SundKultur - Nedsæt sygefraværet

749 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SundKultur - Nedsæt sygefraværet

  1. 1. SundKultur på Arbejdspladsen Styrk nærværet, reducér fraværet Resultatorienteret SundhedsPartner
  2. 2. Sundhed og SundKultur på Arbejdspladsen Højere produktivitet, lavere fravær og personaleomsætning Typisk går 5-15 % af lønsummen på en arbejdsplads til Lige så konkret er professor Kjeld Møller Pedersen fra sygefravær og personaleomsætning. Det er unødigt spild Syddansk Universitet. Han fremhæver social ulighed i sund- med en negativt afsmittende effekt på produktivitet og hed med kroniske diagnoser som muskel-/skeletsygdomme, arbejdsmiljø. Samtidig påvirkes evnen til at fastholde og hjerte-/karsygdomme og type 2 diabetes som nogle af tiltrække de bedste medarbejdere i en tid, hvor der er fremtidens store udfordringer for velfærdssamfundet. Og mangel på arbejdskraft. dermed for hele det fundament, det bygger på – herunder Nye tal viser, at Danmark bruger 37 mia. kr. årligt på om- et velfungerende arbejdsmarked. kostninger til sygefravær. Af dette beløb betaler arbejds- giverne de 21 mia. kr. inden for de første to ugers fravær. Tal på bordet Hertil kommer udgifterne til sundhedssystemet. Nedenstående illustration er et økonomisk estimat i en virksomhed med 350 ansatte. Beregningen demonstrerer Den syge fremtid arbejdspladsens direkte omkostninger til sygefravær og Sygefraværet bliver uden tvivl en enorm udfordring for personaleomsætning i en mellemstor, dansk virksomhed. de danske arbejdspladser og samfundet som helhed i årene fremover. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 Antagelser (udg. af Statens Institut for Folkesundhed) sætter en tyk Antal ansatte 350 streg under nødvendigheden af at styrke forebyggelse og Nuværende sygeprocent 5% sundhedsfremmeindsatsen. Ikke mindst i relation til det Nuværende personaleomsætning 10% stigende antal voksne, arbejdsdygtige mennesker, som får Gnsntl. årsløn (inkl. pension, tillæg mv.) 350.000,- kroniske livsstilssygdomme. I rapporten hedder det bl.a.: Tabt arbejdstid pr. personaleudskiftning 2 mdr. Engangsomk. ved personaleudskiftning 30.000,- ”Den hidtidige stigning i sygeligheden forventes at fort- sætte. Det skønnes, at der i 2020 vil være ca. to mio. Årlige omkostninger voksne, der angiver at have en eller flere langvarige syg- Sygefravær 6.125.000,- domme, svarende til en vækst på i alt ca. 300.000 voksne Personaleomsætning 2.014.667,- fra 2005 til 2020.” Engangsomk. ved nyansættelser 1.050.000,- Total (DKK) 9.216.667,-
  3. 3. Konklusion! Handling: Høj personaleomsætning og/eller højt sygefravær er dyre Denne udvikling kan ikke bare standses, den kan vendes bekendtskaber for de danske arbejdspladser. Regningen - til gavn for både arbejdsplads og medarbejdere. SundKul- skrives ud i form af lavere produktivitet med dårlig res- tur på Arbejdspladsen er vejen til mere arbejdsglæde og sourceudnyttelse og kan aflæses direkte på effektivitets- øget produktivitet med lav personaleomsætning og lavt kontoen og på bundlinjen. Dertil kommer de menneskelige sygefravær. Forudsætningen for at skabe en SundKultur er, omkostninger i form af sygdom og dårlig trivsel. Ekspert- at der iværksættes en dynamisk forandringsproces, som erne er enige om, at denne negative spiral vil eskalere kræver viden og metode for at lykkes – og alle skal invol- fremover – hvis der ikke sættes effektivt ind! veres og tage medansvar. Eksemplet viser, at denne arbejdsplads årligt bruger 9,2 Metoden er grundigt gennemtestet af mange tusinde mio. kr. til personaleomsætning og sygefravær. Et beløb, ledere og medarbejdere med dokumenterbare adfærds- som ikke helt kan elimineres, men som uden tvivl kan re- ændringer som resultat. Fx faldt sygefraværet i en afde- duceres ved en målrettet proces. En proces, som involverer ling på en større dansk virksomhed i løbet af kort tid fra såvel medarbejdere og ledere i at skabe fremtidens attrak- ca. 9% - 3% - inklusive langtidssygdom! tive arbejdsplads, baseret på et sundt og godt arbejdsmiljø FoKUS-metoden er unik, fordi den involverer organisatio- – og hvor engagement, trivsel og arbejdsglæde er i høj- nen på såvel strategisk som operationelt niveau og skaber sædet. resultater, uden at den daglige drift på arbejdspladsen påvirkes. Den er også unik, fordi den løfter den enkelte Resultatorienteret SundhedsPartner medarbejder, mellemlederne, afdelingen og hele organisa- tionen frem mod målet på samme tid. Der er tale om Type2dialog er en målrettet og resultatorienteret virksom- brugerdrevet innovation, for ledere og medarbejderne er hed med spidskompetencer inden for kultur- og kompe- eksperter i deres eget arbejdsmiljø – og inddrages aktivt i tenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme. Vi har hele processen. Spil, leg og læring er en del af ingredien- betydelig erfaring i at indgå konstruktive samarbejder på serne i en systematisk og sund forandringsproces, som har vore kerneområder med såvel offentlige som private langt større effekt end en traditionel sundhedsordning. arbejdspladser. FoKUS-metoden - adfærdsændringer Organisation skaber resultater Forudsætningen for at skabe en langtidsholdbar SundKultur Afdeling/Leder på Arbejdspladsen er, at der gennemføres en metodisk Med- funderet proces til ændringer i adfærd og indgroede vaner. arbejder Mål Type2dialog har udviklet konceptet SundKultur på Arbejds- pladsen. Den grundlæggende procestilgang er FoKUS- metoden, også udviklet af Type2dialog.
  4. 4. Procesfaser: 1. Opstart: 2. Platform: 3. Agenter: Planlægning Faglige workshops, SundKultur- 4. Adfærd: 5. Effekt: Kommunikation fremtid, SundKultur- ambassadørkorps Lokal læring vha. 3-4 Måling, fremtid, Lederworkshop kodeks, mål og plan etableres faglige procestemaer ny plan SundKultur-konceptet Nærværet øges, og i logisk konsekvens heraf reduceres I 30-40 år af sit liv opholder en medarbejder sig ca. halv- sygefravær og personaleomsætning. SundKultur-kon- delen af sin vågne tid på arbejdspladsen. Tankevækkende. ceptet er således en sund investering for arbejdspladsen, Derfor spiller arbejdspladsen en vigtig rolle i det sund- som skaber dokumenterbare resultater. hedsfremmende arbejde. Men mange processer, der skal Det er også vigtigt at huske på, at SundKultur på Arbejds- reducere sygefravær, fokuserer på det negative – fraværet. pladsen har direkte og stærk sammenhængskraft med Modsat fokuserer SundKultur-konceptet på det positive – familieliv og eget liv. Det handler om trivsel for det hele nærværet. Der er altså fokus på de medarbejdere, der dag- menneske, og SundKultur-begrebet er præcis den fælles- ligt møder på arbejde. Og det er heldigvis dér, de fleste er. nævner, der samler alle elementer – mentalt, fysisk og Fokus er også på ”at få de sidste med”, de gode historier, socialt – til et godt liv. succes, high performance team osv. Medarbejdere og ledere involveres i at tegne et billede af den fremtid, de ønsker – med mere nærvær og med dygtige ledere/kolleger/medar- bejdere, der bliver på arbejdspladsen i mange år. Det er fundamentet for de processer, som fører frem til målet. Begribe Proces med læring Der arbejdes med en læringsproces baseret på ledelses- og medarbejderworkshops samt spil, quiz, leg og læring. Følelse af Der uddannes et korps af SundKultur-ambassadører, som sammenhæng sørger for, at der sker lokal læring i de enkelte afdelinger. = sundhed Begrebet Værdibaseret Sundhedsledelse kommer også i Mening Håndtere spil, når processen involverer mellemlederne i at skabe et sundt arbejdsmiljø lokalt i deres afdeling. Udbyttet er en sund organisation med mere energi, større engagement og synlige adfærdsændringer. Se processen øverst på siden.
  5. 5. Sundhed – hvad er det? Sundhed er mere og andet end grønne æbler og kondisko. Filosofien bag dette udsagn – en filosofi, som vi hos Type2dialog går helhjertet ind for – bygger på den israelske professor Aaron Antonovskys teorier om, hvad det vil sige at være syg – rask henholdsvis sund - usund. Dét at være rask ikke er det samme som at være sund. Så man kan altså godt være sund, selvom man vejer et par kilo for meget eller har en sygdom! At være sund handler om at have sammenhængskraft i sit liv: at føle overskud, at have overblik, at kunne se meningen med sit (arbejds)liv og i det hele taget være i stand til at mestre eget liv. Sundhed er ikke målet i sig selv, men et middel til at få et godt liv. Sundhed skabes gennem læreprocesser – også på arbejdspladsen! Stifter og adm. direktør Helene Hoffmann, Type2dialog Adm. direktør Peter Gorm Hansen, Personaledirektør Torben Oxfelt, Kommunernes Landsforening Nycomed A/S Når ledere og medarbejdere skal udvikle deres faglige og Medicinalindustrien ønsker at gå forrest, når det gælder om at personlige kompetencer, er det ofte en udfordring at få iværksætte tiltag på arbejdspladsen, som kan forbedre arbejds- skabt ”fælles fodslag” på tværs af faggrupper. Ikke mindst miljøet og sundhedstilstanden blandt ledere og medarbejdere. om de resultater, organisationen skal præstere, og om den Derfor valgte vi også at indgå i et samarbejde med Type2dialog indsats, medarbejdere og ledelse skal bidrage med for at få og lancerede sommeren 2007 en SundKultur-proces i to af de ønskede resultater. Samtidig ligger der en udfordring i vores fabrikker. Formålet var at øge engagement, samarbejde at få engageret alle, så der skabes læring og målbare resul- og trivsel og herigennem at reducere sygefraværet. Allerede 1/2 tater. KL, FOA og Sundhedskartellet var for nogle år siden år efter opstart af forandringsprocessen var resultatet ikke til med til at teste og validere FoKUS-konceptet - udviklet af at tage fejl af. Lederne følte sig bedre rustet til at håndtere de Type2dialog - i en organisation med 550 ledere og medar- svære samtaler, medarbejderne følte sig inddraget i at udvikle bejdere. Resultaterne var ikke til at tage fejl af. I organisa- fremtidens arbejdsplads. Og sygefraværet, ja det blev kraftigt tionen blev der lynhurtigt skabt engagement og begejstring, reduceret. Så alt i alt en proces, som blev en win-win situation for der blev tilført faglig viden i øjenhøjde. Et efterfølgende for alle parter, og som kunne måles direkte på bundlinjen. læringsforløb baseret på spil, leg og humor sikrede, at ny viden blev til adfærdsændringer. Mange kommuner anven- der i dag FoKUS-metoden, når der skal arbejdes med kompe- tenceudvikling i store organisationer. Forstander, Margit Jensen, Frederiksberg Kommune På vores arbejdsplads ønsker vi at skabe et miljø, hvor det er Bo Netterstrøm, stressekspert, overlæge, sjovt at gå på arbejde, hvor der skabes gode resultater, og hvor dr. med. Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød sygefravær og personaleomsætning er i bund. Derfor har vi et konstruktivt samarbejde med Type2dialog, som assisterer os I mit daglige arbejde behandler jeg mange mennesker, som med en proces, der skal skabe en SundKultur på arbejdsplad- har fået store problemer pga. stress. Mange af disse tilfælde sen. Der deltager mange ledere og medarbejdere i en sund kan undgås ved en effektiv og forebyggende indsats på forandringsproces, hvor fx værdier, fraværspolitikker m.v. rul- arbejdspladsen. Netop derfor har jeg medvirket til at udvikle les ud og bliver levende i organisationen. Alle har bidraget til Stressbarometer, som Type2dialog anvender i det forebyg- at udarbejde en SundKultur-politik, mål og succeskriterier, og gende arbejde. Stressbarometer bygger på grundig lægefag- der arbejdes nu systematisk med flere temaer: Nærvær & triv- lig og psykologisk viden og kræver minimal tid at anvende i sel, Kost & Motion samt Kommunikation. Der er ingen tvivl om, dagligdagen. Stressbarometer giver en hurtig, seriøs og vel- at hele organisationen nu har en fælles referenceramme for dokumenteret viden om stress, og Stressbarometer hjælper SundKultur på arbejdspladsen og arbejder systematisk og en- med at forebygge langvarig stress på arbejdspladsen. gageret på at nå deres mål. Resultaterne viser sig allerede – vi er godt på vej.
  6. 6. Resultatorienteret SundhedsPartner Type2dialog er en resultatorienteret SundhedsPartner og en veletableret virksomhed i sund udvikling og vækst. Med afsæt i vores kernekompetencer - forebyggelse, sundhedsfremme samt kultur- og kompetenceudvikling - skaber vi dokumenterbare resultater for vores samarbejdspartnere. Vi har et engagement og et livssyn, der matcher vores fem værdier: ”banebrydende, handlekraftige, ordentlige, hjertet med og arbejdsglæde”. Ud over SundKultur på Arbejdspladsen leverer vi også koncepter som Livsbalance – undgå stress, FENTZ 27144767 - 0508 Værdibaseret Sundhedsledelse, Sundhedstjek og –Samtale, SundhedsSkole, SundhedsBarometer m.v. Type2dialog • Classensgade 25 • 2100 København Ø • Tel.: 3525 1350 • www.type2dialog.dk

×