Livsbalance - Undgå stress

1,072 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Livsbalance - Undgå stress

  1. 1. Sundhed og trivsel, økonomisk og menneskeligt: Sæt fokus på Livsbalance - undgå stress Langvarig stress koster hvert år danske arbejdspladser Er der økonomi i stress? millioner af kroner. Denne alvorlige form for stress har Helt afgjort. Men det er en rigtig dårlig økonomi. Lad os desuden store menneskelige – og ofte også økonomiske - se på et par dokumenterede eksempler, som den finske omkostninger for de stressramte. professor, dr.økon. Paula Liukkonen har beregnet med Det er en ulykkelig situation for alle parter. Men det mest udgangspunkt i den svenske Volvo-koncern. I alle eksem- ulykkelige er, at det er helt unødvendigt! For stress kan pler er præmissen én medarbejder hhv. én leder, som forebygges og dermed undgås. Med et vågent øje fra igennem en lang periode oplevede stigende stress. I det såvel den stresstruede selv som fra ledelse, familie og om- ene tilfælde måtte vedkommende stoppe arbejdet og gangskreds kan der sættes effektivt ind, når den rette virksomheden måtte ansætte en ny. I det andet tilfælde viden og de rette værktøjer er til stede. Type2dialog har kunne det afhjælpes ved at flytte vedkommende til en de værktøjer og den viden, som kræves for en effektiv, anden jobfunktion. stressforebyggende indsats. Vi taler om Livsbalance – undgå stress! Omkostning for en medarbejder med en månedsløn på kr. 20.000,- er ca. 1.1 mio. kr. Stresset – eller ”bare” travl? Omkostning for en leder med en månedsløn på kr. 55.000,- er ca. 4 mio. kr. Alle med en travl hverdag ”har stress”. Det er ikke korrekt. Travlhed kan føre til stress, men er ikke stress i sig selv. Omkostningerne dækker over tab af indtægter i forhold Eksperterne skelner mellem kortvarig og langvarig stress. til forkerte beslutninger, hovsaløsninger, tabte kunder, Kortvarig stress kan ligefrem være gavnlig og forbedre mistede muligheder for indtjening, og udgifter til syge- præstationsevnen (ligesom skuespilleren, der skal have melding, afløsning, oplæring af ny i jobbet etc. lampefeber for at yde sit optimale på scenen). En ”best-case”-beregning på samme eksempel, hvor om- Derimod kan langvarig stress over uger eller måneder kostningen alene er løn, pension og feriepenge, giver have så alvorlige følger, at den pågældende må sygemel- formlen: des, skal i langvarig behandling og ofte ikke vender til- bage til sin arbejdsplads. Denne form for stress kan med- føre hjerte-/karsygdomme eller depression.
  2. 2. Konklusion! Handling: Omkostningerne ved stress som en alvorlig sygdom er - Denne udvikling kan undgås ved at drage omsorg for, som ovenfor dokumenteret - store: at problemet slet ikke opstår. Arbejdspladsen må undvære en erfaren medarbejder og Nøgleordene er systematisk forebyggelse, som fører til får et ”hul” i sin organisation. Det betyder helt konkret adfærdsændringer. mistet produktivitet og mistet indtjening. Gevinsten er øget produktivitet, livsbalance og arbejds- Medarbejderen og dennes familie påvirkes menneskeligt, glæde - med lavere sygefravær og lavere personale- socialt og på sigt måske økonomisk. Der er altså også omsætning. store menneskelige og sociale omkostninger forbundet med stress. Fravær i måneder x Månedsløn nemtestet af mange tusinde ledere og medarbejdere med + Feriepenge + Pension = Omkostning dokumenterbare adfærdsændringer som resultat. FoKUS- metoden er unik, fordi den involverer organisationen og Omkostning for medarbejderen: skaber resultater, uden at den daglige drift på arbejds- (6 x 20.000 kr.) pladsen påvirkes. Og den er unik, fordi den løfter den en- + (12,5% feriepenge + 6% pension) = 142.200 kr. kelte medarbejder, afdelingen og hele organisationen frem Omkostning for lederen: mod målet på samme tid. (6 x 55.000 kr.) + (12,5% feriepenge + 6% pension) = 391.050 kr. Kilde: Stressbarometer Et af de sundhedspædagogiske redskaber, som anvendes Din SundhedsPartner i Balance-konceptet, er det anerkendte Stressbarometer, Type2dialog er en målrettet og resultatorienteret virksom- udviklet af bl.a. Bo Netterstrøm, stressekspert og overlæge hed med spidskompetencer inden for forebyggelse, sund- på Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød. Stressbarometer er hedsfremme samt kultur- og kompetenceudvikling. Vi har et elektronisk online-redskab, som har flere funktioner. betydelig erfaring i at indgå konstruktive samarbejder på Stressbarometer giver den enkelte medarbejder et overblik vores kerneområder med såvel offentlige som private over sin egen stresstilstand. Samtidig giver den lederen et arbejdspladser. 100 % anonymt overblik over stressniveauet på arbejds- pladsen, idet svarene er 100 % fortrolige. Kun gennem- snitstal bliver givet videre til den person på arbejdsplad- FoKUS-metoden sen, som er tilknyttet processen. For at skabe adfærdsæn- Type2dialog har udviklet konceptet Livsbalance – undgå dringer i dagligdagen hjælper målrettede redskaber den stress, som er målrettet forebyggelse på arbejdspladsen. enkelte medarbejder med at monitorere det daglige stress- Den grundlæggende procestilgang er FoKUS-metoden, niveau. Her er tale om forebyggelse, der skaber adfærds- også udviklet af Type2dialog. Metoden er grundigt gen- ændringer.
  3. 3. Procesfaser: Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Opstart Viden Ny adfærd via Fremtid Planlægning Faglige workshops lokal læring vha. spil, Stresstest Kommunikation Personlig balanceplan leg og læring samt Ledelsesworkshop Lederworkshop Stresskodeks dagens stresstal Ny plan Stresstest Balance-konceptet Livsbalance – undgå stress strækker sig over 6-12 måned- I 30-40 år af sit liv opholder en medarbejder sig ca. halv- er. Ved processens afslutning gøres status over hele pro- delen af sin vågne tid på arbejdspladsen. Tankevækkende? cessen og de opnåede resultater. På en faglig ledelses- Derfor spiller arbejdspladsen en vigtig rolle i det forebyg- workshop opstilles nye mål og en handlingsplan, der skal gende arbejde. fastholde og udvikle de opnåede resultater fremover. For at skabe livsbalance og derigennem at forebygge Forebyggelse af stress, herunder sygefravær, kræver et langvarig stress kræves det, at de faktorer – kaldet stres- kontinuerligt fokus. Projektets resultater formidles til alle sorer – som på sigt kan føre til alvorlig stress, ændres. ansatte gennem nyhedsbrevet Balance-NYT, som under Det gælder stressorer i arbejdslivet, familielivet og eget liv. hele forløbet varetager den løbende kommunikation Type2dialogs Balance-koncept tager udgangspunkt i ar- bejdspladsen med aktiviteter og relationer knyttet hertil. Livsbalance gennem adfærdsændringer Men indsatsen rækker naturligvis ud i det personlige rum. Livsbalance – undgå stress handler altså om adfærdsæn- dringer og om at opnå en god livsbalance, dvs. en balance Type2dialogs Mobile SundhedsTeam leverer et Balance- mellem de 3 punkter i illustrationen nedenfor. I Balance- koncept, som bygger på anerkendt viden. Der anvendes konceptet udarbejder hver medarbejder sin egen plan for systematiske processer, ledelses- og medarbejderwork- Mit Liv at opnå personlig balance og dermed forebygge stress. shops, elektroniske monitoreringssystemer samt spil, Her må det huskes, at nogle mennesker har behov for quiz, leg og læring. Udbyttet er en organisation i større fokus på fx familielivet end på arbejdslivet. balance med mere energi, større engagement og For andre er det måske omvendt. Den rigtige livs- synlige adfærdsændringer, som reducerer syge- balance er derfor en individuel størrelse. Og derfor fravær og personaleomsætning. skal det forebyggende arbejde mod adfærdsæn- Processen illustreres i de fire overordnede dring også tage udgangspunkt i den enkel- faser øverst på siden. tes situation. Arbejdsliv Familieliv
  4. 4. Symptomer på stress Fysiske symptomer: Psykiske symptomer: Adfærdsmæssige symptomer: Hovedpine, hjertebanken, rysten på Ulyst, træthed, indre uro, hukom- Søvnløshed, nedsat præstationsevne, hænderne, svimmelhed, diaré, mave- melsesbesvær, koncentrationsbe- hyperventilation, følelseskulde, inde- smerter, hyppig vandladning, smer- svær, rastløshed, irritabilitet, angst, sluttethed, vrede, aggressivitet, ube- ter, nedsat sexlyst, impotens, hyppige følelse af udmattelse, nedsat hu- slutsomhed, øget brug af stimulan- infektioner, forværring af kronisk moristisk sans, depression. ser, appetitløshed, sygefravær. sygdom. Kilde: Overlæge, dr.med., Bo Netterstrøm, Adm. direktør Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening Bo Netterstrøm, stressekspert, Når ledere og medarbejdere skal udvikle deres faglige overlæge, dr.med., Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød. og personlige kompetencer, er det ofte en udfordring at få skabt ”fælles fodslag” på tværs af faggrupper. Ikke I mit daglige arbejde behandler jeg mange mennesker, mindst om de resultater, organisationen skal præstere, som har fået store problemer pga. stress. Mange af disse og om den indsats, medarbejdere og ledelse skal bidrage tilfælde kan undgås ved en effektiv, forebyggende indsats. med for at få de ønskede resultater. Samtidig ligger der Netop derfor har jeg medvirket til at udvikle Stressbarometer. en udfordring i at få engageret alle, så der skabes læring Stressbarometer bygger på grundig lægefaglig og psykolo- og målbare resultater. KL, FOA og Sundhedskartellet var gisk viden. Man skal gennemføre én test hver 3. måned. for nogle år siden med til at teste og validere FoKUS- Derefter skal man bruge max. 1. minut om dagen til at konceptet - udviklet af Type2dialog - i en organisation registrere sit stressniveau. Stressbarometer giver en hurtig, med 550 ledere og medarbejdere. Resultaterne var ikke seriøs og veldokumenteret viden om stress, og Stressbaro- til at tage fejl af. I organisationen blev der lynhurtigt meter hjælper med at forebygge langvarig stress på skabt engagement og begejstring, for der blev tilført arbejdspladsen. faglig viden i øjenhøjde. Et efterfølgende læringsforløb baseret på spil, leg og humor sikrede, at ny viden blev til adfærdsændringer. Mange kommuner anvender i dag FoKUS-metoden, når der skal arbejdes med kompetence- udvikling i store organisationer. Chef for dokumentation og analyse, Camilla Staal Axelsen, Haderslev Kommune Salgs- og personaledirektør, I Arbejdsmarkedsservice har vi et tæt samarbejde med Jan Larsen, Irma mange lokale virksomheder – og vi ønsker at gå forrest som rollemodeller inden for forebyggelse og sundheds- fremme. Derfor har vi et konstruktivt samarbejde med Type2dialog, som assisterer os med at skabe en Sund- Irma valgte i første omgang at tilbyde Stressbarometer Kultur på Arbejdspladsen. Vi har fx oplevet, at flere kolle- til de 220 ledende medarbejdere ud fra tanken om, at gaer har været langtidssygemeldt på grund af stress. lederne ofte er de mest stressede, og at stress smitter fra Det er ulykkeligt for den enkelte medarbejder og er sam- ledere til medarbejdere og øvrige omgivelser. ”Irma var tidig forbundet med store omkostninger for arbejdsplad- en af to testvirksomheder, og det krævede tålmodighed i sen. Derfor er et af vores indsatsområder ”Livsbalance – starten. Nu er det er en fast del af vores kvartals-afrap- undgå stress”, som skal medvirke til at forebygge stress portering, hvor vi blandt andet gennemgår stress-niveauet og hermed reducere sygefraværet. i de forskellige afdelinger,” fortæller Jan Larsen. ”Hvis Stressbarometer havde været her for seks år siden vil jeg tro, at vi havde reddet en butikschef, der fik en blodprop,” siger han. Irma forventer at anvende stress- barometer i hele organisationen inden udgangen af 2008.
  5. 5. Resultatorienteret SundhedsPartner Type2dialog er en resultatorienteret SundhedsPartner og en veletableret virksomhed i sund udvikling og vækst. Med afsæt i vores kernekompetencer - forebyggelse, sundhedsfremme samt kultur- og kompetenceudvikling FENTZ 27144767 - 0508 - skaber vi dokumenterbare resultater for vores samarbejdspartnere. Vi har et engagement og et livssyn, der matcher vores fem værdier: ”banebrydende, handlekraftige, ordentlige, hjertet med og arbejdsglæde”. Udover ”Livsbalance – undgå stress” leverer vi også koncepter til at reducere sygefravær, Værdibaseret Sundhedsledelse, Sundhedstjek & Samtale, SundhedsSkole, SundhedsBarometer mv

×