Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Home цэсний командууд

5,964 views

Published on

  • Be the first to comment

Home цэсний командууд

  1. 1. Э.Ононтуул Home цэсний командууд Microsoft Word 2007
  2. 2. Home цэсний командууд Clipboard Cut – идэвхижүүлсэн хэсгийг завсрын санах ой луу зөөнө. Copy – идэвхижүүлсэн хэсгийг завсрын санах ой луу хуулна. Paste – завсрын санах ойд байгаа мэдээллийг дэлгэцийн идэвхитэй хэсэгт гаргана. Font Font (ctrl+shift+F) – текстийн Font-ний сонголтыг хийнэ. Баримт бичиг боловсруулах стандартад фонтыг Arial-аар бичнэ гэж заасан байдаг. Font size (ctrl+shift+P) – үсгийн хэмжээг тохируулна. Баримт бичиг боловсруулах стандартад үсгийн хэмжээ 12pt, гарчигийг 14pt-ээр бичнэ гэж заасан байдаг. Grow font (ctrl+>) – үсгийн хэмжээг 1pt-ээр ихэсгэнэ. Shrink font (ctrl+<) – үсгийн хэмжээг 1pt-ээр багасгана. Clear Formatting – тохиргоонд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулсаныг буцаана. Bold (ctrl+B) – текстийг тод болгоно. Italic (ctrl+I) – текстийг налуу болгоно. Underline (ctrl+U) – текстийг доогуур зураастай болгоно. Арын суман дээр дарж доогуур зураасны төрлийг сонгоно. Strikethrough – текстийг дундуур зураастай болгоно. Subscript (ctrl+=) – текстийг индекс хэлбэртэй болгоно. Superscript (ctrl+shift++) – текстийг зэрэг хэлбэртэй болгоно. Change case – үсгийн том жижгээр бичихийг тохируулна. Sentence case – Өгүүлбэрийг томоор эхлүүлнэ. lowercase – бүх үсэг жижгээр бичигдэнэ. UPPERCASE – бүх үсэг томоор бичигдэнэ. Capitalize Each Word – үг бүрийн эхний үсэг томоор бичигдэнэ. tOGGLE CASE – үг бүрийн эхний үсэг жижгээр бусад нь томоор бичигдэнэ. Text Highlight Color – текстийг тодруулах өнгө Font Color – үсгийн өнгө Paragraph Bullets – дүрсээр дугаарласан жагсаалт үүсгэнэ. Арын суман дээр дарж дүрсээ сонгоно. Numbering – тоо, үсгээр дугаарласан жагсаалт үүсгэнэ. Арын суман дээр дарж төрлөө сонгоно. Multilevel List – бие биедээ агуулагдсан дугаартай жагсаалт үүсгэнэ. Арын суман дээр дарж төрлөө сонгоно. Decrease Indent – параграфыг нэг табаар урагшлуулна. Increase Indent – параграфыг нэг табаар хойшлуулна. Sort – эрэмбэлэлт хийнэ. Show/hide ¶ - параграфыг тэмдэглэгээг харуулах ба арилгах Align Text Left (ctrl+L) – текстийг мөрний зүүн талд зэрэгцүүлнэ. Center (ctrl+C) - текстийг мөрний голд зэрэгцүүлнэ. 2
  3. 3. Align Text Right (ctrl+R) – текстийг мөрний баруун талд зэрэгцүүлнэ. Justify (ctrl+J) - текстийг мөрний 2 талд зэрэгцүүлнэ. Line spacing – мөр хоорондын зайг тохируулна. Shading – текстийн арын фонны өнгийг тохируулна. Border – сонгосон текст болон хүснэгтийн нүдний хүрээг тохируулна. Styles Текстийн бэлэн загваруудын сонголтууд энэхүү табд байна. Editing Find (ctrl+F) – баримтнаас үг, үсэг, тэмдэгт хайна. Арын суман дээр дарахад мөн Go To (ctrl+G) команд гарах бөгөөд энэхүү команд нь заасан хуудас, мөр, бүлэгт курсорыг шилжүүлнэ. Replace (ctrl+H) – идэвхижүүлсэн үг, үсэг, тэмдэгтийг өөр үг, үсэг, тэмдэгтээр солино. Select – сонгон идэвхижүүлнэ. Select All – баримтыг бүхэлд нь идэхижүүлнэ. Select Objects – объектуудыг идэвхижүүлнэ. (зураг, дүрс г.м) 3

×