Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prilagodbe za učenike s posebnim obrazovnim potrebama

7,973 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Prilagodbe za učenike s posebnim obrazovnim potrebama

 1. 1. Prilagodbe u nastavi njemačkog jezika za učenike s posebnim obrazovnim potrebama Tamara Jančevski, prof. rehabilitator Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije
 2. 2. Učenik s posebnim obrazovnim potrebama <ul><li>Dijete s teškoćama </li></ul><ul><li>u razvoju ................... </li></ul>Učenik s posebnim obrazovnim potrebama Osoba s invaliditetom <ul><li>oštećenje vida </li></ul><ul><li>oštećenje sluha </li></ul><ul><li>poremećaji glasovno-jezično-govorne komunikacije </li></ul><ul><li>motorički poremećaji i kronične bolesti </li></ul><ul><li>snižene intelektualne sposobnosti </li></ul><ul><li>poremećaji pažnje/hiperaktivnost </li></ul><ul><li>specifične teškoće učenja </li></ul><ul><li>poremećaji u ponašanju i emocionalni poremećaji </li></ul><ul><li>poremećaji iz autističnog spektra </li></ul>
 3. 3. Učenik s posebnim obrazovnim potrebama <ul><li>svako dijete koje ima teškoće u učenju (znatno veće od svojih vršnjaka), zbog čega mu je potrebna posebna odgojno- obrazovna podrška </li></ul><ul><li>najčešće su to učenici usporenog kognitivnog razvoja </li></ul>
 4. 4. Učenici usporenog kognitivnog razvoja Učenici s lakom mentalnom retardacijom Učenici graničnih intelektualnih sposobnosti Učenici iz kulturalno deprivirane sredine
 5. 5. IOOP <ul><li>za svakog učenika s posebnim obrazovnim potrebama treba izraditi Individualizirani odgojno- obrazovni program (IOOP) </li></ul><ul><li>Program izrađuju učitelji i stručni suradnici škole, a roditelji trebaju biti upoznati s time </li></ul>
 6. 6. Koraci u izradi IOOP <ul><li>Inicijalna procjena </li></ul><ul><li>Plan/program podrške </li></ul><ul><li>Vrednovanje i ocjenjivanje </li></ul>
 7. 7. Inicijalna procjena <ul><li>navesti učenikove </li></ul><ul><li>sposobnosti, </li></ul><ul><li>vještine, </li></ul><ul><li>potrebe, </li></ul><ul><li>interese i </li></ul><ul><li>predznanja </li></ul><ul><li>(jake strane, a zatim slabe strane) značajne unutar nastavnog predmeta </li></ul><ul><li>suradnja s profesorom hrvatskog jezika </li></ul>
 8. 8. Plan/program podrške <ul><li>Učenici usporenog kognitivnog razvoja imaju teškoća u području: </li></ul><ul><li>slušne i vidne percepcije </li></ul><ul><li>pamćenja </li></ul><ul><li>pažnje </li></ul><ul><li>mišljenja </li></ul><ul><li>govorne recepcije i ekspresije </li></ul><ul><li>i </li></ul><ul><li>adaptivnom ponašanju </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Prilagođavaju se nastavni sadržaji, vrijeme potrebno za savladavanje određenog nastavnog sadržaja, razina usvajanja nastavnog sadržaja te nastavne metode, oblici i sredstva rada </li></ul><ul><li>S obzirom na utvrđene sposobnosti i teškoće učenika primjenjuju se razni postupci prilagođavanja </li></ul>
 10. 10. Postupci prilagođavanja <ul><li>SADRŽAJ </li></ul><ul><li>Usvajanje manjeg broja činjenica (naročito apstrakcija) </li></ul><ul><li>Povezivanje sadržaja sa svakodnevnim životom </li></ul><ul><li>Duže vremensko razdoblje za usvajanje nekih tema </li></ul><ul><li>Koristiti prerađene, sažete, jednostavnije tekstove </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Složene pojmove i zadatke razložiti i savladavati po koracima </li></ul><ul><li>Poučiti učenika da izrađuje kognitivne mape </li></ul><ul><li>Stupnjevito pružanje pomoći s namjerom postupnog poticanja sve veće samostalnosti u radu </li></ul>
 12. 12. <ul><li>SREDSTVA </li></ul><ul><li>postupno uvođenje u apstraktan način mišljenja (neposredna stvarnost- slika- simbol) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Individualizirani nastavni listići - </li></ul><ul><li>- izdvojiti bitno i izostaviti suvišne detalje na crtežima i slikama </li></ul><ul><li>- u tekstu povećati razmake </li></ul><ul><li>- istaknuti važno uokvirivanjem, uokvirivanjem, podcrtavanjem , mijenjanjem boje tiska/papira </li></ul><ul><li>- zadavati manji broj zadataka i rasporediti ih po težini (lakši- teži- lakši) </li></ul>markiranjem
 14. 14. <ul><li>METODE </li></ul><ul><li>Metoda demonstracije, crtanja i praktičnog rada </li></ul><ul><li>Kod usmenog izlaganja približiti se učeniku, primijeniti kraće i razgovijetne rečenice s poznatim ili objašnjenim novim riječima uz slikovno predočavanje sadržaja te češće ponavljati i provjeravati razumijevanje </li></ul><ul><li>U razgovoru pomagati učeniku pomoćnim pitanjima </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kod čitanja može biti potrebno primjereno uključivanje i korištenje orijentira </li></ul><ul><li>Omogućiti prepisivanje u dijelovima ili istaknuti samo rečenice bitne za prepisivanje </li></ul><ul><li>Kod diktiranja prilagoditi tempo i dužinu izlaganja ili provoditi selekcionirano diktiranje </li></ul><ul><li>Dati kompozicijske smjernice za samostalne pismene radove te podsjetiti na osnovna pravopisna pravila i oblike u kojima učenik najčešće griješi </li></ul>
 16. 16. <ul><li>OBLICI RADA </li></ul><ul><li>Omogućiti pomoć drugih učenika- točno reći kome se i kako obratiti </li></ul><ul><li>Koristiti različite oblike grupnog rada </li></ul>
 17. 17. Vrednovanje i ocjenjivanje <ul><li>Češće kraće provjere manjih nastavnih cjelina </li></ul><ul><li>U pismenim ispitima znanja koristiti zadatke nadopunjavanja, uspoređivanja, dvočlanog ili mnogočlanog izbora </li></ul><ul><li>Ocjenjivati u usporedbi s inicijalnim predznanjem, a ne s ostatkom razreda </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Provjeravanje i ocjenjivanje treba djelovati poticajno na učenika </li></ul><ul><li>Razraditi motivacijski plan ako je potrebno </li></ul><ul><li>Razvijati sposobnost samoocjenjivanja </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Svaki učenik s posebnim obrazovnim potrebama zaslužuje njemu primjereno školovanje! </li></ul>
 20. 20. Literatura <ul><li>Ivančić, Đ., Stančić Z.: Didaktičko- metodički aspekti rada s učenicima s posebnim potrebama (iz knjige “Do prihvaćanja zajedno: integracija djece sa posebnim potrebama”) </li></ul><ul><li>www.mzos.hr- Učenici s posebnim obrazovnim potrebama </li></ul><ul><li>S vama, polugodišnjak Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”, broj 4/5 (2006./2007.) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Guberina- Abramović, D.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj školi, Šk, Zg, 2005. </li></ul>

×