SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Polityka Otwartego Dostępu
Uniwersytet Gdański
Dr Katarzyna Świerk
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 08.06.2020 r.
Dr Katarzyna Świerk
Zalecenia MNiSW
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do
publikacji i wyników badań naukowych w Polsce
(2015)
Polityka Otwartego Dostępu(2017) – Uchwała
Senatu UG
Baza Wiedzy UG – system ewidencji dorobku
naukowego
Repozytorium
Platforma - Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe
Dr Katarzyna Świerk
Polityka Otwartego Dostępu na UG – uchwała Senatu 62/17 z dnia 14.12.2017
Dokument określa zasady deponowania publikacji z afiliacją UG w Repozytorium UG, a także zalecenia
dotyczące udostępniania zarówno publikacji, jaki i pozycji wydawanych przez Wydawnictwo UG.
Zadania z zakresu wdrożenia zasad OA w UG koordynuje Pełnomocnik UG ds. otwartego dostępu do
publikacji i wyników badań naukowych.
Deponowanie poprzez
formularz zgłoszeniowy
Dodawanie pełnego tekstu
do publikacji, która już jest
w Bazie Wiedzy
Repozytorium UG – Deponowanie
1610 – dołączonych plików/ 1215 artykułów i 45 książek
w dostępie publicznym [27.05.2020]
Dr Katarzyna Świerk
Zasady gromadzenia i wprowadzania danych reguluje Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/2019
• System ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UG
• Obejmuje publikacje i cytowania od 2008 roku
• System został udostępniony w 2018 r.
• Stan bazy na dzień 31.12.2019 r. to ponad 59 tysięcy rekordów
• Profile naukowe – 13 942
Dr Katarzyna Świerk
Dr Katarzyna Świerk
• 31 czasopism naukowych (spośród 40)
• Wszystkie czasopisma umieszczone na Platformie UCN są publikowane w modelu otwartego dostępu
• Artykuły otrzymują identyfikatory DOI.
• W 2019 r. zanotowano 37 206 wyświetleń abstraktów oraz 25 162 pobrania plików PDF artykułów z lat 2018-2019
Dr Katarzyna Świerk
Informacje, szkolenia, instrukcje, odnośniki
Dr Katarzyna Świerk
Inne działania w ramach Polityki Otwartego Dostępu:
• Udział w konkursie MNiSW „Wsparcie czasopism naukowych” – dofinansowanie 7 tytułów
• Szkolenia, warsztaty, konferencje: Analiza danych z bazy Web of Science , szkolenia dla redaktorów,
członków i sekretarzy redakcji wydziałowych czasopism naukowych, posiedzenia senackiej Komisji
ds. Nauki poświęcone sprawom OA (dostępne w Raporcie rocznym Pełnomocnika ds.OA)
• Raporty do instytucji zewnętrznych : raport roczny do MNiSW , do stowarzyszenie Uniwersytetów
Europejskich (EUA)
• „Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni
badawczej”- w ramach zadania 1.3. – wdrożenie i upowszechnianie OA – otrzymaliśmy jedynie
zwiększenie subwencji i będziemy realizować wybrane elementy planu.
Dr Katarzyna Świerk
Uczestnictwo w programie - Springer Open Choice - licencja Compact
• Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach
hybrydowych* wydawnictwa Springer
• Koszty publikacji są finansowane przez MNiSW w ramach licencji krajowej Springer
• Liczba artykułów, które mogą być sfinansowane w roku 2020 jest ograniczona do 2133
54 zgłoszenia
40
-zaakceptowan
ych
Dr Katarzyna Świerk
Rezultaty
Rok Artykuły (inne)
Artykuły
Open
Access
SUMA
% udział
artykułów
OA
2016 7942 1958 9900 20%
2017 8442 2228 10670 21%
2018 8974 2535 11509 22%
2019 9439 2878 12317 23%
2020 9526 2938 12464 24%
Na podstawie danych z Web of Science [15.05.2020]
Dr Katarzyna Świerk
Rezultaty
Na podstawie danych z bazy Scopus [15.05.2020]
Rok Artykuły (inne)
Artykuły
Open Access
SUMA
% udział
artykułów
OA
2016 8802 1772 10574 17%
2017 9385 2056 11441 18%
2018 9980 2386 12366 19%
2019 10505 2791 13296 21%
2020 10690 2986 13676 22%
Dr Katarzyna Świerk
Program publikacyjny UG
Zarządzenie nr 40/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG”
• Finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz tryb otwartego dostępu dla publikacji naukowych
opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych/wydawnictwach naukowych
• „Premia” za prestiżowe publikacje - nauczycielom akademickim może zostać przyznane przez Rektora świadczenie w
jednej z form przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników UG.
108 wniosków
złożonych
10
zatwierdzonyc
h
[1.06.2020]
Dr Katarzyna Świerk
OTWARTE DANE BADAWCZE
Projekt MOST DANYCH
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data
CEL PROJEKTU - zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego
wykorzystania zasobów naukowych najważniejszych uczelni Pomorza (PG, UG, GUMed) poprzez budowę
centrum gromadzenia, analizy i udostępniania danych badawczych na platformie otwartego dostępu.
W ramach projektu zostanie udostępnionych 27 tys. próbek o objętości 142 TB.
Uruchomione zostanie narzędzie wspomagające wykonywanie zaawansowanych obliczeń oraz wyciąganie
wniosków na podstawie danych o znaczących rozmiarach.
Dr Katarzyna Świerk
OTWARTE DANE BADAWCZE
Projekt MOST DANYCH
Udział Uniwersytetu Gdańskiego:
Do realizacji projektu dla UG przeznaczono kwotę ok.
2,7 mln PLN i uczestniczy w nim zespół ok. 30 osób
reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny
naukowe.
L.p. Dziedziny Dyscypliny L i c z b a
z e s t a w ó w
danych
1. n a u k i
humanistyczne
językoznawstwo 1
historia 1
2. nauki społeczne nauki prawne 1
nauki o polityce 1
psychologia 14
3. n a u k i ś c i s ł e i
przyrodnicze
nauki o Ziemi i środowisku 30
Aktualnie, w ramach Uniwersytetu Gdańskiego, 6 zespołów wykonuje prace związane z przygotowaniem
przewidzianych do udostępnienia danych w odpowiednim formacie cyfrowym i zaopatrzeniem ich w metadane,
pozwalające na łatwy i „prosty” dostęp do nich nie tylko wąskiemu kręgowi naukowców ale również osobom nie
będącym specjalistami w danej dyscyplinie.
Dr Katarzyna Świerk
eCUDO
Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCU-DO.pl
Projekt ma umożliwić łatwy dostęp do danych charakteryzujących środowisko morskie (Bałtyku) poprzez
scentralizowanie dostępu i indeksację danych.
Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe Sat-Bałtyk, w którego skład weszli lider projektu - Instytut
Oceanologii Państwowej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i
Uniwersytet Szczeciński.
System informatyczny zapewniający zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu
oceanografii będzie obejmował system centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z
instytucji zewnętrznych oraz integrację systemów sfederowanych.
W ramach projektu UG dostarczy ok. 1 200 000 dokumentów zawierających informacje dla sektora
publicznego o łącznej objętości ok. 3,12 TB
Dr Katarzyna Świerk
Wsparcie przy Data Management Plan https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/data-management-plan
Dr Katarzyna Świerk
Wyzwania i problemy
Z m i a n y
instytucjonalne,
r e g u l a m i n y
w e w n ę t r z n e ,
działania oddolne
Raport na temat polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015 -2018 (MNiSW, marzec 2018 r. )
Dr Katarzyna Świerk
Wyzwania i problemy
Europejski program otwartej nauki:
• Modele publikacji OA
• Otwarte dane FAIR
• Chmura naukowa
• Alternatywne systemy metryczne
• Ocena kariery naukowej
• Edukacja i umiejętności
• Nauka obywatelska
• Uczciwość badań
Dr Katarzyna Świerk
Wyniki ankiety dotyczącej obecnych systemów oceny kariery naukowej
• 260 jednostek naukowych wypełniło ankietę/z 32 krajów europejskich
Dr Katarzyna Świerk
Używane mierniki:
IF – 75% h-index – 70% - pozostałe związane z cytowaniem <40%
Wyzwania/Problemy
- Badacze na początku kariery często nie wiedzą, co będzie ocenione
- Instytucje nie zawsze w sposób transparentny ustalają cel/zasady oceny
- Warunki oceny mogą nie odzwierciedlać współczesności (realności)
- Wymagania dotyczące otwartego dostępu i otwartej nauki nie są akcentowane w systemach
oceny
Dr Katarzyna Świerk
publish or perish!) share or perish!)
Dziękuję za uwagę
katarzyna.swierk@ug.edu.pl
Biuro Nauki
Uniwersytet Gdański


Dr Katarzyna Świerk

More Related Content

What's hot

What's hot (7)

Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN
Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCNOpen Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN
Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN
 
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
 
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl..."Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
 
Informacja bibliograficzna9
Informacja bibliograficzna9Informacja bibliograficzna9
Informacja bibliograficzna9
 
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...
 
Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.pl
Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.plWyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.pl
Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.pl
 

Similar to Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Konrad Frontczak
 
Science and business project - current activities
Science and business project - current activitiesScience and business project - current activities
Science and business project - current activities
Pomcert
 

Similar to Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański (20)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWrUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr
 
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPublikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
 
7 Program Ramowy UE
7 Program Ramowy UE7 Program Ramowy UE
7 Program Ramowy UE
 
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
 
SDKN ePRINT
SDKN ePRINTSDKN ePRINT
SDKN ePRINT
 
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
 
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
 
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
 
Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Przepis na projekt naukowy dla badaczy językaPrzepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka
 
Science and business project - current activities
Science and business project - current activitiesScience and business project - current activities
Science and business project - current activities
 
Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...
Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...
Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...
 
Życie Uczelni 136
Życie Uczelni 136Życie Uczelni 136
Życie Uczelni 136
 
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt..."Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczyprof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
 
A. galik program horizon 2020
A. galik program horizon 2020A. galik program horizon 2020
A. galik program horizon 2020
 
Ncn preludium-2013-kj
Ncn preludium-2013-kjNcn preludium-2013-kj
Ncn preludium-2013-kj
 
Projekt badawczy i specyfika pracy naukowej
Projekt badawczy i specyfika pracy naukowejProjekt badawczy i specyfika pracy naukowej
Projekt badawczy i specyfika pracy naukowej
 
Sprawozdanie Rady
Sprawozdanie RadySprawozdanie Rady
Sprawozdanie Rady
 
Nauka 2.0
Nauka 2.0Nauka 2.0
Nauka 2.0
 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaOtwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
 

More from Platforma Otwartej Nauki

More from Platforma Otwartej Nauki (20)

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychUmowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
 
Prawne aspekty otwartego dostępu
Prawne aspekty otwartego dostępuPrawne aspekty otwartego dostępu
Prawne aspekty otwartego dostępu
 
Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Monografie Naukowe - Uniwersytet ŚląskiMonografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
 
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoDSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
 
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychBiblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
 
Monografie w Bibliotece Nauki
Monografie w Bibliotece Nauki Monografie w Bibliotece Nauki
Monografie w Bibliotece Nauki
 
Open Science Platform
Open Science PlatformOpen Science Platform
Open Science Platform
 
OpenAIRE Services for Open Science
OpenAIRE Services for Open ScienceOpenAIRE Services for Open Science
OpenAIRE Services for Open Science
 
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPublikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
 
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPublikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
 
Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
Polska Akademia Nauk a otwarta naukaPolska Akademia Nauk a otwarta nauka
Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
 
Making Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyMaking Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work Fairly
 
UCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressUCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university press
 
Funding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersFunding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book Publishers
 
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
 
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programAbel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
 
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
 
Six things publishers can do to promote open research data
Six things publishers can do to promote open research dataSix things publishers can do to promote open research data
Six things publishers can do to promote open research data
 
Zarządzanie danymi badawczymi - zagadnienia prawne
Zarządzanie danymi badawczymi - zagadnienia prawneZarządzanie danymi badawczymi - zagadnienia prawne
Zarządzanie danymi badawczymi - zagadnienia prawne
 

Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański

 • 1. Polityka Otwartego Dostępu Uniwersytet Gdański Dr Katarzyna Świerk Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 08.06.2020 r.
 • 2. Dr Katarzyna Świerk Zalecenia MNiSW Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce (2015) Polityka Otwartego Dostępu(2017) – Uchwała Senatu UG Baza Wiedzy UG – system ewidencji dorobku naukowego Repozytorium Platforma - Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe
 • 3. Dr Katarzyna Świerk Polityka Otwartego Dostępu na UG – uchwała Senatu 62/17 z dnia 14.12.2017 Dokument określa zasady deponowania publikacji z afiliacją UG w Repozytorium UG, a także zalecenia dotyczące udostępniania zarówno publikacji, jaki i pozycji wydawanych przez Wydawnictwo UG. Zadania z zakresu wdrożenia zasad OA w UG koordynuje Pełnomocnik UG ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Deponowanie poprzez formularz zgłoszeniowy Dodawanie pełnego tekstu do publikacji, która już jest w Bazie Wiedzy Repozytorium UG – Deponowanie 1610 – dołączonych plików/ 1215 artykułów i 45 książek w dostępie publicznym [27.05.2020]
 • 4. Dr Katarzyna Świerk Zasady gromadzenia i wprowadzania danych reguluje Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/2019 • System ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UG • Obejmuje publikacje i cytowania od 2008 roku • System został udostępniony w 2018 r. • Stan bazy na dzień 31.12.2019 r. to ponad 59 tysięcy rekordów • Profile naukowe – 13 942
 • 6. Dr Katarzyna Świerk • 31 czasopism naukowych (spośród 40) • Wszystkie czasopisma umieszczone na Platformie UCN są publikowane w modelu otwartego dostępu • Artykuły otrzymują identyfikatory DOI. • W 2019 r. zanotowano 37 206 wyświetleń abstraktów oraz 25 162 pobrania plików PDF artykułów z lat 2018-2019
 • 7. Dr Katarzyna Świerk Informacje, szkolenia, instrukcje, odnośniki
 • 8. Dr Katarzyna Świerk Inne działania w ramach Polityki Otwartego Dostępu: • Udział w konkursie MNiSW „Wsparcie czasopism naukowych” – dofinansowanie 7 tytułów • Szkolenia, warsztaty, konferencje: Analiza danych z bazy Web of Science , szkolenia dla redaktorów, członków i sekretarzy redakcji wydziałowych czasopism naukowych, posiedzenia senackiej Komisji ds. Nauki poświęcone sprawom OA (dostępne w Raporcie rocznym Pełnomocnika ds.OA) • Raporty do instytucji zewnętrznych : raport roczny do MNiSW , do stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (EUA) • „Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni badawczej”- w ramach zadania 1.3. – wdrożenie i upowszechnianie OA – otrzymaliśmy jedynie zwiększenie subwencji i będziemy realizować wybrane elementy planu.
 • 9. Dr Katarzyna Świerk Uczestnictwo w programie - Springer Open Choice - licencja Compact • Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych* wydawnictwa Springer • Koszty publikacji są finansowane przez MNiSW w ramach licencji krajowej Springer • Liczba artykułów, które mogą być sfinansowane w roku 2020 jest ograniczona do 2133 54 zgłoszenia 40 -zaakceptowan ych
 • 10. Dr Katarzyna Świerk Rezultaty Rok Artykuły (inne) Artykuły Open Access SUMA % udział artykułów OA 2016 7942 1958 9900 20% 2017 8442 2228 10670 21% 2018 8974 2535 11509 22% 2019 9439 2878 12317 23% 2020 9526 2938 12464 24% Na podstawie danych z Web of Science [15.05.2020]
 • 11. Dr Katarzyna Świerk Rezultaty Na podstawie danych z bazy Scopus [15.05.2020] Rok Artykuły (inne) Artykuły Open Access SUMA % udział artykułów OA 2016 8802 1772 10574 17% 2017 9385 2056 11441 18% 2018 9980 2386 12366 19% 2019 10505 2791 13296 21% 2020 10690 2986 13676 22%
 • 12. Dr Katarzyna Świerk Program publikacyjny UG Zarządzenie nr 40/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG” • Finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz tryb otwartego dostępu dla publikacji naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych/wydawnictwach naukowych • „Premia” za prestiżowe publikacje - nauczycielom akademickim może zostać przyznane przez Rektora świadczenie w jednej z form przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników UG. 108 wniosków złożonych 10 zatwierdzonyc h [1.06.2020]
 • 13. Dr Katarzyna Świerk OTWARTE DANE BADAWCZE Projekt MOST DANYCH Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data CEL PROJEKTU - zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów naukowych najważniejszych uczelni Pomorza (PG, UG, GUMed) poprzez budowę centrum gromadzenia, analizy i udostępniania danych badawczych na platformie otwartego dostępu. W ramach projektu zostanie udostępnionych 27 tys. próbek o objętości 142 TB. Uruchomione zostanie narzędzie wspomagające wykonywanie zaawansowanych obliczeń oraz wyciąganie wniosków na podstawie danych o znaczących rozmiarach.
 • 14. Dr Katarzyna Świerk OTWARTE DANE BADAWCZE Projekt MOST DANYCH Udział Uniwersytetu Gdańskiego: Do realizacji projektu dla UG przeznaczono kwotę ok. 2,7 mln PLN i uczestniczy w nim zespół ok. 30 osób reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. L.p. Dziedziny Dyscypliny L i c z b a z e s t a w ó w danych 1. n a u k i humanistyczne językoznawstwo 1 historia 1 2. nauki społeczne nauki prawne 1 nauki o polityce 1 psychologia 14 3. n a u k i ś c i s ł e i przyrodnicze nauki o Ziemi i środowisku 30 Aktualnie, w ramach Uniwersytetu Gdańskiego, 6 zespołów wykonuje prace związane z przygotowaniem przewidzianych do udostępnienia danych w odpowiednim formacie cyfrowym i zaopatrzeniem ich w metadane, pozwalające na łatwy i „prosty” dostęp do nich nie tylko wąskiemu kręgowi naukowców ale również osobom nie będącym specjalistami w danej dyscyplinie.
 • 15. Dr Katarzyna Świerk eCUDO Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCU-DO.pl Projekt ma umożliwić łatwy dostęp do danych charakteryzujących środowisko morskie (Bałtyku) poprzez scentralizowanie dostępu i indeksację danych. Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe Sat-Bałtyk, w którego skład weszli lider projektu - Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Szczeciński. System informatyczny zapewniający zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii będzie obejmował system centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych oraz integrację systemów sfederowanych. W ramach projektu UG dostarczy ok. 1 200 000 dokumentów zawierających informacje dla sektora publicznego o łącznej objętości ok. 3,12 TB
 • 16. Dr Katarzyna Świerk Wsparcie przy Data Management Plan https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/data-management-plan
 • 17. Dr Katarzyna Świerk Wyzwania i problemy Z m i a n y instytucjonalne, r e g u l a m i n y w e w n ę t r z n e , działania oddolne Raport na temat polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015 -2018 (MNiSW, marzec 2018 r. )
 • 18. Dr Katarzyna Świerk Wyzwania i problemy Europejski program otwartej nauki: • Modele publikacji OA • Otwarte dane FAIR • Chmura naukowa • Alternatywne systemy metryczne • Ocena kariery naukowej • Edukacja i umiejętności • Nauka obywatelska • Uczciwość badań
 • 19. Dr Katarzyna Świerk Wyniki ankiety dotyczącej obecnych systemów oceny kariery naukowej • 260 jednostek naukowych wypełniło ankietę/z 32 krajów europejskich
 • 20. Dr Katarzyna Świerk Używane mierniki: IF – 75% h-index – 70% - pozostałe związane z cytowaniem <40% Wyzwania/Problemy - Badacze na początku kariery często nie wiedzą, co będzie ocenione - Instytucje nie zawsze w sposób transparentny ustalają cel/zasady oceny - Warunki oceny mogą nie odzwierciedlać współczesności (realności) - Wymagania dotyczące otwartego dostępu i otwartej nauki nie są akcentowane w systemach oceny
 • 21. Dr Katarzyna Świerk publish or perish!) share or perish!)
 • 22. Dziękuję za uwagę katarzyna.swierk@ug.edu.pl Biuro Nauki Uniwersytet Gdański 
 Dr Katarzyna Świerk