Hướng dẫn Import dữ liệu vào Sugar không bị lỗi font

1,179 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hướng dẫn Import dữ liệu vào Sugar không bị lỗi font

  1. 1. http://sugarcrm.com.vnHướng dẫn Importdữ liệu vào Sugar không bị lỗi font
  2. 2. http://sugarcrm.com.vnNHẬT KÝ TÀI LIỆUA–Added M-Modified D-Deleted Ngày Thay đổi A,M,D (*) Chi tiết Phiên bản08/07/2011 Học Bùi A Tạo mới mới tài liệu Nháp
  3. 3. http://sugarcrm.com.vnThông thường người dùng thường gặp khó khăn với vấn đề import dữ liệu choSugarCRM từ file Excel.Tài liệu này hướng dẫn cách thực hiện import dữ liệu từ file Excel (.csv) mà ko bị lỗifont).Ngữ cảnh 1:- File Excel (.csv) được export từ Sugar, sau đó import ngay lại chính file này:trường hợp này sẽ không bị lỗi font và không cần hướng dẫnNgữ cảnh 2:- File Excel (.csv) từ Save as từ một file Excel cùng nội dung, chứa tiếng Việt (.xlshoặc .xlsx), sau đó import file .csv này vào Sugar.Tài liệu này được thực hiện với Excel 2010.B1: Login hệ thốngB2: Chọn module muốn importVD: chọn module ContactsDưới đây là bảng hướng dẫn import dữ liệu:No # Action Application of action1 B1: Mở tập tin excel Màn hình lưu lại tập tin excel dưới dạng unicode text B2: Lưu lại tập tin excel với định dạng Unicode Text
  4. 4. http://sugarcrm.com.vn2 Convert sang UTF-8 Màn hình convert sang UTF-8 B1: Mở tập tin lưu dưới dạng Unicode Text ở trên với Notepad ++ B2: trên thanh menu của chương trình Notepad ++ vào Encoding Chọn Convert UTF-8 without BOM
  5. 5. http://sugarcrm.com.vn3 Import dữ liệu Màn hình sau khi chọn nhập B1: Chọn nhập B2: Chọn kiểu import - Dữ liệu cần nhập: + File dữ liệu phân cách bởi tab + Dữ liệu trong từng trường được bao bọc bởi: Ngoặc kép(“) - Thao tác nhập liệu: Màn hình chọn tập tin dữ liệu + Tạo mới và cập nhật dữ liệu B3: Click tới để tiếp tục B4: Click button Browse để chọn tập tin dữ liệu B5: Click tới để tiếp tục Màn hình xác nhận các trường nhập dữ liệu B6: Click tiến hành nhập liệu để import dữ liệu
  6. 6. http://sugarcrm.com.vnB7: Click đã nhập dữliệu xong để hoànthành việc import dữliệu Màn hình tiến hành nhập dữ liệu Màn hình hoàn thành việc nhập dữ liệu
  7. 7. http://sugarcrm.com.vn

×