Curs PRL bàsic

7,885 views

Published on

Curs per a Delegats de Prevenció GENÈRIC (60h)
Quatre mòduls

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,115
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs PRL bàsic

 1. 1. Marc conceptual i jurídic Drets i obligacions en el marc de la llei Consulta i participació dels treballadors 2
 2. 2. Llei de Prevenció de Riscos Laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre Aquesta llei és la base de tota l’estructura en la que es fonamenta la prevenció de riscos i que procedeix de la transposició de la directiva europea 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de les mesures per a promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina. Veurem què és una directiva i una llei, donarem quatre pinzellades d’altres lleis directament relacionades amb la prevenció de riscos i com és la normativa que l’envolta. 3
 3. 3. 4 DIRECTIVA: Són disposicions decidides per les institucions competents de la Comunitat Europea i que afecten a tots els estats membres pel que fa als resultats que es proposen i deixen a instàncies nacionals la forma i els mitjans (llei, real decret, ordre ministerial...) LLEI ORGÀNICA: Desenvolupen els drets fonamentals i les llibertats públiques, les aproven els Estatuts d’autonomia i el règim electoral general (poder legislatiu). Exigeix majoria absoluta al Congrés en una votació sobre el conjunt del projecte, tant si és aprovació com derogació. REAL DECRET: Norma jurídica amb rang de REGLAMENT i que decideix el Govern en nom del rei, mitjançant el Consell de Ministres (poder executiu), tot i que o tots els reals decrets són reglaments (depèn del contingut) són de nivell inferior a es lleis orgàniques i superiors a les ordres ministerials. DECRET LLEI: Són disposicions legislatives provisionals i en cas d’urgència però no afecten a les institucions bàsiques ni drets, deures i llibertats dels ciutadans, ni a les Comunitats autònomes ni al dret electoral. S’han d’aprovar al Congrés i posteriorment s’han de tramitar com a projectes del llei per part de les Corts.
 4. 4. Què ens interessa del que diu la llei? DRETS I RESPONSABILITATS Les lleis són sempre carregoses i poc assequibles per als que no hem estudiat Dret, i aquesta no n’és una excepció. Mirarem de estructurar la llei de forma que la puguem fer entenedora i en traurem les conclusions que més ens convinguin 5
 5. 5. S’estructura la llei en 7 capítols, el primer dóna els objectius i definicions, el segon especifica quina ha de ser a política en prevenció el tercer informa dels drets i obligacions de tots els integrants de l’empresa, el quart parla dels serveis de prevenció, el cinquè de com participen els treballadors en la prevenció, el sisè ens diu quins requisits han de complir els fabricants i importadors de maquinària perillosa i EPI’S i en el setè hi ha una relació de responsabilitats i sancions. Estructura de la llei 31/1995 6
 6. 6. CAPÍTOL I:CAPÍTOL I: OBJECTIUS I DEFINICIONS •Aquí ens diu que la llei es proposa promoure la seguretat i salut dels treballadors i que, per això, estableix els principis que s’han de seguir en matèria de prevenció i que afecta a empresaris, treballadors, fabricants i importadors de maquinària i equips i als serveis de prevenció. •Aclareix que per algunes professions hi ha una normativa específica (Policia, seguretat i resguard de duanes, serveis de protecció civil i peritatge en casos de risc greu, catàstrofe i calamitat pública) i que en alguns casos també hi ha alguna particularitat al respecte (establiments militars i penitenciaris i relació laboral del servei a la llar familiar) •Defineix també els termes PREVENCIÓ, RISC LABORAL, DANY DERIVAT DEL TREBALL, RISC LABORAL GREU I IMMINENT, PROCESSOS, ACTIVITATS, EQUIPS I PRODUCTES POTENCIALMENT PERILLOSOS, CONDICIONS DE TREBALL I què es consideren condicions de treball en aquesta llei. 7
 7. 7. CAPÍTOL II:CAPÍTOL II: POLÍTICA DE PREVENCIÓ En aquest capítol ens diu bàsicament que la política en matèria de prevenció ha de promoure la millora de les condicions de treball per augmentar el nivell de seguretat i salut dels treballadors. També ens parla de les Administracions tant de l’Estat com de les Comunitats Autònomes i la seva implicació en la cooperació i assistència en matèria de prevenció de riscos, així com la participació de les organitzacions empresarials i sindicals en temes de prevenció. Estableix a què afectaran les normatives de prevenció (requisits de condicions de treball, limitacions i prohibicions d’operacions, processos, exposicions i/o agents específics, procediments d’avaluació de riscos, etc... Dins les funcions de les Administracions públiques, anomena ja a l’INSHTINSHT -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO- l’ITSSITSS -INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL- i la CNSSTCNSST -COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- 8
 8. 8. CAPÍTOL III:CAPÍTOL III: DRETS I OBLIGACIONS •Aquí ens parla del DRET A LA PROTECCIÓDRET A LA PROTECCIÓ davant els riscos laborals •Explica quines OBLIGACIONSOBLIGACIONS te l’empresariempresari (planificar, coordinar i avaluar l’activitat preventiva, posar mitjans de protecció, informar, formar i consultar els treballadors, posar mesures d’emergència, actuació davant un risc greu imminent, vigilància de la salut dels treballadors, documentació obligatòria, protecció de treballadors més sensibles -maternitat i menors- etc...) •També ens indica quines OBLIGACIONSOBLIGACIONS te el treballadortreballador envers la prevenció (ús adequat de mitjans de protecció i dispositius de seguretat, informar al seu superior de situacions de risc, cooperació amb l’empresari en prevenció, etc...) 9
 9. 9. CAPÍTOL IV:CAPÍTOL IV: SERVEIS DE PREVENCIÓ Ens defineix com ha de ser la prevenció en funció de les tampany i de l’activitat de l’empresa: •Menys de 6 treballadors: l’empresari pot assumir personalment l’activitat preventiva si te la capacitat necessària, està habitualment al centre de treball i l’activitat no és especialment perillosa. •Estableix una acreditació de les MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS per part de l’administració laboral. 10
 10. 10. CAPÍTOL V:CAPÍTOL V: PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN LA PREVENCIÓ •Obligatorietat per part de l’empresari de consultar amb els treballadors o els seus representants qualsevol decisió relativa a planificació, organització, noves tecnologies, activitats de protecció de la salut, de prevenció de riscos, designació de treballadors per a les mesures d’emergència i els procediments, documentació sobre riscos i vigilància de la salut i qualsevol altre acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la salut dels treballadors. •Estableix el dret a la participació i representació de treballadors. •Defineix les figures de DELEGAT DE PREVENCIÓDELEGAT DE PREVENCIÓ, COMITÈ DECOMITÈ DE SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT i les seves competències, composició i formació necessària. 11
 11. 11. 12 De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de Prevenció — De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de Prevenció — De 501 a 1.000 treballadors: 4 delegats de Prevenció — De 1.001 a 2.000 treballadors: 5 delegats de Prevenció — De 2.001 a 3.000 treballadors: 6 delegats de Prevenció — De 3.001 a 4.000 treballadors: 7 delegats de Prevenció — De 4.001 o més: 8 delegats de Prevenció En les empreses de fins a 30 treballadors el delegat de Prevenció serà el delegat de Personal. En les empreses de 31 a 49 hi haurà un delegat de Prevenció que serà escollit per i entre els delegats de Personal Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut a totes les empreses o centres de treball en les que hi hagi 500 o més treballadors o les que tinguin més de 250 treballadors i desenvolupin una de les activitats incloses en l'Annex I del Reglament dels Serveis de Prevenció. EN FUNCIÓ DEL TAMANY DE L’EMPRESA:
 12. 12. CAPÍTOL VI:CAPÍTOL VI: REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS FABRICANTS I IMPORTADORS DE MAQUINÀRIA PERILLOSA I EPI’S Ens dona quatre directrius dels requisits que han de complir els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i útils de treball que puguin ser un font de perill pel treballador (etiquetatge, envasat, informació, seguretat, instruccions de manipulació i utilització, etc...) i l’obligació de l’empresari de demanar i recopilar tota aquesta informació. 13
 13. 13. Conceptes importants: 1.PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL 2.PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 3.CONTROL DE LA SALUT DELS TREBALLADORS 4.PRIMERS AUXILIS Aquests conceptes aniran sortint sovint al llarg del curs. És molt important saber com es regulen i què són ja que són d’obligat compliment a totes les empreses 14
 14. 14. PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 15 SEMPRE ES PRIORITZA LA PROTECCIÓ COL·LECTIVA DAVANT L’INDIVIDUAL Què és? És aquella tècnica de seguretat l’objectiu de la qual és la protecció simultània de més d’un treballador que estan exposats a un determinat risc. Proteccions col·lectives més habituals •XARXES DE SEGURETAT (RISC DE CAIGUDA EN ALÇADA) •BARANES (RISC DE CAIGUDA) •RODA PEUS (RISC DE CAIGUDA)
 15. 15. Concepte: tècnica l’objectiu de la qual és protegir un sol treballador davant agressions externes que es poden presentar durant la seva activitat laboral, ja siguin de tipus físic, químic o biològic. Legislació: REAL DECRET 773/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A L’UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL REAL DECRET 1407/1992 REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DE COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL Avaluació i control dels EPI (EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL): Examen CE de tipus: l’han de passar els EPI de categoria II (riscos greus) i III (riscos molt greus o mortals) Sistemes de garantia de qualitat CE: només estan obligats els de categoria III. Declaració CE de conformitat i marcat CE: TOTS els EPI (també la categoria I per riscos mínims) 16 PROTECCIÓ INDIVIDUAL:
 16. 16. 17 Proteccions pel capTipus EPI’sTipus EPI’s
 17. 17. 18 Protectors de mans i braçosTipus EPI’sTipus EPI’s
 18. 18. 19 Protectors de peus i camesTipus EPI’sTipus EPI’s
 19. 19. 20 Proteccions de l’aparell auditiu Tipus EPI’sTipus EPI’s
 20. 20. 21 Protecció de les vies respiratòries Tipus EPI’sTipus EPI’s
 21. 21. 22 Protectors de cara i ullsTipus EPI’sTipus EPI’s
 22. 22. 23 Protecció total o integral Tipus EPI’sTipus EPI’s
 23. 23. Organització de l’empresa davant una emergència: Què s’ha de fer? Qui ho ha de fer? Quan? Com? On? Tipus d’emergències •Conat: accident que es pot controlar fàcilment des de dins. •Emergència parcial: requereix l’actuació d’equips d’intervenció i només afecta a un sector de l’empresa. •Emergència general: requereix l’actuació de tots els equips i mitjans de protecció propis i l’ajut de mitjans de salvament exteriors. 24 TOTES LES EMPRESES HAN DE TENIR UN PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ:
 24. 24. Equips d’emergència Conjunt de persones del propi centre de treball que han estat específicament formades, entrenades i organitzades per a desenvolupar accions de prevenció i actuació en cas d’emergència. S’organitzen en: 25 • Equips d’alarma i evacuació EAE • Equips de primers auxilis EPA • Equips de primera intervenció EPI • Equips de segona intervenció ESI • Cap d’intervenció • Cap d’emergència
 25. 25. Seqüències d’actuació davant d’un incendi FI DE L’EMERGÈNCIA Percepció de l’emergència 3. Avís al CAP D’EMERGÈNCIA 4. Avís al CAP D’INTERVENCIÓ 1. Avís al cos de bombers 2. Avís al cap d’EPI de la zona Atac a l’incendi 6. Avís al cap d’ESI Classificació de l’emergència Extinció de l’incendi Ordre d’evacuació 5. Avís a l’EPA Evacuació de l’edifici Arribada dels bombers Transmissió del senyal d’alarma CENTRE DE CONTROL CENTRE MÈDIC CENTRE DE CONTROL LLOC DEL SINISTRE 26
 26. 26. Es basa en: MESURES DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT ANÀLISI D’ACCIDENTS ESTADÍSTIQUES D’ACCIDENTABILITAT VISITES DE SEGURETAT DOCUMENTACIÓ 27 CONTROL DE LA SALUT DELS TREBALLADORS:
 27. 27. 28 MESURES DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT •Anàlisi del lloc de treball: riscos ambientals, mesures, enquestes, agents, etc... •Control del temps d’exposició: temps d’exposició a contaminants o tòxics. •Vigilància de l’estat de la salut: exàmens mèdics periòdics. •Campanyes preventives: informació als treballadors dels riscos al seu lloc de treball.
 28. 28. ANÀLISI D’ACCIDENTS Quins? TOTS prioritats: mortals / greus / lleus / danys materials / incidents Quan? TANT AVIAT COM SIGUI POSSIBLE Qui? Treballadors designats, comandaments directes dels treballadors afectats o tècnics. Com? Presa de dades / Investigar causes / Valorar risc i accions correctores EL PARTE O INFORME ES PRESENTA A L’AUTORITAT LABORAL EN CAS DE DANYS. 29
 29. 29. 30 ESTADÍSTIQUES D’ACCIDENTABILITAT Índex de freqüència: Índex de gravetat: Índex d’incidència: Durada mitjana de les baixes per accident DMB: 6 10 streballadehome-horestotalNº baixaambaccidentsd’totalNº ∗ 3 10 streballadehome-horestotalNº accidentperperdutsDies ∗ 3 10 exposadespersonesdeMitjana baixaambaccidentsd’totalNº ∗ baixaambaccidentsNº accidentperperdutsDies
 30. 30. 31 VISITES DE SEGURETAT: Actes insegurs (PERSONES) Condicions perilloses (INSTAL.LACIONS) DOCUMENTACIÓ: Documentació dels accidents de treball: PARTE D’ACCIDENTPARTE D’ACCIDENT
 31. 31. Actuació en cas d’accident: MÈTODE PASPAS 1.PROTEGIR: evitar que l’accident s’agreugi (desconnectar el corrent elèctric, tancament de claus de pas en fugues de gas, etc.) 2.AVISAR: als metges, bombers, etc. 3.SOCÓRRER: NOMÉS LES PERSONES ENSINISTRADES PER FER-HONOMÉS LES PERSONES ENSINISTRADES PER FER-HO Es fa una valoració de l’estat de l’accidentat i es facilita una ASSITÈNCIA PRIMÀRIA o TRACTAMENT INICIAL per esperar l’arribada de personal sanitari. 32 PRIMERS AUXILIS:
 32. 32. ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA: Valoració de l’estat de l’accidentat: FASES DE LA VALORACIÓ I TRACTAMENT DE LA URGÈNCIA VITAL (PARADA CARDIO-RESPIRATÒRIA) Via aèria permeable i control cervical Control respiració (correcta ventilació/oxigenació) Control hemodinàmic (control hemorràgia externa) 33 ALTRES SITUACIONS D’URGÈNCIA I PRIMERS AUXILIS • Cremades (tèrmiques, químiques, elèctriques) (de primer, segon i tercer grau) • Lesions de parts toves
 33. 33. 34 1. Via aèria permeable i control cervical • Comprovar que no hi hagi obstrucció de les vies respiratòries -nas i boca- • per la llengua en disminuir el nivell de consciència. • Comprovar la postura cervical (cap alineat a la columna) 2. Control respiració (correcta ventilació/oxigenació) • Els moviments del tòrax han de ser simètrics • Comprovar integritat caixa toràcica • Comprovar profunditat i freqüència de la respiració Iniciar RCP (REANIMACIÓ CARDIO-PULMONAR) si hi ha parada cardio-respiratòria o Col·locació sobre una superfície dura, llisa i estable. o Protecció de la columna (collaret, sacs laterals, benes o cintes immobilitzadores) o Boca a boca (ventilació) o Suport circulatori (comprovació del pols a les artèries del coll) o Massatge cardíac (15 compressions per 1 ventilació) 3. Control hemodinàmic (control hemorràgia externa) • Compressió directa: pressió sobre la ferida amb una gassa estèril • Elevació: quan l’hemorràgia afecta a una extremitat • Compressió arterial: pressió a l’artèria més propera a la ferida. • Immobilització • Torniquet
 34. 34. Tècniques preventives 35
 35. 35. 36 Hi ha quatre disciplines diferenciades que s’encarreguen de diferents aspectes de la prevenció, veurem quines són: SEGURETAT, HIGIENE, ERGONOMIA I MEDECINA DEL TREBALL i parlarem de les tres primeres ja que a la disciplina de la medecina del treball només hi poden accedir els professionals de la salut. A grans trets podem dir que la seguretat està enfocada en evitar accidents, l' higiene es dedica més als factors que poden provocar malalties professionals i l’ergonomia i psicosociologia parla de l’organització i càrrega -tant física com mental- del treball i els trastorns que això pot ocasionar als treballadors Disciplines preventives: Seguretat Higiene Ergonomia i Psicosociologia -Medecina del treball-
 36. 36. Condicions de Seguretat 37
 37. 37. 38 S’ANALITZEN ELS SEGÜENTS PUNTS (SI ESCAU): L’ESPAI DE TREBALL SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE VEHÍCLES DE TRANSPORT APARELLS D’ELEVACIÓ I A PRESIÓ INSTAL·LACIONS DE GASOS INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES EINES MANUALS MÀQUINES MÀQUINES PORTÀTILS ELECTRICITAT PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS PRODUCTES QUÍMICS, CONTAMINANTS TÒXICS I PERILLOSOS ENVASAT I ETIQUETATGE DE PRODUCTES QUÍMICS
 38. 38. 39 L’ESPAI DE TREBALL RD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALSRD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALLLLOCS DE TREBALL Ens dona un llistat dels factors de risc més freqüents en el lloc de treball i que fan referència a l’espai o lloc on s’ubica l’empresa: CONDICIONS CONSTRUCTIVES Seguretat estructural / Zones perilloses / Terres, parets i finestres / Passadissos i llocs de trànsit / Vies exteriors / Vies interiors / Vies d’evacuació / Portes i porticons / Escales de servei, fixes i portàtils / Protecció contra incendis / Instal·lació elèctrica / Accessos a minusvàlids CONDICIONS AMBIENTALS Temperatura / Humitat / Corrents d’aire / Treballs a l’aire lliure / Exposició a agents físics, químics o biològics IL·LUMINACIÓ SERVEIS HIGIÈNICS I LLOCS DE DESCANS MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT
 39. 39. SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT RD 487/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓRD 487/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALLDE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALL Parametritza com han de ser els senyals en matèria de prevenció que hi hagi als locals o centres de treball (han d’atraure l’atenció i fer reconèixer les situacions de risc, prohibicions, obligacions; també alertar en situacions d’emergència; facilitar la localització dels mitjans de protecció i evacuació i orientar en maniobres perilloses) TIPUS DE SENYALS Òptics (panells, lluminosos, gestuals) / Acústics / Olfactius / Tàctils PANELLS: color + geometria + símbol 40
 40. 40. 41 Perill Prohibició SENYALS MÉS HABITUALS
 41. 41. 42 Obligació Material contra incendis Salvament o emergència SENYALS MÉS HABITUALS
 42. 42. 43 MANIPULACIÓ RD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALSRD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALLLLOCS DE TREBALL Ens diu els aspectes a considerar en la manipulació de càrregues: •Característiques de la càrrega (dimensions, equilibri, pes) •Esforç físic necessari (moviment, postura...) •Característiques del lloc de treball (terra, il·luminació, temperatura...) •Exigències de l’activitat (ritme de treball, temps de descans...) •Factors individuals (sexe, edat, estat general...) Es tenen en compte: FATIGA FÍSICA, FORÇA, RESISTÈNCIA MUSCULAR, POSTURES I MOVIMENTS, AIXECAMENT DE PESOS I TRANSPORT EMMAGATZEMATGE Tenir en compte els materials pesats (estructures sòlides, nivells baixos, plataformes, suports uniformes...) Emmagatzematge interior / exterior Apilament (bloc, plataformes o pallets, creuat, estiba) Sistemes (Pallets, Sacs, Caixes, Bidons, Garrafes, Prestatges...)
 43. 43. 44 VEHICLES DE TRANSPORT RD 1215/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER ARD 1215/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALLLA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL 1435/1992 DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL CONSELL1435/1992 DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL CONSELL 89/392/CEE, RELATIVA A L’APROXIMACIÓ DE LES LEGISLACIONS DELS89/392/CEE, RELATIVA A L’APROXIMACIÓ DE LES LEGISLACIONS DELS ESTATS MEMBRES SOBRE MÀQUINESESTATS MEMBRES SOBRE MÀQUINES Tipus de vehicles: CARRETONS ELEVADORS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES Bulldozer / Pala / Retroexcavadora MAQUINÀRIA PEL TRANSPORT DE MATERIALS Dúmper / Camió
 44. 44. 45 APARELLS D’ELEVACIÓ ELS MATEIXOS RD QUE EN EL CAS ANTERIOR (MÀQUINES)ELS MATEIXOS RD QUE EN EL CAS ANTERIOR (MÀQUINES) Tenim EQUIPS D’ELEVACIÓ (tràctels, ponts-grua, grues-pòrtic, grua-torre...) ELEMENTS D’ELEVACIÓ (argolles, ganxos, cadenes, anelles, cordes, eslingues, cables...) ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES TRANSPORTADORS DE CÀRREGUES (de cinta, de cargol, de cadena, de fus, pneumàtics, rodets, corretges...) APARELLS A PRESIÓ RD 1244/1979 REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓRD 1244/1979 REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ La normativa estableix unes etapes per la comprovació d’aquests aparells: REGISTRE DE TIPUS / PROVA DEL CONSTRUCTOR / PROVA HIDROSTÀTICA / INSTAL·LACIÓ I POSTA EN MARXA / PROVES PERIÒDIQUES També s’han de tenir elements de seguretat degudament comprovats: MANÒMETRES, PRESOSTATS, TERMOSTATS, NIVOSTATS, DISPOSITIUS D’INSPECCIÓ I NETEJA, TERMÒMETRES I DISPOSITIUS D’ALLEUGERIMENT DE PRESSIÓ
 45. 45. 46 INSTAL·LACIONS DE GASOS ITC-MIE-APQ 005 EMMAGATZEMATGE I UTILITZACIÓ D’AMPOLLES I AMPOLLESITC-MIE-APQ 005 EMMAGATZEMATGE I UTILITZACIÓ D’AMPOLLES I AMPOLLES GRANS DE GASOS COMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓGRANS DE GASOS COMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓ ITC-MIE-AP 7 REFERENT A AMPOLLES I AMPOLLES GRANS PER A GASOSITC-MIE-AP 7 REFERENT A AMPOLLES I AMPOLLES GRANS PER A GASOS COMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓCOMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓ CLASSIFICACIÓ DELS GASOS Inflamables, Tòxics, Corrosius, Oxidants, Criogènics, Inerts IDENTIFICACIÓ DE GASOS: marca d'ogiva i del cos (colors segons el tipus de gas) AÍLLAMENT DELS GASOS I ELEMENTS D'INSTAL·LACIÓ: caseta i local (aïllat, a nivell del terra, etc...) connexions, canonades, vàlvules de seguretat. INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES RD 3099/1977 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUESRD 3099/1977 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES TIPUS DE REFRIGERANTS: grup 1 (alta seguretat) grup 2 (mitja seguretat) grup 3 (baixa seguretat) grup 4 (fluids frigorígens) SISTEMES DE REFRIGERACIÓ: Sistema frigorífic / Instal·lació frigorífica / Planta frigorífica. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISPOSITIUS DE SEGURETAT LOCALS: institucionals, públics, residencials, industrials, mixtes
 46. 46. 47 EINES MANUALS Triar bé les eines en funció de l’ús i els riscos especials que puguin haver-hi al lloc de treball (amb gasos inflamables, amb elements elèctrics de baixa tensió) • Manteniment periòdic • Emmagatzematge correcte • Transport adequat MÀQUINES I MÀQUINES PORTÀTILS ENTORN: zona perillosa i distància de seguretat MITJANS DE PROTECCIÓ: Resguards, Dispositius de seguretat, Comandaments de seguretat, Altres elements... RISCOS: mecànics, elèctrics, tèrmics, explosió, vibracions, soroll, radiacions, substàncies nocives, sobreesforços MÀQUINES PORTÀTILS: Elèctriques, pneumàtiques, hidràuliques, d’energia tèrmica...
 47. 47. 48 ELECTRICITAT RISC ELÈCTRIC: possibilitat de circulació del corrent elèctric a través del cos humà. FACTORS DE RISC ELÈCTRIC: INTENSITAT DEL CORRENT, TEMPS D’EXPOSICIÓ, RECORREGUT PEL COS, AC/DC, RESISTÈNCIA DEL COS, TENSIÓ APLICADA. EFECTES SOBRE L’ORGANISME: aturada cardíaca, asfixia, cremades, tetanització, fibril·lació ventricular, lesions permanents. TÈCNIQUES DE SEGURETAT CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: Separació per distància, Obstacles, Barreres, Separació de circuits, Tensions de seguretat, Recobriment de masses, Connexió a terra... PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES: Tensions de fins a 250V / Tensions superiors a 250V / Riscos en treballs a alta tensió ELECTRICITAT ESTÀTICA: Connexió a terra / Humidificació i revestiment PRIMERS AUXILIS EN CAS D’ACCIDENT ELÈCTRIC: Baixa tensió (tallar el corrent, no separar l’accidentat directament, tallar la connexió al conductor) Alta tensió (tallar la subestació, prevenir la caiguda, separar amb pèrtiga aïllant)
 48. 48. 49 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS OM 24/10/1979 PROTECCIÓ ANTIINCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS SANITARISOM 24/10/1979 PROTECCIÓ ANTIINCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS SANITARIS OM 29/11/1984 MANUAL AUTOPROTECCIÓ. DESENVOLUPAMENT PLA EMERGÈNCIAOM 29/11/1984 MANUAL AUTOPROTECCIÓ. DESENVOLUPAMENT PLA EMERGÈNCIA CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓCONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ Un incendi és un dels accidents laborals més greus que es poden presentar, així doncs, hem d’estar molt ben preparats per fer-hi front. EFECTES: calorífics, químics-gasosos, radioactius REACCIÓ QUÍMICA DEL FOC: combustible (p.e. fusta) + comburent (O2) + energia activació p.e. arc elèctric) FOCUS IGNICIÓ resultat + calor ETAPES D’UN INCENDI: ignició, propagació, conseqüències =
 49. 49. 50 AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDI: Combustibilitat i quantitat dels materials, possibilitat de propagació, gasos que es poden produir, valor dels bens, perill per les persones PREVENCIÓ D’INCENDIS: Normes, ordre i neteja, emmagatzematge correcte de líquids o productes inflamables, prevenir focus d’ignició, instruccions, visites seguretat, comunicat de risc, investigació d’incendis. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: Estructural (compartimentació, materials, ventilació) i de seguretat (pla emergència: consignes en llocs visibles, instruccions als equips de seguretat, pràctiques, simulacres, senyalitzar extintors, sortides d’emergència...) DETECCIÓ D’INCENDIS: Detecció humana Detecció automàtica (de gasos iònics, de fums, de temperatura, de flama...) EXTINCIÓ D’INCENDIS: SISTEMES: eliminació del combustible, sufocació, refredament, inhibició AGENTS EXTINTORS: aigua, escumes, CO2, pols químics, compostos halogenats... MITJANS D’EXTINCIÓ: equips portàtils, semi-fixes, fixes...
 50. 50. 51 PRODUCTES QUÍMICS, CONTAMINANTS TÒXICS I PERILLOSOS RD 363/1995RD 363/1995 REGLAMENT SOBRE NOTIFICACIÓ DE SUBSTÀNCIES NOVES IREGLAMENT SOBRE NOTIFICACIÓ DE SUBSTÀNCIES NOVES I CLASSIFICACIÓ, ENVASAT I ETIQUETAT DE SUBSTÀNCIES PERILLOSESCLASSIFICACIÓ, ENVASAT I ETIQUETAT DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES RD 2115/1998 TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERARD 2115/1998 TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA GRUPS: TÒXICS, CORROSIUS, INFLAMABLES, EXPLOSIUS, OXIDANTS, RADIOACTIUS SENSIBILITZANTS. PARÀMETRES DE REFERÈNCIA: CONCENTRACIONS PERMESES TL50TL50 (via respiratòria, concentració promig permesa del contaminant per una exposició de 8h/dia, 40h/setmana) DL50DL50 (via digestiva i cutània; dosi letal en rates que produeix la mort del 50% de la mostra)
 51. 51. 52 ENVASAT I ETIQUETATGE DE PRODUCTES QUÍMICS RD 1078/1993 REGLAMENT SOBRE CLASSIFICACIÓ, ENVASAT IRD 1078/1993 REGLAMENT SOBRE CLASSIFICACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE DE PREPARATS PERILLOSOS.ETIQUETATGE DE PREPARATS PERILLOSOS. ETIQUETA: FITXA QUÍMICA (obligatòria): Dades i identificació substància / Nom i concentració / Dades del subministrador i localització / Característiques físico-químiques / Perillositat / Riscos específics per la salut i el medi ambient / Mesures preventives en la manipulació i emmagatzematge / Seguretat personal / Primers auxilis i casos d’emergència / Mitjans de lluita contra incendis. PICTOGRAMES (del foc): E (explosiu) F (fàcilment inflamable) F+ (extremadament inflamable) O (comburent) T (tòxic) T+ (molt tòxic C (corrosiu) Xn (nociu) Xi (irritant) PRODUCTES QUÍMICS HABITUALS: Àcid sulfúric, àcid nítric, àcid clorhídric, clor, amoníac, fertilitzants inorgànics, ciments, pigments inorgànics
 52. 52. Condicions Higièniques 53 AGENTS FÍSICS AGENTS QUÍMICS AGENTS BIOLÒGICS
 53. 53. AGENTS FÍSICS SOROLL: RD 1316/1997 PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELSRD 1316/1997 PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓTREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ AL SOROLLAL SOROLL VIBRACIONS: RD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALSRD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALLLLOCS DE TREBALL TEMPERATURA: RD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALSRD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALLLLOCS DE TREBALL RADIACIONS IONITZANTS I NO IONITZANTS: RD 53/1992 REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ SANITÀRIA CONTRARD 53/1992 REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ SANITÀRIA CONTRA RADIACIONS IONITZANTSRADIACIONS IONITZANTS IL·LUMINACIÓ: RD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALSRD 486/1997 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALLLLOCS DE TREBALL 54
 54. 54. 55 SOROLL •CARACTERÍSTIQUES: Potència acústica -W watts- / Pressió acústica o volum -dB decibels-/ Freqüència -Hz hertzs- •NIVELLS: Nivell equivalent continu (Leq) / Nivell de pic (Lmax) / Corba de ponderació (A) •TIPUS DE SOROLLS: Estable / Variable / Impacte •EFECTES SOBRE L’ORGANISME: Augment de la pressió arterial, del ritme cardíac, vasoconstricció perifèrica, accel·leració del metabolisme, augment de tensió muscular, inhibició d’òrgans de l’aparell digestiu, modificació del ritme respiratori. •ACTUACIONS: Sobre la font productora de soroll / Sobre les vies de propagació / Sobre el receptor. •APARELLS: Sonòmetre / Mesurador d’impacte / Dosímetre VIBRACIONS •CARACTERÍSTIQUES: Període / Freqüència -Hz hertzs- / Amplitud / Velocitat / Accel·leració (associada a la perillositat de la vibració) •TIPUS: Globals (afecten tot el cos) / Mà-braç / De molt baixa freqüència. •EFECTES SOBRE L’ORGANISME: Alteracions en l’equilibri, pèrdua d’agudesa visual, afectació de la funció respiratòria i cardiovascular, dolors lumbars i abdominals, problemes digestius, mal de cap, mala coordinació motora... •LÍMITS: Seguretat / Fatiga / Confort •APARELLS: Accel·leròmetre
 55. 55. TEMPERATURA BAIXES TEMPERATURES: hipotèrmia, vasoconstricció perifèrica, dificultat per parlar, pèrdua de memòria, pèrdua de destresa manual, xoc, mort (congelació) ALTES TEMPERATURES: Accidents (cremades, cop de calor, hiperpirèxia) DETERMINACIÓ DEL RISC TÈRMIC: Temperatures (aire i radiant) / Tipus feina / Velocitat de l’aire / Humitat de l’aire. MÈTODE WBGT (estableix valors TLV) 56 IL·LUMINACIÓ PERCEPCIÓ VISUAL: acomodació, adaptació, camp visual, agudesa visual, lluïssor, contrast, temps. MAGNITUDS: flux lluminós (lumen) / intensitat lluminosa (candela) / luminància (candela/m2 ) / rendiment lluminós (lumen/watt) / quantitat de llum (lumen/h) / il·luminació o il·luminància (lux) TIPUS IL·LUMINACIÓ: directa / semidirecte / uniforme / semi-indirecta / indirecta CONSIDERACIONS: distància de l’ull a l’objecte / dimensions de l’objecte / temps d’observació / contrast / mobilitat de l’objecte / reflexió RISCOS: trastorns de la visió, fatiga visual...
 56. 56. 57 RADIACIONS IONITZANTS I NO IONITZANTS •NO IONITZANTS: radiofreqüències, microones, infrarojos, visibles, ultraviolades, làser, electromagnètiques de molt baixa freqüència. •IONITZANTS (MOLT PERILLOSES): radiacions alfa, radiacions beta, radiacions còsmiques, rajos X, rajos gamma CARACTERÍSTIQUES: freqüència, longitud d’ona i energia (les radiacions no ionitzants tenen baix contingut energètic i no produeixen ions en contacte amb la matèria) ZONES: vigilada / controlada / limitada / prohibida RISCOS: alteracions a l’aparell digestiu, la pell, el sistema reproductor, els ulls, el sistema cardiovascular, el sistema nerviós, el sistema urinari... APARELL DE MESURA: dosímetre EXPOSICIÓ: irradiació (sense contacte directe) contaminació radioactiva (contacte directe amb la font)
 57. 57. AGENTS QUÍMICS Toxicologia: intoxicacions produïdes per compostos químics emprats a la indústria. Intoxicacions AGUDA, SUB-AGUDA, CRÒNICA. Classificació dels contaminants químics (locals o sistèmics / aerosols, matèria particulada, gasos o vapors) NEUMOCONIÒTICS, IRRITANTS, CORROSIUS, ASFIXIANTS, ANESTÈSICS, NARCÒTICS, SENSIBILITZANTS, CANCERÍGENS, MUTÀGENS, TERATÒGENS. Vies d’entrada dels contaminants Respiratòria, dèrmica, digestiva, parenteral. Valors de referència (límits d’exposició) TLV (Threshold Limit Values ACGIH) Control de l’exposició: tenim en compte: TEMPS D’EXPOSICIÓ A L’AGENT CONTAMINANT, CONCENTRACIÓ AMBIENTAL, VIA D’ENTRADA A L’ORGANISME. La prevenció es fa bàsicament amb EPI’s I VENTILACIÓ prèviament es fan controls de concentració ambiental i exposició. EXPOSICIÓ MÀXIMA PERMESA: %E.M.P. (>50%) 58 100X 8h/dia (h/dia) REALJORNADA X EXPOSICIÓD'LÍMIT MESURADA IÓCONCENTRAC
 58. 58. AGENTS BIOLÒGICS Definició: agents tòxics o nocius d'origen biològic. Són ORGANISMES VIUS (virus, bacteris, protozous, fongs...) DERIVATS ANIMALS (excrements, líquids biològics, cadàvers, teixits...) o DERIVATS VEGETALS (pol·len, fusta, pols vegetal, espores...) Activitats d’alt risc biològic: LABORATORIS, INDÚSTRIA FARMACÈUTICA, HOSPITALS, INDÚSTRIA FIBRES NATURALS, INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA, AGRICULTURA, RAMADERIA, NETEJA URBANA, SIDEROMETAL·LÚRGIA, INDÚSTRIA DE LA FUSTA, MINES, BIOTECNOLOGIA. Classificació dels agents biològics: 4 GRUPS Poca probabilitat de causar malaltia (I) Pot causar malaltia però poc probable la propagació (II) Pot causar malaltia, alta probabilitat de propagació però existeix tractament (III) Pot causar malaltia, alta probabilitat de propagació i no hi ha tractament (IV) Mesures preventives (higièniques): prohibir menjar i beure al lloc, ordre i neteja escrupolosos, productes antisèptics, roba de protecció, cabines higièniques, protocols utilització,eliminació i emmagatzematge de substàncies... Mesures de contenció: criteris d’aïllament, accés controlat, desinfecció, gestió de residus, etc.. 59
 59. 59. 60 Alguns agents químics Cotó, asbest, beril·li, cànem, sílice, talc, carbonat càlcic, cel·lulosa, ciment, marbre, guix (NEUMOCONIÒTICS) Àcid acètic, àcid clorhídric, àcid nítric, àcid sulfúric, amoníac, formaldehid (IRRITANTS) Acetilè, etilè, gasos nobles, hidrogen, metà, propilè, propà, plom, nitrits (ASFIXIANTS) Etanol, acetona, èter etílic, toluè, xilè (ANESTÈSICS I NARCÒTICS) Fibres vegetals i sintètiques, pols de fusta, formaldehid (SENSIBILITZANTS) Arsènic, beril·li, crom, cloroform, amiant, níquel, cadmi, benzè (CANCERÍGENS) Dioxina, gas mostassa (TERATÒGENS) HI HA REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA PER: POLS MINERAL, AMIANT, PLOM, BENZÈ i CLORUR DE VINIL (molt perillosos) VIH, grip, hepatitis B (VIRUS) Tuberculosi, carbunc, brucel·losi, tètanus, salmonel·la (BACTERIS) Toxoplasmosi, amebiasi (PROTOZOUS) Càndida, aspergils (FONGS) Excrements, líquids biològics, cadàvers, pol·len, fusta, pols vegetal, micotoxines, espores, Alguns agents biològics
 60. 60. Condicions Ergonòmiques i Psicosocials 61
 61. 61. ERGONOMIA Definició: estudi dimensional del lloc de treball (relacionada amb la FISIOLOGIA, ANATOMIA, ECOLOGIA, PSICOLOGIA, ANTROPOMETRIA, BIOMECÀNICA, FISIOLOGIA...) i mesura posicions incorrectes, moviments, aixecament de càrregues, etc... A partir del sistema músculo-esquelètic, el respiratori, el cardiovascular i el nerviós. Càrrega de treball: requeriments psicofísics als que es veu sotmès un treballador al llarg de la seva jornada laboral. Fatiga física: POSTURA (assegut, dret, manipulació de càrregues) Fatiga mental: SOBRECÀRREGA, INFRACÀRREGA Directament relacionada amb la psicosociologia perque en molts casos l'estrès o càrrega mental ve donada per una organització deficient de la feina. 62
 62. 62. PSICOSOCIOLOGIA Organització: La salut com a valor empresarial. El risc psicosocial és el grau en que les condicions deficients d’organització de la feina influeix en l’absentisme físic i psíquic per ocasionar malestar emocional al treballador. Condicions de treball: COMPOSICIÓ, ORIENTACIÓ, FUNCIONS, COORDINACIÓ, CONTINUITAT Necessitat d’encaixar ESTRATÈGIA, ESTRUCTURA, PROCESSOS I CULTURA. Cultura orientada al CONTROL Cultura orientada al DESENVOLUPAMENT. Factors: ORGANITZATIUS (pressió per la feina, infravaloració, ambigüitat, incertesa, pressió per temps, manca autonomia...) ENTORN (temperatura, soroll, il·luminació, ventilació, contaminació, disseny...) INDIVIDUALS (escala de valors personals, conflictes a la vida personal, problemes econòmics, predisposició a l'estrès, acumulació de contrarietats personals...) 63
 63. 63. Relació entre treball i salut 65
 64. 64. SALUT Definició de SALUT segons la OMS (ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT) Estat de total benestar físic, mental i social i no només l’absència de malaltia. La salut és un dels drets humans fonamentals i assolir el grau més alt de salut possible és un objectiu social LA SALUT LABORAL TE LA FINALITAT DE FOMENTAR I MANTENIR EL MÉS ALT NIVELL DE BENESTAR FÍSIC, MENTAL I SOCIAL DELS TREBALLADORS EN TOTES LES PROFESSIONS, PREVENIR QUALSEVOL PERJUDICI A LA SEVA SALUT DEGUT A LES CONDICIONS DE TREBALL, PROTEGIR-LOS EN EL SEU LLOC DE TREBALL CONTRA ELS RISCOS PER A LA SALUT 66
 65. 65. TREBALL Els riscos per a la salut dels treballadors en el lloc de treball NO SÓN NATURALS NI INEVITABLES normalment són conseqüència d’unes condicions de treball inadequades CONDICIONS DE TREBALL Considerem condicions de treball a: 1. CARACTERÍSTIQUES DELS LOCALS, INSTAL·LACIONS, EQUIPS, PRODUCTES I ALTRES ÚTILS EXISTENTS EN EL CENTRE DE TREBALL. 2. NATURALESA DELS AGENTS QUÍMICS, FÍSICS I BIOLÒGICS PRESENTS EN L’AMBIENT DE TREBALL, AIXÍ COM LES CONCENTRACIONS I NIVELLS. 3. PROCEDIMENTS PER A LA UTILITZACIÓ DELS AGENTS ESMENTATS 4. QUALSEVOL CARACTERÍSTICA DE LA FEINA, INCLOSES LES ORGANITZACIONALS, QUE INFLUEIXIN EN LA MAGNITUD DELS RISCOS ALS QUE S’EXPOSA UN TREBALLADOR. 67
 66. 66. Concept es bàsics 68
 67. 67. INTRODUCCIÓ En aquest primer mòdul introduirem el concepte de PREVENCIÓ. També veurem CONCEPTES BÀSICS en prevenció inclosos en la llei. La gestió de la prevenció de riscos requereix uns PROTOCOLS I DOCUMENTACIONS que veurem també en aquest període. Finalment farem un resum de la LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, per desxifrar-la de forma que la puguem entendre millor. 69
 68. 68. Què significa PREVENCIÓ? Volem enfocar la prevenció sense caure en l’obsessió pels accidents i malalties que ens fan centrar l’atenció en la por i provoquen un estrés addicional que sempre és un element de risc afegit. 70 LA PREVENCIÓ SEGONS LA LLEI: CONJUNT D’ACTIVITATS O MESURES ADOPTADES O PREVISTES EN TOTES LES FASES DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA AMB LA FINALITAT D’EVITAR O DISMINUIR ELS RISCOS DERIVATS DEL TREBALL.
 69. 69. Quin és l’objectiu? INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN LA FEINA HABITUAL: L’objectiu d’aquest curs és bàsicament integrar la prevenció en la nostra vida quotidiana de forma que passi a ser una part més de les nostres activitats diàries, fins i tot quan estem a casa o a qualsevol altre lloc. Podem assimilar aquest objectiu al fet de conduir un cotxe: al principi ens hem de fixar molt en quin pedal és el fre o l’accel·lerador o l’embragament, en quina marxa hem de posar i com l’hem de posar...però quan fa temps que conduïm ja no ens cal tot això, l’aprenentatge ha passat a ser inconscient i no ens hem de preocupar per res d’això, només per mirar la carretera, els senyals i els altres conductors, la resta està INTEGRAT i forma part del nostre inconscient. Quan mengem, respirem, caminem...ja no hem d’enfocar l’atenció en com fer-ho, és part del aprenentatge inconscient, és part de nosaltres. 71
 70. 70. Definicions bàsiques: RISC FACTOR DE RISC ACCIDENT DE TREBALL MALALTIA PROFESSIONAL Aquestes 4 definicions són fonamentals per començar a treballar en Prevenció de riscos. Veurem que la llei preveu actuacions diferents davant malalties professionals i/o accidents de treball i que estan clarament diferenciats què és què. 72
 71. 71. RISC: Definició de risc laboral segons la llei: Possibilitat de que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball. Per a qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, es valoraran conjuntament la PROBABILITAT de que es produeixi el dany i la SEVERITAT d’aquest. Així doncs, anomenem DANY DERIVAT DEL TREBALL a les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu i/o ocasió del treball Danys derivats del treball • Accident de treball • Malaltia professional • Altres patologies derivades del treball 73
 72. 72. FACTOR DE RISC: Definició de factor de risc: S’entendrà com a processos, activitats, operacions, equips o productes «potencialment perillosos» -o factors de risc- aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o utilitzen. A LA LLEI S’INCLOUEN ESPECÍFICAMENT: • Característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres útils existents en el centre de treball. • Naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l’ambient de treball i les seves corresponents intensitats, concentracions o nivells de presència. • Procediments per a la utilització dels agents esmentats anteriorment que influeixin en la generació dels riscos mencionats. • Totes aquelles característiques del treball, incloses les relatives a la seva organització i ordenació, que influeixin en la magnitud dels riscos a que estigui exposat el treballador. 74
 73. 73. 75 CLASSIFICACIÓ DE RISCOS I FACTORS DE RISC, I DISCIPLINES RELACIONADES Tipus de riscos professionals •Risc d’accident (SEGURETAT) •Risc de malaltia professional (HIGIENE) •Risc de fatiga física i mental (ERGONOMIA) •Risc d’insatisfacció (PSICOSOCIOLOGIA) Grups de factors de risc •Condicions de seguretat (SEGURETAT) •Medi ambient de treball (HIGIENE) •Contaminants (HIGIENE) •Càrrega de treball (ERGONOMIA) •Factors organitzatius (PSICOSOCIOLOGIA)
 74. 74. ACCIDENT DE TREBALL Definició segons la llei: Tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o com a conseqüència del treball que executa per conte aliè. 76
 75. 75. 77 CONDICIONS LEGALS D’ACCIDENT DE TREBALL Perque un accident de treball sigui considerat com a tal des del punt de vista legal, s’han de donar les següents condicions: 1.TREBALL EXECUTAT PER CONTE ALIÈ (TREBALL EXERCIT SOTA L’ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ D’UN EMPRESARI O CONTRACTANT) DINS LA CATEGORIA PROFESSIONAL DEL TREBALLADOR. 2.QUE ES PRODUEIXI PER UN AGENT LESIU (QUE PERJUDICA LA SALUT I INTEGRITAT CORPORAL DEL TREBALLADOR) QUE POT SER MECÀNIC, FÍSIC, QUÍMIC O BIOLÒGIC. 3.EXISTÈNCIA DE NEXE CAUSAL ENTRE EL TREBALL I L’AGENT LESIU I AQUEST HA D’ESTAR ORIGINAT PEL TREBALL. INCLOUINCLOU: Accidents patits com a conseqüència de les feines que no són de la categoria professional del treballador però que aquest executa complint ordres de l’empresari o que ho fa espontàniament per interès i bon funcionament de l’empresa. Accidents a l’anar i tornar de la feina (si el recorregut, el medi de transport i el domicili són els habituals). Accidents durant l’execució de tasques sindicals, de salvament o similars. Malalties professionals no incloses en el quadre però que es pot provar que són produïdes a causa exclusivament de la feina. Agreujament ,degut a l’accident, de malalties o defectes que el treballador patia anteriorment. Complicacions posteriors a l’accident. NO INCLOUNO INCLOU: causes de força major (catàstrofes naturals) i delictes/imprudències del treballador.
 76. 76. MALALTIA PROFESSIONAL Definició segons la llei: Qualsevol malaltia que es dona com a conseqüència del treball executat per conte aliè en les activitats que s’especifiquen al quadre aprovat pel DECRET LLEI 78/1995 i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s’indiquin per a cada malaltia. 78
 77. 77. CONDICIONS LEGALS DE MALALTIA PROFESSIONAL 1.TREBALL EXECUTAT PER CONTE ALIÈ (TREBALL EXERCIT SOTA L’ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ D’UN EMPRESARI O CONTRACTANT) DINS LA CATEGORIA PROFESSIONAL DEL TREBALLADOR. 2.QUE ES PRODUEIXI PER ELEMENTS O SUBSTÀNCIES RELACIONADES EN EL TEXT LEGAL (QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS) 3.QUE ES PRODUEIXI EN LES ACTIVITATS RELACIONADES EN EL TEXT LEGAL (QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS) 79 LES MALALTIES QUE AGAFI EL TREBALLADOR COM A CONSEQÜÈNCIA DEL TREBALL PERÒ QUE NO ESTAN CONTEMPLADES EN EL TEXT LEGAL (QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS) SERAN CONSIDERADES ACCIDENTS DE TREBALL
 78. 78. 80 ALTRES PATOLOGIES DERIVADES DEL TREBALL ESTRÉS FATIGA ENVELLIMENT PREMATUR DEPRESSIÓ MARGINACIÓ HOSTIGAMENT PSICOLÒGIC ...
 79. 79. Treball i medi ambient 81
 80. 80. RELACIÓ TREBALL vs MEDI AMBIENT El medi ambient de treball està directament relacionat amb les anomenades MALALTIES PROFESSIONALS i que és camp d’aplicació de la tècnica preventiva HIGIENE INDUSTRIAL Aquesta disciplina (que definirem més endavant) te com a objectiu la prevenció de les malalties professionals a través del control adequat dels diferent contaminants presents en el medi ambient de treball 82
 81. 81. Conceptes bàsics de medi ambient 83
 82. 82. Hi ha tres tipus de contaminants que poden provocar malalties professionals AGENTS QUÍMICS: tota matèria inert, natural o sintètica que durant la fabricació, manipulació, transport o emmagatzematge pot incorporar-se a l’ambient en forma de pols, fum, gas o vapor i pot produir efectes negatius en la salut de les persones. EXEMPLE: amiant, benzè, clorur de vinil monòmer AGENTS FÍSICS: qualsevol forma d’energia que pot estar present en l’ambient de treball i que, en condicions inadequades, poden produir efectes negatius en la salut de les persones. EXEMPLE: soroll, temperatura, vibracions, il.luminació, radiacions AGENTS BIOLÒGICS: éssers vius amb un determinat cicle de vida que si entren dins el cos humà, produeixen malalties de tipus infecciós o parasitari (bacteris, virus, paràsits, protozous…) EXEMPLE: legionel.la 84
 83. 83. El Pla De Prevenció 86
 84. 84. Què és un PLA DE PREVENCIÓ? El pla de prevenció és un dels documents més importants en una empresa i ha de tenir una estructura molt concreta que veurem en aquest segon mòdul. En el pla de prevenció d’una empresa hi ha definits tots els documents, protocols i planificacions de l’activitat preventiva de l’empresa, podríem dir que és el document BASE que dona forma a tota l’estructura preventiva de l’empresa. 87
 85. 85. Estructura del PLA DE PREVENCIO 88
 86. 86. Qui el fa i amb quina finalitat? Responsables de prevenció Departament de prevenció Delegats de prevenció Delegats sindicals Serveis de prevenció Empresari Depenent de les dimensions i característiques de l’empresa, la llei estableix una forma o una altra de confeccionar el pla de prevenció, sempre amb la participació dels treballadors i amb la col·laboració d’organismes públics i serveis de prevenció (mútues) La finalitat última del pla de prevenció és definir, concretar iLa finalitat última del pla de prevenció és definir, concretar i agrupar totes les activitats preventives dins l’empresa.agrupar totes les activitats preventives dins l’empresa. 89
 87. 87. Organismes relacionats amb la prevenció 90
 88. 88. 91 Detallarem quins són els organismes a nivell internacional, nacional i autonòmic que es cuiden de regular les condicions de seguretat i higiene en el treball i quina funció fa cadascun d’ells. L’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball, la Comissió Europea, l’INSHT, l’ INMST, la Seguretat Social, el Departament de Treball de la Generalitat, entre d’altres Qui són i què fan?
 89. 89. 92 ORGANISMES EUROPEUS
 90. 90. 93 ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALL OIT Creada al 1919 per a promoure la justícia social com a base de la pau universal
 91. 91. 94 AGÈNCIA EUROPEA PER A LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL Creada al 1994 a en l’àmbit del Tractat de la Comunitat Europea
 92. 92. 95 ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT (organisme de l’ONU) Creada al 1948 per a millorar les condicions sanitàries a tot el món
 93. 93. 96 ORGANISMES NACIONALS
 94. 94. 97 INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL INSHT Òrgan científico-tècnic de l’Administració General de l’Estat, la missió del qual és estudiar i millorar les condicions de seguretat i salut a la feina.
 95. 95. 98 INSTITUT DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL ITSS Òrgan tècnic de l’Administració General de l’Estat, la missió del qual és la vigilància i control de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, així com la que correspon a treball, seguretat social, migració, promoció social entre d’altres.
 96. 96. 99 INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL INSS Entitat amb personalitat jurídica pròpia. Gestiona i administra les prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social (inscripció d’empreses, afiliacions, altes i baixes de treballadors...)
 97. 97. 100 INSTITUT NACIONAL DE SALUT INS Òrgan de l’administració que s’ocupa de la gestió de serveis sanitaris i col·laboren amb el Sistema Nacional de Salut en els serveis d’atenció primària i assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, tractament i rehabilitació de malalties relacionades amb el treball i també en campanyes sanitàries i epidemiològiques organitzades per les administracions públiques. A Catalunya aquestes competències s’han transferit al SERVEI CATALÀ DE SALUT
 98. 98. 101 TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL Servei de la Seguretat Social amb personalitat jurídica pròpia on s’unifiquen tots els recursos financers
 99. 99. 102 COMISSIÓ NACIONAL DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL CNSST Òrgan col·legiat assessor de l’Administració pública en la formulació de polítiques de prevenció i de participació institucional en matèria de seguretat i salut al treball. Coordina a les diferents administracions competents en matèria laboral, sanitària i d’indústria.
 100. 100. 103 ORGANISMES AUTONÒMICS -Catalunya-
 101. 101. 104 DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Direcció General de Relacions Laborals Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral Centres de Seguretat i Salut Laboral Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 102. 102. 105 DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS • L'execució de la legislació laboral en les relacions de treball individuals i col·lectives. • La promoció de les polítiques i programes de seguretat i condicions de salut en el treball. • La coordinació i l'impuls de les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. • L'organització, la planificació, la coordinació i l'execució de les funcions pròpies del sistema de la inspecció de treball i seguretat social en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, ocupació i treball d'estrangers, relatius a empreses o centres de treball radicats a Catalunya. • La vigilància i l'exigència del compliment de les normes de l'ordre social relatives a la prevenció de riscos laborals i Seguretat Social en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, ocupació i treball d'estrangers. • La vigilància i el control de l'aplicació de les mesures, de l'avaluació i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball relatius a empreses i centres de treball radicats a Catalunya. • La comprovació i el control de les condicions de treball materials i tècniques de seguretat i salut a les empreses i centres de treball radicats a Catalunya. • Col·laborar amb el ministeri competent respecte a l'aplicació de les normes de l'ordre social, la vigilància i el control en matèria de prevenció de riscos derivats del treball i de les actuacions en matèria de comprovació i de control de les condicions de treball material i tècniques.
 103. 103. 106 SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I SALUT LABORAL • Dirigir funcionalment i coordinar tècnicament els centres de seguretat i salut laboral. • Coordinar l'elaboració d'estudis i d'informes en matèria de seguretat i salut laboral. • Coordinar les relacions amb institucions i organitzacions especialitzades en matèria de seguretat i salut laboral. • Promoure la seguretat i les condicions de salut en el treball mitjançant la coordinació de la proposta d'actuacions anuals o plurianuals a la Direcció General. • Assessorar en matèria de seguretat i condicions de salut laboral als òrgans superiors del Departament de Treball. • Efectuar propostes d'actuacions al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i a la Comissió Interdepartamental de Seguretat i Salut Laboral i coordinar, dins de la Direcció General de Relacions Laborals, els acords que s'hi prenguin. • Planificar i proposar a la Direcció General de Relacions Laborals els plans d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en matèria de seguretat i condicions de salut laboral, en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, coordinant-ne l'execució. • Coordinar els criteris tècnics a utilitzar en l'acreditació de serveis de prevenció i de persones o entitats auditores. • Coordinar i registrar els expedients relatius a l'autorització de les entitats públiques o privades per impartir i certificar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. • Gestionar el registre de certificacions de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. • Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
 104. 104. 107 CENTRES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL Els Centres de Seguretat i Salut Laboral duen a la pràctica programes, bàsics i específics, com a desenvolupament de les competències d'execució de la matèria de seguretat i salut en el treball transferides a la Generalitat de Catalunya. Per possibilitar aquests programes, els centres s'estructuren en quatre seccions tècniques. INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL Direcció Territorial DELEGACIÓ TERRITORIAL DE L’INSHT
 105. 105. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Introducció Breu explicació de l’empresa i el sistema de gestió de la prevenció que s’ha implantat. EXEMPLE: La empresa UTILMETMAG, S.L. con sede y centro de producción en Abrera, provincia de Barcelona, tiene como principal actividad empresarial la fabricación de utillajes para la producción en serie de piezas soldadas, además de, ocasionalmente y previo acuerdo con el cliente, la fabricación en serie de estas mismas piezas. UTILMETMAG, S.L. utiliza EL CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS como sistema de gestión de la prevención basada en los siguientes puntos: Dirección y promoción Formación de los mandos Inspecciones planeadas Análisis y procedimientos de trabajo Investigación de accidentes e incidentes Observaciones planeadas de trabajo Preparación para casos de emergencia Normas y reglamentos Estadísticas de accidentes e incidentes Formación específica del personal Higiene industrial y servicios asistenciales Controles de ingeniería Comunicaciones personales Selección y contratación del personal Reuniones de grupo Promoción general de la seguridad Seguridad fuera del trabajo Control de compras Evaluación del programa de seguridad 108
 106. 106. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Política Declaració de la política de prevenció: definició dels compromisos que adquireix l’empresa envers la prevenció, de la forma d’integrar la seguretat en l’organització (funcions i responsabilitats en prevenció), difusió de la política i el pla d’actuació. EXEMPLE: La dirección de la empresa UTILMETMAG, S.L. se responsabiliza del cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios en materia de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada con objeto de:  Garantizar la seguridad de todos sus trabajadores, incluidos los pertenecientes a otras empresas cuando su actividad se desarrolle dentro de las dependencias de UTILMETMAG, S.L.  Proteger en la medida de lo posible a todos sus trabajadores de aquellos riesgos que, por su naturaleza, no pueden eliminarse.  Mantener el mayor nivel de salud y bienestar posible de todos sus trabajadores.  Asegurar la continuidad de las actividades de prevención encaminadas a la mejora continua de las condiciones de trabajo. Para alcanzar estos objetivos UTILMETMAG, S.L. integrará las actividades en materia de prevención, seguridad y salud laboral en la gestión empresarial con las siguientes directrices:  Combatir los riesgos en origen.  Adaptar los puestos, equipos y métodos a la persona.  Sustituir lo peligroso por lo que no lo es.  Anteponer la protección colectiva a la individual.  Considerar la evolución de la técnica.  Informar y formar a los trabajadores.  Integrar tecnología, metodología, condiciones de trabajo y relaciones socio-laborales.  Prever imprudencias y distracciones de los trabajadores.  Revisar frecuentemente la efectividad de las actividades preventivas.  Analizar cualquier sugerencia o queja de los trabajadores en materia de seguridad. 109
 107. 107. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Organització •Representació dels treballadors •Nomenament del treballador/s designat/s •Nomenament dels membres de la representació paritària •Informació, participació i consulta dels treballadors Es designen els treballadors que participen directament en la prevenció de riscos i quina és la funció de cadascú (responsable/s de la prevenció per part de l’empresa, delegats de prevenció, comitè de prevenció -si escau- etc...) Es defineix com es portarà a terme la informació, participació i consulta dels treballadors, dret que recull la llei de prevenció de riscos laborals i que, per tant, n’hem de definir el protocol -i divulgar-lo- 110
 108. 108. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Coordinació d’activitats empresarials Actuación como titular Actuación como subcontratada Aquí es defineix com es gestiona la prevenció dins l’empresa tant per part dels treballadors com per empreses que fan serveis dins les instal.lacions i també, si és el cas, fora de les instal.lacions pròpies (per empreses que són subcontractades) EXEMPLE Actuación como titularActuación como titular En su actuación como titular, UTILMETMAG, S.L. se compromete a informar a los representantes de las empresas a través de su RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN haciéndoles entrega de: MANUAL INFORMATIVO dónde se detalla la declaración de la política de prevención. Los FOLLETOS DE NORMATIVA INTERNA SOBRE RIESGOS LABORALES que crea necesarios en función de la actividad que la empresa externa realice en sus instalaciones. Se requiere que el representante de la empresa subcontratada firme el DOCUMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS EXTERNAS en el que: declara que conoce y comprende la normativa interna en materia de prevención se compromete a informar, a cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores dicha normativa. Actuación como subcontratadaActuación como subcontratada UTILMETMAG, S.L. no presta sus servicios en subcontratación fuera de sus instalaciones. 111
 109. 109. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Incorporació dels treballadors Es defineix el procediment per informar als treballadors de nova incorporació del sistema de gestió de la prevenció en l’empresa (què se li ha de donar, si ha de fer algun curs, EPI’s que se li facilitaran, visites, període de formació, etc…) També es defineix com s’actuarà (pel que fa a la informació sobre prevenció) en cas que algun treballador canvii de lloc de treball. EXEMPLE El COMITÈ DE SEGURIDAD Y SALUD le hace entrega de: MANUAL INFORMATIVO dónde se detalla la declaración de la política de prevención. Los FOLLETOS DE NORMATIVA INTERNA SOBRE RIESGOS LABORALES que crea necesarios en función de la actividad que la empresa externa realice en sus instalaciones. DOCUMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PARA TRABAJADORES por el que declara que conoce y comprende la normativa interna en materia de prevención y se compromete a cumplir dicha normativa y a solicitar la información que considere necesaria en relación a su trabajo y a los riesgos a los que se expone. El director general o el director de producción según se trate de un trabajador del área de producción o de un trabajador de la zona de oficinas, junto con el DELEGADO DE PREVENCIÓN le mostrarán las instalaciones señalándole las medidas de seguridad adoptadas en cada puesto de trabajo, insistiendo especialmente en las existentes en la zona o zonas donde va a realizar su trabajo. Cambios de puesto de trabajoCambios de puesto de trabajo Para los cambios de puesto de trabajo el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD hará entrega de la documentación reseñada en el apartado anterior que sea pertinente y que necesariamente son: FOLLETOS DE NORMATIVA INTERNA SOBRE RIESGOS LABORALES que el COMITÉ crea necesarios a los que, eventualmente se pueden añadir: MANUAL INFORMATIVO (en caso de que tuviese una edición anterior o si el trabajador lo solicita) DOCUMENTO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJADORES (en caso de cambio significativo en sus nuevas funciones) La visita a las instalaciones en su totalidad no será necesaria, pero sí las advertencias pertinentes sobre medidas de seguridad específicas que su nuevo puesto requiere, aunque no es imprescindible la presencia de ninguno de los miembros del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 112
 110. 110. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Personal especialment protegit Es descriuen els procediments d’actuació en cas de contractació de menors d’edat i de treballadors especialment sensibles o amb alguna minusvalia i la protecció per maternitat . EXEMPLE CONTRATACIÓN DE MENORES DE EDAD EN PRÁCTICAS Antes de su contratación, se realizará una revisión de la evaluación de riesgos del lugar que vaya a ocupar el menor. / Se le dará una formación específica para el puesto que vaya a ocupar de una duración mínima de 5h sin perjuicio de su horario laboral / Su horario laboral no excederá nunca las 8 horas/día / Se adaptará, en lo posible, su horario laboral a la de su formación reglada, si la hubiere, sin perjuicio del horario normal de UTILMETMAG, S.L. / Se informará debidamente a los padres o tutor/a del menor de los riesgos propios del puesto de trabajo que va a ocupar y de las medidas protectoras y preventivas existentes además de las que se vayan a tomar en el futuro y antes o durante la incorporación del menor, si el resultado de la nueva evaluación realizada lo requiere / Se le asignará un tutor que le supervisará a tiempo completo como mínimo durante 5 días laborables, a intervalos de máximo una hora durante 10 días laborables más y posteriormente, a intervalos de máximo tres horas durante 10 días más. Pasado este período, el tutor valorará, junto al COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD el grado de autonomía que puede dársele al menor en función de su evolución. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Se realizará una nueva evaluación de riesgos en el lugar de trabajo que vaya a ocupar o que ocupa la mujer en período de gestación o lactancia inmediatamente después de que la trabajadora haya puesto en conocimiento de dicha circunstancia al COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD / En función del resultado de dicha evaluación se decidirán las medidas protectoras y preventivas que van a tomarse en caso de que sea necesario. Será especialmente revisado / El turno de trabajo y descansos / La exposición a contaminantes / Ergonomía espacial (confort) / Con arreglo a la legislación vigente, las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES O CON MINUSVALÍA Nueva evaluación del puesto de trabajo a ocupar por el trabajador teniendo en cuenta muy especialmente la minusvalía o características especiales de la persona / Exposición de medidas preventivas y protectoras a emprender así como los plazos previstos para su puesta en marcha antes o durante la incorporación del nuevo trabajador. / Se le dará la formación en prevención de riesgos habitual en caso de nueva contratación y, además, si el caso lo requiere, la formación e información específica para su caso particular. 113
 111. 111. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Protecció personal Per a l’utilització d’EPI’s cal definir: Quins són obligatoris i quins són opcionals, on s’han d’utilitzar (o es recomana) i quina és la senyalització que en defineix l’ús. EXEMPLE En la tabla 1 se detalla la señalización de obligación de uso de EPI sin menoscabo de la obligatoriedad que describe la tabla 2 por zonas. 114 TABLA 1 SEÑAL DESCRIPCIÓN Gafas de seguridad para protección de los ojos (máquinas fijas y montaje) Deben tener protección frontal y lateral, pueden ser usadas debajo de las pantallas faciales. Si están sucias o rayadas limitan la visión. Respetar las indicaciones del fabricante. Casco de protección contra choques e impactos (almacén) Debe ajustarse perfectamente. Debe revisarse periódicamente el casco (cintas desgastadas, remaches sueltos, u otros defectos) Respetar las indicaciones del fabricante. Orejeras (máquinas fijas y montaje) Tapones (cabinas de soldadura) Tapones desechables (para visitas)
 112. 112. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Mesures d’emergència Es detallen: Mesures d’emergència, implantació i manteniment. És molt important DEFINIR ELS EQUIPS D’EMERGÈNCIA (Equip d’alarma i evacuació, equip de primers auxilis, equips de primera intervenció, equips de segona intervenció, cap d’intervenció i cap d’emergència), el PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA, a més de donar-ho a conèixer a tot el personal i el plànol on es situen els mitjans d’extinció d’incendis i la senyalització d’emergència. EXEMPLE Medidas de emergencia Las medidas de emergencia que se detallan a continuación son de aplicación en todas las instalaciones de la empresa UTILMETMAG, S.L. Se contemplan los siguientes casos: • INCENDIO • EVACUACIÓN • ACCIDENTE LABORAL Implantación El plan de emergencia se organiza en 4 fases: • Definición de los equipos de emergencia • Inventario de los medios técnicos disponibles • Descripción del procedimiento a seguir en caso de emergencia • Información a todos los trabajadores Mantenimiento El mantenimiento se realiza de forma anual durante el inventario de fin de temporada y se prevén las siguientes acciones: • REVISION DE MEDIOS TÉCNICOS • EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA • SIMULACRO DE EMERGENCIA No se descartan otros simulacros aleatorios con el fin de asegurar la correcta comprensión del plan de emergencia. 115
 113. 113. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Formació Inclou: Necesitats de formació, dels comandaments, formació dels representants, del personal d’emergència i formació en riscos específics (si és el cas) EXEMPLE 116
 114. 114. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Avaluació de riscos i planificació L’avaluació de riscos és la part més important del pla de prevenció, ja que ens permet identificar els riscos i aplicar les accions correctives que siguin necessàries. Es la part més llarga i detallada, es fan una sèrie d’estudis amb diferents mètodes i després es treuen les conclusions pertinents i s’elabora un pla d’accions. Consta de les següents parts •Descripció de l’empresa  Descripció de Llocs de treball  Mitjans humans i materials • Avaluació inicial de riscos  Classificació dels llocs de treball:  Identificació i avaluació inicial de riscos en general per a cada lloc de treball, amb la metodologia estàndard: riscos associats a condicions de Seguretat, a condicions de higiene industrial i a condicions ergonòmiques i psicosocials  Avaluació específica de riscos associats a condicions de seguretat  Avaluació específica de riscos associats a condicions higièniques  Avaluació específica de riscos associats a condicions ergonòmiques i psicosocials • Pla de mesures de eliminació, reducció y control del risc (GENERAL) • Planificació de mesures de eliminació, reducció y control de riscos ergonòmics y psicosocials (ESPECIAL) • Documentació 117
 115. 115. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Controls periòdics Defineix el següent: Com i quan es fan les visites de seguretat Quines són les inspeccions reglamentàries Quins controls del medi ambient de treball es portaran a terme Com es gestiona un comunicat de riscos Què és i com s’actua en cas de risc greu e inminent EXEMPLE Format per comunicar un risc o condició perillosa 118 SECTOR: PRODUCCIÓN OFICINAS Firma: Instalación Maquinaria Actos o procedimiento de trabajo Otros DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN PELIGROSA/ACTO INSEGURO: MEDIDAS DE CORRECCIÓN QUE SE PROPONEN: COMUNICADO DE RIESGO/CONDICIÓN PELIGROSA PERSONA QUE COMUNICA EL RIESGO: TELEFONO DE CONTACTO: LUGAR, FECHA Y HORA EN EL QUE SE OBSERVA EL RIESGO:
 116. 116. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Vigilància de la salut dels treballadors Estableix quins controls es faran i la periodicitat. Es fa una anàlisi de necesitats (en funció del sector, venen donades per uns determinats indicadors: Indexs estadístics de seguretat propis / indexs de seguretat del sector / estudis epidemiològics del sector / condicions especials dels treballadors / resultats de controls anteriors) i la planificació de l’actuació. EXEMPLE Controls periòdics 119 TRABAJADORES DE: Nº VISIÓN AUDITIVA VÍAS RESPIRATORIAS ELECTROCARDIOGRAMA GENERAL MONTAJE 7 2 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO CABINAS SOLDADURA 7 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO ZONA HERRAMIENTAS FIJAS 7 2 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO ALMACÉN FERRETERIA 3 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO ALMACÉN MATERIAL INFLAMABLE 3 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO ALMACÉN MATERIAL GRANDES DIMENSIONES 1 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO DESPACHOS INDIVIDUALES 3 1 AÑO 2 AÑOS 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO OFICINAS COMPARTIDAS 4 1 AÑO 2 AÑOS 2 AÑOS (2 AÑOS) 1 AÑO SI >50 1 AÑO Anualmente se realizan: •CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTITETÁNICA •CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL •CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN TABACO, DROGAS Y ALCOHOL
 117. 117. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Controls reactius periòdics Es defineixen els protocols en cas d’accident (investigació, gestió de la documentació, format pel parte d’accident, a qui s’ha de comunicar, etc…) EXEMPLE La investigación de daños a la salud e incidentes es efectuada por el responsable de la zona dónde sucede (producción /oficinas) junto con el técnico de seguridad. Se rellena el INFORME DE ACCIDENTE / INCIDENTE y, en caso de accidente con baja superior a un día, se tramita el correspondiente PARTE DE ACCIDENTE que debe remitirse a la autoridad laboral competente. En todos los casos se llevarán a cabo las medidas preventivas que se deriven del análisis del accidente en un plazo no superior a: UN DIA en caso de accidente mortal o grave UNA SEMANA en caso de accidente leve DOS SEMANAS en caso de daños materiales UN MES en caso de incidente Anualmente se revisan los ÍNCIDES ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD INDICE DE FRECUENCIA If=(Nº total accidentes con baja / Nº total horas-hombre trabajadas)x 106 INDICE DE GRAVEDAD Ig=(Nº jornadas perdidas por accidente / Nº total horas-hombre trabajadas)x 103 INDICE DE INCIDENCIA Ii=(Nº total accidentes con baja / Nº medio de personas expuestas)x 103 DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS POR ACCIDENTE DMB=( Nº jornadas perdidas por accidente / Nº accidentes con baja) 120
 118. 118. DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ Documentació Es detalla la documentació necessària per la prevenció de riscos, és una llista de tot el que s’ha de guardar com a registre de Prevenció de riscos laborals EXEMPLE 121
 119. 119. Mesures de Seguretat 123
 120. 120. ESPAI DE TREBALL CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVESCARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES EL DISSENY I LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DELS LLOCSEL DISSENY I LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DELS LLOCS DE TREBALL HAN D'OFERIR SEGURETAT DAVANT ELS RISCOS DEDE TREBALL HAN D'OFERIR SEGURETAT DAVANT ELS RISCOS DE RELLISCADES, CAIGUDES ALRELLISCADES, CAIGUDES AL MATEIX IA DIFERENT NIVELL, XOCS O COPS CONTRA OBJECTES IMATEIX IA DIFERENT NIVELL, XOCS O COPS CONTRA OBJECTES I ESFONDRAMENTS O CAIGUDES DE MATERIALS SOBRE ELSESFONDRAMENTS O CAIGUDES DE MATERIALS SOBRE ELS TREBALLADORS.TREBALLADORS. ELS EDIFICIS I LOCALS DELS LLOCS DE TREBALL HAURAN DE POSSEIRELS EDIFICIS I LOCALS DELS LLOCS DE TREBALL HAURAN DE POSSEIR LALA ESTRUCTURA I SOLIDESA APROPIADES AL SEU TIPUS D'UTILITZACIÓ.ESTRUCTURA I SOLIDESA APROPIADES AL SEU TIPUS D'UTILITZACIÓ. PER A LES CONDICIONS D'ÚS PREVISTES, TOTS ELS SEUS ELEMENTS,PER A LES CONDICIONS D'ÚS PREVISTES, TOTS ELS SEUS ELEMENTS, ESTRUCTURALS O DE SERVEI, INCLOSES LES PLATAFORMES DEESTRUCTURALS O DE SERVEI, INCLOSES LES PLATAFORMES DE TREBALL, ESCALES I ESCALES HAN DE TENIR LA RESISTÈNCIATREBALL, ESCALES I ESCALES HAN DE TENIR LA RESISTÈNCIA NECESSÀRIA PER SUPORTAR ELS ESFORÇOS A QUÈ SIGUINNECESSÀRIA PER SUPORTAR ELS ESFORÇOS A QUÈ SIGUIN SOTMESOS.SOTMESOS. 124
 121. 121. 125 ESPAI DE TREBALL ORDRE, NETEJA I SENYALITZACIÓORDRE, NETEJA I SENYALITZACIÓ LES ZONES DE PAS, SORTIDES I VIES DE CIRCULACIÓ DELS LLOCS DELES ZONES DE PAS, SORTIDES I VIES DE CIRCULACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL HAN DE ROMANDRE LLIURES D'OBSTACLES, DE MANERATREBALL HAN DE ROMANDRE LLIURES D'OBSTACLES, DE MANERA QUE SIGUIQUE SIGUI POSSIBLE UTILITZAR SENSE DIFICULTATS EN TOT MOMENT.POSSIBLE UTILITZAR SENSE DIFICULTATS EN TOT MOMENT. ELS LLOCS DE FEINA, INCLOSOS ELS LOCALS DE SERVEI I ELS SEUSELS LLOCS DE FEINA, INCLOSOS ELS LOCALS DE SERVEI I ELS SEUS RESPECTIUS INSTAL · LACIONS, S'HAN DE NETEJAR PERIÒDICAMENT IRESPECTIUS INSTAL · LACIONS, S'HAN DE NETEJAR PERIÒDICAMENT I SEMPRE QUE SIGUI NECESSARI PER MANTENIR-LOS EN TOTSEMPRE QUE SIGUI NECESSARI PER MANTENIR-LOS EN TOT MOMENT EN CONDICIONS HIGIÈNIQUES ADEQUADES.MOMENT EN CONDICIONS HIGIÈNIQUES ADEQUADES. LA SENYALITZACIÓ SERÀ L'ADEQUADA, PER TAL DE CRIDARLA SENYALITZACIÓ SERÀ L'ADEQUADA, PER TAL DE CRIDAR L'ATENCIÓ ALSL'ATENCIÓ ALS TREBALLADORS SOBRE ELS RISCOS EXISTENTS EN EL SEU LLOC DETREBALLADORS SOBRE ELS RISCOS EXISTENTS EN EL SEU LLOC DE TREBALL.TREBALL.
 122. 122. 126 ESPAI DE TREBALL CONDICIONS AMBIENTALSCONDICIONS AMBIENTALS HEM D'EVITAR QUE LES CONDICIONS AMBIENTALS DELS LLOCS DEHEM D'EVITAR QUE LES CONDICIONS AMBIENTALS DELS LLOCS DE TREBALL CONSTITUEIXIN UN RISC PER A LA SEGURETAT I SALUT DELSTREBALL CONSTITUEIXIN UN RISC PER A LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS.TREBALLADORS. LES CONDICIONS AMBIENTALS NO HAN DE CONSTITUIR UNA FONTLES CONDICIONS AMBIENTALS NO HAN DE CONSTITUIR UNA FONT D'D' INCOMODITAT O MOLÈSTIES PER ALS TREBALLADORS. S'HANINCOMODITAT O MOLÈSTIES PER ALS TREBALLADORS. S'HAN D'EVITAR LESD'EVITAR LES TEMPERATURES I LES HUMITATS EXTREMES, ELS CANVIS BRUSCOSTEMPERATURES I LES HUMITATS EXTREMES, ELS CANVIS BRUSCOS DEDE TEMPERATURA, ELS CORRENTS D'AIRE MOLESTES, LES OLORSTEMPERATURA, ELS CORRENTS D'AIRE MOLESTES, LES OLORS DESAGRADABLES, LA IRRADIACIÓ EXCESSIVA I, EN PARTICULAR, LADESAGRADABLES, LA IRRADIACIÓ EXCESSIVA I, EN PARTICULAR, LA RADIACIÓ SOLAR A TRAVÉS DERADIACIÓ SOLAR A TRAVÉS DE FINESTRES O ENVANS DE VIDRE.FINESTRES O ENVANS DE VIDRE.
 123. 123. ESPAI DE TREBALL IL·LUMINACIÓIL·LUMINACIÓ LA IL LUMINACIÓ DE CADA LLOC S'HA D'ADAPTAR A LESLA IL LUMINACIÓ DE CADA LLOC S'HA D'ADAPTAR A LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT QUE S'ESTIGUI REALITZANT.CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT QUE S'ESTIGUI REALITZANT. SI ÉS POSSIBLE, AQUESTA LLUM HA DE SER NATURAL. HAURÀ DESI ÉS POSSIBLE, AQUESTA LLUM HA DE SER NATURAL. HAURÀ DE COMPLEMENTARCOMPLEMENTAR AMB IL LUMINACIÓ ARTIFICIAL QUAN LA PRIMERA NO GARANTEIXIAMB IL LUMINACIÓ ARTIFICIAL QUAN LA PRIMERA NO GARANTEIXI EL NIVELL DEEL NIVELL DE IL LUMINACIÓ ÒPTIM.IL LUMINACIÓ ÒPTIM. HAURÀ DE PERMETRE QUE ELS TREBALLADORS DISPOSIN DEHAURÀ DE PERMETRE QUE ELS TREBALLADORS DISPOSIN DE CONDICIONS DECONDICIONS DE VISIBILITAT ADEQUADES PER PODER CIRCULAR PER AQUEST LLOC IVISIBILITAT ADEQUADES PER PODER CIRCULAR PER AQUEST LLOC I DESENVOLUPAR-HI LES SEVES ACTIVITATS SENSE RISC PER A LA SEVADESENVOLUPAR-HI LES SEVES ACTIVITATS SENSE RISC PER A LA SEVA SEGURETAT I SALUT.SEGURETAT I SALUT. 127
 124. 124. ELECTRICITAT MESURES PREVENTIVES BÀSIQUESMESURES PREVENTIVES BÀSIQUES •• TOTA INSTAL LACIÓ, CONDUCTOR O CABLE ELÈCTRIC HA DETOTA INSTAL LACIÓ, CONDUCTOR O CABLE ELÈCTRIC HA DE CONSIDERARCONSIDERAR CONNECTAT I SOTA TENSIÓ. ABANS DE TREBALLAR EN ELLS ESCONNECTAT I SOTA TENSIÓ. ABANS DE TREBALLAR EN ELLS ES COMPROVARÀCOMPROVARÀ L'ABSÈNCIA DE VOLTATGE AMB UN EQUIP ADEQUAT.L'ABSÈNCIA DE VOLTATGE AMB UN EQUIP ADEQUAT. •• NO REALITZAR TREBALLS ELÈCTRICS SENSE ESTAR CAPACITAT INO REALITZAR TREBALLS ELÈCTRICS SENSE ESTAR CAPACITAT I AUTORITZATAUTORITZAT PER A AIXÒ.PER A AIXÒ. •• EN TREBALLAR AMB MÀQUINES O EINES ALIMENTADES PER TENSIÓEN TREBALLAR AMB MÀQUINES O EINES ALIMENTADES PER TENSIÓ ELÈCTRICA CONVÉ AÏLLAR UTILITZANT EQUIPS I MITJANS DEELÈCTRICA CONVÉ AÏLLAR UTILITZANT EQUIPS I MITJANS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CERTIFICATS.PROTECCIÓ INDIVIDUAL CERTIFICATS. •• TOT EQUIP ELÈCTRIC, EINA, TRANSFORMADOR O UN ALTRE AMBTOT EQUIP ELÈCTRIC, EINA, TRANSFORMADOR O UN ALTRE AMB TENSIÓ SUPERIOR A LA DE SEGURETAT (24 VOLTS) O QUE NO TINGUITENSIÓ SUPERIOR A LA DE SEGURETAT (24 VOLTS) O QUE NO TINGUI CARACTERÍSTIQUES DIELÈCTRIQUES DE DOBLE AÏLLAMENT, ESTARÀCARACTERÍSTIQUES DIELÈCTRIQUES DE DOBLE AÏLLAMENT, ESTARÀ UNIT OUNIT O CONNECTAT A TERRA I EN TOT CAS TINDRÀ PROTECCIÓ AMBCONNECTAT A TERRA I EN TOT CAS TINDRÀ PROTECCIÓ AMB 128
 125. 125. 129 ELECTRICITAT MESURES PREVENTIVES BÀSIQUESMESURES PREVENTIVES BÀSIQUES •• NO UTILITZAR CABLES QUE NO DISPOSIN DE CONDUCTOR DENO UTILITZAR CABLES QUE NO DISPOSIN DE CONDUCTOR DE PROTECCIÓ PER A L'ALIMENTACIÓ DE RECEPTORS AMB PRESA DEPROTECCIÓ PER A L'ALIMENTACIÓ DE RECEPTORS AMB PRESA DE TERRA.TERRA. •• TOT CABLE D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ESTARÀ DOTAT DE CLAVILLATOT CABLE D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ESTARÀ DOTAT DE CLAVILLA NORMALITZADA.NORMALITZADA. •• ABANS DE DESCONNECTAR O DESENDOLLAR DE L'ALIMENTACIÓ UNABANS DE DESCONNECTAR O DESENDOLLAR DE L'ALIMENTACIÓ UN EQUIP OEQUIP O MÀQUINA, APAGAR FENT ÚS DEL SEU INTERRUPTOR. LES EINESMÀQUINA, APAGAR FENT ÚS DEL SEU INTERRUPTOR. LES EINES ELÈCTRIQUES ES DESCONNECTARAN AL FINAL DE LA SEVA UTILITZACIÓELÈCTRIQUES ES DESCONNECTARAN AL FINAL DE LA SEVA UTILITZACIÓ O DURANT LES PAUSES EN EL TREBALL.O DURANT LES PAUSES EN EL TREBALL. •• QUEDA TERMINANTMENT PROHIBIT DESCONNECTAR MÀQUINES,QUEDA TERMINANTMENT PROHIBIT DESCONNECTAR MÀQUINES, EINES O QUALSEVOL EQUIP ELÈCTRIC ESTIRANT EL CABLE. SEMPREEINES O QUALSEVOL EQUIP ELÈCTRIC ESTIRANT EL CABLE. SEMPRE S'HA DE DESCONNECTAR AGAFANT LA CLAVILLA-CONNECTOR I TIRANTS'HA DE DESCONNECTAR AGAFANT LA CLAVILLA-CONNECTOR I TIRANT D'ELLA.D'ELLA. •• CONVÉ PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓ A L'ELECTRICITAT SI ESCONVÉ PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓ A L'ELECTRICITAT SI ES TREBALLA EN ZONES MULLADES I AMB HUMITAT. EN ELS LLOCSTREBALLA EN ZONES MULLADES I AMB HUMITAT. EN ELS LLOCS
 126. 126. 130 ELECTRICITAT COMPROVACIONSCOMPROVACIONS •• ES IMPEDEIX L'ACCÉS A LES PARTS EN TENSIÓ, MANTENINTES IMPEDEIX L'ACCÉS A LES PARTS EN TENSIÓ, MANTENINT TANCADESTANCADES LES ENVOLTANTS AMB CLAU. AQUESTA HA DE SER GUARDADA PER LALES ENVOLTANTS AMB CLAU. AQUESTA HA DE SER GUARDADA PER LA PERSONA RESPONSABLE.PERSONA RESPONSABLE. •• ELS INTERRUPTORS D'ALIMENTACIÓ SÓN ACCESSIBLES I QUE ESELS INTERRUPTORS D'ALIMENTACIÓ SÓN ACCESSIBLES I QUE ES CONEIX COM UTILITZAR-LOS EN CAS D'EMERGÈNCIA.CONEIX COM UTILITZAR-LOS EN CAS D'EMERGÈNCIA. •• ES DESCONNECTEN DE LA XARXA ELÈCTRICA LES EINES I EQUIPSES DESCONNECTEN DE LA XARXA ELÈCTRICA LES EINES I EQUIPS ABANS DE PROCEDIR A LA SEVA NETEJA, AJUST O MANTENIMENT.ABANS DE PROCEDIR A LA SEVA NETEJA, AJUST O MANTENIMENT. LES 5 REGLES D'ORLES 5 REGLES D'OR SI HA DE TREBALLAR EN INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES RECORDISI HA DE TREBALLAR EN INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES RECORDI SEMPRE:SEMPRE: 1. TALLAR TOTES LES FONTS EN TENSIÓ.1. TALLAR TOTES LES FONTS EN TENSIÓ. 2. BLOQUEJAR ELS APARELLS DE TALL.2. BLOQUEJAR ELS APARELLS DE TALL. 3. VERIFICAR L'ABSÈNCIA DE TENSIÓ.3. VERIFICAR L'ABSÈNCIA DE TENSIÓ. 4. POSAR A TERRA I EN CURTCIRCUIT TOTES LES POSSIBLES FONTS DE4. POSAR A TERRA I EN CURTCIRCUIT TOTES LES POSSIBLES FONTS DE TENSIÓ.TENSIÓ.
 127. 127. 131 MÀQUINES PERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINESPERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINES •• PERILL DE BOLCAR O DESPLAÇAMENT .- LA MÀQUINA TINDRÀ LAPERILL DE BOLCAR O DESPLAÇAMENT .- LA MÀQUINA TINDRÀ LA SUFICIENT ESTABILITAT PERQUÈ PUGUI UTILITZAR-SE SENSE PERILLSUFICIENT ESTABILITAT PERQUÈ PUGUI UTILITZAR-SE SENSE PERILL QUE BOLQUI O ES DESPLACI DE FORMA INESPERADA.QUE BOLQUI O ES DESPLACI DE FORMA INESPERADA. •• PERILL DE TRENCAMENT EN SERVEI .- TOTES LES PARTS DE LAPERILL DE TRENCAMENT EN SERVEI .- TOTES LES PARTS DE LA MÀQUINA, INCLOSES LES UNIONS ENTRE ELLES, HAURAN DE RESISTIRMÀQUINA, INCLOSES LES UNIONS ENTRE ELLES, HAURAN DE RESISTIR ELS ESFORÇOS A QUÈ ES VEURÀ SOTMESA DURANT EL SEU ÚS PREVIST.ELS ESFORÇOS A QUÈ ES VEURÀ SOTMESA DURANT EL SEU ÚS PREVIST. •• PERILL DE CAIGUDA I PROJECCIÓ D'OBJECTES (PECESPERILL DE CAIGUDA I PROJECCIÓ D'OBJECTES (PECES MECANITZADES, EINES, ENCENALLS, ETC.) .- HAURAN DE DISPOSAR DEMECANITZADES, EINES, ENCENALLS, ETC.) .- HAURAN DE DISPOSAR DE PROTECCIONS QUE EVITIN LA CAIGUDA I PROJECCIÓ D'OBJECTES.PROTECCIONS QUE EVITIN LA CAIGUDA I PROJECCIÓ D'OBJECTES. •• PERILLS DEGUTS A SUPERFÍCIES, ARESTES O ANGLE QUE PUGUIPERILLS DEGUTS A SUPERFÍCIES, ARESTES O ANGLE QUE PUGUI PRESENTAR LA MÀQUINA I PRODUIR LESIONS ALS TREBALLADORS.PRESENTAR LA MÀQUINA I PRODUIR LESIONS ALS TREBALLADORS.
 128. 128. 132 MÀQUINES PERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINESPERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINES •• PERILLS RELATIUS ALS ELEMENTS MÒBILS .- ELS ELEMENTS MÒBILSPERILLS RELATIUS ALS ELEMENTS MÒBILS .- ELS ELEMENTS MÒBILS DE LA MÀQUINA ES DISPOSARAN A FI D'EVITAR TOT PERILL, I QUANDE LA MÀQUINA ES DISPOSARAN A FI D'EVITAR TOT PERILL, I QUAN SUBSISTEIXI EL PERILL ESTARAN EQUIPATS DE RESGUARDS OSUBSISTEIXI EL PERILL ESTARAN EQUIPATS DE RESGUARDS O DISPOSITIUSDISPOSITIUS DE PROTECCIÓ, DE MANERA QUE S'ELIMINI QUALSEVOL RISC DEDE PROTECCIÓ, DE MANERA QUE S'ELIMINI QUALSEVOL RISC DE CONTACTE QUE PUGUI PROVOCAR ACCIDENTS. AQUESTS RESGUARDS ICONTACTE QUE PUGUI PROVOCAR ACCIDENTS. AQUESTS RESGUARDS I DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ:DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ:  SERAN DE FABRICACIÓ SÒLIDA I RESISTENTSERAN DE FABRICACIÓ SÒLIDA I RESISTENT  NO OCASIONARAN PERILLS SUPLEMENTARISNO OCASIONARAN PERILLS SUPLEMENTARIS  NO HAN DE SER FÀCILMENT ANUL.LATSNO HAN DE SER FÀCILMENT ANUL.LATS  HAN D'ESTAR SITUATS A SUFICIENT DISTÀNCIA DE LA ZONAHAN D'ESTAR SITUATS A SUFICIENT DISTÀNCIA DE LA ZONA PERILLOSAPERILLOSA  NO HAURAN DE LIMITAR MÉS DEL NECESSARI L'OBSERVACIÓ DELNO HAURAN DE LIMITAR MÉS DEL NECESSARI L'OBSERVACIÓ DEL CICLE DE TREBALLCICLE DE TREBALL  HAURAN DE PERMETRE LA COL LOCACIÓ I / O SUBSTITUCIÓ DEHAURAN DE PERMETRE LA COL LOCACIÓ I / O SUBSTITUCIÓ DE LES EINES, AIXÍ COM ELS TREBALLS DE MANTENIMENT.LES EINES, AIXÍ COM ELS TREBALLS DE MANTENIMENT.
 129. 129. 133 MÀQUINES PERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINESPERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINES -ALTRES--ALTRES- •• RISC ELÈCTRIC. SI LA MÀQUINA S'ALIMENTA AMB ENERGIARISC ELÈCTRIC. SI LA MÀQUINA S'ALIMENTA AMB ENERGIA ELÈCTRICA, ESTARÀ EQUIPADA PER PREVENIR TOTS ELS PERILLSELÈCTRICA, ESTARÀ EQUIPADA PER PREVENIR TOTS ELS PERILLS D'ORIGEN ELÈCTRIC.D'ORIGEN ELÈCTRIC. TEMPERATURES • EXTREMES. S'HAN D'ADOPTAR DISPOSICIONS PERTEMPERATURES • EXTREMES. S'HAN D'ADOPTAR DISPOSICIONS PER EVITAR QUALSEVOL RISC DE PATIR LESIONS PER CONTACTE OEVITAR QUALSEVOL RISC DE PATIR LESIONS PER CONTACTE O PROXIMITAT AMB PECES O MATERIALS D'ALTA TEMPERATURA O DEPROXIMITAT AMB PECES O MATERIALS D'ALTA TEMPERATURA O DE MOLT BAIXA TEMPERATURA.MOLT BAIXA TEMPERATURA. •• INCENDI I EXPLOSIÓ. LA MÀQUINA ESTARÀ DISSENYADA I FABRICADAINCENDI I EXPLOSIÓ. LA MÀQUINA ESTARÀ DISSENYADA I FABRICADA PER EVITAR QUALSEVOL PERILL D'INCENDI, EXPLOSIÓ O DEPER EVITAR QUALSEVOL PERILL D'INCENDI, EXPLOSIÓ O DE SOBREESCALFAMENT PROVOCAT PER LA MÀQUINA EN SI O PER LESSOBREESCALFAMENT PROVOCAT PER LA MÀQUINA EN SI O PER LES SUBSTÀNCIES PRODUÏDES O UTILITZADES PER LA MÀQUINA.SUBSTÀNCIES PRODUÏDES O UTILITZADES PER LA MÀQUINA. •• SOROLL I VIBRACIONS. LA MÀQUINA ESTARÀ EQUIPADASOROLL I VIBRACIONS. LA MÀQUINA ESTARÀ EQUIPADA ADEQUADAMENT PERQUÈ ELS RISCOS QUE RESULTIN DE L'EMISSIÓ DEADEQUADAMENT PERQUÈ ELS RISCOS QUE RESULTIN DE L'EMISSIÓ DE SOROLL I VIBRACIONS ES PRODUEIXIN AL MÉS BAIX NIVELL POSSIBLE.SOROLL I VIBRACIONS ES PRODUEIXIN AL MÉS BAIX NIVELL POSSIBLE.
 130. 130. 134 MÀQUINES PERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINESPERILLS ASSOCIATS A LES MÀQUINES -ALTRES--ALTRES- •• RADIACIONS. LA MÀQUINA HA DE LIMITAR LES EMISSIONS DERADIACIONS. LA MÀQUINA HA DE LIMITAR LES EMISSIONS DE RADIACIONS A L'ESTRICTAMENT NECESSARI PER GARANTIR EL SEURADIACIONS A L'ESTRICTAMENT NECESSARI PER GARANTIR EL SEU FUNCIONAMENT I PERQUÈ ELS SEUS EFECTES EN LES PERSONESFUNCIONAMENT I PERQUÈ ELS SEUS EFECTES EN LES PERSONES EXPOSADES SIGUIN NULS O ES REDUEIXIN A PROPORCIONS NOEXPOSADES SIGUIN NULS O ES REDUEIXIN A PROPORCIONS NO PERILLOSES.PERILLOSES. •• TANCAMENT DINS D'UNA MÀQUINA. TOTA MÀQUINA PERMETRÀTANCAMENT DINS D'UNA MÀQUINA. TOTA MÀQUINA PERMETRÀ QUE LA PERSONA EXPOSADA NO QUEDI TANCADA, O SI AIXÒ NO ÉSQUE LA PERSONA EXPOSADA NO QUEDI TANCADA, O SI AIXÒ NO ÉS POSSIBLE QUE PUGUI DEMANAR AJUDA.POSSIBLE QUE PUGUI DEMANAR AJUDA. •• CAIGUDES. LES PARTS DE LA MÀQUINA SOBRE LES QUALS ESTIGUICAIGUDES. LES PARTS DE LA MÀQUINA SOBRE LES QUALS ESTIGUI PREVIST QUE PUGUIN DESPLAÇAR-SE O ESTACIONAR PERSONES S'HANPREVIST QUE PUGUIN DESPLAÇAR-SE O ESTACIONAR PERSONES S'HAN DE DISSENYAR I FABRICAR PER EVITAR QUE LES PERSONES RELLISQUIN,DE DISSENYAR I FABRICAR PER EVITAR QUE LES PERSONES RELLISQUIN, ENSOPEGUIN O CAIGUIN SOBRE AQUESTES PARTS O FORAENSOPEGUIN O CAIGUIN SOBRE AQUESTES PARTS O FORA D'AQUESTES.D'AQUESTES.
 131. 131. 135 MÀQUINES MESURES PREVENTIVESMESURES PREVENTIVES PERQUÈ LES MÀQUINES NO SUPOSIN UN RISC PER A LES PERSONESPERQUÈ LES MÀQUINES NO SUPOSIN UN RISC PER A LES PERSONES QUE LESQUE LES MANIPULEN, S'APLICARAN ELS SEGÜENTS PRINCIPIS GENERALS, ENMANIPULEN, S'APLICARAN ELS SEGÜENTS PRINCIPIS GENERALS, EN AQUEST ORDRE:AQUEST ORDRE: 1.1. ELIMINAR O REDUIR ELS RISCOS EN LA MESURA DEL POSSIBLE I NOELIMINAR O REDUIR ELS RISCOS EN LA MESURA DEL POSSIBLE I NO NOMÉS ELS DE SEGURETAT (TALLS, ATRAPAMENTS ...) I FÍSICSNOMÉS ELS DE SEGURETAT (TALLS, ATRAPAMENTS ...) I FÍSICS (SOROLL, VIBRACIONS ...),(SOROLL, VIBRACIONS ...), SINÓ TAMBÉ ELS ERGONÒMICS, COM LA FATIGA, LA TENSIÓ PSÍQUICA,SINÓ TAMBÉ ELS ERGONÒMICS, COM LA FATIGA, LA TENSIÓ PSÍQUICA, ESTRÈS).ESTRÈS). 2.2. ADOPTAR LES MESURES DE PROTECCIÓ QUE SIGUIN NECESSÀRIESADOPTAR LES MESURES DE PROTECCIÓ QUE SIGUIN NECESSÀRIES DAVANT ELSDAVANT ELS RISCOS QUE NO ES PUGUIN ELIMINAR (RESGUARDS, DISPOSITIUS DERISCOS QUE NO ES PUGUIN ELIMINAR (RESGUARDS, DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ, ETC.). I LLIURAR LA MÀQUINA AMB TOTS ELS EQUIPS OPROTECCIÓ, ETC.). I LLIURAR LA MÀQUINA AMB TOTS ELS EQUIPS O ACCESSORIS PERQUÈ PUGUI SER UTILITZADA SENSE RISCOS. TAMBÉ ESACCESSORIS PERQUÈ PUGUI SER UTILITZADA SENSE RISCOS. TAMBÉ ES TINDRAN EN COMPTE LES MOLÈSTIES QUE PUGUI PATIR L'OPERADORTINDRAN EN COMPTE LES MOLÈSTIES QUE PUGUI PATIR L'OPERADOR PER L'ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ (CALÇAT, GUANTS ...).PER L'ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ (CALÇAT, GUANTS ...).
 132. 132. 136 MÀQUINES RECOMANACIONS BÀSIQUESRECOMANACIONS BÀSIQUES •• ADQUIRIR MÀQUINES SEGURES QUE PORTIN CLARAMENT VISIBLE ELADQUIRIR MÀQUINES SEGURES QUE PORTIN CLARAMENT VISIBLE EL MARCATGE CE. LA SEGURETAT EN EL DISSENY I EN LA CONSTRUCCIÓMARCATGE CE. LA SEGURETAT EN EL DISSENY I EN LA CONSTRUCCIÓ D'UNA MÀQUINA ÉS MÉS BARATA I EFICAÇ, I FACILITA MÉS LA FEINAD'UNA MÀQUINA ÉS MÉS BARATA I EFICAÇ, I FACILITA MÉS LA FEINA QUE LA SEGURETAT REALITZADA EN UNA MÀQUINA QUE JA ESTÀ ENQUE LA SEGURETAT REALITZADA EN UNA MÀQUINA QUE JA ESTÀ EN FUNCIONAMENT.FUNCIONAMENT. •• ES REALITZARÀ UN MANTENIMENT PREVENTIU ADEQUAT PER AES REALITZARÀ UN MANTENIMENT PREVENTIU ADEQUAT PER A CONSERVAR-LES EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES, REDUINT ELCONSERVAR-LES EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES, REDUINT EL RISC D'ACCIDENTS. AQUEST MANTENIMENT SERÀ REALITZAT PERRISC D'ACCIDENTS. AQUEST MANTENIMENT SERÀ REALITZAT PER PERSONAL QUALIFICAT.PERSONAL QUALIFICAT. •• ELS MATERIALS O PRODUCTES USATS PER A LA SEVA FABRICACIÓ IELS MATERIALS O PRODUCTES USATS PER A LA SEVA FABRICACIÓ I PRODUÏTSPRODUÏTS DURANT EL SEU ÚS NO ORIGINARAN RISCOS AFEGITS.DURANT EL SEU ÚS NO ORIGINARAN RISCOS AFEGITS. •• LA MÀQUINA INCORPORARÀ UN ENLLUMENAT ADAPTAT A LESLA MÀQUINA INCORPORARÀ UN ENLLUMENAT ADAPTAT A LES TASQUES A REALITZAR.TASQUES A REALITZAR. •• LA MÀQUINA POT MANIPULAR AMB SEGURETAT.LA MÀQUINA POT MANIPULAR AMB SEGURETAT.
 133. 133. 137 MÀQUINES RECOMANACIONS BÀSIQUESRECOMANACIONS BÀSIQUES •• ELS SISTEMES DE COMANDAMENT :ELS SISTEMES DE COMANDAMENT : HAN DE RESISTIR LES CONDICIONS NORMALS DE SERVEI I LES INFLUÈNCIESHAN DE RESISTIR LES CONDICIONS NORMALS DE SERVEI I LES INFLUÈNCIES EXTERNES.EXTERNES. SERAN CLARAMENT VISIBLES I IDENTIFICABLES I ESTARAN COL LOCATS DE TALSERAN CLARAMENT VISIBLES I IDENTIFICABLES I ESTARAN COL LOCATS DE TAL MANERA QUE ES PUGUI MANIOBRAR AMB SEGURETAT, SENSE VACIL.LACIÓ I DEMANERA QUE ES PUGUI MANIOBRAR AMB SEGURETAT, SENSE VACIL.LACIÓ I DE FORMA INEQUÍVOCA.FORMA INEQUÍVOCA. LA POSADA EN MARXA D'UNA MÀQUINA NOMÉS HA DE PODER EFECTUARLA POSADA EN MARXA D'UNA MÀQUINA NOMÉS HA DE PODER EFECTUAR MITJANÇANT UNA ACCIÓ VOLUNTÀRIA.MITJANÇANT UNA ACCIÓ VOLUNTÀRIA. CADA MÀQUINA ESTARÀ PROVEÏDA D'UN ÒRGAN D'ACCIONAMENT QUE PERMETI LACADA MÀQUINA ESTARÀ PROVEÏDA D'UN ÒRGAN D'ACCIONAMENT QUE PERMETI LA SEVA ATURADA TOTAL EN CONDICIONS SEGURES.SEVA ATURADA TOTAL EN CONDICIONS SEGURES. A MÉS D'AQUEST DISPOSITIU D'ATURADA NORMAL, CADA MÀQUINA TINDRÀ UN OA MÉS D'AQUEST DISPOSITIU D'ATURADA NORMAL, CADA MÀQUINA TINDRÀ UN O DIVERSOS DISPOSITIUS D'ATURADA D'EMERGÈNCIA PER MITJÀ DELS QUALS ESDIVERSOS DISPOSITIUS D'ATURADA D'EMERGÈNCIA PER MITJÀ DELS QUALS ES PODEN EVITAR LES SITUACIONS PERILLOSES QUE PUGUIN PRODUIR-SE DE FORMAPODEN EVITAR LES SITUACIONS PERILLOSES QUE PUGUIN PRODUIR-SE DE FORMA IMMINENT O QUE S'ESTIGUIN PRODUINT.IMMINENT O QUE S'ESTIGUIN PRODUINT. UNA FALLADA EN L'ALIMENTACIÓ D'ENERGIA DE LA MÀQUINA NO PROVOCARÀUNA FALLADA EN L'ALIMENTACIÓ D'ENERGIA DE LA MÀQUINA NO PROVOCARÀ SITUACIONS PERILLOSES, COM UNA POSADA EN MARXA INESPERADA, UNSITUACIONS PERILLOSES, COM UNA POSADA EN MARXA INESPERADA, UN IMPEDIMENT PER ATURAR LA MÀQUINA SI JA S'HA DONAT LA CORRESPONENTIMPEDIMENT PER ATURAR LA MÀQUINA SI JA S'HA DONAT LA CORRESPONENT ORDRE, LA CAIGUDA O PROJECCIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT MÒBIL DE LA MÀQUINA,ORDRE, LA CAIGUDA O PROJECCIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT MÒBIL DE LA MÀQUINA, LA INEFICÀCIA DELS DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ, ETC.LA INEFICÀCIA DELS DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ, ETC. TAMPOC CREARAN SITUACIONS PERILLOSES ELS DEFECTES QUE AFECTEN EL CIRCUITTAMPOC CREARAN SITUACIONS PERILLOSES ELS DEFECTES QUE AFECTEN EL CIRCUIT
 134. 134. EINES MANUALS ELS PRINCIPALS RISCOS ASSOCIATS A LA UTILITZACIÓ DE LES EINESELS PRINCIPALS RISCOS ASSOCIATS A LA UTILITZACIÓ DE LES EINES MANUALS SÓN:MANUALS SÓN: •• COPS I TALLS A LES MANS DURANT EL TREBALL NORMAL AMB LESCOPS I TALLS A LES MANS DURANT EL TREBALL NORMAL AMB LES MATEIXES.MATEIXES. •• LESIONS OCULARS PER PARTÍCULES PROVINENTS DELS OBJECTESLESIONS OCULARS PER PARTÍCULES PROVINENTS DELS OBJECTES QUE ESQUE ES TREBALLEN O DE LA PRÒPIA EINA.TREBALLEN O DE LA PRÒPIA EINA. •• COPS PER ACOMIADAMENT DE LA MATEIXA EINA O DEL MATERIALCOPS PER ACOMIADAMENT DE LA MATEIXA EINA O DEL MATERIAL TREBALLAT.TREBALLAT. •• ESQUINÇOS PER SOBREESFORÇOS O GESTOS VIOLENTS.ESQUINÇOS PER SOBREESFORÇOS O GESTOS VIOLENTS. 138
 135. 135. EINES MANUALS MESURES PREVENTIVESMESURES PREVENTIVES LES MESURES PREVENTIVES ES PODEN DIVIDIR EN QUATRE GRUPS,LES MESURES PREVENTIVES ES PODEN DIVIDIR EN QUATRE GRUPS, QUE COMENCEN EN LA FASE DE DISSENY DE L'EINA, LES PRÀCTIQUESQUE COMENCEN EN LA FASE DE DISSENY DE L'EINA, LES PRÀCTIQUES DE SEGURETAT ASSOCIADES AL SEU ÚS, LES MESURES PREVENTIVESDE SEGURETAT ASSOCIADES AL SEU ÚS, LES MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER A CADA EINA EN PARTICULAR I, FINALMENT, LAESPECÍFIQUES PER A CADA EINA EN PARTICULAR I, FINALMENT, LA IMPLANTACIÓ D'UN ADEQUAT PROGRAMA D' SEGURETAT QUEIMPLANTACIÓ D'UN ADEQUAT PROGRAMA D' SEGURETAT QUE GESTIONI L'EINA EN LA SEVA ADQUISICIÓ, UTILITZACIÓ,GESTIONI L'EINA EN LA SEVA ADQUISICIÓ, UTILITZACIÓ, MANTENIMENT, CONTROL, EMMAGATZEMATGE I ELIMINACIÓ.MANTENIMENT, CONTROL, EMMAGATZEMATGE I ELIMINACIÓ. DISSENY ERGONÒMIC DE L'EINADISSENY ERGONÒMIC DE L'EINA DES D'UN PUNT DE VISTA ERGONÒMIC LES EINES MANUALS HAN DEDES D'UN PUNT DE VISTA ERGONÒMIC LES EINES MANUALS HAN DE COMPLIR UNA SÈRIE DE REQUISITS BÀSICS PER SER EFICAÇOS:COMPLIR UNA SÈRIE DE REQUISITS BÀSICS PER SER EFICAÇOS: •• EXERCIR AMB EFICÀCIA LA FUNCIÓ QUE ES PRETÉN D'ELLES.EXERCIR AMB EFICÀCIA LA FUNCIÓ QUE ES PRETÉN D'ELLES. •• SER PROPORCIONADES A LES DIMENSIONS DE L'USUARI.SER PROPORCIONADES A LES DIMENSIONS DE L'USUARI. •• SER APROPIADES A LA FORÇA I RESISTÈNCIA DE L'USUARI.SER APROPIADES A LA FORÇA I RESISTÈNCIA DE L'USUARI. •• REDUIR AL MÍNIM LA FATIGA DE L'USUARI.REDUIR AL MÍNIM LA FATIGA DE L'USUARI. 139
 136. 136. EINES MANUALS MESURES PREVENTIVESMESURES PREVENTIVES PRÀCTIQUES DE SEGURETAT ASSOCIADES AL SEU ÚSPRÀCTIQUES DE SEGURETAT ASSOCIADES AL SEU ÚS L'ÚS INADEQUAT D'EINES DE MÀ ÉS ORIGEN D'UNAL'ÚS INADEQUAT D'EINES DE MÀ ÉS ORIGEN D'UNA QUANTITAT IMPORTANT DE LESIONS.QUANTITAT IMPORTANT DE LESIONS. DE FORMA GENERAL, ES PODEN RESUMIR EN SIS LES PRÀCTIQUES DEDE FORMA GENERAL, ES PODEN RESUMIR EN SIS LES PRÀCTIQUES DE SEGURETAT ASSOCIADES AL BON ÚS DE LES EINES DE MÀ:SEGURETAT ASSOCIADES AL BON ÚS DE LES EINES DE MÀ: •• SELECCIÓ DE L'EINA CORRECTA PER AL TREBALL A REALITZAR.SELECCIÓ DE L'EINA CORRECTA PER AL TREBALL A REALITZAR. •• MANTENIMENT DE LES EINES EN BON ESTAT.MANTENIMENT DE LES EINES EN BON ESTAT. •• ÚS CORRECTE DE LES EINES.ÚS CORRECTE DE LES EINES. •• EVITAR UN ENTORN QUE DIFICULTI EL SEU ÚS ADEQUAT.EVITAR UN ENTORN QUE DIFICULTI EL SEU ÚS ADEQUAT. •• GUARDAR LES EINES EN LLOC SEGUR.GUARDAR LES EINES EN LLOC SEGUR. •• ASSIGNACIÓ PERSONALITZADA DE LES EINES SEMPRE QUEASSIGNACIÓ PERSONALITZADA DE LES EINES SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.SIGUI POSSIBLE. 140
 137. 137. EINES MANUALS MESURES PREVENTIVESMESURES PREVENTIVES GESTIÓ DE LES EINESGESTIÓ DE LES EINES LA DISMINUCIÓ A UN NIVELL ACCEPTABLE DELS ACCIDENTSLA DISMINUCIÓ A UN NIVELL ACCEPTABLE DELS ACCIDENTS PRODUÏTS PER LES EINES MANUALS REQUEREIX, A MÉS D'UNPRODUÏTS PER LES EINES MANUALS REQUEREIX, A MÉS D'UN CORRECTE DISSENYCORRECTE DISSENY I UNA ADEQUADA UTILITZACIÓ, UNA GESTIÓ APROPIADA DE LESI UNA ADEQUADA UTILITZACIÓ, UNA GESTIÓ APROPIADA DE LES MATEIXESMATEIXES QUE INCLOGUI UNA ACTUACIÓ CONJUNTA SOBRE TOTES LESQUE INCLOGUI UNA ACTUACIÓ CONJUNTA SOBRE TOTES LES CAUSES QUE ELSCAUSES QUE ELS ORIGINEN, MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ D'UN PROGRAMA DEORIGINEN, MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ D'UN PROGRAMA DE SEGURETATSEGURETAT COMPLET QUE INCLOGUI LES SEGÜENTS FASES:COMPLET QUE INCLOGUI LES SEGÜENTS FASES: •• ADQUISICIÓ. S'HAN D'ADQUIRIR EINES DE QUALITAT, D'ACORDADQUISICIÓ. S'HAN D'ADQUIRIR EINES DE QUALITAT, D'ACORD AL TIPUS DE TREBALL A REALITZAR.AL TIPUS DE TREBALL A REALITZAR. •• ENSINISTRAMENT-UTILITZACIÓ. ÉS LA FASE MÉS IMPORTANT, JAENSINISTRAMENT-UTILITZACIÓ. ÉS LA FASE MÉS IMPORTANT, JA QUE HIQUE HI ÉS ON ES PRODUEIXEN ELS ACCIDENTS. ELS OPERARIS HAN DEÉS ON ES PRODUEIXEN ELS ACCIDENTS. ELS OPERARIS HAN DE141

×