Energetická Bezpečnosť S R

3,666 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
131
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energetická Bezpečnosť S R

 1. 1. Stratégia energetickej bezpečnosti Ing. Juraj Novák Ministerstvo hospodárstva SR
 2. 2. Úvod <ul><li>Udržateľný hospodársky rast = energetick á bezpečnosť S R = dlhodobá stratégia v horizonte do roku 2030 </li></ul><ul><li>Základné výzvy v oblasti energetiky SR: </li></ul><ul><ul><li>zmena klímy a jej dôsledky, </li></ul></ul><ul><ul><li>vysoká energetická náročnosť hospodárstva, </li></ul></ul><ul><ul><li>relatívne nízky podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie, </li></ul></ul><ul><ul><li>vysoká závislosť od dovozu primárnych zdrojov energie a potreba zabezpečenia spoľahlivosti dodávok, </li></ul></ul><ul><ul><li>rastúce ceny energie na svetových trhoch a konkurencieschopnosť hospodárstva, </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a vývoj a inovácie. </li></ul></ul>
 3. 3. Špecifickosť energetiky <ul><li>elektrina a teplo majú iné postavenie ako bežné komodity na trhu, </li></ul><ul><li>musia sa vyrobiť v reálnom čase spotreby, </li></ul><ul><li>nefunguje liberálne heslo že „trh všetko vyrieši“ a že „všetko sa dá jednoducho kúpiť či doviezť“, </li></ul><ul><li>energetické zdroje sa stali dôležitým nástrojom zahranično- politickej a ekonomickej moci . </li></ul>
 4. 4. Dôležité udalosti <ul><li>reštrukturalizácia podnikov a ich čiastočná privatizácia, </li></ul><ul><li>liberalizácia trhu implementovaním príslušných smerníc a nariadení Európskej únie, </li></ul><ul><li>v rámci prístupového procesu do EÚ sa Slovensko dobrovoľne zaviazalo odstaviť dva reaktorové bloky jadrovej elektrárne V1 (druhý bude odstavený koncom roku 2008), </li></ul><ul><li>(tieto bloky neodstavujeme preto že by sme mali s nimi nejaké technické, bezpečnostné či ekonomické problémy) </li></ul><ul><li>Slovensko sa v oblasti elektriny stane z exportnej krajiny importná, čo nie je dlhodobo prijateľné. </li></ul>
 5. 5. Programové vyhlásenie vlády <ul><li>Vláda si uvedomuje </li></ul><ul><ul><li>energetická bezpečnosť je súčasťou národnej bezpečnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>spoľahlivé zásobovanie energiami môže zaručiť </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>dostatok diverzifikovaných zdrojov elektriny lokalizovaných na území SR </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>dostatok diverzifikovaných dodávok primárnych zdrojov  energie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vybudovanie dostatočnej  kapacity cezhraničných prenosových sietí </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Programové vyhlásenie vlády <ul><li>vypracovanie Stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 </li></ul><ul><li>rozvoj a budovanie efektívnej energetickej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť stabilnú a bezpečnú prepravu a distribúciu energie </li></ul><ul><li>podpora výstavby a prevádzku nových zdrojov na výrobu elektriny vrátane dobudovania 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce </li></ul><ul><li>komplexné riešenie likvidácie  jadrových energetických zariadení </li></ul><ul><li>vypracovanie možností ďalšieho využitia infraštruktúry odstavovanej jadrovej elektrárne V 1 Jaslovské Bohunice </li></ul>
 7. 7. Programové vyhlásenie vlády <ul><li>vyššie využívanie OZE pri výrobe elektriny a tepla, ako aj využívanie biopalív v doprave + motivačné pravidlá </li></ul><ul><li>zníženie energetickej náročnosti vrátane koncepcie energetickej efektívnosti </li></ul><ul><li>efektívne a racionálne využívanie domácich energetických surovinových zdrojov </li></ul><ul><li>podpora možnosti diverzifikácie zdrojov a dopravných ciest pre ropu a zemný plyn </li></ul><ul><li>podmienky pre vybudovanie spojovacích vedení so sústavami okolitých štátov </li></ul><ul><li>posilnenie pozície Slovenskej republiky ako významného partnera  v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a plynu pre Európu </li></ul>
 8. 8. Energetická politika EÚ <ul><li>Ciele: </li></ul><ul><li>bezpečnos ť dodávok </li></ul><ul><li>zabezpečenie konkurencieschopnosti európskych ekonomík a dostupnosti cenovo prístupnej energie </li></ul><ul><li>podpora trval o udržateľného rozvoja a boj proti zmene klímy </li></ul>a.                  
 9. 9. Energetická politika SR <ul><li>Ciele: </li></ul><ul><li>zabezpečenie s maximálnou efektívnosťou bezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite </li></ul><ul><li>z nižovanie podielu hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom produkte – znižovanie energetickej náročnosti </li></ul><ul><li>zabezpečenie takého objemu výroby elektriny, ktorý pokryje dopyt na ekonomicky efektívnom princípe </li></ul>
 10. 10. Stratégia energetickej bezpečnosti SR <ul><li>vznikla s cieľom </li></ul><ul><li>dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku.. </li></ul><ul><li>..zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie </li></ul><ul><li>za prijateľné ceny.. </li></ul><ul><li>..s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť . </li></ul>
 11. 11. Súčasný stav <ul><li>dov oz 90 % primárnych energetických zdrojov najmä z Ruskej federácie </li></ul><ul><li>od r. 1990 do 2003 sa konečná spotreba energie znížila o 30% v dôsledku reštrukturalizácie ekonomiky </li></ul><ul><li>(zo 650 PJ na 465 PJ ) </li></ul><ul><li>energetická náročnosť (v parite kúpnej sily) takmer dvojnásobná v porovnaní s priemerom v OECD </li></ul><ul><li>( 12 PJ / mld. EUR vs 7 PJ/ mld. EUR ) </li></ul><ul><li>s potreba elektrickej energie sa za posledné tri roky zvýšila o 3 %. </li></ul><ul><li>(z 28 572 GWh na 29 624 GWh) </li></ul>
 12. 12. Súčasný energetický mix <ul><li>SR </li></ul><ul><li>EÚ 27 </li></ul>
 13. 14. 03/11/10 Diverzifikácia fosílnych zdrojov <ul><li>Ropa </li></ul><ul><li>Zemný plyn </li></ul><ul><li>Uhlie – železničná a vodná doprava umožňuje vhodnú diverzifikáciu </li></ul><ul><ul><li>hnedé uhlie – významný domáci energetický zdroj </li></ul></ul><ul><ul><li>čierne uhlie – dovoz celého objemu </li></ul></ul>
 14. 15. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania ropou <ul><li>Súčasnosť: </li></ul><ul><li>závislosť na dovoze ropy - 99 % dodávok z RF </li></ul><ul><li>spracovanie ropy na úrovni 5,5 mil. ton/rok </li></ul><ul><li>pokrytie domácej spotreby motorových palív zo strany Slovnaftu, a.s. na cca 60 % </li></ul><ul><li>predpoklad zvýšenia spotreby motorových palív </li></ul><ul><ul><li>v priebehu 15 rokov – 2 násobne vyššia </li></ul></ul><ul><ul><li>do roku 2030 – 2,5 násobne vyššia </li></ul></ul><ul><li>zabezpečenie zásobovania ropou </li></ul><ul><ul><li>ropovodom Družba ropou z RF </li></ul></ul><ul><ul><li>alteratíva ropovodom Adria </li></ul></ul><ul><ul><li>núdzové zásoby ropy a ropných produktov </li></ul></ul>
 15. 16. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania ropou <ul><li>Diverzifikácia zdrojov ropy: </li></ul><ul><li>hlavné zdroje ropy </li></ul><ul><ul><li>Ruská federácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaspická oblasť a Stredný východ </li></ul></ul><ul><ul><li>Severná Afrika </li></ul></ul><ul><li>faktory ovplyvňujúce výber pri diverzifikácii ropy </li></ul><ul><ul><li>technologická konfigurácie rafinérie </li></ul></ul><ul><ul><li>kvalitatívne parametre ropy </li></ul></ul><ul><ul><li>cena ropy </li></ul></ul><ul><ul><li>medzinárodné obchodno-politické súvislosti </li></ul></ul>
 16. 17. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania ropou <ul><li>Možnosti dodávok ropy pre Slovensko </li></ul>
 17. 18. 03/11/10 Zhrnutie diverzifikácie dopravných trás pre ropu 2,0 IKL / Družba 1 3,2 TAL / AWP / Družba 1 (BA – Schwechat) 3,4 Adria / Družba 1 alternatívy trás Možnosti náhrady 6,0 Družba 1 Max. objem prepravy (mil. t ropy/rok) Ropovod systém / ropovodné prepojenia
 18. 19. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania plynom <ul><li>Súčasnosť </li></ul><ul><li>od 1. 7. 2007 všetci odberatelia oprávnenými </li></ul><ul><li>nevhodná štruktúra trhu - vysoká koncentrácia na trhu s plynom </li></ul><ul><li>závislosť na dovoze plynu – 98 % dodávok plynu z RF </li></ul><ul><li>znižovanie spotreby plynu </li></ul><ul><li>význam SR v oblasti tranzitu ruského plynu </li></ul>
 19. 20. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania plynom <ul><li>Diverzifikácia zdrojov plynu </li></ul><ul><li>hlavné zdroje plynu </li></ul><ul><ul><li>Ruská federácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Nórsko </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaspická oblasť a Stredný východ </li></ul></ul><ul><ul><li>Severná Afrika </li></ul></ul><ul><li>faktory ovplyvňujúce výber pri diverzifikácii plynu </li></ul><ul><ul><li>technické možnosti dopravy plynu pre SR </li></ul></ul><ul><ul><li>bezpečnosť a spoľahlivosť zdrojov a dopravných trás </li></ul></ul><ul><ul><li>cena plynu </li></ul></ul><ul><ul><li>medzinárodné obchodno-politické súvislosti </li></ul></ul>
 20. 21. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania plynom <ul><li>Projekty diverzifikácie dodávok plynu v Európe: </li></ul><ul><li>Projekt Nabucco </li></ul><ul><ul><li>Kaspická oblasť a Stredný Východ – predpoklad 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>konzorcium spoločností z Rakúska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Turecka </li></ul></ul><ul><ul><li>kapacita 31 mld. m 3 /rok </li></ul></ul><ul><ul><li>do plynárensko – logistického obchodného centra Baumgarten v Rakúsku </li></ul></ul><ul><li>Projekty LNG </li></ul><ul><ul><li>Adria LNG – ostrov Krk, kapacita 10 mld. m 3 /rok, predpoklad 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Poľsko LNG </li></ul></ul><ul><li>Projekt Blue Stream </li></ul><ul><ul><li>Ruská federácia cez Turecko do Európy </li></ul></ul><ul><ul><li>kapacita 16 mld. m 3 /rok </li></ul></ul><ul><li>Projekt Soth Stream </li></ul><ul><ul><li>Ruská federácia cez Bulharsko do Grécka a Talianska (alt. Rakúsko) </li></ul></ul><ul><ul><li>kapacita 30 mld. m 3 /rok </li></ul></ul><ul><li>Projekt Nord Stream </li></ul><ul><ul><li>Ruská federácia popod Baltik do Nemecka </li></ul></ul><ul><ul><li>kapacita 27,5 mld. m 3 /rok (2010), cieľová kapacita 55 mld. m 3 /rok </li></ul></ul>
 21. 22. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania plynom <ul><li>Alternatívy dopravy plynu z Kaspickej oblasti, Stredného východu a Ruska </li></ul><ul><li>- projekty Nabucco, Blue Stream a South Stream </li></ul>
 22. 23. 03/11/10 Bezpečnosť zásobovania plynom <ul><li>Bezpečnosť technických zariadení: </li></ul><ul><li>prepravná sieť </li></ul><ul><li>distribučná sieť </li></ul><ul><li>integrita a rozvoj sietí a ich vyváženosť </li></ul><ul><li>štandard prevádzkovateľov sietí pre bezpečnosť sietí </li></ul><ul><li>efektívne využívanie existujúcich sietí </li></ul>
 23. 24. 03/11/10 Energetická efektívnosť <ul><li>Súčasný stav </li></ul><ul><li>energetická náročnosť v SR je v súčasnosti napriek poklesu výrazne vyššia oproti EÚ-15 </li></ul><ul><li>historicky vysoko energeticky náročná štruktúra priemyslu </li></ul><ul><li>bariéry pre uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti: </li></ul><ul><ul><li>týkajúce sa politiky, právneho a regulačného rámca, </li></ul></ul><ul><ul><li>týkajúce sa inštitucionálneho rámca, </li></ul></ul><ul><ul><li>rozpočtové, daňové a cenové bariéry, </li></ul></ul><ul><ul><li>bariéry informovanosti. </li></ul></ul>
 24. 25. 03/11/10 Energetická efektívnosť <ul><li>Ciele a opatrenia </li></ul><ul><li>dosiahnuť postupné zníženie energetickej náročnosti na úroveň priemeru pôvodných 15 členských štátov EÚ </li></ul><ul><li>dosiahnuť ročné úspory 4 135 TJ/rok => 1% priemernej ročnej konečnej spotreby podľa smernice 2006/32/ES o energetických službách </li></ul><ul><li>Koncepcia energetickej efektívnosti SR </li></ul><ul><li>horizontálne opatrenia a konkrétne opatrenia pre jednotlivé sektory- priemysel, domácnosti, služby, doprava, pôdohospodárstvo </li></ul>
 25. 26. 03/11/10 Energetická efektívnosť <ul><li>Možnosti a opatrenia </li></ul><ul><li>financovanie: </li></ul><ul><ul><li>Fond energetickej efektívnosti – verejná aj súkromná sféra, </li></ul></ul><ul><ul><li>štrukturálne fondy- OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast, </li></ul></ul><ul><ul><li>banky (napr. úverová linka EBRD) </li></ul></ul><ul><li>doplnenie politického, právneho a inštitucionálneho rámca </li></ul><ul><li>monitorovací systém, informačné kampane </li></ul><ul><li>sektorové aj horizontálne opatrenia definované v Národných akčných plánoch (každé tri roky) </li></ul>
 26. 27. Nové zdroje Elektroenergetika <ul><li>Inštalovaný výkon SR v r.2006 Výroba elektriny SR v r.2006 </li></ul><ul><li>Celková spotreba SR v r. 2006 – 29 624 GWh </li></ul><ul><li>Inštalovaný výkon SR v r. 2006 – 8157 MW </li></ul>
 27. 28. Vznikajúce problémy elektroenergetiky <ul><li>každoročný úbytok disponibilných inštalovaných výkonov v SR (do r. 2010 - 1370 MW; do r. 2030 – 3855 MW, t.j. 56 % oproti r. 2006). </li></ul><ul><ul><li>dôvody: medzin. záväzky, zastaranosť, environmentálne kritériá </li></ul></ul><ul><ul><li>dôsledky: rast cien silovej elektriny, problémy zabezpečenia podporných služieb </li></ul></ul><ul><li>úbytok inštalovaných výkonov v EÚ </li></ul><ul><li>negatívny vplyv poplatkov za emisie na ceny elektriny </li></ul><ul><li>rizikovejšia dostupnosť palív, cenový vývoj palív je ovplyvnený celkovým vývojom svetových cien </li></ul>
 28. 29. Predpokladaný vývoj spotreby elektriny <ul><li>Do roku 2030 sa predpokladá nárast spotreby elektriny o 13,5 TWh, t.j. takmer 46 % nárast oproti súčasnej spotrebe </li></ul>50 544 45 990 41 530 37 121 32 815 29 624 28 572 GWh vysoký scenár 2,3% 43 112 40 418 37 534 34 713 31 892 29 624 28 572 GWh referenčný scenár 1,6% 35 987 34 603 33 330 32 008 30 379 29 624 28 572 GWh nízky scenár 0,8 % 2030 2025 2020 2015 2010 2006 2005 Rok
 29. 30. Požiadavky na pokrytie deficitu Potreba 6600 MW nových výkonov a približne 29 TWh vo výrobe
 30. 31. Predpokladané zdroje 6648 5918 3838 2218 1876 569 MW Spolu 600 600 600       MW PVE Ipeľ 2100 1400 1000 700 566 263 MW Obnoviteľné zdroje 1642 1612 1132 412 204 142 MW Tepelné el. a kogenerácia 2306 2306 1106 1106 1106 164 MW Jadrové elektrárne 2030 2025 2020 2015 2013 2010   Rok
 31. 32. Investície do roku 2030 <ul><li>cca 460 mld. Sk </li></ul><ul><ul><ul><li>obnoviteľné zdroje energie 44 % </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jadrové zdroje 36% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tepelné zdroje 15% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ 5% </li></ul></ul></ul>
 32. 33. Porovnanie investícií a výroby <ul><li>Vysoká investičná náročnosť OZE </li></ul><ul><ul><li>polovica všetkých investícií do nových prírastkov kapacít </li></ul></ul><ul><ul><li>výroba elektriny nedosiahne ani jednu pätinu </li></ul></ul>
 33. 34. Obnoviteľné zdroje energie (OZE) <ul><li>Definícia OZE </li></ul><ul><li>Zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí </li></ul><ul><li>Druhy </li></ul><ul><li>biomasa (vrátane biopalív a bioplynu) </li></ul><ul><li>slnečná energia </li></ul><ul><li>vodná energia </li></ul><ul><li>veterná energia </li></ul><ul><li>geotermálna energia </li></ul>
 34. 35. OZE ako trvaloudržateľné riešenie <ul><li>OZE a energetická bezpečnosť </li></ul><ul><ul><li>domáce zdroje </li></ul></ul><ul><ul><li>diverzifikované </li></ul></ul><ul><ul><li>decentralizované </li></ul></ul><ul><li>OZE a trvaloudržateľný rozvoj </li></ul><ul><ul><li>fosílne palivá sú vyčerpateľné a teda nespĺňajú podmienku trvalej udražateľnosti </li></ul></ul><ul><li>OZE a globálne otepľovanie </li></ul><ul><ul><li>neemitujú skleníkové plyny </li></ul></ul>
 35. 36. Prehľad cieľov na úrovni EÚ
 36. 37. Súčasný stav OZE v SR <ul><li>využívanie OZE 34 PJ </li></ul><ul><ul><li>biomasa 17 PJ </li></ul></ul><ul><ul><li>vodná energia 17 PJ </li></ul></ul><ul><ul><li>ostatné menej ako 0,5 PJ </li></ul></ul><ul><li>4,3 % podiel OZE na domácej spotrebe energie ( cca 800 PJ ) </li></ul><ul><li>17 % podiel výroby elektriny na spotrebe elektriny </li></ul><ul><li>2,5 % podiel biopalív na spotrebe motorových palív </li></ul>
 37. 38. Ročné využitie OZE
 38. 39. Biomasa – najperspektívnejší zdroj
 39. 40. Finančná podpora <ul><li>Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach </li></ul><ul><li>vyčlenenie 100 mil. Sk </li></ul><ul><li>podpora domácnosti pre </li></ul><ul><ul><li>s lne čné kolektory : 3 000 Sk /m2 </li></ul></ul><ul><ul><li>kotly na biomasu : 25 % z ceny zariadenia </li></ul></ul><ul><li>Využívanie Štrukturálnych fondov </li></ul>
 40. 41. Budúcnosť biomasy rok 2005: 2,0 % rok 2010: 3,7 % rok 2015: 6,0 %
 41. 42. Výroba elektriny z OZE Rok Výroba v GWh Podiel na spotrebe elektriny 2004 291 1 % 2010 1 240 4 % 2015 2 300 7%
 42. 43. Výroba tepla z OZE
 43. 44. Budúcnosť OZE <ul><li>12% v roku 2020 (100 PJ) </li></ul><ul><li>21% v roku 2030 (180 PJ) </li></ul>
 44. 45. Zhrnutie OZE <ul><li>Najvyšší nárast využívania </li></ul><ul><li>Biomasa: výroba tepla – náhrada zemného plynu </li></ul><ul><li> kombinovaná výroba elektriny a tepla (aj ako bioplyn) </li></ul><ul><li> výroba biopalív </li></ul><ul><li>Slnečná energia: výroba teplej úžitkovej vody a solárne chladenie (výroba elektriny po r. 2015) </li></ul><ul><li>Vodná energia: výroba elektriny </li></ul><ul><li>Geotermálna energia: centrálne zásobovanie teplom </li></ul>
 45. 46. Centr um pre výskum OZE <ul><li>Dôvody zriadenia: </li></ul><ul><li>p oskytn úť vedeckú a technickú podporu pre rozhodovanie v smerovaní výskumu a vývoja OZE, </li></ul><ul><li>koordinovať výskumné úlohy a napomôcť prenášať výsledky do praxe </li></ul><ul><li>integrácia OZE do energetiky nákladovo efektívnym spôsobom </li></ul><ul><li>zrýchlenie prenosu inovatívnych technológií. </li></ul><ul><li>  Príležitosti: </li></ul><ul><li>možnosť presadenia sa SR v oblasti solárneho chladenia, biopalív 2.generácie a organických fotovoltaických článkov </li></ul><ul><li>možnosť poskytn utia zázemi a pre ďalšiu výrobu s vysokou pridanou hodnotou. </li></ul>
 46. 47. Doba kamenná sa neskončila preto, že došiel kameň. Doba fosílnych palív sa neskončí preto,... ..ale, že sa využijú trvaloudržateľné riešenia ! <ul><li>Záver .. </li></ul><ul><li>n ovak @economy.gov.sk </li></ul>

×