Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporate Vision2

47,399 views

Published on

ถ้าจะใช้ต่อใน Blog หรือ อะไรก็ตา่ม กรุณา refer ชื่อ ดิฉันคะ
เพราะอาจจะนำไปพิมพ์หนังสือคะ

Published in: Business
 • Be the first to comment

Corporate Vision2

 1. 1. Corporate Vision วิสัยทัศน์บริษัท หรือ วิสัยทัศน์องค์กร อรภัค สุวรรณภักดี อาจารย์ พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 2. 2. Vision & Action วิสัยทัศน์ และ การปฏิบัติ <ul><li>Vision without action is a daydream . Action without vision is a nightmare .&quot;   </li></ul><ul><li>– Japanese proverb </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ มาก่อน กลยุทธ์ </li></ul><ul><li>อธิบายความหมาย </li></ul>
 3. 3. Framework Vision Mission Goals Objectives Strategies Execution Results วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การทำตามแผนงาน ผลงาน หรือ ผลการดำเนินงาน
 4. 4. วิสัยทัศน์ของ Herb D. Kelleher ( CEO of the Year 1999) <ul><li>“ ถ้าท่านนำผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทาง เมื่อเขาต้องการจะไปที่นั่นทันเวลา โดยเสียค่าโดยสารที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ ทำให้เขาแน่ใจว่า เขาจะมีเวลาที่ดีในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เขาทั้งหลายจะบินไปกับสายการบินของท่าน ” </li></ul><ul><li>Slogan : </li></ul><ul><li>“ We owe our success to our people” </li></ul><ul><li>Key Success: Low Production Cost </li></ul>
 5. 5. วิสัยทัศน์ของ CEO แกรี่ ซี เคลลี่ <ul><li>“ Leadership is Effectively Supporting Your Team of Employees” </li></ul><ul><li>หมายถึง ภาวะผู้นำ คือ การสนับสนุนส่งเสริมทีมงานของท่านอย่างมีประสิทธิผล </li></ul><ul><li>Kelly กล่าวว่า </li></ul><ul><li>“ เรามุ่งมองหาบุคคลที่เป็นนักรบ ทำงานหนัก และ ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความนับถือ กฎทองคำของเรา คือ ทุกคนต้องทำงานอย่างสนุกสนาน ถ้าท่านละเมิดสามสิ่งนี้ ท่านไม่ใช่ผู้นำที่ South West Airline </li></ul>
 6. 6. ทำไมจึงต้องมีวิสัยทัศน์องค์กร <ul><li>เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ </li></ul><ul><li>SCB : “ Bank of Choice” </li></ul><ul><li>SONY IN AMERICA : </li></ul><ul><li>Working Together to Make a Difference </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ เป็นสิ่งที่แยกออกมาจากตัวผู้นำไม่ได้ การนำ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ และ จุดประกายองค์กรของท่าน ทำให้ทำวิสัยทัศน์กลายเป็นความจริง ( Make Vision a Reality) </li></ul>
 7. 7. วิสัยทัศน์ <ul><li>ควรเป็นประโยคที่ไม่ยาว กะทัดรัด สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เมื่ออ่าน </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ ต้องเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ คือ ความมุ่งหมายในสถานภาพที่เรามุ่งที่จะไปในอนาคต </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ต้องไม่ง่ายไป และ ไม่ยากจนเป็นไปไม่ได้ </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์เป็นศูนย์รวมแห่งแรงศรัทธา ที่ทุกคนต้องการไปถึง </li></ul>http :// studentools . com / terms / v / vision - statement / http :// resources . bnet . com
 8. 8. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ <ul><li>เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและ </li></ul><ul><li>แปรรูปสินค้าประมงและเกษตร เป็นแหล่ง </li></ul><ul><li>ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นเส้นทางคมนาคม </li></ul><ul><li>ที่สำคัญสู่ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>ที่ยั่งยืน </li></ul>
 9. 9. วิสัยทัศน์วัดธรรมกาย “ สันติสุข ภายใน สู่สันติสุขภายนอก ”
 10. 10. คุณสมบัติของวิสัยทัศน์ <ul><li>ไม่มีตัวตน ในองค์กร คือ จับต้องไม่ได้ มักมีอยู่ในผู้บริหาร ที่อาจจะพูดออกมาในสื่อต่างๆ แต่องค์กรจะมีพันธกิจ ( mission) ที่ต้องดำเนินการ เพื่อ บรรลุสู่วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร </li></ul><ul><li>เป็นแม่บทสูงสุดในองค์กร </li></ul>
 11. 11. วิสัยทัศน์มาจากไหน <ul><li>ผู้นำ และ กลุ่มคนในองค์กร </li></ul><ul><li>ข้อมูลข่าวสารใน และ นอกองค์กร ( Information) </li></ul><ul><li>องค์ความรู้ของบุคคลในองค์กรนั้น ( Knowledge) </li></ul><ul><li>ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ปราศจากการยึดติดกรอบ </li></ul><ul><li>ความคาดหวังจาก stakeholders </li></ul><ul><li>การผสมผสาน จินตนาการ และ ดุลยพินิจ ในด้านศักยภาพ และ </li></ul><ul><li>ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ </li></ul>
 12. 12. วิสัยทัศน์ที่ดี <ul><li>ต้องมีคุณค่าแก่องค์กร และ รวมถึงภาพพจน์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสถานชน ( Public) </li></ul><ul><li>เป็นที่ยอมรับของ Stakeholders ( ลูกค้า คนในองค์กร ผู้ถือหุ้น ) </li></ul><ul><li>ต้องแสดงความเป็นเลิศ ( Idealistic & Realistic) และ สะท้อนถึง ซึ่งความแตกต่างไปจากปัจจุบันที่ทุกคนรู้สึกศรัทธาที่จะปฏิบัติร่วมกัน </li></ul><ul><li>ต้องท้าทาย คนในองค์กร </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ ห้ามลอก แต่ คิดค้นขึ้นมาจากข้อเท็จจริงต่างๆ ในองค์กร </li></ul><ul><li>แนวคิดหรือมุมมองใหม่เกี่ยวกับสถานภาพองค์การที่พึงปรารถนาในอนาคตซึ่งสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์การ </li></ul>Realistic+ Credible+ Attractive + Idealistic + Future
 13. 13. ORGANIZATIONAL STAKEHOLDERS © Prentice Hall, 2002 3- วิสัยทัศน์ เกิดจากการ ดูว่า ความคิด และ ศึกษา stakeholders กลุ่มต่างๆ
 14. 14. เมื่อใดควรทบทวนวิสัยทัศน์ <ul><li>แผนงานล้มเหลว </li></ul><ul><li>พนักงานเริ่มเบื่อ เริ่มบ่น เฉื่อยชา </li></ul><ul><li>คู่แข่งแซง </li></ul><ul><li>เกิดข่าวลือ เกี่ยวข้องกับผู้นำ </li></ul><ul><li>เกิดวิกฤติภายนอกองค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และ ยุคสมัย แต่ก็ไม่ควรเปลี่ยน </li></ul><ul><li>บ่อยๆ </li></ul>
 15. 15. ตัวอย่างของวิสัยทัศน์ <ul><li>บริษัท Sony มีวิสัยทัศน์ในการให้ ความเป็นหนึ่งกับด้านบันเทิง สำหรับทุกคน </li></ul><ul><li>ธนาคารไทยพาณิชย์จะเป็นธนาคารที่ มีเครือข่ายมากที่สุด ในประเทศไทย </li></ul><ul><li>เราจะเป็นส่วนร่วมสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และ สร้างเสริมปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม และ เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>บริษัท French Telecom มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น บริษัทโทรคมนาคมที่ดีที่สุดในยุโรป </li></ul><ul><li>บริษัท Toyota Motor มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ดีทึ่สุด และ ใหญ่ที่สุดในโลก </li></ul><ul><li>ธนาคารกรุงเทพ จะเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย </li></ul>
 16. 16. SCG- ปูนซีเมนต์ไทย <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>Our People… Drawing the Future </li></ul><ul><li>คนของเรา ... รวมพลังสร้างอนาคต </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ของเครือซิเมนต์ไทย ( SCG ) คือ ภายในปี พ . ศ . 2558 SCG จะเป็นองค์กรที่ได้รับ การยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้านบรรษีทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>Our People… Pursuing the Same Goals </li></ul><ul><li>คนของเรา ... สู้เป้าหมายเดียวกัน </li></ul><ul><li>Our People… Smart and Ethical คนของเรา ... เก่งและด ี </li></ul><ul><li>Our People… Growing Together </li></ul><ul><li>คนของเรา ... เติบโตไปพร้อมกัน </li></ul>
 17. 17. ความสำเร็จของ ปูนซีเมนต์ไทย <ul><li>ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลทั้งระดับประเทศและระดับสากล อาทิ จาก Reuters ร่วมกับ นิตยสาร Institutional Investor สหรัฐอเมริกา นิตยสาร FinanceAsia และ SET Awards 2003 นับเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่น ดำเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ </li></ul>
 18. 18. ตัวอย่างของวิสัยทัศน์องค์กร <ul><li>บริษัท Apple </li></ul><ul><li>เราจะเป็นผู้นำในด้าน การวิเคราะห์ วิจัย และ กำหนดทิศทางของการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ </li></ul><ul><li>เราจะเป็นผู้สร้างความแตกต่าง และ สร้างนวัตกรรม ในผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าของวงการศึกษา และ วงการธุรกิจในศตวรรษที่ 21 </li></ul>
 19. 19. NordStorm <ul><li>เราจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเลิศ ถึงแม้ความต้องการของเขาจะไม่ค่อยมีเหตุผล ( สมัยก่อน ) </li></ul><ul><li>( ยุคใหม่ ) Vision: Diversity @ Nordstorm </li></ul><ul><li>OUR DIVERSITY MISSION STATEMENT: </li></ul><ul><li>To maintain a workforce that represents many backgrounds, while remaining deeply committed to cultivating an environment where the contributions of every employee, customer and vendor are valued and respected. </li></ul><ul><li>Nordstrom is an equal opportunity employer, committed to recruiting, hiring and promoting qualified people of all backgrounds, regardless of sex; race; color; creed; national origin; religion; age; marital status; pregnancy; physical, mental or sensory disability; sexual orientation; gender identity or any other basis protected by federal, state or local law . </li></ul>
 20. 20. Johnson & Johnson <ul><li>วิสัยทัศน์ : </li></ul><ul><li>เราจะมุ่งมั่นให้มีความรับผิดชอบสูงสุด ต่อแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ผู้เป็นแม่ </li></ul><ul><li>และ เด็กๆ ตลอดจนผู้คนทั่วไป ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ บริการของเรา </li></ul><ul><li>Credo ( ปรัชญาของ J & J) </li></ul><ul><li>http :// www . jnj . com / connect / about - jnj / jnj - credo / </li></ul>
 21. 21. ตัวอย่างของวิสัยทัศน์องค์กร <ul><li>Ford </li></ul><ul><li>Quality is Job 1 ( เท่ากับว่า ทุกกระบวนการงานทั่วทั้งองค์กร มุ่งสู่ TQM เพื่อให้เกิดสินค้า และ บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า </li></ul><ul><li>The Ford Motor Company vision is 'to become the world's leading consumer company for automotive products and services' . </li></ul><ul><li>โรงแรมดุสิตธานี </li></ul><ul><li>เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และ จะเป็นโรงแรมประเภทธุรกิจชั้นนำในกรุงเทพ ( how ????) </li></ul><ul><li>บริษัทปูนซีเมนต์ไทย </li></ul><ul><li>เป็นผุ้นำผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul>
 22. 22. Alcatel - Lucent's vision is <ul><li>to enrich people’s lives by transforming the way the world communicates . Born with an unparalleled ability to offer end - to - end communications solutions to our customers, we are focused on enhancing client relationships and enriching the lives of people through communications .   Expert, driven, intuitive, innovative, Alcatel - Lucent is the first truly global communications solutions provider, with the most complete end - to - end portfolio of solutions and services in the industry . </li></ul><ul><li>http :// www . alcatel - lucent . com / wps / portal </li></ul>
 23. 23. Dell’ s Vision <ul><li>Learn how Dell is reinventing the way the world uses information </li></ul><ul><li>technology, and how we demonstrate our commitment to responsible </li></ul><ul><li>and sustainable business practices . </li></ul><ul><li>Listen to customers: </li></ul><ul><li>http :// content . dell . com / us / en / corp / d / corp - comm / cto - customer - driven - innovation . aspx </li></ul><ul><li>ประวัติ Michael Dell </li></ul><ul><li>http :// content . dell . com / us / en / corp / d / bios / michael - dell - bio . aspx </li></ul><ul><li>Things- you-should-know about Dell </li></ul><ul><li>http :// content . dell . com / us / en / corp / d / corp - comm / Company - Facts . aspx </li></ul>
 24. 24. Real Leaders <ul><li>CEO ของ FedEx </li></ul><ul><li>กล่าวไว้ว่า งานสำคัญของผู้นำ คือ การสื่อสารวิสัยทัศน์ ( vision) และ ค่านิยม ( value) ขององค์กร งานสำคัญลำดับสอง คือ ผู้นำจำต้องได้รับชัยชนะจากการสนับสนุนวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมนั้น และงานสำคัญอันดับสาม คือ ผู้นำจำต้องเสริมแรง ( Reinforce) ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และ ค่านิยม และ ลงโทษพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และ ค่านิยม </li></ul>
 25. 25. ธนาคารกรุงไทย <ul><li>  วิสัยทัศน์ ( Vision )      ธนาคารแสนสะดวก ( The Convenience Bank )   สำหรับลูกค้ารายย่อย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบัน พันธกิจ ( Mission ) เป็นสถาบัน การเงินชั้นนำของประเทศ    ที่มุ่งเน้น การให้บริการที่เป็นเลิศ    สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา    และ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี </li></ul>
 26. 26. ธนาคารกรุงไทย <ul><li>Positioning: ธนาคารกรุงไทยสถาบันการเงินเคียงข้างชาวไทย ที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจากรากหญ้าถึงชุมชนสู่ระดับประเทศ </li></ul>
 27. 27. ธ นาคารกรุงเทพ <ul><li>ธ นาคารกรุงเทพมีฐานะการเงินมั่นคงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และในวันนี้ ธนาคารกรุงเทพก็ยังคงยึดมั่นในภาระหน้าที่ของ ‘ เพื่อนคู่คิด ’ ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อคอยให้การสนับสนุนในทุกย่างก้าวสำคัญของชีวิตตลอดไป </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงเทพ คือการดำรงความเป็นผู้นำด้านบริการทางการเงินในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เปี่ยมด้วย คุณภาพระดับโลกแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่ต่อลูกค้า </li></ul><ul><li>ธนาคารกรุงเทพให้บริการทางการเงิน ด้วยมาตรฐานระดับสากลด้วยน้ำใจไมตรีแบบคนไทย ธนาคารจึงสร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายเครือข่ายสาขาจนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ </li></ul><ul><li>ความสำเร็จของเรา </li></ul><ul><li>ธนาคารกรุงเทพได้รับรางวัลซึ่งยืนยันถึงคำสัญญาของเราในการให้บริการอันเป็นเลิศ ธนาคารจึงมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ </li></ul>
 28. 28. Kasikorn Bank <ul><li>วิสัยทัศน์ ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นเป็นสถาบันการเงินที่ มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นสถาบันการเงินไทยที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า </li></ul><ul><li>ภารกิจ ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และประเทศไทย </li></ul><ul><li>คุณค่าที่ธนาคารมุ่งหวัง </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพอใจของลูกค้า </li></ul><ul><li>เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน </li></ul><ul><li>อุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพ โดยมีคุณธรรม   </li></ul><ul><li>ยึดมั่นในหลักการ ระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี </li></ul><ul><li>พร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์   </li></ul>
 29. 29. ธนาคารธนชาต ธนาคารมุมมองใหม่ http :// www . thanachartbank . co . th / NBank / main / profile_bank . asp <ul><li>วิสัยทัศน์ การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจาก ความร่วมมือของทุกบริษัทภายในกลุ่ม และสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน พันธกิจ   พันธกิจต่อลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม   พันธกิจต่อคู่แข่งขัน เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใส และจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน   พันธกิจต่อคู่ค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว  พันธกิจต่อพนักงาน มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกบริษัทในกลุ่มให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมือาชีพในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และบริษัท อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว   พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านผลประกอบการและการบริหารความเสี่ยงใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง   พันธกิจต่อสังคม ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม </li></ul>
 30. 30. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul><li>วิสัยทัศน์ เป็นตลาดทุนที่ ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ พร้อมพรั่งด้วยทีมงานที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ทันสมัยและมีสภาพคล่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม </li></ul><ul><li>พันธกิจ เป็นศูนย์กลางและทางเลือกหลักของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดให้มีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย </li></ul>
 31. 31. ตลาดอนุพันธ์ TFEX <ul><li>วิสัยทัศน์ของตลาดอนุพันธ์ ตลาดอนุพันธ์มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นตลาดอนุพันธ์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและมีสภาพคล่องภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล </li></ul><ul><li>พันธกิจของตลาดอนุพันธ์ บมจ . ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นหน่วยงานที่อาสาเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย เพื่อเป็นจักรกลในการพัฒนาความก้าวหน้าของตลาดทุนไทยให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง โดย บมจ . ตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนดพันธกิจของของการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่การเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนำในอาเซียน </li></ul><ul><li>กลยุทธ์และภารกิจสู่เป้าหมาย เพื่อบรรลุพันธกิจของตลาดอนุพันธ์ บมจ . ตลาดอนุพันธ์ฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์และภารกิจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ </li></ul>
 32. 32. วิสัยทัศน์ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ทุกคนเลือก ( Bank of Choice) http :// www . scb . co . th / th / abt / abt_sob . shtml
 33. 33. ขั้นตอนการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร <ul><li>สำรวจความคาดหวัง โอกาส และ อุปสรรค จากผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญ ( stakeholders) ต่อองค์กรเรา </li></ul><ul><li>สำรวจวิเคราะห์ หาจุดแข็ง จุดอ่อน ในองค์กร ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร </li></ul><ul><li>กำหนดกลยุทธ์ในแนวทางที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>นำกิจกรรม 3 ข้อมาประมวลผล เพื่อทำให้เกิดวิสัยทัศน์ ด้านต่างๆ </li></ul><ul><li>คัดเลือกมา 2-3 อัน และ ขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 34. 34. พันธกิจ (Mission ) <ul><li>ประโยคสั้นๆ จำได้ง่าย บอกถึงวิธีการเข้าสู่เป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้น และ ยาว </li></ul><ul><li>ข้อความที่กำหนดถึงภารกิจที่องค์การมุ่งหวังจะกระทำให้เกิดผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์การมีอยู่ </li></ul>Mission : To be the Premier Universal Bank in Thailand The Vision describes a future identity the Mission describes why it will be achieved
 35. 35. พันธกิจคืออะไร <ul><li>สิ่งที่ระบุว่าจะอยู่ในธุรกิจใด ในขอบเขตภูมิศาสตร์ใด </li></ul><ul><li>แสดงถึงพันธะข้อผูกพันระยะยาวที่บุคคลหรือองค์กรต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็น </li></ul><ul><li>สิ่งที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ ( ค่านิยม ) ของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุวิสัยทัศน์ </li></ul>
 36. 36. ตัวอย่างของพันธกิจ ( mission) http :// www . starbucks . com / mission / default . asp Starbucks’ mission : To inspire and nurture the human spirit— one person, one cup, and one neighborhood at a time . http://www.starbucks.com/sharedplanet/ourResponsibilityInternal.aspx?story=missionStatement
 37. 37. พันธกิจของวัดธรรมกาย
 38. 38. เบื้องหลังความสำเร็จ
 39. 39. South West Airline <ul><li>Our Mission Statement : Customer Service </li></ul><ul><li>The mission of Southwest Airlines is dedication to the highest quality of Customer Service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride, and Company Spirit . </li></ul>Facts: Largest Airline in the world by no. of Passengers carried in 2007 Key to Success: Low-cost, customer service, Employee recognition, safety
 40. 40. South West Airline <ul><li>Our Mission Statement : Customer Service </li></ul><ul><li>The mission of Southwest Airlines is dedication to the highest quality of Customer Service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride, and Company Spirit . </li></ul>Facts: Largest Airline in the world by no. of Passengers carried in 2007 Key to Success: Low-cost, customer service, Employee recognition, safety
 41. 41. Southwest Airline <ul><li>We are committed to provide our Employees a stable work environment with equal opportunity for learning and personal growth. Creativity and innovation are encouraged for improving the effectiveness of Southwest Airlines. Above all, Employees will be provided the same concern, respect, and caring attitude within the organization that they are expected to share externally with every Southwest Customer. </li></ul>
 42. 42. Google.com <ul><li>ได้รับการจัดลำดับให้เป็น the best company to work for 2008 by Forbes </li></ul><ul><li>Major Success: </li></ul><ul><li>Google is now widely recognized as the world's largest search engine </li></ul>The company gives stock options to 99% of employees .
 43. 43. พันธกิจของ Google <ul><li>Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful . </li></ul>
 44. 44. ค่านิยม ( Core values & Beliefs) <ul><li>บางบริษัทไม่ใช้ values แต่ใช้คำว่า Philosophy </li></ul><ul><li>ความเชื่อที่ยึดถือกันมา </li></ul><ul><li>สิ่งที่ปลูกฝังให้สมาชิกของบริษัทยึดถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานควรหลีกเลี่ยง </li></ul>IBM: - Dedication to every client’s success. - Innovation that matters – for our company and for the world. - Trust and personal responsibility in all relationships.
 45. 45. ค่านิยม ( ร่วม ) <ul><li>คุณภาพ </li></ul><ul><li>ความรวดเร็ว </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>การบริการ </li></ul><ul><li>คุณภาพสินค้า </li></ul><ul><li>ความเป็นมืออาชีพ </li></ul><ul><li>ความทันสมัย </li></ul><ul><li>คุณธรรม </li></ul><ul><li>ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า </li></ul><ul><li>รักษาสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ห่วงใยชุมชนและสังคม </li></ul><ul><li>เคารพกฎระเบียบ </li></ul><ul><li>ความสามัคคี </li></ul><ul><li>สวัสดิการพนักงาน </li></ul><ul><li>การพัฒนาพนักงาน </li></ul>
 46. 46. <ul><li>About People </li></ul><ul><li>Marriott: &quot;See the good in people, and try to develop those qualities.&quot; </li></ul><ul><li>About Customers </li></ul><ul><li>L . L . Bean : &quot; Sell good merchandise at a reasonable price; treat your customers like you would your friends, and the business will take care of itself .&quot; </li></ul><ul><li>About Products </li></ul><ul><li>Sony: &quot;We should always be the pioneers with our products--out front leading the market. We believe in leading the public with new products rather than asking them what kind of products they want.&quot; </li></ul><ul><li>About Management and Business </li></ul><ul><li>Motorola : &quot; Everything will turn out alright if we just keep in motion, forever moving forward .&quot; </li></ul>ค่านิยม ( Core values & Beliefs)
 47. 47. วิสัยทัศน์ สถานะปัจจุบัน พันธกิจ พันธกิจ ค่านิยม
 48. 48. TOT <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>  มุ่งสู่การเป็น ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความ ต้องการของลูกค้าและสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม                        พันธกิจ </li></ul><ul><li>ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม </li></ul>
 49. 49. Body Shop- Clear Values on Ethics ( > 2000 Stores in 50 Countries) <ul><li>Success lies on the value of passion to protect the planet, support community, save animal lives, etc </li></ul><ul><li>Our business runs on passion, and our five values; Protect the Planet , Support Community Trade , Against Animal Testing , Defend Human Rights , Activate Self Esteem </li></ul><ul><li>Body shop sells ethical aspects of products </li></ul>
 50. 50. Dell <ul><li>Global Sustainability Report </li></ul><ul><li>Environmental Responsibility </li></ul><ul><li>Community Engagement </li></ul><ul><li>Corporate Accountability </li></ul><ul><li>Diversity </li></ul><ul><li>Supplier Global Citizenship </li></ul><ul><li>Supplier Diversity </li></ul><ul><li>Regulatory Compliance </li></ul><ul><li>Dell Earth </li></ul><ul><li>Global Recycling </li></ul><ul><li>Plant a Tree for Me </li></ul><ul><li>Plant a Forest for Me </li></ul><ul><li>Sustainability Report Archive </li></ul>
 51. 51. ตัวอย่าง ค่านิยม SCB : คุณธรรม รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
 52. 52. จรรยาบรรณและหลักการที่ยึดมั่นของธนาคาร ( Principle) <ul><li>ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้หลักการที่ยึดมั่นขององค์กร ( Core Value ) 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 1 . ความซื่อสัตย์ ( Integrity )       ธนาคารและพนักงานทุกระดับชั้นยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และความโปร่งใส 2 . ความรับผิดชอบ ( Accountability )      ธนาคารยึดมั่นต่อข้อตกลง และรับผิดชอบต่อการดำเนินการทุกประการของตน 3 . การทำงานเป็นทีม ( Teamwork )      ธนาคารให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและตระหนักดีว่า การทำงานร่วมกันจะทำให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งที่สุด </li></ul>
 53. 53. ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ <ul><li>การวางแผน : การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์ไปล่วงหน้า และกำหนดแนวทางที่คาดว่าน่าจะดีที่สุด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผล </li></ul><ul><li>กลยุทธ์ : ไม่ใช้วิธีการธรรมดา มีการใช้ความคิดเป็นพิเศษ เพื่อกลั่นเอาแนวทางที่ดีที่สุด และสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์ทุกประเภท ให้กลับกลายเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ไม่ว่าขณะนั้นองค์การจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่ว่าจะเป็นช่วงได้เปรียบ หรือเสียเปรียบก็ตาม </li></ul>
 54. 54. กลยุทธ์ ( Strategy) <ul><li>A Strategy is a long term plan of action designed to achieve a particular goal , most often &quot; winning .&quot; </li></ul><ul><li>มีหลายประเภท ยกตัวอย่าง เช่น </li></ul><ul><li>Marketing Strategy, Corporate Strategy, Sales Strategy, Product Strategy, Competitive Strategy </li></ul><ul><li>Example: ATM Channel Strategy </li></ul><ul><li>SCB : Want to reach 1000 Branches in year XXX </li></ul><ul><li>SCB Strategy to support “ Bank of Choice” Vision </li></ul>
 55. 55. <ul><li>- Competitive Strategies กลยุทธ์การแข่งขัน </li></ul><ul><ul><li>Price Competition การแข่งขันด้านราคา </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribution Competition การแข่งขันด้านช่องทางจำหน่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Differentiation การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Image ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Quality คุณภาพของผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Niches Market Strategy กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม </li></ul></ul>Examples : Strategy
 56. 56. A Ambition B Behavior C Commitment วิสัยทัศน์ SWOT พันธกิจ
 57. 57. <ul><li>พันธกิจ </li></ul>วิสัยทัศน์ 1. เป้าหมายด้านการผลิต 2. เป้าหมายด้านการตลาด 3. เป้าหมายด้านระบบ IT กลยุทธ์ 1.1 กลยุทธ์ 1.2 กลยุทธ์ 2.1 กลยุทธ์ 2.2 กลยุทธ์ 3.1 กลยุทธ์ 3.2 แผนงาน ก แผนงาน ข
 58. 58. การวางแผนกลยุทธ์ <ul><li>ต้องมีการ scan ทั้งภายใน และ ภายนอก </li></ul><ul><ul><li>External Scan, Internal Scan เป็นสิ่งที่จำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT Analysis Framework: </li></ul></ul>Environmental Scan Internal External S, W O, T
 59. 59. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT ANALYSIS จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง (Strengths) SWOT ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
 60. 60. ปัจจัยภายใน อุ้ยอ้าย ขาดวิสัยทัศน์ อยู่พอให้รอดตัว เชี่ยวชาญ มืออาชีพ รอบคอบ มีวิสัยทัศน์ดี ทักษะบริหาร ไม่เหมาะสม ล้าสมัย เสียบ่อย ต้นทุนสูง เหมาะสม ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือ น้อย ติดขัด ไม่มีเครดิต รั่วไหล ขาดวินัย มาก คล่องตัว เครดิตดี ระบบควบคุมดี มีวินัยสูง เงิน น้อย เฉื่อยชา แตกแยก ไร้ฝีมือ มุ่งประโยชน์ส่วนตัว ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ทุ่มเท ความรู้ดี มุ่งพัฒนาตน คน จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัย
 61. 61. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สังคม (Social) วิทยาการ (Technology) เศรษฐกิจ (Economy) การเมือง (Politics) PEST
 62. 62. ปัจจัยภายนอก <ul><li>Political /Legal ( ปัจจัยทางการเมือง และกฎหมาย ) </li></ul><ul><ul><li>เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม , ความไม่มั่นคงทางการเมือง , การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย , , มีกฎหมายออกมาบ่อย , แก้รัฐธรรมนูญ , กฎหมายภาษีเปลี่ยนแปลง , กฎหมายว่าจ้างแรงงาน </li></ul></ul><ul><li>Economic ( ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ) </li></ul><ul><ul><li>เช่น ดอกเบี้ย อัตราเงินฝืด อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ </li></ul></ul>
 63. 63. ปัจจัยภายนอก <ul><li>Society ( ปัจจัยทางด้านสังคม ) </li></ul><ul><ul><li>อัตราการเกิด ตาย จำนวนคนอ่านหนังสือออก อายุเฉลี่ยของวัยทำงาน </li></ul></ul><ul><li>Technology ( ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาการ ) </li></ul><ul><ul><li>มีเทคโนโลยี อย่างเช่น นาโนเทคโนโลยี search engine online social network </li></ul></ul>
 64. 64. ปัจจัยภายนอก ไล่ตามไม่ทัน มากเกินไป เกิดช่องว่างของการพัฒนา อินเตอร์เนท อีเมล์ ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาการ แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบไร้ระเบียบ วัฒนธรรมเสื่อม อบอุ่น เกื้อกูล การศึกษาดี วัฒนธรรมเข้มแข็ง สามัคคี สังคม คู่แข่งขัน เน้นความเร็วและรอบคอบ ต้นทุนสินค้าแพง เศรษฐกิจพอเพียง ดอกเบี้ยต่ำ แรงงานคุณภาพราคาถูก เศรษฐกิจ วุ่นวาย เปลี่ยนแปลงบ่อย นโยบายไม่เอื้ออำนวย นิ่ง มีเสถียรภาพ สร้างโอกาส นโยบายเอื้ออำนวย การเมือง อุปสรรค (Threats) โอกาส (Opportunities) ปัจจัย
 65. 65. ตัวอย่าง SWOT ของไทยพาณิชย์ แสดงตัวอย่างใน Powerpoint ของไทยพาณิชย์
 66. 66. Goals ( เป้าหมาย ) <ul><li>เป้าหมาย ต้อง วัดได้ บอกได้ว่า บรรลุแล้ว หรือ ไม่ เป็นจริงได้ เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา </li></ul><ul><li>เป้าหมาย มี short-term, medium-term, long-term, project-based with time constraint. </li></ul><ul><li>Goal เป็นเป้าหมายกว้าง ๆ กว้างกว่า objective </li></ul><ul><li>Goal จับต้องไม่ได้ และ ค่อนข้างเป็น รูปธรรม </li></ul><ul><li>Goal ตรวจสอบไม่ได้ ชัดเจนเท่ากับ Objectives </li></ul>
 67. 67. Example of SCB Goals ( 2007) <ul><li>WHAT WE SET OUT TO DO IN 2007 </li></ul><ul><li>Dramatic market share growth in the Hire purchase segment </li></ul><ul><li>Aggressive market share growth in SME lending </li></ul><ul><li>Strong dominance in the Retail segment </li></ul><ul><li>New heights of Service excellence </li></ul><ul><li>Risk management capabilities in-step with business growth </li></ul><ul><li>Community-based CSR projects </li></ul>Source : Analyst Meeting
 68. 68. <ul><li>WHAT WE ARE SETTING OUT TO DO </li></ul><ul><li>Strengthen core franchise in Corporate customers </li></ul><ul><li>Continue to build SME businesses </li></ul><ul><li>Build on Retail segment growth momentum </li></ul><ul><li>Fully launch unsecured personal loans </li></ul><ul><li>Strengthen product leadership </li></ul><ul><li>Build channel dominance </li></ul><ul><li>Reorganize Retail Bank </li></ul><ul><li>Strengthen risk management </li></ul><ul><li>Enhance productivity </li></ul>Example of SCB Goals ( 2008)
 69. 69. ตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย ( objectives) <ul><li>ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 </li></ul><ul><li>จำนวนข้อร้องเรียนลดลง ร้อยละ 3 </li></ul><ul><li>มีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 </li></ul><ul><li>มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 </li></ul>
 70. 70. การตั้งเป้าหมายการวัด (Goal Setting) <ul><li>ลักษณะของเป้าหมายที่ดี </li></ul><ul><ul><li>มีความท้าทาย </li></ul></ul><ul><ul><li>สูงกว่ามาตรฐานการทำงานที่เคยปฏิบัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งเสริมให้เกิดความพยายาม </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่สูงเกินจนไม่สามารถทำได้จริง </li></ul></ul><ul><ul><li>นำไปสู่การพัฒนา </li></ul></ul>
 71. 71. Example of Objectives
 72. 72. วัฒนธรรมองค์กร ( Corporate Culture) <ul><li>Google.com – Best Company to Work for </li></ul><ul><li>Though growing rapidly, Google still maintains a small company feel </li></ul>
 73. 73. PROPERTIES OF A GOOD VISION <ul><li>A good vision is idealistic & realistic </li></ul><ul><li>( To make it difficult to achieve but not too difficult to be impossible) </li></ul><ul><li>To become the industry leader in the development of state - of - the - art instructional software products, known for the quality and the innovativeness of their design . </li></ul>
 74. 74. PROPERTIES OF A GOOD VISION <ul><li>A good vision is appropriate for the organization and for the times </li></ul><ul><li>For example, in a time of downsizing and consolidation in an industry, a very ambitious, expansionistic vision would not be appropriate . An organization with a history of being conservative, and a culture encouraging conformity rather than risk taking, would not find an innovative vision appropriate . </li></ul>
 75. 75. PROPERTIES OF A GOOD VISION <ul><li>A good vision clarifies purpose and direction </li></ul><ul><li>For people in the organization, a good vision should answer the question, &quot; Why do I go to work? &quot; With a good vision, the answer to that question should not only be, &quot; To earn a paycheck, &quot; but also, &quot; To help build that attractive future for the organization and achieve a higher standard of excellence .&quot; </li></ul>
 76. 76. PROPERTIES OF A GOOD VISION <ul><li>A good vision inspires enthusiasm and encourages commitment </li></ul><ul><li>An inspiring vision can help people in an organization get excited about what they're doing, and increase their commitment to the organization </li></ul><ul><li>For example, in computer business </li></ul>
 77. 77. PROPERTIES OF A GOOD VISION <ul><li>good vision is well articulated and easily understood </li></ul><ul><li>Not too complicated but not too simple. </li></ul>
 78. 78. PROPERTIES OF A GOOD VISION <ul><li>A good vision is ambitious </li></ul>
 79. 79. <ul><li>A good vision reflects the uniqueness of the organization, its distinctive competence, what it stands for, and what it is able to achieve </li></ul><ul><li>Look at KMART and Wall Mart as examples. </li></ul>
 80. 80. How to develop a vision statement <ul><li>Learn everything you can about the organization </li></ul><ul><li>Bring the organization's major constituencies into the visioning process ( Who is stakeholders in the company) </li></ul><ul><li>Keep an open mind as you explore the options for a new vision </li></ul><ul><li>Encourage input from your colleagues and subordinates </li></ul>
 81. 81. <ul><li>An organization must and can develop a strategic plan that includes specific and measurable goals to implement a vision . A comprehensive plan will recognize where the organization is today, and cover all the areas where action is needed to move toward the vision . In addition to being specific and measurable , actions should clearly state who is responsible for their completion . Actions should have milestones tied to them so progress toward the goals can be measured . </li></ul><ul><li>Implementing the vision does not stop with the formulation of a strategic plan - the organization that stops at this point is not much better off than one that stops when the vision is formulated . Real implementation of a vision is in the execution of the strategic plan throughout the organization, in the continual monitoring of progress toward the vision, and in the continual revision of the strategic plan as changes in the organization or its environment necessitate . The bottom line is that visioning is not a discrete event, but rather an ongoing process . </li></ul>http :// www . au . af . mil / au / awc / awcgate / ndu / strat - ldr - dm / pt4ch18 . html
 82. 82. <ul><li>The best visionary leaders move energy to a higher level by offering a clear vision of what is possible . They inspire people to be better than they already are and help them identify with what Lincoln called  “the angels of their better nature . ”  This was the power of Martin Luther King’s “I have a dream” speech . The creative power of lighted, inspired words can sound a certain inner note that people recognize and respond to .   </li></ul><ul><li>contrast to the old style of leadership which tells people what to do, and pushes or dominates them, visionary leaders embody a receptive, as well as a dynamic energy .   Visionary leaders promote a partnership approach and create a shared sense of vision and meaning with others . They exhibit a greater respect for others and carefully develop team spirit and team learning, Building this sense of shared vision and partnership has also been key to the effectiveness of feminist Gloria Steinem . </li></ul><ul><li>Visionary leader makes it happen when you believe </li></ul>
 83. 83. <ul><li>commitment to core spiritual values is an outstanding characteristic of all visionary leaders </li></ul><ul><li>Aaron Feurenstein, CEO of Malden Mills in Lawrence, MA, producer of polartec fabrics, values his people as his greatest asset . He says a company has an equal responsibility to its community as to itself . Since his town has high unemployment, he kept all 3,000 employees on the payroll after a major fire destroyed 3 out of 4 of his factories . His loyalty to them repaid itself when the company rebuilt in record time and is now more profitable than ever </li></ul>
 84. 84. “ วิสัยทัศน์ต้องวัดผลสำเร็จได้ชัดเจน ” Vision has to be Measurable
 85. 85. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จองค์กร <ul><li>Net Income </li></ul><ul><li>% Increase in Profit </li></ul><ul><li>Cost Reduction % </li></ul><ul><li># 1 Industry Leader ( measured by sales revenue) </li></ul><ul><li># 1 Innovative Leader ( measured by product recognition by customers) </li></ul><ul><li>Return on Asset ( ROA) </li></ul><ul><li>Return on Equity ( ROE) </li></ul><ul><li>Stock Price </li></ul><ul><li>PE Ratio </li></ul>
 86. 86. ดัชนีวัดความสำเร็จ South West <ul><li>อัตรา customer complaints น้อยที่สุด </li></ul><ul><li>ได้รับคะแนน customer satisfaction score สูงสุด </li></ul><ul><li>เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยวัดจำนวนผู้โดยสาร </li></ul><ul><li>ได้มีคนมาสมัครงาน 329,200 และ จ้างจริง 4,200 ในปี 2007 </li></ul>
 87. 87. Voice of Customer
 88. 88. Voice of Employee
 89. 89. Balanced Scorecard Tools to Measure Performance
 90. 90. การวัดผลการดำเนินงานอย่างสมดุล Vision Mission Strategy Customer ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด Learning ความพึงพอใจของพนักงาน ความพร้อมของฐานข้อมูล Internal คุณภาพการผลิต ความรวดเร็วในการจัดส่ง Financial รายได้ ผลกำไร การประหยัดรายจ่าย
 91. 91. ตัวอย่างวิสัยทัศน์และพันธกิจส่วนตัว <ul><li>พันธกิจ </li></ul><ul><li>ร่วมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นภรรยาที่ดีของสามีและเป็นแม่ที่ดีของลูก คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่ดีให้ลูกและสามีตลอดเวลา </li></ul>วิสัยทัศน์ เป็นครอบครัวที่มั่นคง ต้องการเห็นสามีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และต้องการเห็นลูกประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม
 92. 92. ตัวอย่างวิสัยทัศน์และพันธกิจส่วนตัว <ul><li>พันธกิจ </li></ul><ul><li>มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง บุคลากร และสหกรณ์ โดยเน้นผลงานที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานการทำงานแบบมืออาชีพและมีความคิดสร้างสรรค์ </li></ul>วิสัยทัศน์ เป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ดีเด่นในระดับจังหวัดภายใน 2-3 ปี และในระดับภาคกลางภายใน 5-7 ปี
 93. 93. Source <ul><li>www.scb.co.th </li></ul><ul><li>www.kasikornbank.com </li></ul><ul><li>www.bangkokbank.com </li></ul><ul><li>www.set.or.th </li></ul><ul><li>www.tfex.or.th </li></ul><ul><li>www.southwest.com </li></ul><ul><li>www.bodyshop.com </li></ul><ul><li>www.starbucks.com </li></ul><ul><li>www.tot.co.th </li></ul><ul><li>http:// www.quickmba.com/strategy/swot / </li></ul><ul><li>หนังสือ เรียนรู้จาก CEO แต่งโดย ผศ . ดร . สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน </li></ul><ul><li>หนังสือการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำ </li></ul><ul><li>หนังสือวิสัยทัศน์ แต่งโดย Joseph V. Quigley </li></ul><ul><li>การกำหนดวิสัยทัศน์ โดย ดร . ชูวิทย์ มิตรชอบ ที่ปรึกษา ( ฝ่ายการเกษตร ) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ </li></ul><ul><li>Powerpoint เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ของ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ </li></ul>
 94. 94. ตัวอย่างเพิ่มเติม
 95. 95. McDonald Vision Statement <ul><li>McDonald's vision is to be the world's best quick service restaurant experience. Being the best means providing outstanding quality, service, cleanliness, and value, so that we make every customer in every restaurant smile.&quot; </li></ul>
 96. 96. TOT <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>  มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม                        พันธกิจ </li></ul><ul><li>ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม </li></ul>
 97. 97. Seven Eleven <ul><li>ปรัชญาองค์กร ( Philosophy ) </li></ul><ul><li>“ เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข ” </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ ( Vision ) </li></ul><ul><li>“ เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ” </li></ul><ul><li>พันธกิจ ( Mission ) </li></ul><ul><li>&quot; มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานแบบ Harmony พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน &quot; </li></ul>
 98. 98. วัฒนธรรมองค์กร ( Corporate Culture ) <ul><li>5 Core Competencies </li></ul><ul><li>คุณสมบัติหลักที่พนักงานทุกคนต้องมี ( Must ) </li></ul><ul><li>• รักงาน : Achievement มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • รักลูกค้า : Customer ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด • รักคุณธรรม : Integrity มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส • รักองค์กร : Organization จงรักภักดีต่อองค์กร • รักทีมงาน : Teamwork ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>

×