Chap8

4,256 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chap8

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย ( Introduction to Wastewater Treatment ) กำพล นันทพงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. 2. น้ำเสีย ( Wastewater ) <ul><li>ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ . ศ . 2535 ได้ให้ความหมายของน้ำเสียว่า </li></ul><ul><li>“ น้ำเสีย หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ” </li></ul><ul><li>หมายถึง น้ำที่ผ่านการใช้กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้คุณลักษณะของน้ำเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากมีสิ่งสกปรกต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ถ่ายเทเจือปนลงในน้ำนั้นในปริมาณสูงจนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก และมีลักษณะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป หรือถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติก็จะทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำได้ </li></ul>
 3. 3. ผลกระทบของน้ำเสีย <ul><li>เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ </li></ul><ul><li>ทำให้สูญเสียทัศนียภาพ </li></ul>
 4. 4. มลพิษทางน้ำ (Water Pollution) <ul><ul><li>แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ </li></ul></ul><ul><ul><li>1. แหล่งที่มีจุดกำเนิดแน่นอน ( Point Source ) ได้แก่ แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>2. แหล่งที่มีจุดกำเนิดไม่แน่นอน ( Non - Point Source ) ได้แก่ การเกษตร เป็นต้น </li></ul></ul>
 5. 5. Self-Purification <ul><li>ความสามารถของแหล่งน้ำในการฟอกตัวเองตามธรรมชาติ </li></ul><ul><li>เมื่อมีการทิ้งหรือระบายของเสียลงไปในแหล่งน้ำ แหล่งน้ำมีการเติมออกซิเจนโดยธรรมชาติ ( DO: Dissolved Oxygen ) ทำให้สามารถใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียต่างๆ โดยไม่เกิดการเน่าเสีย </li></ul>
 6. 6. Oxygen Sag Curve <ul><li>The Streeter - Phelps oxygen - sag curve formula </li></ul><ul><li>rate of deficit increase = rate of deoxygenation - rate of reaeration </li></ul>k1 Lo -k1t -k2t -k2t D = ----------- { e - e } + Do e k2 - k1
 7. 7. Oxygen Sag Curve
 8. 8. Algae Bloom : Eutrophication <ul><li>เกิดจากการที่มีการปล่อยสารอาหารได้แก่ Nitrogen และ Phosphorus ลงสู่แหล่งน้ำในปริมาณมาก ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายจำนวนมาก เมื่อสารอาหารหมดสาหร่ายจะตายทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำนั้น </li></ul>
 9. 9. ความหมายของศัพท์ <ul><li>“ น้ำทิ้ง ” ได้แก่ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้มาตรฐานของทางราชการ ระบายทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือท่อระบายน้ำสาธารณะได้ </li></ul><ul><li>“ สารอินทรีย์ ” ได้แก่ สารที่มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ใบไม้ มูลสัตว์ หนัง เปลือกผลไม้ เป็นต้น </li></ul><ul><li>“ สารอนินทรีย์ ” ได้แก่ สารที่ได้ส่วนใหญ่มาจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แก้ว กระป๋องโลหะ กรดกำมะถัน เหล็ก เป็นต้น </li></ul>
 10. 10. ความหมายของศัพท์ <ul><li>“ สารมลพิษน้ำ ” ได้แก่ สิ่งปะปนในน้ำเสีย ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้สัมผัสหรือส่งผลให้คุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับต้องเสื่อมสภาพไป </li></ul><ul><li>“ การบำบัด ” ได้แก่ การใช้วิธีการใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขให้สิ่งที่ถูกบำบัด เช่น น้ำเสีย มีลักษณะที่ดีขึ้นกว่าเดิม </li></ul><ul><li>“ การกำจัด ” ได้แก่ การนำเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไปบำบัดและทิ้งไป </li></ul>
 11. 11. ประเภทของน้ำเสีย <ul><li>แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ </li></ul><ul><ul><li>น้ำเสียจากชุมชน (Domestic Wastewater ) </li></ul></ul><ul><ul><li>น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Wastewater ) </li></ul></ul><ul><ul><li>น้ำเสียจากการเกษตรกรรม ( Agricultural Wastewater ) </li></ul></ul>
 12. 12. Wastewater Management <ul><li>ระบบรวบรวมน้ำเสีย (Wastewater Collection System) เป็นระบบที่รวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดและนำไปยังระบบบำบัด </li></ul><ul><li>ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant ) </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งของทางราชการแล้วระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ </li></ul>
 13. 13. Wastewater Collection System <ul><li>Separated System ระบบท่อแยก หมายถึงระบบท่อระบายน้ำที่แยกน้ำเสียจากน้ำฝน น้ำฝนในฤดูฝนจะมีปริมาณมาก น้ำเสียที่เกิดจากน้ำฝนมีการปนเปื้อนน้อย มีคุณภาพดีสามารถที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยไม่ต้องผ่านการบำบัดคุณภาพก่อน </li></ul><ul><li>2. Combined System ระบบท่อรวม หมายถึงระบบท่อระบายน้ำเสียที่รองรับทั้งน้ำฝนและน้ำเสียชนิดอื่นๆในท่อเดียวกัน โดยรวบรวมน้ำเสียทุกชนิดแล้วระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย </li></ul>
 14. 14. ระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Treatment Plant <ul><li>ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับที่ </li></ul><ul><li>On-site Wastewater Treatment Plant </li></ul><ul><li>ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือส่วนกลาง </li></ul><ul><li>Central Wastewater Treatment Plant </li></ul>
 15. 15. อัตราการไหลของน้ำเสีย ( Wastewater Flow-rate) <ul><li>การประมาณปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก </li></ul><ul><li>การวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย ( Flow Measurement ) </li></ul><ul><li>อัตราการใช้น้ำ ( Water Consumption ) </li></ul><ul><li>ชนิดของกิจการ (Type of establishments) </li></ul><ul><li>อุปกรณ์การใช้น้ำ (Fixture units) </li></ul><ul><li>Average Dairy Flow </li></ul><ul><li>Peak flow </li></ul><ul><li>Minimum design Flow 250 lpcd </li></ul>
 16. 16. อัตราการไหลของน้ำเสีย ( Wastewater Flow-rate) <ul><li>A B </li></ul>L D W v = l/t V = QT
 17. 17. Flow Equalization <ul><li>ความผันแปรของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีผลต่อการควบคุมดูแลระบบ </li></ul><ul><li>Equalization Tank </li></ul>
 18. 18. ลักษณะน้ำเสีย (Wastewater Characteristics) <ul><li>แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ </li></ul><ul><li>ลักษณะทางกายภาพ ( Physical Characteristics ) </li></ul><ul><li>ลักษณะทางเคมี ( Chemical Characteristics ) </li></ul><ul><li>ลักษณะทางชีวภาพ ( Biological Characteristics ) </li></ul>
 19. 19. ลักษณะน้ำเสียทางกายภาพ <ul><li>สี ( Color ) </li></ul><ul><li>กลิ่น ( Odor ) </li></ul><ul><li>อุณหภูมิ ( Temperature ) </li></ul><ul><li>ความนำไฟฟ้า ( Conductivity ) </li></ul><ul><li>ความขุ่น ( Turbidity ) </li></ul><ul><li>ของแข็ง ( Solid ) </li></ul>
 20. 20. ลักษณะน้ำเสียทางเคมี Chemical Characteristics <ul><li>1. pH </li></ul><ul><li>2. DO:Dissolved Oxygen, </li></ul><ul><li>3. BOD:Biochemical Oxygen Demand </li></ul><ul><li>4 COD:Chemical Oxygen Demand. </li></ul><ul><li>5. Nitrogen and Phosphorus </li></ul><ul><li>6. FOG :Fat, Oil and Grease </li></ul>
 21. 21. Biochemical Oxygen Demand , BOD <ul><li>เป็นการวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์สภาวะมาตรฐานของการวิเคราะห์คือที่อุณหภูมิ 20  C ในเวลา 5 วัน </li></ul><ul><li>ปริมาณความสกปรกของน้ำหรือน้ำเสียที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์ </li></ul><ul><li>เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ ใช้ในการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย </li></ul>
 22. 22. Chemical Oxygen Demand , COD <ul><li>เป็นการวัดปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดในน้ำเสียโดยการวัดปริมาณออกซิเจนที่ต้องการสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทางเคมี </li></ul>
 23. 23. Chemical Oxygen Demand , COD <ul><li>วิธีการวิเคราะห์ทำได้โดยใช้ Potassium dichromate ที่มากเกินพอเป็นตัวออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำเสียภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ทำการรีฟลักซ์น้ำเสียกับสาร Potassium dichromate และกรดเข้มข้นเมื่อรีฟลักซ์เสร็จแล้วนำสารละลายไปไทเทรตหาปริมาณ Potassium dichromate ที่เหลืออยู่ ปริมาณ COD คำนวณได้จากปริมาณ Potassium dichromate ที่ถูกใช้ไปปริมาณ COD มีหน่วยเป็น มก ./ ล . </li></ul><ul><li>มี 2 วิธี </li></ul><ul><li>Open Reflux </li></ul><ul><li>Close Reflux </li></ul>
 24. 24. ไนโตรเจน Nitrogen <ul><li>เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพ ต่างๆ ไนโตรเจนในน้ำแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ </li></ul><ul><li>สารอินทรีย์ไนโตรเจน (Organic Nitrogen ) แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) </li></ul><ul><li>ไนไตรท์ไนโตรเจน (Nitrite Nitrogen ) </li></ul><ul><li>ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) </li></ul>
 25. 25. Nitrification/Denitrification <ul><li>กระบวนการออกซิเดชั่น ของสารประกอบไนโตรเจนเรียกว่า กระบวนการ Nitrification จะเกิดเป็นขั้นตอน ดังนี้ </li></ul><ul><li>Org-N+O2 Ammonia –N + O2 </li></ul><ul><li>NO2- - N + O2 NO3- - N </li></ul><ul><li>Eutrofication/Self - Purification </li></ul>
 26. 26. น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease , FOG) <ul><li>หมายถึง ปริมาณน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย </li></ul><ul><li>ทำให้ออกซิเจนจากอากาศไม่สามารถถ่ายเทลงสู่น้ำได้ </li></ul><ul><li>หลักการวิเคราะห์ ปริมาน FOG ในน้ำคือการสกัดน้ำมันและไขมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น Trichlorotrifluoroethane ทำได้โดยการสกัด </li></ul><ul><li>โดยวิธี Partition gravimetric method ซึ่งทำการสกัดโดยการใช้กรวยแยกและวิธีสกัดด้วยเครื่องสกัดซอกฮ์เลต (Soxlet extraction apparatus) น้ำมันและไขมันจะละลายอยู่ในตัวทำละลาย นำไประเหยตัวทำละลายแล้วอบให้แห้ง ชั่งน้ำหนักส่วนที่เหลือนำไปคำนวณปริมาณ FOG มีหน่วยเป็น มก ./ ล . ต่อไป </li></ul>
 27. 27. ลักษณะน้ำเสียทางชีวภาพ Biological Characteristics <ul><ul><li>แบ่งตามชนิดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่พบในน้ำและน้ำเสีย ได้แก่ แบคทีเรีย (Bacteria ) รา ( Fungi ) สาหร่าย (Algae) โปรโตซัว (Protozoa) หนอนและพยาธิต่างๆ (Worm ) โรติเฟอร์ (Rotifers) ครัสเตเซียน (Crustaceans) ไวรัส (Virus) และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ปลา กุ้ง หอย </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่างกันจะพบชนิด ปริมาณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะของแหล่งน้ำนั้น ดังนั้นจึงมีการใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพน้ำหรือเรียกว่า ดัชนีชีวภาพ (Biological Indicators) </li></ul></ul>
 28. 28. ลักษณะน้ำเสียทางชีวภาพ Biological Characteristics <ul><li>สิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น </li></ul><ul><ul><li>แบ่งตามแหล่งอินทรีย์ที่ใช้มาเป็นอาหาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ออโทโทรฟิกแบคทีเรีย สามารถสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ต้องการโดยกระบวนการสังเคราะห์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เฮเทอโรโทรฟิกแบคที่เรีย ที่ต้องอาศัยสารอินทรีย์จากแหล่งภายนอก </li></ul></ul><ul><ul><li>แบ่งตามความต้องการออกซิเจน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ </li></ul></ul><ul><ul><li>aerobes ต้องดำรงชีวิตในที่มีออกซิเจน </li></ul></ul><ul><ul><li>anaerobes ดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนอิสระ </li></ul></ul><ul><ul><li>facultative สามารถดำรงชีวิตได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจนอิสระ </li></ul></ul>
 29. 29. กระบวนการบำบัดน้ำเสีย <ul><li>กระบวนการบำบัดทางกายภาพ ( Physical Treatment ) </li></ul><ul><li>กระบวนการบำบัดทางเคมี ( Chemical Treatment ) </li></ul><ul><li>กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ ( Biological Treatment ) </li></ul>
 30. 30. กระบวนการบำบัดทางกายภาพ ( Physical Treatment ) <ul><li>เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำเสีย โดยใช้หลักการทางกายภาพ อุปกรณ์ในการบำบัดทางกายภาพ สามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 50-70 และสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได้ร้อยละ 25-40 </li></ul>
 31. 31. หน่วยบำบัดทางกายภาพ ( Physical Treatment ) <ul><li>การดักด้วยตะแกรง (Screening) </li></ul><ul><li>การกวาด ( Skimming ) </li></ul><ul><li>การตัด ( Comminuting ) </li></ul><ul><li>การปั่นเหวี่ยง ( Centrifugation ) </li></ul><ul><li>การตกตะกอน ( Sedimentation ) </li></ul><ul><li>การกรอง ( Filtration ) </li></ul><ul><li>การทำให้ตะกอนลอย ( Flotation ) </li></ul><ul><li> - การลอยตัวด้วยอากาศ ( Air Flotation ) </li></ul><ul><li> - การลอยตัวด้วยอากาศละลาย ( Dissolved Air Flotation ) </li></ul><ul><li> - การลอยตัวด้วยสูญญากาศ ( Vacuum Flotation ) </li></ul>
 32. 32. กระบวนการบำบัดทางเคมี ( Chemical Treatment ) <ul><li>กระบวนการโคแอกูเลชั่น ( Coagulation) </li></ul><ul><li>การตกตะกอนผลึก (Precipitation) </li></ul><ul><li>การทำให้เป็นกลางหรือการปรับพีเอช (Neutralization) </li></ul><ul><li>การแลกเปลี่ยนไอออน ( Ion Exchange) </li></ul><ul><li>ออกซิเดชั่น - รีดักชัน (Oxidation-Reduction) </li></ul><ul><li>การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) </li></ul>
 33. 33. กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ ( Biological Treatment ) <ul><li>กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ เป็นกระบวนการที่นำมาใช้เพื่อบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย </li></ul><ul><li>กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของพลังงานเพื่อใช้ในการสร้างเซลล์ </li></ul>
 34. 34. จุลินทรีย์ที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ <ul><li>แบคทีเรีย ( bacteria) </li></ul><ul><li>รา (fungi) </li></ul><ul><li>สาหร่าย (algae) </li></ul><ul><li>โปรโตซัว (Protozoa) </li></ul><ul><li>ไวรัส (virus) </li></ul>
 35. 35. แบคทีเรียที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย <ul><li>Autotrophic Bacteria : ใช้แหล่งพลังงานจากสารอนินทรีย์ </li></ul><ul><li>Heterotrophic Bacteria : ใช้แหล่งพลังงานจากสารอินทรีย์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด </li></ul><ul><li>1. Aerobic Bacteria </li></ul><ul><li>2. Anaerobic Bacteria </li></ul><ul><li>3. Facultative Bacteria </li></ul>
 36. 36. ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียชุมชน <ul><li>Preliminary Treatment </li></ul><ul><li>Primary Treatment </li></ul><ul><li>Secondary Treatment </li></ul><ul><li>Tertiary Treatment </li></ul>
 37. 37. Flow Diagram ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
 38. 38. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน <ul><li>ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) </li></ul><ul><li>ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) </li></ul><ul><li>ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) </li></ul><ul><li>ระบบโปรยกรอง (Tricking Filter) </li></ul><ul><li>ระบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contractor) </li></ul><ul><li>ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) </li></ul>
 39. 39. ระบบบำบัดแบบไร้อากาศ <ul><li>ถังเกราะ (Septic Tank) </li></ul><ul><li>ถังย่อยสลัดจ์แบบธรรมดา (Conventional Anaerobic Digester) </li></ul><ul><li>ถังย่อยแบบสัมผัส ( Anaerobic Contact) </li></ul><ul><li>ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) </li></ul><ul><li>ระบบยูเอเอสบี (UASB : Up-flow Anaerobic Sludge Blanket ) </li></ul>
 40. 40. Waste Stabilization Pond <ul><li>Anaerobic Pond </li></ul><ul><li>Aerobic Pond </li></ul><ul><li>Facultative Pond </li></ul><ul><li>Water Hyacinth pond </li></ul><ul><li>Wetland </li></ul><ul><li>- Natural Wetland </li></ul><ul><li>- Constructed Wetland </li></ul>
 41. 42. <ul><li>Oils and Grease </li></ul><ul><li>เป็นสารประกอบ (Esters ) ของ Alcohol หรือ Glycerol (Glycerin) กับ กรดไขมัน (Fatty acids) </li></ul><ul><li>สารประกอบ Glycerides ของกรดไขมัน ซึ่งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิทั่วไป เรียกว่า Oils และสารประกอบที่เป็นของแข็งเรียกว่า Fats </li></ul><ul><li>องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย Carbon, Hydrogen และ Oxygen </li></ul>Fats, Oils and Grease
 42. 43. แหล่งที่มาของไขมันในน้ำเสีย <ul><li>ส่วนประกอบของอาหาร เช่น เนย น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ ในเนื้อ ผลไม้ หรือแม้แต่เมล็ดพืช </li></ul><ul><li>กิจกรรมการใช้น้ำของคน ได้แก่ น้ำจากการชำระร่างกาย น้ำจากการประกอบอาหาร น้ำจากการล้างภาชนะ เป็นต้น </li></ul><ul><li>โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ </li></ul>
 43. 44. ถังดักไขมัน <ul><li>อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้ง </li></ul><ul><li>ติดตั้งง่าย โดยต่อจากอ่างล้างภาชนะในครัว ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ </li></ul><ul><li>น้ำที่ผ่านถังดักไขมันแล้วได้เป็นการรักษาสภาพของน้ำในขั้นต้น (Preliminary Treatment) </li></ul>
 44. 45. หลักในการแยกไขมันออกจากน้ำเสีย <ul><li>จากคุณสมบัติไขมันมีน้ำหนักเบากว่าน้ำ </li></ul><ul><li>การเก็บกักน้ำเสียไว้ระยะเวลาหนึ่งในบ่อดักไขมันจะทำให้ไขมัน ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ จึงง่ายต่อการแยกออกจากน้ำ </li></ul>
 45. 46. มาตรฐานน้ำมันและไขมัน <ul><li>ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><ul><li>อาคารประเภท ก ข ค ง ไม่เกิน 20 มก ./ ล . </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเภท จ จะไม่เกิน 100 มก ./ ล . </li></ul></ul><ul><li>ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม </li></ul><ul><ul><li>โรงงาน ไม่เกิน 5 มก ./ ล . </li></ul></ul>
 46. 47. ส่วนประกอบของบ่อดักไขมัน <ul><li>1. ส่วนตะแกรงดักเศษอาหาร </li></ul><ul><li>เพื่อแยกเศษอาหาร และคราบไขมันออกบางส่วน ช่วยลดความสกปรก </li></ul><ul><li>2. ส่วนแยกไขมัน </li></ul><ul><li>น้ำเสียจะไหลลอดแผ่นกั้นมายังส่วนแยกไขมัน เก็บกักไว้ระยะเวลาหนึ่ง ( ประมาณ 15 นาที ) ไขมันจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ ทำให้ง่ายต่อการตักออก </li></ul><ul><li>3. ส่วนระบายไขมัน </li></ul><ul><li>ไขมันที่อยู่ส่วนบนจะถูกระบายออกโดยท่อระบายไขมัน </li></ul>
 47. 48. ภาพส่วนประกอบถังดักไขมัน ฝาเปิดเล็กเพื่อยกตะกร้าทิ้งเศษอาหาร ตะกร้าดักเศษอาหาร น้ำทิ้งจากครัว เข้าบ่อ แผงกั้นบังคับทิศทางน้ำ ชั้นไขมันที่แยกลอยตัว ท่อบังคับทิศทางน้ำ ฝาเปิด , ปิด เพื่อทำความสะอาด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ
 48. 49. On-Site Wastewater Treatment Plant <ul><li>ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับที่ </li></ul>

×