Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності

МЕДУ міжнародна економічна діяльність в Україні

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності

 1. 1. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. 2. Рекомендована література  Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник За редакцією О.Б. Чернеги. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 544 с.  Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник.- К.: КНЕУ, 2003. 948с.  Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник За редакцією І.В. Багрової. – Київ: «ЦУЛ», 2004. – 384 с.  Козик В,В., Панкова Л.А., Григорєв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум.-К.: Вікар, 2003.-386С.  Міжнародна економіка: Навч. Посібник / за ред. Ю.Г.Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського.- К.: ЦНЛ, 2004.-672с.  Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. К., 2004.- 192 с.
 3. 3. План 1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності. 2. Поняття відкритої економіки. 3. Платіжний баланс як показник та фактор МЕД. 4. Світове господарство та міжнародний ринок.
 4. 4. 1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності  Міжнародна економічна діяльність (МЕД) – це цілісна система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, або між утвореними ними суб’єктами господарської діяльності, а також міжнародними організаціями, яка має характерні лише для них взаємозв’язки та реалізує інтереси, які пов’язані з використанням переваг економічного співробітництва та поділу праці.
 5. 5.  Об’єктом дисципліни є економічні відносини між країнами, що виникають у процесі функціонування вітчизняних та міжнародних суб’єктів господарювання.  Предметом дисципліни є система взаємовідповідностей між економікою України та економіками інших країн.
 6. 6. Характерні прояви міжнародних взаємозв'язків :  зовнішня торгівля товарами та послугами,  виробниче кооперування  підрядна співпраця, лізинг,  співробітництво на компенсаційній основі,  переробка давальницької сировини (толінг),  залучення іноземної робочої сили,  іноземний туризм,  співробітництво у банківській сфері,  співробітництво у вільних економічних зонах,  створення торговельних асоціацій, бірж, тощо.
 7. 7. Баланс зовнішньої торгівлі України, млрд.дол.США Рік Зовнішньо торговельний оборот Експорт Імпорт Зовнішньо торговельне сальдо 1993 18,8 8,7 10,1 - 1,4 1994 24,8 11,6 13,1 - 1,5 1995 29,3 14,0 15,2 -1,1 1996 37,3 19,1 18,2 0,9 1997 37,5 19,0 18,5 0,5 1998 32,6 16,5 16,1 0,4 1999 28,2 15,2 13,0 2,2 2000 33,2 18,1 15,1 3,0 2001 З6,7 19,8 16,9 2,9
 8. 8. Баланс зовнішньої торгівлі України, млрд.дол.США Рік ЗТО Експорт Імпорт Зовнішньот орго вельне сальдо 2002 40,2 22,0 18,2 3,8 2003 51,8 27,3 24,5 2,8 2004 69,1 38,0 31,1 6,9 2005 79,5 40,4 32,5 1,3 2006 94,7 45,9 48,8 -2,9 2007 123,9 58,3 65,6 -7,3 2008 170,7 78,7 92,0 -13,3 2009 99,8 49,2 50,6 -1,4 2010 129,3 63,1 66,2 -3,1
 9. 9. Баланс зовнішньої торгівлі України, млрд.дол.США Рік ЗТО Експорт Імпорт Зовнішньот орговельне сальдо 2011 171,0 82,1 8,9 -6,8 2012 173,6 82,3 91,3 -9,0 2013 160,7 76,5 84,6 -8,5 2014 124.9 64.1 60.8 3,3 2015 89,2 46,6 42,6 4,0
 10. 10.  В 2015р. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 4,0 млрд дол. (в 2014р. + 3,3 млрд дол., в 2013р. – 8.5 млрд дол.; в 2012р. - 9,0 млрд дол.; в 2008р. -13,3 млрд. дол.). Як бачимо, зовнішньоторговельний оборот України у 2015 році скоротився на 28,5 %.  Востаннє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд доларів було зафіксоване за підсумками 2005 року, після чого річний зовнішньоторговельний баланс залишався дефіцитним.
 11. 11.  У 2015 році зафіксований профіцит зовнішньої торгівлі товарами в 0,6 млрд дол. проти негативного сальдо в 0,5 млрд дол. за 2014 р.  При цьому експорт товарів склав 38,1 млрд дол., імпорт - 37,5 млрд дол. Порівняно з 2014 р. як в експорті так і в імпорті відбулося скорочення поставок на 29,3% (в 2014 р. на 40,0%) і 31,1% (в 2014 р. на 17,0%) відповідно .  Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,02 (за 2014 р. - 0,99).  Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.
 12. 12.  Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками 2015р. становив 4,4 млрд дол. проти позитивного сальдо в 5,1 млрд дол. за 2014 р.  Таким чином, за рік позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України послугами зменшилось на 0,7 млрд дол., або на 14,4%.
 13. 13.  Так, експорт послуг становив 9 ,6 млрд дол., імпорт - 5 ,1 млрд дол.  Порівняно з 2014 р. експорт скоротився на 17,1%, імпорт - на 19,3%.  Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг склав 1,86 (у 2014 р. - 1,81).  Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 220 країн світу.
 14. 14. Основними чинниками таких показників в 2015р. були:  низька економічна активність та зменшення купівельної спроможності домогосподарств;  погіршенням інвестиційного клімату внаслідок ведення бойових дій на сході країни;  накопичення низки макроекономічних дисбалансів в економіці країни;  несприятлива кон’юнктура на світових товарних ринках (окрім продукції АПК);  рецесійні процеси в країнах– основних торгових партнерах, насамперед європейських;
 15. 15.  В 2015 р. зовнішньоекономічні операції Україна здійснювала з 217 країнами (проти 217 в 2014р. 229 в 2013р. 213 в 2012р.; 217 в 2010р.; 187 в 2000р., 185 у 1995 р. 135 у 1994 р.)
 16. 16.  Основна тенденція 2015 року – переорієнтація ринків експорту українських товаровиробників на країни ЄС , з огляду на політичну ситуацію і триваючий конфлікт на Сході України.
 17. 17.  Найбільшими країнами українського експорту (63%) в 2014 році є 11 країн : Російська Федерація, Туреччина, Єгипет, Китай, Польща, Італія, Білорусь, Німеччина, Нідерланди, Казахстан, Саудівська Аравія
 18. 18. Висновки за результатами зовнішньоекономічної діяльності України у 2015 р.  закріплення структури товарного експорту України, яка має характерні ознаки господарства сировинного типу;  залежність української економіки від імпорту енергоносіїв, ціни на які постійно зростають;  залежність вітчизняного експорту від динаміки цін на світовому ринку недорогоцінних металів, – оскільки експорт металопродукції становить 27 % загального експорту;  невисокі обсяги зовнішньої торгівлі на душу населення, навіть порівняно з постсоціалістичними країнами – в Україні ці показники досі в декілька разів нижчі, ніж у країнах Центральної та Східної Європи (внаслідок переважно сировинної структури експорту).
 19. 19. 2. Поняття відкритої економіки.  Відкрита економіка - це встановлення економічних відносин між державами через визнання стандартів світового ринку, дотримання законів вільної конкуренції на основі спільного економічного співробітництва та використання переваг національної економіки країн у міжнародному поділі праці та виробничому кооперуванні.
 20. 20. Переваги відкритої економіки: 1. Поглиблення спеціалізації та кооперування виробництва; 2. Раціональний розподіл ресурсів залежно від ступеня їхньої ефективності; 3. Поширення світового досвіду через систему міжнародних економічних відносин; 4. Посилення конкуренції між вітчизняними виробниками, що стимулюється конкуренцією на світовому ринку.
 21. 21. Кількісні показники, що використовуються для оцінки відкритості економіки країни: 1. Експортна квота. Відображає масштаб експорту в зарубіжні країни. Розраховується як співвідношення обсягу експорту до ВВП за формулою: Екв = Е / ВВП 100% ; де  Екв -експортна квота, %,  Е - обсяг експорту, млн грн на рік,  ВВП- обсяг валового внутрішнього продукту країни, млн грн на рік.
 22. 22. 2. Імпортна квота Відображає масштаб імпорту в країну. Розраховується як співвідношення обсягу імпорту до ВВП за формулою: Ікв = І / ВВП 100%, де  Ікв – імпортна квота, %;  І – обсяг імпорту, млн грн на рік.  ВВП- обсяг валового внутрішнього продукту країни, млн грн на рік.
 23. 23. 3. Зовнішньоторговельна квота Характеризує масштаб зовнішньої торгівлі країни: Розраховується як співвідношення обсягу зовнішньоторговельного обороту до її ВВП за формулою : ЗТкв = ЗТ/ВВП 100%, де  ЗТкв – зовнішньоторговельна квота,  ЗТ – обсяг зовнішньоторговельного обороту, млн грн на рік.  ВВП- обсяг валового внутрішнього продукту країни, млн грн на рік.
 24. 24. Фактори, що впливають на відкритість економіки: 1. Участь країни в міжнародному поділі праці. 2. Наявність рідкісних ресурсів. 3. Рівень економічного розвитку країни в цілому та технічний рівень розвитку промисловості. 4. Місткість внутрішнього ринку. 5. Наявність зручних та високорозвинених транспортних комунікацій між країнами. 6. Наявність перепон чи сприяння розвитку зовнішньоекономічних відносин між партнерами світового ринку. 7. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 8. Рівень світових цін та їх співвідношення з вітчизняними цінами.
 25. 25.  Різниця між доходами і видатками утворює сальдо.  Сальдо платіжного балансу регулюється за допомогою резервів (купівлею-продажем золота, іноземної валюти, збільшенням-зменшенням іноземної заборгованості).  Основним завданням держави є зведення платіжного балансу до нульового значення.  Платіжний баланс складається щоквартально, на 75-й день після звітного періоду, і публікується, на сторінці Національного банку України в мережі Інтернет за адресою: http://www. bank. gov.ua.
 26. 26. 3. Платіжний баланс як показник та фактор МЕД.  Платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка відображає економічні операції, здійснені між національною економікою та економіками інших країн світу.  Він є формою обов'язкової державної статистичної звітності.
 27. 27.  Платіжний баланс – це результуюча сума усіх міжнародних грошових угод та платежів, які здійснюються між резидентами певної країни з відповідними агентами (резидентами) інших країн.
 28. 28. Структура платіжного балансу: • Баланс поточних операцій; • Баланс руху капіталів; • Баланс руху резервів.
 29. 29. Баланс поточних операцій включає: 1. Валютні надходження від експорту товарів і валютні витрати, пов'язані з імпортом товарів; 2. Доходи і витрати, пов'язані з надходженнями різних послуг (переважно з іноземним капіталом); 3. Отримання і виплати відсотків та дивідендів від закордонних інвестицій; 4. Поточні трансферти (чекові перекази в країну та з країни, іноземна допомога країнам, що розвиваються, витрати на утримання дипломатичного корпусу).
 30. 30. Баланс руху капіталів відтворює приплив та відтік капіталів як тривалого, так і короткострокового характеру.  До тривалих операцій відносять купівлю-продаж цінних паперів, надання та погашення довгострокових кредитів, прямі та портфельні інвестиції.  Короткостроковий капітал складають високоліквідні кошти (перш за все поточні рахунки іноземців у даній країні) та казначейські векселі.
 31. 31. Баланс руху резервів показує операції, пов'язані зі зміною офіційних резервів, які має у своєму розпорядженні країна, та зміною зобов'язань країни перед іноземними банками.  До резервів країни відносять золото, іноземну валюту, міжнародні розрахункові кошти (СДР).
 32. 32. 4. Світове господарство та міжнародний ринок.  Міжнародні економічні відносини - це зв'язки господарюючих суб'єктів окремих країн чи їх груп з приводу виробництва та обміну в міжнародному масштабі товарами, послугами, фінaнсами, капіталами, робочою силою.
 33. 33.  За ієрархічною побудовою це економічні відносини між суверенними країнами, що беруть участь у міжнародному поділі праці та кооперуванні та утворюють світове господарство.
 34. 34.  Світове господарство - це сукупність міжнародних ринків, які є сферами взаємодії різного виду суб’єктів з приводу переміщення ресурсів чи товарів у зони найбільшої доходності. Ця взаємодія контролюється міжнародними економічними організаціями.
 35. 35. Основні етапи розвитку світового господарства:  1 етап – остання третина ХІХ ст. - початок 20-х рр. ХХ ст. Характеризується поєднанням ринкових відносин з позаекономічним примусом, розвиваються взаємозвязки між метрополіями й колоніями. Виникають міжнародні монополії, що поділяли між собою світові ринки збуту, джерела сировини та сфери застосування капіталу.
 36. 36.  2 етап – початок 20-х рр. – початок 90-х рр. ХХ століття. Характеризується кризовими явищами в міжнародних економічних відносинах (Перша й Друга світова війна, жовтнева революція в Росії, загострення світової економічної кризи 1929 – 1933 рр.) У 30-ті роки національні економічні системи переходять до режиму відокремленості від зовнішнього світу, політики протекціонізму. Починаючи від 50-х років ХХ ст., світ поділяється на два полюси: капіталістичне й соціалістичне господарство.
 37. 37.  3 етап - початок 90-х років ХХ ст. – триває донині. Відбувається перехід світового господарства до глобальної економіки, яка характеризується економічним зближенням країн завдяки створенню світового ринку капіталів, товарів, послуг.
 38. 38. Світовий ринок має два напрямки формування: 1. Міждержавне співробітництво у задоволенні національного кінцевого попиту населення зусиллями світового співтовариства; 2. Розширення за власні кордони пропозиції національної продукції для виробничого споживання в інших державах.
 39. 39. Сучасні особливості функціонування світового ринку: 1. На світовому ринку на товари встановлюються ціни, з обов'язковим забезпеченням отримання гарантованих прибутків; 2. Наявність вільної конкуренції і між товаровиробниками, і споживачами з різних країн, викликає необхідність втручання держав у світові економічні відносини; 3. Природна диспропорція в розподілі всіх видів ресурсів між країнами, змушує більш технічно розвинені держави до новітніх напрямків науково-технічного прогресу, а технічно відсталі консервує як їхні сировинні придатки;
 40. 40. Сучасні особливості функціонування світового ринку: 4. На світовому ринку конкурують та господарюють не окремі національні підприємства, компанії, а міжнародні транснаціональні корпорації (ТНК), яких підтримують не лише окремі держави, а й блоки (об'єднання) держав; 5. До світового ринку залучаються усі без винятку країни, навіть економічно відсталі; 6. Світовий ринок підвладний економічним кризам перевиробництва, хоча державне та міждержавне регулювання знімає їх гостроту і тривалість; 7. Промислово розвинені країни, через експорт своїх товарів, поширюють протекціоністські дії щодо власних виробників.

×