ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢   ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ          -----    ΔΙΕ...
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
130205 upotrofies india
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

130205 upotrofies india

230 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130205 upotrofies india

 1. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΢ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ΢ ΜΕΡΙΜΝΑ΢ ΣΜΗΜΑ Β’ Σαχ. Δ/νςθ: Aνδρζα Παπανδρζου 37 ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΑΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΢ΠΟΤΓΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ΢ Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 - Μαροφςι ΜΔΡΙΜΝΑ΢ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr Σθλζφωνο: 210-3443469 FAX: 210-3442365 Μαροφςι 05-02-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποτροφίεσ τησ Κυβζρνηςησ τησ Ινδίασ ςε Ζλληνεσ υπηκόουσ΢ασ πλθροφοροφμε ότι ςφμφωνα με ενθμζρωςθ που είχαμε από τθν πρεςβεία τθσ Ινδίασςτθν Ακινα,θΚυβζρνθςθ τθσ Ινδίασ επικυμεί να παράςχει υποτροφίεσ ςε Ζλλθνεσυπθκόουσ με καταλθκτικι θμερομθνία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθν 15θ Φεβρουαρίου2013.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν παροφςαανακοίνωςθ και να απευκυνκοφν ςτθν πρεςβεία τθσ Ινδίασ ςτθν Ακινα τόςο για νακατακζςουν το φάκελο τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ όςο και για να ηθτιςουν περαιτζρωπλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ.Εςωτερική Διανομή:1. Δ/νςθ ΢πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ2. . Δ/νςθ Διεκνϊν Εκπ/κϊν ΢χζςεων

×