Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMAHIRAN BERFIKIR (KPD6034)
TUGASAN INDIVIDU
TAJUK:
PERANCANGAN KURIKULUM (TBL)

SEMESTER 2013/2014
NAMA PENSYARAH:
PROF....
PERANCANGAN KURIKULUM TBL

Mata Pelajaran:PrinsipAkaun

Tahun: 2013

Unit:Aset, LiabilitidanEkuitiPemiliksertaPengelasanny...
Objektifkemahiranberfikir:

mengenaiaset,

Memahamipendedahanawalt
entangaset,
liabilitidanekuitipemilik.
Menganalisasetia...
menyenaraikan

ukuhan, Kad-

asetsemasadanasetb

kadedarandank

ukansemasa,

ad

Dapatmembuatrefleksidenga

liabilitisemas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PERANCANGAN KURIKULUM (TBL) KPD6034 (14DIS2013)

200 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PERANCANGAN KURIKULUM (TBL) KPD6034 (14DIS2013)

  1. 1. KEMAHIRAN BERFIKIR (KPD6034) TUGASAN INDIVIDU TAJUK: PERANCANGAN KURIKULUM (TBL) SEMESTER 2013/2014 NAMA PENSYARAH: PROF. MADYA DR. MARIA SALIH DISEDIAKAN OLEH: MOHD FADLI BIN HASAN (M20122001390) TARIKH: 07 DISEMBER 2013 (SABTU) 1
  2. 2. PERANCANGAN KURIKULUM TBL Mata Pelajaran:PrinsipAkaun Tahun: 2013 Unit:Aset, LiabilitidanEkuitiPemiliksertaPengelasannya Masa:8.05-9.15 pagi (70 minit) Unit + ObjektifPengajaran:Pelajardapatmenyatakan, menyenaraiknsertamembezakanmaksudaset, liabilitidanekuitipemilik. Selainitujugapelajardapatmengelaskan item-item tersebutmengikutkategoriasetsemasadanasetbukansemasa, liabilitisemasadanekuitipemilik. JenisKemahiranBerfikir: banding-beza,sebahagian-seluruh, mengelaskandanmenentukankategori. Topik/Masa HasilPembelajaran AktivitiPembelajara (Konten/Kemahiran/Nilai)) Sumber P&P n TBL ObjektifKemahiranBerfikir Waktu 1 Objektifkandungan: Sebahagian- ContohLapora ( 35minit) Pelajardapat:- seluruhhubungan nkewangan yang yang terdapatdiantaraaset, diberikankepad 1. Menghuraikanmaksu dsetiapkomponendid laibilitidanekuitipem asetiappelajar, alamaset, ilikdalamlaporanke Filempendek, liabiltidanekuitipemil wangan. Gambar ikdalamlaporankewa Menggunakandayap rajahuntukseba ngan. emikiranuntukmeng hagian- 2. Menerangkankepenti kategorikansetiapko seluruhhubung ngansetiapkomponen mponendalamlapora andanPowerpo bagiaset, nkewangan.Guru int. liabilitidanekuitipemi memilihpelajarsecar likdalamlaporankewa arawak ngan. untukmengetahuiten tangpendapatmereka 2 Pentaksiran
  3. 3. Objektifkemahiranberfikir: mengenaiaset, Memahamipendedahanawalt entangaset, liabilitidanekuitipemilik. Menganalisasetiapkompone naset, liabilitidanekuitipemiliksupa yadapatmenentukan, mengelaskannyadanmenyele saikanmasalah. Menjelaskanhubungan di antaraaset, liabilitidanekuitipemilik yang akanmembentukkeseluruhan laporankewangan. Menghuraikansetiapfungsik omponen yang akanmenbentukkeseluruhanl aporankewangan.Secarakese luruhannyapelajardapatmem bangunkankemahiransebaha gianseluruhhubunganberdasarka ncontohlaporankewangan yang diberikan. liabilitidanekuitipem Waktu 2 Objektifkandungan: Banding- (35minit) Pelajardapat:- bezadiantarasetiapko nkewangan ilikdanPelajarmemb erikanpendapatmere kaapabiladipiliholeh guru untuk menjawabsoalan. mponenaset, 1. Menganalisaperbeza andiantarakomponen aset, liabilitidanekuitipemi likdalamlaporankewa ngan. ContohLapora yang liabiltidanekuitipemi diberikankepad likdalamlaporankew anagan. Guru Gambar rajah memintapelajarberbi untuk banding- ncangdi beza, Pop kuiz, dalamkumpulanuntu nota ringkas kmengenalpastidan 3 asetiappelajar, dansoalanpeng
  4. 4. menyenaraikan ukuhan, Kad- asetsemasadanasetb kadedarandank ukansemasa, ad Dapatmembuatrefleksidenga liabilitisemasadanlia manila. nbaikberkaitankomponenase bilitibukansemasaser t, taekuitipemilik. liabilitidanekuitipemilikdala Pelajarjugaperlume mlaporankewangan. mbuattransasksipern Secarakeseluruhannyapelaja iagaan rdapatmembangunkankemah berdasarkankategori iranberfikir banding- yang bezaberdasarkancontohlapor diperolehi.Wakilseti ankewangan yang diberikan apkumpulan Objektifkemahiranberfikir: membentangkanjaw apan yang telahmerekadapatida ripadaperbincangan bersamaahlikumpula ntadi. Guru mengadakan pop kuizmengikutprinsip siapacepatdiadapatd anpelajar yang berjayaakandiberiha diah. 4

×