Graph

420 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Graph

  1. 1. VISUAL BASIC-ИЙН ГРАФИК ГОРИМ Координатын систем Үндсэн хэмжээсийн нэгж бол twip бөгөөд 1370 twips нь логик нэг инчтэй тэнцүү.Объектуудын ScaleMode шинжээр дотоод хэмжээсийн нэгжийг тогтоодог. Хэмжээсийн Тайлбар Тогтмол нэгжtwip 1370 twips = 1 inch VbTwips = 1 20 twips = 1 pointPoint 72 point = 1 inch VbPoints = 2 1 point = 20 twipsPixel дэлгэц дээрх 1 pixel хэмжээ нь прнтерээр гарах VbPixel = 3 хамгийн бага цэгCharacter x тэнхлэг: 120 twips = 1 character VbCaharecters = 4 y тэнхлэг: 240 twips = 1 characterInch 1 inch = 1370 twips VbInch = 5 1 inch = 72 pointsMillmeter 254 millimeters = 1 inch Vbmillimeter = 6 5.67 twips = 1 millmeterCentimeters 2.54 centimeters = 1 inch VbCentimeters = 7 567 twips = 1 centimeterUser Defined хэрэглэгчийн тодорхойлсон хэмжээсийн нэгж VbUser = 0 Формуудын координат ба дэлгэцийн хэмжээс нь twips-ээр хэмжигддэг. Агуулагчдындотоод хэмжээсийг ашиглан Circle, Line, Pset, Print методуудаар график байгуулна. Жишээнь: Printer.ScaleMode = VbInches Координатын систем нь принтер эсвэл дэлгэцэнд харагдах объектын байрлалыгтодорхойлно. Объектын координатын хэмжээс нь дэлгэцийн зүүн дээд булангаас эхэлдэгучраас Left ба Top шинжээр тодорхойлогдоно:Хэрэглэгдэхүүн Төрөл Гүйцэтгэх үүрэгCurrentX Объект, түүний агуулагчийн Х тэнхлэг дэх байрлалыг шинж тодорхойлно.CurrentY Объект, түүний агуулагчийн У тэнхлэг дэх байрлалыг шинж тодорхойлно.Height шинж Объектын уртыг тодорхойлно.Left Агуулагчийн зүүн захаас Х тэнхлэг хүртэлх зайг шинж тодорхойлно.Scale метод Агуулагчийн координатын хязгаарыг тодорхойлно.ScaleHeight Объектын баруун доод булангийн У тэнхлэгийн координатыг шинж тодорхойлно.
  2. 2. ScaleLeft Объектын зүүн дээд булангийн Х тэнхлэгийн координатыг шинж тодорхойлно.ScaleMode шинж Агуулагчид хэрэглэх хэмжээсийн нэгжийг тодорхойлноScaleTop Объектын зүүн дээд булангийн Х тэнхлэгийн координатыг шинж тодорхойлно.ScaleWidth объектын баруун доод булангийн У тэнхлэгийн координатыг шинж тодорхойлно.Top агуулагчийн дээд ирмэгээс У тэнхлэгийн координат хүртэлх шинж зайг тодорхойлноWidth шинж Объектын өргөнийг тодорхойлно Дээрх зарим шинжийг тодруулан авч үзье. CurrentX ба CurrentY шинжүүд нь графикжсан объектын үндсэн шинж болдог. Эдгээркоординат нь агуулагч болон формын зүүн дээд булангаас эхэлдэг. График, текстийгбайрлуулахдаа CurrentX ба CurrentY координатуудыг өөрчлөн Circle, Pset, Line, Printметодуудыг ашиглан тодорхойлдог. Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, формуудын цуглуулга, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnetЗорилго агуулагч болон удирдах элементүүдийн Х ба У тэнхлэгийн координатыг тодорхойлдог.Бичигдэх ерөнхий [form.] CurrentX [=x!]хэлбэр [form.] NameCurrentX [=x!] Printer.CurrentX [=x!] [form.] CurrentY [=x!] [form.] NameCurrentY [=x!] Printer.CurrentY [=x!]Scale метод: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, формуудын цуглуулга, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnetЗорилго Форм, PictureBox, Printer объектуудын хил хязгаарыг тодорхойлно. ScaleLeft, ScaleTop, ScaleWidth, ScaleHeight шинжүүдийг нэг илэрхийлэлд багтаадаг.Бичигдэх ерөнхий [form.] Scale [(x1!, y1!)-(x2!, y2!)]хэлбэр [form.] NameScale [(x1!, y1!)-(x2!, y2!)] Printer.Scale [(x1!, y1!)- (x2!, y2!)] x1! – ScaleLeft шинж y1! – ScaleTop шинж x2! – Scalewidth шинж y2! – ScaleHeight шинж
  3. 3. ScaleMode шинж: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, формуудын цуглуулга, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnetЗорилго Форм, PictureBox, Printer объектуудад хэрэглэх хэмжээсийн нэгжийг тодорхойлох үүрэгтэй.Бичигдэх ерөнхий [obhect.] ScaleMode [=mode%]хэлбэр [form.] object.ScaleMode [=mode%] [printer.] ScaleMode [=mode%] mode% - хэмжээсийн нэгжийн сонголт Визуал бейсикт график ашиглах гурван гол шинж байдаг. o дэлгэц дээр график байрлуулах o шинээр график зурах o формын дизайнд график элементүүд ашиглах Форм, PictureBox, хэрэглэгчийн удирдах элементүүд, хэрэглэгчийн документууд баImage удирдах элементүүд дэлгэц дээр график байрлуулах боломжийг олгодог.Хэрэглэгдэхүүн Төрөл Гүйцэтгэх үүрэгAutoReDraw ил гаргасны дараа объектын дахин дэлгэц дээр байрлуулан шинж зурах байдлыг тодорхойлно.ClipControls шинж шинээр тавигдсан объектуудын хэсгийг дахин зурахCls метод зурагдсан объектуудын форм эсвэл PictureBox-г арчинаImage Windows-ийн гараар тогтоосон объектын нэрийг шинж тодорхойлноLoadPicture форм болон график агуулагчийн графикийн агуулгыг функц өөрчилнөPaintPicture форм, принтер объект, PictureBox дээр .bmp, .wmf, .dib, .ico метод графикыг зурна.Picture форм болон агуулагч дээр эхлээд харагдах график шинж объектыг тодорхойлно.Pset форм эсвэл PictureBox дээр цэг зурах ба цэгийн RGB метод өнгийг өөрчилнө.QBColor функц тодорхойлогдсон өнгөний RGB утгыг тодорхойлно.RGB функц илэрхийллийн объектын RGB утгыг заана.SavePicture илэрхийл сонгогдсон файлын нэртэй форм ба PictureBox-т график эл объект хадгална.Stretch дэлгэц дээр image удирдах элементэд графикыг шинж тодорхойлохыг тогтоодог.Zorder метод объектуудын байрлалыг тогтоодог.
  4. 4. Дээрх метод, шинж, үзэгдэл, функцууд болон илэрхийллүүдийн зарим нэгийгдэлгэрүүлэн авч үзье.AutoReDraw шинж: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnetЗорилго Форм, агуулагч дээр график объектыг автоматаар дахин зурж харуулах үүрэгтэй.Бичигдэх ерөнхий [form.] AutoReDraw [=boolean%]хэлбэр [form.] Name.AutoReDraw [=boolean%]Cls метод: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, PictureBox, Printer, PropertyPage, UserControl, UserDocumnetЗорилго Дэлгэц дээрээс зурагдсан графикыг арилгах үүрэгтэй.Бичигдэх ерөнхий [form.] Clsхэлбэр [form.] Name.ClsLoadPicture функц: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, график агуулагч Image, PictureBoxЗорилго Форм, Image, PictureBox удирдах элементүүд дээр график байрлуулах үүрэгтэй.Бичигдэх ерөнхий LoadPicture(stringexpression$)хэлбэрPset метод: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, PictureBox, Printer, PropertyPage, Usercontrol, UserDocumnetЗорилго Форм, PictureBox, Printer объектын цэгийг тодорхойлдог.Бичигдэх ерөнхий [form.] Pset [ step ] (x!, y!) [, color &]хэлбэр [form.] Name.Pset [ step ] (x!, y!) [, color &] Printer.Pset [ step ] (x!, y!) [, color &] step – объектод тодорхойлсон координатаас харьцангуй тодорхойлогдсон x, y тэнхлэг хүртэлх зай x!, y! – объект эсвэл тодорхой координатын зүүн дээд булангаас x, y тэнхлэг зай
  5. 5. QBColor функц: Нөхцөл ТайлбарЗорилго Дэлгэц дээрх объектын өнгийг тодорхойлно. Авах утга нь 16.Бичигдэх ерөнхий QBColor(qbcolor%)хэлбэрRGB функц: Нөхцөл ТайлбарЗорилго Дэлгэц дээрх объектын өнгийг тодорхойлно1. Авах утга нь 0-255 ба боломжит утгын хүрээ 256*256*256.Бичигдэх ерөнхий RGB (red%, green%, blue%)хэлбэр Өнгөний ерөнхий утгыг хүснэгтээр харуулбал: Өнгө Улаан утга Ногоон утга Хөх утгаХар 0 0 0Улаан 255 0 0Ногоон 0 255 0Шар 0 255 255Цагаан 255 255 255Хөх 0 0 255SavePicture илэрхийлэл: Нөхцөл ТайлбарХамаарах объектууд Форм, PictureBox, ImageЗорилго Форм, агуулагч дахь графикыг файл болгон хадгалах үүрэгтэй. Ерөнхий хадгалах формат нь .bmpБичигдэх ерөнхий SavePicture picture, stringexpression$хэлбэр1 RGB функцын утга бүхэн нь улаан, ногоон, хөх өнгөнүүдийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Энэ нь гурван өнгөнийхослолын 16-тын утгыг буцаадаг.

×