Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Мерење научен     придонес во отворен     пристап      Проф. д-р Мирко Спироски0011 0010 1010 1101 0001 010...
Накусо ...0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Дефиниција    Научен придонес на научникот            ...
Дефиниција0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 мерење и анализирање на    Сциентометрија е наука за    науката. Во пр...
Научен придонес на         научникот0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Хиршов (х)-Индекс    г-Индекс, ...
Хиршовиот х-индекс0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Џорџ Хирш (Jorge Hirsch (PNAS, 2005)) дефинира    х-индекс...
Графички приказ на х-Индекс    (Пресекот на линија од 45 степени со кривата го дава х-индексот)0011 0010 1010 1101 0001...
Мерење индивидуалниот научен     придонес со х-Индекс: примери0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011   Scopus  (http:/...
Научен придонес на         списанијата0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Фактор на влијание (Impact Factor)...
Мерење научен придонес на списанија        во Google Scholar   (http://scholar.google.com/citations?view_op=top_...
Мерење научен придонес на списанија     од Македонија со Google Scholar    (http://scholar.google.com/citations?vi...
Мерење научен придонес со SCImago          Journal & Country rank0011 0010(http://www.scimagojr.com/index.php) ...
Пребарување списанија од Македонија    во SCImago Journal & Country rank0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011      ...
Споредување списанија во СКИмаго   (http://www.scimagojr.com/compare.php?un=journals)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011...
Рангирање на институциите0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Истражувања за рангирање на    институции    Ра...
Извештаи од рангирањето      институции со SCImago0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011                 ...
Број на институции од Источна Европа кои го     исполнуваат условот за вклучување во0011 0010 1010 1101 0001 0100 на ...
Местото на УКИМ во рангирањето на     институциите (SCImago Institutions0011 0010 1010 1101 0001 0100 SIR) за 2011 го...
Прикажување на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и     неговите научници во Microsoft Academic  (http://academic.re...
Максимизирање на научниот       придонес0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Објавувај во списанија со отворен ...
Научни профили (научни      социјални мрежи)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    ResearcherID         ...
Идентификација на     научникот - ResearcherID0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011   (http://www.researcherid.com/rid...
Заклучоци0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011    Воспоставени се методи за мерење научниот    придонес на научникот,...
Литература за ова предавање    (http://www.iibhg.ukim.edu.mk/SciMetrics/index.html)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OAWeek_2012_event#2_Macedonia_03_Mirko Spiroski_Scientometrics

769 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OAWeek_2012_event#2_Macedonia_03_Mirko Spiroski_Scientometrics

 1. 1. Мерење научен придонес во отворен пристап Проф. д-р Мирко Спироски0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 Институт за имунобиологија и хумана генетика, 2 4 Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија http://www.iibhg.ukim.edu.mk/ e-mail: mspiroski@yahoo.com FB: mirko.spiroski
 2. 2. Накусо ...0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Дефиниција Научен придонес на научникот 1 2 Научен придонес на списанијата Рангирање на институциите 4 Максимизирање на научниот придонес Научни профили Мерење научен придонес во отворен пристап 2
 3. 3. Дефиниција0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 мерење и анализирање на Сциентометрија е наука за науката. Во пракса, сциентометријата најчесто се употребува со библиометријата што е мерење влијанието на научните публикации (трудови). Модерната сциентометрија најмногу базира на трудовите на Derek J. de Solla Price и Eugene Garfield. Вториот го 1 2 создал Институтот за научни Institute for Scientific Information кој е целосно посветен на сциентометриска анализа [Фактор на влијание или Impact factor (IF)]. Дополнителeн придонес, особено во отворениот пристап, 4 има Џорџ Хирш [Jorge Hirsch (PNAS, 2005)] кој го дефинирал Хиршовиот индекс, или х-Индекс. Врз основа на овој индекс се развиени дополнителни корективни индекси (г-Индекс, е-индекс, х5-Индекс, х5- Медијана). Методите за истражување вклучуваат квалитативен, квантитативен и компјутерски приод. Мерење научен придонес во отворен пристап 3
 4. 4. Научен придонес на научникот0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Хиршов (х)-Индекс г-Индекс, е-Индекс Фактор на влијание (Impact factor = IF) Цитирање автор во Гугл Сколар 1 2 4 Цитирање на еден труд Цитациски карти Авторски карти Мерење научен придонес во отворен пристап 4
 5. 5. Хиршовиот х-индекс0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Џорџ Хирш (Jorge Hirsch (PNAS, 2005)) дефинира х-индекс како: Авторот има х индекс ако во неговиот број на трудови (Н) секој има најмалку х цитирања, а остатокот (Н-х) трудови 1 2 имаат помалку од х цитирањата. Ги квантифицира и актуелната научна продуктивност и видливиот научен придонес на 4 научникот, а во модифициран облик може да се користи и за вреднување научниот придонес на списанијата и на институциите. Отпорен е на законите на сила кои ги следат мерењата врз основа на едноставна аритметика. Мерење научен придонес во отворен пристап 5
 6. 6. Графички приказ на х-Индекс (Пресекот на линија од 45 степени со кривата го дава х-индексот)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Број на цитирања 1 2 4 Број на трудови Мерење научен придонес во отворен пристап 6
 7. 7. Мерење индивидуалниот научен придонес со х-Индекс: примери0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Scopus (http://www.scopus.com/search/form/aut 1 2 horFreeLookup.url) Google Scholar 4 (http://scholar.google.com/scholar?q=spiroski +m&hl=en&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=on) Publish or Perish (http://www.harzing.com/pop.htm) Мерење научен придонес во отворен пристап 7
 8. 8. Научен придонес на списанијата0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Фактор на влијание (Impact Factor) Ајген фактор скор (Eigen Factor Score) СЈР и СНИП вредности во СКОПУС 1 2 х5-Индекс, х5-Медијана индекс во Гугл Сколар Анализатор на списанија во СКОПУС Анализатор на списанија во СКИмаго 4 Анализатор на списанија во Гугл Сколар Најдобрите 1000 Рангирање списанија според ЕСИ Рангирање изведба на научните трудови Семантичка анализа на научните трудови Мерење научен придонес во отворен пристап 8
 9. 9. Мерење научен придонес на списанија во Google Scholar (http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 2 4 х5-Индекс е х-индекс за трудовите објавени во едно списание во последните 5 целосни години. Тоа е најголемиот број х кои го имаат х трудовите објавени во 2007-2011 кои имаат најмалку х цитирања во секој од нив. х5-Медијана за списание е бројот медијана од цитирањата на трудовите кои го создаваат х5-Индексот. Мерење научен придонес во отворен пристап 9
 10. 10. Мерење научен придонес на списанија од Македонија со Google Scholar (http://scholar.google.com/citations?view_op=search_venues&vq=Macedonia)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 2 4 х5-Индекс е х-индекс за трудовите објавени во едно списание во последните 5 целосни години. Тоа е најголемиот број х кои го имаат х трудовите објавени во 2007-2011 кои имаат најмалку х цитирања во секој од нив. х5-Медијана за списание е бројот медијана од цитирањата на трудовите кои го создаваат х5-Индексот. Мерење научен придонес во отворен пристап 10
 11. 11. Мерење научен придонес со SCImago Journal & Country rank0011 0010(http://www.scimagojr.com/index.php) 1010 1101 0001 0100 1011 SCImago Journal & Country Rank е портал кој вклучува научни показатели за списанија и за земји врз основа на податоците вклучени 2 во Scopus® базата на податоци од 1 компанијата (Elsevier B.V.). Овие показатели можат да се употребат за мерење и анализирање на научните области. Оваа платформа го добила името 4 од SCImago Journal Rank (SJR) indicator, развиен од SCImago врз основа на широко познатиот алгоритам Google PageRank™. Овој показател ја дава видливост на списанијата кои ги содржи базата Scopus® од 1996 година до денес. Мерење научен придонес во отворен пристап 11
 12. 12. Пребарување списанија од Македонија во SCImago Journal & Country rank0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 2 4 Мерење научен придонес во отворен пристап 12
 13. 13. Споредување списанија во СКИмаго (http://www.scimagojr.com/compare.php?un=journals)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 2 4 Мерење научен придонес во отворен пристап 13
 14. 14. Рангирање на институциите0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Истражувања за рангирање на институции Рангирање на институции во СКОПУС Рангирање научни институции во СКИмаго 1 2 Рангирање научни институции во Мајкрософт Рангирање ВЕБ страници Квантифицирање ВЕБ страници 4 Мерење научен придонес во отворен пристап 14
 15. 15. Извештаи од рангирањето институции со SCImago0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 2 4 Мерење научен придонес во отворен пристап 15
 16. 16. Број на институции од Источна Европа кои го исполнуваат условот за вклучување во0011 0010 1010 1101 0001 0100 на SIR за 2011 година Извештајот 1011 1 2 4 Мерење научен придонес во отворен пристап 16
 17. 17. Местото на УКИМ во рангирањето на институциите (SCImago Institutions0011 0010 1010 1101 0001 0100 SIR) за 2011 година Ranking = 1011 1 2 4 This 3rd edition includes 3,042 institutions from all over the world grouped into five Institutional Sectors and classified by World Regions. Мерење научен придонес во отворен пристап 17
 18. 18. Прикажување на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и неговите научници во Microsoft Academic (http://academic.research.microsoft.com/Organization/17108/ss-cyril-and-methodius-university-skopje)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 2 Мерење научен придонес во отворен пристап 4 18
 19. 19. Максимизирање на научниот придонес0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Објавувај во списанија со отворен пристап 1 2 Складирај трудови во индивидуални складишта 4 Складирај трудови во институционални складишта Комплетирај ги научните профили Мерење научен придонес во отворен пристап 19
 20. 20. Научни профили (научни социјални мрежи)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 ResearcherID 2 GoogleScholar BiomedExperts ResearchGate 1 PubGet Mendeley Linkedin 4 Мерење научен придонес во отворен пристап 20
 21. 21. Идентификација на научникот - ResearcherID0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 (http://www.researcherid.com/rid/F-7606-2012) Доделува единствен идентификациски број Решава повеќекратни имиња на ист научник Прикажува научен придонес на научникот во WEB of Sciences 1 2 4 Прикажува анализа на цитирањата и соработничката мрежа на научникот Денешна состојба (Oct. 19, 2012) на соседите: Грција 911, Бугарија 440, Србија 348, Македонија 55, Албанија 0 Мерење научен придонес во отворен пристап 21
 22. 22. Заклучоци0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Воспоставени се методи за мерење научниот придонес на научникот, научните списанија, рангирање на институциите и научните профили. 1 2 Во Република Македонија се користи само еден од овие механизми (Факторот на влијание) за вреднување на научниот придонес. 4 Неопходно е внесување на методите за мерење на науката во сите законски и нормативни акти кои се однесуваат на научниците, научните списанија и институциите во Република Македонија. Мерење научен придонес во отворен пристап 22
 23. 23. Литература за ова предавање (http://www.iibhg.ukim.edu.mk/SciMetrics/index.html)0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Spiroski M. Macedonian Biomedical Scientists Are Not Adequately Represented in BiomedExperts Database. Maced J Med Sci. 2008 Sep 15; 1(1):13-17. Spiroski M, Gogusev J. Macedonian Medical Journals Have Very Limited Scientific Influence. Maced J Med Sci. 2008 Dec 15; 1(2):10-16. 1 2 Spiroski M. Country Rank, Journal Rank and H-Index in the Field of Medicine in the Republic of Macedonia (1996-2008) Using Data from SCImago. Maced J Med Sci. 2010;3(2):99-108. Spiroski М. Current Scientific Impact of the Institutes, Faculty of Medicine, 4 University “Ss Kiril and Metodij”, Skopje, Republic of Macedonia. Maced J Med Sci. 2009 Sep 15; 2(3):187-195. Spiroski М. Who is Who - Current Scientific Impact of the Medical Staff Affiliated at the Institutes, Faculty of Medicine, University “Ss Kiril and Metodij”, Skopje, Republic of Macedonia. Maced J Med Sci. 2009 Dec 15; 2(4):285-293. Мерење научен придонес во отворен пристап 23

×