Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета "Колос", № 17 (8734) від 19 квітня 2019 р

12 views

Published on

Проект "Заліщики online" http://zal.te.ua/

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета "Колос", № 17 (8734) від 19 квітня 2019 р

  1. 1. kolosgazeta2015@gmail.com Інтернет-версія: http://zal.te.ua/ ЗАСНОВНИК: ТОВ «Редакція газети «Колос» Читайте нас у Facebook: www.facebook.com/koloszal/ Виходить з 24 лютого 1940 року № 17 (8734) Цiна вроздрiб - 4 грн. 50коп. Цьогорічні передпа- схальні дні позначені особливою тривогою за долю України, за її май- бутнє. Тривога супрово- джує нас повсюди: на робочому місці, в дома- шній обстановці перед екранами телевізорів, а то й у Божому храмі, де завжди після закінчення Богослужіння впродовж багатьох неділь парох церкви запрошує вірян помолитися за чесні і справедливі вибори та здоров’я і життя захис- ників України. А минулої неділі на центральному майдані міста звучала Молитва за Україну, яку відслужили всечесні отці Заліщиків. Присутні спільно з духо- венством молилися, щоб Господь допоміг нам об- рати гідного лідера нації. «Вибори асоціюються в кожного українця з наста- нням кращих часів, з тими мріями, на які люди споді- ваються, – мовив о. Ва- силь Черничук. – Але в на- ші серця закралася якась невпевненість, зневіра, а ще більше тривога, апатія. Тому дуже важливо в цей час докласти мудрих зу- силь, щоб спільно творити нашу державу кращою. І творити треба не «на зло» або ж «по приколу», а з державним мисленням, з думою про дітей і внуків». У цей відповідальний момент в житті держави о. Василь Хребтак звернувся до присутніх з молитвою Предстоятеля Православ- ної Церкви України Блаже- нного Епіфанія, котрий то- го недільного дня перебу- вав у Тернополі: «Благо- слови, Боже, нашу дер- жаву Україну своєю милі- стю і щедротами, миром і благоденством. Захисти від нашестя чужинців, допоможи зробити вірний і відповідальний вибір, бо від цього залежить майбу- тнє всіх нас. Відведи від нас і всього народу оману, втихомир пристрасті, злі наміри, наповни нас духом мудрості та любові до України». Отець Іван Сендзюк своє слово-звернення роз- почав власне із визначен- ня ролі Майдану в житті України: «Я не кажу про майдан як місце зустрічі, де ми могли погуляти, об- мінятися враженнями, а про Майдан як спосіб мис- лення, протесту проти зла і несправедливості. Тому це місце для нас вже освя- чене нашою боротьбою, кров’ю Небесної Сотні, на- шою спільною молитвою за майбутнє народу Украї- ни. У цій боротьбі вже по- лягли тисячі наших співвіт- чизників, а надто молодих людей – військових і ци- вільних. Пригадаймо, як збирався Майдан у 2014- ому році, як відправляли з центра міста волонтерів на Схід, як несли через нього наших перших синів- соколів, котрі впали від ворожого свинцю, як мо- лилися за них і тих, що стоять сьогодні на прос- торах Донбасу, захищаючи нашу честь, гідність, нашу незалежність. Сьогодні церква напрацювала пев- ні критерії, на які ми пови- нні орієнтуватися при ви- борі тих, кого делегуємо у Парламент країни чи й ви- ще – на посаду Прези- дента, - мовив о. Іван. – Молодь відіграла особли- ву роль у тих історичних подіях, які відбувалися в нас останнім часом. Тому Блаженніший Святослав – Предстоятель УГКЦ – на- діслав своє звернення до молоді, яке буде озвучене у Вербну неділю в усіх хра- мах району. У цьому звер- ненні Блаженніший закли- кає, щоб ми знову відчули у своїх серцях передзвони Михайлівського собору Ки- єва, котрі покликали нас на Майдан під час Революції Гідності. Блаженніший за- кликає всіх до зрілої відпо- відальності за долю дер- жави, бо тільки високосві- дома людина може пе- редбачити наслідки свого вибору для країни і може брати на себе особисту відповідальність за них. Він навів слова світлої пам’яті Любомира Гузара, котрий вчив оцінювати претендентів на найвищі пости органів державної влади за такими крите- ріями: професіоналізм, патріотизм і порядність». Отець Іван попросив бла- годаті Духа Святого, щоб Господь вислухав наші молитви та благословив тих, хто піддався «прико- лам» та обіцянкам далеко не державних мужів і вводить в оману виборців, а також закликав на чин відповідальний, всебічно зважений. На завершення прозву- чав духовний Гімн «Боже – великий, єдиний – нам Україну храни», котрий – віриться – розбудив наші серця, просвітив думки і вселив надію на краще майбутнє в розбудові неза- лежної, соборної, демо- кратичної держави. Ольга ЛИЧУК ВІДЛУННЯ ПОДІЇu «Церква відокремлена від держави, але це не означає, що релігійним організаціям байдужа доля Україна», – зазна- чив владика Дмитро Григорак під час моли- товного сніданку, який уже другий рік поспіль відбувається у Тернополі за участі представників влади, духовенства, ЗМІ, родин Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Цьогоріч зустріч була присвячена тематиці збе- реження гідності та єднос- ті задля майбутнього Ук- раїни. Тому представники духовенства закликали не вестися на жодні прово- кації, бути мудрими та сві- домими. «Турбуючись про пода- льший шлях розвитку Ук- раїни, хочемо закликати тих, хто вирішуватиме не- забаром на виборчих ді- льницях долю нашої дер- жави, свідомо поставити- ся до свого рішення, бо воно матиме суттєвий вплив на майбутнє, – за- читав владика Дмитро Григорак звернення. Бути свідомими свого вибору закликають й роди- ни Героїв Небесної Стоні та загиблих у російсько- українській війні. «Аж тепер ми відчуває- мо, що Україна як держава відбулася, – каже Воло- димир Голоднюк, батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка. – Ми маємо власну мову, власну церкву та армію. Так, дуже дорога ціна заплачена за це все. І на нас, на родичах Небесної Сотні, загиблих у російсько-українській війні лежить дуже важкий тягар відповідальності. Тому що суспільство перш за все дивиться на нас, що скажемо ми в тій чи іншій ситуації. Інколи буває дуже важко прийняти якесь рішення. Але зараз настав той час, коли треба об’єд- натися і зробити прави- льний вибір». «Ми живемо в непрос- тий час, і, взагалі, Україна не одне століття прохо- дить випробування. Саме тому ми повинні відстою- вати те, ким ми є, – переко- нана Наталя Горайська, голова ГО «Єдина родина Тернопільщини» та дружи- на загиблого на східному фронті Юрія Горайського. – З Богом в серці, я думаю, ми зможемо зробити ви- бір на користь нашої дер- жавності, нашої землі, вшановуючи хлопців, які полягли на фронті та відда- ли життя за цю землю». «Нам важливо говорити не про абстрактні речі, а звертати увагу на реальні справи. Й пишаємося тим, що протягом останніх років нам є про що зві- тувати, – зазначив також голова ТОДА Степан Бар- на. – Тому важливо закликати всіх жителів Тернопільської області бу- ти небайдужими і прийти на вибори і найважливіше зробити правильний ви- бір, вибрати Україну, проголосувати за Україну, проголосувати за її європейське майбутнє!». Матеріал наданий Заліщицькою РДА АКТУАЛЬНОu
  2. 2. 2 № 17 (8734) продовж 24 років в нашій державі три- ває престиж- ний Всеукра- їнський про- фесійний конкурс «Учи- тель року». Цьогоріч серед його номінацій уперше був представлений предмет «Основи здоров'я». Третій (заключний) етап відбу- вався з 4 по 12 квітня за організаційної підтримки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопільщину в конкурсі представляв учитель основ здоров’я, історії та громадян- ської освіти Заліщицької державної гімназії Василь Григорович Дяків. Упродовж 12 років освітянин вже вчетверте бере участь у такому складному фаховому змаганні. І щоразу В.Г.Дяків досягав високих результа- тів: у 2008-му став другим у заключному етапі в номінації «Історія», у 2013 році – у фіналі знову другим як керівник гуртка дослідни- цько-експериментального спрямування (конкурс «Дже- рела творчості»), у 2016-му – другий в обласному етапі конкурсу «Учитель року» в номінації«Історія». А2019рік став тріумфальним – заслужена перемога! На базі Полтавського нав- чально-виховного ком- плексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 конкурували двадцять п’ять кращих із кращих педагогів, а загалом у номінації “Основи здоров’я” конкурсу “Учитель року-2019”, починаючи з пе- ршого етапу, брали участь понад 1500 освітня з усієї України. Упродовж 9 днів у Полтаві учителі виконували спеціальні завдання: тесту- вання з фаху, методики ви- кладання предмета, психо- логії та педагогіки; практичне завдання, у якому спільно зі студентами біологічного фа- культету місцевого педа- гогічного університету реалі- зовували компетентісний підхід викладання основ здоров’я; методичний прак- тикум, під час якого роз- робляли соціально-про- світницький тренінг відпо- відно до сучасних підходів Нової української школи, обираючи оптимальні прийо- ми, способи, методи та засо- би навчання; демонстрували вміння проектувати дослід- ницько-пошукову діяльність учнів та майстерність про- ведення уроків. Оцінювали конкурсантів12 членів представницького журі: науковці, методисти, педагоги основ здоров’я з різних закладів освіти України. Головою журі був завідувач кафедри медико- біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, професор Станіслав Васи- льович Страшко. Основні критерії, за якими визначали лідерів змагання - це професійна майстерність та новаторство; уміння вико- ристовувати тренінгові фор- ми викладання предмета, інтерактивні методи навчан- ня для формування й роз- витку в учнів умінь і навичок здоров’язбережувальних компетентностей. Від Міністерства освіти і науки загальне керівництво здійснювала заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин МОН України Світлана Сер- гіївнаФіцайло. Усі учасники конкурсу продемонстрували новітні підходи під час викладання основ здоров’я, вміння ефе- ктивної командної роботи, допомагали один одному. Оргкомітет створив позити- вну і дружню атмосферу під час конкурсу, запропонував- ши педагогам культурну програму: екскурсії містом, зокрема й на комплекс «Пол- тавська битва», перегляд мюзиклу Полтавського му- зично-драматичного театру ім.М.Гоголя. 12 квітня цього року в Полтавському художньому музеї(галереїмистецтв)імені Миколи Ярошенка за участю науковців, учителів, мето- дистів, почесних гостей, серед яких були предста- вники влади, гро- мадськості, за- собів масової ін- формації, від- булася урочиста церемонія за- криття конкурсу. Учителів приві- тали директор Департаменту освіти і науки П о л т а в с ь к о ї облдержадмініс- трації Олена Харченко та ректор Полтавського облас- ного інституту післядип- ломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського Віта- лій Зелюк, який від імені оргкомітету вручив подяки освітянам м. Полтави, долученим до проведення конкурсу. Представник МОН України висловила вдячність організаторам, НВК № 16 студентам Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Коро- ленка і зазначила, що зма- гання відбулося успішно, на високому науково-мето- дичному рівні. За результатами фіналу, в якому змагалися відібрані 12 найкращих освітян, «Учи- телемроку–2019» у номінації «Основи здоров’я» визнано учителя основ здоров’я Заліщицької державної гім- назії Тернопільської області Василя Григоровича Дякова, якому також було вручено окрему відзнаку за кращий конкурсний урок, за який він отримав найвищі бали від журі. Як зазначив переможець, коментуючи пройдене про- фесійне змагання «Урок»: «Я намагався перевірити, наскі- льки моє бачення того, що я вмію, знаю і можу як про- фесіонал відповідаєреформі Нової української школи. Найціннішевтому,щонауроці учні і я були єдиною коман- дою, яка мала спільну мету. І, напевно, саме командна робота, уміння працювати спільно, розуміння єдиної мети і усвідомлення дітьми того, що вони роблять пот- рібну справу, допомогло мені успішно провести урок у 5 класі на тему: «Унікальність людини». Переможець ві- дзначив допомогу сім’ї, сприянняметодистазбіології відділуметодики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопі- льського обласного інститу- ту післядипломної педагогіч- ної освіти Ольга Василівни Турчин, а також моральну підтримку колег та адмініс- У НА НИВІ ОСВІТИu траціїЗаліщицькоїдержавної гімназії. Друге місце та відзнаку «Кращий проект» присвоєно Світлані Георгіївні Прус, учителю основ здоров’я, зас- тупнику директора Запорізь- кого ліцею № 34. Третє місце та відзнака «Учнівські симпатії» – в Ірини Ігорівни Гридасової, учителя основ здоров’я Петрівського навча- льно-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст.-гімназія» Кіровоградської області. Всі інші педагоги чільної 12-тки стали дипло- мантами конкурсу. Переможці, лауреати й дипломанти третього туру конкурсу отримали дипломи центрального організаційного комітету, які їм вручив голо- ва журі С.В.Страшко. Приві- тала педагогів також засту- пник начальника відділу змісту освіти, мовної політи- ки та освіти національних меншин МОН України С.С. Фіцайло. Завершилася подія кон- цертом камерного оркестру Полтавського музичного училища ім.М.В. Лисенка та загальним фото на згадку. Варто підкреслити,що,від- повіднодо інформації з сайту Міністрества освіти і науки України, за 24 роки прове- дення престижного Всеук- раїнського професійного конкурсу “Учитель року” до 2019 року з нашої області переможцями стали шість вчителів, зокрема четверо педагогів зі шкіл м.Тернопіль, а також по одному - з Шум- ського і Тернопільського районів. Знаково, що у 2019-му вперше саме Заліщанщина та вчитель гімназії В.Г.Дяків принесли заслужене золото і сьому перемогу Тернопіллю в конкурсі “Учитель року”! Бажаємо Василю Гри- горовичу Дякову міцного здоров’я, благополуччя, нових успіхів та досягнень на ниві освіти! Оксана МИХАЙЛЮК Щиросердечно вітаємо зі славним 50-ти річчям від дня народження нашого щирого, сумлінного колегу Вололимира Станіславовича МАСНИКА. З нагоди ювілею бажаємо йому Божого благословення, мирного неба та впевненості у майбутньому. Хай буде щедрим ювілейне свято! Здоров’я вам, любові та добра. Хай доля пошле довгого віку. Радості, щастя, достатку без ліку. Хай люди повагу і шану дарують. Бадьорість і настрій хай будуть завжди, Своїм теплом Вас завжди сонце гріє Й слова подяки линуть звідусіль. Хай кожна думка буде гарна Нехай благословить вас мати Божа І Ангел поруч крокує, а Господь многая літ дарує! З повагою – колектив МКП «Заліщицьке комунальне підприємство» Україна – це успішний проект Європейського Союзу. Та модель менеджменту і демократичний принцип управління, які вдало працю- ють в Європі, сьогодні демонструють результат і в Україні, на прикладі реформи децентралізації. Саме ця реформа показує, як, пере- давши повноваження, фінан- си і владу на місця, змінює- ться не тільки система управління, а й якість життя в громадах. Про це у прямому ефірі на ТК «Еспресо» заявив Віце- прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «За 5 років в Європі сут- тєво змінилося ставлення до українців. Бути українцем стало поважно, починаючи від українського паспорту, який дає можливість безві- зово подорожувати до понад 130 країн світу, відкритості країни, результатів реформ, популяризації України, яка відстоює демократію на Сході своєї країни і тим самим захищає Європу», — наголосив Геннадій Зубко. За його словами, Україна сьогодні має безпрецедентну підтримку ЄС щодо європей- ського курсу і вступу до НАТО. Ці принципи затвер- джені в Конституції і Уряд рухається в напрямку їх виконання і, в першу чергу, того плану заходів, який дасть можливість Україні отримати ПДЧ в НАТО. «Крім операційних завдань щодо забезпечення соціа- льних стандартів, виплати заробітних плат і пенсій, Уряд сьогодні виконує Угоду з ЄС і імплементує європейські Директиви. Особисто моя відповідальність як Віце-пре- м’єр-міністра – впроваджен- ня реформи децентралізації, яка охоплює не тільки ство- рення об’єднаних громад, а й секторальну децентралізацію – реформу освіти, охорони здоров’я, адміністративних і соціальних послуг, які реалізу- ються в громадах. Щодо реформи енергоефективнос- ті, це виконання Україною 27, 30 і 31 Директив ЄС, які наближають країну до ефек- тивного і економного енерго- споживання і зменшення ко- мунальних рахунків гро- мадян», — розповів Зубко. Урядовець певен, що змінити курс України до Європи сьогодні не можливо. Адже, це було вимогою українців під час Революції Гідності на Євромайдані 5 років тому. Саме Революція Гідності відстоювала європейський курс країни і принципи демократії. «Окрім виконання Угоди з ЄС, ми впроваджуємо сьо- годні нові демократичні інс- трументи управління. Парла- ментом були прийняті зміни до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньо- строкового бюджетного пла- нування. Саме ці зміни повинні показати, яким чином будуть спрямовуватись кошти платників податків на виконання програм і політики Уряду. Якщо говорити про децентралізацію, то ці зміни є дуже важливими для реформи. В Україні вже створено 888 ОТГ, маємо затверджений перспек- тивний план на 1304 громад, маємо прогнозовану базову дотацію громадам, державну підтримку і субвенції. І весь цей комплекс і є страте- гічним плануванням, який не відбувався за всі роки незалежності», — підкреслив Зубко. Прес-служба Віце- прем’єр-міністра України ВАРТО ЗНАТИu
  3. 3. 3№ 17 (8734) ВИБОРИ - 2019u “Українці дивляться в прірву”. Так написала польська газета Rzecz- pospolita про результати першого туру виборів президента України, в якому найбільше голо- сів здобув шоумен Во- лодимир Зеленський. Про небезпеку прихо- ду до влади абсолютно недосвідченого в полі- тиці кандидата попере- джають сьогодні й інтеле- ктуали - письменники, науковці, діячі культури, дисиденти та інші мора- льні авторитети нації. “Обрання президен- том В.Зеленського, що досі не засвідчив наймен- шого розуміння політич- них, економічних, культур- них проблем України, при нинішньому складі парламенту може витво- рити вакуум (або параліч) влади. І цим із великою ймовірністю може ско- ристатися Володимир Путін”, - зауважують у своєму зверненні до народу перед другим туром учасники групи “Першого грудня”. Вони нагадують вибор- цям, що Росія, яка не змирилася з втратою Ук- раїни, використає най- меншу нагоду, щоб тільки повернути над нею свій контроль І, на жаль, си- туація в самій Україні може агресору в цьому посприяти. “Коаліція олігархів про- ти Петра Порошенка є начебто внутрішньо ук- раїнською «розбіркою». Проте мета змовників – помститися П.Порошен- кові і звернути Україну з європейського шляху – підозріло збігається з метою Путіна”, - наголо- шується у зверненні, яке підписали В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзю- ба, Йосип Зісельс, Миро- слав Маринович, Володи- мир Панченко, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновсь- кий, Ярослав Яцків. Вони визнають, що Ук- раїні гостро потрібна нова політична еліта – сучасна, професійна й при цьому патріотична. Адже патрі- отизм є неодмінною умо- вою збереження держа- вності. Але фронтмен “Ква- рталу 95”, який роками ви- сміював “недолугість хох- лів”, навряд чи відповідає цим очікуванням. “Ми віддавна виглядали появу в українському полі- тикумі нових облич, які були б носіями нових непостко- лоніальних цінностей. Втім небезпечною помилкою є вважати таким «новим обличчям» Володимира Зеленського”, – наголо- шують інтелектуали. Правозахисник Мирос- лав Маринович порівнює “нового” кандидата з троян- ським конем. “Він, дуже привабливий, стоїть перед воротами. І якщо ми його впустимо, то потім те, що було приховане, стане явним, піде в атаку. Я маю дуже серйозні підозри, що насправді за Зеленським стоять ті сили, які хочуть цілковитого реваншу в Ук- раїні”, - підкреслює диси- дент. Разом із соратниками він нагадує, що в так званій “ЗЕ- команді”, яка формує кам- панію цього кандидата в президенти, ведуть перед колишні “регіонали”. Зокре- ма, екс-активіст молодіж- ного крила Партії регіонів Дмитро Разумков. МОРАЛЬНІ АВТОРИТЕТИ НАЦІЇ ЗАКЛИКАЮТЬ УКРАЇНЦІВ НЕ ПОМИЛИТИСЯ З ВИБОРОМ І ПІДТРИМАТИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА “Перед нами розгортає- ться малоросійський анти- майдан, який грає на сов- кових стереотипах і здатен вкотре розколоти україн- ське суспільство. Ми стої- мо перед вибором: зберег- ти тяжко виборену свобо- ду, іти обраним європей- ським шляхом – чи вер- татися назад, з перспекти- вою загрузнути в керова- ному з Кремля хаосі”, - попереджають учасники групи “1 грудня”. Наша держава – не пер- ша, де результати виборів “рвуть шаблони” здорового глузду. На різних рівнях влади у світі вже обирали й комедіантів, і рокерів, і таких епатажних особис- тостей, як Дональд Трамп. Хоч варто зауважити, що всі вони перемагали на виборах, вже маючи поміт- ний політичний досвід. Проте західні демократії можуть собі дозволити такий ризик, адже мають великий запас міцності – як економічної, так і інституційної. “Україна такої міцності не має – радше навпаки”, - наголошують інтелектуа- ли. І закликають виборців у такій небезпечній для держави ситуації бути особливо обачними та не помилитися з вибором. Бо хоча за п’ять років чинний президент Петро Поро- шенко й припустився бага- тьох помилок, але зберіг Українську державність, переконав світ підтриму- вати Україну і вирвав її з імперських тенет Росії. “Цей чоловік виніс на своїх плечах 5-літній тягар керування країною у стані війни і за цей час виразно посивів. Ми закликаємо президента широко опер- тися на народ, як свого ча- су зробив Президент США Франклін Делано Рузве- льт. І віримо, що Петро По- рошенко спроможний це зробити. А тому голосува- тимемо за нього”, - підсу- мовують моральні авто- ритети. Василь МАРЧУК Правозахисник Мирослав Маринович порівнює Зелен- ського з троянським конем: “Він, дуже привабливий, стоїть перед воротами. І якщо ми його впустимо, то потім те, що було приховане, стане явним, піде в атаку. Я маю дуже серйозні підозри, що насправді за Зеленським стоять ті сили, які хочуть цілковитого реваншу в Україні”. u БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ Традиційно, напередодні Великодних свят та згідно зі спільним розпорядженням голови Заліщицької районної адміністрації та голови Заліщицької районної ради від 25 ц.р. №88-од/30-од «Про проведення благодійної акції «Дзвони людського милосердя» в Заліщицькому районі» територіальний центр соціального обслуго- вування та надання соціальних послуг ініціює проведення благо- дійної акції, спрямованої на підтримку людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Великий піст – особливий час для усвідомлення головного обов’язку кожного християнина – допомогти тим, хто цього потребує. Великдень несе нам радість, дарує надію, вселяє спокій у серця, укріпляє нашу віру в добро. Участь кожного із нас у бла- годійних заходах, які тривають до 28 квітня включно, допоможе збагатити великодній кошик наших підопічних, а добра справа, вдячність і теплота людських сердець зробить нас духовно багатими. Творімо добро, єднаймо для цього зусилля! Реквізити: Територіальний центр соціального обслуговування МФО – 838012, Код ЄДРПОУ 33133438 Благодійний рахунок № 31559322139180 УДКСУ у Заліщицькому районі ТВОРЧІСТЬ ЮНИХu 6 квітня у Чернівецькій обласній філармонії імені Д.Гнатюка відбувся зак- лючний етап ювілейного V Всеукраїнського (XV Все- кримського) конкурсу-фес- тивалю учнівської та студен- тської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці. Конкурс про- водить Культурно-просвіт- ницьке Товариство «Джере- ло» за підтримки Міністерс- тва освіти і науки України, Полтавської та Чернівецької облдержадміністрацій, Федераціїпрофесійнихспілок України, Міжнародного бла- годійного фонду «Здоров’я майбутнього», Центру сучас- ного мистецтва «Галерея на Штейнбарга» та ін. За 15 років проведення конкурсу в ньому виявили свої таланти понад 22 тисячі учасників! А цьогоріч 150 переможців, які посіли перші місця, у семи номінаціях (твір, науково-пошукова ро- бота, вокал, малюнок, декла- мування, аудіо-візуальний твір, інсценування) фестива- лю-конкурсу були запрошені в Чернівці для участі в уро- чистійцеремоніїнагороджен- ня та великого гала-конце- рту. Роботи юних шануваль- ників творчості Лесі Українки надійшли з 24 областей Ук- раїни, Криму, а також з Італії, Норвегії, Молдови, Грузії, Росії. Цікавинкою і новинкою конкурсу є декламування поезій Лесі Українки не лише українською, але й англій- ською, італійською, арабсь- кою, грецькою, російською мовами. Рекордною була й кількість учасників творчого зма- гання! Більше шести з половиною тисяч любителів спадщинигеніальної поетеси Лесі Українки надіслали свої роботи. А майже 30 най- оригінальніших продемонс- трували свою майстерність на гала-концерті. Юні митці читали також свої поезії, співали пісні за мотивами віршів Лесі Українки. Починаючиз2015-2016 на- вчального року учні Заліщи- цької державної гімназії бе- руть активну участь у цьому представницькому конкурсі й здобувають перемоги. У 2019роцігімназистиАнгеліна ДроньіБогдан Середюк(вчи- тель образотворчого мис- тецтва Оксана Дяків) отри- малинагородизапершімісця вномінації"Малюнок",аНадія Заячковська – подяку. Цього року друге місце посіла Зо- ряна Кальчук у номінації «Декламація» (вчитель ук- раїнської мови та літератури Наталія Зубик) і третє місце – Анастасія Бойко в номінації «Твір» (вчитель української мови та літератури Наталія Пацарина). На гала-концерті у Чернівцях побувала ди- ректор Заліщицької держав- ної гімназії Олександра Вой- чишин, яка підтримує творчі починання гімназистів. Багатолітнім головою ор- ганізаційного комітету та натхненницею цього прес- тижного конкурсу є заслу- жений вчитель України Тетяна Захарова, яка наголо- сила, що конкурс сприяє глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщи- ни великої української пое- теси Лесі Українки. Привітав також учасників фестивалю і вручив їм нагороди Олексій Бурбак, співорганізатор кон- курсу (Чернівці). Виступаючи під час свята, в.о. голови Чернівецької обл- держадміністрації Михайло Павлюк привітав переможців та учасників конкурсу і на- голосив: «Надзвичайно приємно бути серед молоді – найкращих конкурсантів зі всієї України. У вас важлива місія: ви популяризуєте твори визначної постаті для української культури. Зав- дяки вам, молодим, без- смертна поезія Лесі Українки буде звучати вічно. Вдячний меценатам, які докладають зусиль для популяризації українського духу, батькам та вчителям». Посадовець нагородив лауреатів кон- курсу, а організатори приві- тали Михайла Павлюка пам'ятним подарунком з нагоди його ювілею. Ор- ганізаторам та найактив- нішим учасникам, що здо- бували перемогу кілька років поспіль, їх наставникам від імені Федерації профспілок України та Інституту моде- рнізації освіти МОН України були вручені подяки. Конкурс, присвячений творчості видатної поетеси Лесі Українки, надзвичайно різноплановий та предста- вницький, охоплює дітей та молодь усієї України та ук- раїнців за межами нашої держави. Організатори док- ладають величезних зусиль для реалізації завдань цього творчого змагання, підтри- муючи дух українства у кожній дитині! Спасибі за творчу працю Тетяні Заха- ровій, Ользі Стефанюк та усім, хто причетний до кон- курсу і докладає величезних зусиль, щоб підтримувати нашу талановиту юнь! ІНФОРМАЦІЯ ВЛАСНА ЮВІЛЕЙНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!»-2019 У м.Заліщики, по вул. Стуса, 15, продається приватизо- ваний житловий будинок із земельною ділянкою. Тел.: 0974622372.
  4. 4. 4 № 17 (8734) ПАМ’ЯТЬu 15 квітня цього року виповнилося б 79 років від днянародження Василя Григоровича ДРОЗДА, знаного в нашому краї громадського діяча, письменника, краєзнавця, автора 10 книг, члена Національних спілок журналістів та краєзнавців України. Усі, хто шанує пам’ять про Василя Гри- горовича, любить його поетичне слово, змовте в ці дні щиру молитву за його світлу душу... Пропонуємо увазі читачів вірші Василя Григоровича Дрозда з його поетичних збірок... З орлиного лету на кручах Дністрових Спливають Заліщики в сяйві весни. Пахучі каштани і небо зіркове Над містом колишуть надії рясні. Люблю своє місто у срібнім намисті І велич ріки, що тече крізь віки, І свіжість ранкову – буденну й святкову, Й ошатних каштанів квітучі свічки. Тут парки – діброви вже сиві і нові, Що воду спивають з Дністрових глибин. Ідеш рано-вранці - куранти на храмі У місті новий починають вже день. На банях церковних б’ють дзвони Господні, Усіх до молитви скликають людей, Освячують думи й діла благородні Дорослихупраці,внауцідітей. Розправивши крила, в далекі дороги Мости над рікою високо летять. Куди б дорога не стелила, Життєва доля не вела, Та в милий серцю край манила Любов до отчого села. Село моє, неначе птиця, В політздійнялось накрилі. У чужині не раз присниться, Що я у рідному селі. Спішу додому я у травні І на маївку в церкву йду. Там юнаки й дівчата гарні За долю моляться святу. А вечорами бузок пахне, І з неба падають зірки. Моє село таке прекрасне, Коли співають парубки. Дляменети-душікриниця, Любові щедре джерело. Тут гартувалась моя криця, І сонце тут моє зійшло. Село моє, моя колиско, В світах далеких і близьких Тобі зажди вклоняюсь низько, До місць дитинства дорогих. Вони пам’ятають дні слави й звитяги І, мов обеліски, Героям стоять. Обличчя змінили старі вже квартали, А очі голублять пейзажі будов. І вулиці міста світлішими стали, З’явилось немало сучасних обнов. Ти містом крокуєш, будь гордим за нього. Заліщики знають в далеких краях. Чарівна світлина в обіймах Дністрових Нам здавна додому показує шлях! Василь ДРОЗД Відбувся 25-й меморіал пам’яті кандидата в майстри спорту Анатолія Шепотінника, який був не тільки активним учасником багатьох змагань, а також його переможцем. Учасниками турніру були заліщани-шахісти, які змагалися за перемогу. Переможцями стали Олександр Ширін (І місце), Василь Самборський (ІІ), третім був Олег Оксенюк. Вони нагороджені медалями, грамотами та призами, які після завершення турніру вручив Володимир Гев’юк – головний спеціаліст відділу з питань, освіти молоді і спорту РДА. Учасники змагань поклали квіти на могилу Анатолія Шепотинніка, запалили лампадки і вшанували його пам’ять молитвою і хвилиною мовчання. Голова ради шахового клубу подякував усім учасникам турніру за пам’ять про шахіста і за збереження добрих спортивних традицій в нашому містечку. Присутні зробили спільне фото, яке нагадуватиме про цю подію і про шановану людину – кандидата в майстри спорту, на честь якого організовуються щорічно шахові поєдинки. Світлини Василя ІВАНИШИНА. НАМ ПИШУТЬu ВИБОРИ - 2019uАКЦІЯu Керівник ПОП “Золота нива” Микола Долотко час- то навідується до місцевої школи. Якщо добре приди- витися, то тут у всьому від- чувається його допомога, сприяння ,добрі поради. А цього разу Микола Миха- йлович завітав на урочисту лінійку за участю всіх учнів, педагогів. На очах у всіх, що вишикувались на шкіль- ному подвір’ї,керівник вру- чив кожному вихованцю плодове дерево,прика- зуючи: “Посадіть його в се- бе біля будинку і нехай во- но буде для вас деревом надії, котре завжди нага- дуватиме про цьогорічну весну,коли ми обираємо Президента країни, лідера нації, який приведе нас до ЄС, а, отже,- до кращого життя, за яке боролися наші батьки й діди сто- літтями, за яке стра- ждають на сході країни сьогоднішні наші бій- ці,відвойовуючи у ворога – сусіда кожен клаптик землі”. Дітвора вдячно при- йняла деревце, допов- ненням до виступу Миколи Михайловича було мов- лене слово директора школи Марії Козицької, яка теж любить живу окрасу землі, її зелене н а м и с т о , ч а р і в н и й білопінний цвіт. “Дякуємо за таку чудову ініціативу, яка ще більше згуртує школу, вчителів, батьків,- мовила Марія Василівна,- А ми й надалі будемо навчати дітей любові до природи, виховувати в їхніх серцях доброту і патріотичні почуття до рід- ного села, до України. І нехай дерева надії нашої щедро плодоносять на радість кожній родині! Цей вчинок керівника господарства особливо порадував батьківську громадськість. Адже пода- ровані фруктові щепи учні приносили до своїх домі- вок і садили їх разом з батьками. Гомінлива дитяча ва- тага щедро ділилася між собою секретами по- садки, найголовніше - не забувати при цьому по- лити деревце і дбайливо загорнути коріння зем- лею. Діти дуже захопились цією справою, можливо найменшенькі вперше відчули в собі смак і задоволення від цієї ро- боти. Наступного дня Микола Долотко зі своїми спе- ціалістами придбали нову партію саджанців, але во- ни вже були адресовані батькам з метою об’єд- нати село на виборах Пре- зидента. Ця акція була організована вперше. Всього в Буряківці при- дбали саджанців пло- дових дерев,якими можна б засадити 2-гектарну пло- щу землі. Отже, є надія, що буде в селі молодий фрук- товий сад, який тішитиме односильчан своїми пло- дами. Було б добре ,щоб ініціативу очільника Буря- ківки підтримали в інших селах району. Це дуже гар- на традиція,яка повинна мати гідне продовження. І сади б цвіли,і пам'ять про важливу подію зали- шилася б надовго. Ольга ЛИЧУК від 14 квітня 2019 року № 04 Розглянувши подання на членів дільничних комісій від кандидатів на пост Пре- зидента України: Поро- шенка Петра Олексійо- вича, Зеленського Володи- мира Олександровича що- до кандидатур до складу дільничних виборчих комі- сій територіального вибо- рчого округу № 167 з чергових виборів Прези- дента України, перевіри- вши їх відповідність вимо- гам Закону України «Про вибори Президента Украї- ни», враховуючи встанов- лену частку керівних посад для кожного суб’єкта по- дання кандидатур до складу ДВК відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 26, частини першої, другої, дев’ятої, десятої, одинадцятої статті 24 Закону України «Про вибори Президента Украї- ни», окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 167 з повторних виборів Президента України, ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Утворити дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу № 167 p з повторних виборів Пре- зидента України 31 берез- ня 2019 року згідно з додатками 1-212. 2. Цю постанову опублі- кувати в газетах, які зна- ходяться в Борщівському, Заліщицькому, Чортківсь- кому районах не пізніш як на третій день з дня прийняття цієї постанови. С.С.САВКІВ, голова ОВК ТВО №167, I.I.ВОЙНАРОВСЬКА, секретар ОВК ТВО №167 ПРО УТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 167 З ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ
  5. 5. 5№ 17 (8734) ВИБОРИ - 2019u ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610271 (Місцезнаходження: вул.Центральна, 71, с.Бедриківці) Калакайло Степан Іва- нович. Голова ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України - Пороше- нко Петро Олексійович. Тютюнник Оксана Васи- лівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України - Зеленсь- кий Володимир Олек- сандрович. Махніцька Ірина Богда- нівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України - Зеленський Володимир Олександро- вич. Горук Галина Василів- на. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України - Зеленський Во- лодимир Олександрович. Левицька Ганна Михай- лівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України - Зеленський Володимир Олександро- вич. Зубик Мирослава Адамі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України - Зеленський Во- лодимир Олександрович. Стасюк Іванна Йосипі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України - Зеленський Во- лодимир Олександрович. Никорук Андрій Мико- лайович. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України - Зеленсь- кий Володимир Олексан- дрович. Купчак Уляна Степані- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України - Порошенко Петро Олексійович. Смук Ірина Петрівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни - Порошенко Петро Олексійович. Кунда Ганна Йосипівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни - Порошенко Петро Олексійович. Калакайло Марія Сте- панівна.Член ДВК.Від кан- дидата на пост Президен- та України - Порошенко Петро Олексійович. Навольський Степан Михайлович. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України - По- рошенко Петро Олек- сійович. Баранецька Олексан- дра Михайлівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України - Порошенко Петро Олек- сійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610272 (Місцезнаходження: вул.Клубна, 3, с.Блищанка) Тарновська Надія Ярос- лавівна. Голова ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України - Порошен- ко Петро Олексійович. Мирончук Оксана Ярос- лавівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Президента України - Зеленський Володимир Олександрович. Ковальська Галина Ми- колаївна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України - Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Воробець Олеся Бори- сівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України - Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Ганусяк Олександра Михайлівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України - Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Ганусяк Юлія Володи- мирівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Бурдейний Степан Вік- торович. Член ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Панасюк Оксана Мико- лаївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Третяков Галина Михай- лівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Ніхалевич Ірина Віта- ліївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Грозовська Мар’яна Ві- таліївна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Шкрабик Ольга Мико- лаївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610273 (Місцезнаходження: вул.Прибережна, 9, с.Ставки) Секела Світлана Сте- панівна. Голова ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Горин Марія Богданівна. Секретар ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Гармата Ольга Григорі- вна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України – Зеленсь- кий Володимир Олек- сандрович. Біблій Люба Іванівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Воло- димир Олександрович. Николишин Надія Сте- панівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Голик Світлана Яросла- вівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Зеленський Володимир Олексан- дрович. Гнатюк Ярослава Іва- нівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Шкрабик Галина Васи- лівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України – Поро- шенко Петро Олексі- йович. Гармата Оксана Рома- нівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Вербіцький Володимир Михайлович. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Порошенко Петро Олек- сійович. Горбач Микола Микола- йович. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Андрійовський Артур Васильович. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – По- рошенко Петро Олек- сійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610274 (Місцезнаходження: вул.Українська, 65А, с.Буряківка) Мельник Марія Михай- лівна. Голова ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Андрусик Марія Мико- лаївна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Пороше- нко Петро Олексійович. Тацій Марія Віталіївна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Володи- мир Олександрович. Курчак Марія Ярославі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Попіль Оксана Василі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Атаманчук Ніна Іванів- на. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Володимир Олексан- дрович. Торкот Наталя Ігорівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Ук- раїни – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Тацій Галина Миколаї- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Козіцька Марія Васи- лівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Жовтюк Дарія Петрівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Ук- раїни – Порошенко Петро Олексійович. Ландяк Оксана Антоні- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Конет Людмила Іванів- на. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Бурлака Галина Івані- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Ожга Любов Михайлівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Порошенко Петро Олексійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610275 (Місцезнаходження: вул.Центр, 3А, с.Винятинці) Юрчик Володимир Іва- нович. Голова ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Прокіпчук Ніна Михай- лівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Воронюк Віталій Богда- нович.Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президе- нта України – Зеленський Володимир Олександро- вич. Рихтурак Ярослава Во- лодимирівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Зе- ленський Володимир Олександрович. Поляруш Надія Петрі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Рихтурак Іван Михайло- вич. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Сулик Наталія Володи- мирівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Фрасуняк Оксана Івані- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Гарап’як Марія Мико- лаївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Кінащук Галина Мико- лаївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Лилик Ярослава Васи- лівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Каліновська Марія Ва- силівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Юрчик Оксана Романі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Данчик Марія Ярославі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610276 (Місцезнаходження: вул.Шевченка, 59А, с.Голігради) Загарія Петро Якимо- вич. Голова ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Михайлюк Світлана Пет- рівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Зеленсь- кий Володимир Олексан- дрович. Андрійовська Наталя Ярославівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Зе- ленський Володимир Олександрович. Граждян Людмила Ва- силівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Зелен- ський Володимир Олек- сандрович. Данчик Михайло Івано- вич. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Бобик Павліна Василі- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Сеник Ігор Іванович. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Воло- димир Олександрович. Чорна Наталія Іванівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Ук- раїни – Порошенко Петро Олексійович. Коцюб Олександра Ва- силівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Ковальська Федора Ва- силівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Поро- шенко Петро Олексійо- вич. Гавриш Ольга Петрівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Порошенко Петро Олексійович. Вовк Руслана Петрівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Порошенко Петро Олексійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610277 (Місцезнаходження: вул.І.Франка, 77, с.Ворвулинці) Угрин Ганна Іванівна. Го- лова ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Воло- димир Олександрович. Кіцканюк Надія Яросла- вівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Копач Галина Тадеївна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Володи- мир Олександрович. Олексишин Руслана Ярославівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Зеленський Володимир Олександрович. Кондратенко Світлана Володимирівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Зеленський Володимир Олександрович. Навізька Марія Мико- лаївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Зеленський Володимир Олексан- дрович. Лялик Ольга Дмитрівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Володи- мир Олександрович. Роман Оксана Іванівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Порошенко Петро Олексійович. Козьмук Ірина Володи- мирівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Пре- зидента України – Поро- шенко Петро Олексі- йович. Семерез Антоніна Юріївна. Член ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Порошен- ко Петро Олексійович. Корніцька Людмила Володимирівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Порошенко Петро Олек- сійович. Копач Тарас Іванович. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Ук- раїни – Порошенко Петро Олексійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610278 (Місцезнаходження: вул.Надрічна, 16А, с.Гиньківці) Нера Любов Франківна. Голова ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Скафарик Ольга Богда- нівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Зеленсь- кий Володимир Олек- сандрович. Мазур Наталія Степані- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Никорак Галина Вале- ріївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Зеленський Володимир Олександро- вич. Адамовська Ганна Оле- ксіївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Зеленський Володимир Олександро- вич. Никорак Степан Івано- вич. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Руда Іванна Миколаївна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Зеленський Воло- димир Олександрович. Мікус Галина Феодо- сіївна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. Когут Марія Степанівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента Украї- ни – Порошенко Петро Олексійович. Флейчук Іван Михайло- вич. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Біла Світлана Степані- вна. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Порошенко Петро Олексійович. Корнацька Уляна Рома- нівна. Член ДВК. Від кан- дидата на пост Президен- та України – Порошенко Петро Олексійович. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 610279 (Місцезнаходження: вул.Головна, 182, с.Головчинці) Шелега Олександр Тео- дозійович. Голова ДВК. Від кандидата на пост Прези- дента України – Зеленсь- кий Володимир Олексан- дрович. Крамарчук Наталія Ро- манівна. Секретар ДВК. Від кандидата на пост Президента України – По- рошенко Петро Олексійо- вич. Зубик Ольга Климентів- на. Член ДВК. Від канди- дата на пост Президента України – Зеленський Во- лодимир Олександрович. Скрипенко Галина Ярославівна. Член ДВК. Від кандидата на пост Президента України – Зе- ленський Володимир Олександрович. (Продовження - на 6 стор.)

×