Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenportal WO2

195 views

Published on

Presentatie gegeven door Wouter Zeinstra in het kader van het onderzoek door Kennisland uitgevoerd in opdracht van NOB. Naar de juridische, ethische en maatschappelijke kaders rond het publiceren van persoonsgegevens uit oorlogstijd.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auteursrecht en persoonsgegevens | Wouter Zeinstra (Kennisland) | Personenportal WO2

 1. 1. Auteursrecht & Persoonsgegevens MAARTEN ZEINSTRA
 2. 2. • jurist en techniekfilosoof • Projecten (o.a.) • copyrightexceptions.eu • outofcopyright.eu • diligentsearch.eu • Rightsstatements.org • Europeana Licensing Framework • Open Cultuur Data / Open Data Reader Wie ben ik
 3. 3. • Auteursrecht • Wat mag? • Persoonsgegevens • Wat mag? Vandaag
 4. 4. Open Data Reader De Kennisland Open Data Reader biedt een overzicht voor het publiceren van open data. Klik hier om de publicatie te downloaden.
 5. 5. Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd in opdracht van Netwerk Oorlogsbronnen Persoonsgegevens De input van deze workshop zijn verwerkt in de publicatie ‘Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd.’ Klik hier om de publicatie te downloaden.
 6. 6. Waarom praten we over auteursrecht? SMK, Public Domain
 7. 7. • Door de digitalisering van de samenleving speelt auteursrecht een centrale rol in steeds meer delen van onze samenleving. • De auteursrechtelijke kaders hebben een grote invloed op onderwerpen zoals toegang tot kennis en cultuur, onderwijs en onderzoek en innovatie. • Wetgeving op het terrein van het auteursrecht tracht een balans tot stand te brengen tussen de belangen van makers (exclusieve rechten) en van de samenleving als geheel (uitzonderingen op de exclusieve rechten). Balans van het auteursrecht
 8. 8. Auteursrecht SMK, Public Domain
 9. 9. • Alleen originele uitdrukkingen van ideeën zijn auteursrechtelijk beschermd. • ideeën zijn niet beschermd • feiten zijn niet beschermd • Definitie van originaliteit volgens het Europese Hooggerechtshof: “the Author’s own intellectual creation” (“de eigen intellectuele schepping van de maker”). Waarop rust auteursrecht?
 10. 10. • Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker voor het verveelvoudigen en distribueren van zijn/haar werk. • Het auteursrecht ontstaat automatisch (geen formaliteiten). • Het is (ten dele) overdraagbaar. • Er kunnen meerdere auteurs/rechthebbenden per werk zijn (co- auteurschap). • Vuistregel: Auteursrecht duurt tot 70 jaar na de dood van de laatstlevende maker. Hoofdaspecten
 11. 11. Portretrecht SMK, Public Domain
 12. 12. • Geldt voor alle herkenbare personen • Het exclusieve recht van de geportretteerde op de eerste publicatie van een portret: • Portretten in opdracht mogen alleen met toestemming van geportretteerde gepubliceerd worden. • Niet in opdracht gemaakte portretten (bijvoorbeeld straatfoto’s) mogen gepubliceerd worden, mits geen redelijk belang van geportretteerde. • Dit recht verloopt 1 januari na 10 jaar na de dood van de geportretteerde. Hoofdaspecten
 13. 13. Databankenrecht SMK, Public Domain
 14. 14. • Een databank is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. • 15 jaar bescherming na elke substantiële investering in tijd en/of geld. • Toestemming nodig voor substantiële extractie Hoofdaspecten
 15. 15. Rechthebbenden CC BY 4.0, Kennisland
 16. 16. • De maker is in eerste instantie de rechthebbende van een werk. • Medewerkers verliezen hun auteursrecht aan de werkgever voor werken die gemaakt zijn als onderdeel van het werk en in de tijd van de werkgever. • Tenzij anders overeengekomen behouden freelancers, vrijwilligers, stagiairs hun auteursrecht. • Fysiek bezit van een object betekent niet per se dat je ook de rechthebbende bent. • Verschillende (gestapelde) rechten kunnen bij verschillende rechthebbenden liggen. Rechthebbenden
 17. 17. Er kunnen meerdere rechten op een werk rusten. Denk hierbij aan combinaties van: • Auteursrecht • Naburige Rechten • Databankenrechten • Portretrecht Auteursrecht is stapelbaar
 18. 18. CC BY-NC Andreas-photography Verweesde werken
 19. 19. • Als het niet mogelijk is om de rechthebbende te achterhalen of deze is niet te vinden noemen we een werk verweesd. • Bij verweesde werken is het niet mogelijk toestemming te krijgen voor reproducties • Dus mag je ook geen digitale versie online zetten Verweesde werken (1/3)
 20. 20. • Er is een uitzondering in artikel 16(p) Nederlandse Auteurswet • Zorgvuldig onderzoek en registratie bij de EUIPO vereist • diligentsearch.eu Verweesde werken (2/3)
 21. 21. Artikel 25fa CC BY-NC-SA Miren Berasategi, Printing Press
 22. 22. Artikel 25fa “De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.”
 23. 23. • Kort werk • Publieke middelen • Gratis beschikbaar • Redelijke termijn • Duitsland hanteert 12 maanden • Begin met erfgoed Hoofdaspecten
 24. 24. Bescherming van persoonsgegevens SMK, Public Domain
 25. 25. • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) • algemene verordening gegevensbescherming (AVG) • per 25 mei 2018 • nog geen definitieve wettekst • Geen verwerking persoonsgegevens zonder verwerkingsgrond Hoofdaspecten
 26. 26. • Privacy • geen definitie • recht ‘om met rust gelaten te worden’ • cultureel begrip • Bescherming persoonsgegevens • juridisch begrip, definities, regelingen Persoonsgegevens v. Privacy
 27. 27. Persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 28. 28. • Natuurlijk persoon is een persoon die in leven is • Voor het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen heb je een verwerkingsgrond nodig: • toestemming van de betrokkene • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst • om te voldoen aan een wettelijke verplichting • om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen • voor de uitvoering voor een taak van algemeen belang • noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde 
 Persoonsgegevens van natuurlijk persoon
 29. 29. • Expliciet • Aantoonbaar • Vrijlijk gegeven • Heldere taal • Doelbinding Toestemming
 30. 30. • Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden is een verwerkingsgrond • Deze geldt voor de verwerker • Taak van algemeen belang moet wettelijk vastgelegd zijn Taak van algemeen belang
 31. 31. Open Data / Open Content Public Domain image
 32. 32. • Toestemming geven zodat iedereen gebruik kan maken van het materiaal • Open Source • Creative Commons • Persoonsgegevens zijn niet open licenseerbaar Open Data / Open content
 33. 33. • Creative Commons-licenties zijn 1-op-iedereen licenties • je geeft toestemming aan iedereen om het werk onder bepaalde voorwaarde te gebruiken • Creative Commons-licenties zijn voor de duur van het auteursrecht • Creative Commons-licenties zijn niet intrekbaar • Creative Commons-licenties zijn internationaal geldig • Alleen rechthebbenden kunnen toestemming verlenen om werken onder een Creative Commons-licentie vrij te geven • zij hebben de economische rechten Hoofdaspecten
 34. 34. Creative Commons-licenties De zes Creative Commons- licenties bestaat uit een combinatie van vier bouwstenen: • Naamsvermelding (BY) • Niet Commercieel (NC) • Geen Afgeleide Werken (ND) • Gelijk Delen (SA) License of the image Naamsvermelding Niet Commercieel Geen Afgeleide Werken Gelijk Delen CC BY CC BY-SA CC BY-ND CC BY-NC CC BY-NC-SA BY-NC-ND
 35. 35. • Public Domain Mark (PDM) • Wordt gebruikt voor werken die zich al in het publieke domein begeven • Kan door iedereen gebruikt worden • Creative Commons Zero (CC0) • Wordt gebruikt voor werken die nog auteursrechtelijke restricties hebben • Wordt toegepast door de rechthebbende(n) Creative Commons legal tools
 36. 36. Publiceren van open data en content Metadata publiceer je als CC0, Content publiceer je zo open mogelijk.License of the image Metadata Content Zelf rechthebbende Publiek Domein Zelf rechthebbende Rechthebbende is derde partij
 37. 37. • Publieke domein markering (PDM) • Creative Commons Zero (CC0) • Creative Commons Naamsvermelding (CC BY) • Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen (CC BY-SA) Toepasbare licenties op open content
 38. 38. Vragen? Maarten Zeinstra mz@kl.nl Deze presentatie is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-licentie.


×