SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Training de management
 cultural și artistic
  în artele vizuale
  contemporane
         pentru studenţi,
      masteranzi și absolvenți
       la facultăţile de Artă /
      Istoria Artei din București
Proiectul este finanţat de
Parteneri strategici:


Parteneri de conținut: Uniunea Artiștilor Plastici, Galeriile Artmark, Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12,
IRSCA Education, Atelier Francisc Chiuariu

Parteneri: Liga Studenților Români în Străinătate (LSRS), Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP)
Locații partenere: Fundația Lowendal, Ceainăria Cărturești (Institutul Francez), Galeria Saint Ink, Aiurart


2 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012
management în artă
            Man
               age
             în a m e n t
               rte    cu
                 le v lt u r a
                    izu
                      ale l
               A rt i s t
              cu rator
              Galerist
           MAnager cultural
Management cultural în artele vizuale - empowement pentru studenți,
   masteranzi, absolvenți ai facultăților de artă din București


                     MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012  |3
P
     roiectul de curs „Management cultural în artele          tranzacție comericală și non-comercială);
     vizuale” este dedicat studenților și masteranzilor          •	  pregătirea documentației (certificat de autentici-
     la facultăți de artă și istoria artei din București, în      tate, certificat de expertiză, fișă tehnică, certificat de resta-
     vederea „împuternicirii” (empowerment) acestora          urare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare-
pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă        cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie
specifică din România.                           și predare-primire);
                                        •	  cum se expune (muzee, galerii comerciale și non-
  Proiectul se diseminează către universități / facultăți de       comerciale, spații alternative, spații deturnate), cum se face
artă din București:                             comunicarea (parteneriate, partneriate media, diseminare,
  UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile:         rețele sociale);
Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria           •	  cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentru
Artei)                                   România și pentru străinătate, cum se aplică la bienale,
  Universitatea București (facultatea de Istorie, secția         târguri, muzee, spații expoziționale din străinătate;
Istoria Artei)                                 •	  ce sunt rezidențele artistice și curatoriale și cum se
  Universitatea Hyperion (facultatea de Artă)               aplică;
                                        •	  cine cumpără și cine vinde (curator, galerist, dealer
  Proiectul de curs centralizează cele mai importante           de artă, casă de licitație, colecționari, investitori, bănci,
informații despre instrumentele și modalitățile de a lucra         fonduri de investiții);
pe piața de artă vizuală din România. Proiectul se adre-            •	  ce este cota artistului și cum crește aceasta – reguli
sează tinerilor care doresc să își aleagă dintre meseriile de:       ale pieței de artă
artist, curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist,
manager / operator cultural.                          Fiecare curs teoretic este dublat de un curs practic care
                                      va însemna o nouă locație și un nou speaker – specialist pe o
  Cursul aduce o clarificare a competențelor și abilităților        zonă artistică de interes (muzee, galerii private comerciale și
necesare pentru fiecare tip de muncă în parte, printr-o trans-       non-comerciale, case de licitații, bănci, fonduri de investiții,
parentizare a acestui segment. Proiectul oferă insight-uri         case de asigurări, asociația experților și evaluatorilor de artă,
necesare oricărui tip de job enunțat mai sus (de ex. un artist       Uniunea Artiștilor Plastici etc.).
trebuie să știe ce face un operator cultural iar un dealer de
artă trebuie să știe ce face un curator etc.).               Proiectul de curs „Management cultural în artele
                                      vizuale contemporane”
  Cursul este împărțit, săptămânal, în două module, unul
teoretic și unul practic. În total vor fi 14 module.              Proiectul nostru îşi propune să ofere un curs formare
  Modulul teoretic va conține informații despre:              profesională unui grup de 15 studenţi aflați în ultimul an sau
  •	   definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă,      în anii de master, înscrişi la instituții formale de învățământ
coduri CAEN și COR, tipuri de contracte;                  de artă din Bucureşti. Formarea are atât o componentă teore-
  •	   arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument       tică, cât şi una practică, integrand informații relevante despre
social etc.;                                instrumentele și modalitățile curente de lucru pe piața de
  •	   modalități de alegere a unor lucrări pentru un          artă vizuală din România. Proiectul se adresează tinerilor
proiect expozițional (cercetare, selecție, concept, spațiu,         care optează la finalul studiilor pentru ocupaţii de: artist,
 Obiectivele
 proiectului                    training profesional              consiliere
 Obiectivul general al proiectului
                          Oferirea de training profesional și consi-   punctuală
                          liere post-proiect unui grup de 15 tineri    Oferirea de consiliere punctuală a tinerilor
 este de a consolida cunoştinţele,         studenți sau masteranzi la o instituție de
 competențele şi abilităţile dobândite                               care decid să integreze cunoștintele
                          învățământ de artă (formal).          cursului de față în lucrări de seminar sau
 de tineri studenți/masteranzi în siste-
 mul de învăţământ superior de artă                                 dizertație pe ce durata unui an de zile de
 printr-o ofertă de cursuri non-formale                               la incheierea cursului.
 aplicate, care să le sporească şansele
 de să se angajeze pe piaţa muncii şi /
 sau să dezvolte o afacere proprie.
4 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă

curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist şi
manager / operator cultural.
  Cursul aduce o clarificare a competențelor și abilităților
                                             Cursu
                                           compete l aduce o clarifi
necesare pentru fiecare tip de ocupaţie în parte, printr-o
transparentizare a acestui segment, prezentând elemente
                                               nțel și      care
desprinse din practica curentă din România şi din Europa.
                                            pentru fi cortuabilităților n a
                                              Avo ca ul Ap
                                              Avocat tl Apărării
                                                e atu
                                               Avocare pApărăre
                                           parte, AvocatuilApărup iicesare
                                                     deărărăr
  Cursul este structurat în două module, unul teoretic
și unul practic şi va avea în total 14 lecții, câte 7 per fiecare              printr-o    oc aţie
modul, cumulând în total un număr de 14 ore în modulul                        transpar    în
                                               acestui s    entizare
teoretic şi 14 ore în modulul practic. Fiecare lecție practicaă
                                                    egment.    a
beneficiază de o locație diferită, fiind corelată cu o instituţie/
organizaţie de referinţă pentru studiul de caz prezentat
în lecția respectivă. Printre locaţiile avute în vedere se
numără: muzee, galerii private comerciale și non-comerciale,
case de licitații, bănci, fonduri de investiții, case de asigu-      expoziționale, dealer de artă, expert-evaluator etc.). Credem
rări, asociația experților și evaluatorilor de artă, uniunea       că un modul de educație non-formală poate ajuta la comple-
artiștilor plastici etc.                         tarea informațiilor academice și la un avantaj competitiv pe
                                     piața de muncă de profil, prin diminuarea diferențelor sociale
  Proiectul îşi propune în plus faţă de realizarea cursului       și informaționale dintre școală (studiile absolvite) și muncă
de formare, consilierea timp de 1 an a 3 tineri din grupul de       (activitatea profesională).
15, îndrumarea lor pentru integrarea lor în stagii de prac-
tică și implicarea lor în proiecte internaționale. Adiţional, se       Studiind programa celor trei universități / facultăți care
oferă consiliere punctuală tinerilor care decid să integreze       sunt vizate de proiect, am constatat că oferta de cursuri
cunoştinţele cursului în lucrări de seminar sau dizertație,        curenta este foarte slab reprezentata teoretic in domeniul
iar în finalul proiectului este realizat un material educa-        practicii de lucru pe piața de artă vizuală din România.
ţional de bună practică, aplicabil și replicabil pentru toate         Am gasit urmatoarele exemple relevante: UNARTE are
universitățile / facultățile de artă din România.             la facultatea de Pedagogia artei, ultimul an, un semestru de
                                     curs de „Noţiuni de ambientare convenţională şi neconven-
Context                                  ţională în spaţii sociale şi culturale” și un curs opțional de
                                     „Marketing” iar Universitatea București, facultatea de Istorie
  Cursurile facultăților de artă conțin tangențial noțiunile       are „Masterul de Management al Bunurilor Culturale”,
de mai sus și în cadrul acestora se vorbește puțin sau deloc       care face referire la valorificarea patrimoniului prin turism
despre management cultural, PR cultural, piața de artă,          cultural.
instituții de artă. De asemenea, curricula universitară nu
deține o puternică componentă practică, prin prezența            Necesitatea implementării proiectului este legată de
constantă a unor lucrători activi în instituțiile de profil        acoperirea nevoilor societăţii civile în ceea ce priveşte piaţa
(manager de instituție de artă sau de companie avand ca          muncii în prezent, în mod specific îmbunătăţirea parcursului
obiect de activitate bunuri artistice, manager de proiecte        profesional al tânărului viitor absolvent/masterand prin
model de bună                  promovare                      dezvoltarea
practică                     Promovarea spre un număr de cel puțin        pe orizontală
Crearea unui modul educaţional de bună      2.000 de studenți și masteranzi a proiec-     Dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele
practică, aplicabil și replicabil pentru toate  tului de curs și a aplicației la acesta.      de profesioniști în domeniul culturii în
universitățile / facultățile de artă din                              România (formarea unui forum / grup de
România, constând într-un material digital                             discuții cu toți participanții la acest prim
care este făcut public și este disponibil                              curs, urmând a fi promovat și deschis
pentru toți celor interesați prin canale                              studenților interesați de știri în domeniu).
oficiale și de mass-media.
                                               MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012  |5
corelarea ofertei educaţionale, a aptitudinilor, competențelor      -activităţi de creaţie şi interpretare artistică (creaţie,
   şi abilitaţilor (în curs de a fi) dobândite în cadrul învăţă-    execuţie grafică, organizator spectacole)
   mântul superior cu cerinţele pieţei muncii.               -activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte acti-
                                     vităţi culturale
     Valoarea artei rezidă în evaluarea financiară și cultu-       Pot fi folosite și denumiri generice, cum ar fi „manager
   rală care îi determină utilitatea pentru societatea contem-     de proiect” (COR, 2419 19), care poate fi folosit pentru o plajă
   porană deci este necesar ca aceste evaluări să fie corecte și    largă din profesiile enunțate mai sus.
   integrate. „Tranzacțiile” de artă pot fi grupate în două cate-
   gorii: cumpărarea bunurilor culturale (dimensiunea comer-        Antreprenoriatul este o altă opțiune a viitorilor absolvenți
   cială, creștere a cotei artistului și a influenței artei românești  de artă. Se vorbește destul de frecvent în ultimii 5 ani în
   pe piața de artă internațională) și prezentarea/cunoașterea     România despre industrii creative în contextul recunoașterii,
   diferitelor componente ale unui bun cultural (dimensiunea      pe plan global, a importantei crescânde pe care au dobândit-
   non-comercială: socială, educativ-intelectuală, distractivă,     o acestea, în calitatea lor de componente ale economiilor
   emotivă etc.). Uniunea Europeană a înţeles şi fructifică foarte   moderne postindustriale.
   bine zona artelor, ca parte a mecanismului de funcţionare
   socială, economică şi culturală (Study on the Entrepreneurial      Într-un studiu din 2009, „Măsurarea Economiei Creative
   dimension of cultural and creative industries, January 2011,     – Studiu de caz România”, autorii sintetizează o serie de
   European Commission).                        caracteristici ale industriilor creative:
     Am folosit denumirea generică de „bun cultural” pentru        -reprezintă un set de activităţi intensive în cunoştinţe,
   a reuși să denominăm orice operă artistică destinată publi-     parte a economiei bazate pe cunoaştere;
   cului.                                  -includ activităţi de concepere, producţie şi distribuţie a
                                     bunurilor şi serviciilor intensive în creativitate artistică sau
     Astfel trebuie să existe resurse umane adecvate ca pregă-    ştiinţifică, respectiv în active intangibile culturale sau infor-
   tire, cunoștințe și abilități, precum și adecvate numeric.      maţionale / codificabile (ca proprietate intelectuală);
     Ca tipuri de meserii din COR (Clasificarea Ocupațiilor din      -au capacitatea de a genera venituri din comercializarea
   România) și CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia      produselor şi a serviciilor creative, precum şi din exploatarea
   Națională din România) care se potrivesc viitorilor absolvenți    drepturilor de proprietate intelectuală;
   de facultate de artă am regăsit:                     - au potenţialul de a genera creştere economică sustena-
     COR:                               bilă, promovând incluziunea socială, diversitatea culturală
     -conducători în activitate de vânzare și marketing (gr.     şi dezvoltarea umană.
   1233)
     -specialiști cu funcții administrative și comerciale (orga-     Mai mult, în conformitate cu Planul Strategic 2009-
   nizator protocol, organizator relații, prezentator expoziții)    2013, printre priorităţile pe termen mediu ale Ministerului
   (gr. 2419)                              Culturii şi Patrimoniului Naţional, se regăsește susţinerea
     - artiști creatori (gr. 245)                   industriilor culturale şi creative şi a sectorului cultural inde-
     -tehnicieni în domeniul creației artistice (gr. 347)       pendent, deci susţinerea dezvoltării industiilor creative în
     CAEN:                              cadrul unui sistem de piaţă liberă.
     Secţiunea Activităţi de spectacole, culturale şi recreative:     Tinerii absolvenți pot lua în considerare opțiunea de a
                                     dezvolta o afacere proprie ca galerist, dealer de artă, propri-
                                     etar casă de licitație, prin atragerea unor fonduri care să
                                     le sprijine demersul (ex. în 2010 a apărut primul fond de
                                     investiții în artă din România iar în Italia există practica frec-
                                     ventă ca galeriile start-up să fie finanțate și refinanțate anual
   Valoarea
        arte                            de fonduri de investiții specifice).
    financiar i rezidă în evaluar                     Considerăm esențial conectarea tinerilor cu exemple de
         ăș           ea
    mioă utt u i culturală care îi
 deterAvn                                practică și tutoring /îndrumare din partea unor specialiști
       c
    Avocailiul
    Avocat tal
  contAvocatulea pentru so
                                     activi pe piața de artă din România.
    emporatut
        ană deci       cie
aceste ev
     aluări să    este nece tatea
          fie corect    sar ca                Surse de documentare:
               e și integ
                     rate.                UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile:
                                     Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria
                                     Artei)

   6 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă


           Florin Colceag, președintele IRSCA a vorbit în cursul
           găzduit de Fundația Lowendal, București despre educație
           creativă, tipuri creative, meseriile de management
           cultural-financiar și de artist.
             Universitatea București (facultatea de Istorie, secția  The European League of Institutes of the Arts, www.elia-
           Istoria Artei)                        artschools.org)
             Academia de Arte Luceafărul                 Study on the Entrepreneurial Dimension of the Cultural
             Universitatea Hyperion (facultatea de Artă)        and Creative Industries (http://ec.europa.eu/culture/key-
             Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Alexandra  documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural-
           Zbuchea (Editura Universitară, 2008)             and-creative-industries_en.htm)
             Centrul pentru pregătire profesională în cultură (www.    Culture Creative News (http://www.european-creative-
           cppc.ro)                           industries.eu)
             Centrul de cercetare și consultanță în cultură (www.
           culturadata.ro)                          Entuziasmul celor deja abordați pentru a ne fi parte-
             Dicționar juridic Rubinian (www.rubinian.com)       neri (Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Galeriile Artmark,
             „Masurarea Economiei Creative – Studiu de caz       ArtSociety, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Victoria
           România”, Ana Bobirca, Alina Draghici, Sorin Dumitrescu    Art Center, Galeria Saint Ink, Aiurart), prin punerea la
           (Romanian Economic Journal)                  dispoziție a speakerilor din cadrul organizației și a locațiilor
             Proiect Industrii Creative, agenția Grapefruit (www.   propriu-zise pentru vizitare și găzduire a cursurilor, dar și
Foto: Modernism.ro
           industriicreative.ro)                     interesul manifestat, în cadrul unui sondaj informal, de către
             Site generalist spunesitu.ro               studenți dar și profesori la facultățile de profil, ne asigură de
             ArtFutures in higher education (publicație produsă de   nevoia acută a unei astfel de oferte educaționale non-formale.

                                                 MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012  |7
8 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă

              Proiectul vine ca o continuare a educației formale        (proiecte curatoriale naționale itinerante, participări la
            (instituționalizate) și nu ca o subliniere a unei lipse / tare a   bienale internaționale, dezvoltarea de produse culturale).
            sistemului educațional public actual. Proiectul nu dorește        Tinerilor participanți la curs vor fi încurajați și consiliați
            „să certe” sistemul pentru că nu include anumite informații      punctual în cazul în care decid să integreze cunoștintele
            în curricula sa ci dorește să aducă o perspectivă nouă, proas-    acumulate pe durata cursului în lucrări de seminar sau
            pătă și „la cald” a unor realități profesionale.           dizertație.

              Comunicarea va fi foarte atentă pentru a nu suscita          Proiectul de curs se constituie într-un studiu de
            neclarități privind scopul, obiectivele și conținutul         caz de bună practică, aplicabil și replicabil pentru toate
            acestui proiect: ofertă de training profesional, clarificare     universitățile / facultățile de artă din România. Organizatorii
            a competențelor și abilităților necesare, încurajare a folo-     doresc să continue proiectul, prin căutarea de resurse pentru
            sirii subiectelor cursului pentru a pregăti lucrări de seminar    a „duce” proiectul și în țară.
            sau lucrări de dizertație, faptul că facultățile de artă pun                                               Rezultatele anticipate ale
                                               proiectului de training
                                               Rezultatele proiectului cultural
                                               »»15 tineri instruiți, având cunoștințe teoretice („how to” în artele
                            t
                Instituțiile artei sun
                                               vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană
                                               românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din

                        rin care
             agenții, vehiculele p
                                               practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la lucrători
                                               activi pe piața de artă din România)
                         tribuită,
            arta este produsă, dis r ii mai
                                               »»cel puțin 2 lucrări de seminar sau dizertație având ca subiect unul
                          ii
                     Se ră r
                     pă ă
                                               din punctele cheie ale cursului
                  izat
            coAvociatul A
              merc altul Aă. pădisting                      »»3 tineri consiliați pe durata unui an de zile privind posibilități de
              Avo ca tu de economii ale
               v ocauri
                                               internship și rezidente (artistice / curatoriale)
              A lt
             mAv e tip
              u                                 »»10 specialiști invitați ca formatori in cadrul proiectului
                        r artistice.
             comerțului valorilo
                                               »»o rețea de 15 profesioniști în domeniul culturii în România, ca masă
                                               critică, începând cu proiectul de față
                          ger cultural
                  oana IonițĂ, mana                     Impactul proiectului cultural
                                               Considerăm ca impactul unui curs de acest gen poate fi concentric
                                               („aruncarea unei pietre în apă”): pe lângă beneficarii direcţi, cei 15
                                               tineri (inclusiv cei 3 tineri care vor beneficia pentru un an de zile de
                                               consilierea noastră), vor mai fi informaţi:
                                               »»alți studenți, masteranzi și profesori la facultăți de artă din România
                                               »»alți lucrători activi pe piața de artă națională (potențiali viitori anga-
                                               jatori sau parteneri de afaceri)
                                               »»alte instituții de artă (potențiali viitori angajatori)


            la dispoziție tangențial noțiunile prezentare de curs și în       În mod specific, având în vedere că studenții facultăților
            cadrul acestora se vorbește puțin sau deloc despre manage-      din București provin și din alte orașe din țară, proiectul
            ment cultural, PR cultural, piața de artă, instituții de artă     încurajează dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele de
            etc., faptul că acest tip de modul de educație non-formală      profesioniști în domeniul culturii în România (deschiderea
            poate ajuta la completarea informațiilor academice și la un      unei galerii în alt oraș decât bucurești sau angajarea într-un
            avantaj competitiv pe piața de muncă de profil, prin dimi-      muzeu (arte vizuale, arte comporane, arte comparate).
            nuarea diferențelor sociale și informaționale dintre studiile
            absolvite și activitatea profesională.                  Ca resurse financiare prin care poate fi continuat
                                               proiectul se iau în considerare atragerea de surse de sponso-
              3 tineri selectați din grupul de 15, timp de 1 an de zile,    rizare de la companiile care lucrează pe piata muncii, traineri
            vor beneficia de consilierea organizatorilor privind oferte de    voluntari, locații gratuite, taxă simbolică de participare, inte-
Foto: Ilina Schileru
            internship în instituții de profil (cele cu care au fost în contact  grarea cursului de formare în lista celor oferite de Centrul de
            pe durata cursului sau altele) și implicare în proiectele       Pregătire în Domeniul Culturii, Școla de Valori și Fundația
            internaționale ale organizatorilor, trainerilor și partenerilor    Calea Victoriei.

                                                       MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012  |9
»»tipurile creative și multitudinea posibilităților de activitate
Curs „Creativitatea și resorturile ei”                 »»tipuri de educație creativă și non-formală
Curs dublu:
Introducere Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunica-   »»creativitatea ca act de eliberare a rațiunii, de cercetare și cunoaștere
re, Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de  revoluționară
artiști, curator                            »»modele de creativitate în istoria artei și a culturii
Trainer: Florin Colceag, profesor doctor matematician, președinte al  »»modele de management cultural în istoria civilizației
Fundaţiei IRSCA Education, educaţie pentru copii supradotaţi      »»artistul ca vehicul de eliberare a gândirii și a structurilor sociale
Locaţie: Fundaţia Lowendal                       »»artă inspirată și artă reprodusă
                                    »»sinergia simțurilor în arte (mesaje audio transmise vizual, mesaje
                                    tactile transmise muzical etc.)
10 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă
                                                »»relații profesionale: artist / curator / galerist / art dealer / reprezentant
           Curs „Meseria de artist”                         casă de licitație / colecționar
           Trainer: Francisc Chiuariu, artist vizual                 »»materiale și tehnici individuale de creație
           Locaţie: Atelier propriu                         »»circulația operelor de artă modernă și contemporană
           »»tipuri de activități ale artistului: creație, cercetare, documentare,  »»circulația artistului și influențele diferitelor spații culturale parcurse
           aplicații personale rezidențe și premii
                                                »»susținerea financiară a activității creative și a atelierului
           »»relația artistului cu instrumentele pieței de artă           »»importanța sustenabilității muncii creative și a proiectelor artistice
Foto: modernism.ro
                                                         MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012    | 11
Curs „Crearea unui eveniment
vizual într-o piață de artă difuză”
Trainer: Mihai Zgondoiu, artist vizual, coordonator Atelier 030202
Locaţie: Atelier 030202
»»organizarea unui spațiu cultural non-profit
»»programare culturală și proiecte curatoriale expoziționale
»»modelul de funcționare Atelier 030202
»»finanțarea publică nerambursabilă și privată
»»rezidențe artistice și importanța lor
12 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă
                                              »»volum de lucrări, segmentarea pieței
           Curs „Arta contemporană                        »»cerere / creștere, ring bursier
           sau noua materie primă                         »»instrumente specifice: index, fonduri de investiții
                                              »»rezultate și randamente anuale ale pieței de artă românească
           a căutatorilor de aur”                         »»dimensiunile financiare ale pieței de artă contemporană
           Trainer: Suzana Vasilescu, Consignment, Postmodernism & Contem-
           porary Art, Relationship Manager, Armark
                                              »»topul românesc al vânzărilor, 2009 – 2012
           Locaţie: Casa de licitaţii Artmark
                                              »»piața de artă contemporană românească
           »»activitatea unei case de licitații                  »»piața de fotografie contemporană românească
           »»tipurile de relații contractuale cu artiștii și reprezentanții lor  »»cele mai bine vândute opere de artă vreodată
                                              »»cele mai bine vândute opere de artă în 2012 la nivel mondial
Foto: modernism.ro
                                                      MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012  | 13
Curs „Activitatea artistică a unei                    galerii comerciale deschise în România după Revoluție)
                                     »»rețelele și dezvoltarea lor în cadrul unei piețe de artă emergente
galerii comerciale românești”                       »»importanța proiectelor artistice naționale dar mai ales internaționale
Trainer: Diana Dochia, manager Galeria Anaid Art Gallery,         »»artiștii români contemporani, generația post-2000
critic de artă, curator                          »»metode de lucru cu artiștii (administrative, umane)
Locaţie: Anaid Art Gallery                        »»programele educaționale ale unei galerii de artă ca modalitate de
»»istoria recentă, începând cu anii 90, a scenei și pieței de artă    creștere a interesului colecționarilor pentru arta contemporană
românești                                 »»critica de artă și rolul ei
»»rolul muzeului în formare și educarea unui public de artă        »»publicul și receptarea media a evenimentelor artistice contemporane
»»activitatea artistică a unei galerii comerciale (una din primele trei  (în România și străinătate)
14 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC   martie-iulie 2012
management în artă
           Curs „Arta și instituțiile ei”                         trebuie găsită o politică corectă de arondare
                                                  »»campanii de recrutare de noi membri in UAP și Atelier 35 (dedicat
           Trainer: Petru Lucaci – președintele Uniunii Artiștilor Plastici din      artiștilor sub 35 d eani)
           România și manager al galeriei Victoria Art Center
           Locaţie: Victoria Art Center                          »»Combinatul Fondului Artiștilor Plastici, un posibil mall cultural, situat în
                                                  nordul Bucureștiului, aproape de Pavilionul Romexpo
           »»Uniunea Artiștilor Plastici, o organizație profesională la nivel național,  »»spațiile de galerii ale UAP și proiectele curatoriale pe care acestea le
           aflat într-un proces de reformare
                                                  pot găzdui
           »»TAP – timbrul artelor plastice, colectarea și folosirea taxei artelor    »»proiectele de cercetare artistică și academică și structura lor
           plastice pentru desfășurarea proiectelor UAP
                                                  expozițională
           »»atelierele de creație ale UAP ca spații culturale creative pentru care    »»un model de spațiu expozițional: Victoria Art Center
Foto: modernism.ro
                                                           MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012  | 15
»»modalități de alegere a unor lucrări pentru un proiect expozițional
Curs „Meseria de curator”                        (cercetare, selecție, concept, spațiu, tranzacție comericală și non-comer-
Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant  cială);
de artiști, curator                           »»pregătirea documentației (certificat de autenticitate, certificat de
Invitat: Ion Dumbravă, manager Galeria Saint Ink            expertiză, fișă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare,
Locaţie: Galeria Saint Ink                       contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de
                                    custodie și predare-primire)
16 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă
                                               »»cum se cointeresează sponsorii
           Curs „Finanțarea în artă”                        »»tipuri de relații profesionale cu colecționarii ca resursă sustenabilă de
           Trainer: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare     finanțare a proiectelor culturale
           Locaţie: Muzeul Naţional al Ţăranului Român               »»multinaționalele și CSR-ul (responsabilitate socială corporativă) ca
           »»cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentru România și pentru  resurse de acoperire de linii de buget
           străinătate                               »»timeline-ul unui proiect cultural; concept, selectare artiști și lucrări,
           »»cum se aplică la bienale, târguri, muzee, spații expoziționale din   scop, obiective, public țintă, activități, comunicare și campanii media, eve-
           străinătate                               nimente de deschidere și networking, follow-up, monitorizare, evaluare,
           »»cum se fac bugetele                          raportare, sustenabilitate
           »»cum se fac cererile de finanțare                    »»beneficii și rezultate pe termen lung
Foto: modernism.ro
                                                        MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012   | 17
»»parteneriate financiare
Curs „Comunicarea proiectelor                   »»timeline și activităţi
culturale”                            »»activităţi de PR
Trainer: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare  »»cunoștinţe și activităţi de marketing
Locaţie: Muzeul George Enescu                   »»indicatori, monitorizare, evaluare, raportare
»»strategie de comunicare                     »»follow-up și post proiect
»»bartere și parteneriate                     »»beneficii și rezultate pe termen lung
»»parteneriate media și de conţinut
18 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă
                                                   »»creșterea și cultivarea publicului artelor contemporane
           Curs „Management cultural                            »»vânzările și produsele secundare ale comerțului cu artă
           privat”                                     »»valoarea culturală a gadget-urilor artistice
           Curs dublu                                   »»definirea unei piețe a gadget-urilor artistice: magneți, postcards, DVD-
           Evaluare: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare        uri etc.
           Invitat: Ion Alex Radu, manager Aiurart                     »»valoarea de divertisment a artei contemporane
           Locaţie: Centrul Cultural Aiurart                        »»spațiul Galeriei ca și sapțiu de lounge și concept store•	
           »»deschiderea unui nou spațiu cultural artistic independent, privat       »»metode de sustenabilitate: vânzare de obiecte de artă și design,
                                                   produse secundare, servicii de divertisment și servicii educaționale (trai-
           »»sinergia domeniilor și genurilor artistice, artele vizuale și noile medii:  ning-uri etc.)
           pictură, sculptură, arhitectură, design, ilustrație, advertising, artă video,
           instalație
Foto: modernism.ro
                                                            MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012   | 19
Curs „Autentificarea, evaluarea și                       a activităților sale
                                        »»necesitatea reevaluării operelor de artă aflate în muzee
expertiza obiectului de artă”                          »»importanța evaluării cu noile instrumente și cote ale pieței de artă a
Trainer: Pavel Șușară, președintele Asociaţiei Experţilor & Evaluato-      patrimoniului muzeal din România
rilor de Artă din România, scriitor, critic și instoric de artă         »»colecționari și colecții din România
Locaţie: Galeria Luchian 12                           »»relația unei picturi / desen cu rama și passpartout-ul și exemplificări
»»autentificarea operei de artă și tipurile de falsificare           »»relația obiectului sculptural cu spațiul de expunere și exemplificări
»»falsurile de artă privite ca istorie a receptării unui artist și a operelor  »»legislația privind obiectele de artă și și exemplificări de decizii
sale în epocă și exemplificări                         judecătorești
»»expertiza și evaluarea ca instrumente de valorizare a operei de artă     »»tehnici de restaurare și conservare a obiectelor de artă
»»relația obiectelor de artă cu muzeele și casele de licitații         »»recuperare morală și prejudiciile fizice și morale ale obiectelor de artă
»»valoarea comercială și valoarea simbolică a operelor de artă         din perioada modernă din România
»»descrierea Asociației Experților și Evaluatorilor de artă din România și   »»necesitatea alcătuirii unui muzeu de artă modernă românească ca o
                                        etapă firească a înțelegerii și conservării identității naționale
20 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC   martie-iulie 2012
management în artă
                                                        »»arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.;
                  Curs „Arta și produsele ei”                        »»cum se expune (muzee, galerii comerciale și non-comerciale, spații
                  Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare           alternative, spații deturnate);
                  Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de      »»industrii culturale și creative
                  artiști, curator
                                                        »»structura piaței și scenei de artă românească
                  Locaţie: Cărturești Institutul Francez
                                                        »»cotele artiștilor români moderni și contemporani
                  »»definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă, coduri CAEN și
                  COR,
                  »»tipuri de contracte;
Foto: modernism.ro Ilina schileru
   modernism.ro,
                                                                MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC   martie-iulie 2012  | 21
Evaluarea                            Obiective specifice și atingerea acestora
 proiectului
 Scopul proiectului cultural a fost realiza-       training profesional                  consiliere punctuală
 rea unei corelaţii reale, directe şi relevante                                  Oferirea de consiliere punctuală a tinerilor
                             Oferirea de training profesional și consiliere
 între oferta educaţională a universităţilor                                   care decid să integreze cunoștintele cursului
                             post-proiect unui grup de 15 tineri aflați în
 / facultăților de artă şi piaţa muncii din                                    de față în lucrări de seminar sau dizertație
                             ultimul an sau în anii de master la o instituție
 România iar obiectivul general de a consolida                                  pe ce durata unui an de zile de la incheierea
 cunoştinţele, competențele şi abilităţile        de învățământ de artă (formal)
                                                         cursului. Pe lângă resursele oferite după
 dobândite de tineri absolvenţi/masteranzi        Dintr-un număr de 35 de aplicații au fost        fiecare curs, oricare dintre participanți a
 în sistemul de învăţământ superior de artă        selectați și acceptați un număr de 17          primit, la cerere, informații și detalii despre
 printr-o ofertă de cursuri non-formale apli-       tineri, dintre care 16 au re-confirmat ferm
 cate, care să le sporească şansele de să se                                   cărți, evenimente, spații și consiliere (per
                             participarea. O medie de prezență a fost un
 angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte                                  proiect expozițional).Doi dintre participanți
                             număr de 12 participanți per curs.
 o afacere proprie.                                                au folosit în dizertațiile lor din acest an
                                                         informații primite în cadrul trainingului.
 model aplicabil                     promovare                       dezvoltare
                             A fost făcută o promovare intensă atât prin      Dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele de
 Crearea unui modul educaţional de bună         afișaj în universitățile de profil: UNARTE       profesioniști în domeniul culturii în România.
 practică, aplicabil și replicabil pentru toate     Universitatea Națională de Artă (facultățile:     În cadrul cursului participanții au fost provocați
 universitățile / facultățile de artă din România.    Artă Plastică, Arte Decorative și Design,       să scrie proiecte curatoriale (individual sau
 Partea interesantă a acestui modul l-a         Istoria și Teoria Artei), Universitatea București   colectiv). Au fost create patru proiecte, 2
 reprezentat faptul că nu a existat o curriculă     (facultatea de Istorie, secția Istoria Artei),     colective (7 și respectiv 3 participanți) și
 prestabilită a lecțiilor, fiecare trainer și      Universitatea Hyperion (facultatea de Artă), cât
                                                         2 individuale. Patru dintre locațiile unde
 speaker fiind invitat să își aleagă subiectul      și pe mediul online (campanie cu un reach de
                             80.000 vizitatori unici lunari pe modernism.ro,    s-au desfășurat cursurile au propus tuturor
 de lucru (într-un cadru prestabilit de curs,                                  participanților să propună proiecte pentru
                             estimăm un 10.000 de vizualizări unice pentru
 desigur). A fost creată o curriculă ulterioară     segmentul de vârstă 18-24 ani (sursa Google      spațiile respective: Muzeul George Enescu,
 fiecărei lecții și a fost integrată în ghid.      Analytics)                       Aiurart, Atelier 030202, Galeria Saint Ink.
                  Ca indicatori și metode de evaluare am folosit:

»»fișe de evaluare: evaluarea cursului de catre tineri, testimoniale         cu managerul de proiect și două intervenții telefonice cu participanți la
tineri, evaluarea tinerilor de către traineri și speakeri (lucrătorii activi în   Radio România Internațional, 2 anunțuri despre proiect prin newlettere
instituții de profil),                                și grupuri de discuție dedicate, cu un reach de 10.000 de membri per
                                           trimitere, un parteneriate media strategic – www.modernism.ro, cu
»»numărul și calitatea aplicațiilor pentru curs: 35 de aplicații la curs       80.000 de unici lunari, parteneriate cu 12 locații strategice din București
dintre care 32 foarte specifice, un număr de 17 acceptați dintre care 16       pe zona de artă, cultură și industrii creative)
au participat regulat la curs. Doi dintre participanți au cerut permisiunea
să își aducă și un coleg la anumite cursuri, desigur că au fost acceptați.      »»procentul participării la cursul integral: o treime dintre participanți au
                                           participat la 98 la sută dintre cursuri, o medie de două treimi au avut o
»»date de monitorizare: a vizibilității proiectului (30 de preluări online      participare de 70%.
ale apelului la proiecte și ale informării finale despre proiect, un interviu


22 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC    martie-iulie 2012
management în artă           Continuitate şi sustenabilitateT
      oți participanții la training vor beneficia de    proiectul încurajează dezvoltarea „pe orizontală” a unei
      consilierea organizatorilor privind oferte de     rețele de profesioniști în domeniul culturii în România
      internship în instituții de profil (cele cu care au  (deschiderea unei galerii în alt oraș decât bucurești sau
      fost în contact pe durata cursului sau altele) și   angajarea într-un muzeu (arte vizuale, arte comporane,
implicare în proiectele internaționale ale organizatorilor,    arte comparate).
trainerilor și partenerilor (proiecte curatoriale naționale      Ca resurse financiare prin care poate fi continuat
itinerante, participări la bienale internaționale, dezvolta-   proiectul deja s-a luat în considerare o repetare anuală a
rea de produse culturale).                    cursului, în București și integrarea cursului de formare în
  Proiectul de curs se constituie într-un studiu de       lista celor oferite de Centrul de Pregătire Profesională în
caz de bună practică, aplicabil și replicabil pentru       Cultură (deja în discuții).
toate universitățile / facultățile de artă din România.        Se vor mai lua în considerare atragerea de surse de
Organizatorii doresc să continue proiectul, prin căutarea     sponsorizare de la companiile care lucrează pe piata
de resurse pentru a „duce” proiectul și în țară.         muncii, integrarea de bucăți din training în seminariile
  În mod specific, având în vedere că studenții         formale din universitățile de profil și integrarea cursului
facultăților din București provin și din alte orașe din țară,   de formare în listele celor oferite de terți (Școala de Valori).
          Rezultatele proiectului
  16 tineri instruiți, având cunoștințe teoretice („how to” în artele vizuale
 contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și
practice (date de contact valoaroase și informaţii din practica specialiştilor din
piaţa de artă românească) de la 12 lucrători activi pe piața de artă din România.

  l 2 lucrări de dizertație care integreză unul din         Produsele proiectului cultural sunt reprezentate de
subiectele cursului                        „pachet de curs” incluzând informații specifice, mate-
  l toți tinerii vor fi consiliați pe durata unui an de zile  riale și surse de documentare, materiale de prezen-
privind posibilități de internship și rezidente (artistice /   tare și promovare – studii de caz, albume și cataloage,
curatoriale)                           vizite ghidate în locațiile-gazdă, jurnal online al proiec-
  l 12 specialiști invitați ca formatori in cadrul proiec-   tului (informații, fotografii, testimoniale) integrat site-
tului                               ului partener modernism.ro și modul educaţional de bună
  l o rețea de 16 viitori profesioniști în domeniul       practică, constând într-un material digital – acesta de față.
culturii în România, ca masă critică, începând cu proiectul
de față                                        MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012  | 23
Cu lt u r
                            al man
                           MaDE   agem en
                             IN ROM    t
                                 ANIA
24 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012

More Related Content

Similar to Brosura curs Training de management cultural in artele vizuale contemporane

Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in RomaniaStudiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in RomaniaOana Nasui
 
Prezentare ReBranders AIESEC
Prezentare ReBranders AIESECPrezentare ReBranders AIESEC
Prezentare ReBranders AIESECDiana Chiscaneanu
 
Arte vizuale programa_titularizare_2010_p
Arte vizuale programa_titularizare_2010_pArte vizuale programa_titularizare_2010_p
Arte vizuale programa_titularizare_2010_pMaura Moisil
 
Prezentare Facultatea de Arhitectura USH
Prezentare Facultatea de Arhitectura USHPrezentare Facultatea de Arhitectura USH
Prezentare Facultatea de Arhitectura USHArhitecturaUSH
 
Le Grand Tour en Europe - Paris - Elena Dobrinoiu
Le Grand Tour en Europe - Paris - Elena DobrinoiuLe Grand Tour en Europe - Paris - Elena Dobrinoiu
Le Grand Tour en Europe - Paris - Elena DobrinoiuELENA ADRIANA DOBRINOIU
 
Caiet de sarcini Forum Expozitional
Caiet de sarcini Forum ExpozitionalCaiet de sarcini Forum Expozitional
Caiet de sarcini Forum ExpozitionalVIVA_EAST
 
Diseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt Austria
Diseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt AustriaDiseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt Austria
Diseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt AustriaArtemiza Milea
 
Diseminare curs comenius vichy 2013
Diseminare curs comenius vichy 2013Diseminare curs comenius vichy 2013
Diseminare curs comenius vichy 2013Carabus Georgeta
 
Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...
Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...
Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...Irimia Crisalinda
 
Programa scolara educatie plastica
Programa scolara educatie plasticaPrograma scolara educatie plastica
Programa scolara educatie plasticaClaudiu Buza
 
Bursele Comenius
Bursele Comenius Bursele Comenius
Bursele Comenius Maria ŢUCA
 
Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...
Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...
Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...Emanuel Pope
 
Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!
Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!
Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!Cimpeanemese
 
Concept - Salon Scientia 2017
Concept - Salon Scientia 2017Concept - Salon Scientia 2017
Concept - Salon Scientia 2017DIB ULIM
 
Curriculum Teatru Forum
Curriculum Teatru ForumCurriculum Teatru Forum
Curriculum Teatru ForumART Fusion
 
Lucia Argint, Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...
Lucia Argint,     Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...Lucia Argint,     Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...
Lucia Argint, Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...DanielaMuncaAftenev
 
Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012Bianca Marcoci
 
Weekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturale
Weekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturaleWeekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturale
Weekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturaleSilvia Floares
 

Similar to Brosura curs Training de management cultural in artele vizuale contemporane (20)

Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in RomaniaStudiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
 
Prezentare ReBranders AIESEC
Prezentare ReBranders AIESECPrezentare ReBranders AIESEC
Prezentare ReBranders AIESEC
 
Arte vizuale programa_titularizare_2010_p
Arte vizuale programa_titularizare_2010_pArte vizuale programa_titularizare_2010_p
Arte vizuale programa_titularizare_2010_p
 
Prezentare Facultatea de Arhitectura USH
Prezentare Facultatea de Arhitectura USHPrezentare Facultatea de Arhitectura USH
Prezentare Facultatea de Arhitectura USH
 
Le Grand Tour en Europe - Paris - Elena Dobrinoiu
Le Grand Tour en Europe - Paris - Elena DobrinoiuLe Grand Tour en Europe - Paris - Elena Dobrinoiu
Le Grand Tour en Europe - Paris - Elena Dobrinoiu
 
Caiet de sarcini Forum Expozitional
Caiet de sarcini Forum ExpozitionalCaiet de sarcini Forum Expozitional
Caiet de sarcini Forum Expozitional
 
Diseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt Austria
Diseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt AustriaDiseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt Austria
Diseminare Curs Comenius MMP Wiener Neustadt Austria
 
Diseminare curs comenius vichy 2013
Diseminare curs comenius vichy 2013Diseminare curs comenius vichy 2013
Diseminare curs comenius vichy 2013
 
Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...
Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...
Motivating students for science and technology studies and upper secondary co...
 
Programa scolara educatie plastica
Programa scolara educatie plasticaPrograma scolara educatie plastica
Programa scolara educatie plastica
 
Bursele Comenius
Bursele Comenius Bursele Comenius
Bursele Comenius
 
Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...
Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...
Bienala tinerilor artiști, ediția a vi a, 2014 - 2015 - anunț simpozion teore...
 
Theatre unites europe
Theatre unites europeTheatre unites europe
Theatre unites europe
 
Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!
Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!
Regulament activitate-principala-Ia-atitudine!
 
Concept - Salon Scientia 2017
Concept - Salon Scientia 2017Concept - Salon Scientia 2017
Concept - Salon Scientia 2017
 
Curriculum Teatru Forum
Curriculum Teatru ForumCurriculum Teatru Forum
Curriculum Teatru Forum
 
Lucia Argint, Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...
Lucia Argint,     Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...Lucia Argint,     Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...
Lucia Argint, Oportunitățile gândirii „în interiorul și în afara cuti...
 
Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012
 
Weekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturale
Weekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturaleWeekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturale
Weekend Sessions 2024 - muzee, grădini, spații culturale
 
RAM
RAMRAM
RAM
 

More from Oana Nasui

Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...
Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...
Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...Oana Nasui
 
The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...
The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...
The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...Oana Nasui
 
Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...
Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...
Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...Oana Nasui
 
Scara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de bloc
Scara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de blocScara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de bloc
Scara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de blocOana Nasui
 
Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...
Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...
Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...Oana Nasui
 
Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...
Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...
Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...Oana Nasui
 
Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...
Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...
Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...Oana Nasui
 

More from Oana Nasui (7)

Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...
Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...
Ghid de bune practici in domeniul elaborarii propunerilor alternative la poli...
 
The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...
The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...
The soft power of the artmarket - a new East European fresh look at the art s...
 
Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...
Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...
Raport 2009 Fundatia Ratiu Romania Bucuresti, program Implicare Sociala prin ...
 
Scara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de bloc
Scara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de blocScara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de bloc
Scara de bloc - cum sa remodelezi cultural o scara de bloc
 
Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...
Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...
Raport 2010 Fundatia Ratiu Romania din Bucuresti, program Implicare Sociala p...
 
Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...
Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...
Perspective ale spatiului sacru, lucrare master Universitatea de Arhitectura ...
 
Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...
Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...
Mentalitati in Romania anilor ‘80. Lucrare de diploma Oana Ionita, 2002, Stud...
 

Brosura curs Training de management cultural in artele vizuale contemporane

 • 1. Training de management cultural și artistic în artele vizuale contemporane pentru studenţi, masteranzi și absolvenți la facultăţile de Artă / Istoria Artei din București
 • 2. Proiectul este finanţat de Parteneri strategici: Parteneri de conținut: Uniunea Artiștilor Plastici, Galeriile Artmark, Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12, IRSCA Education, Atelier Francisc Chiuariu Parteneri: Liga Studenților Români în Străinătate (LSRS), Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP) Locații partenere: Fundația Lowendal, Ceainăria Cărturești (Institutul Francez), Galeria Saint Ink, Aiurart 2 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 3. management în artă Man age în a m e n t rte cu le v lt u r a izu ale l A rt i s t cu rator Galerist MAnager cultural Management cultural în artele vizuale - empowement pentru studenți, masteranzi, absolvenți ai facultăților de artă din București MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |3
 • 4. P roiectul de curs „Management cultural în artele tranzacție comericală și non-comercială); vizuale” este dedicat studenților și masteranzilor • pregătirea documentației (certificat de autentici- la facultăți de artă și istoria artei din București, în tate, certificat de expertiză, fișă tehnică, certificat de resta- vederea „împuternicirii” (empowerment) acestora urare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare- pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie specifică din România. și predare-primire); • cum se expune (muzee, galerii comerciale și non- Proiectul se diseminează către universități / facultăți de comerciale, spații alternative, spații deturnate), cum se face artă din București: comunicarea (parteneriate, partneriate media, diseminare, UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile: rețele sociale); Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria • cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentru Artei) România și pentru străinătate, cum se aplică la bienale, Universitatea București (facultatea de Istorie, secția târguri, muzee, spații expoziționale din străinătate; Istoria Artei) • ce sunt rezidențele artistice și curatoriale și cum se Universitatea Hyperion (facultatea de Artă) aplică; • cine cumpără și cine vinde (curator, galerist, dealer Proiectul de curs centralizează cele mai importante de artă, casă de licitație, colecționari, investitori, bănci, informații despre instrumentele și modalitățile de a lucra fonduri de investiții); pe piața de artă vizuală din România. Proiectul se adre- • ce este cota artistului și cum crește aceasta – reguli sează tinerilor care doresc să își aleagă dintre meseriile de: ale pieței de artă artist, curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist, manager / operator cultural. Fiecare curs teoretic este dublat de un curs practic care va însemna o nouă locație și un nou speaker – specialist pe o Cursul aduce o clarificare a competențelor și abilităților zonă artistică de interes (muzee, galerii private comerciale și necesare pentru fiecare tip de muncă în parte, printr-o trans- non-comerciale, case de licitații, bănci, fonduri de investiții, parentizare a acestui segment. Proiectul oferă insight-uri case de asigurări, asociația experților și evaluatorilor de artă, necesare oricărui tip de job enunțat mai sus (de ex. un artist Uniunea Artiștilor Plastici etc.). trebuie să știe ce face un operator cultural iar un dealer de artă trebuie să știe ce face un curator etc.). Proiectul de curs „Management cultural în artele vizuale contemporane” Cursul este împărțit, săptămânal, în două module, unul teoretic și unul practic. În total vor fi 14 module. Proiectul nostru îşi propune să ofere un curs formare Modulul teoretic va conține informații despre: profesională unui grup de 15 studenţi aflați în ultimul an sau • definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă, în anii de master, înscrişi la instituții formale de învățământ coduri CAEN și COR, tipuri de contracte; de artă din Bucureşti. Formarea are atât o componentă teore- • arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument tică, cât şi una practică, integrand informații relevante despre social etc.; instrumentele și modalitățile curente de lucru pe piața de • modalități de alegere a unor lucrări pentru un artă vizuală din România. Proiectul se adresează tinerilor proiect expozițional (cercetare, selecție, concept, spațiu, care optează la finalul studiilor pentru ocupaţii de: artist, Obiectivele proiectului training profesional consiliere Obiectivul general al proiectului Oferirea de training profesional și consi- punctuală liere post-proiect unui grup de 15 tineri Oferirea de consiliere punctuală a tinerilor este de a consolida cunoştinţele, studenți sau masteranzi la o instituție de competențele şi abilităţile dobândite care decid să integreze cunoștintele învățământ de artă (formal). cursului de față în lucrări de seminar sau de tineri studenți/masteranzi în siste- mul de învăţământ superior de artă dizertație pe ce durata unui an de zile de printr-o ofertă de cursuri non-formale la incheierea cursului. aplicate, care să le sporească şansele de să se angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte o afacere proprie. 4 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 5. management în artă curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist şi manager / operator cultural. Cursul aduce o clarificare a competențelor și abilităților Cursu compete l aduce o clarifi necesare pentru fiecare tip de ocupaţie în parte, printr-o transparentizare a acestui segment, prezentând elemente nțel și care desprinse din practica curentă din România şi din Europa. pentru fi cortuabilităților n a Avo ca ul Ap Avocat tl Apărării e atu Avocare pApărăre parte, AvocatuilApărup iicesare deărărăr Cursul este structurat în două module, unul teoretic și unul practic şi va avea în total 14 lecții, câte 7 per fiecare printr-o oc aţie modul, cumulând în total un număr de 14 ore în modulul transpar în acestui s entizare teoretic şi 14 ore în modulul practic. Fiecare lecție practicaă egment. a beneficiază de o locație diferită, fiind corelată cu o instituţie/ organizaţie de referinţă pentru studiul de caz prezentat în lecția respectivă. Printre locaţiile avute în vedere se numără: muzee, galerii private comerciale și non-comerciale, case de licitații, bănci, fonduri de investiții, case de asigu- expoziționale, dealer de artă, expert-evaluator etc.). Credem rări, asociația experților și evaluatorilor de artă, uniunea că un modul de educație non-formală poate ajuta la comple- artiștilor plastici etc. tarea informațiilor academice și la un avantaj competitiv pe piața de muncă de profil, prin diminuarea diferențelor sociale Proiectul îşi propune în plus faţă de realizarea cursului și informaționale dintre școală (studiile absolvite) și muncă de formare, consilierea timp de 1 an a 3 tineri din grupul de (activitatea profesională). 15, îndrumarea lor pentru integrarea lor în stagii de prac- tică și implicarea lor în proiecte internaționale. Adiţional, se Studiind programa celor trei universități / facultăți care oferă consiliere punctuală tinerilor care decid să integreze sunt vizate de proiect, am constatat că oferta de cursuri cunoştinţele cursului în lucrări de seminar sau dizertație, curenta este foarte slab reprezentata teoretic in domeniul iar în finalul proiectului este realizat un material educa- practicii de lucru pe piața de artă vizuală din România. ţional de bună practică, aplicabil și replicabil pentru toate Am gasit urmatoarele exemple relevante: UNARTE are universitățile / facultățile de artă din România. la facultatea de Pedagogia artei, ultimul an, un semestru de curs de „Noţiuni de ambientare convenţională şi neconven- Context ţională în spaţii sociale şi culturale” și un curs opțional de „Marketing” iar Universitatea București, facultatea de Istorie Cursurile facultăților de artă conțin tangențial noțiunile are „Masterul de Management al Bunurilor Culturale”, de mai sus și în cadrul acestora se vorbește puțin sau deloc care face referire la valorificarea patrimoniului prin turism despre management cultural, PR cultural, piața de artă, cultural. instituții de artă. De asemenea, curricula universitară nu deține o puternică componentă practică, prin prezența Necesitatea implementării proiectului este legată de constantă a unor lucrători activi în instituțiile de profil acoperirea nevoilor societăţii civile în ceea ce priveşte piaţa (manager de instituție de artă sau de companie avand ca muncii în prezent, în mod specific îmbunătăţirea parcursului obiect de activitate bunuri artistice, manager de proiecte profesional al tânărului viitor absolvent/masterand prin model de bună promovare dezvoltarea practică Promovarea spre un număr de cel puțin pe orizontală Crearea unui modul educaţional de bună 2.000 de studenți și masteranzi a proiec- Dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele practică, aplicabil și replicabil pentru toate tului de curs și a aplicației la acesta. de profesioniști în domeniul culturii în universitățile / facultățile de artă din România (formarea unui forum / grup de România, constând într-un material digital discuții cu toți participanții la acest prim care este făcut public și este disponibil curs, urmând a fi promovat și deschis pentru toți celor interesați prin canale studenților interesați de știri în domeniu). oficiale și de mass-media. MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |5
 • 6. corelarea ofertei educaţionale, a aptitudinilor, competențelor -activităţi de creaţie şi interpretare artistică (creaţie, şi abilitaţilor (în curs de a fi) dobândite în cadrul învăţă- execuţie grafică, organizator spectacole) mântul superior cu cerinţele pieţei muncii. -activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte acti- vităţi culturale Valoarea artei rezidă în evaluarea financiară și cultu- Pot fi folosite și denumiri generice, cum ar fi „manager rală care îi determină utilitatea pentru societatea contem- de proiect” (COR, 2419 19), care poate fi folosit pentru o plajă porană deci este necesar ca aceste evaluări să fie corecte și largă din profesiile enunțate mai sus. integrate. „Tranzacțiile” de artă pot fi grupate în două cate- gorii: cumpărarea bunurilor culturale (dimensiunea comer- Antreprenoriatul este o altă opțiune a viitorilor absolvenți cială, creștere a cotei artistului și a influenței artei românești de artă. Se vorbește destul de frecvent în ultimii 5 ani în pe piața de artă internațională) și prezentarea/cunoașterea România despre industrii creative în contextul recunoașterii, diferitelor componente ale unui bun cultural (dimensiunea pe plan global, a importantei crescânde pe care au dobândit- non-comercială: socială, educativ-intelectuală, distractivă, o acestea, în calitatea lor de componente ale economiilor emotivă etc.). Uniunea Europeană a înţeles şi fructifică foarte moderne postindustriale. bine zona artelor, ca parte a mecanismului de funcţionare socială, economică şi culturală (Study on the Entrepreneurial Într-un studiu din 2009, „Măsurarea Economiei Creative dimension of cultural and creative industries, January 2011, – Studiu de caz România”, autorii sintetizează o serie de European Commission). caracteristici ale industriilor creative: Am folosit denumirea generică de „bun cultural” pentru -reprezintă un set de activităţi intensive în cunoştinţe, a reuși să denominăm orice operă artistică destinată publi- parte a economiei bazate pe cunoaştere; cului. -includ activităţi de concepere, producţie şi distribuţie a bunurilor şi serviciilor intensive în creativitate artistică sau Astfel trebuie să existe resurse umane adecvate ca pregă- ştiinţifică, respectiv în active intangibile culturale sau infor- tire, cunoștințe și abilități, precum și adecvate numeric. maţionale / codificabile (ca proprietate intelectuală); Ca tipuri de meserii din COR (Clasificarea Ocupațiilor din -au capacitatea de a genera venituri din comercializarea România) și CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia produselor şi a serviciilor creative, precum şi din exploatarea Națională din România) care se potrivesc viitorilor absolvenți drepturilor de proprietate intelectuală; de facultate de artă am regăsit: - au potenţialul de a genera creştere economică sustena- COR: bilă, promovând incluziunea socială, diversitatea culturală -conducători în activitate de vânzare și marketing (gr. şi dezvoltarea umană. 1233) -specialiști cu funcții administrative și comerciale (orga- Mai mult, în conformitate cu Planul Strategic 2009- nizator protocol, organizator relații, prezentator expoziții) 2013, printre priorităţile pe termen mediu ale Ministerului (gr. 2419) Culturii şi Patrimoniului Naţional, se regăsește susţinerea - artiști creatori (gr. 245) industriilor culturale şi creative şi a sectorului cultural inde- -tehnicieni în domeniul creației artistice (gr. 347) pendent, deci susţinerea dezvoltării industiilor creative în CAEN: cadrul unui sistem de piaţă liberă. Secţiunea Activităţi de spectacole, culturale şi recreative: Tinerii absolvenți pot lua în considerare opțiunea de a dezvolta o afacere proprie ca galerist, dealer de artă, propri- etar casă de licitație, prin atragerea unor fonduri care să le sprijine demersul (ex. în 2010 a apărut primul fond de investiții în artă din România iar în Italia există practica frec- ventă ca galeriile start-up să fie finanțate și refinanțate anual Valoarea arte de fonduri de investiții specifice). financiar i rezidă în evaluar Considerăm esențial conectarea tinerilor cu exemple de ăș ea mioă utt u i culturală care îi deterAvn practică și tutoring /îndrumare din partea unor specialiști c Avocailiul Avocat tal contAvocatulea pentru so activi pe piața de artă din România. emporatut ană deci cie aceste ev aluări să este nece tatea fie corect sar ca Surse de documentare: e și integ rate. UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile: Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria Artei) 6 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 7. management în artă Florin Colceag, președintele IRSCA a vorbit în cursul găzduit de Fundația Lowendal, București despre educație creativă, tipuri creative, meseriile de management cultural-financiar și de artist. Universitatea București (facultatea de Istorie, secția The European League of Institutes of the Arts, www.elia- Istoria Artei) artschools.org) Academia de Arte Luceafărul Study on the Entrepreneurial Dimension of the Cultural Universitatea Hyperion (facultatea de Artă) and Creative Industries (http://ec.europa.eu/culture/key- Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Alexandra documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural- Zbuchea (Editura Universitară, 2008) and-creative-industries_en.htm) Centrul pentru pregătire profesională în cultură (www. Culture Creative News (http://www.european-creative- cppc.ro) industries.eu) Centrul de cercetare și consultanță în cultură (www. culturadata.ro) Entuziasmul celor deja abordați pentru a ne fi parte- Dicționar juridic Rubinian (www.rubinian.com) neri (Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Galeriile Artmark, „Masurarea Economiei Creative – Studiu de caz ArtSociety, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Victoria România”, Ana Bobirca, Alina Draghici, Sorin Dumitrescu Art Center, Galeria Saint Ink, Aiurart), prin punerea la (Romanian Economic Journal) dispoziție a speakerilor din cadrul organizației și a locațiilor Proiect Industrii Creative, agenția Grapefruit (www. propriu-zise pentru vizitare și găzduire a cursurilor, dar și Foto: Modernism.ro industriicreative.ro) interesul manifestat, în cadrul unui sondaj informal, de către Site generalist spunesitu.ro studenți dar și profesori la facultățile de profil, ne asigură de ArtFutures in higher education (publicație produsă de nevoia acută a unei astfel de oferte educaționale non-formale. MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |7
 • 8. 8 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 9. management în artă Proiectul vine ca o continuare a educației formale (proiecte curatoriale naționale itinerante, participări la (instituționalizate) și nu ca o subliniere a unei lipse / tare a bienale internaționale, dezvoltarea de produse culturale). sistemului educațional public actual. Proiectul nu dorește Tinerilor participanți la curs vor fi încurajați și consiliați „să certe” sistemul pentru că nu include anumite informații punctual în cazul în care decid să integreze cunoștintele în curricula sa ci dorește să aducă o perspectivă nouă, proas- acumulate pe durata cursului în lucrări de seminar sau pătă și „la cald” a unor realități profesionale. dizertație. Comunicarea va fi foarte atentă pentru a nu suscita Proiectul de curs se constituie într-un studiu de neclarități privind scopul, obiectivele și conținutul caz de bună practică, aplicabil și replicabil pentru toate acestui proiect: ofertă de training profesional, clarificare universitățile / facultățile de artă din România. Organizatorii a competențelor și abilităților necesare, încurajare a folo- doresc să continue proiectul, prin căutarea de resurse pentru sirii subiectelor cursului pentru a pregăti lucrări de seminar a „duce” proiectul și în țară. sau lucrări de dizertație, faptul că facultățile de artă pun Rezultatele anticipate ale proiectului de training Rezultatele proiectului cultural »»15 tineri instruiți, având cunoștințe teoretice („how to” în artele t Instituțiile artei sun vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din rin care agenții, vehiculele p practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la lucrători activi pe piața de artă din România) tribuită, arta este produsă, dis r ii mai »»cel puțin 2 lucrări de seminar sau dizertație având ca subiect unul ii Se ră r pă ă din punctele cheie ale cursului izat coAvociatul A merc altul Aă. pădisting »»3 tineri consiliați pe durata unui an de zile privind posibilități de Avo ca tu de economii ale v ocauri internship și rezidente (artistice / curatoriale) A lt mAv e tip u »»10 specialiști invitați ca formatori in cadrul proiectului r artistice. comerțului valorilo »»o rețea de 15 profesioniști în domeniul culturii în România, ca masă critică, începând cu proiectul de față ger cultural oana IonițĂ, mana Impactul proiectului cultural Considerăm ca impactul unui curs de acest gen poate fi concentric („aruncarea unei pietre în apă”): pe lângă beneficarii direcţi, cei 15 tineri (inclusiv cei 3 tineri care vor beneficia pentru un an de zile de consilierea noastră), vor mai fi informaţi: »»alți studenți, masteranzi și profesori la facultăți de artă din România »»alți lucrători activi pe piața de artă națională (potențiali viitori anga- jatori sau parteneri de afaceri) »»alte instituții de artă (potențiali viitori angajatori) la dispoziție tangențial noțiunile prezentare de curs și în În mod specific, având în vedere că studenții facultăților cadrul acestora se vorbește puțin sau deloc despre manage- din București provin și din alte orașe din țară, proiectul ment cultural, PR cultural, piața de artă, instituții de artă încurajează dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele de etc., faptul că acest tip de modul de educație non-formală profesioniști în domeniul culturii în România (deschiderea poate ajuta la completarea informațiilor academice și la un unei galerii în alt oraș decât bucurești sau angajarea într-un avantaj competitiv pe piața de muncă de profil, prin dimi- muzeu (arte vizuale, arte comporane, arte comparate). nuarea diferențelor sociale și informaționale dintre studiile absolvite și activitatea profesională. Ca resurse financiare prin care poate fi continuat proiectul se iau în considerare atragerea de surse de sponso- 3 tineri selectați din grupul de 15, timp de 1 an de zile, rizare de la companiile care lucrează pe piata muncii, traineri vor beneficia de consilierea organizatorilor privind oferte de voluntari, locații gratuite, taxă simbolică de participare, inte- Foto: Ilina Schileru internship în instituții de profil (cele cu care au fost în contact grarea cursului de formare în lista celor oferite de Centrul de pe durata cursului sau altele) și implicare în proiectele Pregătire în Domeniul Culturii, Școla de Valori și Fundația internaționale ale organizatorilor, trainerilor și partenerilor Calea Victoriei. MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |9
 • 10. »»tipurile creative și multitudinea posibilităților de activitate Curs „Creativitatea și resorturile ei” »»tipuri de educație creativă și non-formală Curs dublu: Introducere Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunica- »»creativitatea ca act de eliberare a rațiunii, de cercetare și cunoaștere re, Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de revoluționară artiști, curator »»modele de creativitate în istoria artei și a culturii Trainer: Florin Colceag, profesor doctor matematician, președinte al »»modele de management cultural în istoria civilizației Fundaţiei IRSCA Education, educaţie pentru copii supradotaţi »»artistul ca vehicul de eliberare a gândirii și a structurilor sociale Locaţie: Fundaţia Lowendal »»artă inspirată și artă reprodusă »»sinergia simțurilor în arte (mesaje audio transmise vizual, mesaje tactile transmise muzical etc.) 10 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 11. management în artă »»relații profesionale: artist / curator / galerist / art dealer / reprezentant Curs „Meseria de artist” casă de licitație / colecționar Trainer: Francisc Chiuariu, artist vizual »»materiale și tehnici individuale de creație Locaţie: Atelier propriu »»circulația operelor de artă modernă și contemporană »»tipuri de activități ale artistului: creație, cercetare, documentare, »»circulația artistului și influențele diferitelor spații culturale parcurse aplicații personale rezidențe și premii »»susținerea financiară a activității creative și a atelierului »»relația artistului cu instrumentele pieței de artă »»importanța sustenabilității muncii creative și a proiectelor artistice Foto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 11
 • 12. Curs „Crearea unui eveniment vizual într-o piață de artă difuză” Trainer: Mihai Zgondoiu, artist vizual, coordonator Atelier 030202 Locaţie: Atelier 030202 »»organizarea unui spațiu cultural non-profit »»programare culturală și proiecte curatoriale expoziționale »»modelul de funcționare Atelier 030202 »»finanțarea publică nerambursabilă și privată »»rezidențe artistice și importanța lor 12 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 13. management în artă »»volum de lucrări, segmentarea pieței Curs „Arta contemporană »»cerere / creștere, ring bursier sau noua materie primă »»instrumente specifice: index, fonduri de investiții »»rezultate și randamente anuale ale pieței de artă românească a căutatorilor de aur” »»dimensiunile financiare ale pieței de artă contemporană Trainer: Suzana Vasilescu, Consignment, Postmodernism & Contem- porary Art, Relationship Manager, Armark »»topul românesc al vânzărilor, 2009 – 2012 Locaţie: Casa de licitaţii Artmark »»piața de artă contemporană românească »»activitatea unei case de licitații »»piața de fotografie contemporană românească »»tipurile de relații contractuale cu artiștii și reprezentanții lor »»cele mai bine vândute opere de artă vreodată »»cele mai bine vândute opere de artă în 2012 la nivel mondial Foto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 13
 • 14. Curs „Activitatea artistică a unei galerii comerciale deschise în România după Revoluție) »»rețelele și dezvoltarea lor în cadrul unei piețe de artă emergente galerii comerciale românești” »»importanța proiectelor artistice naționale dar mai ales internaționale Trainer: Diana Dochia, manager Galeria Anaid Art Gallery, »»artiștii români contemporani, generația post-2000 critic de artă, curator »»metode de lucru cu artiștii (administrative, umane) Locaţie: Anaid Art Gallery »»programele educaționale ale unei galerii de artă ca modalitate de »»istoria recentă, începând cu anii 90, a scenei și pieței de artă creștere a interesului colecționarilor pentru arta contemporană românești »»critica de artă și rolul ei »»rolul muzeului în formare și educarea unui public de artă »»publicul și receptarea media a evenimentelor artistice contemporane »»activitatea artistică a unei galerii comerciale (una din primele trei (în România și străinătate) 14 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 15. management în artă Curs „Arta și instituțiile ei” trebuie găsită o politică corectă de arondare »»campanii de recrutare de noi membri in UAP și Atelier 35 (dedicat Trainer: Petru Lucaci – președintele Uniunii Artiștilor Plastici din artiștilor sub 35 d eani) România și manager al galeriei Victoria Art Center Locaţie: Victoria Art Center »»Combinatul Fondului Artiștilor Plastici, un posibil mall cultural, situat în nordul Bucureștiului, aproape de Pavilionul Romexpo »»Uniunea Artiștilor Plastici, o organizație profesională la nivel național, »»spațiile de galerii ale UAP și proiectele curatoriale pe care acestea le aflat într-un proces de reformare pot găzdui »»TAP – timbrul artelor plastice, colectarea și folosirea taxei artelor »»proiectele de cercetare artistică și academică și structura lor plastice pentru desfășurarea proiectelor UAP expozițională »»atelierele de creație ale UAP ca spații culturale creative pentru care »»un model de spațiu expozițional: Victoria Art Center Foto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 15
 • 16. »»modalități de alegere a unor lucrări pentru un proiect expozițional Curs „Meseria de curator” (cercetare, selecție, concept, spațiu, tranzacție comericală și non-comer- Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant cială); de artiști, curator »»pregătirea documentației (certificat de autenticitate, certificat de Invitat: Ion Dumbravă, manager Galeria Saint Ink expertiză, fișă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare, Locaţie: Galeria Saint Ink contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie și predare-primire) 16 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 17. management în artă »»cum se cointeresează sponsorii Curs „Finanțarea în artă” »»tipuri de relații profesionale cu colecționarii ca resursă sustenabilă de Trainer: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare finanțare a proiectelor culturale Locaţie: Muzeul Naţional al Ţăranului Român »»multinaționalele și CSR-ul (responsabilitate socială corporativă) ca »»cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentru România și pentru resurse de acoperire de linii de buget străinătate »»timeline-ul unui proiect cultural; concept, selectare artiști și lucrări, »»cum se aplică la bienale, târguri, muzee, spații expoziționale din scop, obiective, public țintă, activități, comunicare și campanii media, eve- străinătate nimente de deschidere și networking, follow-up, monitorizare, evaluare, »»cum se fac bugetele raportare, sustenabilitate »»cum se fac cererile de finanțare »»beneficii și rezultate pe termen lung Foto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 17
 • 18. »»parteneriate financiare Curs „Comunicarea proiectelor »»timeline și activităţi culturale” »»activităţi de PR Trainer: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare »»cunoștinţe și activităţi de marketing Locaţie: Muzeul George Enescu »»indicatori, monitorizare, evaluare, raportare »»strategie de comunicare »»follow-up și post proiect »»bartere și parteneriate »»beneficii și rezultate pe termen lung »»parteneriate media și de conţinut 18 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 19. management în artă »»creșterea și cultivarea publicului artelor contemporane Curs „Management cultural »»vânzările și produsele secundare ale comerțului cu artă privat” »»valoarea culturală a gadget-urilor artistice Curs dublu »»definirea unei piețe a gadget-urilor artistice: magneți, postcards, DVD- Evaluare: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare uri etc. Invitat: Ion Alex Radu, manager Aiurart »»valoarea de divertisment a artei contemporane Locaţie: Centrul Cultural Aiurart »»spațiul Galeriei ca și sapțiu de lounge și concept store• »»deschiderea unui nou spațiu cultural artistic independent, privat »»metode de sustenabilitate: vânzare de obiecte de artă și design, produse secundare, servicii de divertisment și servicii educaționale (trai- »»sinergia domeniilor și genurilor artistice, artele vizuale și noile medii: ning-uri etc.) pictură, sculptură, arhitectură, design, ilustrație, advertising, artă video, instalație Foto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 19
 • 20. Curs „Autentificarea, evaluarea și a activităților sale »»necesitatea reevaluării operelor de artă aflate în muzee expertiza obiectului de artă” »»importanța evaluării cu noile instrumente și cote ale pieței de artă a Trainer: Pavel Șușară, președintele Asociaţiei Experţilor & Evaluato- patrimoniului muzeal din România rilor de Artă din România, scriitor, critic și instoric de artă »»colecționari și colecții din România Locaţie: Galeria Luchian 12 »»relația unei picturi / desen cu rama și passpartout-ul și exemplificări »»autentificarea operei de artă și tipurile de falsificare »»relația obiectului sculptural cu spațiul de expunere și exemplificări »»falsurile de artă privite ca istorie a receptării unui artist și a operelor »»legislația privind obiectele de artă și și exemplificări de decizii sale în epocă și exemplificări judecătorești »»expertiza și evaluarea ca instrumente de valorizare a operei de artă »»tehnici de restaurare și conservare a obiectelor de artă »»relația obiectelor de artă cu muzeele și casele de licitații »»recuperare morală și prejudiciile fizice și morale ale obiectelor de artă »»valoarea comercială și valoarea simbolică a operelor de artă din perioada modernă din România »»descrierea Asociației Experților și Evaluatorilor de artă din România și »»necesitatea alcătuirii unui muzeu de artă modernă românească ca o etapă firească a înțelegerii și conservării identității naționale 20 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 21. management în artă »»arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.; Curs „Arta și produsele ei” »»cum se expune (muzee, galerii comerciale și non-comerciale, spații Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare alternative, spații deturnate); Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de »»industrii culturale și creative artiști, curator »»structura piaței și scenei de artă românească Locaţie: Cărturești Institutul Francez »»cotele artiștilor români moderni și contemporani »»definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă, coduri CAEN și COR, »»tipuri de contracte; Foto: modernism.ro Ilina schileru modernism.ro, MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 21
 • 22. Evaluarea Obiective specifice și atingerea acestora proiectului Scopul proiectului cultural a fost realiza- training profesional consiliere punctuală rea unei corelaţii reale, directe şi relevante Oferirea de consiliere punctuală a tinerilor Oferirea de training profesional și consiliere între oferta educaţională a universităţilor care decid să integreze cunoștintele cursului post-proiect unui grup de 15 tineri aflați în / facultăților de artă şi piaţa muncii din de față în lucrări de seminar sau dizertație ultimul an sau în anii de master la o instituție România iar obiectivul general de a consolida pe ce durata unui an de zile de la incheierea cunoştinţele, competențele şi abilităţile de învățământ de artă (formal) cursului. Pe lângă resursele oferite după dobândite de tineri absolvenţi/masteranzi Dintr-un număr de 35 de aplicații au fost fiecare curs, oricare dintre participanți a în sistemul de învăţământ superior de artă selectați și acceptați un număr de 17 primit, la cerere, informații și detalii despre printr-o ofertă de cursuri non-formale apli- tineri, dintre care 16 au re-confirmat ferm cate, care să le sporească şansele de să se cărți, evenimente, spații și consiliere (per participarea. O medie de prezență a fost un angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte proiect expozițional).Doi dintre participanți număr de 12 participanți per curs. o afacere proprie. au folosit în dizertațiile lor din acest an informații primite în cadrul trainingului. model aplicabil promovare dezvoltare A fost făcută o promovare intensă atât prin Dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele de Crearea unui modul educaţional de bună afișaj în universitățile de profil: UNARTE profesioniști în domeniul culturii în România. practică, aplicabil și replicabil pentru toate Universitatea Națională de Artă (facultățile: În cadrul cursului participanții au fost provocați universitățile / facultățile de artă din România. Artă Plastică, Arte Decorative și Design, să scrie proiecte curatoriale (individual sau Partea interesantă a acestui modul l-a Istoria și Teoria Artei), Universitatea București colectiv). Au fost create patru proiecte, 2 reprezentat faptul că nu a existat o curriculă (facultatea de Istorie, secția Istoria Artei), colective (7 și respectiv 3 participanți) și prestabilită a lecțiilor, fiecare trainer și Universitatea Hyperion (facultatea de Artă), cât 2 individuale. Patru dintre locațiile unde speaker fiind invitat să își aleagă subiectul și pe mediul online (campanie cu un reach de 80.000 vizitatori unici lunari pe modernism.ro, s-au desfășurat cursurile au propus tuturor de lucru (într-un cadru prestabilit de curs, participanților să propună proiecte pentru estimăm un 10.000 de vizualizări unice pentru desigur). A fost creată o curriculă ulterioară segmentul de vârstă 18-24 ani (sursa Google spațiile respective: Muzeul George Enescu, fiecărei lecții și a fost integrată în ghid. Analytics) Aiurart, Atelier 030202, Galeria Saint Ink. Ca indicatori și metode de evaluare am folosit: »»fișe de evaluare: evaluarea cursului de catre tineri, testimoniale cu managerul de proiect și două intervenții telefonice cu participanți la tineri, evaluarea tinerilor de către traineri și speakeri (lucrătorii activi în Radio România Internațional, 2 anunțuri despre proiect prin newlettere instituții de profil), și grupuri de discuție dedicate, cu un reach de 10.000 de membri per trimitere, un parteneriate media strategic – www.modernism.ro, cu »»numărul și calitatea aplicațiilor pentru curs: 35 de aplicații la curs 80.000 de unici lunari, parteneriate cu 12 locații strategice din București dintre care 32 foarte specifice, un număr de 17 acceptați dintre care 16 pe zona de artă, cultură și industrii creative) au participat regulat la curs. Doi dintre participanți au cerut permisiunea să își aducă și un coleg la anumite cursuri, desigur că au fost acceptați. »»procentul participării la cursul integral: o treime dintre participanți au participat la 98 la sută dintre cursuri, o medie de două treimi au avut o »»date de monitorizare: a vizibilității proiectului (30 de preluări online participare de 70%. ale apelului la proiecte și ale informării finale despre proiect, un interviu 22 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 • 23. management în artă Continuitate şi sustenabilitate T oți participanții la training vor beneficia de proiectul încurajează dezvoltarea „pe orizontală” a unei consilierea organizatorilor privind oferte de rețele de profesioniști în domeniul culturii în România internship în instituții de profil (cele cu care au (deschiderea unei galerii în alt oraș decât bucurești sau fost în contact pe durata cursului sau altele) și angajarea într-un muzeu (arte vizuale, arte comporane, implicare în proiectele internaționale ale organizatorilor, arte comparate). trainerilor și partenerilor (proiecte curatoriale naționale Ca resurse financiare prin care poate fi continuat itinerante, participări la bienale internaționale, dezvolta- proiectul deja s-a luat în considerare o repetare anuală a rea de produse culturale). cursului, în București și integrarea cursului de formare în Proiectul de curs se constituie într-un studiu de lista celor oferite de Centrul de Pregătire Profesională în caz de bună practică, aplicabil și replicabil pentru Cultură (deja în discuții). toate universitățile / facultățile de artă din România. Se vor mai lua în considerare atragerea de surse de Organizatorii doresc să continue proiectul, prin căutarea sponsorizare de la companiile care lucrează pe piata de resurse pentru a „duce” proiectul și în țară. muncii, integrarea de bucăți din training în seminariile În mod specific, având în vedere că studenții formale din universitățile de profil și integrarea cursului facultăților din București provin și din alte orașe din țară, de formare în listele celor oferite de terți (Școala de Valori). Rezultatele proiectului 16 tineri instruiți, având cunoștințe teoretice („how to” în artele vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la 12 lucrători activi pe piața de artă din România. l 2 lucrări de dizertație care integreză unul din Produsele proiectului cultural sunt reprezentate de subiectele cursului „pachet de curs” incluzând informații specifice, mate- l toți tinerii vor fi consiliați pe durata unui an de zile riale și surse de documentare, materiale de prezen- privind posibilități de internship și rezidente (artistice / tare și promovare – studii de caz, albume și cataloage, curatoriale) vizite ghidate în locațiile-gazdă, jurnal online al proiec- l 12 specialiști invitați ca formatori in cadrul proiec- tului (informații, fotografii, testimoniale) integrat site- tului ului partener modernism.ro și modul educaţional de bună l o rețea de 16 viitori profesioniști în domeniul practică, constând într-un material digital – acesta de față. culturii în România, ca masă critică, începând cu proiectul de față MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 23
 • 24. Cu lt u r al man MaDE agem en IN ROM t ANIA 24 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012