dades privades, en les àrees de muntatge• Instal·lacions de telefonia interior microinformàtiques i manteniment d’infraestructures i transmissió de dades • Instal·lacions elèctriques bàsiques de telecomunicacions, instal·lacions• Reparació d’equips microinformàtics • Instal·lacions de megafonia de circuit tancat de televisió• Reparació d’equips telefònics i sonorització i seguretat electrònica, centraletes i telemàtics • Circuit tancat de televisió i seguretat de telefonia i infraestructures de• Administració, gestió i electrònica xarxes de veu i dades, sonorització comercialització en la petita empresa • Instal·lacions de radiocomunicacions i megafonia, instal·lacions• Electrònica general • Formació i orientació laboral de radiocomunicacions, sistemes• Electrònica digital no programable • Empresa i iniciativa emprenedora domòtics i equips informàtics, bé per• Electrònica digital programable • Anglès tècnic compte propi o aliè.• Instal·lacions bàsiques • Síntesi• Qualitat • Formació en centres de treball• Relacions en l’equip de treball• Formació i orientació laboral• Formació en centres de treball20 21
 12. 12. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Electricitat i electrònica Fabricació mecànica Tècnic/a en instal·lacions De què treballaràs? Tècnic/a en mecanització Què estudiaràs? elèctriques i automàtiques • Electricista industrial i d’instal·lacions Durada dels estudis: • Processos de mecanització Durada dels estudis: elèctriques d’edificis 2.000 hores • Mecanització per control numèric 2.000 hores • Muntador/a de centres de producció • Fabricació per abrasió, electroerosió, elèctrica i de quadres elèctrics • 1.600 hores en el centre educatiu tall i conformat i per processos• 1.600 hores en el centre educatiu • Instal·lador/a de línies elèctriques, • 400 hores en el centre de treball especials• 400 hores en el centre de treball equips electrònics en edificis, antenes (pràctiques) • Fabricació per arrencada de ferritja (pràctiques) i equips telefònics • Sistemes automatitzats • Reparador/a d’electrodomèstics 2 cursos acadèmics • Metrologia i assajos 2 cursos acadèmics • Electricista de construcció • Interpretació gràfica • Electricista de manteniment • Formació i orientació laboral • Instal·lador/a mantenidor/a Les pràctiques en empreses • Empresa i iniciativa emprenedora Les pràctiques en empreses de sistemes domòtics t’ajudaran a accedir a un lloc • Anglès tècnic t’ajudaran a accedir a un lloc • Muntador d’instal·lacions d’energia de treball • Síntesi de treball solar fotovoltaica • Formació en centres de treball On treballaràs? De què treballaràs? Què estudiaràs? En empreses que tinguin per activitat • Ajustador/a operari/ària de màquines• Automatismes industrials la producció d’energia elèctrica, eina• Electrònica instal·lacions i reparacions elèctriques • Polidor/a de metalls i afilador d’eines• Electrotècnia en edificis, instal·lacions de telefonia, • Operador/a de màquines per treballar• Instal·lacions elèctriques interiors antenes i seguretat, instal·lacions metalls• Instal·lacions de distribució d’energia solar fotovoltaica, • Operador/a de màquines eina• Infraestructures comunes construcció de quadres i equips • Operador/a de robots industrials de telecomunicació en habitatges electrotècnics i manteniment • Treballador/a de la fabricació d’eines, i edificis i reparació d’electrodomèstics. mecànic/a i ajustador/a, modelista• Instal·lacions domòtiques matricer i similar• Instal·lacions solars fotovoltaiques • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a• Màquines elèctriques• Formació i orientació laboral• Empresa i iniciativa emprenedora On treballaràs?• Anglès tècnic• Síntesi En indústries transformadores• Formació en centres de treball de metalls relacionades amb els subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de material i equip elèctric, electrònic i òptic i de material de transport emmarcat en el sector industrial.22 23
 13. 13. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Tècnic/a en mecanització De què treballaràs? Tècnic/a en soldadura i caldereria Què estudiaràs? (manteniment i reparació en rellotgeria) • Desenvolupant productes Durada dels estudis: • Interpretació gràfica de rellotgeria 2.000 hores • Traçat, tall i conformació Durada dels estudis: • En manteniment i reparació • Mecanització 2.000 hores de productes de rellotgeria • 1.600 hores en el centre educatiu • Soldadura en atmosfera natural • 400 hores en el centre de treball • Soldadura en atmosfera protegida• 1.584 hores en el centre educatiu (pràctiques) • Muntatge• 416 hores en el centre de treball On treballaràs? • Metrologia i assajos (pràctiques) 2 cursos acadèmics • Formació i orientació laboral En empreses de distribució, • Empresa i iniciativa emprenedora 2 cursos acadèmics importació i exportació de productes • Anglès tècnic de rellotgeria, tant industrials com Les pràctiques en empreses • Síntesi comercials. t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació en centres de treball Les pràctiques en empreses Com a distribuïdor/a i importador/a de treball t’ajudaran a accedir a un lloc per compte propi. De què treballaràs? de treball En gran comerç • Soldador/a i oxitallador/a En una oficina tècnica (desenvolupant • Calderer/a productes de rellotgeria); en un servei • Operador/a de projecció tèrmica Què estudiaràs? tècnic de manteniment i de reparació • Muntador/a de canonades de producte acabat; en un servei i estructures metàl·liques• Processos de mecanització comercial (representació d’empresa); • Reparador/a d’estructures d’acer• Mecanització per control numèric en un servei de fornitures i peces en taller i obra• Fabricació per abrasió, electroerosió, de recanvi; en emmagatzematge • Fuster/a del metall tall i conformació i processos i lliurament de productes a clients. especials• Fabricació per arrencament de ferritja Petites empreses On treballaràs?• Sistemes automatitzats En un taller propi o per compte En empreses que tinguin per activitat• Interpretació i representació gràfica d’altri de manteniment i reparació la fabricació de productes metàl·lics• Metrologia i assaigs de rellotgeria; en un comerç de venda estructurals, construcció de grans• Manteniment i reparació de rellotgeria i reparació de rellotges. dipòsits i caldereria grossa,• Formació i orientació laboral estructures associades• Empresa i iniciativa emprenedora a la construcció de maquinària,• Anglès tècnic construcció de carrosseria, remolcs• Síntesi i bolquets, construcció i reparació• Formació en centres de treball naval, de material ferroviari, aeronaus, bicicletes, motocicletes, etc., i tallers mecànics independents.24 25
 14. 14. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fusta, moble i suro Tècnic/a en fusteria i moble Què estudiaràs? Tècnic/a en instal·lació Què estudiaràs? i moblament Durada dels estudis: • Materials en fusteria i moble • Materials a la fusteria i el moble 2.000 hores • Solucions constructives Durada dels estudis: • Solucions constructives • Operacions bàsiques de fusteria 2.000 hores • Operacions bàsiques de fusteria• 1.600 hores en el centre educatiu • Operacions bàsiques de mobiliari • Operacions bàsiques de mobiliari• 400 hores en el centre de treball • Control de magatzem • 1.600 hores en el centre educatiu • Control de magatzem (pràctiques) • Documentació tècnica • 400 hores en el centre de treball • Planificació de la instal·lació • Mecanització de la fusta i derivats (pràctiques) • Instal·lació de mobiliari 2 cursos acadèmics • Mecanització per control numèric • Instal·lació de fusteria en fusteria i moble 2 cursos acadèmics • Instal·lació d’estructures de fusta • Muntatge de fusteria i moble • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses • Acabats en fusteria i moble • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses • Anglès tècnic de treball • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Síntesi • Anglès tècnic de treball • Formació en centres de treball • Síntesi • Formació en centres de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Cap d’equips de fusters de fusta o Fuster/a d’armadures a la • Operador/a de màquines fixes construcció per fabricar productes de fusta • Fuster/a en general • Operador/a de premses • Fuster/a de decorats • Operador/a de banc d’armar • Ebenista i treballador/a • Muntador/a acoblador/a d’elements assimilat/ada de fusteria • Muntador/a i instal·lador/a • Envernissador/a i lacador/a de mobles • Responsable de secció d’acabats • Fabricació d’estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció On treballaràs? En indústries dedicades On treballaràs? a la fabricació i al muntatge de mobiliari i d’elements de fusteria Aquest professional exerceix la seva i en l’aplicació de productes d’acabat. activitat en les empreses dedicades al muntatge i instal·lació de fusteria i moblament i en l’aplicació de productes d’acabat per al retoc.26 27
 15. 15. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Hoteleria i turisme Tècnic/a en cuina i gastronomia Què estudiaràs? Tècnic/a en serveis de restauració Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Ofertes gastronòmiques Durada dels estudis: • Operacions bàsiques en bar i cafeteria 2.000 hores • Preelaboració i conservació 2.000 hores • Operacions bàsiques en restaurant d’aliments • Serveis en bar i cafeteria• 1.600 hores en el centre educatiu • Tècniques culinàries • 1.600 hores en el centre educatiu • Serveis en restaurant i esdeveniments• 400 hores en el centre de treball • Processos bàsics de pastisseria • 400 hores en el centre de treball especials (pràctiques) i rebosteria (pràctiques) • El vi i el seu servei • Productes culinaris • Ofertes gastronòmiques 2 cursos acadèmics • Postres per a la restauració 2 cursos acadèmics • Tècniques de comunicació • Seguretat i higiene en la manipulació en restauració d’aliments • Seguretat i higiene en la manipulació Les pràctiques en empreses • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses d’aliments t’ajudaran a accedir a un lloc • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Anglès de treball • Anglès tècnic de treball • Formació i orientació laboral • Síntesi • Empresa i iniciativa emprenedora • Formació en centres de treball • Anglès tècnic • Síntesi • Formació en centres de treball De què treballaràs? • Cuiner/a De què treballaràs? • Cap de partida • Empleat/ada d’economat d’unitats • Cambrer/a de bar i cafeteria de producció i servei d’aliments o restaurant i begudes • Empleat/ada d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes On treballaràs? • Bàrman • Sommelier En grans, mitjanes i petites empreses, • Auxiliar de serveis en mitjans principalment del sector d’hostaleria, de transport i també per compte propi en petits establiments del subsector de la restauració. On treballaràs? En restaurants, bars i cafeteries i empreses de menjars preparats.28 29
 16. 16. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Imatge i so Imatge personal Tècnic/a en laboratori d’imatge Què estudiaràs? Tècnic/a en caracterització Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Revelatge de suports fotosensibles Durada dels estudis: • Disseny de personatges i organització 1.400 hores • Positivació, ampliació i acabaments 2.000 hores del treball • Tractament d’imatges fotogràfiques • Fabricació de pròtesis per• 990 hores en el centre educatiu per procediments digitals • 1.700 hores en el centre educatiu a la caracterització• 410 hores en el centre de treball • Administració, gestió i • 300 hores en el centre de treball • Postisseria (pràctiques) comercialització en la petita empresa (pràctiques) • Maquillatge de caracterització • Processos d’imatge fotogràfica • Maquillatge amb efectes especials 1 curs acadèmic • Formació i orientació laboral 2 cursos acadèmics • Transformacions dels cabells per • Formació en centres de treball a la caracterització • Administració, gestió i Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses comercialització de la petita empresa t’ajudaran a accedir a un lloc De què treballaràs? t’ajudaran a accedir a un lloc • Materials i productes per de treball de treball a la caracterització • Tècnic/a en laboratori fotogràfic • Processos audiovisuals i espectacles i cinematogràfic • Anatomofisiologia aplicada • Tècnic/a en tractament digital a la caracterització d’imatges fotogràfiques • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball On treballaràs? De què treballaràs? En empreses que tenen per activitat el tractament de material fotogràfic • Maquillador/a d’efectes especials i cinematogràfic i el tractament digital • Caracteritzador/a de personatges d’imatges. • Fabricació de postissos i d’elements per a la caracterització On treballaràs? En televisió, teatre, cinema, publicitat, etc.30 31
 17. 17. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Imatge personal Tècnic/a en estètica personal Tècnic/a en perruqueria De què treballaràs? i decorativa De què treballaràs? i cosmètica capil·lar • Perruquer/a Durada dels estudis: • Tècnic/a esteticista en centres Durada dels estudis: • Barber/a 1.400 hores de bellesa i gabinets d’estètica 2.000 hores • Tècnic/a en coloracions capil·lars • Maquillador/a • Tècnic/a en canvis de forma• 990 hores en el centre educatiu • Tècnic/a d’ungles artificials • 1.600 hores en el centre educatiu del cabell• 410 hores en el centre de treball • Tècnic/a en depilació • 400 hores en el centre de treball • Tècnic/a en tall de cabell (pràctiques) • Tècnic/a en manicura i pedicura (pràctiques) • Tècnic/a en postisseria • Recepcionista en empreses • Tècnic/a en manicura 1 curs acadèmic estètiques 2 cursos acadèmics • Tècnic/a en pedicura • Demostrador/a d’equips, cosmètics • Tècnic/a o agent comercial i tècniques estètiques d’empreses del sector Les pràctiques en empreses • Agent comercial en empreses Les pràctiques en empreses • Recepcionista en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc del sector t’ajudaran a accedir a un lloc perruqueria de treball • Assessor/a i venedor/a de treball • Demostrador/a d’equips, cosmètics en perfumeries i drogueries i tècniques de perruqueria On treballaràs? Què estudiaràs? On treballaràs? Què estudiaràs? En empreses d’imatge personal• Tècniques d’higiene facial i corporal En mitjanes i petites empreses que • Pentinats i recollits dedicades als processos• Maquillatge tenen relació directa amb la imatge • Coloració capil·lar de perruqueria d’ús social,• Depilació mecànica i descoloració personal, particularment en • Cosmètica per a perruqueria on desenvolupa tasques de: del borrissol establiments del sector serveis • Tècniques de tall del cabell prestació de serveis, comercialització,• Estètica de mans i peus d’estètica i perruqueria, i en general • Canvis de forma permanent del cabell aprovisionament, qualitat, protecció• Tècniques d’ungles artificials en establiments relacionats amb • Perruqueria i estilisme masculí davant riscs i control d’efluents• Anàlisi estètica la venda de productes d’imatge • Anàlisi capil·lar i residus. Solen actuar per compte• Activitats en cabina d’estètica personal així com amb la cosmètica, • Estètica de mans i peus d’altri, integrant-se a equips• Imatge corporal i hàbits saludables tot exercint tasques d’execució • Imatge corporal i hàbits saludables de treball amb persones del seu nivell• Cosmètics per a estètica i bellesa de maquillatge social, depilació • Màrqueting i venda en imatge de qualificació mateix, inferior• Perfumeria i cosmètica natural mecànica, tractaments bàsics personal o superior.• Màrqueting i venda en imatge d’higiene, hidratació facial i corporal, • Formació i orientació laboral personal estètica de mans i peus, • Empresa i iniciativa emprenedora• Formació i orientació laboral assessorament sobre perfums • Anglès tècnic• Empresa i iniciativa emprenedora i cosmètica natural, així com la • Síntesi• Anglès tècnic comercialització de productes • Formació en centres de treball• Síntesi i serveis estètics.• Formació en centres de treball32 33

×