Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proprietățile fizice și chimice a fierului cl 7

3,000 views

Published on

Презентація

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proprietățile fizice și chimice a fierului cl 7

 1. 1. Vesel Indiferent Trist
 2. 2. -EEuu ssuunntt şşccoollaarr -EEuu ssuunntt ppeerrssoonnaalliittaattee ccrreeaattiivvăă -EEuu mmăă ggîînnddeesscc,, mmeeddiitteezz -EEuu aannaalliizzeezz şşii--mmii eexxppuunn ggîînndduurriillee -EEuu vvrreeaauu ssăă şşttiiuu
 3. 3. MMeettaallee NNeemmeettaallee  aauu lluucciiuu mmeettaalllliicc 11.. nn--aauu lluucciiuu mmeettaalllliicc  ccoonndduucc ccuurreennttuull eelleeccttrriicc 22.. nnuu ccoonndduucc ccuurrrreenntt eelleeccttrriicc  ccoonndduucc ccăălldduurraa 33.. nnuu ccoonndduucc ccăălldduurraa  aauu tt°° îînnaallttăă ddee ttooppiirree 44.. tt°° ddee ttooppiirree ssuunntt jjooaassee  ppllaassttiiccii,, ffoorrjjaabbiillee 55.. ffăărrăămmiiccooaassee
 4. 4. TTeemmaa:: PPrroopprriieettăăţţiillee ffiizziiccee şşii cchhiimmiiccee aallee ffiieerruulluuii
 5. 5. SSccooppuull:: ►ddee aa ccaarraacctteerriizzaa aammppllaassaarreeaa ffiieerruummuulluuii îînn ssiisstteemmuull ppeerriiooddiicc ►ddee aa ddeessccrriiee pprriinncciippaalliiii ccoommppuuşşii aaii ffiieerruummuulluuii ccee ssee îînnttââllnneesscc îînn nnaattuurrăă ►aapprrooffuunnddaarreeaa ccuunnooşşttiinnţţeelloorr ddeesspprree eelleemmeenntteellee mmeettaallee şşii ssuubbssttaannţţee ssiimmppllee ppee eexxeemmpplluull ffiieerruummuulluuii ►ffaammiilliiaarriizzaarreeaa ccuu pprroopprriieettăăţţiillee ffiizziiccee şşii cchhiimmiiccee aallee ffiieerruulluuii ppee eexxeemmpplluull iinntteerraaccţţiiuunniiii lluuii ccuu ooxxiiggeenn şşii ssuullff ►ddeezzvvoollttaarreeaa ggâânnddiirriiii llooggiiccee aa eelleevviilloorr ►aallttooiirreeaa ddrraaggoosstteeii ffaaţţăă ddee oobbiieecctt
 6. 6. „Cartea de vizită a fierumului” denumirea – fierum simbolul chimic – Fe numărul de rând – 26 perioada – IV grupa – VIII subgrupa – secundară masa atomică relativă Ar(Fe)=56 caracterul - metal
 7. 7. SSIIMMBBOOLLIISSTTIICCAA  ÎÎnn EEvvuull MMeeddiiuu,, ffiieerruull eerraa aassoocciiaatt ccuu ppllaanneettaa MMaarrttee)),, ccuu mmaassccuulliinniittaatteeaa şşii ccuu ssoolliiddiittaatteeaa,, rreezziisstteennţţaa.. DDee aallttffeell,, îînn aallcchhiimmiiee,, ssiimmbboolluull ffiieerruulluuii eerraa iiddeennttiicc ccuu cceell ffoolloossiitt şşii îînn pprreezzeenntt ppeennttrruu aa iinnddiiccaa ggeennuull mmaassccuulliinn şşii ccuu cceell ppeennttrruu MMaarrttee îînn aassttrroollooggiiee:: ♂.. TTeerrmmeennuull ""ddee ffiieerr"" aa aajjuunnss ssăă ffiiee ffoolloossiitt ppeennttrruu aa iinnddiiccaa cceevvaa ddee nneecclliinnttiitt,, ddee nneettrreeccuutt (ddee eexxeemmpplluu CCoorrttiinnaa ddee ffiieerr)),, oo îînncceerrccaarree,, pprroovvooccaarree ddeeoosseebbiittăă (ddee eexxeemmpplluu ttrriiaattlloonnuull ""IIrroonnmmaann"",, oomm ddee ffiieerr ddeessffăăşşuurraatt îînn HHaawwaaiiii)) ssaauu,, îînn ccaazzuull uunnoorr ppeerrssooaannee,, oo vvooiinnţţăă ddeeoosseebbiittăă (ppeerrssooaannee ccaarree ccoonndduucceeaauu ""ccuu oo mmâânnăă ddee ffiieerr"",, ssaauu ""ddooaammnnaa ddee ffiieerr"",, ssuupprraannuummeellee ffoossttuulluuii pprriimm--mmiinniissttrruu aall MMaarriiii BBrriittaanniiii,, MMaarrggaarreett TThhaattcchheerr))..
 8. 8. Fierum în viaţa omului
 9. 9. SSccooppuull pprrooiieeccttuulluuii::  DDee aa ssttuuddiiaa rroolluull bbiioollooggiicc aa ffiieerruummuulluuii  DDee aa ddeetteerrmmiinnaa aaccţţiiuunneeaa ffiieerruummuulluuii aassuupprraa oorrggaanniissmmeelloorr vviiii  DDee aa ddeetteerrmmiinnaa pprroodduussee aalliimmeennttaarree ccee ccoonnţţiinn ffiieerruumm
 10. 10. MMeerrssuull lluuccrrăărriiii • AAmm ssttuuddiiaatt lliitteerraattuurrăă ssuupplliimmeennttaarrăă • AAmm vviizziittaatt ssaaiittuurriillee ddiinn iinntteerrnneett • AAmm aalleess ffoottoommaatteerriiaallee • AAmm ccrreeaatt pprreezzeennttaarreeaa
 11. 11. Cea mai mare parte de fierum este concentrată în globulele roşii ale sângelui, principala funcţie a acestora fiind schimbul de gaze dintre organism şi mediul exterior-transportă oxigenul la ţesuturi, care nimereşte în organism în procesul respiraţiei. Fiind principala componentă a pigmentului numit hemoglobina, fierul îi dă sângelui culoarea roşie. În organismul unui om matur se conţin 4-5g de fierum, 65% din care în sânge.
 12. 12. AACCŢŢIIUUNNEEAA FFIIZZIIOOLLOOGGIICCĂĂ • Statistici recente estimează că aproximativ 10% din populaţia globului suferă de anemie, boala cunoscută şi ca “deficienţa de fierum”. • Aceasta este foarte periculoasă pentru sănătate. • Se ştie deja că lipsa de fer este asociată cu pierderea capacităţii de concentrare şi oboseala moderată.
 13. 13. Deoarece organimul absoarbe ferul cu dificultate (aproximativ 10% din ferul ingerat este absorbit), corpul depozitează fierum în:
 14. 14. OOrrggaannee ccee ccoonnţţiinn ffiieerruumm  FFiiccaatt  SSpplliinnăă  CCrriissttaalliinnuull oocchhiiuulluuii  CCoorrnneeeeaa oocchhiiuulluuii  PPăărruull rrooşşccaatt  MMăădduuvvaa ooaasseelloorr
 15. 15. FFiieerruummuull îînn aalliimmeennttee  CCeellee mmaaii bbuunnee ssuurrssee ddee ffiieerruumm îînn aalliimmeennttee(( ccoonnţţiinnuuttuull îînn mmgg ddee ffiieerruumm llaa 110000ggrraammee ddee pprroodduuss)) ssuunntt::  FFaassoolleeaa--1122,,44  HHrriişşccăă --88  PPââiinnee --22,,88  LLaappttee --00,,11  FFiiccaatt --99,,88  OOuuăă --22,,77  MMeerree --22,,22
 16. 16. VViittaammiinnaa CC şşii ffrruuccttoozzaa((ddiinn lleegguummee,, ffrruuccttee,, ssuuccuurrii şşii mmiieerree)) ccrreeaazzăă ccoonnddiiţţiiii ffaavvoorraabbiillee ddee aassiimmiillaarree aa ffiieerruummuulluuii ÎÎnn ccaazz ddee aanneemmiiee ssee ffoolloosseesscc şşii pprreeppaarraatteellee mmeeddiiccaallee ccee ccoonnţţiinn ffiieerruumm..
 17. 17. • d Excesul dee ffiieerruumm ddee aasseemmeenneeaa ee ppeerriiccuullooss ppeennttrruu oorrggaanniissmm.. ÎÎnn aacceesstt ccaazz aarree lloocc ddeeppuunneerreeaa ccoommppuuşşiilloorr ffiieerruummuulluuii îînn ţţeessuuttuurriillee oocchhiilloorr şşii ppllăămmâânniilloorr,, şşii ssee ddeezzvvoollttăă îîmmbboollnnăăvviirreeaa ssiiddeerroozzaa oocchhiilloorr şşii ppllăămmâânniilloorr..
 18. 18. CCoonncclluuzziiee FFiieerruummuull eessttee uunn eelleemmeenntt iimmppoorrttaanntt ppeennttrruu aaccttiivviittaatteeaa vviittaallăă aa oorrggaanniissmmeelloorr vviiii IInnssuuffiicciieennţţaa ddee ffiieerruumm dduuccee llaa aappaarriiţţiiaa aanneemmiieeii PPeennttrruu ttrraattaarreeaa aanneemmiieeii ssee ffoolloosseesscc pprroodduussee aalliimmeennttaarree şşii pprreeppaarraattee mmeeddiiccaallee ccee ccoonnţţiinn ffiieerruumm EExxcceessuull dduuccee llaa uurrmmăărrii nneeggaattiivvee ppeennttrruu oorrggaanniissmm..
 19. 19. CCoommppuuşşiiii ffiieerruummuulluuii îînn nnaattuurrăă
 20. 20. SSccooppuull pprrooiieeccttuulluuii::  DDee aa ssttuuddiiaa rrăăssppâânnddiirreeaa ffiieerruummuulluuii îînn nnaattuurrăă pprriinnttrree aallttee eelleemmeennttee cchhiimmiiccee  DDee aa ssttuuddiiaa ccaarree ssuunntt cceellee mmaaii iimmppoorrttaannttee mmiinneerreeuurrii ddee ffiieerruumm  DDee aa ddeetteerrmmiinnaa uunnddee îînn UUccrraaiinnaa ssee aaffllăă cceellee mmaaii mmaarrii zzăăccăămmiinnttee ddee ffiieerruumm
 21. 21. MMeerrssuull lluuccrrăărriiii  AAmm ssttuuddiiaatt lliitteerraattuurraa ssuupplliimmeennttaarrăă  AAmm vviizziittaatt ssaaiittuurriillee ddiinn iinntteerrnneett  AAmm aalleess ffoottoommaatteerriiaallee  AAmm ccrreeaatt pprreezzeennttaarreeaa
 22. 22. SSTTAARREE NNAATTUURRAALLĂĂ FFee CCaa rrăăssppâânnddiirree îînn nnaattuurrăă,, FFee eessttee aall IIII--lleeaa mmeettaall ((dduuppăă aalluummiinniiuu)) şşii cceell mmaaii rrăăssppâânnddiitt mmeettaall ggrreeuu -- 44,,77%% OOccuuppăă llooccuull aall ppaattrruulleeaa ddiinnttrree ttooaattee eelleemmeenntteellee ((dduuppăă ooxxiiggeenn 4499%%,, ssiilliicciiuu 2266%% şşii aalluummiinniiuu 77,,55%%))
 23. 23. SSTTAARREE NNAATTUURRAALLĂĂ FFee LLiibbeerr –– îînn mmeetteeoorriiţţii ÎÎnn ccoommbbiinnaaţţiiii –– ooxxiizzii FFee22OO33 hheemmaattiitt FFee22 OO33∙∙HH22OO lliimmoonniitt FFee33OO44 mmaaggnneettiitt -- ssuullffuurrii FFeeSS22 ppiirriittaa CCuuFFeeSS22 ccaallccooppiirriittaa -- ccaarrbboonnaatt -- FFeeCCOOssiiddeerriitt
 24. 24.  ÎÎnn ssttaarree lliibbeerrăă ccaannttiittăăţţii mmiiccii ddee ffiieerruumm ssee îînnttââllnneesscc îînn ssccooaarrţţaa ppăămmâânnttuulluuii,, pprriinnttrree rrooccii ssaauu mmeetteeoorriiţţii,, pprroovveenniiţţii ddiinn ssppaaţţiiuull iinntteerrppllaanneettaarr.. AAcceesstteeaa ccoonnţţiinn ppâânnăă llaa 9900%% FFee.. ÎÎnn ddrruummuull lloorr sspprree PPăămmâânntt mmeetteeoorriiţţii ssee îînnccăăllzzeesscc,, ddaattoorriittăă ffrreeccăărriiii şşii aarrdd ttrraannssffoorrmmâânndduu--ssee îînn ooxxiizzii.. NNooaapptteeaa ssee vvăădd llaa ccăăddeerreeaa lloorr lluummiinnii ddee ssccuurrttăă dduurraattăă,, eessttee ffeennoommeennuull ccuunnoossccuutt ssuubb nnuummeellee ddee ““sstteellee ccăăzzăăttooaarree””
 25. 25. Fier meteoritic
 26. 26. SSTTAARREE NNAATTUURRAALLĂĂ OOXXIIZZII
 27. 27. SSTTAARREE NNAATTUURRAALLĂĂ SSUULLFFUURRII
 28. 28. Erzberg, AAuussttrriiaa,, cceell mmaaii mmaarree zzăăccăămmâânntt ddee ssiiddeerriitt ddiinn lluummee..
 29. 29. ÎÎnn pprreezzeenntt ssee ccoonnssiiddeerrăă ccăă 8800%% ddiinn nnuucclleeuull iinntteerriioorr aall PPăămmâânnttuulluuii eessttee ffoorrmmaatt ddiinn ffiieerr.. SSee pprreessuuppuunnee ddee aasseemmeenneeaa ccăă ppllaanneettaa MMaarrttee îîşşii ddaattoorreeaazzăă ccuullooaarreeaa rrooşşiieettiiccăă uunnuuii ssooll bbooggaatt îînn ooxxiidd ddee ffiieerr..
 30. 30. Concluzie 1. Fierumul se întâlneşte în natură sub formă de compuşi aşa ca: oxizi, sulfuri, carbonaţi. 2. Cel mai mare zăcământ de fier – Krivoi Rog.
 31. 31. Proprietăţile chimice ale fierului 3 Fe + 2 O2 = Fe3O4(FeO*Fe2O3)
 32. 32. Fe + Cl2 = FeCl3 2 3 2
 33. 33. PPee eeccrraann vveeddeeţţii oo hhaarrttăă.. EEssttee ppiieerrdduurrăă oo iinnssuullăă ccaarree ee ffoorrmmaattăă ddiinn ppaazzllee.. TTrreebbuuiiee ssăă oo ggăăssiimm..
 34. 34. Lucrînd împreună am pprriimmiitt ttooaattee ppăărrţţiillee hhăărrţţiiii
 35. 35. Vesel Indiferent Trist

×