Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball de recerca 1

1,031 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El treball de recerca 1

 1. 1. El treball de recerca 1 Introducció 1r batx 11-12 INS. F.X. Lluch i Rafecas
 2. 2. Activitats necessàries• Observar • Rigor• Experimentar • Organització• Documentar-se • Metodologia• Analitzar • Habilitat • Objectiu: arribar, en qualsevol àmbit, a algun coneixement nou sobre un tema poc explorat o poc conegut.
 3. 3. Etapes del TdR• Tria i delimitació del tema• Planificació de la recerca• Documentació i activitats de camp• Anàlisi i interpretació de dades• Redacció de la memòria escrita• Exposició oral
 4. 4. Tria i delimitació del tema• Fixació de l’objectiu i hipòtesi de partida – Tema que ens interessi personalment – Ja en tenim certs coneixements – Podrem tirar endavant la recerca?• Elaboració de l’esquema provisional – Posem límits a la nostra investigació • El que interessa és arribar al fons d’una qüestió de manera concreta i original; no es tracta de fer grans descobriments.
 5. 5. Planificació de la recerca• Especificació de les activitats previstes, dels recursos, dels materials, de la bibliografia/webgrafia, dels mètodes o tècniques que s’hi usaran, d’acord amb les característiques del treball (d’experimentació o d’observació)• Cal tenir en compte el temps de què disposem i com el distribuïm.
 6. 6. Documentació i activitats de camp• Aconseguir informació i organitzar-la• No ens limitarem a la cerca d’internet o bibliogràfica, haurem d’obtenir dades amb activitats de camp: • Observant directament i mesurant • Entrevistant o enquestant persones • Classificant, definint o descrivint fets, fenòmens o objectes • Fent experiments
 7. 7. Anàlisi i interpretació de dades• Identificar allò que és més significatiu• Trobar possibles relacions o regularitats• Evolució de les dades i possibles factors• Confirmen, modifiquen o desmenteixen la hipòtesi? •Rigor en la recollida de dades •Cal fer l’anàlisi quan ja disposem de totes les dades necessàries sobre un aspecte o període temporal concret
 8. 8. Redacció de la memòria escrita• Document amb una estructura i presentació formal preestablertes que ha de reflectir tota la nostra recerca• Llargada recomanada de 50/60 fulls A4, sense comptar-hi els annexos. •Llarg no vol dir bo. Un recull d’informacions de llibres, pàg. web, sense activitats de camp, ni anàlisi o interpretació NO és un bon treball. •20/25 pàgines poden ser el reflex d’un bon treball.
 9. 9. Exposició oral• Davant d’un tribunal de 3 professors, que demanen aclariments i fan l’avaluació de la totalitat del TR• Durada màxima: 20 + 5 min• Presentació estructurada i sintètica del procés i resultats: » Tria del tema » Hipòtesi de partida » Metodologia utilitzada » Activitats realitzades » Dificultats que ha calgut superar » Resultats obtinguts, etc.

×