Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'autoestima

175 views

Published on

Powe Point

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L'autoestima

  1. 1. LautoestimaL‘autoestima és lapreciació subjectiva delpropi jo, un tret de la personalitat modificablesegons la percepció dels altres, els èxitsaconseguits i els missatges rebuts.Sempre és un grau i se sol detectar enpsicologia a través de qüestionaris, si bé nohi ha un mètode fiable, ja que és unapercepció subjectiva. Es comença a formarals 5-6 anys i va afermant-se amb elcreixement.
  2. 2. Efectes de lautoestimaUna persona amb una baixa autoestima té menys èxiten les tasques que emprèn, ja que no coneix els seuspunts forts i no sap aprofitar-los, tendeix a desanimar-se amb facilitat i no assumeix riscos. Les expectativesnegatives acaben condicionant el resultat. Aquestsentiment, a més a més, es projecta cap a lexterior ipot provocar que les altres persones no respectin ovalorin la persona en qüestió, veient-la esbiaixada.Sovint es cerca pal·liar la baixa autoestima a través dela violència, humiliant els altres per sentir-se dominanten alguna situació.Una autoestima saludable, per contra, és un factorprotector contra el fracás escolar depressió i elsentiment de solitud. El seu excés porta a l’orgull, elnarcisisme o lhibris clàssica.
  3. 3. CriticismeLautoestima no es pot mesurarcientíficament i sovint sassociaen excés amb lautoindulgència.Els llibres dautoajuda i similarsestan centrats en formularpensaments positius sobre lapersona però no conviden al canvide patrons negatius que han pogutprovocar el sentiment de baixaautoestima.

×