Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Best practice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ

2,012 views

Published on

  • Be the first to comment

Best practice เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ

  1. 1. ประวัติและผลงานครูศุภกร การสมบัติ 73 BEST PRACTICE โรงเรี ย นวั ง น้ อ ย(พนมยงค์ ว ิ ท ยา) Q C By CAR Quality Classroom By Classroom Action Research การพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพด้ ว ย กระบวนการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น แรงบั น ดาลใจ “ห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ ” (Quality Classroom) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระดับปฏิบัติ คือ “ระดับห้องเรียน” ซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาโดยครูผู้สอน รวมทั้งการปฏิบัติการพัฒนาหรือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยอาจารย์ประจำาชั้นโดยเชื่อว่าหากการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชามีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ แล้ว สถานศึกษาจะกลายเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศ(Excellence School) ในที่สุดจุดเน้นสำาคัญของแนวคิด“ห้องเรียนคุณภาพ” โดยสรุป เป็นดังนี้ 1) มุ่งนำาการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน : จะต้องเปลี่ยน/ยก ระดับคุณภาพของผู้เรียน ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน(ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น) 2) ให้ความสำาคัญกับออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 3) วิจัยในชั้นเรียน (CAR) : ให้ความสำาคัญกับการสร้าง นวัตกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนหรือเนื้อหาวิชา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 4) ใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 5) สร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline): เน้นการปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะ ด้วยกระบวนการเสริมแรงเชิงบวก
  2. 2. ประวัติและผลงานครูศุภกร การสมบัติ 74 จากแนวคิดดังกล่าวในฐานะที่เป็นครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการจัดการเรียนรู้สห้องเรียนคุณภาพจึงนำาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการ ู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำ า กระบวนการวิ จ ั ย ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในชั ้ น เรี ย นมาเป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการจั ด การเรี ย นรู ้ ซึ่งผลการดำาเนินการจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี สู่ห้องเรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้องมาตรฐาน มีการนำา ICT มาใช้ในการ วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาในการจั ดจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการสอดแทรกการสร้างวินัยเชิงบวก (PositiveDiscipline) ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ย นรู ้ กิ จ กรรมการเรี ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นจุดเน้นสำาคัญของ และบริ บ ทของโรงเรี ย น “ห้องเรียนคุณภาพ” นั่นเอง กระบวนการในการดำ า เนิ น การ วางแผนการแก้ ป ั ญ หาการจั ด การเรี ย น รู ้ ด้ ว ยกระบวนการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น จั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นกระบวนการวิ จ ั ย ใน ชั ้ น เรี ย น กำ า หนด ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ามหลั ก สู ต ร จะต้ อ งเกิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร การเปลี ่ ย นแปลงในทางที ่ ด ี ออกแบบการวิ จ ั ย ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ อ ิ ง ในชั ้ น เรี ย น มาตรฐาน วิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น (CAR) ให้ความสำาคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม ดำ า เนิ น การวิ จ ั ย กับธรรมชาติ - สร้ า งเครื ่ อ งมื อ ของผู้เรียนหรือเนื้อหาวิชา - เก็ บ รวบรวม ข้ อ มู ล ใช้ ICT ในการจั ด การเรี ย นรู ้ - วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ - สรุ ป ผลการวิ จ ั ย ภายใน ภายนอกห้องเรียน - เผยแพร่ แลก สร้ า งวิ น ั ย เชิ ง บวก (Positive เปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ Discipline) ภายใน / ภายนอก ด้วยกระบวนการทำางานกลุม การประเมินตนเอง ่ การประเมินเพื่อนร่วมงาน การประเมินด้วยครูผู้ สอน QC : Quality
  3. 3. ประวัติและผลงานครูศุภกร การสมบัติ 75 ผลแห่ ง ความสำ า เร็ จ และประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการจั ด การเรี ย นการสอน ผลที ่ เ กิ ด โดยตรง ١. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ٢. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน โดยพิจารณาจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทำางาน ทักษะการคิดอย่างมีระบบ การจัดการความรู้ และกระบวนการทำางานกลุ่ม ผลที ่ เ กิ ด ทางอ้ อ ม ١. งานวิจัย เรื ่ อ ง การใช้ เ ทคนิ ค ผั ง กราฟฟิ ก เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าเทคโนโลยีสารสนเทศพื ้ น ฐาน ของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4โรงเรี ย นวั ง น้ อ ย (พนมยงค์ ว ิ ท ยา )ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดประจำาปีงบประมาณ 2550ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ٢. งานวิจัย เรื ่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมโครงงานคอมพิ ว เตอร์ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ٦ โรงเรี ย นวั ง น้ อ ย (พนมยงค์ ว ิ ท ยา) ได้รับรางวัลดังนี้ 2.1 ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.2 ได้รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพระดับดี ของสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจำาปีการศึกษา 2550 2.3 ได้รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพระดับดี ของสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับประเทศ ประจำาปีการศึกษา 2550 ٣. งานวิจัย เรื ่ อ ง การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าการพั ฒ นาเว็ บ เพจเบื ้ อ งต้ น ของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 โรงเรี ย นวั ง น้ อ ย (พนมยงค์ ว ิ ท ยา )ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประจำาปีงบประมาณ 255 ١ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
  4. 4. ประวัติและผลงานครูศุภกร การสมบัติ 76 4. ได้รับรางวัล ครูเก่ง ระดับเหรียญทองอันดับ ١ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประจำาปีการศึกษา ٢٥٥١ จาก Best Practice เรื ่ อ ง“CLASSROOM CENTER” ٥. ผลงานวิจัย เรื ่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ของสมาชิ ก ชุ ม นุ ม คอมพิ ว เตอร์โรงเรี ย นวั ง น้ อ ย (พนมยงค์ ว ิ ท ยา )โดยใช้ ก ิ จ กรรมการเรี ย นรู ้โครงงานการสร้ า งหนั ง สื อ นิ ท านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค ุ ณ ธรรมพื ้ นฐาน 8 ประการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประจำาปีงบประมาณ 255 ٢ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 นายศุ ภ กร การสมบั ต ิ ตำ า แหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะชำ า นาญการ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ค.บ.

×