Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ A1A1çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è,ãG…GÚ¼ï ¥...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ A2“Ý}¢¢…G ÜUï ¥ãGÜU¢}¢” ÜUï 11 ãéGMÈUG ÜUè çÝSÏ¢¼ „ï §„çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ï ÐÉGÝï ÜUè 11 çÝIJ¼ïæÈUGÚ}¢¢Ýï }¢é...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Ý¢}¢ çÜU¼¢Ï¢ : Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ (ãG-ÝÈGUè)}¢é„ç‹ÝÈGU : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, Ï¢¢çݲ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢²¢Î ΢à¼Î¢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢-H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ „ÈGUãG¢Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢²¢Î ΢à¼Î¢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢-H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ „ÈGUãG¢Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢(Ú„¢§Hï ¥Gœ¢G¢çÚIJ¢ çãGS„» ¥Ã±H)¥x¢Ú ¥¢Ð ¥…G ¥Ã±H ¼¢ ¥¢ç¶GÚ }¢éÜU}}¢H ÐÉG Hïæx¢ï ¼¢ï¥¢Ð ÜUè Ï¢ï à¢é}¢¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈGïUãçÚS¢A7±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢©GS}¢¢Ýï x¢GÝè ÜU¢ §GàÜGïU ÚS¢êHx¢éÝ¢ã Û¢ÇGÝï ÜUè çãGÜU¢²¼Ï¢¢ ±éÁG¢ê S¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈGïUãçÚS¢A8©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ÜéUËHè ÜUÚÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ç¢HÝï ÜUè çãGv}¢¼ï...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈUïGãçÚS¼A9©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢}¢ÀçH²¢æ |¢è §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚ¼è ãñ´¥Á¢G¢Ý ÜïU Á¢±¢Ï¢ ÜUè ÈGU...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈUïGãçÚS¼A10©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ ¶éÁ¢¢Ý¢¥ËH¢ãé ¥vÏ¢Ú ÜUãÝï }¢ï´ x¢G-Hç¼G²¢æÝ}...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÈUïGãçÚS¼ÈGïUãçÚS¼©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢v²¢ }¢éS¢¢çÈGUÚ ÜU¢ï S¢é‹Ý¼ï´ }¢é¥G¢ÈGU ãñ´ ?Ý}¢¢Á¢G ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÈGïUãçÚS¢ÈUïGãçÚS¼A12©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ }¢ï´ ΢ï LvÝ ¥¢ñÚ ¼èÝ S¢é‹Ý¼ï´ ã...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢©G‹±¢Ý „ÈUGãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈUGãG¢ÈUïGãçÚS¼A13}¢Á¢çHS¢ï§GË}¢ }¢ï´ çà¢ÜüU¼Á¢é}¢é¥G¢ ÈGUÁ¢Gü ã¢ïÝï ÜUè 11 à¢Ú...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢„Ï¢ „ï ¥zG…GH ¥G}¢H„ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú »ÜU „ãG¢Ï¢è„ï }¢ãìG±ï x¢ézG¼-x¢ê ƒï çÜU ±ãGì² ¥¢§ü “²ïãà¢wG„ …¢ï ¥¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢1§S¢ çÚS¢¢Hï }¢ï´......±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢x¢éÝ¢ã Û¢ÇGÝï ÜUè çãGÜU¢²¼ ÝÁ¢GÚ ÜU|¢è ÜU...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢1ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ ¹¼ü¾¢ „GéÏãG ¥¢ñÚ Î„ ¹¼ü¾¢ ࢢ¹ ÎéÚêÎï ТÜU Ð...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ 2 ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Îﶢ ¥¢Ð Ýï ? S¢ãG¢Ï¢»çÜUÚ¢}¢ S¢ÚÜU¢Úï ¶GñLH ¥Ý¢}¢ ÜUè ãÚãÚ ¥Î¢ ¥¢ñÚ ãÚ ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¥¢Ð Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “»ï Ï¢ïÅï ! }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ÜUÚ Hï J” ©S¢ Ýï ÈGU¢ñÚÝ ¥G...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢S¢¢Ú¢ Ï¢ÎÝ Ð¢ÜU ã¢ï x¢²¢ !΢ï ãGÎèS¢¢ï´ ÜU¢ ¶GéH¢S¢¢ ãñ, “çÁ¢S¢ Ýï çÏ¢çS}¢ËH¢ã ÜUã ÜUÚ±éÁG¢ê çÜU²¢ ©S¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢ÝÈGUÚ}¢¢¼ï ãñæ, “ã}¢ïࢢ Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ã...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢éà¢ÚüÈGU ÈGUÚ}¢¢» :-(1) }¢H¢»ÜU¢ ©S¢ ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ }¢ï´ ÚxGÏ¢¼ ÜUÚï´ (2) ÜGUH}¢ ©S¢ ÜUè ÝïçÜU²¢æçH¶¼...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J ±éÁG¢ê ÜïU çH²ï çÝIJ¼ ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ, çÝIJ¼ çÎH ÜïU §Ú¢ÎïÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´, çÎH }¢ï´ çÝIJ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Á¢¢» ¥x¢Ú Ú¢ïÁ¢G¢ Ý ã¢ï ¼¢ï x¢GÚ-x¢GÚ¢ |¢è ÜUÚ HèçÁ¢²ï J çÈUÚ S¢è{ï ãè㢉¢ ÜïUU ¼èÝ3Ó¢éËHê (¥Ï¢ ãÚ Ï¢¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J ¥vS¢Ú H¢ïx¢ Ó¢éËHê }¢ï´ ТÝè Hï ÜUÚ ÐãéæÓ¢ï S¢ï ¼èÝ3Ï¢¢Ú À¢ïÇG Îï¼ï ãñ´ çÜU ÜU¢ïãÝè ¼ÜU...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Î¢ç¶GH ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ©æçxH²¢ï´ ÜUè Ðé༠S¢ï x¢ÚÎÝ ÜïU çÐÀHï çãGSS¢ïÜU¢ }¢SãGG ÜUèçÁ¢²ï, Ï¢¢’Á¢GG H¢ïx¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ãñæ, “ãÚ ©GÁG± {¢ï¼ï ±vG¼ ²ïã ©}}¢èÎ ÜUÚ¼¢ Úãï çÜU }¢ïÚï §S¢ ©GÁG± ÜïUx¢éÝ¢ã çÝÜUH Úãï ãñ´ J”1±éÁG¢ê Ü...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î S¢êÚ» ÜGUÎí ÐÉGÝï Üï ÈGUÁ¢G¢§HãGÎèS¢ï }¢éÏ¢¢ÚÜU }¢ï´ ãñ, “Á¢¢ï ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î »ÜU }...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢(3) Ó¢¢ñ‰¢¢§ü S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ (4) ÅwGÝ¢ï´ S¢}¢ï¼ ΢ïÝ¢ï´ Ð¢©æ {¢ïÝ¢ J1{¢ïÝï ÜUè ¼¢’ÚèÈGUçÜUS¢è ©GÁ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢4¼èÝ3Ï¢¢Ú ç}¢S±¢ÜU ÜUÚÝ¢ 5¼èÝ3Ó¢éËHê S¢ï ¼èÝ3Ï¢¢ÚÜéUËHè ÜUÚÝ¢ 6Ú¢ïÁ¢G¢ Ý ã¢ï ¼¢ï x¢GÚ-x¢GÚ¢ ÜUÚÝ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢±éÁG¢ê ÐÚ ÐãHï ТÝè Ó¢éÐÇG HïÝ¢ ¶GéS¢êS¢Ý S¢<β¢ï´ }¢ï´ 7±éÁG¢ê ÜUÚÝï}¢ï´ çÏ¢x¢ñGÚ Á¢GMÚ¼ çÜUS¢è S¢ï...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜêU¥¢ïæ (²¢’Ýè Ý¢ÜU ÜUè ¼GÚÈGU ¥¢æ¶¢ï´ ÜïU ÜU¢ïÝï) ÅwGÝ¢ï´, »çÇG²¢ï´, ¼Ë±¢ï´,ÜU¢ï´Ó¢¢ï´ (»çÇG²¢ï´ ÜïU ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¼¢çÜU Ï¢ÎÝ ²¢ ÜUÐÇGï ÐÚ Ý ÅÐÜïU´ ¶GéS¢êS¢Ý Á¢Ï¢ çÜU }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢¢Ý¢ã¢ï çÜU ÈGUà¢ïü }¢çSÁ¢Î ÐÚ ±éÁG¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢vMã ±vG¼ Ý ã¢ï ¼¢ï ΢ï Úv¥G¼ ÝzGH ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ çÁ¢S¢ï ¼çãGIJ¼éH±éÁG¢ê ÜUã¼ï ãñ´ J4“Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝ¢ S¢±¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ã¢‰¢ S¢ï }¢éæã {¢ïÝ¢ çÜU Ú±¢çÈGUÁ¢G ¥¢ñÚ çã‹Îꥢïæ ÜU¢ çࢥG¢Ú ãñ (10)x¢Hï ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ (11) ©ËÅï ã...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Ð¢Ýè S¢ï Àê Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã ТÝè ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ x¢GéSH ÜïU ÜU¢}¢ ÜU¢ Ý Ú㢠Jã¢æ ¥x¢Ú {éH¢ 㢉¢ ²¢ {éHï ãé» ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜU¢ïÝ¢ï´ ¥¢ñÚ Î¢æ¼¢ï´ ÜïU ¶¢æÓ¢¢ï´ }¢ï´ Í¢éS¢ Á¢¢¼ï ãñ´) çÜU ¼èÝ3Ï¢çËÜU ÜU|¢èÎS¢10Ï¢¢Úã12ÜéUçËH²¢æ |¢è...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Á¢Ï¢ ±¢ïã ¥ÐÝè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï çÈGUçÚ༢ ¥ÐÝ¢ }¢éæã§S¢ ÜïU }¢éæã ÐÚ Ú¶ Hï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Ð¢ÜU) ã¢ï Ó¢éÜïU }¢x¢Ú çÎH ÜU¢ï ТÜU çÜU²ï çÏ¢x¢ñGÚ Ï¢¢Úx¢¢ãï §H¢ãè}¢ï´ }¢éÝ¢Á¢¢¼ ÜUÚÝ¢ ãG²¢ ÜïU ç¶GH¢...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢“S¢Ï¢í ÜUÚ”ÜïUТæÓ¢ãGéMÈGUÜUè çÝSÏ¢¼S¢ïÁ¢GwG}¢ ±x¢GñÚ¢ S¢ï wG¢êÝ çÝÜUHÝï ÜïU 5 ¥ãGÜU¢}¢(1) wG¢êÝ, ÐèÐ ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢çÝÜUH¢ ¼¢ï §Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ±éÁG¢ê Ý ÅêÅ¢ J1(4) Á¢GwG}¢ Ï¢ïà¢ÜU Ï¢ÇG¢ ãñLyG¢êÏ¢¼ Ó¢}¢ÜU Úãè ãñ }¢x¢Ú Á...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÅêÅïx¢¢ (4) çS¢çÚ‹Á¢ ÜïU Á¢GÚè»G ÅïSÅ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï wG¢êÝ çÝÜU¢HÝï S¢ï±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ v²êæ çÜU ²ï...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢çÝÜUHï ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê Ý ¼¢ïÇïG ±¢ïã ݢТÜU Ýãè´ J1}¢-S¢HÝ wG¢êÝ ²¢ ÐèÐÏ¢ã ÜUÚ Ý çÝÜUHï ²¢ ‰¢¢ïÇGè ÜGñU çÜ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜGñU S¢ï ÜUÏ¢ ±éÁG¢ê Åêż¢ ãñ}¢éæã |¢Ú ÜGñU ¶¢Ýï, ТÝè ²¢ S¢zGÚ¢ (²¢’Ýè ÐèHï Úæx¢ ÜU¢ ÜUÇG±¢Ð¢Ýè) ÜUè ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢±éÁG¢ê Ýãè´ Á¢¢¼¢ }¢x¢Ú ΢ïÏ¢¢Ú¢ ÜUÚ HïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J1ã}¢¢Úï }¢èÆï }¢èÆ異ÜGU¢ Ýï ÜU|¢è |¢è ÜGUãìÜG...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢xG¢éSH ÜU¢ ±éÁG¢ê ÜU¢ÈGUè ãñxG¢éSH ÜïU çH²ï Á¢¢ï ±éÁG¢ê çÜU²¢ ‰¢¢ ±¢ïãè ÜU¢ÈGUè ãñ wG±¢ãÏ¢ÚãìÝ¢ Ý㢻æ ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜéUH ТÝè ÝçÁ¢S¢ ã¢ï x¢²¢ çHã¢Á¢G¢ »ïS¢ï }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ Ó¢éËHê }¢ï´ ТÝè HïÜUÚ »ãGç¼²¢¼G S¢ï ÜéUËHè ÜUèç...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¥¢ñÚ ¥x¢Ú ²ïã çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ÐãH¢ ±¢çÜGU¥G¢ ãñ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï {¢ï HèçÁ¢²ï¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥vS¢Ú à¢ÜU ÐÇG¢ ÜUÚ¼¢ ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜU¢ çÁ¢S}¢ ¼Ú ã¢ï J1ã¢æ ÜéUœ¢ï ÜU¢ Hé¥G¢Ï¢ ݢТÜU ãñ J2S¢¢ïÝï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅÝï ¥¢ñÚ Ý ÅêÅÝï ÜU¢ Ï¢²¢ÝÝ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢çÐæÇçH²¢ï´ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜïU ãGËÜGïU }¢ï´ Hï Hï wG±¢ã 㢉¢ Á¢G}¢èÝ ±x¢GñÚ¢ÐÚ ²¢ S¢Ú Í¢éÅÝ¢ï´ ÐÚ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¶ÇGï Úãï´ (2) çÓ¢¼ ²¢’Ýè ÐèÆ ÜïU Ï¢H HñÅ¢ ã¢ï (3) ÐÅ ²¢’Ýè ÐïÅÜïU Ï¢H HñÅ¢ ã¢ï (4) ΢§æü ²¢ Ï¢¢§æü ÜUÚ...
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢S¢¢çÁ¢Î ÜïU ±éÁG¢ê¶G¢Ýïç}¢S±¢ÜU ÜUÚÝï S¢ï Ï¢¢’Á¢G ¥±ÜGU¢¼ Î¢æ¼¢ï´ }¢ï´ wG¢êÝ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ¥¢ñÚ ‰¢êÜU |...
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri

1,471 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

नमाझ के अहकाम, Ameer Ahle Sunnat Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri

 1. 1. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ A1A1çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è,ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢ÚÜUG¢çÎÚè Ú…G±èÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ ²¢ §SH¢}¢è „Ï¢ÜUG ÐÉGÝï „ï ÐãHï …ñGH}¢ïæ Îè ãé§ü Îé¥G¢ ÐÉG Hèç…²ï …¢ï ÜéUÀ ÐÉGïæx¢ï ²¢ÎÚãïx¢¢ J Îé¥G¢ ²ïã ãñ :¼…ü}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! ã}¢ ÐÚ §GË}¢¢ï çãGv}¢¼ ÜUï ÎÚ±¢…Gï ¶¢ïH Î異ñÚ ã}¢ ÐÚ ¥ÐÝè ÚãG}¢¼ Ý¢ç…GH ÈUGÚ}¢¢ ! »ï ¥G-…G}¢¼ ¥¢ñÚÏ¢é…Géx¢èü ±¢HïÝ¢ïÅ : ¥Ã±H ¥¢ç¶GÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ à¢ÚèÈUG ÐÉG Hèç…²ï J¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢± Ï¢ÜUGè¥G ± }¢çxGÈUGÚ¼13 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ 1428 çã.
 2. 2. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ A2“Ý}¢¢…G ÜUï ¥ãGÜU¢}¢” ÜUï 11 ãéGMÈUG ÜUè çÝSÏ¢¼ „ï §„çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ï ÐÉGÝï ÜUè 11 çÝIJ¼ïæÈUGÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈUG¢ : }¢é„Ë}¢¢Ý ÜUè çÝIJ¼©„ ÜUï ¥G}¢H „ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J”΢ï }¢-ÎÝè ÈêUH : 1çÏ¢x¢ñGÚ ¥ÓÀè çÝIJ¼ ÜUï çÜU„è |¢è ¥G}¢Hï ¶ñGÚ ÜU¢ „±¢Ï¢Ýãèæ ç}¢H¼¢ J 2ç…¼Ýè ¥ÓÀè çÝIJ¼ïæ ç…G²¢Î¢, ©¼Ý¢ „±¢Ï¢ |¢è ç…G²¢Î¢ J(1) §wGH¢„ ÜUï „¢ƒ}¢„¢§H „è¶ ÜUÚ çÚ…G¢» §H¢ãè ÜU¢ ãGÜUGÎ¢Ú Ï¢Ýêæx¢¢ J(2) ÜGéUÚ¥¢Ýè ¥¢²¢¼ ÜUè ç…G²¢Ú¼ ÜUMæx¢¢ J (3) ¥ÐÝ¢ ±éÁG¢ê, x¢GéSH ¥¢ñÚ Ý}¢¢…G ÎéLS¼ÜUMæx¢¢ J (4) ç…G‹Îx¢è |¢Ú ¥G}¢H ÜUÚ¼¢ Úãêæx¢¢ J (5) …¢ï Ýãèæ …¢Ý¼ï ©‹ãïæ }¢„¢§H然¢ªæx¢¢ J (6) §„ }¢ïæ }¢¢ñ…êÎ Îé¥G¢»æ ¥ÁGÏ¢Ú (²¢’Ýè …GÏ¢¢Ýè ²¢Î) ÜUMæx¢¢ J (7) …¢ï§GË}¢ }¢ïæ Ï¢Ú¢Ï¢Ú ã¢ïx¢¢ ©„ „ï }¢„¢§H }¢ïæ ¼ÜUÚ¢Ú ÜUMæx¢¢ J (8) ²ïã ÐÉG ÜUÚ ©G-H}¢¢»ãGvGÜGU¢ „ï Ýãèæ ©ËÛ¢êæx¢¢ J (9) §„ „ï ΄ü Îêæx¢¢ J (10) Îê„Ú¢ïæ ÜU¢ï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè¼Úx¢GèÏ¢ çÎH¢ªæx¢¢ J (11) ãGSÏ¢ï ¼¢ñÈGUèÜGU ²ïã çÜU¼¢Ï¢ Îê„Ú¢ïæ ÜU¢ï ¼¢ïãìGÈGU¼Ý Îêæx¢¢ JA2Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢²ïã çÜU¼¢Ï¢ (Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢)à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãG…GÚ¼ ¥GËH¢}¢¢}¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H}¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢ÚÜGU¢çÎÚè Ú-…G±è Ýï ©Îêü…GÏ¢¢Ý}¢ïæ ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ J}¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï §„ çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ï çã‹ÎèÚS}¢éH ¶G¼G }¢ïæ ¼Ú¼èÏ¢ Îï ÜUÚÐïࢠçÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ „ï ࢢ»¥G ÜUÚ±¢²¢ ãñ J §„ }¢ïæ ¥x¢Ú çÜU„è …x¢ã ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Т»æ¼¢ï }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ ÜU¢ï (Ï¢ …GÚè¥G» }¢v¼êÏ¢ ²¢ §ü-}¢ï§H) }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï JÚ¢çÏ¢¼G¢ : }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)}¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ç„HïvÅïÇ ã¢©„, ¥çHÈGU ÜUè }¢çS…Î ÜUï „¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢…G¢,¥ãG}¢Î ¥¢Ï¢¢Î-1, x¢é…Ú¢¼,MO. 9374031940E-mail : maktabahind@gmail.com
 3. 3. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Ý¢}¢ çÜU¼¢Ï¢ : Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ (ãG-ÝÈGUè)}¢é„ç‹ÝÈGU : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï΢’±¼ï §SH¢}¢è ãGÁ¢GÚ¼ ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢ÚÜGU¢çÎÚè Ú-Á¢G±èçS¢Ýï ¼GÏ¢¢¥G¼ : ÚÏ¢è©G‹ÝêÚ ç„.1432 çã.Ý¢çà¢Ú : }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, ¥ãG}¢Î ¥¢Ï¢¢Î}¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢éwG¼çHÈGU ࢢ¶Gï´}¢é}Ï¢§ü :19,20 }¢éãG}}¢Î ¥GHè çÏ¢ôËÇx¢, }¢éãG}}¢Î ¥GHè Ú¢ïÇ,ÈGU¢ïÝ : 022-23454429ÎïãHè : }¢çŲ¢ }¢ãGH, ©Îêü }¢¢ÜïüUÅ, Á¢¢}¢ï¥G }¢çSÁ¢ÎÈGU¢ïÝ : 011-23284560ÜU¢ÝÐêÚ : }¢wGÎê}¢ ç„}Ý¢Ýè }¢çS…Î, Î茼è ТæDZ ÜU¢ ™¢ñÚ¢ã¢,ÝÁGÎ x¢éGÏ¢ü¼ ТÜUü, ²êÐè, ÈGU¢ïÝ : 09415982471Ý¢x¢ÐéÚ : (C/O) …¢ç}¢¥G¼éH }¢ÎèÝ¢, }¢éãG}}¢Î ¥GHè S¢Ú¢² Ú¢ïÇ,ÜU}¢¢H ࢢ¢ãÏ¢¢Ï¢¢ ÎÚx¢¢ã ÜUï ТS¢ }¢¢ïç}¢ÝÐéÚ¢ ÈGG ¢ïÝ : 0712 -2737290¥Á¢}¢ïÚ à¢ÚèÈGU : 19 / 216 ÈGUH¢ãïG ΢ÚñÝ }¢çS…Î, Ý¢H¢ Ï¢¢Á¢G¢Ú,SÅïà¢Ý Ú¢ïÇ, ÎÚx¢¢ã, ÈGU¢ïÝ : 0145-2629385¼}Ï¢èã : çÜUS¢è ¥¢ñÚ ÜU¢ï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ À¢ÐÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ýãè´ ãñ JA3A3
 4. 4. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢²¢Î ΢à¼Î¢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢-H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ „ÈGUãG¢Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï J §GË}¢ }¢ïæ ¼ÚvGÜUGè ã¢ïx¢è J©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢²¢Î ΢à¼A4A4
 5. 5. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢²¢Î ΢à¼Î¢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢-H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ „ÈGUãG¢Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï J §GË}¢ }¢ïæ ¼ÚvGÜUGè ã¢ïx¢è J©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈGUãG¢²¢Î ΢à¼A5A5
 6. 6. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢(Ú„¢§Hï ¥Gœ¢G¢çÚIJ¢ çãGS„» ¥Ã±H)¥x¢Ú ¥¢Ð ¥…G ¥Ã±H ¼¢ ¥¢ç¶GÚ }¢éÜU}}¢H ÐÉG Hïæx¢ï ¼¢ï¥¢Ð ÜUè Ï¢ï à¢é}¢¢Ú x¢G-Hç¼G²¢æ wG¢éΠϢ wG¢éÎ ¥¢Ð ÜUï „¢}¢Ýï ¥¢ …¢»æx¢è J}¢¢’Hê}¢¢¼ }¢ïæ §…G¢ÈUG¢ |¢è ã¢ïx¢¢ J ¥¢ñÚ §GË}¢ ãG¢ç„H ÜUÚÝï ÜU¢ „±¢Ï¢ |¢è㢃¥¢»x¢¢J J §„ }¢Á}¢ê¥G¢ }¢ïæ à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï„é‹Ý¼ ãG…GÚ¼ï¥GËH¢}¢¢}¢¢ñH¢Ý¢¥Ï¢êçÏ¢H¢H}¢éãG}}¢Î§Ë²¢„¥Gœ¢G¢Ú ÜUGG¢çÎÚè Ú-…G±è ÜUï Î…ïü …GñH (12) Ú„¢§H ãñæ JA6A61¼¢±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢±éÁG¢ê ¥¢ñÚ „¢§‹„x¢GéSH ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢ÈUGñ…G¢Ýï ¥…G¢ÝÝ}¢¢…G ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢}¢é„¢çÈGUÚ ÜUè Ý}¢¢…GÜUG…G¢ Ý}¢¢…G¢ïæ ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢Ý}¢¢…ïG …Ý¢…G¢ ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢ÈUñG…G¢Ýï …é}¢é¥G¢Ý}¢¢…Gï §ü.Î ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢}¢-ÎÝè ±ç„IJ¼ Ý¢}¢¢ÈUG¢ç¼ãG¢ ÜU¢ ¼GÚèÜUG¢123456789101112Ý}¢¢Á¢GÜïU ¥ãGÜU¢}¢ (ãG-ÝÈGUè)„ÈGUãG¢ 1 ¼¢ 64„ÈGUãG¢ 65 ¼¢ 96„ÈGUãG¢ 97 ¼¢ 136„ÈGUãG¢ 137 ¼¢ 170„ÈGUãG¢ 171 ¼¢ 296„ÈGUãG¢ 297 ¼¢ 320„ÈGUãG¢ 321 ¼¢ 368„ÈGUãG¢ 369 ¼¢ 394„ÈGUãG¢ 395 ¼¢ 434„ÈGUãG¢ 435 ¼¢ 452„ÈGUãG¢ 453 ¼¢ 470„ÈGUãG¢ 471 ¼¢ 500
 7. 7. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈGïUãçÚS¢A7±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢©GS}¢¢Ýï x¢GÝè ÜU¢ §GàÜGïU ÚS¢êHx¢éÝ¢ã Û¢ÇGÝï ÜUè çãGÜU¢²¼Ï¢¢ ±éÁG¢ê S¢¢ïÝï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Ï¢¢ ±éÁG¢ê }¢ÚÝï ±¢H¢ à¢ãèÎ ãñ}¢éS¢èÏ¢¼¢ï´ S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜU¢ ÝéS¶G¢Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝï ÜïU S¢¢¼ ÈGUÁ¢G¢§HÎéx¢Ý¢ S¢±¢Ï¢±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ (ãG-ÝÈGUè)Á¢‹Ý¼ ÜïU ¥¢Æ¢ï´ ÎÚ±¢Á¢Gï ¶éH Á¢¢¼ï ãñ´±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î S¢êÚ» ÜGUÎí ÐÉGÝï ÜïU ÈGUÁ¢G¢§HÝÁ¢GÚ ÜU|¢è ÜU}¢Á¢G¢ïÚ Ý ã¢ï±éÁG¢ê ÜïU Ó¢¢Ú ÈGUÚ¢§Á¢G{¢ïÝï ÜUè ¼¢’ÚèÈGU±éÁG¢ê ÜUè 14 S¢é‹Ý¼ï´±éÁG¢ê ÜïU 29 }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼±éÁG¢ê ÜïU 15 }¢vM㢼}¢éS¼¢’}¢H ТÝè ÜU¢ ¥ã}}¢ }¢S¥H¢Ð¢Ý ¶¢Ýï ±¢Hï }¢é-¼±ÁÁ¢ïã ã¢ïæÁ¢GwG}¢ ±x¢GñÚ¢ S¢ï wG¢êÝ çÝÜUHÝï ÜïU 15 ¥ãGÜU¢}¢§‹Á¢ïvÝà¢Ý S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅïx¢¢ ²¢ Ýãè´ ?Îé¶¼è ¥¢æ¶ ÜïU ¥¢æS¢êÀ¢H¢ ¥¢ñÚ ÈéUçÇG²¢ÜGñU S¢ï ÜUÏ¢ ±éÁG¢ê Åêż¢ ãñãæS¢Ýï ÜïU ¥ãGÜU¢}¢v²¢ çS¢~¢ Îï¶Ýï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ ?x¢GéSH ÜU¢ ±éÁG¢ê ÜU¢ÈGUè ãñ‰¢êÜU }¢ï´ wG¢êÝÎê{ Ðè¼ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ÐïࢢϢ ¥¢ñÚ ÜGñUU±éÁG¢ê }¢ï´ à¢ÜU ¥¢Ýï ÜïU 5 ¥ãGÜU¢}¢©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ÜéUœ¢¢ Àê Á¢¢» ¼¢ï !S¢¢ïÝï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅÝï ¥¢ñÚ Ý ÅêÅÝï ÜU¢ Ï¢²¢Ý}¢S¢¢çÁ¢Î ÜïU ±éÁG¢ê¶G¢ÝïÍ¢Ú }¢ï´ ±éÁG¢ê¶G¢Ý¢ Ϣݱ¢§²ï±éÁG¢ê¶G¢Ý¢ Ϣݱ¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢±éÁG¢ê¶G¢Ýï ÜïU 10 }¢-ÎÝè ÈêUHçÁ¢Ý ÜU¢ ±éÁG¢ê Ý Úã¼¢ ã¢ï ©Ý ÜïU çH²ï 6 ¥ãGÜU¢}¢S¢¢¼ }¢é-¼ÈGU<ÚÜGU¢¼±éÁG¢ê }¢ï´ ТÝè ÜU¢ §SÚ¢ÈGUÁ¢¢Úè ÝãÚ ÐÚ |¢è §SÚ¢ÈGU¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜU¢ ÈGU¼±¢}¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ÜUè ¼zGS¢èÚ§SÚ¢ÈGU à¢ñ¼G¢Ýè ÜU¢}¢ ãñ¥G-}¢Hè ¼G¢ñÚ ÐÚ ±éÁG¢ê S¢è網ï}¢çSÁ¢Î ¥¢ñÚ }¢ÎíS¢ï ÜïU ТÝè ÜU¢ §SÚ¢ÈGU§SÚ¢ÈGU S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜUè 7 ¼Î¢Ï¢èÚ§SÚ¢ÈGU S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜïU çH²ï 14 }¢-ÎÝè ÈêUH±éÁG¢ê ¥¢ñÚ S¢¢§‹S¢±éÁG¢ê ÜUè çãGv}¢¼ ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ÜGUÏ¢êHï §SH¢}¢}¢çxGÚÏ¢è Á¢}¢üÝè ÜU¢ S¢ï}¢èÝ¢Ú±éÁG¢ê ¥¢ñÚ ã¢§ü ÏHÇ Ðíïà¢Ú±éÁG¢ê ¥¢ñÚ ÈGU¢çHÁ¢ç}¢S±¢ÜU ÜU¢ ÜGUÎí΢ÝÜGéUñ¼ï ãG¢çÈGUÁ¢G¢ ÜïU çH²ïç}¢S±¢ÜU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ¼èÝ ¥ãG¢ÎèS¢ï }¢éÏ¢¢-ÚÜU¢}¢éæã ÜïU À¢Hï ÜU¢ §GH¢Á¢Åꉢ Ï¢íࢠÜïU ÝévGS¢¢Ý¢¼v²¢ ¥¢Ð ÜU¢ï ç}¢S±¢ÜU ÜUÚÝ¢ ¥¢¼¢ ãñ ?14 }¢-ÎÝè ÈêUH㢉¢ {¢ïÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´3435373739404347484849505153545660676869697072727373747577ÈGïUãçÚS¼A724667788131414141515162021222627282930303132323333
 8. 8. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈGïUãçÚS¢A8©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ÜéUËHè ÜUÚÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ç¢HÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´Ó¢ïãÚ¢ {¢ïÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´¥‹{¢ ÐÝ S¢ï ¼ãGzGÈGéUÁ¢GÜU¢ïãçݲ¢æ {¢ïÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´}¢SãG ÜUè çãGv}¢¼ï´Ð¢x¢H¢ï´ ÜU¢ Ç¢õvÅÚТ©æ {¢ïÝï ÜUè çãGv}¢¼ï´±éÁG¢ê ÜU¢ Ï¢Ó¢¢ ãé±¢ ТÝ觋S¢¢Ý Ó¢¢æÎ ÐÚÝêÚ ÜU¢ ç¶H¢ñÝ¢}¢¢ï’çÁ¢Á¢G» à¢vGÜGéUH ÜGU}¢ÚçS¢ÈGüU ¥ËH¢ã ÜïU çH²ïÏ¢¢ç¼GÝè ±éÁG¢êS¢é‹Ý¼ S¢¢§‹S¢è ¼ãGÜGUèÜGU ÜUè }¢¢ïãG¼¢Á¢ Ýãè´xG¢éSH ¼GÚèÜGU¢ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼¥Ý¢ï¶è S¢Á¢G¢x¢GéSH ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢(ãG-ÝÈGUè)x¢GéSH ÜïU ¼èÝ ÈGUÚ¢§Á¢G(1) ÜéUËHè ÜUÚÝ¢(2) Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ó¢ÉG¢Ý¢(3) ¼}¢¢}¢ Á¢G¢çãÚè Ï¢ÎÝ ÐÚ Ð¢Ýè Ï¢ã¢Ý¢}¢Îü ±¥G¢ñÚ¼ ΢ïÝ¢ï´ ÜïU çH²ï x¢GéSHÜUè 21 »ãGç¼²¢¼Gï´}¢S¼êÚ¢¼ ÜïU çH²ï 6 »ãGç¼²¢¼Gï´Á¢GwG}¢ ÜUè Ð^èx¢GéSH ÈGUÁ¢Gü ã¢ïÝï ÜïU 5 ¥SÏ¢¢Ï¢çÝÈGU¢S¢ ÜUè Á¢GMÚè ±Á¢G¢ãG¼5 Á¢GMÚè ¥ãGÜU¢}¢}¢é༠Á¢GÝè ÜU¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢Ï¢ã¼ï ТÝè }¢ï´ x¢GéSH ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUñ¢Ú¢ Á¢¢Úè ТÝè ÜïU ãGév}¢ }¢ï´ ãñÈGUñ¢Úï Ü è »ãGç¼²¢¼Gï´W.C ÜU¢ L¶G ÎéLS¼ ÜUèçÁ¢²ïÜUÏ¢ ÜUÏ¢ x¢GéSH ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñÜUÏ¢ ÜUÏ¢ x¢GéSH ÜUÚÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ»ÜU x¢GéSH }¢ï´ }¢éwG¼çHÈGU çÝIJ¼ï´Ï¢¢çÚࢠ}¢ï´ x¢GéSH¼´x¢ çHÏ¢¢S¢ ±¢Hï ÜUè ¼GÚÈGU ÝÁ¢GÚ ÜUÚÝ¢ ÜñUS¢¢ ?Ýæx¢ï Ýã¢¼ï ±vG¼ wG¢êÏ¢ »ãGç¼²¢¼Gx¢GéSH S¢ï ÝÁGH¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ã¢ï ¼¢ï ?Ï¢¢ËÅè S¢ï Ýã¢¼ï ±vG¼ »ãGç¼²¢¼GÏ¢¢H ÜUè çx¢ÚïãÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÜU¢ï ÐÉGÝï ²¢ ÀêÝï ÜïU 10 ¥¢Î¢Ï¢Ï¢ï ±éÁG¢ê ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ï´ ÀêݢݢТÜUè ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝ¢©æx¢Hè }¢ï´ INK ÜUè ¼ã Á¢}¢è ãé§ü ã¢ï ¼¢ï ?Ï¢ÓÓ¢¢ ÜUÏ¢ Ï¢¢çHx¢G ã¢ï¼¢ ãñçÜU¼¢Ï¢ï´ Ú¶Ýï ÜUè ¼Ú¼èÏ¢¥±Ú¢ÜGU }¢ï´ ÐéçÇG²¢ Ï¢¢æ{Ý¢}¢éS¢ËHï ÐÚ ÜU¢’Ï¢¼éËH¢ã à¢ÚèÈGU ÜUè ¼S±èÚ±S±S¢¢ï´ ÜU¢ »ÜU S¢Ï¢Ï¢¼²}}¢é}¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G¼²}}¢é}¢ ÜUè 10 S¢é‹Ý¼ï´¼²}}¢é}¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ (ãG-ÝÈGUè)¼²}}¢é}¢ ÜïU 25 }¢-ÎÝè ÈêUH}¢-ÎÝè }¢à±Ú¢ÈGñUÁ¢G¢Ýï ¥Á¢G¢ÝÜGUÏ¢í }¢ï´ ÜUèÇGï Ýãè´ ÐÇGï´x¢ï}¢¢ï¼è ÜïU x¢é}Ï¢Îx¢éÁ¢G༢ x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGUÈGïUãçÚS¼A87879808283848486878789919394959898100101102103104104106106107108109111112113113114115115116116117117118118119119122123123124124125125126126127127129135139139140
 9. 9. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈUïGãçÚS¼A9©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢}¢ÀçH²¢æ |¢è §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚ¼è ãñ´¥Á¢G¢Ý ÜïU Á¢±¢Ï¢ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼3 ÜUÚ¢ïÇG 24 H¢¶ ÝïçÜU²¢æ ÜU}¢¢§²ï¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ÎïÝï ±¢H¢ Á¢‹Ý¼è ã¢ï x¢²¢¥Á¢G¢Ý ± §ÜGU¢}¢¼ ÜïU Á¢±¢Ï¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢¥Á¢G¢Ý ÜïU 14 }¢-ÎÝè ÈêUH¥Á¢G¢Ý ÜïU 9 }¢-ÎÝè ÈêUH§ÜGU¢}¢¼ ÜïU7 }¢-ÎÝè ÈêUH¥Á¢G¢Ý ÎïÝï ÜïU 11 }¢éS¼ãGÏ¢ }¢±¢ÜGïU¥G}¢çSÁ¢Î }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý ÎïÝ¢ ç¶GH¢ÈGïU S¢é‹Ý¼ ãñS¢¢ï à¢ãèÎ¢ï´ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï¥Á¢G¢Ý¥Á¢G¢Ý ÜUè Îé¥G¢§ü}¢¢Ýï }¢éÈGUSS¢H / §ü}¢¢Ýï }¢éÁ¢}¢Hà¢à¢(6) ÜUçH}¢ïÝ}¢¢Á¢GG ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼çÜGU²¢}¢¼ ÜU¢ S¢Ï¢ S¢ï ÐãH¢ S¢é±¢HÝ}¢¢Á¢GGè ÜïU çH²ï ÝêÚçÜUS¢ ÜU¢ çÜUS¢ ÜïU S¢¢‰¢ ãGàÚ ã¢ïx¢¢ !à¢ÎèÎ Á¢GwG}¢è ãG¢H¼ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢GGÝ}¢¢Á¢G ÐÚ ÝêÚ ²¢ ¼¢ÚèÜUè ÜïU ¥SÏ¢¢Ï¢Ï¢éÚï ¶G¢ç¼}¢ï ÜU¢ »ÜU S¢Ï¢Ï¢Ý}¢¢Á¢GG ÜU¢ Ó¢¢ïÚÓ¢¢ïÚ ÜUè ΢ï çÜGUS}¢ï´Ý}¢¢Á¢GG ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢(ãG-ÝÈGUè)§SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜUè Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ Ó¢‹Î Á¢x¢ã ÈGUÜGüU΢ïÝ¢ïæ }¢é-¼±ÁÁ¢ïã ã¢ï´ !Ý}¢¢Á¢GG ÜUè6 à¢Ú¢§¼G¼èÝ ¥±ÜGU¢¼ï }¢vMã¢Î¢ñÚ¢Ýï Ý}¢¢Á¢GG }¢vMã ±vG¼ ΢ç¶GH ã¢ï Á¢¢» ¼¢ïÝ}¢¢Á¢GG ÜïU7 ÈGUÚ¢§Á¢GãGéMÈGU ÜUè S¢ãGèãG ¥Î¢»x¢è Á¢GMÚè ãñ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú !}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ÜU¢ÚÐïÅ ÜïU ÝévGS¢¢Ý¢¼Ý¢Ð¢ÜU ÜU¢ÚÐïŠТÜU ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢Ý}¢¢Á¢GG ÜïU ¼vGÚèÏ¢Ý 30 ±¢çÁ¢Ï¢¢¼Ý}¢¢Á¢GG ÜUè ¼vGÚèÏ¢Ý 96 S¢é‹Ý¼ï´¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´çÜGU²¢}¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´LÜêU¥G ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ÜGU¢ñ}¢¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´S¢ÁÎï ÜUè S¢é‹Ý¼ï´Á¢ËS¢¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ÎêS¢Úè Úv¥G¼ ÜïU çH²ï ©ÆÝï ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ÜGU¢’΢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´S¢H¢}¢ ÈñUÚÝï ÜUè S¢é‹Ý¼ï´S¢H¢}¢ ÈñUÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î ÜUè S¢é‹Ý¼ï´S¢é‹Ý¼ï Ï¢¢’çβ¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜU¢ »ÜU ¥ã}¢ }¢S¥H¢§SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU çH²ï ÎS¢ S¢é‹Ý¼ï´Ý}¢¢Á¢GG ÜïU ¼vGÚèÏ¢Ý 14 }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼©G}¢Ú çÏ¢Ý ¥GÏÎéH ¥GÁ¢GèÁ¢G ÜU¢ ¥G}¢Hx¢Îü ¥¢HêÎ ÐïࢢÝè ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Ý}¢¢Á¢GG ¼¢ïÇGÝï ±¢Hè 29 Ï¢¢¼ï´Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ Ú¢ïÝ¢Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ ¶¢æS¢Ý¢Î¢ñÚ¢Ýï Ý}¢¢Á¢GG Îï¶ ÜUÚ ÐÉGÝ¢¥G-}¢Hï ÜUS¢èÚ ÜUè ¼¢’ÚèÈGU΢ñÚ¢Ýï Ý}¢¢Á¢GG çHÏ¢¢S¢ ÐãÝÝ¢Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ ÜéUÀ çÝx¢Hݢ΢ñÚ¢Ýï Ý}¢¢Á¢GG çÜGUÏH¢ S¢ï §ç‹ãGÚ¢ÈGUÝ}¢¢Á¢GG }¢ï´ S¢¢æÐ }¢¢ÚÝ¢209210211215215217221221222224225226227228228230231232233234235237237239240240241242243243244245ÈGïUãçÚS¼A9140141141143144147151153155155157164165166167172174174175176176178179179181191192193197197201
 10. 10. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÈUïGãçÚS¼A10©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ ¶éÁ¢¢Ý¢¥ËH¢ãé ¥vÏ¢Ú ÜUãÝï }¢ï´ x¢G-Hç¼G²¢æÝ}¢¢Á¢GG ÜïU 33 }¢vMã¢¼ï ¼ãGÚè}¢¢ÜU‹{¢ï´ ÐÚ Ó¢¢ÎÚ HÅÜU¢Ý¢¼GϧGü ãG¢Á¢¼ ÜUè çà¢g¼Ý}¢¢Á¢GG }¢ï´ ÜæUÜUçÚ²¢æ ãŢݢ©æçxH²¢æ ӢŶG¢Ý¢ÜU}¢Ú ÐÚ ã¢‰¢ ڶݢ¥¢S}¢¢Ý ÜUè ¼GÚÈGU Îï¶Ý¢Ý}¢¢Á¢GGè ÜUè ¼GÚÈGU Îï¶Ý¢x¢{ï Á¢ñS¢¢ }¢éæãÝ}¢¢Á¢GG ¥¢ñÚ ¼S¢¢±èÚÝ}¢¢Á¢GG ÜïU 32 }¢vMã¢¼ï ¼‹Á¢Gèã¢ã¢ÈGU ¥¢S¼èÝ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢GG ÐÉGÝ¢ ÜñUS¢¢ ?Á¢G¢ïãÚ ÜïU ¥¢ç¶GÚè ΢ï ÝzGH ÜïU |¢è v²¢ ÜUãÝï§}¢¢}¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý§çvG¼Î¢ ÜUè 13 à¢Ú¢§¼G§ÜGU¢}¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î §}¢¢}¢ S¢¢çãGÏ¢ »’H¢Ý ÜUÚï´Á¢}¢¢¥G¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý¼ÜïüU Á¢}¢¢¥G¼ ÜïU 20 ¥¢’Á¢G¢ÚÜéUÈGí ÐÚ ¶G¢ç¼}¢ï ÜU¢ ¶G¢ñÈGUÝ}¢¢Á¢GGï ç±~¢ ÜïU 9 }¢-ÎÝè ÈêUHÎé¥G¢» ÜGéUÝê¼S¢Áλ S¢ãì± ÜU¢ Ï¢²¢ÝçÝ㢲¼ ¥ã}¢ }¢S¥H¢çãGÜU¢²¼S¢Áλ S¢ãì± ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢S¢Áλ S¢ãì± ÜUÚÝ¢ |¢êH Á¢¢» ¼¢ï...S¢Áλ ç¼H¢±¼ ¥¢ñÚ à¢ñ¼G¢Ý ÜUè ࢢ}¢¼ãÚ }¢éڢΠÐêÚè ã¢ïS¢Áλ ç¼H¢±¼ ÜïU 8 }¢-ÎÝè ÈêUH¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ã¢ïçࢲ¢Ú !S¢Áλ ç¼H¢±¼ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢S¢Áλ à¢éRU ÜU¢ Ï¢²¢ÝÝ}¢¢Á¢GGè ÜïU ¥¢x¢ï S¢ï x¢éÁ¢GÚÝ¢ S¢wG¼ x¢éÝ¢ã ãñÝ}¢¢Á¢GGè ÜïU ¥¢x¢ï S¢ï x¢éÁ¢GÚÝï ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ 15 ¥ãGÜU¢}¢S¢¢çãGÏ¢ï }¢Á¢G¢Ú ÜUè §ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ !}¢¢æ Ó¢¢ÚТ§ü S¢ï ©Æ ¶ÇGè ãé§ü !}¢éS¢¢çÈGUÚ ÜUè Ý}¢¢Á¢GGÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼à¢Ú-§Gü S¢ÈGUÚ ÜUè }¢S¢¢ÈGU¼}¢éS¢¢çÈGUÚ ÜUÏ¢ ã¢ïx¢¢ ?¥¢Ï¢¢Îè ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ÜU¢ }¢¼GHÏ¢çÈGUÝ¢» à¢ãÚ ÜUè ¼¢’ÚèÈGU}¢éS¢¢çÈGUÚ Ï¢ÝÝï ÜïU çH²ï ࢼGü±¼GÝ ÜUè çÜGUS}¢ï´±¼GÝï §ÜGU¢}¢¼ Ï¢¢ç¼GH ã¢ïÝï ÜUè S¢êÚ¼ï´S¢ÈGUÚ ÜïU ΢ï Ú¢S¼ï}¢éS¢¢çÈGUÚ ÜUÏ¢ ¼ÜU }¢éS¢¢çÈGUÚ ãñS¢ÈGUÚ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ã¢ï ¼¢ï ?S¢ïÆ ¥¢ñÚ Ý¢ïÜUÚ ÜU¢ §ÜUn¢ S¢ÈGUÚÜU¢}¢ ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï Ó¢H¢ Á¢¢ªæx¢¢ !¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢ÈGUÚ ÜU¢ }¢S¥H¢¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ S¢éS¢Ú¢H ¥¢ñÚ }¢²ÜU¢¥GÚÏ¢ }¢é}¢¢çHÜU }¢ï´ ±èÁ¢G¢ ÐÚ ÚãÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢}¢S¥H¢Á¢G¢§Úï }¢ÎèÝ¢ ÜïU çH²ï Á¢GMÚè }¢S¥H¢©G}Úã ÜïU ±èÁ¢Gï ÐÚ ãGÁ¢ ÜïU çH²ï LÜUÝ¢ ÜñUS¢¢ ?ÜGUSÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñÜGUSÚ ÜïU Ï¢ÎHï Ó¢¢Ú ÜUè çÝIJ¼ Ï¢¢æ{ Hè ¼¢ï...?}¢éS¢¢çÈGUÚ §}¢¢}¢ ¥¢ñÚ }¢éÜGUè}¢ }¢évG¼Îè}¢éÜGUè}¢ }¢évG¼Îè ¥¢ñÚ Ï¢çÜGUIJ¢ ΢ï Úv¥G¼ï´245246247247248249249251252253256257259263264265266267267268269273274276278279280281281282282ÈGïUãçÚS¼A10284285285286287292294298301301302302303303304304305305306307307308308310311312313314314
 11. 11. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÈUïGãçÚS¼ÈGïUãçÚS¼©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢v²¢ }¢éS¢¢çÈGUÚ ÜU¢ï S¢é‹Ý¼ï´ }¢é¥G¢ÈGU ãñ´ ?Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ó¢¢Ú ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï Ó¢H¼èx¢¢ÇGè }¢ï´ ÝzGH ÜïU 4 }¢-ÎÝè ÈêUH}¢éS¢¢çÈGUÚ ¼èS¢ÚèÚv¥G¼ÜïUçH²ï¶ÇG¢ ã¢ïÁ¢¢»¼¢ï...?S¢ÈGUÚ }¢ï´ ÜGUÁ¢G¢ Ý}¢¢Á¢Gï´çãGzGÁ¢G |¢éH¢ ÎïÝï ÜU¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ÜGUÁ¢G¢ Ý}¢¢Á¢G¢ïæ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ÜGUÁ¢G¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜUè ¶GڢϢèS¢Ú ÜéUÓ¢HÝï ÜUè S¢Á¢G¢ÜGUÏ¢í }¢ï´ ¥¢x¢ ÜïU ࢢï’Hï¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝ¢ |¢êH Á¢¢» ¼¢ï}¢Á¢Ï¢êÚè }¢ï´ ¥Î¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ç}¢Hïx¢¢ ²¢ Ýãè´ ?Ú¢¼ ÜïU ¥¢ç¶GÚè çãGSS¢ï }¢ï´ S¢¢ïÝ¢Ú¢¼ ÎïÚ ¼ÜU Á¢¢x¢Ý¢¥Î¢, ÜGUÁ¢G¢ ¥¢ñÚ ±¢çÁ¢Ï¢éH §¥G¢Î¢ ÜUè ¼¢’ÚèÈGU¼¢ñÏ¢¢ ÜïU ¼èÝ LvÝ ãñ´S¢¢ï¼ï ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜïU çH²ï Á¢x¢¢Ý¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñÈGUÁ¢í ÜU¢ ±vG¼ ã¢ï x¢²¢ ©n¢ï !ãGéÜGêUÜGïU ¥G¢}}¢¢ ÜïU »ãGS¢¢S¢ ÜUè çãGÜU¢²¼Á¢ËÎ S¢ï Á¢ËÎ ÜGUÁ¢G¢ ÜUÚ HèçÁ¢²ïÀéÐ ÜUÚ ÜGUÁ¢G¢ ÜUèçÁ¢²ïÁ¢é}¢é¥G¼éH ±Î¢¥G }¢ï´ ÜGUÁ¢G¢» ©G}¢íè©G}¢í |¢Ú ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ÜU¢ çãGS¢¢Ï¢ÜGUÁ¢G¢ ÜUÚÝï }¢ï´ ¼Ú¼èÏ¢ÜGUÁ¢G¢» ©G}¢íè ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢(ãG-ÝÈGUè)Ý}¢¢Á¢Gï ÜGUSÚ ÜUè ÜGUÁ¢G¢Á¢G}¢¢Ý» §Úç¼Î¢Î ÜUè Ý}¢¢Á¢Gï´Ï¢ÓÓ¢ï ÜUè Ðñ΢§à¢ ÜïU ±vG¼ Ý}¢¢Á¢G©G}¢í |¢Ú ÜUè Ý}¢¢Á¢Gï´ Î¢ïÏ¢¢Ú¢ ÐÉGÝ¢ÜGUÁ¢G¢ ÜU¢ HzGÁ¢G |¢êH x¢²¢ ¼¢ï ?ݱ¢çÈGUH ÜUè Á¢x¢ã ÜGUÁ¢G¢» ©G}¢íè ÐçÉG²ïÈGUÁ¢í ± ¥GSÚ ÜïU Ï¢¢’Πݱ¢çÈGUH Ýãè´ ÐÉG S¢ÜU¼ïÁ¢G¢ïãÚ ÜUè Ó¢¢Ú S¢é‹Ý¼ï´ Úã Á¢¢»æ ¼¢ï v²¢ ÜUÚï ?ÈGUÁ¢í ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ Úã Á¢¢»æ ¼¢ï v²¢ ÜUÚï ?v²¢ }¢çxGÚÏ¢ ÜU¢ ±vG¼ ‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ ã¢ï¼¢ ãñ ?¼Ú¢±èãG ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ÜU¢ v²¢ ãGév}¢ ãñÝ}¢¢Á¢G ÜU¢ çÈGUβ¢}¢ãêGü}¢¢ ÜïU çÈGUβï ÜU¢ »ÜU }¢S¥H¢100 ÜU¢ïÇG¢ï´ ÜU¢ ãGèH¢ÜU¢Ý ÀïÎÝï ÜU¢ Ú±¢Á¢ ÜUÏ¢ S¢ï ãé±¢ ?x¢¢² ÜïU x¢¢ï༠ÜU¢ ¼¢ïãGÈGU¢Á¢GÜU¢¼ ÜU¢ à¢Ú-§üG ãGèH¢100 ¥zGڢΠÜU¢ï Ï¢Ú¢Ï¢Ú S¢±¢Ï¢ ç}¢HïÈGUÜGUèÚ ÜUè ¼¢’ÚèÈGUç}¢SÜUèÝ ÜUè ¼¢’ÚèÈGUÁ¢GÜU¢¼ ÜïU ãGèHï ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H ± Á¢±¢Ï¢Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼±Hè ÜïU Á¢Ý¢Á¢Gï }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼¥GÜGUèμ }¢‹Î¢ï´ ÜUè |¢è }¢çxGÈGUÚ¼ÜUÈGUÝ Ó¢¢ïÚà¢é-ÚÜU¢» Á¢Ý¢Á¢G¢ ÜUè Ï¢çwGà¢à¢ÜGUÏ¢í }¢ï´ ÐãH¢ ¼¢ïãGÈGU¢Á¢‹Ý¼è ÜU¢ Á¢Ý¢Á¢G¢Á¢Ý¢Á¢Gï ÜU¢ S¢¢‰¢ ÎïÝï ÜU¢ S¢±¢Ï¢©ãGéÎ Ðã¢ÇG çÁ¢¼Ý¢ S¢±¢Ï¢Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ Ï¢¢§GS¢ï §GÏ¢í¼ ãñ}¢çIJ¼ ÜU¢ï ÝãH¢Ýï ±x¢GñÚ¢ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Á¢Ý¢Á¢G¢ Îï¶ ÜUÚ ÜUçã²ïÝ}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ÈGUÁ¢Gïü çÜUÈGU¢²¢ ãñ342342342343343344345345347347349350351351353353355371372372374375376377377378378379380380ÈUïGãçÚS¼A11A1131531531731831932323324325326327328329330331332332334335336336337338338339340340341
 12. 12. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÈGïUãçÚS¢ÈUïGãçÚS¼A12©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ }¢ï´ ΢ï LvÝ ¥¢ñÚ ¼èÝ S¢é‹Ý¼ï´ ãñ´Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ (ãG-ÝÈGUè)Ï¢¢çHx¢G }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜïU Á¢Ý¢Á¢Gï ÜUè Îé¥G¢Ý¢ Ï¢¢çHx¢G HÇGÜïU ÜUè Îé¥G¢Ý¢ Ï¢¢çHx¢G HÇGÜUè ÜUè Îé¥G¢Á¢ê¼ï ÐÚ ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ Á¢Ý¢Á¢G¢ ÐÉGÝ¢x¢G¢§Ï¢¢Ý¢ Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢Ó¢‹Î Á¢Ý¢Á¢G¢ïæ ÜUè §ÜUnè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢Á¢Ý¢Á¢Gï }¢ï´ çÜU¼Ýè S¢ÈGïU´ ã¢ï´Á¢Ý¢Á¢Gï ÜUè ÐêÚè Á¢}¢¢¥G¼ Ý ç}¢Hï ¼¢ï ?Тx¢H ²¢ ¶GéÎÜéUà¢è ±¢Hï ÜU¢ Á¢Ý¢Á¢G¢}¢é΢ü Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Á¢Ý¢Á¢Gï ÜU¢ï ÜU‹{¢ ÎïÝï ÜU¢ S¢±¢Ï¢Á¢Ý¢Á¢Gï ÜU¢ï ÜU‹{¢ ÎïÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ Á¢Ý¢Á¢G¢ ©Æ¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ÜïU Ï¢¢’Î ±¢ÐS¢è ÜïU }¢S¢¢§Hv²¢ ࢢïãÚ Ï¢è±è ÜïU Á¢Ý¢Á¢Gï ÜU¢ï ÜU‹{¢ Îï S¢ÜU¼¢ ãñ ?ÜU¢çÈGUÚ ÜU¢ Á¢Ý¢Á¢G¢çÝÜU¢ãG ÅêÅ x¢²¢ !ÜéUzGÈGU¢Ú ÜUè §G²¢Î¼ }¢¼ ÜUÚ¢ïÈGñUÁ¢G¢Ýï Á¢é}¢é¥G¢Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ï ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼¥¢ÜGU¢ Ýï ÐãH¢ Á¢é}¢é¥G¢ ÜUÏ¢ ¥Î¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ ?Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU }¢¢’Ý¢S¢ÚÜU¢Ú Ýï ÜéUH çÜU¼Ýï Á¢é}¢é»G ¥Î¢ ÈGUÚ}¢¢» ?çÎH ÐÚ }¢¢ïãÚÁ¢é}¢é¥G¢ ÜïU §G}¢¢}¢¢ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼çà¢ÈGU¢ ΢ç¶GH ã¢ï¼è ãñÎS¢ çÎÝ ¼ÜU Ï¢H¢¥¢ïæ S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼çÚÁGÜGU }¢ï´ ¼æx¢è ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢çÈGUçÚà¼ï ¶GéࢠÝS¢èÏ¢¢ï´ ÜïU Ý¢}¢ çH¶¼ï ãñ´ÐãHè S¢Îè }¢ï´ Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢x¢GÚèÏ¢¢ï´ ÜU¢ ãGÁ¢Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU çH²ï Á¢ËÎè çÝÜUHÝ¢ ãGÁ¢ ãñãGÁ¢ ± ©G}Úã ÜU¢ S¢±¢Ï¢S¢Ï¢ çÎÝ¢ï´ ÜU¢ S¢Ú΢ÚÎé¥G¢ ÜGUÏ¢êH ã¢ï¼è ãñ¥GSÚ ± }¢çxGÚÏ¢ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ÉêæÇ¢ïS¢¢çãGÏ¢ï Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼ ÜU¢ §à¢¢üÎÜGUÏ¢êçHIJ¼ ÜUè Í¢ÇGè ÜU¢ñÝ S¢è ?ãÚ Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ï »ÜU ÜUÚ¢ïÇG 44 H¢¶ Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï ¥¢Á¢G¢Î¥GÁ¢G¢Ï¢ï ÜGUÏ¢í S¢ï }¢ãGÈêGUÁ¢GÁ¢é}¢é¥G¢ ¼¢ Á¢é}¢é¥G¢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè }¢é¥G¢ÈGUè200 S¢¢H ÜUè §GÏ¢¢Î¼ ÜU¢ S¢±¢Ï¢}¢ãGêü}¢ ±¢çHÎñÝ ÜU¢ï ãÚ Á¢é}¢é¥G¢ ¥¢’}¢¢H Ðïࢠã¢ï¼ï ãñ´Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU ТæÓ¢ ¶GéS¢êS¢è ¥¢’}¢¢HÁ¢‹Ý¼ ±¢çÁ¢Ï¢ ã¢ï x¢§üçS¢ÈGüU Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ Ú¢ïÁ¢G¢ Ý Ú網ïÎS¢ ãÁ¢G¢Ú Ï¢ÚS¢ ÜïU Ú¢ïÁ¢G¢ï´ ÜU¢ S¢±¢Ï¢Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ï }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè ÜGUÏ¢í ÐÚ ãG¢çÁ¢GÚè ÜU¢ S¢±¢Ï¢ÜGUÏ¢íï±¢çHÎñÝ ÐÚ ²¢S¢èÝà¢ÚèÈGU ÐÉGÝï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼¼èÝ ãÁ¢G¢Ú }¢çxGÈGUÚ¼ï´MãGï´ Á¢}¥G ã¢ï¼è ãñ´S¢ê-Ú¼éH ÜUãìÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Î¢ïÝ¢ï´ Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ÝêÚÜU¢’Ï¢¢ ¼ÜU ÝêÚS¢êÚ» ãG¢ }¢è}¢ ¥gé¶G¢Ý ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼S¢œ¢Ú ãÁ¢G¢Ú çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ §çS¼xGÈGU¢ÚS¢¢Úï x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGUÝ}¢¢Á¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU Ï¢¢’Î381381383384384385385386386387387388388389389390390391391393396399400401401402402403403404ÈGïUãçÚS¼A12405406407407408409410410411412413413414415415416417417418418418419420420421421422422423
 13. 13. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢©G‹±¢Ý „ÈUGãG¢ ©G‹±¢Ý „ÈUGãG¢ÈUïGãçÚS¼A13}¢Á¢çHS¢ï§GË}¢ }¢ï´ çà¢ÜüU¼Á¢é}¢é¥G¢ ÈGUÁ¢Gü ã¢ïÝï ÜUè 11 à¢Ú¢§¼GÁ¢é}¢é¥G¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´x¢GéSHï Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ ±vG¼x¢GéSHï Á¢é}¢é¥G¢ S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢¶GéyGÏ¢ï }¢ï´ ÜGUÚèÏ¢ ÚãÝï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Ó¢éÐÓ¢¢Ð ¶GéyGÏ¢¢ S¢éÝÝ¢ ÈGUÁ¢Gü ãñ¶GéyGÏ¢¢ S¢éÝÝï±¢H¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ýãè´ ÐÉG S¢ÜU¼¢ÐãHè ¥Á¢G¢Ý ã¢ï¼ï ãè ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú |¢è Ý¢ Á¢¢§Á¢G¶GéyGÏ¢¢ ÜïU 7 }¢-ÎÝè ÈêUHÁ¢é}¢é¥G¢ ÜUè §}¢¢}¢¼ ÜU¢ ¥ã}¢ }¢S¥H¢Ý}¢¢Á¢GGï §üGÎ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼çÎH çÁ¢G‹Î¢ Úãïx¢¢Á¢‹Ý¼ ±¢çÁ¢Ï¢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñÝ}¢¢Á¢GGï §GüÎ ÜïU çH²ï Á¢¢Ýï S¢ï ÜGUÏH ÜUè S¢é‹Ý¼Ý}¢¢Á¢Gï §GüÎ ÜïU çH²ï ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÜUè S¢é‹Ý¼Ý}¢¢Á¢Gï §GüÎ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢Ý}¢¢Á¢Gï §GüÎ çÜUS¢ ÐÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ ?§GüÎ ÜU¢ ¶GéyGÏ¢¢ S¢é‹Ý¼ ãñÝ}¢¢Á¢Gï §GüÎ ÜU¢ ±vG¼§GüÎ ÜUè ¥{êÚè Á¢}¢¢¥G¼ ç}¢Hè ¼¢ï ?§GüÎ ÜUè Á¢}¢¢¥G¼ Ý ç}¢Hè ¼¢ï v²¢ ÜUÚï ?§GüÎ ÜïU ¶GéyGÏ¢ï ÜïU ¥ãGÜU¢}¢§GüÎ 20 S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢Ï¢ÜGUÚ §GüÎ ÜU¢ »ÜU }¢éS¼ãGÏ¢¼vÏ¢èÚï ¼àÚèÜGU ÜïU8 }¢-ÎÝè ÈêUH}¢-ÎÝè ±çS¢Ä²¼ Ý¢}¢¢}¢ÎèÝ» }¢éÝñÚã S¢ï Ó¢¢HèS¢ (40) ±çS¢Ä²¼ï´±çS¢Ä²¼ Ï¢¢§GS¢ï }¢çxGÈGUÚ¼¼GÚèÜGU» ¼ÁãèÁ¢G ± ¼vÈGUèÝ424425426426427427428429430431433436437437438438439440441441442443443444446447454465465}¢Îü ÜU¢ }¢SÝêÝ ÜUÈGUÝ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ }¢SÝêÝ ÜUÈGUÝÜUÈGUÝ ÜUè ¼zGS¢èHx¢éGSHï }¢çIJ¼ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢}¢Îü ÜU¢ï ÜUÈGUÝ ÐãÝ¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ÜUÈGUÝ ÐãÝ¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢Ï¢¢’Î Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ¼ÎÈGUèÝÈGU¢ç¼ãG¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢}¢vGÏ¢êH ãGÁ¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ÎS¢ ãGÁ¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢±¢çHÎñÝ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ¶GñÚ¢¼Ú¢ïÁ¢Gè }¢ï´ Ï¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼è ÜUè ±Á¢ãÁ¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ï çÁ¢G²¢Ú¼ï ÜGUÏ¢í ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ÜUÈGUÝ ÈUÅ x¢»Îé¥G¢¥¢ïæ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼§üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢ÚÎé¥G¢» }¢çxGÈGUÚ¼ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼¥ÚÏ¢¢ï´ ÝïçÜU²¢æ ÜU}¢¢Ýï ÜU¢ ¥¢S¢¢Ý ÝéS¶G¢ÝêÚ¢Ýè çHÏ¢¢S¢ÝêÚ¢Ýè ¼GÏ¢¢ÜGU}¢é΢ïZ ÜUè ¼¢’΢ΠÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ¥Á¢íS¢êÚ» §wGH¢S¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢©}}¢ï S¢¢’Î ÜïU çH²ï ÜêæU¥¢æ§üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ÜïU 17 }¢-ÎÝè ÈêUH§üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢§üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ÜU¢ }¢éÚñÁ¢¢ ¼GÚèÜGU¢¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÜU¢ ÈGU¢ç¼ãG¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢§üS¢¢Hï S¢±¢Ï¢ ÜïU çH²ï Îé¥G¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢}¢Á¢G¢Ú ÐÚ ãG¢çÁ¢GÚè ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢A13465465465466467467468472473473474474475475476476477478478479480480482486486491492496
 14. 14. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢„Ï¢ „ï ¥zG…GH ¥G}¢H„ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú »ÜU „ãG¢Ï¢è„ï }¢ãìG±ï x¢ézG¼-x¢ê ƒï çÜU ±ãGì² ¥¢§ü “²ïãà¢wG„ …¢ï ¥¢Ð ÜUï „¢ƒÏ¢¢¼ ÜUÚ Ú㢠ãñ §„ ÜUè ©G}¢í ç„ÈUüG»ÜU „¢¥G¼ ¥¢ñÚ Ï¢¢ÜGUè Úã x¢§ü ãñ J” ±¢ïã ¥GSÚ ÜU¢ ±vG¼ƒ¢ çÜU „ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢ Ýï ©„ „ãG¢Ï¢èÜU¢ï §„ Ï¢¢¼ „ï ¥¢x¢¢ã ÈG Ú}¢¢²¢ ¼¢ï ±¢ïãÏ¢ï ÜUGÚ¢Ú ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ ¥G…üG çÜU²¢, ²¢ Ú„êHËH¢ã}¢éÛ¢ï »ï„¢ ¥G}¢H Ï¢¼¢§²ï …¢ï §„ ±vG¼}¢ïÚï çH²ï ç…G²¢Î¢ }¢éÝ¢ç„Ï¢ ã¢ï, „ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢Ýï ÈUGÚ}¢¢²¢ ²¢’Ýè §GË}¢ãG¢ç„H ÜUÚÝï }¢ïæ }¢àxG¢êH ã¢ï …¢¥¢ï J ¼¢ï ±¢ïã §GË}¢ ãG¢ç„HÜUÚÝï }¢ïæ }¢àxG¢êH ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ }¢x¢GçÚÏ¢ „ï ÜUGÏH §ç‹¼ÜUG¢HÈUGÚ}¢¢ x¢» J Ú¢±è ÜU¢ ÜUãÝ¢ ãñ çÜU ¥x¢Ú §GË}¢ „ï ¥zG…GHÜU¢ï§ü ¥¢ñÚ ™è…G ã¢ï¼è ¼¢ï „ÚÜU¢Ú ©„±vG¼ }¢ïæ ©„è ÜUï ÜUÚÝï ÜU¢ ãGév}¢ ÈUGÚ}¢¢¼ï JA14A14
 15. 15. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢1§S¢ çÚS¢¢Hï }¢ï´......±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢x¢éÝ¢ã Û¢ÇGÝï ÜUè çãGÜU¢²¼ ÝÁ¢GÚ ÜU|¢è ÜU}¢Á¢G¢ïÚ Ý ã¢ï§‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢¢Ýï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅïx¢¢ ²¢ Ýãè´ ?}¢éS¢èÏ¢¼¢ï´ S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜU¢ ÝéS¶G¢ Ð¢Ý ¶¢Ýï ±¢Hï }¢é-±ÁÁ¢ïã ã¢ï´±ÚÜGU ©HçŲï......1(ãG-ÝÈGUè)
 16. 16. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢1ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ ¹¼ü¾¢ „GéÏãG ¥¢ñÚ Î„ ¹¼ü¾¢ ࢢ¹ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ©„ï çÜGU²¢¹¼ ÜïUçÎÝ ¹ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç¹Hï°è J²ïã çÚS¢¢H¢ ¥Ã±H ¼¢ ¥¢ç¶GÚ ÐêÚ¢ ÐçÉG²ï, ÜGU±è §}ÜU¢Ý ãñ çÜU¥¢Ð ÜUè ÜU§ü x¢G-Hç¼G²¢æ ¥¢Ð ÜïU S¢¢}¢Ýï ¥¢ Á¢¢»æ JÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼S¢ÚÜU¢Úï Î¢ï ¥G¢H}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢, ࢢãï Ï¢Ýè ¥¢Î}¢, ÚS¢êHï}¢éãGì¼à¢}¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢é¥GÁGÁ¢G}¢ ãñ, çÁ¢S¢ Ýï çÎÝ¥¢ñÚ Ú¢¼ }¢ï´ }¢ïÚè ¼GÚÈGU ࢢñÜGU ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±Á¢ã S¢ï ¼èÝ ¼èÝ }¢¼üÏ¢¢ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÐÚ ãGÜGU ãñ çÜU ±¢ïã ©S¢ ÜïU ©S¢ çÎÝ¥¢ñÚ ©S¢ Ú¢¼ ÜïU x¢éÝ¢ã Ï¢wGࢠÎï J ,©GS}¢¢Ýï x¢GÝè ÜU¢ §GàÜGïU ÚS¢êHãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ©GS}¢¢Ýï x¢GÝè Ýï »ÜU Ï¢¢Ú2(ãG-ÝÈGUè)±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢
 17. 17. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ 2 ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ÚãG칼ﴽ¢ ãñ J»ÜU }¢ÜGU¢}¢ ÐÚ ÐãéæÓ¢ ÜUÚ Ð¢Ýè }¢æx¢±¢²¢ ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê çÜU²¢ çÈUÚ ²ÜU¢²ÜU}¢éSÜUÚ¢Ýï ¥¢ñÚ L-ÈGUÜGU¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢Ýï Hx¢ï, Á¢¢Ý¼ï ã¢ï }¢ñ´ v²êæ }¢éSÜUÚ¢²¢ ?çÈUÚ §S¢ S¢é±¢H ÜU¢ ¶GéÎ ãè Á¢±¢Ï¢ Îï¼ï ãé» ÈGUÚ}¢¢²¢, »ÜU Ï¢¢Ú S¢ÚÜU¢ÚïÝ¢}¢Î¢Ú Ýï §S¢è Á¢x¢ã ÐÚ ±éÁG¢ê ÈGUÚ}¢¢²¢ ‰¢¢ ¥¢ñÚÏ¢¢’Îï ÈGUÚ¢x¢G¼ }¢éSÜUÚ¢» ‰¢ï ¥¢ñÚ S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢‰¢¢, Á¢¢Ý¼ï ã¢ï }¢ñ´ v²êæ }¢éSÜUÚ¢²¢ ? S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï ¥GÁ¢GüÜUè, “ ²¢’Ýè ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ ÚS¢êHÏ¢ïã¼Ú Á¢¢Ý¼ï ãñ´ J” }¢èÆï }¢èÆï }¢éS¼GÈGU¢Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢, “Á¢Ï¢ ¥¢Î}¢è ±éÁG¢ê ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï 㢉¢{¢ïÝï S¢ï 㢉¢¢ï´ ÜïU ¥¢ñÚ Ó¢ïãÚ¢ {¢ïÝï S¢ï Ó¢ïãÚï ÜïU ¥¢ñÚ S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝïS¢ï S¢Ú ÜïU ¥¢ñÚ Ð¢ªæ {¢ïÝï S¢ï Тªæ ÜïU x¢éÝ¢ã Û¢ÇG Á¢¢¼ï ãñ´ J”1±éÁG¢ê ÜUÚ ÜïU ¶G‹Î¢æ ãé» à¢¢ãï ©GS}¢¢æ ÜUã¢, v²êæ ¼Ï¢SS¢é}¢ |¢H¢ ÜUÚ Ú㢠ãêæ ?Á¢±¢Ï¢ï S¢é±¢Hï }¢é¶G¢çHÈGU çβ¢ çÈUÚ çÜUS¢è ÜUè ¥Î¢ ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ Ú㢠ãêæ3
 18. 18. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Îﶢ ¥¢Ð Ýï ? S¢ãG¢Ï¢»çÜUÚ¢}¢ S¢ÚÜU¢Úï ¶GñLH ¥Ý¢}¢ ÜUè ãÚãÚ ¥Î¢ ¥¢ñÚ ãÚ ãÚ S¢é‹Ý¼ ÜU¢ï Î豢ݢ ±¢Ú ¥ÐÝ¢¼ï ‰¢ï J ÝèÁ¢G §S¢çÚ±¢²¼ S¢ï x¢éÝ¢ã {¢ïÝï ÜU¢ ÝéS¶G¢ |¢è }¢¢’Hê}¢ ã¢ï x¢²¢ J±éÁG¢ê }¢ï´ ÜéUËHè ÜUÚÝï S¢ï }¢éæã ÜïU, Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ç¢H ÜUÚ S¢¢ÈGU ÜUÚÝïS¢ï Ý¢ÜU ÜïU, Ó¢ïãÚ¢ {¢ïÝï S¢ï ÐHÜU¢ï´ S¢}¢ï¼ S¢¢Úï Ó¢ïãÚï ÜïU, 㢉¢ {¢ïÝï S¢ï㢉¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ Ý¢¶GéÝ¢ï´ ÜïU ÝèÓ¢ï ÜïU, S¢Ú (¥¢ñÚ ÜU¢Ý¢ï´) ÜU¢ }¢SãGGÜUÚÝï S¢ï S¢Ú ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU ¥¢ñÚ Ð¢©æ {¢ïÝï S¢ï Тªæ ÜïU S¢¢‰¢S¢¢‰¢ Тªæ ÜïU Ý¢¶GéÝ¢ï´ ÜïU ÝèÓ¢ï ÜïU x¢éÝ¢ã |¢è Û¢ÇG Á¢¢¼ï ãñ´ Jx¢éÝ¢ã Û¢ÇGÝïÜUè çãGÜU¢²¼±éÁG¢ê ÜUÚÝï ±¢Hï ÜUï x¢éÝ¢ã ۢǼï ãñæ, §„ ç…G}Ý}¢ïæ »ÜU §ü}¢¢Ý ¥zGÚ¢ï…G çãGÜU¢²¼ ÝvGH ÜUÚ¼ï ãé» ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢¥GÏÎéH ±¤ã¢Ï¢ ࢢ’Ú¢Ýè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, »ÜU }¢¼üÏ¢¢ S¢çIJÎéÝ¢§}¢¢}¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ¥Ï¢ê ãGÝèÈGU¢ Á¢¢}¢ï¥G }¢çSÁ¢Î ÜêUÈGU¢ ÜïU±éÁG¢ê¶G¢Ýï }¢ï´ ¼à¢ÚèÈGU Hï x¢» ¼¢ï »ÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï ±éÁG¢ê Ϣݢ¼ï ãé»Îﶢ, ©S¢ S¢ï ±éÁG¢ê (}¢ï´ §çS¼’}¢¢H à¢é΢ ТÝè) ÜïU ÜGU¼GÚï ÅÐÜU Úãï ‰¢ï J3 ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï à¢wG„G ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ½êH °²¢ ±¢ïã …‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ ½êH °²¢ J4
 19. 19. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¥¢Ð Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “»ï Ï¢ïÅï ! }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ÜUÚ Hï J” ©S¢ Ýï ÈGU¢ñÚÝ ¥GÁ¢Gü ÜUè, “}¢ñ´ Ýï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUè J” »ÜU ¥¢ñÚ à¢wGS¢ÜïU ±éÁG¢ê (}¢ï´ §çS¼’}¢¢H ã¢ïÝï ±¢Hï ТÝè) ÜïU ÜGU¼GÚï ÅÐÜU¼ï Îï¶ï, ¥¢ÐÝï ©S¢ à¢wGS¢ S¢ï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢, “»ï }¢ïÚï |¢¢§ü ! ¼ê çÁ¢GÝ¢S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ Hï J” ©S¢ Ýï ¥GÁ¢Gü ÜUè, “}¢ñ´ Ýï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUè J” »ÜU ¥¢ñÚà¢wGS¢ ÜïU ±éÁG¢ê ÜïU ÜGU¼GÚ¢¼ ÅÐÜU¼ï Îï¶ï ¼¢ï ©S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢, “à¢Ú¢Ï¢Ý¢ïà¢è ¥¢ñÚ x¢¢Ýï Ï¢¢Á¢ï S¢éÝÝï S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ Hï J” ©S¢ Ýï ¥GÁ¢Gü ÜUè, “}¢ñ´Ýï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUè J” S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ï ¥¢’Á¢G}¢ ¥Ï¢ê ãGÝèÈGU¢ÐÚ ÜUàÈGU ÜïU Ï¢¢§GS¢ Ó¢êæçÜU H¢ïx¢¢ï´ ÜïU ©G²êÏ¢ Á¢G¢çãÚ ã¢ï Á¢¢¼ï ‰¢ï çHã¢Á¢G¢¥¢Ð Ýï Ï¢¢Úx¢¢ãï ¶Gé΢ ±‹Îè }¢ïæ §S¢ ÜUàÈGU ÜïU ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢Ýï ÜUèÎé¥G¢ }¢¢æx¢è, ¥ËH¢ã Ýï Îé¥G¢ ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢ Hè çÁ¢S¢ S¢ï ¥¢ÐÜU¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜïU x¢éÝ¢ã Û¢ÇG¼ï ÝÁ¢GÚ ¥¢Ý¢ Ï¢‹Î ã¢ï x¢» J14 ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ÚãG칼ﴽ¢ ãñ J51
 20. 20. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢S¢¢Ú¢ Ï¢ÎÝ Ð¢ÜU ã¢ï x¢²¢ !΢ï ãGÎèS¢¢ï´ ÜU¢ ¶GéH¢S¢¢ ãñ, “çÁ¢S¢ Ýï çÏ¢çS}¢ËH¢ã ÜUã ÜUÚ±éÁG¢ê çÜU²¢ ©S¢ ÜU¢ S¢Ú S¢ï Т©æ ¼ÜU S¢¢Ú¢ çÁ¢S}¢ ТÜU ã¢ï x¢²¢ J ¥¢ñÚçÁ¢S¢ Ýï çÏ¢x¢ñGÚ çÏ¢çS}¢ËH¢ã ÜUãï ±éÁG¢ê çÜU²¢ ©S¢ ÜU¢ ©¼Ý¢ ãè Ï¢ÎÝТÜU ã¢ïx¢¢ çÁ¢¼Ýï ÐÚ Ð¢Ýè x¢éÁ¢GÚ¢ J”1Ï¢¢ ±éÁG¢ê S¢¢ïÝï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ãGÎèS¢ï ТÜU }¢ï´ ãñ çÜU “Ï¢¢ ±éÁG¢ê S¢¢ïÝï ±¢H¢ Ú¢ïÁ¢G¢ Ú¶ ÜUÚ§GÏ¢¢Î¼ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜUè ¼GÚãG ãñ J”2Ï¢¢ ±éÁG¢ê }¢ÚÝï ±¢H¢ à¢ãèÎ ãñ}¢ÎèÝï ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢¥ÝS¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢, “Ï¢ïÅ¢ ! ¥x¢Ú ¼é}¢ ã}¢ïࢢ Ï¢¢ ±éÁG¢êÚãÝï ÜUè §çS¼¼G¢¥G¼ Ú¶¢ï ¼¢ï »ïS¢¢ ãè ÜUÚ¢ï v²êæ çÜU }¢-HÜéUH }¢¢ñ¼çÁ¢S¢ Ï¢‹Îï ÜUè MãG ãG¢H¼ï ±éÁG¢ê }¢ï´ ÜGUÏÁ¢G ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢ ÜïU çH²ïà¢ã¢Î¼ çH¶ Îè Á¢¢¼è ãñ J”35 ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ „¢ñÚãGì¹¼ï´ |¢ï…¼¢ ãñ J2. 13.6
 21. 21. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢ÝÈGUÚ}¢¢¼ï ãñæ, “ã}¢ïࢢ Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J”1}¢éS¢èÏ¢¼¢ï´ S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜU¢ ÝéS¶G¢¥ËH¢ã Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢êS¢¢ ÜUHè}¢éËH¢ãS¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢, “»ï }¢êS¢¢ ! ¥x¢Ú Ï¢ï ±éÁG¢ê ã¢ïÝï ÜUèS¢êÚ¼ }¢ï´ ¼éÛ¢ï ÜU¢ï§ü }¢éS¢èÏ¢¼ ÐãéæÓ¢ï ¼¢ï ¶GéÎ ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï }¢H¢}¢¼ÜUÚÝ¢ J”2“ã}¢ïࢢ Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝ¢ §SH¢}¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ ãñ J”3“¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢” ÜïU S¢¢¼ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ïãÚ ±vG¼ Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝï ÜïU S¢¢¼ ÈGUÁ¢G¢§H}¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢ÝÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, Ï¢¢’Á¢G ¥G¢çÚÈGUèÝ( ) Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢,Á¢¢ï ã}¢ïࢢ Ï¢¢ ±éÁG¢ê Úãï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜU¢ï S¢¢¼ ÈGUÁ¢GèH¼¢ï´ S¢ï6 ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¼é¹ …㢴 ½è ã¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéÚêÎ ¹éÛ¢ ¼ÜU Ðãé晼¢ ãñ J71 ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 1, S¢. 702, ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý H¢ã¢ïÚ 2. »ïÁ¢GÝ 3. »ïÁ¢GÝ
 22. 22. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢éà¢ÚüÈGU ÈGUÚ}¢¢» :-(1) }¢H¢»ÜU¢ ©S¢ ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ }¢ï´ ÚxGÏ¢¼ ÜUÚï´ (2) ÜGUH}¢ ©S¢ ÜUè ÝïçÜU²¢æçH¶¼¢ Úãï (3) ©S¢ ÜïU ¥¢’Á¢G¢ ¼SÏ¢èãG ÜUÚï´ (4) ©S¢ S¢ï ¼vÏ¢èÚï ªH¢ÈGU¢ñ¼ Ý ã¢ï (5) Á¢Ï¢ S¢¢ï» ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜéUÀ çÈGUçÚà¼ï |¢ïÁ¢ï çÜU çÁ¢‹Ý¢ï§‹S¢ ÜïU à¢Ú S¢ï ©S¢ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUÚï´ (6) S¢vÚ¢¼ï }¢¢ñ¼ ©S¢ ÐÚ ¥¢S¢¢Ýã¢ï (7) Á¢Ï¢ ¼ÜU Ï¢¢ ±éÁG¢ê ã¢ï ¥}¢¢Ýï §H¢ãè }¢ï´ Úãï J1Îéx¢Ý¢ S¢±¢Ï¢²ÜGUèÝÝ S¢Îèü, ‰¢ÜUÝ ²¢ ÝÁGH¢, Á¢GéÜU¢}¢, ÎÎïü S¢Ú ¥¢ñÚ Ï¢è}¢¢Úè}¢ï´ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ Îéà±¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ }¢x¢Ú çÈUÚ |¢è ÜU¢ï§ü »ïS¢ï ±vG¼ ±éÁG¢ê ÜUÚï Á¢Ï¢çÜU ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ Îéà±¢Ú ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï Ï¢ ãGév}¢ï ãGÎèS¢ Îéx¢Ý¢ S¢±¢Ï¢ç}¢Hïx¢¢ J2±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ (ãG-ÝÈGUè)ÜU¢’Ï¢¼éËH¢ã à¢ÚèÈGU ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ ÜïU ªæÓ¢è Á¢x¢ã Ï¢ñÆÝ¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢7ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ ¹¼ü¾¢ „GéÏãG ¥¢ñÚ Î„ ¹¼ü¾¢ ࢢ¹ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ©„ï çÜGU²¢¹¼ ÜïUçÎÝ ¹ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç¹Hï°è J81. »ïÁ¢GÝ S¢. 702 ¼¢ 7032.
 23. 23. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J ±éÁG¢ê ÜïU çH²ï çÝIJ¼ ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ, çÝIJ¼ çÎH ÜïU §Ú¢ÎïÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´, çÎH }¢ï´ çÝIJ¼ ã¢ï¼ï ãé» Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï |¢è ÜUã HïÝ¢ ¥zGÁ¢GHãñ çHã¢Á¢G¢ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï §S¢ ¼GÚãG çÝIJ¼ ÜUèçÁ¢²ï çÜU }¢ñ´ ãGév}¢ï §H¢ãèÏ¢Á¢¢ H¢Ýï ¥¢ñÚ Ð¢ÜUè ãG¢çS¢H ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ±éÁG¢ê ÜUÚ Ú㢠ãêæ JçÏ¢çS}¢ËH¢ã ÜUã HèçÁ¢²ï çÜU ²ïã |¢è S¢é‹Ý¼ ãñ J Ï¢çËÜUÜUã HèçÁ¢²ï çÜU Á¢Ï¢ ¼ÜU Ï¢¢ ±éÁG¢ê Úãï´x¢ï çÈGUçÚà¼ï ÝïçÜU²¢æ çH¶¼ïÚãï´x¢ï J ¥Ï¢ ΢ïÝ¢ï´2㢉¢ ¼èÝ3¼èÝ3Ï¢¢Ú ÐãéæÓ¢¢ï´ ¼ÜU {¢ï§²ï, (ÝHÏ¢‹Î ÜUÚ ÜïU) ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜUè ©æçxH²¢ïæ ÜU¢ ç¶GH¢H |¢è ÜUèçÁ¢²ï J ÜU}¢¥Á¢G ÜU}¢ ¼èÝ3¼èÝ3Ï¢¢Ú ΢»æ Ï¢¢»æ ªÐÚ ÝèÓ¢ï ÜïU Î¢æ¼¢ï´ }¢ï´ ç}¢S±¢ÜUÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ãÚ Ï¢¢Ú ç}¢S±¢ÜU ÜU¢ï {¢ï HèçÁ¢²ï J ãGéÁÁ¢¼éH §SH¢}¢§}¢¢}¢ }¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢Hè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, “ç}¢S±¢ÜU ÜUÚ¼ï±vG¼ Ý}¢¢Á¢G }¢ïæ ÜGéUÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜUè çÜGUÚ¢¥¼ ¥¢ñÚ çÁ¢GRéUËH¢ãÜïU çH²ï }¢éæã ТÜU ÜUÚÝï ÜUè çÝIJ¼ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J”1¥Ï¢ S¢è{ï㢉¢ ÜïU ¼èÝ3Ó¢éËHê ТÝè S¢ï (ãÚ Ï¢¢Ú ÝH Ï¢‹Î ÜUÚ ÜïU) §S¢ ¼GÚãG¼èÝ3ÜéUçËH²¢æ ÜUèçÁ¢²ï çÜU ãÚ Ï¢¢Ú }¢éæã ÜïU ãÚ ÐéÁ¢Gïü ÐÚ Ð¢Ýè Ï¢ã±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢8ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU ÜUè ÜU„GÚ¼ ÜUÚ¢ï ¾ïà¢ÜU ²ïã ¼é}ã¢Úï çH²ï ¼Gã¢Ú¼ ãñ J91
 24. 24. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Á¢¢» ¥x¢Ú Ú¢ïÁ¢G¢ Ý ã¢ï ¼¢ï x¢GÚ-x¢GÚ¢ |¢è ÜUÚ HèçÁ¢²ï J çÈUÚ S¢è{ï ãè㢉¢ ÜïUU ¼èÝ3Ó¢éËHê (¥Ï¢ ãÚ Ï¢¢Ú ¥¢{¢ Ó¢éËHê ТÝè ÜU¢ÈGUè ãñ) S¢ï (ãÚÏ¢¢Ú ÝH Ï¢‹Î ÜUÚ ÜïU) ¼èÝ3Ï¢¢Ú Ý¢ÜU }¢ï´ Ý}¢ü x¢¢ï༠¼ÜU ТÝèÓ¢ÉG¢§²ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ú¢ïÁ¢G¢ Ý ã¢ï ¼¢ï Ý¢ÜU ÜUè Á¢ÇG ¼ÜU ТÝè ÐãéæÓ¢¢§²ï,¥Ï¢ (ÝH Ï¢‹Î ÜUÚ ÜïU) ©ËÅï 㢉¢ S¢ï Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUÚ HèçÁ¢²ï ¥¢ñÚÀ¢ïÅè ©æx¢Hè Ý¢ÜU ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ï´ }¢ïæ Ç¢çH²ï J ¼èÝ3Ï¢¢Ú S¢¢Ú¢ Ó¢ïãÚ¢§S¢ ¼GÚãG {¢ï§²ï çÜU Á¢ã¢æ S¢ï ¥G¢-Î¼Ý S¢Ú ÜïU Ï¢¢H ©x¢Ý¢ à¢éM¥G ã¢ï¼ïãñ´ ±ã¢æ S¢ï Hï ÜUÚ Æ¢ïÇGè ÜïU ÝèÓ¢ï ¼ÜU ¥¢ñÚ »ÜU ÜU¢Ý ÜUè H¢ñ S¢ï ÎêS¢ÚïÜU¢Ý ÜUè H¢ñ ¼ÜU ãÚ Á¢x¢ã ТÝè Ï¢ã Á¢¢» J ¥x¢Ú ΢ÉGè ãñ ¥¢ñÚ»ãGÚ¢}¢ Ï¢¢æ{ï ãé» Ýãè´ ãñ´ ¼¢ï (ÝH Ï¢‹Î ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î) §S¢ ¼GÚãGç¶GH¢H ÜUèçÁ¢²ï çÜU ©æçxH²¢ï´ ÜU¢ï x¢Hï ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ΢ç¶GH ÜUÚ ÜïUS¢¢}¢Ýï ÜUè ¼GÚÈGU çÝÜU¢çH²ï J çÈUÚ ÐãHï S¢è{¢ 㢉¢ ©æçxH²¢ï´ ÜïU çS¢ÚïS¢ï {¢ïÝ¢ à¢éM¥GG ÜUÚ ÜïU ÜU¢ïãçݲ¢ï´ S¢}¢ï¼ ¼èÝ3Ï¢¢Ú {¢ï§²ï J §S¢è ¼GÚãGçÈUÚ ©ËÅ¢ 㢉¢ {¢ï HèçÁ¢²ï J ΢ïÝ¢ï´2㢉¢ ¥¢{ï Ï¢¢ÁG¢ê ¼ÜU {¢ïÝ¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢9ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï çÜU¼¢¾ ¹ï´ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï …¾ ¼ÜU ¹ïÚ¢ Ý¢¹ ©„ ¹ï´ Úãï°¢ çÈGUçÚà¼ï©„ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚ¼ï Úãï´°ï J10
 25. 25. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J ¥vS¢Ú H¢ïx¢ Ó¢éËHê }¢ï´ ТÝè Hï ÜUÚ ÐãéæÓ¢ï S¢ï ¼èÝ3Ï¢¢Ú À¢ïÇG Îï¼ï ãñ´ çÜU ÜU¢ïãÝè ¼ÜU Ϣ㼢 Ó¢H¢ Á¢¢¼¢ ãñ §S¢ ¼GÚãGÜUÚÝï S¢ï ÜU¢ïãÝè ¥¢ñÚ ÜUH¢§ü ÜUè ÜUÚ±Å¢ï´ ÐÚ Ð¢Ýè Ý ÐãéæÓ¢ÝïÜU¢ ¥‹Îïࢢ ãñ çHã¢Á¢G¢ Ï¢²¢Ý ÜU΢ü ¼GÚèÜGïU ÐÚ ã¢‰¢ {¢ï§²ï J ¥Ï¢Ó¢éËHê |¢Ú ÜUÚ ÜU¢ïãÝè ¼ÜU ТÝè Ï¢ã¢Ýï ÜUè ãG¢Á¢¼ Ýãè´ Ï¢çËÜU(çÏ¢x¢ñGÚ §Á¢¢Á¢G¼ï S¢ãGèãG¢ »ïS¢¢ ÜUÚÝ¢) ²ïã ТÝè ÜU¢ §SÚ¢ÈGU ãñ J ¥Ï¢(ÝH Ï¢‹Î ÜUÚ ÜïU) S¢Ú ÜU¢ }¢SãGG §S¢ ¼GÚãG ÜUèçÁ¢²ï çÜU ΢ïÝ¢ï´2¥æx¢êƢﴥ¢ñÚ ÜUçH}¢ï ÜUè ©æçxH²¢ï´ ÜU¢ï À¢ïÇG ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´2㢉¢ ÜUè ¼èÝ3¼èÝ3©æçxH²¢ï´ ÜïU çS¢Úï »ÜU ÎêS¢Úï S¢ï ç}¢H¢ HèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÐïࢢÝè ÜïU Ï¢¢H²¢ ¶¢H ÐÚ Ú¶ ÜUÚ ¶è´Ó¢¼ï ãé» x¢égè ¼ÜU §S¢ ¼GÚãG Hï Á¢¢§²ï çÜU㉢ïçH²¢æ S¢Ú S¢ï Á¢é΢ Úãï´, çÈUÚ x¢égè S¢ï ㉢ïçH²¢æ ¶è´Ó¢¼ï ãé» ÐïࢢÝè¼ÜU Hï ¥¢§²ï, ÜUçH}¢ï ÜUè ©æçxH²¢æ ¥¢ñÚ ¥æx¢êÆï §S¢ ΢ñÚ¢Ý S¢Ú ÐÚçÏ¢ËÜéUH }¢S¢ Ýãè´ ã¢ïÝï Ó¢¢çã»æ, çÈUÚ ÜUçH}¢ï ÜUè ©æçxH²¢ï´ S¢ï ÜU¢Ý¢ï´ÜUè ¥‹ÎMÝè S¢yGãG ÜU¢ ¥¢ñÚ ¥æx¢êÆ¢ï´ S¢ï ÜU¢Ý¢ï´ ÜUè Ï¢¢ãÚè S¢yGãG ÜU¢ }¢SãGGÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÀéæçxH²¢æ (²¢’Ýè À¢ïÅè ©æçxH²¢æ) ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ï´ }¢ï´±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢10ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÜU„GÚ¼ „ï ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ï ¾ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï °éÝ¢ã¢ï´ÜïU çH²ï ¹çxGÈGUÚ¼ ãñ J11
 26. 26. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Î¢ç¶GH ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ©æçxH²¢ï´ ÜUè Ðé༠S¢ï x¢ÚÎÝ ÜïU çÐÀHï çãGSS¢ïÜU¢ }¢SãGG ÜUèçÁ¢²ï, Ï¢¢’Á¢GG H¢ïx¢ x¢Hï ÜU¢ ¥¢ñÚ {éHï ãé» ã¢‰¢¢ï´ ÜUèÜU¢ïãçݲ¢ï´ ¥¢ñÚ ÜUH¢§²¢ï´ ÜU¢ }¢SãGG ÜUÚ¼ï ãñ´ ²ïã S¢é‹Ý¼ Ýãè´ ãñ J S¢ÚÜU¢ }¢SãGG ÜUÚÝï S¢ï ÜGUÏH ÅêæÅè ¥ÓÀè ¼GÚãG Ï¢‹Î ÜUÚÝï ÜUè ¥G¢Î¼Ï¢Ý¢ HèçÁ¢²ï çÏ¢H¢ ±Á¢ã ÝH ¶éH¢ À¢ïÇG ÎïÝ¢ ²¢ ¥{êÚ¢ Ï¢‹ÎÜUÚÝ¢ çÜU ТÝè ÅÐv¼¢ Úãï x¢éÝ¢ã ãñ J ¥Ï¢ ÐãHï S¢è{¢ çÈUÚ ©ËŢТ©æ ãÚ Ï¢¢Ú ©æçxH²¢ï´ S¢ï à¢éM¥G ÜUÚ ÜïU ÅwGÝ¢ï´ ÜïU ªÐÚ ¼ÜU Ï¢çËÜU}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ çÜU ¥¢{è çÐæÇHè ¼ÜU ¼èÝ3¼èÝ3Ï¢¢Ú {¢ï HèçÁ¢²ï J΢ïÝ¢ï´2Т©æ ÜUè ©æçxH²¢ï´ ÜU¢ ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ J (ç¶GH¢H ÜïU΢ñÚ¢Ý ÝH Ï¢‹Î Ú網ï) §S¢ ÜU¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ©ËÅï 㢉¢ÜUè ÀéæçxH²¢ S¢ï S¢è{ï Т©æ ÜUè ÀéæçxH²¢ ÜU¢ ç¶GH¢H à¢éM¥G ÜUÚ ÜïU¥æx¢êÆï ÐÚ ¶Gy}¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ©ËÅï ãè 㢉¢ ÜUè ÀéæçxH²¢ S¢ï ©ËÅï Т©æÜïU ¥æx¢êÆï S¢ï à¢éM¥G ÜUÚ ÜïU ÀéæçxH²¢ ÐÚ ¶Gy}¢ ÜUÚ HèçÁ¢²ï J(¥G¢}}¢» ÜéU¼éÏ¢)ãGéÁÁ¢¼éH §SH¢}¢ §}¢¢}¢ }¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢Hè ÈGUÚ}¢¢¼ï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢11ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéÚêÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÜïU çH²ï »ÜU ÜGUèÚ¢¼G¥…í çH¶¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜGUèÚ¢¼G ©ãGéÎ Ðã¢ÇG 煼ݢ ãñ J12
 27. 27. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ãñæ, “ãÚ ©GÁG± {¢ï¼ï ±vG¼ ²ïã ©}}¢èÎ ÜUÚ¼¢ Úãï çÜU }¢ïÚï §S¢ ©GÁG± ÜïUx¢éÝ¢ã çÝÜUH Úãï ãñ´ J”1±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î ²ïã Îé¥G¢ |¢è ÐÉG HèçÁ¢²ï(¥Ã±H ± ¥¢ç¶GÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU)¼ÚÁ¢}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! }¢éÛ¢ïÜUS¢Ú¼ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ }¢ï´ ϢݢÎï ¥¢ñÚ }¢éÛ¢ï ТÜUèÁ¢G¢ ÚãÝï ±¢H¢ï´ }¢ï´à¢¢ç}¢H ÜUÚ Îï J2Á¢‹Ý¼ ÜïU ¥¢Æ¢ï´ ÎÚ±¢Á¢Gï ¶éH Á¢¢¼ï ãñ´ãGÎèS¢ï ТÜU }¢ï´ ãñ, “çÁ¢S¢ Ýï ¥ÓÀè ¼GÚãG ±éÁG¢ê çÜU²¢ ¥¢ñÚÜUçH}¢» à¢ã¢Î¼ ÐÉG¢ ©S¢ ÜïU çH²ï Á¢‹Ý¼ ÜïU ¥¢Æ¢ï´ ÎÚ±¢Á¢Gï ¶¢ïHçβï Á¢¢¼ï ãñ´ çÁ¢S¢ S¢ï Ó¢¢ãï ¥‹ÎÚ Î¢ç¶GH ã¢ï J”3±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢12ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ÚãG칼ﴽ¢ ãñ J131.2. 3.
 28. 28. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î S¢êÚ» ÜGUÎí ÐÉGÝï Üï ÈGUÁ¢G¢§HãGÎèS¢ï }¢éÏ¢¢ÚÜU }¢ï´ ãñ, “Á¢¢ï ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î »ÜU }¢¼üÏ¢¢S¢êÚ» ÜGUÎí ÐÉGï ¼¢ï ±¢ïã çS¢gèÜGUèÝ }¢ïæ S¢ï ãñ ¥¢ñÚ Á¢¢ï ΢ï }¢¼üÏ¢¢ ÐÉGï ¼¢ïà¢é-ã΢ }¢ï´ à¢é}¢¢Ú çÜU²¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ Á¢¢ï ¼èÝ }¢¼üÏ¢¢ ÐÉGïx¢¢ ¼¢ï ¥ËH¢ã}¢ñ΢Ýï }¢ãGà¢Ú }¢ï´ ©„ï ¥ÐÝï ¥ç}Ï¢²¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ú¶ïx¢¢ J”1ÝÁ¢GÚ ÜU|¢è ÜU}¢Á¢G¢ïÚ Ý ã¢ïÁ¢¢ï ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î ¥¢S}¢¢Ý ÜUè ¼GÚÈGU Îï¶ ÜUÚ S¢êÚ»ÐÉG çH²¢ ÜUÚï ©S¢ ÜUè ÝÁ¢GÚ ÜU|¢è ÜU}¢Á¢G¢ïÚ Ý ã¢ïx¢è J2HzGÁ¢G “¥ËH¢ã” ÜïU Ó¢¢Ú ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï±éÁG¢ê ÜïU Ó¢¢Ú ÈGUÚ¢§Á¢G(1) Ó¢ïãÚ¢ {¢ïÝ¢ (2) ÜU¢ïãçݲ¢ï´ S¢}¢ï¼ ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢ {¢ïÝ¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢13ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¾ ¼é¹ ¹é„üHèÝ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ï ¼¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ ½è ÐÉG¢ï ¾ïà¢ÜU ¹ñ´ ¼¹¢¹…ã¢Ý¢ï´ ÜïU Ú¾ ÜU¢ Ú„êH ãê´ J141.2.
 29. 29. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢(3) Ó¢¢ñ‰¢¢§ü S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ (4) ÅwGÝ¢ï´ S¢}¢ï¼ ΢ïÝ¢ï´ Ð¢©æ {¢ïÝ¢ J1{¢ïÝï ÜUè ¼¢’ÚèÈGUçÜUS¢è ©GÁG± ÜU¢ï {¢ïÝï ÜïU ²ïã }¢¢’Ý¢ ãñ´ çÜU ©S¢ ©GÁG± ÜïU ãÚçãGSS¢ï ÐÚ ÜU}¢ ¥Á¢G ÜU}¢ ΢ï ÜGU¼GÚï ТÝè Ï¢ã Á¢¢» J çS¢ÈGüU |¢èx¢ Á¢¢Ýï²¢ ТÝè ÜU¢ï ¼ïH ÜUè ¼GÚãG Ó¢éÐÇG HïÝï ²¢ »ÜU ÜGU¼GÚ¢ Ï¢ã Á¢¢Ýï ÜU¢ï{¢ïÝ¢ Ýãè´ ÜUãï´x¢ï Ý §S¢ ¼GÚãG ±éÁG¢ê ²¢ x¢GéSH ¥Î¢ ã¢ïx¢¢ J2“ÜUÚ}¢ ²¢ ÚÏÏ¢H ¥G¢-H}¢èÝ” ÜïU ™¢ñÎã ãGéMÈGUÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï ±éÁG¢ê ÜUè 14 S¢é‹Ý¼ï´“±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢” (ãG-ÝÈGUè) }¢ï´ Ï¢¢’Á¢G S¢é‹Ý¼¢ï´ ¥¢ñÚ}¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ã¢ï Ó¢éÜU¢ ãñ §S¢ ÜUè }¢Á¢GèÎ ±Á¢G¢ãG¼ }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ÈGUÚ}¢¢§²ï J 1çÝIJ¼ ÜUÚÝ¢ 2çÏ¢çS}¢ËH¢ã ÐÉGÝ¢ J ¥x¢Ú ±éÁG¢êS¢ï ÜGUÏH ÜUã Hï´ ¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU Ï¢¢ ±éÁG¢ê Úãï´x¢ï çÈGUçÚà¼ïÝïçÜU²¢æ çH¶¼ï Úãï´x¢ï J33΢ïÝ¢ï´2㢉¢ ÐãéæÓ¢¢ï´ ¼ÜU ¼èÝ Ï¢¢Ú {¢ïÝ¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢14ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ Ú¢ï…Gï …é¹é¥G¢ ÎéÚêÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï°¢ ¹ñ´ çÜGU²¢¹¼ ÜïU çÎÝ ©„ ÜUèà¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚêæ°¢ J151.2. ,ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 1, S¢. 218, ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý3.
 30. 30. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢4¼èÝ3Ï¢¢Ú ç}¢S±¢ÜU ÜUÚÝ¢ 5¼èÝ3Ó¢éËHê S¢ï ¼èÝ3Ï¢¢ÚÜéUËHè ÜUÚÝ¢ 6Ú¢ïÁ¢G¢ Ý ã¢ï ¼¢ï x¢GÚ-x¢GÚ¢ ÜUÚÝ¢ 7¼èÝ3Ó¢éËHêS¢ï ¼èÝ3Ï¢¢Ú Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ó¢ÉG¢Ý¢ 8΢ÉGè ã¢ï ¼¢ï (»ãGÚ¢}¢ }¢ï´ Ýã¢ïÝï ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´) §S¢ ÜU¢ ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ 9㢉¢ ¥¢ñÚ 10Т©æÜUè ©æçxH²¢ïæ ÜU¢ ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ 11ÐêÚï S¢Ú ÜU¢ »ÜU ãè Ï¢¢Ú }¢SãGÜUÚÝ¢ 12ÜU¢Ý¢ï´ ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ 13ÈGUÚ¢§Á¢G }¢ï´ ¼Ú¼èÏ¢ ÜGU¢§}¢Ú¶Ý¢ (²¢’Ýè ÈGUÁ¢Gü ¥¢’Á¢G¢ }¢ï´ ÐãHï }¢éæã çÈUÚ ã¢‰¢ ÜU¢ïãçݲ¢ï´ S¢}¢ï¼{¢ïÝ¢ çÈUÚ S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ çÈUÚ Ð¢©æ {¢ïÝ¢) ¥¢ñÚ 14Ðñ ÎÚÐñ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè »ÜU ©GÁG± S¢ê¶Ýï Ý Ð¢» çÜU ÎêS¢Ú¢ ©GÁG± {¢ïHïÝ¢ J2“²¢ Ú„êHËH¢ã ¼ïÚï ÎÚ ÜUè ÈUG…G¢¥¢ïæ ÜU¢ï„H¢}¢” ÜïU ©‹¼è„ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï±éÁG¢ê ÜïU 29 }¢éS¼-ãGÏÏ¢¢¼1çÜGUÏH¢ M 2ªæÓ¢è Á¢x¢ã 3Ï¢ñÆÝ¢ 4ТÝè Ϣ㢼ï±vG¼ ¥¢’Á¢G¢ ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚÝ¢ 5§yG}¢èÝ¢Ý S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ 6¥¢’Á¢G¢»±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢15ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Ú¢ï…Gï …é¹é¥G¢ Î¢ï „¢ñ ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ©„ ÜïU Î¢ï „¢ñ „¢H ÜïU°éݢ㠹é¥G¢ÈGU ã¢ï´°ï J161.
 31. 31. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢±éÁG¢ê ÐÚ ÐãHï ТÝè Ó¢éÐÇG HïÝ¢ ¶GéS¢êS¢Ý S¢<β¢ï´ }¢ï´ 7±éÁG¢ê ÜUÚÝï}¢ï´ çÏ¢x¢ñGÚ Á¢GMÚ¼ çÜUS¢è S¢ï }¢ÎÎ Ý HïÝ¢ 7S¢è{ï 㢉¢ S¢ï ÜéUËHèÜUÚÝ¢ 9S¢è{ï 㢉¢ S¢ï Ý¢ÜU }¢ïæ ТÝè Ó¢ÉG¢Ý¢ 10©ËÅï 㢉¢ S¢ïÝ¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUÚÝ¢ 11©ËÅï 㢉¢ ÜUè ÀéæçxH²¢ Ý¢ÜU }¢ï´ Ç¢HÝ¢12©æçxH²¢ï´ ÜUè Ðé༠S¢ï x¢ÚÎÝ ÜUè Ðé༠ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ 13ÜU¢Ý¢ï´ÜU¢ }¢SãG ÜUÚ¼ï ±vG¼ |¢èx¢è ãé§ü ÀéæçxH²¢æ ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ïæ }¢ï´ ΢ç¶GHÜUÚÝ¢ 14¥æx¢êÆè ÜU¢ï ãG-Ú-ÜU¼ ÎïÝ¢ Á¢Ï¢ çÜU ÉèHè ã¢ï ¥¢ñÚ ²ïã²ÜGUèÝ ã¢ï çÜU §S¢ ÜïU ÝèÓ¢ï ТÝè Ï¢ã x¢²¢ ãñ, ¥x¢Ú S¢wG¼ ã¢ï ¼¢ïãG-Ú-ÜU¼ Îï ÜUÚ ¥æx¢êÆè ÜïU ÝèÓ¢ï ТÝè Ï¢ã¢Ý¢ ÈGUÁ¢Gü ãñ J115}¢¢’ÁG¢êÚïà¢Ú-§Gü (§S¢ ÜïU ¼zGS¢èHè ¥ãGÜU¢}¢ §S¢è çÚS¢¢Hï ÜïU S¢ÈGUãG¢ 42 ¼¢ 45 ÐÚ}¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ÈGUÚ}¢¢ HèçÁ¢²ï) Ý ã¢ï ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ±vG¼ à¢éM¥G ã¢ïÝï S¢ïÐãHï ãè ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝ¢ 16Á¢¢ï ÜU¢ç}¢H ¼G¢ñÚ ÐÚ ±éÁG¢ê ÜUÚ¼¢ ãñ²¢’Ýè çÁ¢S¢ ÜUè ÜU¢ï§ü Á¢x¢ã ТÝè Ï¢ãÝï S¢ï Ý Úã Á¢¢¼è ã¢ï ©S¢ ÜU¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢16ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï à¢wG„G ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ½êH °²¢ ±¢ïã …‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ ½êH °²¢ J171.
 32. 32. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜêU¥¢ïæ (²¢’Ýè Ý¢ÜU ÜUè ¼GÚÈGU ¥¢æ¶¢ï´ ÜïU ÜU¢ïÝï) ÅwGÝ¢ï´, »çÇG²¢ï´, ¼Ë±¢ï´,ÜU¢ï´Ó¢¢ï´ (»çÇG²¢ï´ ÜïU ªÐÚ }¢¢ïÅï Ðnï), Í¢¢§²¢ï´ (©æçxH²¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ±¢HèÁ¢x¢ã) ¥¢ñÚ ÜU¢ïãçݲ¢ï´ ÜU¢ ¶GéS¢êçS¢Ä²¼ ÜïU S¢¢‰¢ ¶G²¢H ڶݢ ¥¢ñÚÏ¢ï ¶G²¢Hè ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜïU çH²ï ¼¢ï ÈGUÁ¢Gü ãñ çÜU §Ý Á¢x¢ã¢ï´ ÜU¢ ¶G¢S¢¶G²¢H 򦕫 çÜU ¥vS¢Ú Îﶢ x¢²¢ ãñ çÜU ²ïã Á¢x¢ãï´ ¶GéàÜU Úã Á¢¢¼èãñ´ ¥¢ñÚ ²ïã Ï¢ï ¶G²¢Hè ãè ÜU¢ ݼèÁ¢¢ ãñ »ïS¢è Ï¢ï ¶G²¢Hè ãGÚ¢}¢ ãñ ¥¢ñÚ¶G²¢H ڶݢ ÈGUÁ¢Gü J117±éÁG¢ê ÜU¢ H¢ïÅ¢ ©ËÅè ¼GÚÈGU Úç¶²ï ¥x¢Ú¼G༠²¢ мèHè ±x¢GñÚ¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚï´ ¼¢ï S¢è{è Á¢¢çÝÏ¢ Ú網ï 18Ó¢ïãÚ¢{¢ï¼ï ±vG¼ ÐïࢢÝè ÐÚ §S¢ ¼GÚãG ÈñUH¢ ÜUÚ Ð¢Ýè Ç¢HÝ¢ çÜU ªÐÚ ÜU¢ÜéUÀ çãGSS¢¢ |¢è {éH Á¢¢» 19Ó¢ïãÚï ¥¢ñÚ 20㢉¢ Т©æ ÜUèÚ¢ïà¢Ýè ±S¢è¥G ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè çÁ¢¼Ýè Á¢x¢ã ТÝè Ï¢ã¢Ý¢ ÈGUÁ¢Gü ãñ ©S¢ÜïU ¥¼GÚ¢ÈGU }¢ï´ ÜéUÀ Ï¢ÉG¢Ý¢ }¢-S¢HÝ ã¢‰¢ ÜU¢ïãÝè S¢ï ªÐÚ ¥¢{ï Ï¢¢ÁG¢ê¼ÜU ¥¢ñÚ Ð¢©æ ÅwGÝ¢ïæ „ï ªÐÚ ¥¢{è çÐæÇHè ¼ÜU {¢ïÝ¢ 21΢ïÝ¢ï´ã¢‰¢¢ï´ S¢ï }¢éæã {¢ïÝ¢ 22㢉¢ Т©æ {¢ïÝï }¢ï´ ©æçxH²¢ï´ S¢ï à¢éM¥G ÜUÚÝ¢23ãÚ ©GÁG± {¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ©S¢ ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚ ÜUÚ Ï¢êæÎï´ ÅÐÜU¢ ÎïÝ¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢17ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ÚãG칼ﴽ¢ ãñ J181 Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ : 2, S¢. 19, }¢ÎèݼéH }¢é<à¢Î Ï¢ÚïHè à¢ÚèÈGU,
 33. 33. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¼¢çÜU Ï¢ÎÝ ²¢ ÜUÐÇGï ÐÚ Ý ÅÐÜïU´ ¶GéS¢êS¢Ý Á¢Ï¢ çÜU }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢¢Ý¢ã¢ï çÜU ÈGUà¢ïü }¢çSÁ¢Î ÐÚ ±éÁG¢ê ÜïU ТÝè ÜïU ÜGU¼GÚï çx¢Ú¢Ý¢ }¢vMãï¼ãGÚè}¢è ãñ J124ãÚ ©GÁG± ÜïU {¢ï¼ï ±vG¼ ¥¢ñÚ }¢SãG ÜUÚ¼ï ±vG¼çÝIJ¼ï ±éÁG¢ê ÜU¢ ãG¢çÁ¢GÚ ÚãÝ¢ 25§çϼ΢ }¢ïæ çÏ¢çS}¢ËH¢ã ÜïU S¢¢‰¢S¢¢‰¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ¥¢ñÚ ÜUçH}¢» à¢ã¢Î¼ ÐÉG HïÝ¢ 26¥¢’Á¢G¢»±éÁG¢ê çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ Ý ÐêæÀï´ ¥x¢Ú ÐêæÀÝ¢ ã¢ï ¼Ï¢ |¢è çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼çÏ¢ËÜéUH ¶GéàÜU Ý ÜUÚï´ ÜéUÀ ¼Úè Ï¢¢ÜGUè 򦕫 çÜU Ï¢Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ÝïçÜU²¢ïæ ÜïU ÐHÇGï }¢ï´ Ú¶è Á¢¢»x¢è 27±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Π㢉¢ Ý Û¢ÅÜïU´çÜU à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ Ð涢 ãñ J228Ï¢¢’Îï ±éÁG¢ê ç}¢²¢Ýè (²¢’Ýè ТÁ¢¢}¢¢ÜU¢ ±¢ïã çãGSS¢¢ Á¢¢ï ÐïࢢϢ x¢¢ã ÜïU ÜGUÚèÏ¢ ã¢ï¼¢ ãñ) ÐÚ Ð¢Ýè çÀÇGÜUÝ¢ J3(ТÝè çÀÇGÜU¼ï ±vG¼ ç}¢²¢Ýè ÜU¢ï ÜéU¼ïü ÜïU ΢}¢Ý }¢ï´ ÀéТ» ڶݢ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ãñ ÝèÁ¢G ±éÁG¢ê ÜUÚ¼ï ±vG¼ |¢è Ï¢çËÜU ãÚ ±vG¼ ç}¢²¢Ýè ÜU¢ï ÜéU¼ïü ÜïU ΢}¢Ý ²¢Ó¢¢ÎÚ ±x¢GñÚ¢ ÜïU Á¢GÚè»G ÀéТ» ڶݢ ãG²¢ ÜïU ÜGUÚèÏ¢ ãñ J)29¥x¢Ú±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢18ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ „¢ñÚãGì¹¼ï´ |¢ï…¼¢ ãñ J191.Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ : 2, S¢. 20, }¢Îè-ݼéH }¢é<à¢Î Ï¢ÚïHè à¢ÚèÈGU,2.3.
 34. 34. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢vMã ±vG¼ Ý ã¢ï ¼¢ï ΢ï Úv¥G¼ ÝzGH ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ çÁ¢S¢ï ¼çãGIJ¼éH±éÁG¢ê ÜUã¼ï ãñ´ J4“Ï¢¢ ±éÁG¢ê ÚãÝ¢ S¢±¢Ï¢ ãñ” ÜïU ЋÎÚã ãGéMÈGU ÜUèçÝSÏ¢¼ S¢ï ±éÁG¢ê ÜïU 15 }¢vM㢼(1) ±éÁG¢ê ÜïU çH²ï ݢТÜU Á¢x¢ã ÐÚ Ï¢ñÆÝ¢ (2) ݢТÜU Á¢x¢ã ±éÁG¢ê ÜU¢Ð¢Ýè çx¢Ú¢Ý¢ (3) ¥¢’Á¢G¢» ±éÁG¢ê S¢ï H¢ïÅï ±x¢GñÚ¢ }¢ïæ ÜGU¼GÚï ÅÐÜU¢Ý¢ (}¢éæã{¢ï¼ï ±vG¼ |¢Úï ãé» Ó¢éËHê }¢ï´ ©G}¢ê}¢Ý Ó¢ïãÚï S¢ï ТÝè ÜïU ÜGU¼GÚï çx¢Ú¼ï ãñ´ §S¢ ÜU¢¶G²¢H Ú網ï) (4) çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU ‰¢êÜU ²¢ Ï¢Ëx¢G}¢ Ç¢HÝ¢ ²¢ ÜéUËHèÜUÚÝ¢ (5) çÁ¢G²¢Î¢ ТÝè ¶GÓ¢ü ÜUÚÝ¢ (ãGÁ¢GÚ¼ï S¢ÎLàà¢Úè¥Gã ¥GËH¢}¢¢}¢¢ñH¢Ý¢ }¢ézG¼è ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è S¢¢çãGÏ¢ “Ï¢ã¢Úïà¢Úè¥G¼” çãGSS¢» Îé±é}¢ S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 23 }¢Îè-ݼéH }¢é<à¢Î Ï¢ÚïHè à¢ÚèÈGU}¢ï´ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ç¢H¼ï ±vG¼ ¥¢{¢ Ó¢éËHê ÜU¢ÈGUè ãñ ¼¢ï ¥Ï¢ ÐêÚ¢Ó¢éËHê HïÝ¢ §SÚ¢ÈGU ãñ) (6) §¼Ý¢ ÜU}¢ ТÝè ¶GÓ¢ü ÜUÚÝ¢ çÜU S¢é‹Ý¼ ¥Î¢Ý ã¢ï (Ï¢ãÚ ãG¢H ÅêæÅè Ý §¼Ýè çÁ¢G²¢Î¢ ¶¢ïHï´ çÜU ТÝè ãG¢Á¢¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢çx¢Úï Ý §¼Ýè ÜU}¢ ¶¢ïHïæ çÜU S¢é‹Ý¼ |¢è ¥Î¢ Ý ã¢ï Ï¢çËÜU }¢é-¼±çSS¢¼G ã¢ï) J(7) }¢éæã ÐÚ Ð¢Ýè }¢¢ÚÝ¢ (8) }¢éæã ÐÚ Ð¢Ýè Ç¢H¼ï ±vG¼ ÈêæUÜUÝ¢ (9) »ÜU±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢19ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¼é¹ …㢴 ½è ã¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéÚêÎ ¹éÛ¢ ¼ÜU Ðãé晼¢ ãñ J20.1
 35. 35. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ã¢‰¢ S¢ï }¢éæã {¢ïÝ¢ çÜU Ú±¢çÈGUÁ¢G ¥¢ñÚ çã‹Îꥢïæ ÜU¢ çࢥG¢Ú ãñ (10)x¢Hï ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ (11) ©ËÅï 㢉¢ S¢ï ÜéUËHè ÜUÚÝ¢ ²¢ Ý¢ÜU }¢ï´Ð¢Ýè Ó¢ÉG¢Ý¢ (12) S¢è{ï 㢉¢ S¢ï Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUÚÝ¢ (13) ¼èÝ3Á¢ÎèÎТçݲ¢ïæ S¢ï ¼èÝ3Ï¢¢Ú S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ (14) {êÐ ÜïU x¢}¢ü ТÝè S¢ï±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ (15) ã¢ï´Å ²¢ ¥¢æ¶ï´ Á¢G¢ïÚ S¢ï Ï¢‹Î ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÜéUÀS¢ê¶¢ Úã x¢²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê ãè Ý ã¢ïx¢¢ J ±éÁG¢ê ÜUè ãÚ S¢é‹Ý¼ ÜU¢ ¼ÜüU }¢vMããñ §S¢è ¼GÚãG ãÚ }¢vMã ÜU¢ ¼ÜüU S¢é‹Ý¼ J1}¢éS¼¢’}¢H ТÝè ÜU¢ ¥ã}¢ }¢S¥H¢¥x¢Ú Ï¢ï ±éÁG¢ê à¢wGS¢ ÜU¢ 㢉¢ ²¢ ©æx¢Hè ÜU¢ ТïÚ¢ ²¢ Ý¢¶Géݲ¢ Ï¢ÎÝ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ÅéÜUÇG¢ Á¢¢ï ±éÁG¢ê }¢ï´ {¢ï²¢ Á¢¢¼¢ ã¢ï Á¢¢Ý Ï¢êÛ¢ ÜUÚ ²¢|¢êH ÜUÚ Îã ÎÚ Îã (²¢’Ýè S¢¢ï100㢉¢/ ÐÓÓ¢èS¢25x¢Á¢G/ ΢ï S¢¢ïÐÓÓ¢èS¢ 225ÈGéUÅ,2) S¢ï ÜU}¢ ТÝè (}¢-S¢HÝ Ð¢Ýè S¢ï |¢Úè ãé§ü Ï¢¢ËÅè²¢ H¢ïÅï ±x¢GñÚ¢) }¢ï´ ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï ТÝè }¢éS¼¢’}¢H (²¢’Ýè §çS¼’}¢¢Hà¢é΢) ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ ¥Ï¢ ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ x¢GéSH ÜïU H¢§ÜGU Ý Ú㢠J §S¢è ¼GÚãGçÁ¢S¢ ÐÚ x¢GéSH ÈGUÁ¢Gü ã¢ï ©S¢ ÜïU çÁ¢S}¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü Ï¢ï {éH¢ ãé±¢ çãGSS¢¢±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢20ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ ¹¼ü¾¢ „GéÏãG ¥¢ñÚ Î„ ¹¼ü¾¢ ࢢ¹ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ©„ï çÜGU²¢¹¼ ÜïUçÎÝ ¹ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç¹Hï°è J211. Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ : 2, S¢. 22, }¢ÎèݼéH }¢é<à¢Î Ï¢ÚïHè à¢ÚèÈGU,2 ÈGU¼¢±¢ }¢é„-¼G-ÈGUç±Ä²¢, „. 139, à¢ÏÏ¢èÚ çϢڢ΅Gü H¢ã¢ïÚ
 36. 36. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Ð¢Ýè S¢ï Àê Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã ТÝè ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ x¢GéSH ÜïU ÜU¢}¢ ÜU¢ Ý Ú㢠Jã¢æ ¥x¢Ú {éH¢ 㢉¢ ²¢ {éHï ãé» Ï¢ÎÝ ÜU¢ ÜU¢ï§ü çãGSS¢¢ ÐÇG Á¢¢» ¼¢ïãGÚÁ¢ Ýãè´ J1(}¢éS¼¢’}¢H ТÝè ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ x¢GéSH ÜïU ¼zGS¢èHè ¥ãGÜU¢}¢S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼ çãGSS¢¢ 2 ÜU¢ }¢é¼G¢-H¥G¢ ÈGUÚ}¢¢§²ï)Ð¢Ý ¶¢Ýï ±¢Hï }¢é-¼±ÁÁ¢ïã ã¢ï´}¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, ±çHIJïÝï’}¢¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH Ï¢-Ú-ÜU¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH }¢¼üÏ¢¼, ÐÚ±¢Ý» à¢}»GçÚS¢¢H¼, }¢éÁ¢çgÎï ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼, ãG¢ç}¢²ï S¢é‹Ý¼, }¢¢çãG²ï çϢΥG¼,¥¢çH}¢ï à¢Úè¥G¼, ÐèÚï ¼GÚèÜGU¼, Ï¢¢§GS¢ï ¶GñÚ¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼, ãGÁ¢GÚ¼ï¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥HãG¢Á¢ ¥H ãG¢çÈGUÁ¢G ¥H ÜGU¢Úè ¥àࢢã§}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, Ð¢Ý¢ï´ ÜïU ÜUS¢Ú¼S¢ï ¥G¢Îè ¶GéS¢êS¢Ý Á¢Ï¢ çÜU Î¢æ¼¢ï´ }¢ï´ ÈGUÁ¢G¢ (x¢ïÐ) ã¢ï ¼Á¢çÚÏ¢¢ S¢ï Á¢¢Ý¼ïãñ´ À¢çH²¢ ÜïU Ï¢¢ÚèÜU ÚïÁ¢Gï ¥¢ñÚ Ð¢Ý ÜïU Ï¢ãé¼ À¢ïÅï À¢ïÅï ÅéÜUÇGï §S¢¼GÚãG }¢éæã ÜïU ¥¼GÚ¢ÈGU ± ¥vÝ¢ÈGU }¢ï´ Á¢¢ x¢èÚ ã¢ï¼ï ãñ´ (²¢’Ýè }¢éæã ÜïU±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢21ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU ÜUè ÜU„GÚ¼ ÜUÚ¢ï ¾ïà¢ÜU ²ïã ¼é}ã¢Úï çH²ï ¼Gã¢Ú¼ ãñ J1.Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ : 2, S¢. 4822
 37. 37. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜU¢ïÝ¢ï´ ¥¢ñÚ Î¢æ¼¢ï´ ÜïU ¶¢æÓ¢¢ï´ }¢ï´ Í¢éS¢ Á¢¢¼ï ãñ´) çÜU ¼èÝ3Ï¢çËÜU ÜU|¢èÎS¢10Ï¢¢Úã12ÜéUçËH²¢æ |¢è ©Ý ÜïU ¼çSÈGU²» ¼¢}¢ (²¢’Ýè }¢éÜU}}¢HS¢ÈGU¢§ü) ÜU¢ï ÜU¢ÈGUè Ýãè´ ã¢ï¼è´, Ý ç¶GH¢H ©‹ãï´ çÝÜU¢H S¢ÜU¼¢ ãñ Ýç}¢S±¢ÜU, çS¢±¢ ÜéUçËH²¢ï´ ÜïU çÜU ТÝè }¢Ý¢çÈGUÁ¢G (²¢’Ýè S¢êÚ¢¶G¢ï´) }¢ï´Î¢ç¶GH ã¢ï¼¢ ¥¢ñÚ Á¢éç}ϢࢠÎïÝï (²¢’Ýè çãH¢Ýï) S¢ï Á¢}¢ï ãé» Ï¢¢ÚèÜUÁ¢GÚ¢ïZ ÜU¢ï Ï¢ ¼ÎÚèÁ¢ ÀéÇG¢ ÀéÇG¢ ÜUÚ H¢¼¢ ãñ, §S¢ ÜUè |¢è ÜU¢ï§ü ¼ãGÎèÎ(ãGΠϢ‹Îè) Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼è ¥¢ñÚ ²ïã ÜU¢ç}¢H ¼çSÈGU²¢ (²¢’Ýè}¢éÜU}}¢H S¢ÈGU¢§ü) |¢è Ï¢ãé¼ }¢é¥çvÜUÎ (²¢’Ýè §S¢ ÜUè S¢wG¼ ¼¢ÜUèÎ)ãñ }¢é-¼¥GgÎ ¥ãG¢ÎèS¢ }¢ïæ §à¢¢üÎ ãé±¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢ Ï¢‹Î¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï¶ÇG¢ ã¢ï¼¢ ãñ çÈGUçÚ༢ ©S¢ ÜïU }¢éæã ÐÚ ¥ÐÝ¢ }¢éæã Ú¶¼¢ ãñ ²ïã Á¢¢ïÐÉG¼¢ ãñ §S¢ ÜïU }¢éæã S¢ï çÝÜUH ÜUÚ çÈGUçÚà¼ï ÜïU }¢éæã }¢ï´ Á¢¢¼¢ ãñ ©S¢±vG¼ ¥x¢Ú ¶¢Ýï ÜUè ÜU¢ï§ü à¢ñ §S¢ ÜïU Î¢æ¼¢ï´ }¢ïæ ã¢ï¼è ãñ }¢H¢»ÜU¢ ÜU¢ï©S¢ S¢ï »ïS¢è S¢wG¼ §üÁ¢G¢ ã¢ï¼è ãñ çÜU ¥¢ñÚ à¢ñ S¢ï Ýãè´ ã¢ï¼è JãGéÁG¢êÚï ¥ÜUÚ}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢, ࢢãï Ï¢Ýè ¥¢Î}¢, ÚS¢êHï}¢éãGì¼à¢}¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢, Á¢Ï¢ ¼é}¢ }¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü Ú¢¼ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜïU çH²ï ¶ÇG¢ ã¢ï ¼¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ç}¢S±¢ÜU ÜUÚ Hï v²êæ çÜU±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢22ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï çÜU¼¢¾ ¹ï´ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï …¾ ¼ÜU ¹ïÚ¢ Ý¢¹ ©„ ¹ï´ Úãï°¢ çÈGUçÚà¼ï©„ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚ¼ï Úãï´°ï J23
 38. 38. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Á¢Ï¢ ±¢ïã ¥ÐÝè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï çÈGUçÚ༢ ¥ÐÝ¢ }¢éæã§S¢ ÜïU }¢éæã ÐÚ Ú¶ Hï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Á¢¢ï Ó¢èÁ¢GG §S¢ ÜïU }¢éæã S¢ï çÝÜUH¼èãñ ±¢ïã çÈGUçÚà¼ï ÜïU }¢éæã }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J1¥¢ñÚ ¼G-Ï¢Ú¢Ýè ÝïÜUÏ¢èÚ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥Ï¢ê ¥Ä²êÏ¢ ¥‹S¢¢Úè S¢ïçÚ±¢²¼ ÜUè ãñ çÜU ΢ïÝ¢ïæ2çÈGUçÚà¼¢ï´ ÐÚ §S¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢GGçx¢Ú¢æ Ýãè´ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï S¢¢‰¢è ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G ÐÉG¼¢ Îï¶ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïUÎ¢æ¼¢ï´ }¢ï´ ¶¢Ýï ÜïU ÚïÁ¢Gï ÈæUS¢ï ã¢ï´ J2¼S¢Ã±éÈGU ÜU¢ ¥GÁ¢Gè}¢ }¢-ÎÝè ÝéS¶G¢ãGéÁÁ¢¼éH §SH¢}¢ §}¢¢}¢ }¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢HèÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, “±éÁG¢ê S¢ï ÈGUÚ¢x¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î Á¢Ï¢ ¥¢Ð Ý}¢¢Á¢G ÜUè ¼GÚÈGU}¢é-¼±ÁÁ¢ïã ã¢ï´ ©S¢ ±vG¼ ²ïã ¼S¢Ã±éÚ ÜUèçÁ¢²ï çÜU çÁ¢Ý Á¢G¢çãÚ襢’Á¢G¢ ÐÚ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ÝÁ¢GÚ ÐÇG¼è ãñ ±¢ïã ¼¢ï Ï¢ Á¢G¢çãÚ ¼G¢çãÚ (²¢’Ýè±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢23ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÜU„GÚ¼ „ï ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ï ¾ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï°éÝ¢ã¢ï´ ÜïU çH²ï ¹çxGÈGUÚ¼ ãñ J241.2. - ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢ËÎ ¥Ã±H, S¢. 624 ¼¢625, ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý }¢ÜüUÁ¢GéH ¥¢ñçH²¢ H¢ã¢ïÚ.
 39. 39. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢Ð¢ÜU) ã¢ï Ó¢éÜïU }¢x¢Ú çÎH ÜU¢ï ТÜU çÜU²ï çÏ¢x¢ñGÚ Ï¢¢Úx¢¢ãï §H¢ãè}¢ï´ }¢éÝ¢Á¢¢¼ ÜUÚÝ¢ ãG²¢ ÜïU ç¶GH¢ÈGU ãñ v²êæ çÜU ¥ËH¢ã çÎH¢ï´ÜU¢ï |¢è Îï¶Ýï ±¢H¢ ãñ J” }¢Á¢GèÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´, Á¢G¢çãÚè ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝï±¢Hï ÜU¢ï ²ïã Ï¢¢¼ ²¢Î Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï çÜU çÎH ÜUè ¼Gã¢Ú¼ (²¢’ÝèS¢ÈGU¢§ü) ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ï À¢ïÇGGÝï ¥¢ñÚ ©G}΢ ¥wGH¢ÜGU¥ÐÝ¢Ýï S¢ï ã¢ï¼è ãñ J Á¢¢ï à¢wGS¢ çÎH ÜU¢ï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè ¥¢Hê-Îçx¢²¢ï´ S¢ïТÜU Ýãè´ ÜUÚ¼¢ ÈGUÜGU¼ Á¢G¢çãÚè ¼Gã¢Ú¼ (²¢’Ýè S¢ÈGU¢§ü) ¥¢ñÚ Á¢GñÏ¢¢ïÁ¢Gèݼ ÐÚ §çv¼ÈGU¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢ ÜUè ç}¢S¢¢H ©S¢ à¢wS¢ ÜUè S¢è ãñ Á¢¢ïÏ¢¢Îࢢã ÜU¢ï }¢ÎªG ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï Í¢ÚÏ¢¢Ú ÜU¢ï Ï¢¢ãÚ S¢ï wG¢êÏ¢Ó¢}¢ÜU¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Úæx¢¢ï Ú¢ïx¢GÝ ÜUÚ¼¢ ãñ }¢x¢Ú }¢ÜU¢Ý ÜïU ¥‹ÎMÝè çãGSS¢ïÜUè S¢ÈGU¢§ü ÐÚ ÜU¢ï§ü ¼±ÁÁ¢¢ïã Ýãè´ Îï¼¢ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï Á¢Ï¢ Ï¢¢Îࢢ㠩S¢ÜïU }¢ÜU¢Ý ÜïU ¥‹ÎÚ ¥¢ ÜUÚ x¢‹Îçx¢²¢æ Îï¶ïx¢¢ ¼¢ï ±¢ïã Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ïx¢¢ ²¢Ú¢Á¢Gè, ²ïã ãÚ Á¢Gè à¢éªGÚ ¶GéÎ S¢}¢Û¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J1±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢24ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéÚêÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÜïU çH²ï »ÜU ÜGUèÚ¢¼G¥…í çH¶¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜGUèÚ¢¼G ©ãGéÎ Ðã¢ÇG 煼ݢ ãñ J251.
 40. 40. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢“S¢Ï¢í ÜUÚ”ÜïUТæÓ¢ãGéMÈGUÜUè çÝSÏ¢¼S¢ïÁ¢GwG}¢ ±x¢GñÚ¢ S¢ï wG¢êÝ çÝÜUHÝï ÜïU 5 ¥ãGÜU¢}¢(1) wG¢êÝ, ÐèÐ ²¢ Á¢GÎü ТÝè ÜUãè´ S¢ï çÝÜUH ÜUÚ Ï¢ã¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïUÏ¢ãÝï }¢ï´ »ïS¢è Á¢x¢ã ÐãéæÓ¢Ýï ÜUè S¢H¢çãG²¼ ‰¢è çÁ¢S¢ Á¢x¢ã ÜU¢ ±éÁG¢ê²¢ x¢GéSH }¢ï´ {¢ïÝ¢ ÈGUÁ¢Gü ãñ ¼¢ï ±éÁG¢ê Á¢¢¼¢ Ú㢠J1(2) wG¢êÝ ¥x¢Ú Ó¢}¢ÜU¢²¢ ©|¢Ú¢ ¥¢ñÚ Ï¢ã¢ Ýãè´ Á¢ñS¢ï S¢ê§ü ÜUè Ý¢ïÜU ²¢ Ó¢¢ÜGêU ÜU¢ ÜUÝ¢Ú¢ Hx¢Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ wG¢êÝ ©|¢Ú ²¢ Ó¢}¢ÜU Á¢¢¼¢ ãñ ²¢ ç¶GH¢H çÜU²¢ ²¢ç}¢S±¢ÜU ÜUè ²¢ ©æx¢Hè S¢ï Î¢æ¼ }¢¢æÛ¢ï ²¢ Î¢æ¼ S¢ï ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢GG }¢-S¢HÝS¢ïÏ¢ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢Å¢ ©S¢ ÐÚ wG¢êÝ ÜU¢ ¥S¢Ú Á¢G¢çãÚ ãé±¢ ²¢ Ý¢ÜU }¢ï´©æx¢Hè Ç¢Hè §S¢ ÐÚ wG¢êÝ ÜUè S¢é¶Gèü ¥¢ x¢§ü }¢x¢Ú ±¢ïã wG¢êÝ Ï¢ãÝï ÜïUÜGU¢çÏ¢H Ý ‰¢¢ ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ J2(3) ¥x¢Ú Ϣ㢠}¢x¢Ú Ï¢ã ÜUÚ »ïS¢èÁ¢x¢ã Ýãè´ ¥¢²¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ x¢GéSH ²¢ ±éÁG¢ê }¢ïæ {¢ïÝ¢ ÈGUÁ¢Gü ã¢ï }¢-S¢HÝ¥¢æ¶ }¢ïæ ΢ݢ ‰¢¢ ¥¢ñÚ ÅêÅ ÜUÚ ¥‹ÎÚ ãè ÈñUH x¢²¢ Ï¢¢ãÚ Ýãè´çÝÜUH¢ ²¢ ÐèÐ ²¢ wG¢êÝ ÜU¢Ý ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ ãè Ú㢠Ϣ¢ãÚ Ý±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢25ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï à¢wG„G ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ½êH °²¢ ±¢ïã …‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ ½êH °²¢ J261.2. }¢éHwG¶G„ ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢ËÎ ¥Ã±H, S¢. 280 ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý H¢ã¢ïÚ.
 41. 41. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢çÝÜUH¢ ¼¢ï §Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ±éÁG¢ê Ý ÅêÅ¢ J1(4) Á¢GwG}¢ Ï¢ïà¢ÜU Ï¢ÇG¢ ãñLyG¢êÏ¢¼ Ó¢}¢ÜU Úãè ãñ }¢x¢Ú Á¢Ï¢ ¼ÜU Ï¢ãïx¢è Ýãè´ ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅïx¢¢ J2(5) Á¢GwG}¢ ÜU¢ wG¢êÝ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÐêæÀ¼ï Úãï çÜU Ï¢ãÝï ÜUè Ý¢ñÏ¢¼ Ý ¥¢§ü ¼¢ïx¢G¢ñÚ ÜUÚ HèçÁ¢²ï çÜU ¥x¢Ú §¼Ý¢ wG¢êÝ ÐêæÀ çH²¢ ãñ çÜU ¥x¢Ú Ý ÐêæÀ¼ï¼¢ï Ï¢ã Á¢¢¼¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ x¢²¢ Ýãè´ ¼¢ï Ýãè´ J3§‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢¢Ýï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅïx¢¢ ²¢ Ýãè´ ?(1) x¢¢ï༠}¢ï´ §‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢¢Ýï }¢ï´ çS¢ÈGüU ©S¢è S¢êÚ¼ }¢ï´ ±éÁG¢êÅêÅïx¢¢ Á¢Ï¢ çÜU Ï¢ãÝï ÜUè ç}¢vGÎ¢Ú }¢ï´ wG¢êÝ çÝÜUHï (2) Á¢Ï¢ çÜU ÝS¢ ÜU¢§‹Á¢ïvà¢Ý Hx¢¢ ÜUÚ ÐãHï ªÐÚ ÜUè ¼GÚÈGU wG¢êÝ ¶è´Ó¢¼ï ãñ´ Á¢¢ï çÜU Ï¢ãÝïÜUè ç}¢vGÎ¢Ú }¢ï´ ã¢ï¼¢ ãñ çHã¢Á¢G¢ ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ J (3) §S¢è ¼GÚãGxHêÜU¢ïÁ¢G ±x¢GñÚ¢ ÜUè çÇîÐ ÝS¢ }¢ï´ Hx¢±¢Ýï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ v²êæ çÜUÏ¢ãÝï ÜUè ç}¢vGÎ¢Ú }¢ï´ wG¢êÝ çÝÜUH ÜUÚ ÝËÜUè }¢ï´ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ã¢æ ¥x¢ÚçÏ¢HÈGUÁ¢Gü Ï¢ãÝï ÜUè ç}¢vGÎ¢Ú }¢ï´ wG¢êÝ ÝËÜUè }¢ï´ Ý ¥¢» ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢26ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ „¢ñÚãGì¹¼ï´ |¢ï…¼¢ ãñ J271. }¢éHwG¶G„ ¥…G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢ËÎ 1, S¢. 280 ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý H¢ã¢ïÚ.2. »ïÁ¢GÝ 3. »ïÁ¢GÝ
 42. 42. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÅêÅïx¢¢ (4) çS¢çÚ‹Á¢ ÜïU Á¢GÚè»G ÅïSÅ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï wG¢êÝ çÝÜU¢HÝï S¢ï±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ v²êæ çÜU ²ïã Ï¢ãÝï ÜUè ç}¢vGÎ¢Ú }¢ï´ ã¢ï¼¢ ãñ §S¢è çH²ï²ïã wG¢êÝ ÐïࢢϢ ÜUè ¼GÚãG ݢТÜU |¢è ã¢ï¼¢ ãñ §S¢ wG¢êÝ „ï |¢Úè ãé§üà¢èà¢è Á¢ïÏ¢ }¢ï´ Ú¶ ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G Ý ÐçÉG²ï JÎé¶¼è ¥¢æ¶ ÜïU ¥¢æS¢ê(1) ¥¢æ¶ ÜUè Ï¢è}¢¢Úè ÜïU S¢Ï¢Ï¢ Á¢¢ï ¥¢æS¢ê Ϣ㢠±¢ïã ݢТÜUãñ ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê |¢è ¼¢ïÇG Îïx¢¢ J1¥zGS¢¢ïS¢ ¥vS¢Ú H¢ïx¢ §S¢ }¢S¥Hï S¢ïÝ¢ ±¢çÜGUÈGU ã¢ï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Îé¶¼è ¥¢æ¶ S¢ï Ï¢ ±Áãï }¢ÚÁ¢G Ï¢ãÝï ±¢H異æS¢ê ÜU¢ï ¥¢ñÚ ¥¢æS¢ê¥¢ïæ ÜUè }¢¢çÝ‹Î S¢}¢Û¢ ÜUÚ ¥¢S¼èÝ ²¢ ÜéU¼ïü ÜïU΢}¢Ý ±x¢GñÚ¢ S¢ï ÐêæÀ ÜUÚ ÜUÐÇGï ݢТÜU ÜUÚ Ç¢H¼ï ãñ´ J (2) ݢϢèÝ¢ÜUè ¥¢æ¶ S¢ï Á¢¢ï LyG¢êÏ¢¼ Ï¢ ±Áãï }¢ÚÁ¢G çÝÜUH¼è ãñ ±¢ïã ݢТÜU ãñ¥¢ñÚ ©S¢ S¢ï ±éÁG¢ê |¢è ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ J2(3) Á¢¢ï LyG¢êÏ¢¼ §‹S¢¢Ýè Ï¢ÎÝ S¢ï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢27ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¼é¹ …㢴 ½è ã¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéÚêÎ ¹éÛ¢ ¼ÜU Ðãé晼¢ ãñ J281.2.
 43. 43. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢çÝÜUHï ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê Ý ¼¢ïÇïG ±¢ïã ݢТÜU Ýãè´ J1}¢-S¢HÝ wG¢êÝ ²¢ ÐèÐÏ¢ã ÜUÚ Ý çÝÜUHï ²¢ ‰¢¢ïÇGè ÜGñU çÜU }¢éæã |¢Ú Ý ã¢ï ТÜU ãñ JÀ¢H¢ ¥¢ñÚ ÈéUçÇG²¢(1) À¢H¢ Ý¢ïÓ¢ Ç¢H¢ ¥x¢Ú ©S¢ ÜU¢ ТÝè Ï¢ã x¢²¢ ¼¢ï ±éÁG¢êÅêÅ x¢²¢ ±ÚÝ¢ Ýãè´ J2(2) ÈéUçÇG²¢ çÏ¢ËÜéUH ¥ÓÀè ã¢ï x¢§ü ©S¢ ÜUè}¢é΢ü ¶¢H Ï¢¢ÜGUè ãñ çÁ¢S¢ }¢ï´ ªÐÚ }¢éæã ¥¢ñÚ ¥‹ÎÚ ¶GH¢ ãñ ¥x¢Ú ©S¢}¢ï´ ТÝè |¢Ú x¢²¢ ¥¢ñÚ ÎÏ¢¢ ÜUÚ çÝÜU¢H¢ ¼¢ï Ý ±éÁG¢ê Á¢¢» Ý ±¢ïã ТÝèݢТÜU ãñ3ã¢æ ¥x¢Ú ©S¢ ÜïU ¥‹ÎÚ ÜéUÀ ¼Úè wG¢êÝ ±x¢GñÚ¢ ÜUè Ï¢¢ÜGUè ãñ¼¢ï ±éÁG¢ê |¢è Á¢¢¼¢ Úãïx¢¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã ТÝè |¢è ݢТÜU ãñ J4(3) ¶G¢çÚࢲ¢ ÈéUçÇG²¢ïæ }¢ï´ ¥x¢Ú Ï¢ãÝï ±¢Hè LyG¢êÏ¢¼ Ý ã¢ï çS¢ÈGüU çÓ¢ÐÜU ã¢ï ¥¢ñÚÜUÐÇG¢ ©S¢ S¢ï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Àê ÜUÚ Ó¢¢ãï çÜU¼Ý¢ ãè S¢Ý Á¢¢» ТÜU ãñ J5(4) Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUè ©S¢ }¢ï´ S¢ï Á¢}¢¢ ãé±¢ wG¢êÝ çÝÜUH¢ ±éÁG¢ê Ý ÅêÅ¢,¥‹S¢Ï¢ (²¢’Ýè çÁ¢G²¢Î¢ }¢éÝ¢çS¢Ï¢) ²ïã ãñ çÜU ±éÁG¢ê ÜUÚï J6±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢28ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ ¹¼ü¾¢ „GéÏãG ¥¢ñÚ Î„ ¹¼ü¾¢ ࢢ¹ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ©„ï çÜGU²¢¹¼ÜïU çÎÝ ¹ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç¹Hï°è J291. }¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢ ¼wGÚèÁ¢ à¢é΢, çÁ¢. 1, S¢. 2802. 3.4.UÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢ ¼wGÚèÁ¢ à¢é΢, çÁ¢. 1, S¢. 356, ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý5. }¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢ ¼wGÚèÁ¢ à¢é΢, çÁ¢. 1, S¢. 280 6 »ïÁ¢GÝ, S¢. 281
 44. 44. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜGñU S¢ï ÜUÏ¢ ±éÁG¢ê Åêż¢ ãñ}¢éæã |¢Ú ÜGñU ¶¢Ýï, ТÝè ²¢ S¢zGÚ¢ (²¢’Ýè ÐèHï Úæx¢ ÜU¢ ÜUÇG±¢Ð¢Ýè) ÜUè ±éÁG¢ê ¼¢ïÇG Îï¼è ãñ J Á¢¢ï ÜGñU ¼ÜUËHéÈGU ÜïU çÏ¢x¢ñGÚ Ý Ú¢ïÜUè Á¢¢S¢ÜïU ©S¢ï }¢éæã |¢Ú ÜUã¼ï ãñ´ J }¢éæã |¢Ú ÜGñU ÐïࢢϢ ÜUè ¼GÚãG ݢТÜU ã¢ï¼èãñ ©S¢ ÜïU Àè´Å¢ï´ S¢ï ¥ÐÝï ÜUÐÇGï ¥¢ñÚ Ï¢ÎÝ ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢Ý¢ Á¢GMÚè ãñ J1ãæS¢Ýï ÜïU ¥ãGÜU¢}¢(1) LÜêU¥G ± S¢éÁ¢êÎ ±¢Hè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ Ï¢¢çHx¢G Ýï ÜGUãìÜGU㢠Hx¢¢çβ¢ ²¢’Ýè §¼Ýè ¥¢±¢Á¢G S¢ï ãæS¢¢ çÜU ¥¢S¢ ТS¢ ±¢H¢ï´ Ýï S¢éÝ¢ ¼¢ï±éÁG¢ê |¢è x¢²¢ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G |¢è x¢§ü, ¥x¢Ú §¼Ýè ¥¢±¢Á¢G S¢ï ãæS¢¢ çÜUçS¢ÈGüU ¶GéÎ S¢éÝ¢ ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G x¢§ü ±éÁG¢ê Ï¢¢ÜGUè ãñ, }¢éSÜUÚ¢Ýï S¢ï Ý Ý}¢¢Á¢GÁ¢¢»x¢è Ý ±éÁG¢ê2}¢éSÜUÚ¢Ýï }¢ï´ ¥¢±¢Á¢G çÏ¢ËÜéUH Ýãè´ ã¢ï¼è çS¢ÈGüU ΢æ¼Á¢G¢çãÚ ã¢ï¼ï ãñæ J (2) Ï¢¢çHx¢G Ýï Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ }¢ï´ ÜGUãìÜGU㢠Hx¢¢²¢ ¼¢ïÝ}¢¢Á¢G ÅêÅ x¢§ü ±éÁG¢ê Ï¢¢ÜGUè ãñ J3Ý}¢¢Á¢G ÜïU §GH¢±¢ ÜGUãìÜGU㢠Hx¢¢Ýï S¢ï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢29ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï çÜU¼¢¾ ¹ï´ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï …¾ ¼ÜU ¹ïÚ¢ Ý¢¹ ©„ ¹ï´ Úãï°¢ çÈGUçÚà¼ï©„ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚ¼ï Úãï´°ï J301.2.3. »ïÁ¢GÝ
 45. 45. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢±éÁG¢ê Ýãè´ Á¢¢¼¢ }¢x¢Ú ΢ïÏ¢¢Ú¢ ÜUÚ HïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J1ã}¢¢Úï }¢èÆï }¢èÆ異ÜGU¢ Ýï ÜU|¢è |¢è ÜGUãìÜGU㢠Ýãè´ Hx¢¢²¢ çHã¢Á¢G¢ã}¢ï´ |¢è ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï çÜU ²ïã S¢é‹Ý¼ |¢è çÁ¢G‹Î¢ ã¢ï ¥¢ñÚ ã}¢Á¢G¢ïÚ Á¢G¢ïÚ S¢ï Ý ãæS¢ï´ J ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ :²¢’Ýè }¢éSÜUڢݢ ¥ËH¢ã ÜUè¼GÚÈGU S¢ï ãñ ¥¢ñÚ ÜGUãìÜGU㢠à¢ñ¼G¢Ý ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ãñ J2v²¢ çS¢~¢ Îï¶Ýï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ ?¥G±¢}¢ }¢ï´ }¢à¢ãêÚ ãñ çÜU Í¢éÅÝ¢ ²¢ çS¢~¢ ¶éHÝï ²¢ ¥ÐÝ¢ ²¢ÐÚ¢²¢ çS¢~¢ Îï¶Ýï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ ²ïã çÏ¢ËÜéUH x¢GH¼G ãñ J3ã¢æ±éÁG¢ê ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ S¢ï ãñ çÜU Ý¢ÈGU S¢ï Hï ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´2Í¢éÅÝ¢ï´ S¢}¢ï¼ S¢Ï¢ çS¢~¢ÀéТ ã¢ï Ï¢çËÜU §çS¼‹Á¢¢ ÜïU Ï¢¢’Î ÈGU¢ñÚÝ ãè ÀéТ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J4çÜUçÏ¢x¢ñGÚ Á¢GMÚ¼ çS¢~¢ ¶éH¢ ڶݢ }¢‹¥G ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï çS¢~¢¶¢ïHÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ J±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢30ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ Ú¢ï…Gï …é¹é¥G¢ ÎéÚêÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï°¢ ¹ñ´ çÜGU²¢¹¼ ÜïU çÎÝ ©„ ÜUèà¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚêæ°¢ J311.2.3. }¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢ à¢ÚèÈGU çÁ¢. 1, S¢. 352 ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý4.
 46. 46. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢xG¢éSH ÜU¢ ±éÁG¢ê ÜU¢ÈGUè ãñxG¢éSH ÜïU çH²ï Á¢¢ï ±éÁG¢ê çÜU²¢ ‰¢¢ ±¢ïãè ÜU¢ÈGUè ãñ wG±¢ãÏ¢ÚãìÝ¢ Ý㢻æ J ¥Ï¢ x¢GéSH ÜïU Ï¢¢’Π΢ïÏ¢¢Ú¢ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè Ýãè´Ï¢çËÜU ¥x¢Ú ±éÁG¢ê Ý |¢è çÜU²¢ ã¢ï ¼¢ï x¢GéSH ÜUÚ HïÝï S¢ï ¥¢’Á¢G¢» ±éÁG¢êÐÚ |¢è ТÝè Ï¢ã Á¢¢¼¢ ãñ çHã¢Á¢G¢ ±éÁG¢ê |¢è ã¢ï x¢²¢, ÜUÐÇGï ¼ÏÎèHÜUÚÝï S¢ï |¢è ±éÁG¢ê Ýãè´ Á¢¢¼¢ J‰¢êÜU }¢ïæ wG¢êÝ(1) }¢éæã S¢ï wG¢êÝ çÝÜUH¢ ¥x¢Ú ‰¢êÜU ÐÚ x¢G¢çHÏ¢ ãñ ¼¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅÁ¢¢»x¢¢ ±ÚÝ¢ Ýãè´, x¢G-HÏ¢ï ÜUè à¢Ý¢wG¼ ²ïã ãñ çÜU ¥x¢Ú ‰¢êÜU ÜU¢ Úæx¢S¢é¶Gü ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï wG¢êÝ x¢G¢çHÏ¢ S¢}¢Û¢¢ Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ ²ïãS¢é¶Gü ‰¢êÜU ݢТÜU |¢è ãñ J ¥x¢Ú ‰¢êÜU Á¢GÎü ã¢ï ¼¢ï wG¢êÝ ÐÚ ‰¢êÜU x¢G¢çHÏ¢}¢¢Ý¢ Á¢¢»x¢¢ çHã¢Á¢G¢ ±éÁG¢ê Ý ÅêÅïx¢¢ Ý ²ïã Á¢GÎü ‰¢êÜU ݢТÜU J1(2) }¢éæãS¢ï §¼Ý¢ wG¢êÝ çÝÜUH¢ çÜU ‰¢êÜU S¢é¶Gü ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ H¢ïÅï ²¢ çx¢H¢S¢S¢ï }¢éæã Hx¢¢ ÜUÚ ÜéUËHè ÜïU çH²ï ТÝè çH²¢ ¼¢ï H¢ïÅ¢ çx¢H¢S¢ ¥¢ñÚ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢31ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ÚãG칼ﴽ¢ ãñ J321.
 47. 47. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜéUH ТÝè ÝçÁ¢S¢ ã¢ï x¢²¢ çHã¢Á¢G¢ »ïS¢ï }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ Ó¢éËHê }¢ï´ ТÝè HïÜUÚ »ãGç¼²¢¼G S¢ï ÜéUËHè ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ²ïã |¢è »ãGç¼²¢¼G ÈGUÚ}¢¢§²ïçÜU Àè´Åï ©ÇG ÜUÚ ¥¢Ð ÜïU ÜUÐÇG¢ï´ ±x¢GñÚ¢ ÐÚ Ý ÐÇGï´ JÎê{ Ðè¼ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ÐïࢢϢ ¥¢ñÚ ÜGñU(1) »ÜU çÎÝ ÜïU Îê{ Ðè¼ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ÐïࢢϢ |¢è §S¢è ¼GÚãGݢТÜU ãñ çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¥G¢}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ J1(2) Îê{ Ðè¼ï Ï¢ÓÓ¢ï Ýï Îê{Ç¢H çβ¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éæã |¢Ú ãñ ¼¢ï (²ïã |¢è ÐïࢢϢ ãè ÜUè ¼GÚãG)ݢТÜU ãñ ã¢æ ¥x¢Ú ²ïã Îê{ }¢ï’Îï ¼ÜU Ýãè´ ÐãéæÓ¢¢ çS¢ÈGüU S¢èÝï ¼ÜUÐãéæÓ¢ ÜUÚ ÐHÅ ¥¢²¢ ¼¢ï ТÜU ãñ J2±éÁG¢ê }¢ï´ à¢ÜU ¥¢Ýï ÜïU 5 ¥ãGÜU¢}¢(1) ¥x¢Ú ΢ñÚ¢Ýï ±éÁG¢ê çÜUS¢è ©GÁG± ÜïU {¢ïÝï }¢ï´ à¢ÜU ±¢ÜGïU¥G ã¢ï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢32ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ …¢ï à¢wG„G ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ½êH °²¢ ±¢ïã …‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ ½êH °²¢ J331.2. Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ : 2, S¢. 29, }¢Îè-ݼéH }¢é<à¢Î Ï¢ÚïHè à¢ÚèÈGU
 48. 48. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¥¢ñÚ ¥x¢Ú ²ïã çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ÐãH¢ ±¢çÜGU¥G¢ ãñ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï {¢ï HèçÁ¢²ï¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥vS¢Ú à¢ÜU ÐÇG¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ ÜUè ¼GÚÈGU ¼±ÁÁ¢¢ïã ÝÎèçÁ¢²ï J ¥x¢Ú §S¢è ¼GÚãG Ï¢¢’Îï ±éÁG¢ê |¢è à¢ÜU ÐÇGï ¼¢ï §S¢ ÜU¢ ÜéUÀ¶G²¢H }¢¼ ÜUèçÁ¢²ï J1(2) ¥¢Ð Ï¢¢ ±éÁG¢ê ‰¢ï ¥Ï¢ à¢ÜU ¥¢Ýï Hx¢¢ çÜUм¢ Ýãè´ ±éÁG¢ê ãñ ²¢ Ýãè´, »ïS¢è S¢êÚ¼ }¢ï´ ¥¢Ð Ï¢¢ ±éÁG¢ê ãñ´ v²êæ çÜU çS¢ÈGüUà¢ÜU S¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ Åêż¢ J2(3) ±S±S¢ï ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´ »ãGç¼²¢¼GÝ ±éÁG¢êÜUÚÝ¢ »ãGç¼²¢¼G Ýãè´ §çœ¢Ï¢¢»G à¢ñ¼G¢Ý ãñ J (4) ²ÜGUèÝÝ ¥¢Ð ©S¢±vG¼ ¼ÜU Ï¢¢ ±éÁG¢ê ãñ´ Á¢Ï¢ ¼ÜU ±éÁG¢ê ÅêÅÝï ÜU¢ »ïS¢¢ ²ÜGUèÝ Ý ã¢ï Á¢¢»çÜU ÜGUS¢}¢ ¶¢ S¢ÜïU´ J (5) ²ïã ²¢Î ãñ çÜU ÜU¢ï§ü ©GÁG± {¢ïÝï S¢ï Úã x¢²¢ãñ }¢x¢Ú ²ïã ²¢Î Ýãè´ ÜU¢ñÝ S¢¢ ©GÁG± ‰¢¢ ¼¢ï Ï¢¢²¢æ (²¢’Ýè ©ËÅ¢) Т©æ{¢ï HèçÁ¢²ï J3ÜéUœ¢¢ Àê Á¢¢» ¼¢ï !ÜéUœ¢¢ çÁ¢S}¢ S¢ï Àê Á¢¢Ýï S¢ï ÜUÐÇGï ݢТÜU Ýãè´ ã¢ï¼ï Ó¢¢ãï ÜéUœ¢ï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢33ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ »ÜU ¾¢Ú ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ Î„ ÚãG칼ﴽ¢ ãñ J341.2.3.
 49. 49. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ÜU¢ çÁ¢S}¢ ¼Ú ã¢ï J1ã¢æ ÜéUœ¢ï ÜU¢ Hé¥G¢Ï¢ ݢТÜU ãñ J2S¢¢ïÝï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅÝï ¥¢ñÚ Ý ÅêÅÝï ÜU¢ Ï¢²¢ÝÝè´Î S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅÝï ÜUè ΢ï ࢼGïZ ãñ´ :- (1) ΢ïÝ¢ï´ S¢éÚèÝ¥ÓÀè ¼GÚãG Á¢}¢ï ãé» Ý ã¢ï´ J (2) »ïS¢è ãG¢H¼ ÐÚ S¢¢ï²¢ Á¢¢ï x¢G¢çÈGUHã¢ï ÜUÚ S¢¢ïÝï }¢ï´ LÜU¢±Å Ý ã¢ï J Á¢Ï¢ ΢ïÝ¢ï´ à¢¼GïZ Á¢}¥G ã¢ï´ ²¢’Ýè S¢éÚèÝ|¢è ¥ÓÀè ¼GÚãG Á¢}¢ï ãé» Ý ã¢ï´ ÝèÁ¢G »ïS¢è ãG¢H¼ }¢ï´ S¢¢ï²¢ ã¢ï Á¢¢ïx¢G¢çÈGUH ã¢ï ÜUÚ S¢¢ïÝï }¢ï´ LÜU¢±Å Ý ã¢ï ¼¢ï »ïS¢è Ýè´Î ±éÁG¢ê ÜU¢ï ¼¢ïÇG Îï¼èãñ J ¥x¢Ú »ÜU ࢼGü Т§ü Á¢¢» ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè Ý Ð¢§ü Á¢¢» ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ÅêÅïx¢¢ JS¢¢ïÝï ÜïU ±¢ïã ÎS¢ ¥‹Î¢Á¢G çÁ¢Ý S¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ Åêż¢ :-(1) §S¢ ¼GÚãG Ï¢ñÆÝ¢ çÜU ΢ïÝ¢ï´ S¢éÚèÝ Á¢G}¢èÝ ÐÚ ã¢ï´ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ Ð¢©æ»ÜU ¼GÚÈGU ÈñUH¢» ã¢ï´ J ÜéUÚS¢è, ÚïH ¥¢ñÚ Ï¢S¢ ÜUè S¢èÅ ÐÚ Ï¢ñÆÝï ÜU¢ |¢è²ïãè ãGév}¢ ãñ(2) §S¢ ¼GÚãG Ï¢ñÆÝ¢ çÜU ΢ïÝ¢ï´ S¢éÚèÝ Á¢G}¢èÝ ÐÚ ã¢ï´ ¥¢ñÚ±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢34ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©„ ÐÚ „¢ñÚãGì¹¼ï´ |¢ï…¼¢ ãñ J351, }¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢GGç±Ä²¢, çÁ¢. 4, S¢. 452, ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý H¢ã¢ïÚ2.
 50. 50. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢çÐæÇçH²¢ï´ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜïU ãGËÜGïU }¢ï´ Hï Hï wG±¢ã 㢉¢ Á¢G}¢èÝ ±x¢GñÚ¢ÐÚ ²¢ S¢Ú Í¢éÅÝ¢ï´ ÐÚ Ú¶ Hï (3) Ó¢¢Ú Á¢G¢Ýê ²¢’Ýè ТH¼è (Ó¢¢ïÜUÇGè)}¢¢Ú ÜUÚ Ï¢ñÆï wG±¢ã Á¢G}¢èÝ ²¢ ¼wG¼ ²¢ Ó¢¢ÚТ§ü ±x¢GñÚ¢ ÐÚ ã¢ï (4) ΢ïÁ¢G¢Ýê S¢è{¢ Ï¢ñÆ¢ ã¢ï (5) Í¢¢ïÇGï ²¢ ¶GÓÓ¢Ú ±x¢GñÚ¢ ÐÚ Á¢GèÝ Ú¶ ÜUÚS¢é±¢Ú ã¢ï (6) Ýæx¢è ÐèÆ ÐÚ S¢é±¢Ú ã¢ï }¢x¢Ú Á¢¢Ý±Ú Ó¢ÉG¢§ü ÐÚ Ó¢ÉGÚ㢠ã¢ï ²¢ Ú¢S¼¢ ã}¢±¢Ú ã¢ï (7) ¼çÜU²ï S¢ï ÅïÜU Hx¢¢ ÜUÚ §S¢ ¼GÚãGÏ¢ñÆ¢ ã¢ï çÜU S¢éÚèÝ Á¢}¢ï ãé» ã¢ï´ ¥x¢Ó¢ïü ¼çÜU²¢ ãÅ¢Ýï S¢ï ²ïã çx¢Ú ÐÇGï(8) ¶ÇG¢ ã¢ï (9) LÜêU¥G ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ã¢ï (10) S¢é‹Ý¼ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGUçÁ¢S¢ ¼GÚãG }¢Îü S¢Á΢ ÜUÚ¼¢ ãñ §S¢ ¼GÚãG S¢Á΢ ÜUÚï çÜU ÐïÅ Ú¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚÏ¢¢ÁG¢ê ¥¢ñÚ ÐãHꥢïæ S¢ï Á¢é΢ ã¢ï´ J }¢ÁGÜêUÚ¢ S¢êÚ¼ïæ Ý}¢¢Á¢G }¢ïæ ±¢ÜGïU¥G ã¢ï´²¢ §GH¢±¢ Ý}¢¢Á¢G, ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅïx¢¢ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G |¢è ÈGU¢çS¢Î Ý ã¢ïx¢è¥x¢Ó¢ïü ÜGUSÎÝ S¢¢ï», ¥HÏ¢œ¢¢ Á¢¢ï LvÝ çÏ¢ËÜéUH S¢¢ï¼ï ãé» ¥Î¢ çÜU²¢©S¢ ÜU¢ §¥G¢Î¢ (²¢’Ýè ΢ïÏ¢¢Ú¢ ¥Î¢ ÜUÚÝ¢) Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ Á¢¢x¢¼ï ãé»à¢éM¥G çÜU²¢ çÈUÚ Ýè´Î ¥¢ x¢§ü ¼¢ï Á¢¢ï çãGSS¢¢ Á¢¢x¢¼ï ¥Î¢ çÜU²¢ ±¢ïã¥Î¢ ã¢ï x¢²¢ Ï¢çÜGUIJ¢ ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ JS¢¢ïÝï ÜïU ±¢ïã ÎS¢ ¥‹Î¢Á¢G çÁ¢Ý S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ :-(1) ©vÇGêæ ²¢’Ýè Т©æ ÜïU ¼Ë±¢ï´ ÜïU Ï¢H §S¢ ¼GÚãG Ï¢ñÆ¢ ã¢ï çÜU ΢ïÝ¢ï´2Í¢éÅÝï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢35ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¼é¹ …㢴 ½è ã¢ï ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéÚêÎ ¹éÛ¢ ¼ÜU Ðãé晼¢ ãñ J36
 51. 51. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¶ÇGï Úãï´ (2) çÓ¢¼ ²¢’Ýè ÐèÆ ÜïU Ï¢H HñÅ¢ ã¢ï (3) ÐÅ ²¢’Ýè ÐïÅÜïU Ï¢H HñÅ¢ ã¢ï (4) ΢§æü ²¢ Ï¢¢§æü ÜUڱŠHñÅ¢ ã¢ï J (5) »ÜU ÜU¢ïãÝèÐÚ ÅïÜU Hx¢¢ ÜUÚ S¢¢ï Á¢¢» (6) Ï¢ñÆ ÜUÚ §S¢ ¼GÚãG S¢¢ï²¢ çÜU »ÜUÜUڱŠۢéÜU¢ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜUè ±Á¢ã S¢ï »ÜU ²¢ ΢ïÝ¢ï´2S¢éÚèÝ ©Æï ãé» ã¢ï´(7) Ýæx¢è ÐèÆ ÐÚ S¢é±¢Ú ã¢ï ¥¢ñÚ Á¢¢Ý±Ú ÐS¼è ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ ©¼Ú Úã¢ã¢ï (8) ÐïÅ Ú¢Ý¢ï´ ÐÚ Ú¶ ÜUÚ Î¢ï Á¢G¢Ýê §S¢ ¼GÚãG Ï¢ñÆï S¢¢ï²¢ çÜU ΢ïÝ¢ï´2S¢éÚèÝ Á¢}¢ï Ý Úãï´ (9) Ó¢¢Ú Á¢G¢Ýê ²¢’Ýè Ó¢¢ïÜUÇGè }¢¢Ú ÜUÚ §S¢ ¼GÚãG Ï¢ñÆïçÜU S¢Ú Ú¢Ý¢ï´ ²¢ çÐæÇçH²¢ï´ ÐÚ Ú¶¢ ã¢ï (10) çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼ S¢Á΢ÜUÚ¼è ãñ §S¢ ¼GÚãG S¢Á΢ ÜïU ¥‹Î¢Á¢G ÐÚ S¢¢ï²¢ çÜU ÐïÅ Ú¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢¢ÁG¢êÐãHꥢïæ S¢ï ç}¢Hï ãé» ã¢ï´ ²¢ ÜUH¢§²¢æ çÏ¢Àè ãé§ü ã¢ï´ J }¢ÁGÜêUÚ¢ S¢êÚ¼ïæÝ}¢¢Á¢G }¢ï´ ±¢ÜGïU¥G ã¢ï´ ²¢ Ý}¢¢Á¢G ÜïU §GH¢±¢ ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ J çÈUÚ¥x¢Ú §Ý S¢êÚ¼¢ïæ }¢ï´ ÜGUSÎÝ S¢¢ï²¢ ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ÈGU¢çS¢Î ã¢ï x¢§ü ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ÜGUSÎ S¢¢ï²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ }¢x¢Ú Ý}¢¢Á¢G Ï¢¢ÜGUè ãñ J Ï¢¢’Îï ±éÁG¢ê(}¢wGS¢êS¢ à¢Ú¢§¼G ÜïU S¢¢‰¢) Ï¢çÜGUIJ¢ Ý}¢¢Á¢G ©S¢è Á¢x¢ã S¢ï ÐÉG S¢ÜU¼¢ãñ Á¢ã¢æ Ýè´Î ¥¢§ü ‰¢è J à¢Ú¢§¼G Ý }¢¢’Hê}¢ ã¢ï´ ¼¢ï Ý» çS¢Úï S¢ï ÐÉG Hï J1±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢36ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ç…„Ýï ¹éÛ¢ ÐÚ Î„ ¹¼ü¾¢ „GéÏãG ¥¢ñÚ Î„ ¹¼ü¾¢ ࢢ¹ ÎéÚêÎï ТÜU ÐÉG¢ ©„ï çÜGU²¢¹¼ ÜïUçÎÝ ¹ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç¹Hï°è J371. }¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢ à¢ÚèÈGU ¼wGÚèÁ¢ à¢é΢, çÁ¢.1 S¢. 365 ¼¢ 366,ÚÁ¢G¢ ÈGU¢©‹Çïà¢Ý
 52. 52. Ý}¢¢Á¢G ÜïU ¥ãGÜU¢}¢}¢S¢¢çÁ¢Î ÜïU ±éÁG¢ê¶G¢Ýïç}¢S±¢ÜU ÜUÚÝï S¢ï Ï¢¢’Á¢G ¥±ÜGU¢¼ Î¢æ¼¢ï´ }¢ï´ wG¢êÝ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ¥¢ñÚ ‰¢êÜU |¢è S¢é¶Gü ã¢ïÝï ÜUè ±Á¢ã S¢ï ݢТÜU ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ }¢x¢Ú¥zGS¢¢ïS¢ çÜU »ãGç¼²¢¼G Ýãè´ ÜUè Á¢¢¼è J }¢S¢¢çÁ¢Î ÜïU ±éÁG¢ê¶G¢Ýï |¢è¥vS¢Ú ÜU}¢ x¢ãÚï ã¢ï¼ï ãñ´ çÁ¢S¢ ÜUè ±Á¢ã S¢ï S¢é¶Gü ‰¢êÜU ±¢Hè ÜéUËHèÜïU Àè´Åï ÜUÐÇG¢ï´ ²¢ Ï¢ÎÝ ÐÚ ÐÇG¼ï ãñ´, ÝèÁ¢G Í¢Ú ÜïU ãG}}¢¢}¢ ÜïU ÐéwG¼¢ÈGUà¢ü ÐÚ ±éÁG¢ê ÜUÚ¼ï ±vG¼ §S¢ S¢ï |¢è çÁ¢G²¢Î¢ Àè´Åï ÐÇG¼ï ãñæ JÍ¢Ú }¢ï´ ±éÁG¢ê¶G¢Ý¢ Ϣݱ¢§²ï¥¢Á¢ÜUH Ï¢ïçS¢Ý (㢉¢ {¢ïÝï ÜUè ÜêæUÇè) ÐÚ ¶ÇGï ¶ÇGï ±éÁG¢êÜUÚÝï ÜU¢ Ú±¢Á¢ ãñ Á¢¢ï çÜU ç¶GH¢ÈGïU }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J ¥zGS¢¢ïS¢ ! H¢ïx¢¥¢S¢¢§à¢¢ï´ |¢Úè Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè ÜU¢ïçƲ¢æ ¼¢ï Ϣݢ¼ï ãñ´ }¢x¢Ú §S¢ }¢ï´ ±éÁG¢ê¶G¢Ý¢Ýãè´ Ï¢Ý±¢¼ï ! S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜU¢ ÎÎü Ú¶Ýï ±¢Hï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜUèç¶GÎ}¢¼ }¢ï´ }¢-ÎÝè §ç˼Á¢¢ ãñ çÜU ã¢ï S¢ÜïU ¼¢ï ¥ÐÝï }¢ÜU¢Ý }¢ï´ ÜU}¢¥Á¢G ÜU}¢ »ÜU ÅêæÅè ÜU¢ ±éÁG¢ê¶G¢Ý¢ Á¢GMÚ Ï¢Ý±¢§²ï J §S¢ }¢ï´ ²ïã»ãGç¼²¢¼G Á¢GMÚ Ú網ï çÜU ÅêæÅè ÜUè {¢Ú Ï¢Ú¢ãï Ú¢S¼ ÈGUà¢ü ÐÚ çx¢ÚÝï±éÁ¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢37ÈGUÚ¹¢Ýï ¹éSG¼GÈGU¢ ¹éÛ¢ ÐÚ ÎéÚêÎï ТÜU ÜUè ÜU„GÚ¼ ÜUÚ¢ï ¾ïà¢ÜU ²ïã ¼é}ã¢Úï çH²ï ¼Gã¢Ú¼ ãñ J38

×