Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

(±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢)

²ïã çÜU¼¢Ï¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢)
à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï...
A-1

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢
¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï
§SH¢}¢è, ãG…GÚ¼ï ...
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

A-3

²¢Î ΢à¼

΢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢-H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ „ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú
Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢...
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

A-4

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

A-5

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

A-6

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

A-7

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢

©G‹±¢Ý

„ÈGUãG¢
±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

A-8

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢

:

}¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜUè çÝIJ¼ ©S¢ ÜïU ¥G}¢H S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J

΢ï }¢-ÎÝè Èê U H : ...
A-9

“¼S¢Ã±éÚï }¢ÎèÝ¢ ÜUèçÁ¢²ï” ÜïU

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï
Ý¢’¼ ÐÉGÝï ÜUè Ó¢¢ñÎã çÝIJ¼ï´
 ¥ËH¢ã ± ÚS¢...
A-10

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

“Ý¢’¼ï ÚS¢êHï ТÜU” Üï U 10 ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï
Ý¢’¼ S¢éÝÝï ÜUè ÎS¢ çÝIJ¼ï´
 ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH

Ü...
A-11

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

}¢éÝ¢Á¢¢¼¢ï´, Ý¢’¼¢ï´ ¥¢ñÚ }¢‹ÜGUÏ¢¼¢ï´ ÜU¢ }¢é¥Gœ¢GÚ }¢é¥Gœ¢GÚ }¢-ÎÝè x¢éHÎS¼¢

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à...
A-12

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ý¢}¢ çÜU¼¢Ï¢ : ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢
}¢é¥çËHÈGU : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼ ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼ Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §S...
A-13

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

§ç‹¼S¢¢Ï¢

ãGSS¢¢ÝéH çã‹Î §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý

¥¢ñÚ

ãÚ ©S¢ Ý¢’¼ x¢¢ï ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢Ý §SH¢}¢...
ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´

A-14

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Üé U À ±S¢¢§Hï Ï¢çwG à ¢à¢ Üï U Ï¢¢Úï }¢ï ´ . ...

}¢ïÚï ...
ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´

A-15

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

S¢ï ࢢ»¥G ã¢ï Ó¢éÜU¢ ãñ J Á¢¢ï Á¢¢ï ÜUH¢}¢ }¢é²SS¢Ú ¥¢ S...
ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´

A-16

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ó¢êæçÜU ÜéUÀ ¼ÏÎèçH²¢æ |¢è ±¢ÜGïU¥G ãé§ü ãñ´ çHã¢Á¢G¢ Ý¢’...
ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´

A-17

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÜïU ÜUH¢}¢ }¢ï´ ²ÜGUèÝè ¼G¢ñÚ ÐÚ à¢Ú-§Gü x¢G-H¼Gè ã¢ï ¼¢ï...
ÈGïUãçÚS¼

1

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÈG ï U ãçÚS¼
©G‹±¢Ý

Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ
Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ïæ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ÜUè Á¢¢Ýï
±¢Hè...
ÈGïUãçÚS¼

©G‹±¢Ý

¥¢ã ! ãÚ H}ãG¢ x¢éÝã ÜUè ÜUSÚ¼¢ï |¢Ú}¢¢Ú ãñ
²¢ ¶Gé΢ ¼éÛ¢ S¢ï }¢ïÚè Îé¥G¢ ãñ
»ï ÜU¢à¢ ! à¢Ï¢ï ¼‹ã¢§ü }¢...
ÈGïUãçÚS¼

©G‹±¢Ý

ÜGU¢çÈGUH¢ ¥¢Á¢ }¢ÎèÝï ÜU¢ï Ú±¢Ý¢ ã¢ïx¢¢
}¢ÎèÝ¢ ¥¢Ýï ±¢H¢ ãñ
S¢ÏÁ¢G x¢é}ϢΠÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ ÜUèçÁ¢²ï
S¢ÚÜU...
ÈGïUãçÚS¼

©G‹±¢Ý

¥Gà¢ïü ©GH¢ S¢ï ¥¢’H¢ }¢èÆï ÝÏ¢è ÜU¢ Ú¢ñÁ¢G¢
ãñ à¢ãÎ S¢ï |¢è }¢èÆ¢ S¢ÚÜU¢Ú ÜU¢ }¢ÎèÝ¢
çÈUÚ }¢éÛ¢ï ¥¢ÜGU...
ÈGïUãçÚS¼

©G‹±¢Ý

§ÁGÝï ¼G²Ï¢¢ }¢éÛ¢ï S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢ Îï ΢ï
çH¶ Ú㢠ãêæ Ý¢’¼ï S¢Ú±Ú S¢ÏÁ¢G x¢}é ϢΠÎï¶ ÜUÚ
¥ÐÝ¢ x¢G}¢ ²...
6

ÈGïUãçÚS¼

©G‹±¢Ý

¥¢Á¢ ãñ Á¢àÝï ç±H¢Î¼ }¢ÚãGÏ¢¢ ²¢ }¢éS¼GÈGU¢
v²êæ Ï¢¢Úã±è´ Ðï ãñ S¢|¢è ÜU¢ï Œ²¢Ú ¥¢ x¢²¢
§GüÎï }¢èH¢Î...
ÈGïUãçÚS¼

©G‹±¢Ý

}¢Á¢G¢ wG¢êÏ¢ Ú-}¢Á¢G¢Ý }¢ï´ ¥¢ Ú㢠‰¢¢
§üÎ }¢éÏ¢¢ÚÜU
G
(.......)
¥¢ç}¢Ý¢ ÜïU çÎHÏ¢Ú¢ï çÎHÎ¢Ú ÐÚ H¢¶¢ï´...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

8

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ
Ý¢’¼ï }¢éS¼GÈGU¢ ÐÉGÝ¢ S¢éÝÝ¢ ²ÜGUèÝÝ çÝ㢲¼
©G}Î...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

9

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

}¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè
Ú-Á¢G±è ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ S¢ï Ï¢éHÏ¢éHï }¢ÎèÝ¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

10

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

»’H¢Ý ÜUÚ çβ¢ ÜUMæx¢¢ J ²ïã ¶GÏ¢Úï ÈGUÚãG¼ ¥S¢Ú
S¢éÝ ÜUÚ }¢ïÚ¢ çÎH wG¢éà...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

11

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ý¢’¼ à¢ÚèÈG U à¢é M ¥G ÜUÚÝï S¢ï ÜG U ÏH ²¢
΢ñÚ¢Ýï Ý¢’¼ H¢ïx¢ Á¢Ï¢ ÝÁ¢GÚ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

12

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÜUè Ï¢ÚS¢¢¼ }¢ï ´ Ýãè´ Ï¢çËÜU Ï¢¢çÚà¢ï ¥‹±¢Ú¢ï
¼Á¢çËH²¢¼ }¢ï´ Ý㢼ï ãé» Ý...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

13

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼, ÐèÚï ¼GÚèÜGU¼, ¥G¢çH}¢ï à¢Úè¥G¼, ãG¢ç}¢²ï
S¢é‹Ý¼, }¢¢çãG²ï ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

14

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

¼G¢¥G¢¼ ± ¥Á¢ËH §GÏ¢¢Î¢¼ S¢ï ãñ ¥¢ñÚ ¼G¢¥G¼ ± §GÏ¢¢Î¼
ÐÚ ÈGUèS¢ HïÝè ãGÚ¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

15

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

¼Gñࢠ}¢ï´ ¥¢ ÜUÚ ç¼²êÚè Ó¢ÉG¢ ÜUÚ, Ï¢H ¶¢ ÜUÚ ©HÅè
S¢è{è Á¢GÏ¢¢Ý Ó¢H¢ ÜU...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

16

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

(²¢’Ýè Ú¢§Á¢ à¢é΢ ¥‹Î¢Á¢G) S¢ï |¢è ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ }¢-S¢HÝ

ÐÉGÝï ÐÉG±¢Ýï ±...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

17

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ý¢ Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ ã¢ïÝï ÜïU çH²ï §¼Ý¢ ÜU¢ÈGUè ãñ çÜU ²ïã
“©Á¢Ú¼” ãè ãñ ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

18

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

»ÜU ãè ±vG¼ ÜïU ¥‹ÎÚ Î¢ï Á¢x¢ã Ý¢ïÜUÚè ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè
§Á¢¢Úï ÐÚ §Á¢¢Ú¢ ÜUÚÝ¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

19

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

}¢ãGìÁ¢G LÐñ ÜU}¢¢Ý¢ ? ÜU¢à¢ ! »ï ÜU¢à¢ ! S¢Î ÜUÚ¢ïÇG ÜU¢à¢ !
§wGH¢S¢ ÜU¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

20

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ãGÁ¢GÝ S¢ï ÐÝ¢ã }¢¢æx¢¢ï J ¥GÁ¢Gü çÜU²¢ x¢²¢ : ±¢ïã v²¢ ãñ ?
ÈGUÚ}¢¢²¢ : ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

21

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ý¢’¼ wG±¢Ýè ¥¢ñÚ Î鋲±è ÜUçà¢à¢

Á¢ã¢æ wG¢êÏ¢ Ý¢ïÅ çÝÀ¢±Ú ã¢ï¼ï ã¢ï´ ±ã¢æ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

22

ÜUãÝ¢ }¢}Ýê¥G ± Ý¢ Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ãñ J

Ý¢ Á¢¢§Á¢G ÝÁ¢Gڢݢ ÎèÝè ÜU¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

23

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

à¢ÚèÈGU S¢éÝ ÜUÚ S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ à¢-ÚÈGéUgèÝ Ï¢êS¢ñÚè
ÜU¢ï wG±¢Ï¢ }¢ï´ “...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

24

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

¼¢ï §Á¢¢Á¢G¼ ãè ãñ çÜU Ý ©Á¢Ú¼ ¼Gñ ã¢ï ¥¢ñÚ Ý ãè ÎH¢H¼Ý S¢¢çÏ¢¼ (²¢’Ýè UN...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

25

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ¶¢Ý¢

ÜGU¢Úè ± Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ï ¶¢Ý¢ ÐïࢠÜUÚÝï ÜïU
çS¢çËS...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

26

S¢Ï¢ ÜïU çH²ï ¶¢Ý¢

§S¢è S¢ÈGUãGï ÐÚ »ÜU ÎêS¢Úï ÈGU¼±ï }¢ï´ §à¢¢üÎ
ÈGUÚ}¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

27

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

çHã¢Á¢G¢ “©Á¢Ú¼ ÜïU ¶¢Ýï” ÜU¢ï ÝzGS¢ ÜUè çãGS¢ü ÜUè ±Á¢ã
S¢ï “çݲ¢Á¢G” ÜU...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

28

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Hï Á¢¢Ýï ±¢H¢ ÜU¢}¢ ãñ J HïçÜUÝ ²ïã ²¢Î Úãï çÜU
§S¢ }¢ï´ |¢è...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

29

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÜU‹Á¢êS¢ H¢ïx¢ ãñ´ çÜU ТÝè ¼ÜU ÜU¢ Ýãè´ ÐêÀ¢ ? v²¢ ¥¢§‹Î¢
©S¢ Á¢x¢ã ÐÚ Ý...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

30

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï çÜU ¼ê ¼¢ï }¢éçwGHS¢ ãñ, ¼ïÚ¢ ÜU¢ï§ü ÜGéUS¢êÚ
Ýãè´, H¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

31

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ãGÚ¢}¢ HévG}¢ï ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢æ

}¢‹ÜGêUH ãñ : ¥¢Î}¢è ÜïU ÐïÅ }¢ï´ Á¢Ï¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

32

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÜUè ãGÜGUèÜGUè ¥G-Á¢G}¢¼ ãñ »ïS¢ï ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜU¢ï x¢GÚèÏ¢¢ï´
ÜïU ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

33

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

}¢¢’²êÏ¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï çH²ï x¢GèÏ¢¼, ¼¢ïã}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢Î x¢é}¢¢Ýè
ÜU¢ ÎÚ±¢Á¢G¢ ¶...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

34

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

çÜU à¢ãÚ ÜïU ãG¢çÜU}¢ ÜïU ТS¢ ©S¢ ÜUè çS¢ÈGU¢çÚࢠÜUÚï´ ¥¢Ð
ãG¢çÜU}¢ ÜïU...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

35

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Á¢¢ï H¢ïx¢ Á¢G¢¼è }¢ÈGU¢Î ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥ÚÏ¢¢Ï¢ï
§çvG¼Î¢Ú ÜïU ¥¢x¢ï ÐèÀï çÈ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

36

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

Ï¢Á¢¢» §S¢ ÜUè ãGÜGUèÜGU¼ ÜUè ¼GÚÈGU |¢è }¢é-¼±ÁÁ¢ïã Úçã²ï J
çÎH }¢ï´ ã¢ï...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

37

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

¥¢±¢Á¢G Ï¢ï S¢éÚè ãñ  ÈUÅï ãé» É¢ïH Á¢ñS¢è ¥¢±¢Á¢G ãñ 
ÎêS¢Úï Ý¢’¼ wG±¢...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

38

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

çζ¢¥¢ï ¼¢ï ¥¢»x¢¢  çÐÀHè Ï¢¢Ú ࢢ²Î ÐñS¢ï ÜU}¢ ç}¢Hï
‰¢ï ¼|¢è §S¢ Ï¢¢Ú ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

39

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÜUè §{Ú ©{Ú ÜUè Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ ÜïU ±vG¼ x¢éÁ¢G¢Ú Ú㢠ãñ 
¥¢²¼ï´ ¼¢ï ÐÉG¼¢ Ýã...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

40

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

}¢ï´ §ç}¼ãG¢Ý Ï¢ãé¼ S¢wG¼ ãñ, çÁ¢S¢ï §wGH¢S¢ ç}¢H x¢²¢ ±¢ïãè
Á¢GÏ¢Ú ÎS¼ ¥...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

41

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

H¢ïx¢ ©v¼¢ ÜUÚ ©Æ ©Æ ÜUÚ Á¢¢ Úãï ãñ´ }¢x¢Ú ²ïã ãñ çÜU
}¢¢§üÜU ãè Ýãè´ À¢ï...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

42

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

ÐÉG¼¢ ãñ  ÐéÚS¢¢ïÁ¢G ¼GÁ¢GïZ ÆèÜU S¢ï Ýãè´ ÐÉG Т¼¢  §S¢
ÜU¢ï Û¢ê}¢¢Ýï ...
Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ

43

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

¼GÁ¢GïZ Ϣݢ¼¢ Úã¼¢ ãñ  |¢§ü ! ±¢ïã ¼¢ï Á¢ñS¢ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ Ý¢’¼
wG±¢æ ã¢...
}¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè

44

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

»ãGÜGU¢ÜGïU ãGÜGU ãGÜGU ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ ÎïÝ¢

¥ËÈGU¢Á¢G }¢¥G¢Ýè

§çwG¼¼¢...
}¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè

45

¥S¢èÚ¢Ýï ÜGUÈGUS¢ ôÐÁ¢Úï ÜïU ÜGñUÎè
¥àÁ¢¢Ú
à¢Á¢Ú ÜUè Á¢}¥G,
Ï¢ãé¼ S¢ï ÎÚwG¼
¥àÚ¢Ú

à¢Úè...
}¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

46

¥}Ï¢¢Ú

ÉïÚ

¥‹Î¢ñã x¢è´

x¢G}¢x¢èÝ

¥¢ñÁ¢

Ï¢éH‹Îè

ªÁ¢ÇG

±èÚ¢Ý

¥...
}¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè

±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢

47

Ï¢¢Úï Îèx¢Ú

΢ïÏ¢¢Ú¢

Ï¢wG¼ Ï¢ïÎ¢Ú çÜGUS}¢¼ ±¢H¢

Ï¢¢Úï x¢éÝã

x¢éÝ...
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri

1,157 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

वसाइले बख्शिश (Hindi - وسائل بخشش ) Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Muhammad Ilyas Qadri

 1. 1. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢) ²ïã çÜU¼¢Ï¢ (±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢) à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãG…GÚ¼ ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-…G±è Ýï ©Îêü …GÏ¢¢Ý }¢ïæ ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ J }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï §„ çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ï çã‹Îè ÚS}¢éH ¶G¼G }¢ïæ ¼Ú¼èÏ¢ Îï ÜUÚ ÐïࢠçÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ „ï ࢢ»¥G ÜUÚ±¢²¢ ãñ J §„ }¢ïæ ¥x¢Ú çÜU„è …x¢ã ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Т»æ ¼¢ï }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ ÜU¢ï (Ï¢ …GÚè¥G» }¢v¼êÏ¢, §ü-}¢ï§H ²¢ SMS) }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J Ú¢çÏ¢¼G¢ : }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ç„HïvÅïÇ ã¢©„, ¥çHÈGU ÜUè }¢çS…Î ÜUï „¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢…G¢, ¥ãG}¢Î¥¢Ï¢¢Î-1, x¢é…Ú¢¼ MO. 9374031409 E-mail : tarajimhind@gmail.com
 2. 2. A-1 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢ ¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜUG¢çÎÚè Ú-…G±è ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ ²¢ §SH¢}¢è „Ï¢ÜUG ÐÉGÝï „ï ÐãHï …ñGH }¢ïæ Îè ãé§ü Îé¥G¢ ÐÉG Hèç…²ï …¢ï ÜéUÀ ÐÉGïæx¢ï ²¢Î Úãïx¢¢ J Îé¥G¢ ²ïã ãñ : ¼Ú…}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! ã}¢ ÐÚ §GË}¢ ± çãGv}¢¼ ÜUï ÎÚ±¢…Gï ¶¢ïH Îï ¥¢ñÚ ã}¢ ÐÚ ¥ÐÝè ÚãG}¢¼ Ý¢ç…GH ÈUGÚ}¢¢ ! »ï ¥G-…G}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢é…Géx¢èü ±¢Hï J Ý¢ïÅ : ¥Ã±H ¥¢ç¶GÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ à¢ÚèÈUG ÐÉG Hèç…²ï J ¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ± Ï¢ÜUGè¥G ± }¢çxGÈUGÚ¼ 13 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ 1428 çã.
 3. 3. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ A-3 ²¢Î ΢༠΢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢-H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ „ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï J §GË}¢ }¢ïæ ¼ÚvGÜGUè ã¢ïx¢è J ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢
 4. 4. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ A-4 ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢
 5. 5. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ A-5 ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢
 6. 6. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ A-6 ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢
 7. 7. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ A-7 ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢
 8. 8. ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ A-8 ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜUè çÝIJ¼ ©S¢ ÜïU ¥G}¢H S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J ΢ï }¢-ÎÝè Èê U H : 1 çÏ¢x¢G ñ Ú ¥ÓÀè çÝIJ¼ Üï U çÜUS¢è |¢è ¥G - }¢Hï ¶G ñ Ú ÜU¢ S¢±¢Ï¢ Ýãè´ ç}¢H¼¢ J  2 çÁ¢¼Ýè ¥ÓÀè çÝIJ¼ï ´ çÁ¢G ² ¢Î¢, ©¼Ý¢ S¢±¢Ï¢ |¢è çÁ¢G ² ¢Î¢ J “ÜUH¢}¢ï ÚÁ¢G ¢ ” Üï U 7 ãG é M ÈG U ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï çÜU¼¢Ï¢ ÐÉG Ý ï ÜUè S¢¢¼ çÝIJ¼ï ´  ãÚ Ï¢¢Ú ãG}Î ±  S¢H¢¼ ¥¢ñÚ  ¼¥GñéÁ¢G ±  ¼çS}¢²¢ S¢ï çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ ¥¢x¢G ¢ Á¢G ÜUMæ x ¢¢ (§S¢è S¢ÈGUãGï ÐÚ ªÐÚ Îè ãé§ü ¥G-ÚÏ¢è §GÏ¢¢Ú¼ ÐÉG HïÝï S¢ï Ó¢¢Ú¢ï´ çÝIJ¼¢ï´ ÐÚ ¥G} ¢H ã¢ï Á¢¢»x¢¢)  ÜUè çÚÁ¢G ¢ Üï U ¥ËH¢ ± ÚS¢êH çH²ï  §S¢ çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ }¢é Ü U}}¢H çÏ¢H ¶G é S ¢ê S ¢ “Ý¢’¼ wG ± ¢æ ¥¢ñ Ú ÝÁ¢G Ú ¢Ý¢” (S¢ÈG U ãG ¢  8 ¼¢ 43) ÜU¢ }¢é ¼ G ¢ -H¥G ¢ ÜUMæ x ¢¢ Îê S ¢Ú¢ï ´ ÜU¢ï ²ï ã çÜU¼¢Ï¢ ¶G Ú èÎÝï ÜUè ¼Úx¢G è Ï¢ Îê æ x ¢¢ J
 9. 9. A-9 “¼S¢Ã±éÚï }¢ÎèÝ¢ ÜUèçÁ¢²ï” ÜïU ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï Ý¢’¼ ÐÉGÝï ÜUè Ó¢¢ñÎã çÝIJ¼ï´  ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH 14 ÜUè çÚÁ¢G¢ ÜïU çH²ï  ãGœ¢H ±S¥G Ï¢¢ ±éÁG¢ê  çÜUGÏH¢ M  ¥¢æ¶ï´ Ï¢‹Î çÜU²ï  S¢Ú Û¢éÜU¢»  x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢  Ï¢çËÜU }¢ÜUèÝï x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢ ÜU¢ ¼S¢Ã±éÚ Ï¢¢æ{ ÜUÚ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGêæ  S¢éÝêæx¢¢  }¢¢ñÜUG¥G ÜUè }¢éÝ¢-S¢Ï¢¼ S¢ï “±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢” S¢ÈUãG¢ 11 ÐÚ }¢¢ñÁ¢êΠݢ’¼ wG±¢æ ÜïU çH²ï çβ¢ x¢²¢ »’H¢Ý ÜUÚÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUMæx¢¢  çÜUS¢è ÜUè ¥¢±¢Á¢G |¢Hè Ý Hx¢è ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï ãGÜUGèÚ Á¢¢ÝÝï S¢ï Ï¢Ó¢êæx¢¢  }¢Á¢G¢ÜGUÝ çÜUS¢è ÜU}¢ S¢éÚèHè ¥¢±¢Á¢G ±¢Hï ÜUè ÝvGH Ýãè´ ©¼¢Mæx¢¢  Ý¢’¼ wG±¢æ çÁ¢G²¢Î¢ ¥¢ñÚ ±vG¼ ÜU}¢ ãé±¢ ¼¢ï }¢éwG¼S¢Ú ÜUH¢}¢ ÐÉGêæx¢¢  ÎêS¢Ú¢ S¢H¢¼¢ï S¢H¢}¢ ÐÉG Ú㢠ã¢ïx¢¢ ¼¢ï Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ÐÉGÝï ÜUè Á¢ËÎè }¢Ó¢¢ ÜUÚ ¶GéÎ à¢éM¥G Ý ÜUÚ ÜïU ©S¢ ÜUè §üÁ¢G¢ ÚS¢¢Ýè S¢ï Ï¢Ó¢êæx¢¢  §ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ²¢ }¢¢§üÜU ÜïU Á¢GÚè»G ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G¢¼, }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï, }¢-ÎÝè §‹¥G¢}¢¢¼ ±x¢GñÚ¢ ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ Îêæx¢¢ J
 10. 10. A-10 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ “Ý¢’¼ï ÚS¢êHï ТÜU” Üï U 10 ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï Ý¢’¼ S¢éÝÝï ÜUè ÎS¢ çÝIJ¼ï´  ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜUè çÚÁ¢G¢ ÜïU çH²ï  ãGœ¢H ±S¥G Ï¢¢ ±éÁG¢ê  çÜGUÏH¢ M  ¥¢æ¶ï´ Ï¢‹Î çÜU²ï  S¢Ú Û¢éÜU¢»  ΢ï2 Á¢G¢Ýê Ï¢ñÆ ÜUÚ  x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢  Ï¢çËÜU }¢ÜUèÝï x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢ ÜU¢ ¼S¢Ã±éÚ Ï¢¢æ{ ÜUÚ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU S¢éÝêæx¢¢  Ú¢ïÝ¢ ¥¢²¢ ¥¢ñÚ çÚ²¢ÜU¢Úè ÜU¢ ¶GÎࢢ }¢ãGS¢êS¢ ãé±¢ ¼¢ï Ú¢ïÝ¢ Ï¢‹Î ÜUÚÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» çÚ²¢ÜU¢Úè S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUMæx¢¢  çÜUS¢è ÜU¢ï ڢB ¼ÇGм¢ Îï¶ ÜUÚ Ï¢Î x¢é}¢¢Ýè Ýãè´ ÜUMæx¢¢ J çà¢v±¢ ÜUè ¼¢’ÚèÈG U }¢éS¢èÏ¢¼ ÜïU ±vG¼ ±¢±ïH¢ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ “S¢Ï¢í” ÜU¢ ΢}¢Ý 㢉¢ S¢ï À¢ïÇG ÎïÝï ÜU¢ï çà¢v±¢ ÜUã¼ï ãñ´ J xG ¢ é S S¢ï ÜUè ¼¢’ÚèÈG U ÝzGS¢ ÜïU ©S¢ Á¢¢ïࢠÜU¢ Ý¢}¢ ãñ Á¢¢ï ÎêS¢Úï S¢ï Ï¢ÎH¢ HïÝï ²¢ ©S¢ï ÎzG¥G (ÎêÚ) ÜUÚÝï ÐÚ ©|¢¢Úï J (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, çÁ¢. 8, S¢. 655)
 11. 11. A-11 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢éÝ¢Á¢¢¼¢ï´, Ý¢’¼¢ï´ ¥¢ñÚ }¢‹ÜGUÏ¢¼¢ï´ ÜU¢ }¢é¥Gœ¢GÚ }¢é¥Gœ¢GÚ }¢-ÎÝè x¢éHÎS¼¢ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ §S¢ çÜU¼¢Ï¢ }¢ï´ }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢Á¢G ÜïU }¢¥G¢Ýè, çÚS¢¢H¢ “Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ” (¼Ú}¢è}¢ à¢é΢) ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè x¢GèÏ¢¼ ÜUè ç}¢S¢¢Hï´ ãñ´ ÝèÁ¢G Á¢x¢ã Ï¢ Á¢x¢ã “¼¢’ÚèÈGU¢¼” ¥¢ñÚ “}¢-ÎÝè ÈêUH” ¥ÐÝè ¶GéàÏ¢ê»æ HéÅ¢ Úãï ãñ´ J }¢é¥çËHÈGU à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãGÁ¢GÚ¼ ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éã}G }¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-Á¢G±è Ý¢çà¢Ú }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ¥ãG}¢Î¥¢Ï¢¢Î
 12. 12. A-12 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ý¢}¢ çÜU¼¢Ï¢ : ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢é¥çËHÈGU : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼ ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼ Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-…G±è „¢Hï §à¢¢¥G¼ : ( ) 1433 ç„.çã. Ý¢çà¢Ú : }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, ¥ãG}¢Î ¥¢Ï¢¢Î }¢ÜU-¼-Ï¢¼é H }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢é w G ¼ çHÈG U ࢢ¶G ï æ }¢é}Ï¢§ü : 19,20, }¢éãG}}¢Î¥Hè Ú¢ïÇ, }¢¢æDZè ТïSÅ ¥¢ïçÈGUS¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï, ÎïãHè : 421, }¢çŲ¢ }¢ãïH, ©Îêü Ï¢¢Á¢G¢Ú, Á¢¢}¢ï¥G }¢çSÁ¢Î, ÎïãHè Ý¢x¢ÐéÚ : }¢éã}}¢Î ¥GHè S¢Ú¢² Ú¢ïÇ (C/0) …¢ç}¢¥G¼H }¢ÎèÝ¢,ÜU}¢¢H ࢢ¢ã Ï¢¢Ï¢¢ G é ÎÚx¢¢ã ÜUï ТS¢ }¢¢ïç}¢ÝÐéÚ¢ Ý¢x¢ÐéÚ ÈUG¢ïÝ : 0712 -2737290 ¥Á¢}¢ïÚ à¢ÚèÈU : }¢é}Ï¢§ü ÈGU¢ïÝ : 022-23454429 ÈGU¢ïÝ : 011-23284560 19 / 216 ÈUH¢ãïG ΢ÚñÝ }¢çS…Î. Ý¢H¢ Ï¢¢Á¢G¢Ú, SÅïà¢Ý Ú¢ïÇ, ÎÚx¢¢ã, E-mail: maktaba@dawateislami.net Ph : 09327168200 Email : tarajimhind@gmail.com www.dawateislami.net }¢-ÎÝè §ç˼…¢ : çÜU„è ¥¢ñÚ ÜU¢ï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ À¢ÐÝï ÜUè §…¢…G¼ Ýãèæ ãñ J
 13. 13. A-13 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ §ç‹¼S¢¢Ï¢ ãGSS¢¢ÝéH çã‹Î §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ¥¢ñÚ ãÚ ©S¢ Ý¢’¼ x¢¢ï ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢Ý §SH¢}¢è |¢¢§ü ¥¢ñÚ §SH¢}¢è Ï¢ãÝ ÜïU Ý¢}¢ Á¢¢ï ãGéÏÏ¢ï Á¢¢ã¢ï }¢¢H S¢ï Ï¢ï çݲ¢Á¢G ã¢ï ÜUÚ }¢ãGìÁ¢G wG¢é΢ ± }¢éS¼GÈGU¢ ÜUè çÚÁ¢G¢ ÜïU çH²ï S¢Ý¢ wG±¢Ýè ÜUÚï J S¢Ý¢» S¢ÚÜU¢Ú ãñ ±Á¢GèÈGU¢ ÜGUÏ¢êHï S¢ÚÜU¢Ú ãñ ¼}¢‹Ý¢ Ý à¢¢§Úè ÜUè ã±S¢ Ý ÐÚ±¢ ÚÎè ‰¢è v²¢ ÜñUS¢ï ÜGU¢çÈGU²ï ‰¢ï G (ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢) ¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ± Ï¢ÜGUè¥G ± }¢çxGÈGUÚ¼ ± Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éH çÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢ ÜU¢ ÐÇG¢ïS¢ 29 S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ 1431 çã.
 14. 14. ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´ A-14 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Üé U À ±S¢¢§Hï Ï¢çwG à ¢à¢ Üï U Ï¢¢Úï }¢ï ´ . ... }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, ¥G¢çà¢ÜGïU }¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼, ±çHIJï Ýï’}¢¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH Ï¢-Ú-ÜU¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH }¢¼üÏ¢¼, ÐÚ±¢Ý» à¢}»G çÚS¢¢H¼, §}¢¢}¢ï §GàÜGU¢ï }¢ãGÏÏ¢¼, }¢éÁ¢çgÎï ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼, ãG¢ç}¢²ï S¢é‹Ý¼, }¢¢çãG²ï çϢΥG¼, ÐñÜUÚï ÈGUÝêÝ¢ï çãGv}¢¼, ¥G¢çH}¢ï à¢Úè¥G¼, ÐèÚï ¼GÚèÜGU¼, é Ï¢¢§GS¢ï ¶GñÚ¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼, ãGSS¢¢ÝéH çã‹Î, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ }¢ézG¼è ¥HãG¢Á¢ ¥H ãG¢çÈGUÁ¢G ¥H ÜGU¢Úè ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢¶G¢Ý çÁ¢‹ãï´ 55 S¢ï Á¢G¢§Î ©GHê}¢ ± ÈGéUÝêÝ ÐÚ ©GÏ¢êÚ ãG¢çS¢H ‰¢¢, Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï }¢ézG¼è, }¢éãGçgS¢, }¢éÈGUçSS¢Ú ¥¢ñÚ ÈGUÜGUèã ã¢ïÝï ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ Ý¢’ç¼²¢ ࢢ§GÚè }¢ï´ |¢è ÜU}¢¢H ÜUè }¢ã¢Ú¼ Ï¢ ÈGñUÁ¢Gï ÚÁ¢G¢ S¢x¢ï }¢ÎèÝ¢ ÜïU ÜGUH}¢ S¢ï Ú¶¼ï ‰¢ï J |¢è x¢¢ãï Ï¢ x¢¢ãï ¥à¥G¢Ú ÜU¢ S¢éÎêÚ ã¢ï¼¢ Ú㢠ãñ }¢x¢Ú ¥ÐÝï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜUè çÝx¢¢ãï §GÝ¢²¼ S¢ï ÈGUÜGU¼G ãG}Î ± }¢éÝ¢Á¢¢¼, ¥¢ñÚ Ý¢’¼ ± §çS¼x¢G¢S¢¢¼ ÝèÁ¢G ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H ÜUH¢}¢ çH¶Ýï ãè ÜUè S¢¥G¢Î¼ ç}¢Hè ãñ, §S¢ ÜU¢ ¥vS¢Ú çãGSS¢¢ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢
 15. 15. ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´ A-15 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ S¢ï ࢢ»¥G ã¢ï Ó¢éÜU¢ ãñ J Á¢¢ï Á¢¢ï ÜUH¢}¢ }¢é²SS¢Ú ¥¢ S¢ÜïU ©Ý ÜU¢ ÝÁ¢GÚï S¢¢Ýè ¥¢ñÚ ¼Ú}¢è}¢ ± §Á¢G¢ÈGU¢ à¢é΢ Îè±¢Ý ¥¢Ð ÜïU 㢉¢¢ï´ }¢ï´ ãñ J }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “ãGÜGUèÜGU¼Ý Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU çH¶Ý¢ çÝ㢲¼ }¢éçàÜUH ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï H¢ïx¢ ¥¢S¢¢Ý S¢}¢Û¢¼ï ãñ´, §S¢ }¢ï´ ¼H±¢Ú ÜUè {¢Ú ÐÚ Ó¢HÝ¢ ãñ, ¥x¢Ú Ï¢ÉG¼¢ ãñ ¼¢ï ©HêçãIJ¼ }¢ï´ ÐãéæÓ¢¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜU}¢è ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï ¼‹ÜGUèS¢ (²¢’Ýè à¢¢Ý }¢ï´ ÜU}¢è ²¢ x¢éS¼¢¶Gè) ã¢ï¼è ãñ, ¥HÏ¢œ¢¢ “ãG}Δ ¥¢S¢¢Ý ãñ çÜU §S¢ }¢ï´ Ú¢S¼¢ S¢¢ÈGU ãñ çÁ¢¼Ý¢ Ó¢¢ãï Ï¢ÉG S¢ÜU¼¢ ãñ J x¢GÚÁ¢G “ãG}Δ }¢ï´ »ÜU Á¢¢çÝÏ¢ ¥SH ãGÎ Ýãè´ ¥¢ñÚ “Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU” }¢ï´ ΢ïÝ¢ï´ Á¢¢çÝÏ¢ S¢wG¼ ãGΠϢ‹Îè ãñ J” (}¢ËÈGêUÁ¢G¢¼ï ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, S¢. 227, }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢) ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜUè ¼¢’Hè}¢¢¼ ÜUè Ï¢-ÚÜU¢¼ ãñ´ çÜU }¢ñ´ Ýï ¥ÐÝ¢ S¢¢Ú¢ Îè±¢Ý ©G-H}¢¢» çÜUÚ¢}¢ ÜUè ç¶GÎ}¢¢¼ }¢ï´ ÐïࢠÜUÚ ÜïU à¢Ú-§Gü ¼zG¼èࢠÜUÚ±¢Ýï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ Hè ãñ J ¼¢ã}¢ ¥Ï¢ |¢è ÜU¢ï§ü §SH¢}¢è |¢¢§ü ²¢ §SH¢}¢è Ï¢ãÝ }¢ïÚï çÜUS¢è à¢ï’Ú }¢ï´ à¢Ú-§Gü ²¢ ÈGU‹Ýè x¢G-H¼Gè Т»æ ¼¢ï ¥ÐÝï Ý¢}¢ ± мï ÜïU S¢¢‰¢ }¢éÎËHH ¼ãGÚèÚè ¼G¢ñÚ ÐÚ }¢éÛ¢ï }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢»æ ¥¢ñÚ Éï򢕫 S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢»æ J
 16. 16. ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´ A-16 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ó¢êæçÜU ÜéUÀ ¼ÏÎèçH²¢æ |¢è ±¢ÜGïU¥G ãé§ü ãñ´ çHã¢Á¢G¢ Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ S¢ï }¢-ÎÝè §ç˼Á¢¢ ãñ çÜU S¢¢çÏ¢ÜGU¢ }¢yGÏ¢ê¥G¢ ÜUH¢}¢ ÐÉGÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» §S¢ Îè±¢Ý S¢ï ÐÉGï´ J §S¢ “Î豢ݔ ÜUè ¶GéS¢êçS¢Ä²¼ Ï¢çËÜU §ç‹ÈGUÚ¢çÎIJ¼ }¢ï´ S¢ï ²ïã |¢è ãñ çÜU ÐÉGÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï S¢ãêH¼ ÈGUÚ¢ã}¢ ÜUÚ ÜïU S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢Ýï ÜUè çÝIJ¼ S¢ï ¥ËÈGU¢Á¢G ÐÚ Á¢¢ Ï¢Á¢¢ »’ڢϢ Hx¢¢» x¢» ãñ´ ÝèÁ¢G çÜU¼¢Ï¢ ÜïU §çϼ΢§ü S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢¢ñÁ¢êÎ “ãGËHï Héx¢G¢¼” }¢ï´ }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢Á¢G ÜïU ±¢ïã }¢¥G¢Ýè ÐïࢠÜUÚÝï ÜUè S¢¥Gì² ÜUè x¢§ü ãñ Á¢¢ï çÜU ¥à¥G¢Ú }¢ï´ }¢éڢΠçH²ï x¢» ãñ´ §GH¢±¢ ¥Á¢Gè´ Ï¢¢’Á¢G ÜUH¢}¢¢ï´ ÜU¢ ÐS¢ }¢‹Á¢GÚ |¢è ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G Á¢x¢ã ±Á¢G¢ãG¼è ãG±¢à¢è |¢è ࢢç}¢H çÜU²ï x¢» ãñ´ J »ÜU ¥GÁ¢èÏ¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ Ï¢¢Ú㢠}¢éࢢ-ã΢ ãé±¢ ãñ çÜU Ý¢’ç¼²¢ ¥à¥G¢Ú çÏ¢H ¶GéS¢êS¢ }¢vG¼G¥G (²¢’Ýè ¥¢ç¶GÚè à¢ï’Ú çÁ¢S¢ }¢ï´ ࢢ§GÚ ¥ÐÝ¢ ¼¶GËHéS¢ ࢢç}¢H ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢ï) ÐÉG¼ï ±vG¼ Ï¢¢’Á¢G Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥ÐÝè }¢ÚÁ¢Gè S¢ï ¼Ú}¢è}¢ ± §Á¢G¢ÈGU¢ ÜUÚ Hï¼ï ãñ´ ¥x¢Ú ࢢ§GÚ ÜU|¢è ¥ÐÝï ÜUH¢}¢ }¢ï´ çÜUS¢è ÜU¢ï ¼S¢ÚéüÈGU ÜUÚ¼¢ ãé±¢ Т¼¢ ãñ ¼¢ï §S¢ S¢ï ©S¢ ÜUè çÎH ¥¢Á¢G¢Úè ã¢ï¼è ãñ çHã¢Á¢G¢ »ïS¢¢ï´ ÜUè ç¶GÎ}¢¼¢ï´ }¢ï´ }¢-ÎÝè §ç˼Á¢¢ ãñ çÜU ¥x¢Ú ¼Ú}¢è}¢ ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãè ã¢ï ¼¢ï ÐãHï ࢢ§GÚ ÜU¢ ¥ÐÝ¢ çH¶¢ ãé±¢ ÐçÉG²ï çÈUÚ ¼Ú}¢è}¢ ÜUÚ ÜïU ÐÉG HèçÁ¢²ï Á¢Ï¢ çÜU ±¢ïã ¼Ú}¢è}¢ à¢Ú-§Gü ¥¢ñÚ ÈGU‹Ýè ΢ïÝ¢ï´ ¼GÚãG S¢ï ÎéLS¼ |¢è ã¢ï ¥x¢Ú çÜUS¢è
 17. 17. ÜéUÀ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï.´ A-17 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜïU ÜUH¢}¢ }¢ï´ ²ÜGUèÝè ¼G¢ñÚ ÐÚ à¢Ú-§Gü x¢G-H¼Gè ã¢ï ¼¢ï ÎéLS¼ ÜUÚ ÜïU ãè ÐçÉG²ï çÜU x¢GñÚ à¢Ú-§Gü ¥ËÈGU¢Á¢G ±¢H¢ ÜUH¢}¢ çÏ¢H¢ }¢SHãG¼ï à¢Ú-§Gü ÐÉG Ý ¢ S¢é Ý Ý¢ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J }¢ï Ú ï ¥¢ÜG U ¢ ¥¢’H¢ ãG Á ¢G Ú ¼ ÜïU Ý¢’ç¼²¢ Îè±¢Ý “ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢” ÜUè }¢éÝ¢S¢Ï¢¼ S¢ï ãGéS¢êHï Ï¢-Ú-ÜU¼ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥ÐÝï Ý¢’ç¼²¢ Îè±¢Ý ÜU¢ Ý¢}¢ “±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢” Ú¶¢ ãñ J Îé¥G¢» ¥Gœ¢G¢Ú : ²¢ ÚÏÏ¢ï }¢éS¼GÈGU¢ ! “±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢” ÜU¢ï ÜGUÏ¢êçHIJ¼ ÜUè S¢¥G¢Î¼ §GÝ¢²¼ ÜUÚ¼ï ãé» §S¢ }¢ï´ S¢ï ÜUH¢}¢ ÐÉGÝï S¢éÝÝï ±¢Hï ¥¢ñÚ ±¢Hè ÝèÁ¢G }¢éÛ¢ x¢éÝãx¢¢Ú¢ï´ ÜïU S¢ÚÎ¢Ú ÜïU ±¢çS¢¼Gï |¢è §GàÜGïU ÚS¢êH ÜU¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢ ТÝï ¥¢ñÚ Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Ï¢wGà¢ï Á¢¢Ýï ÜU¢ ±S¢èH¢ Ϣݢ J ²¢ ¥ËH¢ã ! }¢ïÚè ¥¢ñÚ S¢¢Úè ©}}¢¼ ÜUè }¢çxGÈGUÚ¼ ÈGUÚ}¢¢ J §ç}¼ãG¢æ ÜïU ÜUã¢æ ÜGU¢çÏ¢H ãêæ }¢ñ´ Œ²¢Úï ¥ËH¢ã Ï¢ï S¢Ï¢Ï¢ Ï¢wGࢠÎï }¢¢ñH¢ ¼ïÚ¢ v²¢ Á¢¢¼¢ ãñ }¢-ÎÝè ÈêUH »ï ÜU¢à¢ ! Ú¢ïÁ¢Gè }¢ï´ ÜUS¢Ú¼ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ã}¢ ÝïçÜU²¢ï´ }¢ï´ Ï¢-Ú-ÜU¼ ÜUè ãGS¢Ú¼ ÜUÚ¼ï ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU çH²ï |¢è ÜU¢ï§ü ç±Îü ÜUÚ¼ï J ¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ± Ï¢ÜGUè¥G ± }¢çxGÈGUÚ¼ ± Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éH çÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢ ÜU¢ ÐÇG¢ïS¢ 29 S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ 1431 çã.
 18. 18. ÈGïUãçÚS¼ 1 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÈG ï U ãçÚS¼ ©G‹±¢Ý Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ïæ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ÜUè Á¢¢Ýï ±¢Hè x¢GèÏ¢¼¢ïæ ÜUè 25 ç}¢S¢¢Hï´ Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜïU }¢¢Ï¢ñÝ ã¢ïÝï ±¢Hè x¢GèÏ¢¼¢ï´ ÜUè 40 ç}¢S¢¢Hï´ }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢Á¢G ÜïU }¢¥G¢Ýè ¼ê ãè }¢¢çHÜïU Ï¢ãGÚ¢ï Ï¢Ú ãñ ²¢ ¥ËH¢ãé ²¢ ¥ËH¢ã ²¢ §H¢ãè ! }¢çxGÈGUÚ¼ ÜUÚ Ï¢ï ÜUS¢¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUè }¢ñ´ }¢vÜïU }¢ï´ çÈUÚ ¥¢ x¢²¢ ²¢ §H¢ãè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ ¥ÐÝè x¢é}¢¢ ²¢ §H¢ãè x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï }¢éÛ¢ ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢ ²¢ §H¢ãè ! ç}¢Å¢ }¢ïÚï Ú‹Á¢¢ï ¥H}¢ ²¢ §H¢ãè ¥G}¢H ÜU¢ ã¢ï Á¢ÁGÏ¢¢ ¥G¼G¢ ²¢ §H¢ãè ãGéÏÏ¢ï Î鋲¢ S¢ï ¼ê Ï¢Ó¢¢ ²¢ ÚÏ¢ ! ÜUÏ¢ x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ÜUÝ¢Ú¢ }¢ñ´ ÜUMæx¢¢ ²¢ ÚÏ¢ ç}¢Å¢ Îï S¢¢Úè ¶G¼G¢»æ }¢ïÚè ç}¢Å¢ ²¢ ÚÏ¢ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 8 36 39 44 75 76 77 78 79 81 84 87 90 93 ©G‹±¢Ý à¢ÚÈGU Îï ãGÁ¢ ÜU¢ }¢éÛ¢ï Ï¢ãÚï }¢éS¼GÈUG ¢ ²¢ ÚÏ¢ ã}¢¢Úï çÎH S¢ï Á¢G}¢¢Ýï ÜïU x¢G}¢ ç}¢Å¢ ²¢ ÚÏ¢ }¢é¥¢G ÈGU ÈGUÁH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï ã¢ï ãÚ ¶G¼¢G ²¢ ÚÏ¢ G ²¢ ÚÏÏ¢ï }¢éãG}}¢Î }¢ïÚè ¼vGÎèÚ Á¢x¢¢ Îï ¥ËH¢ã ! }¢éÛ¢ï ãG¢çÈGUÁ¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý Ϣݢ Îï ¥ËH¢ã ! }¢éÛ¢ï ¥G¢çH}¢» ÎèÝ Ï¢Ý¢ Îï ²¢ ¥ËH¢ã }¢ïÚè Û¢¢ïHè |¢Ú Îï ¥ËH¢ã ! ÜU¢§ü ãGÁ¢ ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ¥Ï¢ ¼¢ï Ϣݢ Îï ï §H¢ãè çζ¢ Îï Á¢}¢¢Hï }¢ÎèÝ¢ ²¢ ¶Gé΢ }¢ïÚè }¢çxGÈGUÚ¼ ÈGUÚ}¢¢ ¥ËH¢ã ã}¢ï´ ÜUÚ Îï ¥G¼G¢ ÜGéUzGHï }¢ÎèÝ¢ ²¢ ÚÏ¢ ! çÈUÚ ¥¢ñÁ¢ ÐÚ ²ïã ã}¢¢Ú¢ ÝS¢èÏ¢ ã¢ï ²¢ ¶G΢ ãGÁ¢ Ðï Ï¢éH¢ ¥¢ ÜïU }¢ñ´ ÜU¢’Ï¢¢ Îï¶æê é ¥¢Á¢ x¢GéSHï ÜU¢’Ï¢¢ ãñ Æ‹Çè Æ‹Çè ã±¢ ãGÚ}¢ ÜUè ãñ çS¢çËS¢H¢ ¥¢ã ! x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ Ï¢ÉG¢ Á¢¢¼¢ ãñ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 94 96 98 100 101 104 107 110 112 113 114 117 120 12 124 126
 19. 19. ÈGïUãçÚS¼ ©G‹±¢Ý ¥¢ã ! ãÚ H}ãG¢ x¢éÝã ÜUè ÜUSÚ¼¢ï |¢Ú}¢¢Ú ãñ ²¢ ¶Gé΢ ¼éÛ¢ S¢ï }¢ïÚè Îé¥G¢ ãñ »ï ÜU¢à¢ ! à¢Ï¢ï ¼‹ã¢§ü }¢ï´ ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Á¢Ï¢ }¢ïÚ¢ çÎH ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ ã¢ï Ï¢²¢æ çÜUS¢ S¢ï ¼é}ã¢Úè à¢¢Ý¢ï ¥G-Á¢G}¢¼ ²¢ ÚS¢êH Á¢¢ï }¢ÎèÝï ÜïU ¼S¢Ã±éÚ }¢ï´ çÁ¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ S¢éÝ¢¥¢ï ã}¢ï´ Ï¢S¢ }¢ÎèÝï ÜUè Ï¢¢¼ï´ ÜUMæ ãÚ ¥¢Ý }¢ñ´ ¼ïÚè §¼G¢¥G¼ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã S¢¢Úï ÝçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ S¢Ú±Ú }¢ÎèÝï }¢ï´ ãñ ÜUMæ Î}¢ Ï¢Î}¢ }¢ñ´ S¢Ý¢» }¢ÎèÝ¢ ¥¢Ð ¥¢ÜGU¢¥¢ïæ ÜïU ¥¢ÜGU¢ ¥¢Ð ãñ´ ࢢãï ¥Ý¢}¢ }¢èÆ¢ }¢ÎèÝ¢ }¢ÚãGÏ¢¢ çÈUÚ x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢ ÜUè ÈGUÁ¢G¢¥¢ïæ }¢ï´ Ï¢éH¢ H¢ï ¥Ï¢ ÜUÚ}¢ ²¢ }¢éS¼GÈGU¢ ÈGUÚ}¢¢§²ï §ÁGÝï ¼G²Ï¢¢ ¥G¼G¢ ÜUèçÁ¢²ï S¢¥G¢Î¼ ¥Ï¢ }¢ÎèÝï ÜUè ¥G¼G¢ ã¢ï Ï¢²¢æ v²êæÜUÚ S¢Ý¢» }¢éS¼GÈGU¢ ã¢ï ¥¢Ð ÜUè çÝSÏ¢¼ »ï ݢݢ» ãGéS¢ñÝ ã¢ï x¢²¢ ãG¢çÁ¢²¢ï´ ÜU¢ à¢éM¥G ¥Ï¢ à¢é}¢¢Ú 2 S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 128 131 137 139 141 143 146 147 149 151 153 155 158 160 162 164 165 166 169 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ©G‹±¢Ý ¥Gœ¢G¢Ú Ýï ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ ΢}¢Ý ãñ ÐS¢¢Ú¢ ÜU¢à¢ ! çÈUÚ }¢éÛ¢ï ãGÁ¢ ÜU¢, §ÁGÝ ç}¢H x¢²¢ ã¢ï¼¢ }¢èÆ¢ }¢ÎèÝ¢ ÎêÚ ãñ Á¢¢Ý¢ Á¢GMÚ ãñ çÈUÚ ¥G¼G¢ ÜUÚ ÎèçÁ¢²ï ãGÁ¢ ÜUè S¢¥G¢Î¼ ²¢ ÚS¢êH çÈUÚ S¢ï Ï¢éH¢¥¢ï Á¢ËÎ }¢ÎèÝï }¢ï´ ²¢ ÚS¢êH }¢éÛ¢ï ãÚ S¢¢H ¼é}¢ ãGÁ¢ ÐÚ Ï¢éH¢Ý¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã }¢éÛ¢ ÜU¢ï ¥¢ÜGU¢ }¢ÎèÝï Ï¢éH¢Ý¢ ¥G¼G¢ ÜUÚ ÜUÚ Î¢ï }¢ÎèÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã }¢ÎèÝï ÜUè ¼GÚÈGU çÈUÚ ÜUÏ¢ Ú±¢Ý¢ ÜGU¢çÈGUH¢ ã¢ïx¢ §ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ ÜUÚ}¢ à¢ãï ¶GLH ¥Ý¢}¢ ã¢ï ñ }¢éÛ¢ï }¢ÎèÝï ÜUè Î¢ï §Á¢¢Á¢G¼, ÝçϢIJï ÚãG}¢¼ à¢ÈGUè»G ©}}¢¼ »ï ÜU¢à¢ ! ¼S¢Ã±éÚ }¢ï´ }¢ÎèÝï ÜUè x¢Hè ã¢ï ²¢ }¢éS¼GÈUG ¢ ¥G¼¢G ã¢ï ¥Ï¢ §ÁGÝ ãG¢çÁ¢GÚè ÜU¢ »ï ÜU¢à¢ çÜU ¥¢ Á¢¢» ¥Gœ¢G¢Ú }¢ÎèÝ }¢ï´ »ïS¢¢ Hx¢¼¢ ãñ }¢ÎèÝï Á¢ËÎ ±¢ïã Ï¢éH±¢»æx¢ï ¥zGS¢¢ïS¢ ! Ï¢ãé¼ ÎêÚ ãêæ x¢éHÁ¢G¢Úï ÝÏ¢è S¢ï }¢ÚãGÏ¢¢ ! }¢éÜUG gÚ çÈUÚ ¥¢Á¢ }¢éSÜUÚ¢²¢ ãñ çÈUÚ }¢ÎèÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ç}¢H x¢§ü Á¢ËÎ ã}¢ ¥G¢çÁ¢G}¢ï x¢éHÁ¢G¢Úï }¢ÎèÝ¢ ã¢ï´x¢ï S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 170 172 174 177 178 180 182 184 187 189 190 192 194 196 199 201 204 206 211
 20. 20. ÈGïUãçÚS¼ ©G‹±¢Ý ÜGU¢çÈGUH¢ ¥¢Á¢ }¢ÎèÝï ÜU¢ï Ú±¢Ý¢ ã¢ïx¢¢ }¢ÎèÝ¢ ¥¢Ýï ±¢H¢ ãñ S¢ÏÁ¢G x¢é}ϢΠÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ ÜUèçÁ¢²ï S¢ÚÜU¢Ú çÈUÚ }¢ÎèÝï }¢ï´ ¥Gœ¢G¢Ú ¥¢ x¢²¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ! }¢éÁ¢çÚ}¢ ãG¢çÁ¢GÚï ÎÚÏ¢¢Ú ãñ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã }¢éÁ¢çÚ}¢ ¥¢ x¢²¢ çÎH Ðï x¢G}¢ À¢ x¢²¢, ²¢ ÚS¢êHï w¢Gé΢ x¢¢ï Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ãêæ ÜUÚ Î¢ï ÜUÚ}¢ ²¢ à¢ã‹à¢¢ãï ©}¢}¢ Ó¢à}¢ï ÜUÚ}¢ }¢éÛ¢ Ðï Ó¢à}¢ï ÜUÚ}¢ ÜUèçÁ¢²ï }¢éÛ¢ Ðï Ó¢à}¢ï çà¢ÈGU¢ ÜUèçÁ¢²ï çÎH 㢻 x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Ï¢ïÁ¢G¢Ú Ýãè´ ã¢ï¼¢ }¢ïÚ¢ çÎH ТÜU ã¢ï S¢ÚÜU¢Ú Î鋲¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ S¢ï Ï¢ãé¼ Ú‹Á¢è΢ ± x¢G}¢x¢èÝ ãñ çÎH ²¢ ÚS¢êHËH¢ã çÎH S¢ï }¢ïÚï Î鋲¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ Ýãè´ Á¢¢¼è ¥Ó¢¢ÝÜU Îéà}¢Ý¢ï´ Ýï ÜUè Ó¢ÉG¢§ü ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ãé±¢ Á¢¢¼¢ ãñ Îéà}¢Ý S¢Ï¢ Á¢G}¢¢Ý¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè Ýãè´ Á¢¢¼è ãñ ¥G¢Î¼ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã à¢Î¢§Î ÝÁG¥G ÜïU ÜñUS¢ï S¢ãêxæ ¢¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã 3 S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 212 214 217 220 222 223 226 228 229 231 232 234 237 240 243 245 248 250 252 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ©G‹±¢Ý ÜU¢à¢ ! çÜU }¢ñ´ Î鋲¢ }¢ï´ Ðñ΢ Ý ãé±¢ ã¢ï¼¢ ãñ´ S¢ÈGU ¥¢Ú¢ S¢Ï¢ ãGêÚ¢ï }¢HÜU ¼Ú¢Ýï }¢éS¼GÈUG ¢ ÜïU Û¢ê}¢ ÜUÚ ÐÉG¼¢ ãé±¢ çÝÜUHï ÐãéÓ¢êæ }¢ÎèÝï ÜU¢à¢ ! }¢ñ´ §S¢ Ï¢ïw¢GÎè ÜïU S¢¢‰¢ æ é }¢éS¼GÈGU¢ ÜU¢ ÜUÚ}¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ }¢ÚãGÏ¢¢ ¥¢Á¢ Ó¢Hïx´ ¢ï à¢ãï ¥Ï¢Ú¢Ú ÜïU ТS¢ S¢éÏãG ã¢ï¼è ãñ ࢢ}¢ ã¢ï¼è ãñ ã}¢ Ðï ÝÁ¢GÚï ÜUÚ}¢, ¼¢Á¢Î¢Úï ãGÚ}¢ }¢ñ´ S¢Ú¢Ð¢ ãêæ x¢G}¢, ¼¢Á¢Î¢Úï ãGÚ}¢ S¢Ú ã¢ï Ó¢¢ñ¶Å Ðï ¶G}¢, ¼¢Á¢Î¢Úï ãGÚ}¢ ã¢ï ¥G¼G¢ ¥ÐÝ¢ x¢G}¢, ¼¢Á¢Î¢Úï ãGÚ}¢ }¢Úï ï ¼é}¢ wG±¢Ï¢ }¢´ï ¥¢¥¢ï }¢Úï ï Í¢Ú Ú¢àï ¢Ýè ã¢xï ¢è Ï¢éH¢±¢ ΢ïÏ¢¢Ú¢ çÈUÚ §ÜU Ï¢¢Ú ¥¢» }¢-ÎÝè }¢ÎèÝï ±¢Hï S¢ÏÁ¢G x¢é}ϢΠÜïU S¢¢» }¢ï´ Í¢Ú Ó¢¢çã²ï S¢¢ïÁ¢Gï çÏ¢H¢H Ï¢S¢ }¢ïÚè Û¢¢ïHè }¢ï´ Ç¢H ΢ï ͢Ţ»æ x¢G}¢ ÜUè À¢§æü çÎH ÐÚïà¢¢æ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã x¢G}¢ï ÈGéUÚÜGU¼ LH¢» ÜU¢à¢ ãÚ Î}¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ãG¢çÁ¢²¢ï´ ÜïU Ï¢Ý Úãï ãñ´ ÜGU¢çÈGUHï çÈUÚ ²¢ ÝÏ¢è 256 259 261 263 266 268 270 271 273 274 276 278 281 283 289 290 291 293 295
 21. 21. ÈGïUãçÚS¼ ©G‹±¢Ý ¥Gà¢ïü ©GH¢ S¢ï ¥¢’H¢ }¢èÆï ÝÏ¢è ÜU¢ Ú¢ñÁ¢G¢ ãñ à¢ãÎ S¢ï |¢è }¢èÆ¢ S¢ÚÜU¢Ú ÜU¢ }¢ÎèÝ¢ çÈUÚ }¢éÛ¢ï ¥¢ÜGU¢ }¢ÎèÝï }¢ï´ Ï¢éH¢²¢ à¢éçRU²¢ à¢éçRU²¢ ¥¢Ð ÜU¢ S¢é˼G¢Ý }¢ÎèÝï ±¢Hï }¢ñ´ Á¢¢ï ²êæ }¢ÎèÝï Á¢¢¼¢ ¼¢ï ÜéUÀ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼ ã¢ï¼è }¢éÛ¢ï Ï¢éH¢ H¢ï à¢ãï }¢ÎèÝ¢ x¢G } ¢ï ÈG é U ÚÜG U ¼ çÎHï ©G à ࢢÜG U ÜU¢ï Ï¢ï ã G Î LH¢¼¢ ãñ §ÁGÝ ç}¢H Á¢¢» x¢Ú }¢ÎèÝï ÜU¢ çÜGUS}¢¼ }¢ïÚè Ó¢}¢ÜU¢§²ï Ó¢}¢ÜU¢§²ï ¥¢ÜGU¢ ¥¢²¢ ãñ Ï¢éH¢±¢ çÈUÚ §ÜU Ï¢¢Ú }¢ÎèÝï ÜU¢ }¢èÆ¢ }¢ÎèÝ¢ ¥¢ x¢²¢ ÝÁGÎèÜU ¥¢ Ú㢠ãñ Ú-}¢Á¢G¢Ý ÜU¢ }¢ãèÝ¢ ¥Ï¢ Ï¢éH¢ HèçÁ¢²ï Ý¢ }¢ÎèÝ¢ w¢Géࢢ Û¢ê}¢¼¢ Á¢¢ Ú㢠ãñ S¢ÈGUèÝ¢ ¥ËH¢ã ¥ËH¢ã ¼ïÚ¢ ÎÚÏ¢¢Ú ÚS¢êHï ¥G-ÚÏ¢è }¢ÎèÝ¢ }¢ÎèÝ¢ ã}¢¢Ú¢ }¢ÎèÝ¢ }¢ég¼ S¢ï }¢ïÚï çÎH }¢ï´ ãñ ¥Ú}¢¢Ýï }¢ÎèÝ¢ ãÚ Î}¢ ã¢ï }¢ïÚ¢ ç±Îü }¢ÎèÝ¢ ãè }¢ÎèÝ¢ ²¢Îï à¢ãï Ï¢yGãG¢ }¢ï´ Á¢¢ï ¥àÜU Ϣ㢼ï ãñ´ 4 S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 298 300 303 305 307 309 311 313 314 315 317 319 321 323 325 327 328 329 330 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ©G‹±¢Ý }¢éÛ¢ï ©S¢ ÜUè çÜGUS}¢¼ Ðï ÚàÜU ¥¢ Ú㢠ãñ » ¥G¢çÁ¢G}¢ï ¼G²Ï¢¢ }¢ñ´ ¼GHÏ¢ x¢¢Úï Îé¥G¢ ãêæ çÁ¢S¢ ¼GÚÈGU Îï網ï x¢éHà¢Ý }¢ï´ Ï¢ã¢Ú ¥¢§ü ãñ ¥ËH¢ã ÜUè ÚãG}¢¼ S¢ï çÈUÚ ¥GÁ}G ¢ï }¢ÎèÝ¢ ãñ }¢éÛ¢ ÜU¢ï ÎÚÐïࢠãñ çÈUÚ }¢éÏ¢¢ÚÜU S¢ÈGUÚ Á¢¢ï |¢è S¢ÚÜU¢Ú ÜU¢ ¥G¢çà¢ÜGïU Á¢G¢Ú ãñ »ï ¶G¢ÜïU }¢ÎèÝ¢ ¼ïÚ¢ ÜUãÝ¢ v²¢ ãñ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ¼ïÚï Ó¢¢ãÝï ±¢H¢ï´ ÜUè ¶GñÚ ¥¢Á¢ ¼G²Ï¢¢ ÜU¢ ãñ S¢ÈGUÚ ¥¢ÜGU¢ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ÜU¢ S¢¶Gè ÎÚÏ¢¢Ú ãñ ¼ïÚ¢ à¢éçRU²¢ ¼¢Á¢Î¢Úï }¢ÎèÝ¢ çÈUÚ ÜUÚ}¢ ²¢ }¢éS¼GÈGU¢ ÈGUÚ}¢¢§²ï ÜGUËÏ¢ }¢ï´ §GàÜGïU ¥¢H Úw¶¢ ãñ S¢¢çãGÏ¢ï §GÁGÁ¢G¼¢ï Á¢H¢H ¥¢ÜGU¢ }¢ïÚï }¢èÆï }¢ÎèÝï ÜUè v²¢ Ï¢¢¼ ãñ ±¢ã ! v²¢ Ï¢¢¼ ãñ }¢ÎèÝï ÜUè Æ‹Çè Æ‹Çè ã±¢ }¢ÎèÝï ÜUè v²¢ S¢ÏÁ¢G S¢ÏÁ¢G x¢é}ϢΠÜU¢ wG¢Ïê ¢ ãñ ÝÁ¢G¢Ú¢ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 331 333 339 340 343 345 347 348 350 352 354 355 356 358 360 362 365 367
 22. 22. ÈGïUãçÚS¼ ©G‹±¢Ý §ÁGÝï ¼G²Ï¢¢ }¢éÛ¢ï S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢ Îï ΢ï çH¶ Ú㢠ãêæ Ý¢’¼ï S¢Ú±Ú S¢ÏÁ¢G x¢}é ϢΠÎï¶ ÜUÚ ¥ÐÝ¢ x¢G}¢ ²¢ à¢ãï ¥ç}Ï¢²¢ ÎèçÁ¢²ï ²¢ ÝÏ¢è Ï¢S¢ }¢ÎèÝï ÜU¢ x¢G}¢ Ó¢¢çã²ï §ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚ }¢ÎèÝï ¥Gœ¢G¢Ú Á¢¢ Úãï ãñ´ Á¢¢ï S¢èÝï ÜU¢ï }¢ÎèÝ¢ ©Ý ÜUè ²¢Î¢ï´ S¢ï Ϣݢ¼ï ãñ´ ãñ ÜU|¢è ÎéM΢ï S¢H¢}¢ ¼¢ï, ÜU|¢è Ý¢’¼ HÏ¢ Ðï S¢Á¢è Úãè çÁ¢S¢ ÜU¢ï Ó¢¢ã¢ }¢èÆï }¢ÎèÝï ÜU¢ ©S¢ ÜU¢ï }¢ïã}¢¢Ý çÜU²¢ »ï ÜU¢à¢ ! çÈUÚ }¢ÎèÝï }¢ï´ ¥Gœ¢G¢Ú Á¢¢ S¢ÜïU çÁ¢{Ú Îï¶êæ }¢ÎèÝï ÜU¢ ãGÚ}¢ ã¢ï x¢G}¢ ÜïU }¢¢Ú¢ï´ ÐÚ ÜUÚ}¢ »ï ΢ï Á¢ã¢æ ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú çÈUÚ }¢ÎèÝï ÜUè x¢çH²¢ï´ }¢ï´ »ï çÜU<Îx¢¢Ú ²¢ ÝÏ¢è }¢éÛ¢ ÜU¢ï }¢ÎèÝï }¢ï´ Ï¢éH¢Ý¢ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú M çS¢²¢ã¢ï´ ÐÚ ÜUÚ}¢ »ï ΢ï Á¢ã¢æ ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ! ç}¢Å¼ï ãñ´ Á¢ã¢æ |¢Ú ÜïU ¥¢H¢}¢ }¢ÎèÝï }¢ï´ Ï¢éH¢ H¢ï çÈUÚ }¢éÛ¢ï »ï ࢢãï Ï¢ãGÚ¢ï Ï¢Ú }¢ÎèÝï }¢ï´ ²¢ }¢éS¼GÈGU¢ Ï¢éH¢§²ï ¥ÐÝï çβ¢Ú }¢ï´ çÎH ÜU¢ï S¢éÜêæU Ó¢}¢Ý }¢ï´ ãñ Ý H¢H¢Á¢G¢Ú }¢ï´ ÜU¢à¢ ! Îà¼ï ¼G²Ï¢¢ }¢ï´ }¢ñ´ |¢ÅÜU ÜïU }¢Ú Á¢¢¼¢ ¥zGS¢¢ïS¢ ±vG¼ï LwGS¢¼ ÝÁGÎèÜU ¥¢ Ú㢠ãñ 5 S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 370 371 374 375 377 382 385 387 389 390 393 395 397 399 401 403 407 409 410 413 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ©G‹±¢Ý ãGS¢Ú¼ |¢Úï çÎH¢ï´ S¢ï ã}¢ ¥¢» ãñ´ H¢ñÅ ÜUÚ ¥H ±Î¢¥G ¥¢ã ࢢãï }¢ÎèÝ¢ ãGSÚ¼¢ ±¢ ãGSÚ¼¢ ࢢãï }¢ÎèÝ¢ ¥H ±Î¢¥G }¢ñ´ }¢ÎèÝ¢ À¢ïÇG ¥¢²¢ }¢ÎèÝï }¢ï´ ÜñUS¢¢ S¢éMÚ ¥¢ Ú㢠‰¢¢ }¢ÎèÝï ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ Ó¢H¢ ÜGU¢çÈGUH¢ ãñ }¢ñ´ }¢ÎèÝ }¢ï´ ãêæ Ï¢Ó¢¢ H¢ï Á¢¢Ý ÜU¢ï ãñ S¢wG¼ ¶G¼GÚ¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã }¢èÆ¢ }¢ÎèÝ¢ }¢éÛ¢ ÜU¢ï çζ¢ ÎèçÁ¢²ï ãGÁ¢G Ú éê ¥ËH¢ã ¥G¼G¢ ã¢ï }¢éÛ¢ï Îè΢Úï }¢ÎèÝ¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ï ÚÏÏ¢ï ¥vÏ¢Ú ¼à¢ÚèÈGU H¢ Úãï ãñ´ }¢éÏ¢¢ÚÜU ã¢ï ãGÏ¢èÏ¢ï ÚÏÏ¢ï ¥vÏ¢Ú ¥¢Ýï ±¢H¢ ãñ }¢ÚãGÏ¢¢ S¢Î }¢ÚãGÏ¢¢ S¢ËHï ¥GH¢ w¢Géࢠ¥¢-}¢ÎèÎ ¥¢ x¢» ãñ´ }¢éS¼GÈGU¢ S¢ËHï ¥GH¢ w¢Géࢠ¥¢-}¢ÎèÎ ¼¢Á¢Î¢Úï ¥ç}Ï¢²¢, ¥ãìH± ± S¢ãìHÝ }¢ÚãGÏ¢¢ æ »ï ¥GÚÏ¢ ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ! ¥ãìH± ± S¢ãH }¢ÚãGÏ¢ æ ì ¥¢}¢Îï }¢éS¼GÈGU¢ }¢ÚãGÏ¢¢ }¢ÚãGÏ¢¢ ã¢ï }¢éÏ¢¢ÚÜU ¥ãHï §ü}¢¢æ §üGÎï }¢èH¢Îé‹ÝÏ¢è w¢Gçé ࢲ¢æ }¢Ý¢¥¢ï |¢¢§²¢ï ! S¢ÚÜU¢Ú ¥¢ x¢» Û¢ê}¢ ÜUÚ S¢¢Úï ÐéÜU¢Ú¢ï }¢ÚãGÏ¢¢ ²¢ }¢éS¼GÈGU¢ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 415 417 419 422 426 428 429 433 435 437 440 444 447 450 452 456 459 462 465 467
 23. 23. 6 ÈGïUãçÚS¼ ©G‹±¢Ý ¥¢Á¢ ãñ Á¢àÝï ç±H¢Î¼ }¢ÚãGÏ¢¢ ²¢ }¢éS¼GÈGU¢ v²êæ Ï¢¢Úã±è´ Ðï ãñ S¢|¢è ÜU¢ï Œ²¢Ú ¥¢ x¢²¢ §GüÎï }¢èH¢Îé‹ÝÏ¢è ãñ çÎH Ï¢ÇG¢ }¢S¢MÚ ãñ Ý v²êæ ¥¢Á¢ Û¢ê}¢ï´ çÜU S¢ÚÜU¢Ú ¥¢» ãñ ¥¢Á¢ Á¢àÝï ç±H¢Î¼ ÝÏ¢è ÜUè ¥¢}¢Î ãñ Á¢Ï¢ ¼HÜU ²ïã Ó¢¢æÎ ¼¢Úï çÛ¢Hç}¢H¢¼ï Á¢¢»æx¢ï }¢Ý¢Ý¢ Á¢àÝï }¢èH¢Îé‹ÝÏ¢è ãÚçx¢Á¢G Ý À¢ïÇx´ïG ¢ï ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH Á¢àÝï ç±H¢Î¼ ÜïU......}¢vGÏ¢êH Ý¢’Úï }¢‹ÜGUÏ¢¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çS¢gèÜGïU ¥vÏ¢Ú }¢‹ÜGUÏ¢¼ï ©GS}¢¢Ýï x¢GÝè çÈUÚ Ï¢éH¢ ÜUÚÏ¢H¢, ²¢ à¢ãï ÜUÚÏ¢H¢ ²¢ à¢ãèÎï ÜUÚÏ¢H¢ ÈGUçÚ²¢Î ãñ }¢‹ÜGUÏ¢¼ï §}¢¢}¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ¥Ï¢ê ãGÝèÈGU¢ ã¢ï }¢ÎèÝï ÜU¢ çÅÜUÅ }¢éÛ¢ ÜU¢ï ¥G¼¢G ΢¼¢ çв¢ ²¢ x¢G¢ñS¢ ! Ï¢éH¢¥¢ï à¢éçRU²¢ ¥¢Ð ÜU¢ Ï¢x¢G΢ΠϢéH¢²¢ ²¢ x¢G¢S¢ ñ ±¢ã v²¢ Ï¢¢¼ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ÜUè ã¢ï Ï¢x¢G΢ΠÜU¢ çÈUÚ S¢ÈGUÚ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ }¢ÁGãÚï ¥G-Á¢G-}¢¼ï x¢GzGÈGU¢Ú ãñ´ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ Ú¢ñÝÜGïU ÜéUH ¥¢ñçH²¢ ²¢ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ÎS¼ x¢èÚ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 370 371 374 375 377 382 385 387 389 390 393 395 397 399 401 403 407 409 410 413 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ©G‹±¢Ý }¢ïÚï wG±¢Ï¢ }¢ï´ ¥¢ |¢è Á¢¢ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ÝÁ¢G¢Ú¢ ã¢ï ÎÚÏ¢¢Ú ÜU¢ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ }¢éÛ¢ï ¥ÐÝ¢ Á¢Ë±¢ çζ¢ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ à¢ã‹à¢¢ãï Ï¢x¢G΢Π²¢ x¢G¢ñS¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ¼ïÚï ÎÚ S¢ï ãñ }¢æx¢¼¢ï´ ÜU¢ x¢éÁ¢G¢Ú¢ ²¢ à¢ãï Ï¢x¢G΢Π¥Á¢}¢ïÚ Ï¢éH¢²¢ }¢éÛ¢ï ¥Á¢}¢ïÚ Ï¢éH¢²¢ ²¢ wG±¢Á¢¢ }¢ïÚè Û¢¢ïHè |¢Ú Î¢ï ¼êÝï Ï¢¢ç¼GH ÜU¢ï ç}¢Å¢²¢ »ï §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ±¢ã v²¢ Ï¢¢¼ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜUè }¢‹ÜGUÏ¢¼ï }¢éçzG¼²ï ¥¢’Á¢G}¢ï çã‹Î ¥G¢çà¢ÜGïU }¢éS¼GÈGU¢ çÁ¢G²¢©gèÝ “çÁ¢G²¢ ÐèÚ¢ï }¢é<à¢Î” }¢‹ÜGUÏ¢¼ï }¢éãG}}¢Î ࢢã ÎêË㢠S¢ÏÁ¢G ±¢Úè }¢‹ÜGUÏ¢¼ ÎÚ à¢¢Ýï ±ÜGU¢LH ç}¢ËH¼ }¢ïÚï }¢é༢ÜGU ÜU¢ï ÜU¢§ü α¢ Î¢ï ²¢ ÚS¢êHËH¢ã ï çÈUÚ ¥¢}¢Îï Ú-}¢Á¢G¢Ý ãñ ãG S Ú¼¢ ±¢ ãG S Ú¼¢ ¥Ï¢ Ó¢H çβ¢ Ú-}¢Á¢G ¢ Ý ãñ ÜGUËÏ¢ï ¥G¢çà¢ÜGU ãñ ¥Ï¢ Тڢ Тڢ.... 㢻 ¼ÇGТ ÜïU Ú-}¢Á¢G¢æ Ó¢H¢ ãñ ãé±¢ Á¢¢¼¢ ãñ LwGS¢¼ }¢¢ãï Ú-}¢Á¢G¢æ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 524 526 527 529 531 534 535 536 537 539 541 543 544 546 550 553 555 558 561 562
 24. 24. ÈGïUãçÚS¼ ©G‹±¢Ý }¢Á¢G¢ wG¢êÏ¢ Ú-}¢Á¢G¢Ý }¢ï´ ¥¢ Ú㢠‰¢¢ §üÎ }¢éÏ¢¢ÚÜU G (.......) ¥¢ç}¢Ý¢ ÜïU çÎHÏ¢Ú¢ï çÎHÎ¢Ú ÐÚ H¢¶¢ï´ S¢H¢}¢ »ï çÏ¢²¢Ï¢¢Ýï ¥GÚÏ¢ ¼ïÚè Ï¢ã¢Ú¢ï´ ÜU¢ï S¢H¢}¢ »ï }¢ÎèÝï ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ¼éÛ¢ï ¥ãHï §ü}¢¢æ S¢H¢}¢ ÜUã¼ï ãñ´ ¼é}¢ Ðï ãÚ Î}¢ ÜUÚ¢ïÇG¢ï´ ÎéM΢ï S¢H¢}¢ ¼ê S¢H¢}¢ }¢ïÚ¢ Ú¢ï Ú¢ï ÜïU ÜUãÝ¢ ÜUÚÏ¢H¢ ÜïU Á¢¢æ çÝS¢¢Ú¢ï´ ÜU¢ï S¢H¢}¢ S¢é˼G¢Ýï ¥¢ñçH²¢ ÜU¢ï ã}¢¢Ú¢ S¢H¢}¢ ã¢ï ã¢ï x¢²¢ ÈGUÁGHï ¶Gé΢ }¢ê» }¢éÏ¢¢ÚÜU ¥¢ x¢» ã}¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ ÝÏ¢è S¢ï Œ²¢Ú ãñ ¼ïÚ¢ à¢éRU }¢¢ñH¢ çβ¢ }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH ¥G¼G¢» ãGÏ¢èÏ¢ï w¢Gé΢ }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH }¢-ÎÝè Ó¢ïÝH S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè H¢»x¢¢ Í¢Ú Í¢Ú Ï¢ã¢Ú ¥¢¥¢ï }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ ã}¢ ÜUÚïæ ç}¢H ÜUÚ S¢ÈGUÚ S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï Т¥¢ïx¢ï Ï¢çwGà¢à¢ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï çÎH ÜUè ÜUçH²¢æ ç¶Hï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï x¢G}¢ ÜïU Ï¢¢ÎH ÀÅï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï 7 S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 564 571 572 579 581 584 586 588 595 598 599 600 602 604 605 608 609 611 614 616 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ©G‹±¢Ý ¥¢ã ! }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ ¥Ï¢ Á¢¢ Ú㢠ãñ H¢ñÅ ÜUÚ }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH }¢ï´ ÜUÚ H¢ï ¼é}¢ »’ç¼ÜU¢ÈGU »ï }¢ïÚï |¢¢§²¢ï S¢Ï¢ S¢éÝ¢ï {Ú ÜïU ÜU¢æ S¢é‹Ý¼ ÜUè Ï¢ã¢Ú ¥¢§ü ÈGñUÁ¢G¢Ýï }¢ÎèÝ¢ }¢ï´ ¼èÝ Ú¢ïÁ¢G¢ §çÁ¼}¢¢»G ТÜU ãñ }¢éH¼¢Ý }¢ï´ ÈGUÁ¢í }¢ï´ Á¢x¢¢Ýï ÜïU çH²ï S¢Î¢» }¢ÎèÝ¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ÈGUÁ¢í ÜU¢ ±vG¼ ã¢ï x¢²¢ ©n¢ï ! S¢Î¢» }¢ÎèÝ¢ Ï¢Ú¢» S¢-ãGÚè “ÎS¢üï çÝÁ¢¢G }¢è” S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢Ýï ±¢H¢´ï ÜïU çH²ï 25 ¥à¥G¢Ú ï Îé¥G¢§²¢ ÝÁG}¢ }¢¢ï’¼ç}¢Ú ÜïU çH²ï Îé¥G¢¥¢ïæ ¥¢ñÚ ÝS¢èãG¼¢ï´ ÜU¢ x¢éHÎS¼¢ ãG¢Á¢è ÜïU çH²ï Îé¥G¢¥¢ïæ ¥¢ñÚ ÝS¢èãG¼¢ï´ ÜU¢ x¢éHÎS¼¢ ãGÁÁ¢Ý ÜïU çH²ï Îé¥G¢¥¢ïæ ¥¢ñÚ ÝS¢èãG¼¢ï´ ÜU¢ x¢éHÎS¼¢ §SH¢}¢è |¢¢§ü ÜU¢ }¢-ÎÝè S¢ïãÚ¢ §SH¢}¢è Ï¢ãÝ ÜU¢ }¢-ÎÝè S¢ïãÚ¢ }¢SÝç±²ï ¥Gœ¢G¢Ú (1) }¢SÝç±²ï ¥Gœ¢G¢Ú (2) }¢SÝç±²ï ¥Gœ¢G¢Ú (3) }¢SÝç±²ï ¥Gœ¢G¢Ú (4) 618 621 628 632 635 639 639 640 641 643 647 649 652 656 659 661 664 666 668 670
 25. 25. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 8 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ Ý¢’¼ï }¢éS¼GÈGU¢ ÐÉGÝ¢ S¢éÝÝ¢ ²ÜGUèÝÝ çÝ㢲¼ ©G}΢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ }¢x¢Ú ÜGUÏ¢êçHIJ¼ ÜUè ÜéU‹Á¢è §wGH¢S¢ ãñ, Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï ÐÚ ©Á¢Ú¼ HïÝ¢ ÎïÝ¢ ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Hï Á¢¢Ýï ±¢H¢ ÜU¢}¢ ãñ J Ï¢Ú¢» ÜUÚ}¢ ! S¢x¢ï }¢ÎèÝ¢ ÜïU }¢v¼êÏ¢ ÜïU çS¢ÈGUü (35 S¢ÈGUãG¢¼) }¢éÜU}}¢H ÐÉG HèçÁ¢²ï ÜGUËÏ¢ }¢ï´ §wGH¢S¢ ÜU¢ Ó¢à}¢¢ }¢¢ïÁ¢Á¢GÝ ã¢ïx¢¢ J ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥ËH¢ã ÜïU }¢ãGÏ¢êÏ¢, ΢ݢ» xG¢é²êÏ¢, }¢éÝÁGÁ¢GãéÝ ¥GçÝH ©G²êÏ¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ¥G-Á¢G}¢¼ çÝà¢¢Ý ãñ : çÁ¢S¢ Ýï çÎÝ ¥¢ñÚ Ú¢¼ }¢ï´ }¢ïÚè ¼GÚÈGU ࢢñÜGU ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±Á¢ã S¢ï ¼èÝ ¼èÝ }¢¼üÏ¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ÐÚ ãGÜGU ãñ çÜU ±¢ïã ©S¢ ÜïU ©S¢ çÎÝ ¥¢ñÚ Ú¢¼ ÜïU x¢éÝ¢ã Ï¢wGࢠÎï J
 26. 26. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 9 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-Á¢G±è ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ S¢ï Ï¢éHÏ¢éHï }¢ÎèÝ¢, }¢ïÚï }¢èÆï }¢èÆï }¢-ÎÝè Ï¢ïÅï...... ÜUè ç¶GÎ}¢¼ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï ÜUè }¢é¥G}Ï¢Úè´ Á¢Ï¢è´ ÜU¢ï Ó¢ê}¢¼¢ S¢çIJÎéÝ¢ ãGSS¢¢Ý ãé±¢, Û¢ê}¢¼¢ ãé±¢ }¢éàÜUÏ¢¢Ú ± ÐéÚ Ï¢ã¢Ú S¢H¢}¢ ÚÁ¢G¢ Á¢¢ï çÎH ÜU¢ï Ϣݢݢ ‰¢¢ Á¢Ë±¢ x¢¢ãï ãGÏ¢èÏ¢ ¼¢ï Œ²¢Úï ÜGñUÎï wG¢éÎè S¢ï Úãè΢ ã¢ïÝ¢ ‰¢¢ S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ 1425 ÜU¢ï çÝx¢Ú¢Ýï à¢êÚ¢ Ýï Ï¢¢Ï¢éH }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ¢Ó¢è ÜïU Ý¢’¼ wG±¢æ §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ S¢ï “}¢-ÎÝè }¢à±Ú¢” ÈGUÚ}¢¢²¢ J ©‹ã¢ï´ Ýï Á¢Ï¢ çãGS¢¢ïü ¼G}¢¥G ÜUè }¢Á¢G}}¢¼ Ï¢²¢Ý ÜUÚ ÜïU §S¢ Ï¢¢¼ ÐÚ ©|¢¢Ú¢ çÜU §çÁ¼}¢¢»G çÁ¢GRU¢ï Ý¢’¼ }¢ï´ ãÚ Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥ÐÝè Ï¢¢Úè ¥¢Ýï ÐÚ »’H¢Ý ÜUÚ Îï : “}¢éÛ¢ï çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜU¢ ÝÁ¢Gڢݢ Ý çβ¢ Á¢¢» }¢ñ´ ©S¢ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH Ýãè´ ÜUMæx¢¢ J” §S¢ ÐÚ ¥¢Ð Ýï 㢉¢ ©Æ¢ ÜUÚ §S¢ ¥GÁ}¢ ÜU¢ §ÁGã¢Ú ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU }¢ñ´ G 21
 27. 27. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 10 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ »’H¢Ý ÜUÚ çβ¢ ÜUMæx¢¢ J ²ïã ¶GÏ¢Úï ÈGUÚãG¼ ¥S¢Ú S¢éÝ ÜUÚ }¢ïÚ¢ çÎH wG¢éà¢è S¢ï Ï¢¢x¢G Ï¢¢x¢G Ï¢çËÜU Ï¢¢x¢Gï }¢ÎèÝ¢ Ï¢Ý x¢²¢ J ¥ËH¢ã ¥¢Ð ÜU¢ï §S¢ ¥GÁ¢Gè}¢ }¢-ÎÝè çÝIJ¼ ÐÚ §çS¼ÜGU¢}¢¼ Ï¢wGà¢ï J }¢ïÚï çÎH S¢ï ²ïã Îé¥G¢»æ çÝÜUH Úãè ãñ´ çÜU }¢éÛ¢ï ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜU¢ï ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ çÁ¢S¢ Ýï ²ïã }¢-ÎÝè çÝIJ¼ ÜUè ãñ ©S¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢æ }¢ï´ ¶Géࢠڶï, §ü}¢¢Ý ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ¥¢ñÚ ãGy}¢è }¢çxGÈGUÚ¼ S¢ï ݱ¢Á¢Gï, }¢ÎèÝï ÜïU S¢Î¢ Ï¢ã¢Ú ÈêUH¢ï´ ÜUè ¼GÚãG ã}¢ïࢢ }¢éSÜUÚ¢¼¢ Ú¶ï, ãGéÏÏ¢ï Á¢¢ã ± }¢¢H ÜUè ¥æ{ïçÚ²¢ï´ S¢ï çÝÜUH ÜUÚ, §GàÜGïU ÚS¢êH ÜUè Ú¢ïà¢çݲ¢ï´ }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ, wG¢êÏ¢ Ý¢’¼ï´ ÐÉGÝï S¢éÝÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼ Ï¢wGà¢ï J ÜU¢à¢ ! ¶GéÎ |¢è Ú¢ï¼ï Úãï´ ¥¢ñÚ S¢¢ç}¢§GüÝ ÜU¢ï |¢è LH¢¼ï ¥¢ñÚ ¼ÇGТ¼ï Úãï´ J çÚ²¢ÜU¢Úè S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼ ã¢ï ¥¢ñÚ §wGH¢S¢ ÜUè H¢ Á¢G±¢H ΢ñH¼ ç}¢Hï J Ý¢’¼ ÐÉG¼¢ Úãêæ, Ý¢’¼ S¢éݼ¢ Úãêæ, ¥¢æ¶ ÐéÚÝ}¢ Úãï çÎH }¢Ó¢H¼¢ Úãï ©Ý ÜUè ²¢Î¢ï´ }¢ï´ ãÚ Î}¢ }¢ñ´ ¶¢ï²¢ Úãê, ÜU¢à¢ ! S¢èÝ¢ }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ Á¢H¼¢ Úãï æ
 28. 28. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 11 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ý¢’¼ à¢ÚèÈG U à¢é M ¥G ÜUÚÝï S¢ï ÜG U ÏH ²¢ ΢ñÚ¢Ýï Ý¢’¼ H¢ïx¢ Á¢Ï¢ ÝÁ¢Gڢݢ Hï ÜUÚ ¥¢Ý¢ à¢éM¥G ã¢ï´ ©S¢ ±vG¼ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ ¶G²¢H ÈGUÚ}¢¢»æ ¼¢ï §S¢ ¼GÚãG »’H¢Ý ÈGUÚ}¢¢ ÎèçÁ¢²ï : }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ΢’±¼ï §SH¢}¢è Üï U Ý¢’¼ wG ± ¢Ý Üï U çH²ï “}¢-ÎÝè }¢ÜüUÁ¢G” ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï çã΢²¼ ãñ çÜU ±¢ïã çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜU¢ ÝÁ¢Gڢݢ, çHÈGU¢ÈGU¢ ²¢ ¼¢ïãGÈGU¢ wG±¢ã ±¢ïã ÐãHï ²¢ ¥¢ç¶GÚ }¢ï´ ²¢ ΢ñÚ¢Ýï Ý¢’¼ ç}¢Hï ÜGUÏ¢êH Ý ÜUÚï J ã}¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU ¥G¢çÁ¢Á¢G ± Ý¢ ¼é±¢æ Ï¢‹Îï ãñ´ J Ï¢Ú¢» ÜUÚ}¢ ! ÝÁ¢Gڢݢ Îï ÜUÚ Ý¢’¼ wG±¢Ý ÜU¢ï §ç}¼ãG¢Ý }¢ï´ }¢¼ Ç¢çH²ï, ÚÜGU}¢ ¥¢¼è Îï¶ ÜUÚ ¥ÐÝï çÎH ÜU¢ï ÜGU¢Ï¢ê }¢ï´ ڶݢ }¢é ç àÜUH ã¢ï ¼ ¢ ãñ J Ý¢’¼ wG ± ¢Ý ÜU¢ï §wGH¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ çS¢ÈGUü ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ ©S¢ Üï U Œ²¢Úï ÚS¢ê H ÜUè çÚÁ¢G ¢ ÜUè ¼GHÏ¢ }¢ï´ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï Îï´ çHã¢Á¢G¢ Ý¢ïÅ¢ï´
 29. 29. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 12 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè Ï¢ÚS¢¢¼ }¢ï ´ Ýãè´ Ï¢çËÜU Ï¢¢çÚà¢ï ¥‹±¢Ú¢ï ¼Á¢çËH²¢¼ }¢ï´ Ý㢼ï ãé» Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï Îï´ ¥¢ñ Ú ¥¢Ð |¢è ¥ÎÏ¢ Üï U S¢¢‰¢ Ï¢ñ Æ ÜUÚ Ý¢’¼ï ТÜU S¢é Ý ï ´ . ..... }¢éÛ¢ ÜU¢ï Î鋲¢ ÜUè ΢ñH¼ Ý Á¢GÚ Ó¢¢çã²ï ࢢãï ÜU¢ñS¢Ú ÜUè }¢èÆè ÝÁ¢GÚ Ó¢¢çã²ï (Ý¢’¼ wG±¢Ý ²ïã »’H¢Ý ¥ÐÝè Ç¢²Úè }¢ï´ }¢ãGÈGêUÁ¢G ÈGUÚ}¢¢ Hï´ ) ¼¢ï S¢ãêH¼ Úãïx¢è J Œ²¢Úï Ý¢’¼ wG±¢æ ! Ý¢’¼ wG±¢Ýè }¢ï´ ç}¢HÝï ±¢H¢ ÝÁ¢Gڢݢ Á¢¢§Á¢G |¢è ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ý¢ Á¢¢§Á¢G |¢è J ¥¢§‹Î¢ S¢éyG¢êÚ Ï¢x¢G¢ñÚ ÐÉG HèçÁ¢²ï, ¼èÝ Ï¢¢Ú ÐÉGÝï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ S¢}¢Û¢ }¢ï´ Ý ¥¢» ¼¢ï ©G-H}¢¢» ¥ãHï S¢é‹Ý¼ S¢ï LÁ¢ê¥G ÜUèçÁ¢²ï J Ðí¢ïÈGïUàÝH Ý¢’¼ wG±¢æ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢» Ýï’}¢¼, ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH Ï¢-Ú-ÜU¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH }¢¼üÏ¢¼, ÐÚ±¢Ý» à¢}»G çÚS¢¢H¼, §}¢¢}¢ï §àÜGU¢ï }¢ãGÏÏ¢¼, }¢éÁ¢çgÎï G
 30. 30. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 13 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼, ÐèÚï ¼GÚèÜGU¼, ¥G¢çH}¢ï à¢Úè¥G¼, ãG¢ç}¢²ï S¢é‹Ý¼, }¢¢çãG²ï çϢΥG¼, Ï¢¢§GS¢ï ¶GñÚ¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼, }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÜUè ç¶GÎ}¢¼ }¢ï´ S¢é±¢H ãé±¢ : Á¢GñÎ Ýï ¥ÐÝï ТæÓ¢ LÐñ ÈGUèS¢ }¢¢ñHêÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÐÉG±¢§ü ÜïU }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚ Ú¶ï ãñ´, çÏ¢x¢GñÚ Ð¢æÓ¢ Lçв¢ ÈGUèS¢ ÜïU çÜUS¢è ÜïU ²ã¢æ Á¢¢¼¢ Ýãè´ J }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ Ýï Á¢±¢Ï¢Ý §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : Á¢GñÎ Ýï Á¢¢ï ¥ÐÝè }¢Á¢çHS¢ wG±¢Ýè ¶GéS¢êS¢Ý Ú¢x¢ S¢ï ÐÉGÝï ÜUè ©Á¢Ú¼ }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚ Ú¶è ãñ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ ãñ §S¢ ÜU¢ HïÝ¢ ©S¢ï ãÚçx¢Á¢G Á¢¢§Á¢G Ýãè´, §S¢ ÜU¢ ¶¢Ý¢ S¢Ú¢-ãG¼Ý ãGÚ¢}¢ ¶¢Ý¢ ãñ J ©S¢ ÐÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ çÜU çÁ¢Ý çÁ¢Ý S¢ï ÈGUèS¢ Hè ãñ ²¢Î ÜUÚ ÜïU S¢Ï¢ ÜU¢ï ±¢ÐS¢ Îï, ±¢ïã Ý Úãï ã¢ï´ ¼¢ï ©Ý ÜïU ±¢çÚS¢¢ï´ ÜU¢ï ÈñUÚï, м¢ Ý Ó¢Hï ¼¢ï §¼Ý¢ }¢¢H ÈGUÜGUè򢕫 ÐÚ ¼S¢géÜUG ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥¢§‹Î¢ §S¢ ãGÚ¢}¢ ¶G¢ïÚè S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚï ¼¢ï x¢éÝ¢ã S¢ï ТÜU ã¢ï J ¥Ã±H ¼¢ï S¢çIJÎï ¥G¢H}¢ ÜU¢ çÁ¢GRïU ТÜU ¶GéÎ ©G}΢
 31. 31. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 14 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ¼G¢¥G¢¼ ± ¥Á¢ËH §GÏ¢¢Î¢¼ S¢ï ãñ ¥¢ñÚ ¼G¢¥G¼ ± §GÏ¢¢Î¼ ÐÚ ÈGUèS¢ HïÝè ãGÚ¢}¢1...... S¢¢çÝ²Ý Ï¢²¢Ýï S¢¢§H S¢ï Á¢G¢çãÚ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝè à¢ï’Ú wG±¢Ýè ± Á¢G}Á¢G}¢¢ S¢‹Á¢è (²¢’Ýè Ú¢x¢ ¥¢ñÚ ¼Ú‹Ýé}¢ S¢ï ÐÉGÝï) ÜUè ÈGUèS¢ Hï¼¢ ãñ ²ïã |¢è }¢ãGìÁ¢G ãGÚ¢}¢ J ÈGU¼¢±¢ ¥G¢H}¢x¢èÚè }¢ï´ ãñ : x¢¢Ý¢ ¥¢ñÚ ¥à¥G¢Ú ÐÉGÝ¢ »ïS¢ï ¥¢’}¢¢H ãñ´ çÜU §Ý }¢ï´ çÜUS¢è ÐÚ ©Á¢Ú¼ HïÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 23, S¢. 724, 725, ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý }¢ÜüUÁ¢GéH ¥¢ñçH²¢ H¢ã¢ïÚ) Á¢¢ï Ý¢’¼ wG±¢æ §SH¢}¢è |¢¢§ü T.V. ²¢ }¢ãGçÈGUHï Ý¢’¼ }¢ï´ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï ÜUè ÈGUèS¢ ±éS¢êH ÜUÚ¼ï ãñ´ ©Ý ÜïU çH²ï H}ãG» çÈGUçRUIJ¢ ãñ J }¢ñ´ Ýï ¥ÐÝè ¼GÚÈGU S¢ï Ýãè´ ÜUã¢, ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜïU §}¢¢}¢, ±çHIJï ÜU¢ç}¢H ¥¢ñÚ S¢ÚÜU¢Úï ÜïU ¥G¢çà¢ÜGïU S¢¢çÎÜGU ÜU¢ ÈGU¼±¢ Á¢¢ï }¢ÎèÝ¢ çÜU ²ÜGUèÝÝ ãGév}¢ï à¢Úè¥G¼ ÐÚ }¢ÏÝè ãñ ±¢ïã ¥¢Ð ¼ÜU ÐãéæÓ¢¢Ýï ÜUè Á¢S¢¢Ú¼ ÜUè ãñ, ãGéÏÏ¢ï Á¢¢ã ± }¢¢H ÜïU Ï¢¢§GS¢ 1 : §}¢¢}¢, }¢é¥çÁGÁ¢GÝ, }¢é¥GçËH}¢ï Îèçݲ¢¼ ¥¢ñÚ ±¢§GÁ¢G ±x¢GñÚ¢ §S¢ S¢ï }¢éS¼SÝ¢ ãñ´ J (}¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 19, S¢. 486)
 32. 32. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 15 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ¼Gñࢠ}¢ï´ ¥¢ ÜUÚ ç¼²êÚè Ó¢ÉG¢ ÜUÚ, Ï¢H ¶¢ ÜUÚ ©HÅè S¢è{è Á¢GÏ¢¢Ý Ó¢H¢ ÜUÚ ©G-H}¢¢» ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜUè }¢é¶G¢HÈGU¼ ÜUÚÝï S¢ï Á¢¢ï ãGÚ¢}¢ ãñ ±¢ïã ãGH¢H ã¢ïÝï S¢ï Úã¢, Ï¢çËÜU ²ïã ¼¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè ¼Ï¢¢ãè ÜU¢ }¢Á¢GèÎ S¢¢}¢¢Ý ãñ J ¼Gñ Ý çÜU²¢ ã¢ï ¼¢ï...... ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU çÜUS¢è ÜïU Á¢GïãìÝ }¢ï´ ²ïã Ï¢¢¼ ¥¢» çÜU ²ïã ÈGU¼±¢ ¼¢ï ©Ý ÜïU çH²ï ãñ Á¢¢ï ÐãHï S¢ï ¼Gñ ÜUÚ Hï¼ï ãñ´, ã}¢ ¼¢ï ¼Gñ Ýãè´ ÜUÚ¼ï, Á¢¢ï ÜéUÀ ç}¢H¼¢ ãñ ±¢ï㠼ϢÚéüÜUÝ Hï Hï¼ï ãñ´, §S¢ çH²ï ã}¢¢Úï çH²ï Á¢¢§Á¢G ãñ J ©Ý ÜUè ç¶GÎ}¢¼ }¢ï´ S¢ÚÜU¢Úï ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜU¢ »ÜU ¥¢ñÚ ÈGU¼±¢ ãG¢çÁ¢GÚ ãñ, S¢}¢Û¢ }¢ï´ Ý ¥¢» ¼¢ï ¼èÝ Ï¢¢Ú ÐÉG HèçÁ¢²ï : ç¼H¢±¼ï ÜGéUÚ¥¢Ýï ¥GÁ¢Gè}¢ Ï¢ x¢GÚÁ¢Gï §üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ± çÁ¢GRU à¢ÚèÈGU }¢èH¢Îï ТÜU ãGéÁG¢êÚ S¢çIJÎï ¥G¢H}¢ Á¢GMÚ ç}¢Ý Á¢é}H¢ §GÏ¢¢Î¢¼ ± ¼G¢¥G¼ ãñ´ ¼¢ï §Ý ÐÚ §Á¢¢Ú¢ |¢è Á¢GMÚ ãGÚ¢}¢ ± }¢wGÁ¢G êÚ (²¢’Ýè Ý¢ Á¢¢§Á¢G) J ¥¢ñÚ §Á¢¢Ú¢ çÁ¢S¢ ¼GÚãG S¢ÚèãG ¥GvGÎï Á¢GÏ¢¢Ý (²¢’Ýè ±¢Á¢GïãG ÜGU¢ñH ± ÜGUÚ¢Ú) S¢ï ã¢ï¼¢ ãñ, ©GÈGUüÝ à¢¼Gïü }¢¢’MÈGéUæ± ± }¢¢’ãêÎ
 33. 33. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 16 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ (²¢’Ýè Ú¢§Á¢ à¢é΢ ¥‹Î¢Á¢G) S¢ï |¢è ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ }¢-S¢HÝ ÐÉGÝï ÐÉG±¢Ýï ±¢H¢ï´ Ýï Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï ÜéUÀ Ý ÜU㢠}¢x¢Ú Á¢¢Ý¼ï ãñ´ çÜU ÎïÝ¢ ã¢ïx¢¢ (¥¢ñÚ) ±¢ïã (ÐÉGÝï ±¢Hï |¢è) S¢}¢Û¢ Úãï ãñ´ çÜU “ÜéUÀ” ç}¢Hïx¢¢, ©‹ã¢ï´ Ýï §S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ÐÉG¢, §‹ã¢ï´ Ýï §S¢ çÝIJ¼ S¢ï ÐÉG±¢²¢, §Á¢¢Ú¢ ã¢ï x¢²¢, ¥¢ñÚ ¥Ï¢ Î¢ï ±Á¢ã S¢ï ãGÚ¢}¢ ãé±¢, (1) ¼¢ï ¼G¢¥G¼ (²¢’Ýè §Ï¢¢Î¼) ÐÚ §Á¢¢Ú¢ ²ïã ¶GÎ é G ãGÚ¢}¢, (2) ÎêS¢Úï ©Á¢Ú¼ ¥x¢Ú ©GÈGUüÝ }¢é¥GÄ²Ý Ýãè´ ¼¢ï ©S¢ ÜUè Á¢ã¢H¼ S¢ï §Á¢¢Ú¢ ÈGU¢çS¢Î, ²ïã ÎêS¢Ú¢ ãGÚ¢}¢ J (}¢éHwG¶GS¢ ¥Á¢G : ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 19, S¢. 486, 487) HïÝï ±¢H¢ ¥¢ñÚ ÎïÝï ±¢H¢ ΢ïÝ¢ï´ x¢éÝãx¢¢Ú ã¢ï´x¢ï J (»ïÁ¢GÝ, 495) §S¢ }¢éÏ¢¢ÚÜU ÈGU¼±ï S¢ï Ú¢ïÁ¢Gï Ú¢ïà¢Ý ÜUè ¼GÚãG Á¢G¢çãÚ ã¢ï x¢²¢ çÜU S¢¢ÈGU HzGÁ¢G¢ï´ }¢ï´ ¼Gñ Ý |¢è ã¢ï ¼Ï¢ |¢è Á¢ã¢æ UNDERSTOOD ã¢ï çÜU Ó¢H ÜUÚ }¢ãGçÈGUH }¢ï´ ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU, ¥¢²¼ï ÜUÚè}¢¢, ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ²¢ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉG¼ï ãñ´, ÜéUÀ Ý ÜéUÀ ç}¢Hïx¢¢ ÚÜGU}¢ Ý S¢ãè “S¢êÅ ÐèS¢” ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ ¼¢ïãGÈGU¢ ãè ç}¢H Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH |¢è Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÜU ÐÉGÝï ±¢Hï ÜU¢ï ÜéUÀ Ý ÜéUÀ ÎïÝ¢ ãè ãñ J Ï¢S¢
 34. 34. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 17 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ ã¢ïÝï ÜïU çH²ï §¼Ý¢ ÜU¢ÈGUè ãñ çÜU ²ïã “©Á¢Ú¼” ãè ãñ ¥¢ñÚ ÈGUÚèÜGñUÝ (²¢’Ýè ÎïÝï ¥¢ñÚ HïÝï ±¢Hï) ΢ïÝ¢ï´ x¢éÝãx¢¢Ú J ÜGU¢çÈGUH» }¢ÎèÝ¢ ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ S¢ÈGUÚ ¥¢ñÚ ¶¢Ýï ÐèÝï ÜïU ¥wGÚ¢Á¢¢¼ ÐïࢠÜUÚ ÜïU Ý¢’¼ï´ S¢éÝÝï ÜUè x¢GÚÁ¢G S¢ï Ý¢’¼ wG±¢Ý ÜU¢ï S¢¢‰¢ Hï Á¢¢Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ v²êæ çÜU ²ïã |¢è ©Á¢Ú¼ ãè ÜUè S¢êÚ¼ ãñ J HéyÈUG ¼¢ï G §S¢è }¢ï´ ãñ çÜU Ý¢’¼ wG±¢æ ¥ÐÝï ¥wGÚ¢Á¢¢¼ ¶GéΠϢÚ΢༠ÜUÚï J Ï¢ S¢êÚ¼ï Îèx¢Ú ÜGU¢çÈGUHï ±¢Hï }¢wGS¢êS¢ }¢ég¼ ÜïU çH²ï }¢yGHÏ¢¢ Ý¢’¼ wG±¢Ý ÜU¢ï ¥ÐÝï ²ã¢æ ¼Ý-wG±¢ã ÐÚ }¢éH¢çÁ¢G}¢ ê Ú¶ Hï´ J }¢-S¢HÝ Á¢Gè ÜGU¢’μéH ãGÚ¢}¢, ÁG¢éH çãGÁÁ¢ç¼H ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ }¢éãGÚü}¢éH ãGÚ¢}¢ §Ý ¼èÝ }¢ãèÝ¢ï´ ÜU¢ §S¢ ¼GÚãG §Á¢¢Ú¢ (AGREEMENT) ÜUÚï´ çÜU S¢¢Ú¢ ±vG¼ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ »ÜU »ÜU S¢ïÜU‹Ç ¥¢Ð ÜU¢ J ¥Ï¢ §S¢ ΢ñÚ¢Ý Ó¢¢ãï´ ¼¢ï ©S¢ S¢ï ÜU¢ï§ü S¢¢ |¢è Á¢¢§Á¢G ÜU¢}¢ Hï Hï´ ²¢ çÁ¢¼Ý¢ ±vG¼ Ó¢¢ãï´ Àé^è Îï Îï´, ãGÁ¢ ÐÚ S¢¢‰¢ Hï Ó¢Hï´ ¥¢ñÚ ¥wGÚ¢Á¢¢¼ |¢è ¥¢Ð ãè Ï¢Ú΢༠ÜUÚï´ ¥¢ñÚ wG¢êÏ¢ Ý¢’¼ï´ |¢è ÐÉG±¢»æ J ²¢Î Úãï !
 35. 35. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 18 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ »ÜU ãè ±vG¼ ÜïU ¥‹ÎÚ Î¢ï Á¢x¢ã Ý¢ïÜUÚè ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè §Á¢¢Úï ÐÚ §Á¢¢Ú¢ ÜUÚÝ¢ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J ¥HÏ¢œ¢¢ ¥x¢Ú ±¢ïã ÐãHï ãè S¢ï ÜUãè´ Ý¢ïÜUÚè ÐÚ Hx¢¢ ãé±¢ ãñ ¼¢ï ¥Ï¢ S¢ïÆ ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ S¢ï ÎêS¢Úè Á¢x¢ã ÜU¢}¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ J ΢ñÚ¢Ýï Ý¢’¼ Ý¢ïÅï´ Ó¢H¢Ý¢ S¢¢ç}¢§GüÝ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï ÜïU ΢ñÚ¢Ý Ý¢ïÅï´ ÐïࢠÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ ÜGUÏ¢êH ÜUÚÝ¢ ÎéLS¼ ãñ, ¥x¢Ú ÈGUÚèÜGñUÝ }¢ï´ ¼Gñ ÜUÚ çH²¢ x¢²¢ çÜU Ý¢ïÅ çHÈGU¢ÈGïU }¢ï´ Ç¢H ÜUÚ ÎïÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» ΢ñÚ¢Ýï Ý¢’¼ ÐïࢠçÜU²ï Á¢¢»æ ²¢ ¼Gñ ¼¢ï Ý çÜU²¢ }¢x¢Ú ÎH¢-H¼Ý S¢¢çÏ¢¼ (²¢’Ýè UNDERSTOOD) ã¢ï çÜU }¢ãGçÈGUH }¢ï´ Ï¢éH¢Ýï ±¢H¢ Ý¢ïÅ HéÅ¢»x¢¢ ¼¢ï ¥Ï¢ ©Á¢Ú¼ ãè ÜUãH¢»x¢è ¥¢ñÚ Ý¢ Á¢¢§Á¢G J Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÜU Ý¢ïÅï´ Ýãè´ Ó¢H¢»æx¢ï ¼¢ï ¥¢§‹Î¢ Ý¢’¼ wG±¢æ Ýãè´ ¥¢»æx¢ï ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ |¢è §S¢è çH²ï çÎH Ó¢SÐè S¢ï ¥¢¼ï ãñ´ çÜU ²ã¢æ Ý¢ïÅï´ Ó¢H¼è ãñ´ ¼¢ï ÜU§ü S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ²ïã HñÝ ÎñÝ |¢è ©Á¢Ú¼ Ï¢Ý Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ S¢±¢Ï¢ ÜUè Ï¢Á¢¢» x¢éݢ㠱 ãGÚ¢}¢ ÜU¢ ±Ï¢¢H S¢Ú ¥¢»x¢¢ çHã¢Á¢G¢ Ý¢’¼ wG±¢æ x¢G¢ñÚ ÜUÚ Hï çÜU çÚÁ¢G¢» §H¢ãè }¢vGS¢êÎ ãñ ²¢
 36. 36. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 19 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢ãGìÁ¢G LÐñ ÜU}¢¢Ý¢ ? ÜU¢à¢ ! »ï ÜU¢à¢ ! S¢Î ÜUÚ¢ïÇG ÜU¢à¢ ! §wGH¢S¢ ÜU¢ ΢ñÚ Î¢ñÚ¢ ã¢ï Á¢¢», ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢Ýè Á¢ñS¢è ¥GÁ¢Gè}¢ S¢¥G¢Î¼ ÜU¢ï Ó¢‹Î ãGÜGUèÚ çS¢vÜU¢ï´ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝï ±¢Hè çãGS¢ü ÜUè ¥¢ÈGU¼ ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢» J ©Ý ÜïU çS¢±¢ çÜUS¢è ÜUè çÎH }¢ï´ Ý ¥¢ÚÁG¢ê ã¢ï Î鋲¢ ÜUè ãÚ ¼GHÏ¢ S¢ï Ï¢ïx¢¢Ý¢ Ï¢Ý ÜïU Á¢¢ªæ Ý¢ïÅï´ HéÅ¢Ýï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ΢’±¼ï çÈGURU S¢Ï¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï ©Æ ©Æ ÜUÚ Ý¢ïÅ ÐïࢠÜUÚÝï ±¢H¢ ¥ÐÝï Á¢G}¢èÚ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢è x¢G¢ñÚ ÜUÚ Hï, çÜU ¥x¢Ú ©S¢ S¢ï ÜU㢠Á¢¢» : S¢Ï¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÎïÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ï Ó¢éÐÜïU S¢ï §ÜUnè ÚÜGU}¢ Îï ÎèçÁ¢²ï çÜU ãGÎèS¢ï ТÜU }¢ï´ ãñ : “Тïà¢è΢ ¥G}¢H, Á¢G¢çãÚè ¥G}¢H S¢ï S¢œ¢Ú x¢éÝ¢ ¥zGÁ¢GH ãñ J” ¼¢ï ±¢ïã Ó¢éÐÓ¢¢Ð ÎïÝï ÜïU çH²ï Ú¢Á¢Gè ã¢ï¼¢ ãñ ²¢ Ýãè´ ? ¥x¢Ú Ýãè´ ¼¢ï v²êæ ? v²¢ §S¢ çH²ï çÜU “±¢ã ±¢ã” Ýãè´ ã¢ïx¢è ! ¥x¢Ú ±¢ã ±¢ã ÜUè wG±¢çãࢠãñ ¼¢ï çÚ²¢ÜU¢Úè ãñ ¥¢ñÚ çÚ²¢ÜU¢Úè ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢Úè ÜU¢ ¥G¢H}¢ ²ïã ãñ çÜU Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : Á¢éÏÏ¢éH S¢ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú
 37. 37. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 20 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ãGÁ¢GÝ S¢ï ÐÝ¢ã }¢¢æx¢¢ï J ¥GÁ¢Gü çÜU²¢ x¢²¢ : ±¢ïã v²¢ ãñ ? ÈGUÚ}¢¢²¢ : Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ »ÜU ±¢Îè ãñ çÜU Á¢ã‹Ý}¢ |¢è ãÚ Ú¢ïÁ¢G Ó¢¢Ú S¢¢ï }¢¼üÏ¢¢ ©S¢ S¢ï ÐÝ¢ã }¢¢æx¢¼¢ ãñ ©S¢ }¢ï´ ÜGU¢Úè ΢ç¶GH ã¢ï ´ x ¢ï Á¢¢ï ¥ÐÝï ¥¢’}¢¢H }¢ï ´ çÚ²¢ ÜUÚ¼ï ãñ ´ J Ï¢ãÚ ãG ¢ H Îï Ý ï }¢ï ´ çÚ²¢ÜU¢Úè Ðñ΢ ã¢ï¼è ã¢ï ¼¢ï ÚÜGU}¢ Á¢G¢»¥G Ý ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ |¢è ΢± ÐÚ Ý Hx¢¢», ÝèÁ¢G ¥x¢Ú Ý¢ïÅ Ó¢H¢Ýï S¢ï “}¢ãGçÈGUH x¢}¢ü” ã¢ï¼è ã¢ï ²¢’Ýè Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ï Á¢¢ïࢠ¥¢¼¢ ã¢ï }¢-S¢HÝ Ý¢ïÅ ¥¢Ýï ÜïU S¢Ï¢Ï¢ à¢ï’Ú ÜUè Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ¼vÚ¢Ú, ©S¢ ÜïU S¢¢‰¢ §Á¢G¢ÈGU» ¥à¥G¢Ú, ¥¢±¢Á¢G |¢è ÐãHï S¢ï Á¢G¢ïÚÎ¢Ú Ð¢»æ ¼¢ï Ï¢¢Úã Ï¢¢Ú S¢¢ïÓ¢ Hï´ çÜU ÜUãè´ §wGH¢S¢ LwGS¢¼ Ý ã¢ï x¢²¢ ã¢ï, ÐñS¢¢ï´ ÜïU ࢢñÜGU }¢ï´ ÐÉGÝï ±¢Hï ÜU¢ï ÎïÝ¢ S¢±¢Ï¢ ÜïU Ï¢Á¢¢» ©S¢ ÜUè çãGS¢ü ÜUè ¼SÜUèÝ ÜU¢ Á¢GÚè¥G¢ Ï¢Ý S¢ÜU¼¢ ãñ §S¢ çH²ï ÎïÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï |¢è §S¢ }¢ï´ »ãGç¼²¢¼G ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜïU §wGH¢S¢ ÜU¢ wG¢êÝ ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ã¢æ ²ïã ²¢Î Úãï çÜU Îï¶Ýï S¢éÝÝï ±¢Hï ÜU¢ï çÜUS¢è }¢é¥GÄ²Ý Ý¢’¼ wG±¢æ ÐÚ Ï¢Î x¢é}¢¢Ýè ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ýãè´ J
 38. 38. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 21 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ý¢’¼ wG±¢Ýè ¥¢ñÚ Î鋲±è ÜUçà¢à¢ Á¢ã¢æ wG¢êÏ¢ Ý¢ïÅ çÝÀ¢±Ú ã¢ï¼ï ã¢ï´ ±ã¢æ Ý¢’¼ wG±¢Ý ÜU¢ »ãç¼}¢¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢¢Ý¢, §çwG¼¼¢}¢ ¼ÜU LÜUÝ¢ }¢x¢Ú x¢GÚèÏ¢¢ï´ ÜïU ²ã¢æ Á¢¢Ýï S¢ï ÜU¼Ú¢Ý¢, ãGèHï Ï¢ã¢Ýï Ϣݢݢ, ²¢ x¢» |¢è ¼¢ï Î鋲±è ÜUçà¢à¢ Ý ã¢ïÝï ÜïU S¢Ï¢Ï¢ Á¢ËÎ H¢ñÅ Á¢¢Ý¢ S¢wG¼ }¢ãGM}¢è ãñ ¥¢ñÚ Á¢G¢çãÚ ãñ çÜU §wGH¢S¢ Ý Ú㢠J ¥x¢Ú ÐñS¢ï, ¶¢Ý¢ ²¢ ¥ÓÀè à¢èÚèÝè ç}¢HÝï ÜUè ±Á¢ã S¢ï }¢¢HÎ¢Ú ÜïU ²ã¢æ Á¢¢¼¢ ãñ ¼¢ï S¢±¢Ï¢ S¢ï }¢ãGM}¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ïãè ¶¢Ý¢ ¥¢ñÚ à¢èÚèÝè ©S¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ãñ J ²êãè x¢GÚèÏ¢¢ï´ S¢ï ÜU¼Ú¢Ý¢ ¥¢ñÚ æ }¢¢HÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÏ¢Àï çÏ¢Àï Á¢¢Ý¢ |¢è ÎèÝ ÜUè ¼Ï¢¢ãè ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ãñ }¢‹ÜGêUH ãñ : “Á¢¢ï çÜUS¢è x¢GÝè (²¢’Ýè }¢¢H΢Ú) ÜUè ©S¢ ÜïU çx¢GÝ¢ (²¢’Ýè }¢¢H΢Úè) ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ¼±¢Á¢G¢ï¥G ÜUÚï ©S¢ ÜU¢ ΢ï ç¼ã¢§ü ÎèÝ Á¢¢¼¢ Ú㢠J” ¥G-Î}¢ï çà¢ÜüU¼ (²¢’Ýè à¢ÚèÜU Ý ã¢ïÝï) ÜïU çH²ï Û¢êÅï ãGèHï Ï¢ã¢Ýï Ϣݢݢ }¢-S¢HÝ ‰¢ÜUÝ ± }¢ÚÁ¢G ±x¢GñÚ¢ Ý ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ, }¢ñ´ ‰¢ÜU¢ ãé±¢ ãêæ, ¼GÏ¢è¥G¼ ÆèÜU Ýãè´, x¢H¢ ¶GڢϢ ã¢ï x¢²¢ ãñ ±x¢GñÚ¢ Á¢GÏ¢¢Ý ²¢ §à¢¢Úï S¢ï
 39. 39. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ 22 ÜUãÝ¢ }¢}Ýê¥G ± Ý¢ Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ãñ J Ý¢ Á¢¢§Á¢G ÝÁ¢Gڢݢ ÎèÝè ÜU¢}¢ }¢ï´ S¢ÈGUü ÜUÚÝ¢ ÜñUS¢¢ ? ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Ý¢’¼ wG±¢æ S¢Ú¢-ãG¼Ý ²¢ ÎH¢H¼Ý ç}¢HÝï ±¢Hè ©Á¢Ú¼ ²¢ ÚÜGU}¢ ÜU¢ çHÈGU¢ÈGU¢ Hï ÜUÚ }¢çSÁ¢Î, }¢ÎíS¢ï ²¢ çÜUS¢è ÎèÝè ÜU¢}¢ }¢ï´ S¢ÈGUü ÜUÚ Îï ¼Ï¢ |¢è ©Á¢Ú¼ HïÝï ÜU¢ x¢éÝ¢ã ÎêÚ Ý ã¢ïx¢¢ J ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ çÜU »ïS¢¢ çHÈGU¢ÈGU¢ ²¢ ¼¢ïãGÈGU¢ ±x¢GñÚ¢ ÜGUÏ¢êH ãè Ý ÜUÚï J ¥x¢Ú çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ÜU|¢è ÜGUÏ¢êH ÜUÚ ÜïU ¶GéÎ §çS¼’}¢¢H çÜU²¢ ²¢ çÜUS¢è ÝïÜU ÜU¢}¢ }¢-S¢HÝ }¢ÎíS¢ï ±x¢GñÚ¢ }¢ï´ Îï çβ¢ ãñ ¼¢ï Á¢GMÚè ãñ çÜU ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ çÁ¢S¢ S¢ï Á¢¢ï çH²¢ ãñ ©S¢ ÜU¢ï ±¢ÐS¢ H¢ñÅ¢», ±¢ïã Ý Úãï ã¢ï´ ¼¢ï ©Ý ÜïU ±¢çÚS¢¢ï´ ÜU¢ï Îï ±¢ïã |¢è Ý Úãï ã¢ï´ ²¢ ²¢Î Ýãè´ ¼¢ï ÈGUÜGUèÚ ÐÚ ¼S¢géÜGU (²¢’Ýè ¶GñÚ¢¼) ÜUÚï J ã¢æ Ó¢¢ãï ¼¢ï ÐïࢠÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï çS¢ÈGUü }¢à±Ú¢ Îï Îï, çÜU ¥¢Ð ¥x¢Ú Ó¢¢ãï´ ¼¢ï ²ïã ÚÜGU}¢ ¶GéÎ ãè ÈGéUH¢æ ÝïÜU ÜU¢}¢ }¢ï´ ¶GÓ¢ü ÜUÚ ÎèçÁ¢²ï J S¢ÚÜU¢Ú S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢ Ýï Ó¢¢ÎÚ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü Ýï ¥ÐÝè Ý¢’¼
 40. 40. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 23 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ à¢ÚèÈGU S¢éÝ ÜUÚ S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ à¢-ÚÈGéUgèÝ Ï¢êS¢ñÚè ÜU¢ï wG±¢Ï¢ }¢ï´ “Ï¢éÎïü ²}¢¢Ýè” ²¢’Ýè “²}¢Ýè Ó¢¢ÎÚ” §GÝ¢²¼ ÈGUÚ}¢¢§ü ¥¢ñÚ Ï¢ïÎ¢Ú ã¢ïÝï ÐÚ ±¢ïã Ó¢¢ÎÚ }¢éÏ¢¢ÚÜU ©Ý ÜïU ТS¢ }¢¢ñÁ¢êÎ ‰¢è J §S¢è ±Á¢ã S¢ï §S¢ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÜU¢ Ý¢}¢ ÜGUS¢èλ Ï¢é΢ü à¢ÚèÈGU }¢àãêÚ ãé±¢ J ¥x¢Ú §S¢ ±¢çÜGU»G ÜU¢ï ÎHèH Ϣݢ ÜUÚ ÜU¢ï§ü ÜUãï çÜU Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ï ÝÁ¢Gڢݢ ÎïÝ¢ S¢é‹Ý¼ ¥¢ñÚ ÜGUÏ¢êH ÜUÚÝ¢ ¼Ï¢ÚéüÜU ãñ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ²ïã ãñ çÜU Ï¢ïà¢ÜU S¢ÚÜU¢Úï Î¢ï ¥G¢H}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢, ࢢãï Ï¢Ýè ¥¢Î}¢ ÜU¢ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢Ý¢ S¢Ú ¥¢æ¶¢ï´ ÐÚ J ²ÜGUèÝÝ S¢ÚÜU¢Úï ¥G¢Hè ÜïU ¥vG±¢H ± ±ÜGU¢Ú, }¢ÎèÝï ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ¥zG¥G¢Hï }¢éÏ¢¢-ÚÜU¢ »ïGÝ à¢Úè¥G¼ ãñ´ J }¢x¢Ú ²¢Î Úãï ! S¢ÚÜU¢Úï ¥G¢H}¢ }¢Î¢Ú, à¢ã‹à¢¢ãï ¥Ï¢Ú¢Ú Ýï Ï¢éÎïü ²}¢¢Ýè ¥G¼G¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ¼Gñ Ýãè´ ÈGUÚ}¢¢²¢ ‰¢¢ Ý ãè §}¢¢}¢ Ï¢êS¢ñÚè Ýï ࢼGü Ú¶è ‰¢è çÜU Ó¢¢ÎÚ ç}¢Hï ¼¢ï ÐÉGêæx¢¢ Ï¢çËÜU ©Ý ÜïU ¼¢ï ±ãì}¢¢ï x¢é}¢¢Ý }¢ï´ |¢è Ýãè´ ‰¢¢ çÜU Ï¢éÎïü ²}¢¢Ýè §GÝ¢²¼ ã¢ïx¢è J ¥¢Á¢ |¢è §S¢ ÜUè
 41. 41. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 24 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ¼¢ï §Á¢¢Á¢G¼ ãè ãñ çÜU Ý ©Á¢Ú¼ ¼Gñ ã¢ï ¥¢ñÚ Ý ãè ÎH¢H¼Ý S¢¢çÏ¢¼ (²¢’Ýè UNDERSTOOD) ã¢ï ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜïU ±ãì}¢¢ï x¢é}¢¢Ý }¢ï´ |¢è Ý ã¢ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü ÜUÚ¢ïÇG¢ï´ LÐñ Îï Îï ¼¢ï ²ïã HïÝ¢ ÎïÝ¢ ²ÜGUèÝÝ Á¢¢§Á¢G ãñ J ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ¶GéࢠÝS¢èÏ¢ ÜU¢ï S¢Ú΢Úï }¢vÜU» }¢éÜUÚü}¢¢, S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ» ÜéUÀ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢ Îï´, ¶Gé΢ ÜUè }¢éÝñÚã ÜGUS¢}¢ ! ©S¢ ÜUè S¢¥G¢Î¼¢ï´ ÜUè }¢ï’Ú¢Á¢ ãñ J ¥¢ñÚ Ú㢠S¢ï }¢¢æx¢Ý¢, ¼¢ï §S¢ }¢ï´ |¢è S¢ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú ÜU¢ï§ü }¢éÁ¢G¢-²ÜGU¢ Ýãè´ J ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥¢ÜGU¢ S¢ï }¢¢æx¢Ýï }¢ï´ Ý¢’¼ wG±¢æ ± x¢GñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè ÜU¢ï§ü ÜGñUÎ |¢è Ýãè´ J ã}¢ ¼¢ï ©‹ãè´ ÜïU ÅéÜUÇG¢ï´ Ðï ÐH Úãï ãñ´ J S¢ÚÜU¢Úï ±¢H¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï §GÝ¢²¼ çÝà¢¢Ý ãñ : ¼Ï¢¢Ú ²¢’Ýè ¥ËH¢ã ¥G¼G¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ñ´ ¼vGS¢è}¢ ÜUÚ¼¢ ãêæ J ÚÏ¢ ãñ }¢é¥Gì¼Gè ²ïã ãñ´ ÜGU¢çS¢}¢ çÚÁGÜGU ©S¢ ÜU¢ ãñ ç¶H¢¼ï ²ïã ãñ´ Æ‹Ç¢ Æ‹Ç¢ }¢èÆ¢ }¢èÆ¢ Ðè¼ï ã}¢ ãñ´ çÐH¢¼ï ²ïã ãñ´
 42. 42. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 25 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ¶¢Ý¢ ÜGU¢Úè ± Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ï ¶¢Ý¢ ÐïࢠÜUÚÝï ÜïU çS¢çËS¢Hï }¢ï´ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : ÐÉGÝï ÜïU §G±Á¢G ¶¢Ý¢ ç¶H¢¼¢ ãñ ¼¢ï ²ïã ¶¢Ý¢ Ý ç¶H¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï, Ý ¶¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¶¢»x¢¢ ¼¢ï ²ïãè ¶¢Ý¢ §S¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ (²¢’Ýè }¢Á¢GèÎ) S¢±¢Ï¢ v²¢ Ó¢¢ã¼¢ ãñ Ï¢çËÜU Á¢¢çãH¢ï´ }¢ï´ Á¢¢ï ²ïã ÎS¼êÚ ãñ çÜU ÐÉGÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ¥G¢}¢ çãGSS¢¢ï´ S¢ï ÎêÝ¢ (²¢’Ýè ÇÏ¢H) Îï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G ¥ãG}¢ÜGU ÐÉGÝï ±¢Hï ¥x¢Ú ©Ý ÜU¢ï ¥¢ñ򢕫 S¢ï ÎêÝ¢ Ý çβ¢ Á¢¢» ¼¢ï §S¢ ÐÚ Û¢x¢ÇG¼ï ãñ´ J ²ïã çÁ¢G²¢Î¢ HïÝ¢ ÎïÝ¢ |¢è }¢‹¥G ãñ ¥¢ñÚ ²ïãè ©S¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ã¢ï (²¢’Ýè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ) : x¢²¢ ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : }¢ïÚè ¥¢²¼¢ï´ ÜïU Ï¢ÎHï ‰¢¢ïÇGï ΢}¢ Ý H¢ï J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 21, S¢. 663)
 43. 43. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ 26 S¢Ï¢ ÜïU çH²ï ¶¢Ý¢ §S¢è S¢ÈGUãGï ÐÚ »ÜU ÎêS¢Úï ÈGU¼±ï }¢ï´ §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : Á¢Ï¢ çÜUS¢è ÜïU ²ã¢æ ࢢÎè }¢ï´ ¥G¢}¢ ΢’±¼ ãñ Á¢ñS¢ï S¢Ï¢ ÜU¢ï ç¶H¢²¢ Á¢¢»x¢¢, ÐÉGÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï |¢è ç¶H¢²¢ Á¢¢»x¢¢ ©S¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü çÁ¢G²¢Î¼ ± ¼wGS¢èS¢ Ý ã¢ïx¢è (²¢’Ýè ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ Ý çÁ¢G²¢Î¢ ç}¢Hïx¢¢ Ý ãè ÜU¢ï§ü SÐïà²H çÇࢠã¢ïx¢è) ¼¢ï ²ïã ¶¢Ý¢ ÐÉGÝï ÜU¢ }¢é¥G¢-±Á¢G¢ Ýãè´, ¶¢Ý¢ |¢è Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ ç¶H¢Ý¢ |¢è Á¢¢§Á¢G J (»ïÁ¢GÝ) ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜïU ÈGU¼±ï ÜU¢ wG¢éH¢S¢¢ ÜGU¢Úè ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè ΢’±¼ S¢ï }¢é-¼¥GçËHÜGU §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜïU ÈGU¼¢±¢ S¢ï Á¢¢ï ©}¢êÚ ±¢Á¢GïãG ãé» ±¢ïã ²ïã ãñ´ : 1 ¶¢Ý¢ ç¶H¢Ýï ±¢Hï ÜïU çH²ï Á¢¢§Á¢G Ýãè´ çÜU ±¢ïã §Ý ÝïÜU ÜU¢}¢¢ï´ ÜUè ©Á¢Ú¼ ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ }¢ÁGÜêUÚ¢ ¥zGڢΠÜU¢ï ¶¢Ý¢ ç¶H¢» 2 ÜGU¢Úè ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜïU çH²ï Ý¢ Á¢¢§Á¢G ãñ çÜU ±¢ïã Ï¢¼G¢ñÚï ©Á¢Ú¼ ΢’±¼ ¶¢»æ 3 ©Á¢Ú¼ ÜUè S¢êÚ¼ï´ ÐèÀï Ï¢²¢Ý ÜUÚ Îè x¢§æü
 44. 44. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 27 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ çHã¢Á¢G¢ “©Á¢Ú¼ ÜïU ¶¢Ýï” ÜU¢ï ÝzGS¢ ÜUè çãGS¢ü ÜUè ±Á¢ã S¢ï “çݲ¢Á¢G” ÜUã ÜUÚ }¢Ý ÜU¢ï }¢Ý¢ HïÝ¢ §S¢ ¶¢Ýï ÜU¢ï ãGH¢H Ýãè´ ÜUÚ Îïx¢¢ çHã¢Á¢G¢ }¢ÁGÜêUÚ¢ ¥zGڢΠ}¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü çÜGUÚ¢¥¼ ²¢ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï ÜïU Ï¢¢’Î “S¢Ú¢-ãG¼Ý ²¢ ÎH¢-H¼Ý ¼Gñ à¢é΢ ¶GéS¢êS¢è ΢’±¼” ÜGUÏ¢êH ÜUÚ¼ï ãé» ¶¢»x¢¢ ¼¢ï S¢±¢Ï¢ï ©wGÚ±è S¢ï }¢ãGM}¢ Úãïx¢¢ Ï¢çËÜU ²ïãè ¶¢Ý¢ Ó¢¢² çÏ¢çSÜUÅ ±x¢GÚ¢ §S¢ ÜU¢ ¥Á¢í ã¢ï Á¢¢»x¢¢ 4 ¥x¢Ú ñ ¥G¢}¢ ΢’±¼ ã¢ï (²¢’Ýè ±¢ïã Ý¢’¼ wG±¢æ x¢GñÚ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï¼¢ Á¢Ï¢ |¢è ²ïã ΢’±¼ ã¢ï¼è) ¼¢ï ¥Ï¢ çÁ¢G}ÝÝ }¢ÁGÜêUÚ¢ ¥zGڢΠÜU¢ï ç¶H¢Ýï ¥¢ñÚ §Ý ¥zGڢΠÜïU ¶¢Ýï }¢ï´ ÜU¢ï§ü }¢éÁ¢G¢-²ÜGU¢ Ýãè´ 5 ¥x¢Ú ΢’±¼ ¼¢ï ¥G¢}¢ ã¢ï }¢x¢Ú ÜGU¢Úè ²¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜïU çH²ï ¶GéS¢êS¢è ¶¢Ýï ÜU¢ »ãç¼}¢¢}¢ ã¢ï }¢-S¢HÝ H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çH²ï çS¢ÈGUü çÏ¢Ú²¢Ýè ¥¢ñÚ §Ý ÜïU çH²ï S¢H¢Î, Ú¢§¼ï ¥¢ñÚ Ó¢¢² ÜU¢ |¢è »ãç¼}¢¢}¢ ã¢ï ²¢ Îèx¢Ú H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï »ÜU »ÜU çãGSS¢¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ï çÁ¢G²¢Î¢ çβ¢ Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã ¶GéS¢êçS¢Ä²¼ ± çÁ¢G²¢Î¼ (²¢’Ýè }¢wGS¢êS¢ çx¢GÁ¢G¢ ¥¢ñÚ §Á¢G¢ÈGU¢) ©Á¢Ú¼ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢§GS¢ ÈGUÚèÜGñUÝ ÜïU çH²ï Ý¢ Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ
 45. 45. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 28 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Hï Á¢¢Ýï ±¢H¢ ÜU¢}¢ ãñ J HïçÜUÝ ²ïã ²¢Î Úãï çÜU §S¢ }¢ï´ |¢è ±¢ïãè ࢼGü ãñ çÜU ÐãHï S¢ï S¢Ú¢-ãG¼Ý ²¢ ÎH¢H¼Ý ¼Gñ ã¢ï ¼Ï¢ ãGÚ¢}¢ ãñ ±ÚÝ¢ ¥x¢Ú ¼Gñ Ý ‰¢¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU çÏ¢x¢GñÚ ãè »ãç¼}¢¢}¢ ãé±¢ ¼¢ï çÈUÚ Á¢¢§Á¢G ãñ J v²¢ ãÚ ãG¢H }¢ï´ ΢’±¼ ÜGUÏ¢êH ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ ? ¥x¢Ú Ý¢’¼ wG±¢æ ¥¢ñÚ ÜGU¢Úè S¢¢çãGÏ¢¢Ý ²ïã ÜUãï´ çÜU ã}¢ Ýï Ý ¼¢ï §S¢ ¶GéS¢êS¢è ΢’±¼ ÜïU çH²ï ÜU㢠‰¢¢ ¥¢ñÚ Ý ãè ©Á¢Ú¼ ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ ¶¢¼ï ãñ´ Ï¢çËÜU ΢’±¼ ÜGUÏ¢êH ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ §S¢ çH²ï ¼Ï¢ÚéüÜU S¢}¢Û¢ ÜUÚ çݲ¢Á¢G ¶¢ Hï¼ï ãñ´, »ïS¢¢ ÜUãÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï x¢G¢ñÚ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU ¥x¢Ú çÜUS¢è §çÁ¼}¢¢»G çÁ¢GRU¢ï Ý¢’¼ ÜïU }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ çݲ¢Á¢G ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ1 “¶GéS¢êS¢è ΢’±¼” Ý ÜUè Á¢¢» ¼¢ï v²¢ ¥ÐÝè çÎHè ÜñUçÈGUIJ¢¼ }¢ï´ ¼ÏÎèHè Ýãè´ Ð¢¼ï ? v²¢ ©‹ãï´ §S¢ ) Ï¢¢¼ ÜU¢ »ãGS¢¢S¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ çÜU ÜñUS¢ï ¥GÁ¢èÏ¢ (Ï¢çËÜU : ¥ãHéËH¢ã ÜïU §üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ÜïU çH²ï çݲ¢Á¢G ÜUÚÝ¢ Ï¢ÇGè ÝïÜUè ãñ, }¢x¢Ú ©Á¢Ú¼ ÜïU ãGév}¢ }¢ï´ ¥¢Ýï ±¢Hè ¶GéS¢êS¢è ΢’±¼ ÜU¢ï çݲ¢Á¢G ÜU¢ Ý¢}¢ Ýãè´ çβ¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ J 1
 46. 46. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 29 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜU‹Á¢êS¢ H¢ïx¢ ãñ´ çÜU ТÝè ¼ÜU ÜU¢ Ýãè´ ÐêÀ¢ ? v²¢ ¥¢§‹Î¢ ©S¢ Á¢x¢ã ÐÚ Ý¢’¼ wG±¢Ýè ÜïU çH²ï ¥¢Ýï }¢ï´ Ï¢ï ÚxGÏ¢¼è Ýãè´ ã¢ïx¢è ? ¥x¢Ú }¢ÁGÜêUÚ¢ ¥zGڢΠ¥ÐÝè çÎHè ÜñUçÈGUIJ¢¼ ¼ÏÎèH Ýãè´ Ð¢¼ï ¥¢ñÚ ¥¢Ýï ±¢Hï ±S¢¢ç±S¢ ÜU¢ï ÝzGS¢¢ï à¢ñ¼G¢Ý ÜUè à¢Ú¢Ú¼ ÜGUÚ¢Ú Îï¼ï ãé» çÁ¢G²¢ÈGU¼ Ý ÜUÚÝï ±¢Hï ÜUè çÜUS¢è ÜïU S¢¢}¢Ýï Ý çà¢ÜU¢²¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ Ý ãè ¥¢§‹Î¢ »ïS¢è Á¢x¢ã Á¢¢Ýï S¢ï ÜU¼Ú¢¼ï ãñ´, ÝèÁ¢G Îèx¢Ú x¢GÚèÏ¢ §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜUè ΢’±¼ ÜGUÏ¢êH ÜUÚÝï }¢ï´ |¢è ÐS¢¢ïÐïࢠS¢ï ÜU¢}¢ Ýãè´ Hï¼ï ¼¢ï ©Ý ÐÚ ¥¢zGÚèÝ ãñ, »ïS¢ï Ý¢’¼ wG±¢Ý ÜGU¢çÏ¢Hï S¢¼¢§à¢ ãñ´ }¢x¢Ú çÎH¢ï´ ÜUè ãG¢H¼ »ïS¢è ã¢ï¼è ãñ...... ²¢ Ýãè´ ? ²ïã ÜGU¢Úè ± Ý¢’¼ wG±¢æ ãGÁ¢GÚ¢¼ wG¢êÏ¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ´, ¥ÐÝï çÎH ÜUè x¢ãÚ¢§ü }¢ï´ Û¢¢æÜU ÜUÚ §S¢ ÜU¢ ÈGñUS¢H¢ ¶GéÎ ãè ÜUÚ Hï´ J ¥ËH¢ã ÜUÚï çÎH }¢ï´ ©¼Ú Á¢¢» }¢ïÚè Ï¢¢¼ ±S±S¢¢ï´ }¢ï´ }¢¼ ¥¢§²ï }¢¢ïãG¼Ú}¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ! }¢éç}ÜUÝ ãñ à¢ñ¼G¢Ý ¥¢Ð ÜU¢ï ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ±S±S¢ï Ç¢Hï, Ï¢ãÜU¢» ¥¢ñÚ ²ïã Ï¢¢±Ú ÜUÚ±¢Ýï
 47. 47. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 30 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï çÜU ¼ê ¼¢ï }¢éçwGHS¢ ãñ, ¼ïÚ¢ ÜU¢ï§ü ÜGéUS¢êÚ Ýãè´, H¢ïx¢ ¼éÛ¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUÚ¼ï ãñ´, ¥¢ñÚ ²ïã |¢è Ï¢ïÓ¢¢Úï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±Á¢ã S¢ï Ï¢¶Géà¢è »ïS¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ, çÜUS¢è ÜU¢ çÎH Ýãè´ ´ ¼¢ïÇÝ¢ Ó¢¢çã²ï, ¼ê S¢Ï¢ ÜéUÀ ÜGUÏ¢êH ÜUÚ çH²¢ ÜUÚ ¥¢ñÚ ²êæ G |¢è ²ïã ¼ïÚï çH²ï ¼Ï¢ÚéüÜU ãñ J ÝèÁ¢G ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Ý¢’¼ wG±¢æ ݢϢèÝ¢ ²¢ }¢¢’ÁG¢êÚ ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï ±S±S¢ï ÜïU Á¢GÚè»G }¢¢¼ ÜUÚÝ¢ à¢ñ¼¢G Ý ÜïU çH²ï }¢Á¢GèÎ ¥¢S¢¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ J Îï網ï ! ݢϢèÝ¢ ã¢ï ²¢ Ï¢èÝ¢ (²¢’Ýè Îﶼ¢) ãGév}¢ï à¢Úè¥G¼ ãÚ »ÜU ÜïU çH²ï ±¢ïãè ãñ Á¢¢ï }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜïU ÈGU¼¢±¢ ÜUè Ú¢ïà¢Ýè }¢ï´ Ï¢²¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ã}¢ S¢Ï¢ ÜU¢ §S¢è }¢ï´ |¢H¢ ãñ çÜU ãGÚ¢}¢ ¶¢Ýï ç¶H¢Ýï S¢ï Ï¢Ó¢ï´ J ÝzGS¢ ÜUè Ó¢¢H }¢ï´ ¥¢ ÜUÚ à¢Ú-§Gü ÈGU¼¢±¢ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ ¥ÐÝè }¢ç‹¼GÜGU Ϣ͢¢Ú ÜUÚ S¢¢Î¢ H¢ñãG ¥G±¢}¢ ÜU¢ï Û¢¢æS¢¢ çβ¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ }¢x¢Ú ãGÚ¢}¢ çÈUÚ |¢è ãGÚ¢}¢ ãè Úãïx¢¢ J ¥ËH¢ã ã}¢ S¢Ï¢ ÜU¢ï ãGÚ¢}¢ ¶¢Ýï ÐãÝÝï S¢ï Ï¢Ó¢¢» J
 48. 48. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 31 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ãGÚ¢}¢ HévG}¢ï ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢æ }¢‹ÜGêUH ãñ : ¥¢Î}¢è ÜïU ÐïÅ }¢ï´ Á¢Ï¢ ãGÚ¢}¢ ÜU¢ HévG}¢¢ ÐÇG¢, ¼¢ï Á¢G}¢èÝ ± ¥¢S}¢¢Ý ÜU¢ ãÚ çÈGUçÚ༢ ©S¢ ÐÚ H¢’ݼ ÜUÚïx¢¢, Á¢Ï¢ ¼ÜU çÜU ±¢ïã Hév}¢¢ ©S¢ ÜïU ÐïÅ }¢ï´ G Úãïx¢¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú §S¢è ãG¢H¼ }¢ï´ }¢Úïx¢¢ ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ çÆÜU¢Ý¢ Á¢ã‹Ý}¢ ã¢ïx¢¢ J Ý¢’¼ wG±¢Ýè »’Á¢G¢Á¢G ãñ Œ²¢Úï Ï¢éHÏ¢éHï }¢ÎèÝ¢ ! Á¢¢ï Ý¢’¼ wG±¢Ýè ÜUè S¢¥G¢Î¼ ÜïU »’Á¢G¢Á¢G ÜU¢ï S¢}¢Û¢Ýï S¢ï }¢ãGM}¢ ã¢ï ©S¢ï ãGéÏÏ¢ï }¢¢H¢ï Á¢¢ã ±x¢GñÚ¢ ÜUè ¥¢ÈGU¼ï´ S¢Ú}¢¢²¢ ΢ڢï´, ±Á¢Gè򢕫 ¥¢ñÚ ¥zGS¢Ú¢ï´ ±x¢GñÚ¢ ÜïU ²ã¢æ ã¢ïÝï ±¢Hè }¢ãGçÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¼¢ï (¶Gé΢ Ý wG±¢S¼¢ Ýé}¢¢§à¢è ãé§æü ¼Ï¢ |¢è) ¶Géà¢çÎHè S¢ï Hï Á¢¢»æx¢è }¢x¢Ú x¢GÚèÏ¢ §SH¢}¢è |¢¢§ü Á¢¢ï Ý §üÜU¢ï S¢¢©‹Ç ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ Ϣݢ S¢ÜïU Ý ¥¢± |¢x¢¼ ÜUÚ S¢ÜïU Ý ãè x¢GéÚÏ¢¼ ÜïU S¢Ï¢Ï¢ Ï¢ïÓ¢¢Ú¢ ÜUS¢èÚ ¥zGڢΠÁ¢}¥G ÜUÚ S¢ÜïU ±ã¢æ Á¢¢Ýï }¢ï´ ©S¢ ÜU¢ çÎH ͢Ϣڢ»x¢¢, Á¢è ©v¼¢»x¢¢ ¥¢ñÚ x¢H¢ |¢è “Ï¢ñÆ” Á¢¢»x¢¢ ! çÁ¢Ý ÜïU çÎH }¢ï´ ±¢ÜGïU§Gü §GàÜGU¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢ñÚ Ý¢’¼ wG±¢Ýè
 49. 49. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 32 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè ãGÜGUèÜGUè ¥G-Á¢G}¢¼ ãñ »ïS¢ï ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜU¢ï x¢GÚèÏ¢¢ï´ ÜïU ²ã¢æ ¼G¢çHÏ¢ï S¢±¢Ï¢ ã¢ï ÜUÚ ãG¢çÁ¢GÚè ÎïÝï }¢ï´ ÜU¢ñÝ S¢è LÜU¢±Å ¥¢ S¢ÜU¼è ãñ ? ¥}¢èÚ ã¢ï ²¢ x¢GÚèÏ¢ Á¢¢ï |¢è à¢Ú-§Gü ¼ÜGU¢Á¢G¢ï´ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU §wGH¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ §çÁ¼}¢¢»G çÁ¢GRU¢ï Ý¢’¼ ÜU¢ »ãç¼}¢¢}¢ ÜUÚïx¢¢ ©S¢ ÜU¢ ¥¢ñÚ ©S¢ }¢ï´ à¢ÚèÜU ã¢ïÝï ±¢Hï ãÚ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜU¢ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ã¢ïx¢¢ J }¢éS¼GÈGU¢ ÜUè Ý¢’¼ wG±¢Ýè S¢ï ã}¢ï´ ¼¢ï Œ²¢Ú ãñ ΢ï Á¢ã¢æ }¢ï´ ¥ÐÝ¢ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ãñ Ý¢’¼ wG±¢Ýè §ü}¢¢Ý ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜU¢ Á¢GÚ襢 ãñ Ý¢’¼ wG±¢Ýè ãGéÁG¢êÚï ÐéÚÝêÚ, ࢢÈGïU»G ²¢ñ}¢é‹Ýéà¢êÚ ÜUè S¢Ý¢ wG±¢Ýè ¥¢ñÚ }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè çÝࢢÝè ãñ ¥¢ñÚ ãGéÁG¢êÚï ÐéÚÝêÚ ÜUè S¢Ý¢ wG±¢Ýè ¥¢ñÚ }¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢’H¢ Î-ÚÁ¢ï ÜUè §Ï¢¢Î¼ ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ G ÜU¢ Ï¢ïã¼ÚèÝ Á¢GÚè¥G¢ ãñ çHã¢Á¢G¢ Á¢Ï¢ |¢è §çÁ¼}¢¢»G çÁ¢GRU¢ï Ý¢’¼ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚè ã¢ï ¼¢ï Ï¢¢ ¥ÎÏ¢ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ }¢vGS¢êÎ çÚÁ¢G¢» §H¢ãè ã¢ï J Á¢ã¢æ §çwG¼¼¢}¢ ÐÚ Hæx¢Ú ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ »ãç¼}¢¢}¢ ã¢ï¼¢ ã¢ï »ïS¢è Á¢x¢ã ¼¢¶GèÚ S¢ï ÐãéæӢݢ S¢wG¼
 50. 50. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 33 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢¢’²êÏ¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï çH²ï x¢GèÏ¢¼, ¼¢ïã}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢Î x¢é}¢¢Ýè ÜU¢ ÎÚ±¢Á¢G¢ ¶¢ïHÝï ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ãñ »ïS¢¢ï´ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ Ï¢S¢¢ ¥±ÜGU¢¼ §S¢ ¼GÚãG ÜUè x¢éÝ¢ã¢ï´ |¢Úè Ï¢¢¼ï´ ÜUè Á¢¢¼è ãñ´, ¶¢Ýï ÜU¢ H¢HÓ¢è ãñ, ¶¢Ýï ÜïU ±vG¼ ãè ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ ±x¢GñÚ¢ J ã¢æ Á¢¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ãñ ±¢ïã }¢¢’ÁG¢êÚ ãñ J Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè çãGÜU¢²¼ ¥Ï¢ }¢éçwGHS¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥¢ñÚ }¢¢’}¢êHè S¢è Ï¢ï »ãGç¼²¢¼Gè ÜUè ࢢ}¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÝ㢲¼ ãè §GÏ¢í¼ ¥¢}¢¢ïÁ¢G çãGÜU¢²¼ }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ÈGUÚ}¢¢§²ï, Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢éãG}}¢Î çÏ¢Ý ¼ÚèÝ “}¢g¢ãGï ÚS¢êH” (²¢’Ýè Ý¢’¼ wG±¢æ) ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU }¢àãêÚ ãñ çÜU ©‹ãï´ Á¢¢x¢¼ï }¢ï´ ÜUè ¥¢}¢Ýï S¢¢}¢Ýï çÁ¢G²¢Ú¼ ã¢ï¼è ‰¢è J ãGéÁG¢êÚ Á¢Ï¢ ±¢ïã S¢éÏãG ÜïU ±vG¼ Ú¢ñÁ¢G» ¥yGãÚ ãG¢çÁ¢GÚ ãé» ¼¢ï ãGéÁG¢êÚï ¥‹±Ú Ýï ©Ý S¢ï ¥ÐÝè ÜGUÏ¢íï ¥‹±Ú }¢ï´ S¢ï ÜUH¢}¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ J ²ïã Ý¢’¼ wG±¢æ ¥ÐÝï §S¢è }¢ÜGU¢}¢ ÐÚ ÈGU¢§Á¢G Úãï ãGœ¢¢ çÜU »ÜU à¢wGS¢ Ýï ©Ý S¢ï ÎÚ-wG±¢S¼ ÜUè,
 51. 51. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 34 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ çÜU à¢ãÚ ÜïU ãG¢çÜU}¢ ÜïU ТS¢ ©S¢ ÜUè çS¢ÈGU¢çÚࢠÜUÚï´ ¥¢Ð ãG¢çÜU}¢ ÜïU ТS¢ ÐãéæÓ¢ï ¥¢ñÚ çS¢ÈGU¢çÚࢠÜUè J ©S¢ ÜU¢ï ¥ÐÝè }¢SÝÎ ÐÚ çϢƢ²¢ ãG¢çÜU}¢ Ýï ¥¢Ð J ¼Ï¢ S¢ï ¥¢Ð ÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ ÜU¢ çS¢çËS¢H¢ ¶Gy}¢ ÜUè ã¢ï x¢²¢ çÈUÚ ²ïã ã}¢ïࢢ ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ Ï¢¢Úx¢¢ã }¢ï´ çÁ¢G²¢Ú¼ ÜUè ¼}¢‹Ý¢ ÐïࢠÜUÚ¼ï Úãï }¢x¢Ú çÁ¢G²¢Ú¼ Ý ãé§ü J »ÜU }¢¼üÏ¢¢ »ÜU à¢ï’Ú ¥GÁ¢Gü çÜU²¢ ¼¢ï ÎêÚ S¢ï çÁ¢G²¢Ú¼ ãé§ü, ãGéÁG¢êÚï ¥ÜUÚ}¢ Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “Á¢G¢çH}¢¢ï´ ÜUè }¢SÝÎ ÐÚ Ï¢ñÆÝï ÜïU S¢¢‰¢ }¢ïÚè çÁ¢G²¢Ú¼ Ó¢¢ã¼¢ ãñ §S¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü Ú¢S¼¢ Ýãè´ J” ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥GHè ¶Gñ¢S¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU çÈUÚ ã}¢ï´ ©Ý Ï¢éÁ¢Géx¢ü (Ý¢’¼ wG±¢æ) ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU ¶GÏ¢Ú Ý ç}¢Hè çÜU ÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ ãé§ü ²¢ Ýãè´ ©Ý ÜU¢ï S¢ÚÜU¢Ú ãGœ¢¢ çÜU ©Ý ÜU¢ ç±S¢¢H ã¢ï x¢²¢ J ¥ËH¢ã ÜUè ©Ý ÐÚ ÚãG}¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢ÎÜGïU ã}¢¢Úè }¢çxGÈGUÚ¼ ã¢ï J
 52. 52. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 35 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Á¢¢ï H¢ïx¢ Á¢G¢¼è }¢ÈGU¢Î ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥ÚÏ¢¢Ï¢ï §çvG¼Î¢Ú ÜïU ¥¢x¢ï ÐèÀï çÈUÚ¼ï, ÜU|¢è çÜUS¢è ±Á¢GèÚ ²¢ S¢Îí ±x¢GñÚ¢ ÜïU ²ã¢æ }¢¢ñÜGU¥G ç}¢Hï ¼¢ï ©ÇG¼ï ãé» ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï Á¢¢¼ï, S¢Îí ¼}¢x¢G¢ ÐãÝ¢ Îï ²¢ 㢉¢ ç}¢H¢ Hï ¼¢ï ©S¢ ÜUè ¼S±èÚ ¥¢±ïÁ¢G¢æ ÜUÚ¼ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï çζ¢¼ï ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ »’Á¢G¢Á¢G ¼S¢Ã±éÚ ÜUÚ¼ï ãñ´ ©Ý ÜïU çH²ï x¢éÁ¢G༢ çãGÜU¢²¼ }¢ï´ Ï¢ãé¼ ÜéUÀ ÎS¢ïü §GÏ¢í¼ ãñ ²¢’Ýè ¥GvGH }¢‹Î ÜïU çH²ï §à¢¢Ú¢ ÜU¢ÈGUè ãñ J Œ²¢Úï Ý¢’¼ wG±¢æ ! ¥x¢Ú ¥¢Ð MãG¢çÝIJ¼ Ó¢¢ã¼ï ãñ, ¼¢ï S¢¢ç}¢§Ý ÜUè ÜUS¢Ú¼ ± çÜGUËH¼ ÜU¢ï }¢¼ Îï網ï, ´ üG Ó¢¢ãï ãÁ¢G¢Ú¢ï´ ÜU¢ §çÁ¼}¢¢¥G ã¢ï ²¢ ÈGUÜGU¼G »ÜU ãè ÈGUÎü, ©S¢è Hx¢Ý ¥¢ñÚ {éÝ ÜïU S¢¢‰¢ ¥¢ÜGU¢ ÜïU ¼S¢Ã±éÚ }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐçÉG²ï, Ï¢çËÜU ¼‹ã¢§ü }¢ï´ |¢è S¢Ý¢ wG±¢Ýè ÜUè ¥G¢Î¼ Ϣݢ§²ï J ãGÁ¢GÚ¼ }¢¢ñH¢Ý¢ ãGS¢Ý ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÜïU §S¢ à¢ï’Ú ÜU¢ï çS¢ÈGUü ÚS}¢è ¼G¢ñÚ ÐÚ ÐÉGÝï ÜïU
 53. 53. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 36 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ Ï¢Á¢¢» §S¢ ÜUè ãGÜGUèÜGU¼ ÜUè ¼GÚÈGU |¢è }¢é-¼±ÁÁ¢ïã Úçã²ï J çÎH }¢ï´ ã¢ï ²¢Î ¼ïÚè x¢¢ïࢻ ¼‹ã¢§ü ã¢ï çÈUÚ ¼¢ï ¶G˱¼ }¢ï´ ¥GÁ¢Ï¢ ¥‹Á¢é}¢Ý ¥¢Ú¢§ü ã¢ï çÈUÚ ¼¢ï...... Á¢Ë±ï wG¢éÎ ¥¢»æ ¼G¢çHÏ¢ï ÎèÎ¢Ú ÜUè ¼GÚÈGU ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ x¢GH¼G Т»æ ¼¢ï }¢ïÚè §SH¢ãG ÈGUÚ}¢¢ ÎèçÁ¢²ï J Îé¥G¢» }¢çxGÈGUÚ¼ ÜU¢ ç|¢ÜU¢Úè ãêæ J ¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ± Ï¢ÜGUè¥G ± }¢çxGÈGUÚ¼ ± Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éH çÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢ ÜU¢ ÐÇG¢ïS¢ 29 S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ 1431 çã. “x¢GèÏ¢¼ ÜUÚ ÜïU ÝïçÜU²¢æ Ï¢ÚÏ¢¢Î Ý ÜUÚï´” ÜïU ÐÓÓ¢èS¢ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï Ý¢’¼ wG±¢æ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ x¢GèÏ¢¼ ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G ÜUè 25 ç}¢S¢¢Hï´ }¢èÚ¢S¢è ãñ  §S¢ ÜU¢ï Ý¢’¼ ÐÉGÝï ÜU¢ Éæx¢ Ýãè´ ¥¢¼¢  §S¢ ÜUè ¥¢±¢Á¢G Ï¢S¢ »ïS¢è ãè ãñ  §S¢ ÜUè 
 54. 54. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 37 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ¥¢±¢Á¢G Ï¢ï S¢éÚè ãñ  ÈUÅï ãé» É¢ïH Á¢ñS¢è ¥¢±¢Á¢G ãñ  ÎêS¢Úï Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜUè ¼GÁ¢GïZ Ó¢éÚ¢¼¢ ãñ  ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU à¢ï’Ú Ó¢éÚ¢ ÜUÚ ¶GéΠࢢ§GÚ Ï¢Ý Ï¢ñÆ¢ ãñ  ÐñS¢¢ï´ ÜïU çH²ï Ý¢’¼ ÐÉG¼¢ ãñ  ²ïã ¼¢ï Ðí¢ïÈïGUàÝH Ý¢’¼ wG±¢æ ãñ  çS¢ÈGUü Ï¢ÇGè Т<Ų¢ï´ ÜUè }¢ãGçÈGUH¢ï´ }¢ï´ Á¢¢¼¢ ãñ  §S¢ }¢ï´ §wGH¢S¢ Ýãè´ ãñ  çÁ¢G²¢Î¢ H¢ïx¢ ã¢ï´ ²¢  §üÜU¢ï S¢¢©‹Ç ã¢ï Á¢|¢è ÐÉG¼¢ ãñ  Á¢Ï¢ ¥¢¼¢ ãñ }¢¢§üÜU Ýãè´ À¢ïǼ¢  ÎêS¢Ú¢ï´ ÜUè Ï¢¢Úè ãè G Ýãè´ ¥¢Ýï Îï¼¢  Á¢¢Ý Ï¢êÛ¢ ÜUÚ Ú¢ïÝï Á¢ñS¢è ¥¢±¢Á¢G çÝÜU¢H¼¢ ãñ  ¥¢ã¢ ! Ï¢ÇG¢ }¢ãæx¢¢ S¢êÅ ÐãÝ Ú¶¢ ãñ Á¢GMÚ Ý¢’¼ wG±¢Ýè ÜUÚ±¢Ýï ±¢H¢ï´ Ýï Hï ÜUÚ çβ¢ ã¢ïx¢¢  §S¢ ÜUè ¥Î¢»æ Îﶢï ! Hx¢¼¢ ãñ x¢¢Ý¢ x¢¢ Ú㢠ãñ  §S¢ ÜUè ¥¢æ¶ï´ Ýè´Î S¢ï |¢Úè ÐÇGè ãñ´ çÈUÚ |¢è ÐñS¢¢ï´ ÜïU H¢HÓ¢ }¢ï´ Ý¢’¼ ÐÉGÝï ¥¢ x¢²¢ ãñ  çÁ¢S¢ à¢ï’Ú ÐÚ Ý¢ïÅï´ ¥¢Ý¢ à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢»æ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ©S¢è à¢ï’Ú ÜU¢ï ÐÉG¼¢ Úã¼¢ ãñ  Ï¢S¢ çÜUS¢è Á¢x¢ã }¢ãGçÈGUH ÜU¢ м¢ Ó¢H Á¢¢», ²ïã ±ã¢æ ÐñS¢¢ï´ ÜïU H¢HÓ¢ }¢ï´ çÏ¢Ý Ï¢éH¢» |¢è ÐãéæÓ¢ Á¢¢¼¢ ãñ  Ú¢¼ x¢» ¼ÜU Ý¢’¼ï´ ÐÉG¼¢ ãñ, ÈGUÁ¢í }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢}¢¢¥G¼ S¢ï Ýãè´ ÐÉG¼¢  ¥Ï¢ §S¢ ÜïU ТS¢ Å¢§}¢ ÜUã¢æ ã¢ïx¢¢ §S¢ ÜïU ¼¢ï S¢èÁ¢GÝ ÜïU çÎÝ ãñ´, Ï¢ÇGï Ý¢ïÅ
 55. 55. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 38 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ çζ¢¥¢ï ¼¢ï ¥¢»x¢¢  çÐÀHè Ï¢¢Ú ࢢ²Î ÐñS¢ï ÜU}¢ ç}¢Hï ‰¢ï ¼|¢è §S¢ Ï¢¢Ú Ýãè´ ¥¢²¢  ¥ÐÝ¢ ÜïUçS¢Å çÝÜUH±¢Ýï ÜïU çH²ï ÜU}ÐÝè ±¢H¢ï´ ÜUè Ï¢ÇGè Ó¢¢ÐHêS¢è ÜUÚ¼¢ ãñ J “x¢GèÏ¢¼ S¢ï ã}¢ ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢ ²¢ §H¢ãè” ÜïU ©‹ÝèS¢ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï Ý¢’¼ wG±¢Ýè/Á¢ËS¢ï ²¢ §çÁ¼}¢¢¥G }¢ï´ ã¢ïÝï ±¢Hè x¢GèÏ¢¼ ÜUè 19 ç}¢S¢¢Hï´ ²ïã }¢éÏ¢çËHx¢G (²¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ²¢ Ý¢’¼ wG±¢æ) ÜUã¢æ ¶ÇG¢ ã¢ï x¢²¢ ¥Ï¢ ¼¢ï ²ïã }¢¢§üÜU Ýãè´ À¢ïÇGïx¢¢  ©S¢ ÜUè ¥¢±¢Á¢G ¥ÓÀè ãñ §S¢ çH²ï çÜGUÚ¢¥¼ S¢éÝ ÜUÚ H¢ïx¢ ΢ΠÎï¼ï ãñ´ ±ñS¢ï ¼Á±èÎ ÜUè ÜU¢ÈGUè x¢G-Hç¼G²¢æ ÜUÚ¼¢ ãñ  ©S¢ ÜïU ¼HzGÈGéUÁ¢G x¢GH¼G ã¢ï¼ï ãñ´  §S¢ ÜU¢ï ¼vGÚèÚ ÜUÚÝè  ²¢ Ý¢’¼ ÐÉGÝè ãè ÜUã¢æ ¥¢¼è ãñ  Ó¢H¢ï ! Ó¢H¢ï ! ¥Ï¢ ²ïã H}Ï¢è ÜUÚïx¢¢  Ý¢ïÅï´ Ó¢H¼è ãñ´ ¼¢ï §S¢ ÜUè ¥¢±¢Á¢G ¶éH Á¢¢¼è ãñ  ã}¢¢Úï à¢ãÚ }¢ï´ ¥¢Ýï ÜïU çH²ï ¼¢ï §S¢ Ýï ã±¢§ü Á¢ã¢Á¢G ÜU¢ ÚèÅÝü çÅÜUÅ }¢¢æx¢¢ ‰¢¢  §S¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜU¢ ç}¢Á¢G¢Á¢ ¼¢ï ¥¢S}¢¢Ý ÐÚ Úã¼¢ ãñ  §S¢ ÜU¢ï ¼¢ï Ï¢S¢ »ÜU ãè ¼GÁ¢Gü ¥¢¼è ãñ  ²ïã ¼¢ï ÎêS¢Úï Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜUè ¼GÁ¢GïZ Ó¢éÚ¢¼¢ ãñ  §S¢ Ýï Ï¢²¢Ý ÜUè ¼Ä²¢Úè Ýãè´ 
 56. 56. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 39 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè §{Ú ©{Ú ÜUè Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ ÜïU ±vG¼ x¢éÁ¢G¢Ú Ú㢠ãñ  ¥¢²¼ï´ ¼¢ï ÐÉG¼¢ Ýãè´ Ï¢S¢ çÜGUSS¢ï ÜUã¢çݲ¢æ S¢éÝ¢¼¢ ãñ  ©S¢ }¢éÜGU<ÚÚ ÜUè ¥¢±¢Á¢G ¥ÓÀè ãñ }¢x¢Ú ©S¢ ÜUè ¼vGÚèÚ }¢ï´ ¶G¢S¢ }¢±¢Î Ýãè´ ã¢ï¼¢  ç¶G¼G¢Ï¢ Ï¢ÇG¢ Á¢¢ïà¢èH¢ ‰¢¢ }¢x¢Ú ÎH¢§H }¢ï´ Î}¢ Ýãè´ ‰¢¢  ã}¢¢Úï ¶G¼GèÏ¢ S¢¢çãGÏ¢ ¥ÐÝï Ï¢²¢Ý }¢ï´ S¢é‹Ý¼ »ÜU Ýãè´ Ï¢¼¢¼ï Ï¢S¢ HÆ Hï ÜUÚ Ï¢Î }¢ÁGãÏ¢¢ï´ ÜïU ÐèÀï ÐÇGï Úã¼ï ãñ´  ¥¢Á¢ ¶G¼GèÏ¢ S¢¢çãGÏ¢ ÜïU Ï¢²¢Ý }¢ï´ }¢Á¢G¢ Ýãè´ ¥¢²¢  ±¢ïã }¢¢ñH¢Ý¢ S¢¢çãGÏ¢ Á¢ËS¢ï }¢ï´ ÎïÚ S¢ï ¥¢Ýï ÜïU ¥G¢Îè ãñ´  ÈGéUH¢æ ÜUè ¼vGÚèÚ }¢ï´ Ï¢S¢ Á¢¢ïࢠãè Á¢¢ïࢠã¢ï¼¢ ãñ ¥ÐÝï ÐËHï ÜéUÀ |¢è Ýãè´ ÐÇG¼¢ J “x¢GèÏ¢¼ï´ ÜUÚÝï ±¢Hï çÜGU²¢}¢¼ }¢ï´ ÜéUœ¢ï ÜUè à¢vH }¢ï´ ©Æï´x¢ï” ÜïU Ó¢¢HèS¢ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜïU }¢¢Ï¢ñÝ ã¢ïÝï ±¢Hè x¢GèÏ¢¼¢ï´ ÜUè 40 ç}¢S¢¢Hï´ Î¢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ 505 S¢-ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÜU¼¢Ï¢, “x¢GèÏ¢¼ ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢æ” S¢ÈGUãG¢ 410 ¼¢ 411 ÐÚ ãñ : “Ý¢’¼ wG±¢Ýè” çÝ㢲¼ ©G}΢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ, S¢éÚèHè ¥¢±¢Á¢G Ï¢ïà¢ÜU ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ ÜUè §GÝ¢²¼ ãñ }¢x¢Ú §S¢
 57. 57. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 40 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢ï´ §ç}¼ãG¢Ý Ï¢ãé¼ S¢wG¼ ãñ, çÁ¢S¢ï §wGH¢S¢ ç}¢H x¢²¢ ±¢ïãè Á¢GÏ¢Ú ÎS¼ ¥G¢çà¢ÜGïU ÜU¢}²¢Ï¢ ãñ J Ï¢¢’Á¢G Ý¢’¼ wG±¢æ ÚS¢êH ã¢ï¼ï ãñ´ Á¢¢ï çÜU çÏ¢x¢GñÚ çÜUS¢è Î鋲±è H¢HÓ¢ ÜïU ¥¢æ¶ï´ Ï¢‹Î çÜU²ï §GàÜGïU ÚS¢êH }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ Ý¢’¼ à¢ÚèÈGU ÐÉG¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ S¢¢ç}¢§GüÝ ÜïU çÎH¢ï´ ÜU¢ï ¼ÇGТ ÜUÚ Ú¶ Îï¼ï ãñ´ Á¢Ï¢ çÜU Ï¢¢’Á¢G H¢ ©Ï¢¢Hè Ó¢‹Ó¢H ¥¢ñÚ §ç‹¼ã¢§ü x¢GñÚ S¢‹Á¢è΢ ã¢ï¼ï ãñ´ §S¢ ¼GÚãG ÜïU Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ }¢ï´ çÁ¢Ý ϢΠÝS¢èÏ¢¢ï´ ÜU¢ çÎH ¶G¢ñÈïGU ¶Gé΢ S¢ï ¶G¢Hè ã¢ï¼¢ ãñ, ±¢ïã ÐèÀï S¢ï »ÜU ÎêS¢Úï ÐÚ Á¢è |¢Ú ÜUÚ ¼‹ÜGUèÎï´ ÜUÚ¼ï, wG¢êÏ¢ wG¢êÏ¢ x¢GèÏ¢¼ï´ ÜUÚ¼ï, ¥¢±¢Á¢G¢ï´ ÜUè ÝvGHï´ ©¼¢Ú ÜUÚ ÆèÜU Æ¢ÜU }¢Á¢G¢ÜGU ©ÇG¢¼ï ¥¢ñÚ ªÐÚ S¢ï Á¢G¢ïÚÎ¢Ú ÜGUãìÜGUãï Hx¢¢¼ï ãñ´ J ¥ËH¢ãé ÚãG}¢¢Ý ãGÜGUèÜGUè }¢-ÎÝè Ý¢’¼ wG±¢æ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ãGSS¢¢Ý ÜïU S¢ÎÜGïU §‹ãï´ |¢è §GàÜGïU ÚS¢êH }¢ï´ Ú¢ïÝï LH¢Ýï ±¢H¢ }¢éçwGHS¢ Ý¢’¼ wG±¢æ Ϣݢ» J »ïS¢ï Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜïU Á¢ÁGÏ¢ï ÜïU ¼ãGì¼ §Ý ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ã¢ïÝï ±¢Hè }¢é-¼±vGÜUG ¥G x¢GèÏ¢¼¢ï´ ÜUè 40 ç}¢S¢¢Hï´ ¥GÁ¢Gü ÜUÚ¼¢ ãêæ :  м¢ Ýãè´ ²ïã }¢¢ñH±è }¢¢§üÜU ÐÚ ÜUã¢æ S¢ï ¥¢ x¢²¢ çÜU §¼Ýè H}Ï¢è ¼vGÚèÚ à¢éM¥G ÜUÚ Îè ãñ !
 58. 58. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 41 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ H¢ïx¢ ©v¼¢ ÜUÚ ©Æ ©Æ ÜUÚ Á¢¢ Úãï ãñ´ }¢x¢Ú ²ïã ãñ çÜU }¢¢§üÜU ãè Ýãè´ À¢ïǼ¢  Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH Ýï H¢§Å ÜU¢ G §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÆèÜU Ýãè´ ÜUÚ±¢²¢  }¢‹Ó¢ (SÅïÁ¢) ÐÚ ÇïÜU¢ïÚïà¢Ý ÜU}¢ ‰¢è  §S¢ Ýï Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜU¢ï x¢Ú}¢è }¢ï´ }¢¢Ú çβ¢ »ÜU ÐïÇ çSÅH ÈGïUÝ ãè Ú¶ çβ¢ ã¢ï¼¢  ²¢Ú ! ²ïã S¢¢©‹Ç ±¢H¢ |¢è çÏ¢ËÜéUH Ï¢ïÜU¢Ú S¢¢©‹Ç H¢²¢ ãñ  ÜU¢õÇüHïS¢ (Cordless) }¢¢§üÜU ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ |¢è ÆèÜU Ýãè´ ‰¢è  ©S¢ Ý¢’¼ wG±¢æ Ýï S¢¢Ú¢ ±vG¼ Hï çH²¢ ã}¢¢Úè Ï¢¢Úè ãè Ýãè´ ¥¢Ýï Îè }¢éÛ¢ï ¼¢¶GèÚ S¢ï }¢¢ñÜUG ¥G çβ¢  }¢éÛ¢ï ÜU}¢ ±vG¼ çβ¢  ²¢Ú ! ²ïã Ý¢’¼ wG±¢æ }¢¢§üÜU ÐÚ Ýãè´ ¥¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï ‰¢¢, §S¢ Ýï LH¢Ýï ±¢Hè Ý¢’¼ ÐÉG ÜUÚ }¢ãGçÈGUH ÜU¢ L¶G ãè Ï¢ÎH Ç¢H¢, H¢ïx¢ ¼¢ï Û¢ê}¢¢Ýï ±¢Hè ¼GÁ¢Gü ÐÚ Ý¢ïÅï´ HéÅ¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ !  ²¢Ú ! §S¢ Ý¢’¼ wG±¢æ Ýï ݲ¢ ÜUH¢}¢ S¢éÝ¢ ÜUÚ Ï¢ÇGè Ó¢¢H¢ÜUè S¢ï Á¢ïÏ¢ï´ ¶G¢Hè ÜUÚ±¢ Hè ãñ´ ã}¢¢Úï çH²ï ÜéUÀ Ýãè´ Ï¢Ó¢¢ !  ¥Úï ! §S¢ ÜU¢ï }¢¢§üÜU ÜUã¢æ Îï çβ¢ ! »ÜU ¼¢ï ¥¢±¢Á¢G Ï¢ï S¢éÚè ãñ ¥¢ñÚ ªÐÚ S¢ï H}Ï¢è ÜUÚ¼¢ ãñ H¢ïx¢ ©Æ Á¢¢¼ï ãñ´, ã}¢ çÜUS¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ý¢’¼ ÐÉGï´x¢ï ?  ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜU¢ ÜUH¢}¢ ÐÉGÝ¢ Ýãè´ ¥¢¼¢  ÐéÚ¢Ýè ¼GÁ¢Gü }¢ï´ 
 59. 59. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 42 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ÐÉG¼¢ ãñ  ÐéÚS¢¢ïÁ¢G ¼GÁ¢GïZ ÆèÜU S¢ï Ýãè´ ÐÉG Т¼¢  §S¢ ÜU¢ï Û¢ê}¢¢Ýï ±¢Hï ÜUH¢}¢ ÐÉGÝï Ýãè´ ¥¢¼ï  ¥G-ÚÏ¢è ÜUH¢}¢ Ýãè´ ÐÉG Т¼¢  ²ïã Ý¢’¼ wG±¢æ ¼GÁ¢GïZ çÏ¢x¢¢ÇG ÜUÚ ÐÉG¼¢ ãñ  ÈGéUH¢æ Ý¢’¼ wG±¢æ Á¢ã¢æ }¢¢H çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ï ±ãè´ Á¢¢¼¢ ¥¢ñÚ ±ã¢æ ÜïU çãGS¢¢Ï¢ S¢ï ÜUH¢}¢ ÐÉG¼¢ ãñ  ±¢ïã Á¢Ï¢ Ý¢’¼ ÐÉG¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ }¢éæã ÜñUS¢¢ Ï¢Ý Á¢¢¼¢ ãñ !  ¥Úï ©S¢ ÜïU Ý¢’¼ ÐÉGÝï ÜU¢ ¥‹Î¢Á¢G Îﶢ ãñ »ïS¢¢ ÅïÉG¢ }¢éæã ÜUÚ ÜïU x¢H¢ ÈU¢ÇG ÜUÚ S¢éÚ Ï¢Ý¢¼¢ ãñ çÜU ãæS¢è Ú¢ïÜUÝ¢ }¢éçàÜUH ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ  Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH Ï¢ÇG¢ ÜU‹Á¢êS¢ ãñ, Á¢ïÏ¢ }¢ï´ 㢉¢ ãè Ýãè´ Ç¢H¼¢ ‰¢¢  ÈGéUH¢æ ÜUè ¥¢±¢Á¢G Á¢GÚ¢ ¥ÓÀè ãñ ¼¢ï }¢x¢GMÚ ã¢ï x¢²¢ ãñ  ±¢ïã ¼¢ï |¢§ü Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ãñ, ã}¢ Á¢ñS¢ï À¢ïÅï Ý¢’¼ wG±¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ¼¢ï çHzGÅ |¢è Ýãè´ ÜUÚ±¢¼¢  }¢‹Ó¢ (SÅïÁ¢) ÐÚ }¢¢HÎ¢Ú¢ï´ ÜU¢ï çϢƢ Ú¶¢ ‰¢¢  §S¢ ÜïU ÝwGÚï Ï¢ãé¼ ã¢ï x¢» ãñ´  ¼GÁ¢Gü ÜUH¢}¢ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU Ýãè´ ‰¢è  §üÜU¢ï S¢¢©‹Ç ÐÚ §S¢ ÜU¢ x¢H¢ çÁ¢G²¢Î¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ  §S¢ ÜU¢ï ÝÁ¢GÚ¢Ýï ç}¢HÝï ÐÚ ÜñUS¢¢ Á¢¢ïࢠӢÉG¼¢ ãñ  çÁ¢G²¢Î¢ H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ çÁ¢G²¢Î¢ ¶éH¼¢ ãñ  ÈGéUH¢æ Ý¢’¼ wG±¢æ Ó¢êæçÜU ÈGU¢çÚx¢G ãñ, §S¢ çH²ï ݧü ݧü
 60. 60. Ý¢’¼ wG±¢Ý ¥¢ñÚ ÝÁ¢Gڢݢ 43 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ¼GÁ¢GïZ Ϣݢ¼¢ Úã¼¢ ãñ  |¢§ü ! ±¢ïã ¼¢ï Á¢ñS¢ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ã¢ï }¢ãGçÈGUH }¢ï´ ¥ÐÝè Ï¢¢Úè ÜïU ±vG¼ ãè ¥¢¼¢ ¥¢ñÚ ÜUH¢}¢ ÐÉG ÜUÚ Ó¢H¢ Á¢¢¼¢ ãñ  §S¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè Á¢¢ïÇGè ãñ ²ïã ΢ïÝ¢ï´ çÜUS¢è ÜU¢ï Í¢¢S¢ Ýãè´ Ç¢H¼ï  Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú »ÜU ãè ÜUH¢}¢ ÐÉG¼¢ ãñ  ÈGéUH¢æ Ý¢’¼ wG±¢æ ÜUè ÝvGÜGU¢Hè ÜUÚ¼¢ ãñ  Ý Á¢¢Ýï çÜUS¢ ࢢ§Ú ÜU¢ ÜUH¢}¢ ©Æ¢ G H¢²¢ ‰¢¢  Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH Ýï S¢Ý¢ wG±¢Ý¢ï´ ÜUè ÜU¢ï§ü ç¶GÎ}¢¼ ãè Ýãè´ ÜUè  Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH Ýï }¢éÛ¢ï ÅïvS¢è ÜU¢ çÜUÚ¢²¢ ¼ÜU Ýãè´ çβ¢, Ï¢ãé¼ ÜU‹Á¢êS¢ çÝÜUH¢  x¢H¢ ÈU¢ÇG ÈU¢ÇG ÜUÚ ¶¢Ý¢ S¢¢Ú¢ ãÁG}¢ ã¢ï x¢²¢, Ï¢¢’Î ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH Ýï S¢Ý¢ wG±¢Ý¢ï´ ÜïU çH²ï ¶¢Ýï ÜU¢ ÜU¢ï§ü §ç‹¼Á¢G¢}¢ ãè Ýãè´ çÜU²¢ ‰¢¢  ÜUH çÁ¢S¢ ÜïU ²ã¢æ }¢ãGçÈGUH ‰¢è ±¢ïã Ï¢ÇG¢ ÎHïÚ ‰¢¢, ÜU±Ú ¶¢ïH¢ ¼¢ï 1200 LÐñ ‰¢ï ! }¢x¢Ú ¥¢Á¢ ±¢H¢ Ï¢¢çݲï }¢ãGçÈGUH ÜU‹Á¢êS¢ ãñ 100 LÐËHè ‰¢}¢¢ Îè ! (§Ý ÜïU §GH¢±¢ x¢GèÏ¢¼ ÜUè Ï¢ï à¢é}¢¢Ú ç}¢S¢¢H¢ï´ ÜUè }¢¢’Hê}¢¢¼ ÜïU çH²ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGϢꥢ 505 S¢-ÈGUãG¢¼ ÜUè çÜU¼¢Ï¢ G “x¢GèÏ¢¼ ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢æ” ÜU¢ }¢é¼¢-H¥G¢ ÜUèçÁ¢²ï) G
 61. 61. }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè 44 ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ »ãGÜGU¢ÜGïU ãGÜGU ãGÜGU ÜU¢ S¢éÏ¢ê¼ ÎïÝ¢ ¥ËÈGU¢Á¢G }¢¥G¢Ýè §çwG¼¼¢}¢ ¶Gy}¢ ã¢ïÝ¢ ¥-Ï¢Îè ã}¢ïࢢ ÜïU çH²ï ©¶Gñ¼ é |¢¢§üÓ¢¢Ú¢ ¥Ï¢í Ï¢¢ÎH ¥wG²¢Ú ÝïÜU H¢ïx¢ ¥Ï¢íï Ï¢¢Ú¢æ Ï¢ÚS¢Ýï ±¢H¢ Ï¢¢ÎH §ÎÚ¢ÜU S¢}¢Û¢ ¥Ï¢íï ÚãG}¢¼ ÚãG}¢¼ ÜU¢ Ï¢¢ÎH §ÁGÝ §Á¢¢Á¢G¼ ¥çyÜGU²¢ ¼ÜGUè ÜUè Á¢}¥G, §Ú}¢ Á¢‹Ý¼ ÐÚãïÁ¢G x¢¢Ú H¢ïx¢ ¥-Á¢GHè α¢}¢è, çÁ¢S¢ ÜUè §y}¢¢}¢ ¶Gy}¢ ã¢ïÝ¢ ¥S¢¢S¢¢ S¢Ú}¢¢²¢, Á¢}¥G çÜU²¢ ãé±¢ }¢¢H §çS¼x¢G¢S¢¢ ÈGUçÚ²¢Î §Á¢¢Ï¢¼ ÜGUÏ¢êçHIJ¼ ©S¼é±¢Ú }¢ÁGÏ¢ê¼G, Т»Î¢Ú ¥Á¢H }¢¢ñ¼ »ãGìç¼S¢¢Ï¢ ¥S¢Ú¢Ú çS¢Ú ÜUè Á¢}¥G, Ú¢Á¢G çãGS¢¢Ï¢ çÜU¼¢Ï¢ ¥SÈGU¢Ú S¢ÈGUÚ ÜUè Á¢}¥G ÜU¢ï§ü §çϼ΢ Ý ã¢ï
 62. 62. }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè 45 ¥S¢èÚ¢Ýï ÜGUÈGUS¢ ôÐÁ¢Úï ÜïU ÜGñUÎè ¥àÁ¢¢Ú à¢Á¢Ú ÜUè Á¢}¥G, Ï¢ãé¼ S¢ï ÎÚwG¼ ¥àÚ¢Ú à¢ÚèÚ ÜUè Á¢}¥G ¥àÜïU wG¢Ýè´ Ï¢ã¢Ý¢ ÜUS¢Ú¼ S¢ï Ú¢ïÝ¢ ê ¥çSÈGU²¢ S¢ÈGUè ÜUè Á¢}¥G, Ï¢Úx¢éÁ¢Gè΢ H¢ïx¢ ¥yG±¢Ú ¼G¢ñÚ ÜUè Á¢}¥G, ¼G¢ñÚ ¼GÚèÜGïU ¥¢’΢ ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ ¥çx¢GSÝè ²¢ »ï ¥ËH¢ã ÜïU ÚS¢H }¢Úï è ê ÚS¢êHËH¢ã ÈGUçÚ²¢Î ÜU¢ï Ðãéçæ Ó¢²ï ¥çxGݲ¢ }¢¢HÎ¢Ú H¢ïx¢ ©zG¼¢Î ãG¢çÎS¢¢, ¥¢ÈGU¼ ¥zGS¢é΢ü x¢G}¢Á¢G΢ ¥zGx¢¢Ú Á¢GwG}¢è ¥H çx¢G²¢S¢ ÈGUçÚ²¢Î, ÈGUçÚ²¢Î ãñ ¥H çÈGUÚ¢ÜGU Á¢é΢§ü ÜïU ±vG¼ Ï¢¢ïH¢ Á¢¢Ýï ±¢H¢ ãGS¢Ú¼ ± ¥GÎê ÜUè Á¢}¥G, Îéà}¢Ý x¢GÝè ÜUè Á¢}¥G, ¥zGS¢¢ïS¢ ÜU¢ HzGÁ¢G ¥¢’΢» ÎèÝ Îéà}¢Ý¢Ýï ÎèÝ ¥H}¢ ¥¢’H¢ §çG ËHIJèÝ “Á¢‹Ý¼ ÜïU çÝ㢲¼ ãè ¥H ±Î¢¥G LwGS¢¼, ¥¢ç¶GÚè x¢G}¢ S¢H¢}¢, Á¢é΢§ü Ï¢éH‹Î¢ï Ï¢¢H¢ }¢ÜU¢Ý¢¼” ²ïã ¥ãHï §ü}¢¢Ý ÜUè MãG ÜïU ÚãÝï §}¢¢}¢éH ¥çS¶G²¢ S¢ç¶G²¢ï´ ÜU¢ Ðïࢱ¢ ÜU¢ S¢Ï¢ S¢ï ¥¢’H¢ }¢ÜGU¢}¢ ãñ ¥}±¢Á¢ }¢¢ñÁ¢ ÜUè Á¢}¥G, HãÚï´
 63. 63. }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ 46 ¥}Ï¢¢Ú ÉïÚ ¥‹Î¢ñã x¢è´ x¢G}¢x¢èÝ ¥¢ñÁ¢ Ï¢éH‹Îè ªÁ¢ÇG ±èÚ¢Ý ¥ËÈGU¢Á¢G }¢¥G¢Ýè ¥¢Ï¢¢¥¢ï ¥Ï¢ ¥¢ñÚ Á¢Î ÜUè ¥Á΢ΠÁ¢}¥G, Ï¢¢Ð ΢΢ ¥¢Ï¢à¢¢Ú ªæÓ¢è Á¢x¢ã S¢ï çx¢ÚÝï ±¢H¢ ТÝè ¥¢Ï¢x¢èÝ» çÎH ÜU¢æÓ¢ ²¢ à¢èà¢ï ÜUè ¼GÚãG Ý¢Á¢GéÜU çÎH ¥¢Æ ÐãÚ Ú¢¼ çÎÝ, ãÚ ±vG¼ ¥¢Á¢G¢Ú ¼vHèÈGU, Îé¶ ¥¢S¢ ¥¢à¢ÜU¢Ú ¥¢-x¢ãè ¥¢H¢}¢ ¥¢æx¢Ý ©}}¢èÎ Á¢G¢çãÚ ±¢çÜGUçÈGUIJ¼ ¥H}¢ ÜUè Á¢}¥G, Ï¢ãé¼ S¢¢Úï x¢G}¢ Í¢Ú ÜïU ¥‹ÎÚ ÜU¢ S¢ïãìGÝ, ¥æx¢Ý¢§ü ¥ËÈGU¢Á¢G Ï¢¢Îï S¢Ï¢¢ }¢¥G¢Ýè S¢éÏãG ÜUè ã±¢, ±¢ïã ã±¢ Á¢¢ï }¢à¢çÚÜGU S¢ï Ó¢Hï Ï¢¢Îï }¢é¶¢G çHÈGU ¥¢x¢ï Ï¢ÉGÝï S¢ï Ú¢ïÜUÝï ±¢Hè ã±¢, ¥¢æ{è, yG¢êÈGU¢Ý Ï¢¢ Îèλ Ý}¢ Ú¢ï¼è ãé§ü ¥¢æ¶ S¢ï
 64. 64. }¢éçàÜUH ¥ËÈGU¢…G ÜïU }¢¥G¢Ýè ±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ 47 Ï¢¢Úï Îèx¢Ú ΢ïÏ¢¢Ú¢ Ï¢wG¼ Ï¢ïÎ¢Ú çÜGUS}¢¼ ±¢H¢ Ï¢¢Úï x¢éÝã x¢éÝ¢ã ÜU¢ Ï¢¢ïÛ¢ Ï¢wG¼ ±Ú Ï¢¢ à¢éªGÚ S¢}¢Û¢Î¢Ú Ï¢wG¼ï wG±¢Ï¢è΢ S¢¢ï²¢ ãé±¢ ÝS¢èÏ¢ Ï¢¢ S¢ÈGU¢ ТÜUèÁ¢G¢, ¶Ú¢ ϢΠ¥yG±¢Ú Ï¢éÚï Éæx¢¢ï´ ÜU¢ Ï¢¢H¢ Ï¢éH‹Î Ï¢ÎLgéÁ¢¢ Ï¢¢}¢ï ÜU¢’Ï¢¢ ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜUè À¼ ¶GéࢠÝS¢èÏ¢ ¥æ{ïÚè Ú¢¼ ÜU¢ï Ú¢ïà¢Ý ÜUÚÝï ±¢H¢ Ó¢¢æÎ ÜïU ªÐÚ ÜU¢ çãGSS¢¢ ϢΠx¢ézG¼¢Ú Ï¢éÚ¢ Ï¢¢ïHÝï ±¢H¢ ϢϢêH ÜU¢æÅ¢ï´ ÜU¢ ÎÚwG¼ Ï¢Ú¢¥¼ ÝÁ¢¢¼ Ï¢Á¢Ú¢ »ÜU çÜGUS}¢ ÜUè x¢¢ïH Ï¢éÎïü ²}¢¢Ýè ²}¢Ý ÜUè ™¢ÎÚ wG¢êÏ¢ S¢êÚ¼ çÜUà¼è Ï¢ÚÁ¢G¶G }¢¢ñ¼ ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢¼ ÜU¢ ÐéÓ¢ÜU¢Ú Œ²¢Ú, çÎH¢S¢¢ Ï¢ãGÚ¢ï Ï¢Ú S¢}¢é‹ÎÚ ¥¢ñÚ ¶GàÜUè é ÎÚç}¢²¢Ýè ±vGÈUG ¢ Ï¢ÜGUü çÏ¢Á¢Hè

×