Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TТ-7844 MOН: Авто замын салбарын  чадавхийг бэхжүү лэх тө слийн     танилцуулгаТө слийн багийн дэд ахлагч Я.Очирсү х...
Тө слийн талаар Төслийн нэр нь:Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүү лэх    Техникийн туслалцааны тө сө л Төслийг Азий...
Викроү дсийн талаар Викроүдс гэж ямар байгууллага вэ?:  Австрали улсын Виктория муж улсын Авто замын асуудал хариуцсан...
Викроү дсийн талаар4
Тө слийн зорилго Төслийн зорилгыг 4 чиглэлээр хураангуйлж болно:   – Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх    дун...
Тө слөө с гарах ү р дү н Ү р дү н 1: Авто замын байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалт ба хүний нөөцийг бэхжүүлэх Ү р ...
Тө слөө с гарах ү р дү н Ү р дү н 6: Улаанбаатар хотын авто замын засвар    арчлалтын   стратеги   ба стандарту...
Тө слийн тө лө влө гөө Төсөл 2 үе шаттай байна: – 1-р үе шатанд замын салбарт хамаардаг төрийн  байгууллагуудын бодлог...
Голлох ү йл ажиллагаа Авто замын менежментэд шаардлагатай стандартууд ба удирдамжуудыг боловсруулах –үүний жишээнд замы...
Баярлалаа
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Road Sector Capacity Development Project Introduction for Annual Road Managers' Forum 23Mar12 Mon

542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Road Sector Capacity Development Project Introduction for Annual Road Managers' Forum 23Mar12 Mon

 1. 1. TТ-7844 MOН: Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүү лэх тө слийн танилцуулгаТө слийн багийн дэд ахлагч Я.Очирсү хАвто замын салбарын удирдах ажилтны зө влө гөө н2012-03-23 Улаанбаатар
 2. 2. Тө слийн талаар Төслийн нэр нь:Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүү лэх Техникийн туслалцааны тө сө л Төслийг Азийн Хөгжлийн Банк санхүүжүүлж байгаа Төслийн багт 11 зөвлөх ажиллах ба эдний 6 нь дотоодын зөвлөх 5 нь олон улсын зөвлөх байна Төслийн үйл ажиллагаа 2012 оны 2-р сард эхэлсэн ба 2013 оны 11-р сард хэрэгжиж дуусна2
 3. 3. Викроү дсийн талаар Викроүдс гэж ямар байгууллага вэ?: Австрали улсын Виктория муж улсын Авто замын асуудал хариуцсан төрийн байгууллага. 1913 онд байгуулагдсан Викроү дсийн замын сү лжээ: 7 бүс нутагт (засаг захиргааны дүүрэгт) хотын болон орон нутгийн замыг хариуцан ажилладаг – 24,500 зорчих хэсгийн урт/ км – 54,000 зорчих эгнээний урт/ км 3
 4. 4. Викроү дсийн талаар4
 5. 5. Тө слийн зорилго Төслийн зорилгыг 4 чиглэлээр хураангуйлж болно: – Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нь Монгол улсын засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх – Замын барилгын, зөвлөх үйлчилгээний болон замын засвар арчлалтын чиглэлд “ажлын байран дээрх сургалтыг” явуулахад анхаарах – Замын менежментэд олон улсын туршлага ба стандартыг нэвтрүүлэх – Технологийг хөгжүүлэх ба шинэ технологи 5 нутагшуулах чадавхийг бий болгох
 6. 6. Тө слөө с гарах ү р дү н Ү р дү н 1: Авто замын байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалт ба хүний нөөцийг бэхжүүлэх Ү р дү н 2: Авто замын сангийн бүтцийг өөрчлөх ба Авто замын зөвлөлийг дахин байгуулах Ү р дү н 3: АЗГ-ын төслийн менежмент ба худалдан авалтын чадавхийг нэмэгдүүлэх Ү р дү н 4: Зөвлөхийн үйл ажиллагааг аутсорсингоор хийдэг тогтолцоог бүрдүүлэх Ү р дү н 5: Авто замын ээлжит засварын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
 7. 7. Тө слөө с гарах ү р дү н Ү р дү н 6: Улаанбаатар хотын авто замын засвар арчлалтын стратеги ба стандартуудыг тодорхойлох Ү р дү н 7: АЗГ-ын төслийн төлөвлөлт ба үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх Ү р дү н 8: Тогтмол ба давтан сургалтын хөтөлбөрийг бий болгох Ү р дү н 9: Авто замын салбарт технологи нутагшуулах дотоодын чадавхыг сайжруулах Ү р дү н 10: Хөтөлбөрийн үр дүнг хянах ба Олон нийтэд хүргэх
 8. 8. Тө слийн тө лө влө гөө Төсөл 2 үе шаттай байна: – 1-р үе шатанд замын салбарт хамаардаг төрийн байгууллагуудын бодлогын болон институци бүтцийн өөрчлөлтийн талаар–үүнд замын сангийн хувилбарууд, АЗГ-ын менежментийн өөрчлөлт, үр дүнг үнэлэх үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх болон худалдан авалтын аргууд зэрэг асуудлууд хамаарна; – 2-р үе шатанд харилцан зөвшилцсөн өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх – үүнд замын ээлжит засварын хөтөлбөр, барилгын зөвлөх үйлчилгээг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх, технологийн хүрээлэн байгуулах болон Авто замын зөвлөлийг дахин байгуулах асуудлууд хамаарна Төслийн хугацааны туршид сургалтыг зохион байгуулах болно.
 9. 9. Голлох ү йл ажиллагаа Авто замын менежментэд шаардлагатай стандартууд ба удирдамжуудыг боловсруулах –үүний жишээнд замын барилгын ажлын менежмент ба замын засвар арчлалтын асуудлууд багтана Авто замын тухайн хуулинд оруулах өөрчлөлтөнд зөвлөмж өгөх Авто замын ажлын санхүүжилтийн зохицуулалтыг нягтлан үзэх ба Авто замын зөвлөлийг байгуулах Замын барилгын ажил ба засвар арчлалтын аргуудаар сургалт явуулах ФИДИК-ийн стандартуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлд худалдан авалтын асуудлаар сургалт явуулах
 10. 10. Баярлалаа

×