Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball de recerca 4. part 2.

480 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El treball de recerca 4. part 2.

 1. 1. El treball de recerca 4 Redacció de la Memòria 2a. part batx 11-12 INS. F.X. Lluch i Rafecas
 2. 2. Redacció i presentació formal de la memòria escrita • Redacció, llengua i estil • Puntuació i altres signes gràfics • Fórmules per presentar les diferents parts de la memòria • Connectors i organitzadors textuals • Compaginació • Divisions del text: els títols • Tipus de lletra: rodona, negreta, cursiva, versaleta • Numerals: xifres i lletres • Abreviatures i símbols • Bibliografia i webgrafia • Esquematització i resum
 3. 3. Compaginació• Fulls blancs DN-A 4, vertical, per 1 ó 2 cares• Text justificat• 4 marges. Exterior de 3cm, dret 2,5cm, superior i inferior de almenys 3cm• Usar la mateixa família de lletres tota la memòria, d11- 12 punts de cos al text principal• Notes a peu de pàgina -separades del text principal per un filet-, els peus dil·lustracions o gràfics i les citacions de 9-10 punts• Interlineat d1 espai i mig• Pàgines de 30-32 ratlles de 65-70 caràcters• No deixar mai una sola línia dun paràgraf al començament o final duna pàgina• Numerar les pàgines correlativament des de líndex fins al final, inclosos la bibliografia i annexos.
 4. 4. Compaginació 2• Text justificat: – Amb tabulació sense separació entre paràgrafs – Sense tabulació amb separació duna línia entre paràgrafs• Les citacions es presenten sagnades (més espai a lesquerra) i amb cos de lletra i interlineat més petits.
 5. 5. Divisions dels texts: els títols• La divisió en capítols, apartats, subapartats, etc., numerats i titulats ha de reflectir lestructura de la memòria• Hi ha diversos estils de presentació formal. Un exemple:• títol de treball,• títol de capítol,• títol dapartat,• títol de subapartat1,• títol de subapartat2 La premsa dinformació general avui Arial 18 punts negreta 1 Dos models de diari Arial 14 punts negreta 1.1 El diari informatiu Arial 12 punts negreta 1.1.1 Format Arial 11 punts negreta 1.1.1.1 Format apaïsat Arial 11 punts rodona
 6. 6. Tipus de lletra• Mai no shi usa el subratllat (ni en els títols)• Negreta: títols i subtítols• VERSALETA: a la bibliografia i notes de peu per als cognoms dels autors dobres consultades o citades, o la institució o organisme a qui correspon una obra• Cursiva: – Títol de publicacions diverses (llibres, pel·lícules, música, DVD, pintures, sèries de TV, etc., obres de creació diversa) – Expressions o paraules dun altre idioma – Nom científic de plantes i vegetals (amb majúscula inicial)
 7. 7. Tipus de lletra• Cursiva: – Expressions o paraules mal escrites expressament, dargot, clarament de registre col·loquial o popular i dialectalismes dàmbit molt reduït – Lletres dordre, seguides del parèntesi de tancament usades en les enumeracions superposades – En els quadres, els mots que expressen conceptes per diferenciar-los del contingut – Paraules o expressions sobre les quals es dóna una informació lingüística – Símbols de magnituds i termes algebraics en textos i fórmules matemàtiques (a les fórmules químiques sescriuen amb rodona)
 8. 8. Numerals: xifres i lletres• Quantitats, especialment les de dos o més nombres amb xifres. Shi escriu un . cada tres xifres des de la dreta.• Quantitats del 0 al 9 es poden escriure amb lletres, si NO expressen decimals (separats amb ,) mesures o percentatges.• Si en una frase o text tenim sèries amb números que poden anar en text i daltres no, tots en xifres.• Llistes, quadres, gràfics, taules estadístiques, etc.: xifres• Per evitar nombres molt llargs, els zeros es substitueixen per milions o bilions (15 milions)
 9. 9. Numerals: xifres i lletres• Frases fetes: amb lletres els numerals de (van caure quatre gotes)• Els nombres que individuen els elements duna sèrie: amb xifra in sense . en els milers (el 31 de gener, lany 2012)• Períodes cronològics i correlacions numèriques: separades amb guionet (la temporada 2008-2009)• Data: el dia en xifres, el mes en lletres i lany en xifres (el 16 de novembre de 2010)• Hores: amb xifres si indiquen un moment exacte; si no és així, amb lletres amb el sistema de quarts (de 9,30 a 13,30; obren a dos quarts de nou)• Temps esportius amb xifres (temps del vencedor: 3h 21 min 46s)
 10. 10. Numerals: xifres i lletres• Dècades: amb lletres i en singular (la música dels vuitanta)• Dates desdeveniments històrics en lletres (lOnze de setembre)• Ordinals abreujats: xifra seguida de lúltima lletra (2a avaluació)• Segles, numerals darrera reis i papes, davant congressos, simposis, jornades, competicions, fires, festivals, etc.: xifres romanes i versaleta (segle XIX, Pere III, XI Congrés dEducació)
 11. 11. Numerals: xifres i lletres• NO començar un títol o frase amb numerals en xifres (un total de 30 alumnes es van presentar a la prova; NO 30 alumnes es van presentar a les proves)• Cal apostrofar larticle davant els numerals que comencen per vocal (l1 de setembre)• NO deixar un espai en blanc entre els numerals i els símbols o abreviatures que els segueixen (30%, 25ºC, 10km, 2h15min3s)

×