Trvalo UdržAteľNý Rozvoj

2,031 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
261
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trvalo UdržAteľNý Rozvoj

 1. 1. Trvalo udržateľný rozvoj ako súčasť priemyselnej politiky EU a etický princíp politík EU Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
 2. 2. I. Trvalo udržateľný rozvoj <ul><li>Trvalo udržateľný rozvoj je procesom zmeny, pri ktorej čerpanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia na technologický rozvoj a inštitucionálne zmeny sú vo svojom súlade a zvyšujú súčasný i budúci potenciál na uspokojovanie ľudských potrieb a túžob, za predpokladu, že súčasná generácia bude uspokojovať potreby tak, aby neobmedzila možnosti ďalších generácií uspokojovať svoje potreby. </li></ul><ul><li>Brudtlandova komisia, WorldCommision for Environment, 1987 </li></ul>
 3. 3. Prvky <ul><li>politika ochrany životného prostredia stala integrálnou súčasťou ekonomickej politiky štátu </li></ul><ul><li>dodržiavania princípu spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov a vytvárania bohatstva </li></ul><ul><li>rozvoj , t.j. zahŕňa v sebe širší pojem ako je rast, ekonomického bohatstva, vrátene nefinančných zložiek, akými sú kvalita životného prostredia, úroveň zdravotnej starostlivosti, stav zdravia obyvateľstva, úroveň vzdelania, zamestnanosť a rozdelenie príjmov, občianske a politické práva a slobody </li></ul>
 4. 4. II. Stratégia <ul><li>je zameraná na dôsledné zosúladenie ekonomického rozvoja s ekologickými a sociálnymi princípmi. </li></ul><ul><li>hospodársky rozvoj nesmie byť zameraný iba na kvantitatívny charakter nárastu materiálnej výroby a spotreby, ale aj na kvalitatívny rozvoj, ktorý je cestou k zvyšovaniu ľudského blahobytu </li></ul>
 5. 5. Zameranie na <ul><li>1. potreby, najmä základné potreby chudobných krajín sveta, ktorým je nevyhnutné udeliť prioritu </li></ul><ul><li>2. obmedzenia, vyplývajúce z úrovne techniky a organizácie spoločnosti zamerané na schopnosť životného prostredia uspokojovať potreby súčasnosti a v budúcnosti </li></ul>
 6. 6. Princípy <ul><li>oživenie hospodárskeho rastu </li></ul><ul><li>zmena kvality rastu </li></ul><ul><li>uspokojovanie základných ľudských potrieb </li></ul><ul><li>zaistenie udržateľnej úrovne populácie </li></ul><ul><li>ochrana a obohacovanie základne prírodných zdrojov / miera prirodzenej obnoviteľnosti, trvalo udržateľný výnos/ </li></ul><ul><li>integrácia ekonomických a ekologických aspektov pri rozhodovaní </li></ul><ul><li>reforma medzinárodných ekonomických vzťahov a posilňovania medzinárodnej spolupráce </li></ul>
 7. 7. Dimenzie <ul><li>ekonomická </li></ul><ul><li>ľudská </li></ul><ul><li>ekologická </li></ul><ul><li>4. technologická </li></ul>
 8. 8. Princípy <ul><li>podpory rozvoja ľudských zdrojov </li></ul><ul><li>ekologický </li></ul><ul><li>autoregulačného a sebapodporného vývoja </li></ul><ul><li>efektívnosti </li></ul><ul><li>rozumnej dostatočnosti </li></ul><ul><li>preventívnej opatrnosti a predvídavosti </li></ul><ul><li>rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií </li></ul><ul><li>vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov planéty Zem </li></ul><ul><li>kultúrnej a spoločenskej integrity </li></ul><ul><li>nenásila </li></ul><ul><li>emancipácie a participácie </li></ul><ul><li>solidarity </li></ul><ul><li>subsidiarity </li></ul><ul><li>prijateľných chýb </li></ul><ul><li>optimalizácie </li></ul><ul><li>sociálne, eticky a environmentálne priaznivého hospodárenia, rozhodovania, riadenia a správania </li></ul>
 9. 9. III. Agenda 21 a ekonomický aspekt udržateľného rozvoja <ul><li>manuál pre 21.storočie </li></ul><ul><li>prijatá na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro, konanej 3.až 14.júna 1992 </li></ul><ul><li>akčný plán na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v 21.storočí. </li></ul>
 10. 10. Agenda navrhuje programy, zamerané na obchodu a priemyslu : <ul><li>podpora čistej produkcie </li></ul><ul><li>2. podpora zodpovedného podnikania </li></ul>
 11. 11. 1. Podpora čistej produkcie - prevencia tvorby odpadov a výroby ťažko recyklovateľných produktov, ktoré vplývajú na ekosystémy <ul><li>Cieľom tohto programu je, aby dochádzalo k zavádzaniu technológií, vhodných inžinierskych a manažérskych praktík a budovaniu takého know-how, ktoré by minimalizovali tvorbu odpadov počas životného cyklu výrobkov. Koncept čistej produkcie má dosiahnuť efektívnu prevádzku v každom štádiu životného cyklu. Výsledok sa prejaví vo zvýšenej konkurencieschopnosti podniku, regiónu, štátu. </li></ul>
 12. 12. 2. Podpora zodpovedného podnikania <ul><li>Komplexný prístup všetkých zainteresovaných je v plnení ich úlohy a to: </li></ul><ul><li>Politici majú vytvárať neustále lepšie podmienky pre nezávislý multidisciplinárny výskum a skvalitňovanie podnikateľského prostredia. </li></ul><ul><li>Vedeckotechnická komunita má v spolupráci s verejnosťou a podnikateľskými subjektami vytvoriť plnohodnotné partnerstvo za účelom skvalitňovanie prenikania získaných poznatkov do politiky, štátnej a verejnej správy a urýchľovania komercionalizácie v podnikaní. </li></ul><ul><li>Verejná diskusia o nových technológiách, environmentálnom priemysle má zabezpečiť prenikanie nových poznatkov do širokej verejnosti, zlepšovať spoluprácu </li></ul><ul><li>občan-podnikateľ-vedecká komunita-verejná správa-štátna správa-komisie EÚ </li></ul>
 13. 13. IV. Teória prírodného kapitalizmu Nové myslenie v stratégiach trvalo udržateľného rozvoja <ul><li>Priemyselný kapitalizmus rozoznáva 3 formy kapitálu : </li></ul><ul><li>1.ľudský kapitál - tvorivý </li></ul><ul><li>2.človekom vyrobený – zhmotnený tvorivou činnosťou </li></ul><ul><li>3.finančný kapitál </li></ul><ul><li>Prírodný kapitalizmus znamená posun k  cyklickému reprodukčnému procesu t.j. obchod bude chápaný, ako rozhodujúci spojovací článok pre eko - efektívnu výrobu a udržateľnú spotrebu, alebo transformácie prírodných zdrojov na služby </li></ul>
 14. 14. Stratégia prírodného kapitálu je realizovateľná za 4 podmienok: <ul><li>radikálne zvyšovania produktivity prírodných zdrojov </li></ul><ul><li>biologické mimikry </li></ul><ul><li>ekonomika služieb a tokov </li></ul><ul><li>opakované investovanie do prírodného kapitálu </li></ul>
 15. 15. Radikálne zvyšovanie produktivity prírodných zdrojov <ul><ul><li>prírodný kapitál zahrňuje všetky prírodné zdroje a živé systémy. </li></ul></ul><ul><ul><li>zmenou technológií, výrobných systémov sa dá dosiahnuť zvýšenie produktivity, pričom zvýšená produktivita zdrojov má priamu odozvu na zvyšovanie kvality života o faktor X </li></ul></ul><ul><ul><li>znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>dematerializácia – znižovanie hmotnosti - finálnych výrobkov </li></ul></ul>
 16. 16. 2. Biologické mimikry <ul><li>ide o cieľ úplného vylúčenia odpadov </li></ul><ul><li>koncepcia zero waste - nulový odpad </li></ul><ul><li>zero emissions nulové emisie </li></ul><ul><li>zero failure – nulová chybovosť </li></ul><ul><li>všetky odpady, emisie, vedľajšie produkty výrob sa budú znovu zhodnocovať za účelom nového úžitku </li></ul><ul><li>vylúči sa produkcia toxických látok, nebezpečných látok pre človeka a prírodu </li></ul>
 17. 17. 3. Ekonomika služieb a tokov <ul><li>premena spoločnosti iba o peniazoch na obchodujúcu spoločnosť, v ktorej spotrebitelia získavajú služby v rámci leasingu alebo zapožičaním tovaru a nie jeho kúpou </li></ul><ul><ul><li>flexibilná reakcia na meniace sa preferencie spotrebiteľov </li></ul></ul><ul><ul><li>zainteresované firmy budú zodpovedať za druhotné využitie odpadov </li></ul></ul><ul><ul><li>vznik inteligentného výrobného systému v ktorom budú výrobky chápané nie ako cieľ, ale ako prostriedok </li></ul></ul>
 18. 18. 4. Opakované investovanie do prírodného kapitálu <ul><li>investície budú pôsobiť na produkciu väčšie množstvá ekosystémových služieb, spôsobených prírastkom zásob prírodného kapitálu </li></ul>

×