Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130313 kwaliteit in het stelsel van basisregistraties

514 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

130313 kwaliteit in het stelsel van basisregistraties

 1. 1. Kwaliteit in hetStelsel van Basisregistraties Andre van Brussel Martijn van Harteveld i-NUP/cluster STOUT
 2. 2. – Belang van kwaliteit spreekt voor zich– Als gegevens niet kloppen heeft dat gevolgen– Hoe wordt de kwaliteit geborgd en aangetoond?– Welke kwaliteitscriteria vindt u als afnemer van belang?
 3. 3. kwa·li·teit (de; v; meervoud: kwaliteiten)1 mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid,aard: de kwaliteit van deze stof2 functie: in zijn kwaliteit van burgemeester3 goede hoedanigheid: iemand met kwaliteitenbekwaamheid; kwaliteitsartikelenVele soorten en maten: vele tientallen kwaliteitscriteria
 4. 4. 12 maart 2013Aantal spookburgers stijgt tot bijna half miljoenIn Nederland zijn momenteel 427.304 spookburgers. Afgelopenjaar kwamen er 32.000 bij.Daarmee groeit het aantal mensen dat niet woont op het bij degemeente opgegeven adres sneller dan ooit, meldt RTL Nieuwsdinsdag op basis van opgevraagde cijfers van het CentraalBureau voor de Statistiek (CBS).De schade die deze groep veroorzaakt bedraagt volgens RTLjaarlijks tenminste honderd miljoen euro.
 5. 5. 12 maart 2013Plasterk bezorgd over fouten met WOZMinister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) isbezorgd over het toenemende aantal gemeenten dat in de foutgaat bij het bepalen van de WOZ-waarde. Hij gaat daarover ingesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG)....Plasterk wees erop dat 3,5 procent van dewoningeigenaren bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde.Ongeveer de helft wordt terecht bevonden. "Een grootdeel is dus wel juist", zei Plasterk
 6. 6. 3,5 % bezwaar waarvan de helft terecht:De WOZ-waarde wordt gebruikt in de aangifteInkomstenbelasting als grondslag voor eigen woningforfait (box1). Wat betekent dit volgens u?1. Dat bij ongeveer 1,75% van de aangiften IB iets mee is(onjuist, extra correctiewerk, verstoring, anders).2. Heeft geen invloed op de aangifte IB voor burger en BD.3. Iets anders, nl …....4. Weet niet
 7. 7. 13 basisregistraties in 1 functionerend stelselKwaliteit verschilt per basisregistratie– opzet (vgl GBA, BAG, BRK)Verschilt per gegeven in 1 basisregistratie– nationaliteit, geboorte, adresNormen verschillen, meting verschilt– administratieve kwaliteit vs feitelijke werkelijkheid– Juistheid, volledigheid, actualiteit, ...– Audits, doorlopende metingen
 8. 8. Stelling (1):Voor het transparant maken van de kwaliteit van debasisregistraties zijn eenduidige criteria noodzakelijk.Vraag (2):Noem de 2 belangrijkste kwaliteitscriteria die voor uvan belang zijn bij gebruik van de basisregistraties.En geef aan waarom.
 9. 9. Stelling (3):Voor authentieke gegevens geldt dat ze, zonderonderzoek vooraf, verplicht kunnen worden gebruikt,inzage in kwaliteit is handig maar niet noodzakelijk.Vraag (4):Noem de 2 belangrijkste redenen waarom het (toch)noodzakelijk is om inzage in de kwaliteit te willenhebben.
 10. 10. Stelling (5):Inzage in kwaliteit van het stelsel als geheel is minderbelangrijk dan inzage op individueel gegevensnivo.Vraag (6):Noem de 5 belangrijkste individuele gegevens uit hetstelsel waarover inzage in de kwaliteit moet zijn.Specificeer wat u daarvan wilt weten.En geef aan waarom u dit wilt.
 11. 11. Stelling (7):Als afnemer van basisregistraties vind ik inzage in dekwaliteit van wat ik afneem belangrijk en hoef ik me niette verdiepen in hoe deze kwaliteit bereikt wordt (=intern proces van de bronhouder).Vraag (8):Noem (toch) de 2 belangrijkste aspecten die u wiltweten over hoe de kwaliteit van gegevens inbasisregistraties bereikt wordt / hoe kwaliteitsborgingvan gegevens plaats vindt.En geef aan waarom u dit wilt.
 12. 12. Basisregistraties zijn onderling verbonden op basis vanverschillende gegevens zoals over het subject, het objectof op basis van geometrie.Vraag (9):Noem de 3 belangrijkste aspecten die u wilt weten overde verbindingen tussen de basisregistraties.En geef aan waarom u dit wilt weten.
 13. 13. Stelling (10): er is veel informatie over kwaliteit van debasisregistraties, het is met name een kwestie om aldeze informatie op een uniforme manier goedtoegankelijk te maken.Vraag (11):Noem een goed voorbeeld waar inzage inzage inkwaliteit geregeld is.
 14. 14. Een rode draad:– kwaliteitscriteria– belang van inzage in kwaliteit– stelsel als geheel vs individuele gegevens– kwaliteitsborging– verbindingen tussen basisregistraties– goede voorbeeldenWat verder ter tafel komt

×