Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OAWeek_2012_event#2_Macedonia_02_Zoran Zdravkovski_MJCCE & Impact Factor

1,035 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OAWeek_2012_event#2_Macedonia_02_Zoran Zdravkovski_MJCCE & Impact Factor

 1. 1. ПАТОТ ДОФАКТОР НА ВЛИЈАНИЕ Зоран Здравковски Институт за хемија, ПМФУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
 2. 2. Накусо• Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering – MJCCE – историја – уредувачка политика – видливост• Фактор на влијание – дефиниција – недостатоци – неопходни услови – постапка – како да се одржи и зголеми?
 3. 3. MJCCE• 1974 - Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија• Сојуз на хемичарите и технолозите на МК – ПМФ-ИХ + ТМФ• Критериуми на Documenta chemica Yugoslavica – Croatica Chemica Acta – Гласник хемијског друштва Београд – Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine и – Vestnik Slovesnkega kemijskog društva• 2007 – MJCCE
 4. 4. Главни уредници• Бојан Шоптрајанов (1974) – ИХ• Миодраг Брајовиќ (1984) – ТМФ• Светомир Хаџи-Јорданов (1989) – ТМФ• Глигор Јовановски (1993) – ИХ• Маја Цветковска (1997) – ТМФ• Трајче Стафилов (2001) – ИХ• Елеонора Винкелхаузен (2005) – ТМФ• Зоран Здравковски (2009) – ИХ
 5. 5. Уредувачка политика – ~1990• Reviews, original scientific papers, short communications, educational papers, professional papers, вести, специјални прилози• Трудовите се рецензираат од најмалку двајца анонимни рецензенти (барем еден од странство)• Трудовите се објавуваат само на англиски со апстракт на македонски• Не се објавуваат проширени апстракти од конгресите на СХТМ
 6. 6. Уредувачка политика• Отворен пристап • порано со размена, сега на веб • авторите не плаќаат• Copyleft • Creative commons attribution • post it to an institutional repository or publish it in a book • authors are permitted and encouraged to post their work online
 7. 7. Поттик за квалитет• 1992 - Институтот за хемија си постави сопствени интерни стандарди за одбрана на – докторска: 1 труд во SCI списание – магистерска: 1 труд во списание со рецензии – презентации на Конгреси не се вреднуваат• ⇒ 27 % од научните трудови во SCI од МК потекнуваат од Институтот за хемија (2005) – само 1,5 % истражувачи!• од тоа корист имаше и MJCCE
 8. 8. Видливост• Chemical Abstracts – 1974• Science Citation Index Expanded – 2007• Journal Citation Report/Science Edition – 2010• Scopus• Directory of Open Access Journals – Видливи но не во видокругот на квалитетните истражувачки групи – без амбиции за
 9. 9. Уредувачки одбор• Marina Stefova, Jadranka Blazevska-Gilev, Rubin Gulaboski, Ruzica Jovanovic-Malinovska, Petre Makreski, Verka Meshko, Bosko Nikov, Elena Tomovska• Kersti Hermansson (Sweden), Branko Kaitner (Croatia), Irina Karadjova (Bulgaria), Ferenc Kilár (Hungary), Pance Naumov (Japan & United Arab Emirates), Laszlo Nemes (Hungary), Bernd Nidetzky (Austria), Menka Petkovska (Serbia), Helena M Pinheiro (Portugal), Levent Toppare (Turkey), Borislav V Toshev (Bulgaria), James S Trefil (United States)• 9 : 12
 10. 10. Советодавен одбор• Maja Cvetkovska, Svetomir Hadzi-Jordanov, Gligor Jovanovski, Bojan Šoptrajanov, Trajce Stafilov, Eleonora Winkelhausen• Jean-Jacques Aaron (France), Vasil Babamov (United States) Bahattin M. Baysal (Turkey), Ivan Leban (Slovenia), Dobrin Nedelkov (United States), Stanisław Słomkowski (Poland), Walter Steiner (Austria), Nenad Trinajstić (Croatia), Dimiter Tsalev (Bulgaria), Christo Tsvetanov (Bulgaria)• 6 : 10
 11. 11. Open Journal Systems – 2012
 12. 12. Фактор на влијание• Institute for Scientific Information – ISI• Првобитно компилација на автори, но и на списанија (600)• Eugene Garfield и Irving H. Sher – Како да се споредуваат големите со малите списанија • Annual Review of Biochemistry vs Journal of Biological Chemistry• Извршена нормализација
 13. 13. Формула вкупен број на цитирања 2010 − 11 IF(2012) = вкупен број на објавени трудови 2010 − 11• Просечен број на цитирања на труд во период од две години• Garfield и Sher никогаш немале намера да се користи како што се користи сега и да има такво влијание!!
 14. 14. Недостатоци• Цитати само од списанија во Web of Science Extended• Цитати само во две години• Не може да се споредуваат списанија од различни области• Во броителот може да има трудови кои не се во именителот!• Трудови само на англиски• Можни манипулации – како и кај сите мерења
 15. 15. Предуслови• Редовност во излегувањето – строго придржување на поставените термини• Меѓународни уредувачки стандарди – наслов на списанието – информативни наслови на трудовите и апстрактите – целосни адреси на авторите – целосни библиографски податоци за референците – содржина – лекторирање, техничка опременост
 16. 16. Предуслови• Јазик: англиски – целосно или барем библиографските податоци• Рецензирање• Активност на уредувачките одбори – каде и колку објавувале• Субјективна проценка на експертите од ISI – комбинација од сите овие фактори
 17. 17. Покриеност• Покриени околу 8,500 од вкупно 20-30,000 списанија – ~35 % – 2/3 природни : 1/3 општествени науки• ISI се труди да ги вклучи сите влијателни меѓународни списанија во секоја област• Годишно се евалуираат 2,000 списанија, нови и оние веќе на списокот – се додаваат 150-200 нови
 18. 18. Постапка• Се пополнува формулар во Science Citation Index Expanded – MJCCE аплицира во 2007 – откако прифатат, 3 години се врши евалуација• Journal Citation Reports – 0,200 2010 (2008-09) – 0,459 2011 (2009-10) – 1,079 2012 (2010-11)
 19. 19. Каде сме сега?• Chemical Reviews – 40,197• Chemical Society Reviews – 28,760• Accounts of Chemical Research – 21,640• Angewandte Chemie – 13,455• Journal of the American Chemical Society – 9,907• ...• Acta Chimica Slovenica – 1,328• MJCCE – 1,079• Journal of the Serbian Chemical Society – 0,879• Croatica Chemica Acta – 0,713
 20. 20. Како да се одржи и зголеми IF?• Како да се зголеми бројот на квалитетни трудови?!• Постојат начини кои не ги применуваме – изнудено цитирање (coercive citation) – писма на и до уредникот
 21. 21. Влијание на бројот на трудови• Треба да се очекуваат флуктуации и до ~40 %во факторот на влијание Elaine Stott, (Journal Publishing Director, Blackwell Publishing), 2006
 22. 22. Влијание на видот на трудови• Short communications не може да очекувамезатоа што издаваме два броја во годината Elaine Stott, (Journal Publishing Director, Blackwell Publishing), 2006
 23. 23. Наместо заклучок• Да се привлечат автори кои објавуваат оригинални и иновативни истражувања – борба за трудови од продуктивни истражувачки групи од „првиот“ свет – ангажиран широк круг на луѓе преку лични контакти – сите претходни уредници активно учествуваат во оваа насока!!!• со OJS да се зголеми бројот на трудови• да се обезбеди постојан прилив на средства ...
 24. 24. ОТВОРЕН ПРИСТАП ВО БИОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ четврток, 25. 10. 2012, 13 h Претседавач: Проф. д-р Мирко Спироски Амфитеатар во Деканатот на МФ Светска недела на отворен пристап 2012
 25. 25. Програма• 13:00 Отворање, Проф. д-р Никола Јанкуловски. Декан, МФ, УКИМ, Скопје, Македонија• 13:15 Отворен пристап во науката, Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева. Продекан за наука, МФ, УКИМ, Скопје, Македонија• 13:30 Патот до факторот на влијание (impact factor) во списанието Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Проф. д-р Зоран Здравковски, ПМФ, УКИМ, Скопје, Македонија• 13:45 Мерење научен придонес во списанија со отворен пристап, Проф. д-р Мирко Спироски. Институт за имунобиологија и хумана генетика, МФ, УКИМ, Скопје, Македонија• 14:00 Каде да се објави научен труд во биомедицинско списание од Република Македонија, м-р Ленче Даневска. Централна медицинска библиотека, МФ, УКИМ, Скопје, Македонија• 14:15 Отворениот пристап и академското публикување, Димитар Попоски, Докторанд на Катедрата за информациски науки при Филозофски факултет, Универзитет во Загреб, Хрватска• 14:30 Дискусија

×