Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista școlii 21

 • Login to see the comments

Revista școlii 21

 1. 1. MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 1 T R I F E Ş T I Structura M I R O N C O S T I N Nr. 1 REVISTĂ ȘCOLARĂNumărul 1, Anul I, Decembrie, 20101
 2. 2. De ce Micii cronicari? Ne-am obişnuit – ne-a deprins astfel o tradiţie a istoriografiei – săfolosim termenul de cronicari pentru o serie întreagă de autori de scrieri istorice, semnatari aiunor texte foarte greu(dacă nu chiar imposibil) de adunat într-un ansamblu omogen. Citând doar câteva nume din seriile demult constituite din cronicari moldoveni,constatăm că apar convocaţi în acelaşi spaţiu, Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin şiIon Neculce – ca să nu-i mai amintim decât pe cei mai însemnaţi. Cronicarii, boieri patrioţi, erau dominaţi de un sentiment acut al istoriei. Întoarcereacătre propriul trecut, consolidarea legăturilor cu înaintaşii şi punerea în valoare a tradiţiilornaţionale – sunt forme de manifestare ale ideii de apartenenţă a prezentului la un curs comunal istoriei. Scrisul cronicăresc s-a născut dintr-o necesitate stringentă : provinciile româneştiparcurseseră veacuri de istorie care riscau să fie înecate în uitare. Prima intenă ţie a cronicarilor a fost aceea de a recupera trecutul: ca să nu se uitelucrurile şi cursul ţărâi.(Miron Costin) În viziunea lor, un popor fără istorie, care-şi ignoră trecutul, nu va şti să-şi construiascăprezentul şi nici să-şi imagineze viitorul. Aşadar istoria unui neam este purtătoarea unor valorieducative şi scrierea ei devine o responsabilitate integral asumată. Eu oi da seamă de ale mele,câte scriu – spunea Miron Costin în De neamul moldovenilor, scrisă la sfârşitul vieţii şirămasă neîncheiată din pricina cumplitelor vremi. Patriotismul măsurat, dar fără echivoc, preocuparea faţă de originea noastră romanică,convingerea de sorginte umanistă că românii trebuie să iasă din întunericul neştiinţei,conştiinţa că scrisul lor rămâne dator să slujească adevărul, sentimentul unei continuităţi (princontribuţia fiecăruia) a efortului de a scoate la ştirea tuturor istoria poporului român – suntdoar câteva din ideile, atitudinile şi sentimentele acestor mari cărturari, din rândul cărora sedesprinde Miron Costin, ale cărui opere aduc un moment de început al artei narative înliteratura noastră. De neamul moldovenilor şi din ce ţară au eşit strămoşii lor este o lucrare polemică amarelui cronicar în care lămureşte originile neamului. Cărturarul patriot susţine în scrierile sale tezele etnogenezei:romanitatea poporuluiromân, latinitatea limbii române, continuitatea românilor în Dacia, unitatea poporului român. El are convingerea că scrisul trebuie să slujească adevărul, că istoria şi literatura au unrol educativ, că a scrie este un act de răspundere în faţa istoriei. Prin toate scrierile sale Miron Costin se dovedeşte cea mai luminată minte din ţaraMoldovei. Consultate de autorii sintezelor moderne de istorie naţională ca izvoare de primă mână,valorificate de cercetătorii fenomenului literar, care au găsit în ele secvenţe capitale alenăzuinţei de alcătuire şi şlefuire a scrisului artist, cronicile româneşti, mai cu seamă cele dinveacul al XVII-lea, şi operele celor trei cărturari – Ureche, Miron Costin şi Neculce – suntpilduitoare în acest sens şi au reprezentat contribuţii fundamentale la complexa strădanie de înstăpânire a limbii naţionale în cultură, la cizelarea tiparelor şi matricelor stilistice ale scrisuluiromânesc. Material propus de profesoara Ileana Gherghel2
 3. 3. Bărboşii şi Brăniştenii Frânturi de istorie Dacă ne întoarcem în timp, pe trepte de hrisov şi de cronică întâlnim, în secolul XV, pe valea pârâului Valea Neagră, veche arie de locuire, două sate: Brănişteni şi Bărboşi. Atestat documentar la 4 august 1400, în timpul domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, satul Brănişteni îşi are numele de laDragomir Brănişteriul. Braniştea era o porţiune de pădure care nu aparţinea satului, ci unuistăpân sau chiar domnului ţării. Pe acest teritoriu sătenii nu puteau intra (braniti provine dinlimba slavonă şi înseamnă a apăra) iar Dragomir era stăpânul braniştei sau o administra îninteresul domniei. În perioada următoare, satul va aparţine unor importanţi boieri şi dregători ai ţăriiMoldovei, la 23 august 1455 îi este întărit boierului Tador Limbă-dulce, unde îşi avea curtea,iar în 1520, vistiernicului Eremia, după cum aflăm dintr-un uric de la Ştefăniţă Voievod. Înanul 1520, pe locul unei biserici din lemn, vistiernicul construieşte o frumoasă biserică depiatră. Pisania scrisă de ctitor reprezintă un fragment de cronică a acelor vremuri: "Cu voiaTatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh robul lui Dumnezeu EremiaVistiernic a făcut această biserică în numele Duminicii Tuturor Sfinţilor, în vremeablagocestivului şi de Hristos iubitorului domn Io Ştefan Voievod în anul 7082 (1520) lunaiunie 11 şi când ocărmuia Mitropolitul Kir Teoctist". Atestat documentar pentru prima dată în secolul al XV-lea, satul Bărboşi astăzidispărut, a fost situat în partea de nord a satului Brănişteni, numele venind probabil de laMicul Bărbosul. Pentru dreaptă şi credincioasă slujbă, satul îi este întărit la 23 august 1455 de cătrePetru Voievod lui Tador Limbă-dulce. Cele două sate vor intra treptat în posesia familiei Costin, ai cărui membri au urcat celemai înalte ranguri de la căpitani de oaste la dregători şi cărturari. Primul Costin care acumpărat părţi în aceste sate a fost Iancu (Ioan), la 1630 a intrat în posesia a jumătate din satulBărboşi. Fiii săi, Vasile şi Miron vor fi şi ei proprietari a celor două moşii. Vasile a fost înmormântat în biserica din sat în anul 1685 după cum stă scris pe piatrade mormânt, existentă şi astăzi: „Această peatră o au făcut Velicico Costin Hatman, pemormentul fratelui dumisale Vasile Costin, care s-au pristăvit cătră sălaşele vecinice în 7193,luna februarie, 20 zile”. Cel mai cunoscut dintre Costini a fost cu siguranţă Miron, cronicar şi învăţat al vremii.El îl continuă pe Grigore Ureche scriind Letopiseţul Ţării Moldovei, alte lucrări fiind Deneamul moldovenilor, Cronica polonă. Miron conducea cancelaria domnească ocupând dregătoria de mare logofăt ceea ce aatras nemulţumirea duşmanilor săi. Aceştia l-au sfătuit pe domnul Constantin Cantemir să-lomoare pe Miron "ai vinovat, ori nevinovat să nu scapi, c-apoi încă a hi mai rău, şi de tine şide noi". Miron Costin se afla la Bărboşi, unde se îngrijea de înmormântarea soţiei. Aceasta,Ileana Movilă, era fata lui Ion Movilă, nepoată de fiu a lui Simion Movilă domn al Moldoveişi pentru un timp al Ţării Româneşti. Petru Movilă, mitropolit de Kiev, îi era unchi.3
 4. 4. Slujitorii l-au sfătuit să fugă, dar el a refuzat crezând că la Iaşi îşi va putea dovedinevinovăţia. A fost decapitat în Piaţa Gâdelui din Roman (azi piaţa din faţa Hotelului Roman)într-un decembrie friguros a anului 1691. În acele vremuri tulburi nu a mai fost timp să i sesape un mormânt, astfel încât a fost îngropat împreună cu soţia, în mormântul lui Vasile dinbiserica de la Brănişteni. V. A. Urechia află aici în 1886 mormântul Costineştilor iar osemintele, au fost transferate peste doi ani la Iaşi, unde cronicarului i s-a înălţat şi un monument realizat de sculptorul de origine polonă Wladimir C. Hegel. Monumentul a fost inaugurat la data de 18 septembrie 1888 în prezenţa a 10.000 de participanţi, printre care şi membrii a două delegaţii de studenţi din Bucovina şi Polonia, sărbătorindu-se evenimentul sub sintagma "Naţiunea română este recunoscătoare". La 8 iunie 1888 s-a încheiat un proces verbal la Brănişteni princare preoţii Ioan Constantinescu, Ioan Tomescu şi 8 săteni din Brănişteni atestă sub semnăturăcă au procedat la deschiderea criptei Costineştilor şi au găsit acolo osemintele celor doi fraţi şiresturi de mătase din hainele lor. Treptat locuitorii de pe moşia Bărboşi şi-au părăsit casele venind în satul Brănişteniaici fiind mai aproape de biserică. Prin moşteniri, vânzări şi cumpărări au ajuns proprietari înBrănişteni familiile: Neculai Stratulat, Ionică Hagiu, Grigore Buicliu (senator), Jorj Kapri,Nicolae Tăutu (preşedinte al Consiliului Judeţean Roman, Deputat). Începuturile învăţământului se plasează în anul 1867, şcoala primară fiind în satulBrăniştenii de Jos, iar în anul şcolar 1886-1887 a fost frecventată de 13 elevi din cei 24înscrişi. Un învăţător care întreaga viaţă şi-a dedicat-o şcolii a fost Toma Vasile venit de laVăleni. Viaţa oamenilor cu bucuriile şi necazurile ei a fost cuprinsă între revoltă şi jertfă. Nuau uitat să se revolte în 1830 prin Ilinca Ghinif oiu care a mers cu jalba la Iaşi pe jos şi nici în1907 dar au dat şi tributul de sânge în cele două războaie mondiale dovadă fiind numele scrisecu sânge pe monument. Din istoria acestor locuri personalitatea lui Miron Costin oşteanul, diplomatul,dregătorul, patriotul, cărturarul străluceşte precum o nestinsă făclie: „Nu este alta mai de folosîn viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”. Dacă aţi citit cu atenţie, completaţi!1. Vistiernicul care a construit biserica din sat A2. Primul Costin care a cumpărat părţi în Bărboşi3. Sat din partea de nord dispărut astăzi4. Întemeietorul satului Brănişteni5. Soţia lui Miron Costin6. Istoricul care a descoperit mormântul Costineştilor7. Oraşul unde a fost ucis Miron Costin8. Membru al familiei Costin înmormântat la Brănişteni9. Dregătoria ocupată de Miron Costin10. Capitala Moldovei în vremea aceea11. Femeia care a mers la Iaşi pe jos ducând jalba locuitorilor B De la A la B – Numele cronicarului4
 5. 5. Material propus de profesor Pavel Petrea Un sincer mulţumesc! Viaţa şi munca de dascăl în arena şcolii m-a pus în situaţia de a lucra cu elevii, ajutat de colegi – învăţători, educatoare şi profesori, fără de care realizările mele ca veteran manager nu ar fi fost posibile. Dintre toţi colaboratorii mei din Şcoala Nr.1 Miron Costin un loc aparte a fost ocupat de către doamna director Olga Rugina, pe care am cunoscut- o încă din 1972, când era studentă şi familia Duma Ironim şi Vochiţa avea în gazdă pe profesoara de chimie Mitruţa Munteanu. După terminareafacultăţii de fizică – chimie, doamna profesoară Rugină Olga este repartizată ca titular laŞcoala Nr.1 Trifeşti, unde se formează ca un profesor desăvârşit ce a promovat cu succes toatetreptele şi gradele didactice din învăţământul preuniversitar. Urmărindu-i evoluţia, am apreciatîn mod cu totul deosebit caracterul practic – aplicativ al orelor de fizică şi chimie predate,anticipând parcă noile cerinţe ale învăţământului actual. Cultura generală solidă, calitatea debun organizator şi gospodar nu puteau fi trecute cu vederea şi drept urmare, profesoara OlgaRugină conduce învăţământul din Miron Costin o perioadă îndelungată ce a ţinut până lapensionare. A fost pusă în situaţia de a se bate , în sensul bun al cuvântului, cu toată lumea,pentru a realiza ceea ce şi-a propus ca director împreună cu colectivul didactic din subordine.Dacă astăzi unitatea arată aşa cum arată, este şi meritul de necontestat al doamnei directoareOlga Rugină. A fost iubită şi respectată de elevi, colegi şi părinţi şi le-a întors dragostea înzecit. Rămâneţi aproape de şcoală, doamnă profesoară Olga Rugină, pentru că aceasta maiare nevoie de dumneavoastră. Profesor Constantin Gheorghe5
 6. 6. Clădirea Şcolii Nr.1 Miron Costin construită în timpul directoratului doamnei Olga Rugină Din creaţiile copiilor şi … nu numai Toamna A venit toamna bogată Prin livezi şi prin câmpii, Fructele se coc îndată, Cântă glasuri de copii. (Sandache Beatrice – clasa a IV-a) Toamna (acrostih) Toamna e o zână mare Orişicine ştie asta! Anotimpul e-o mirare, Mamă a naturii este. Norii veseli pleacă acum Anotimpul cel mai bun. (Chelariu Fernando – clasa a IV-a) ToamnaVara repede-a trecutRândunelele se duc.Căldura ne părăseşte,Totu-n jur se vestejeşte.Oamenii au adunatCe-n primăvară-au semănat.Iar hambarele sunt plinePentru iarna care vine. (Durea Ionela – Alexandra, clasa a IV-a)6
 7. 7. Sosirea toamneiToamna iarăşi a sositCu alai de frunze, careacum parcă au murit;suflă vânt fără-ncetare.Ploile vin iarăşi des,Păsările pleacă,Florile se vestejescInsectele tânjesc.Îmi amintesc…Ieri ce frumos era!Dar astăzi nu mai e aşa… (Bortă Cosiela – clasa a V-a) Toamnă, toamnă… Toamnă rece şi bogată, Pleacă repede, îndată! Florile le ofileşti, Copacii vrei să-i goleşti, Păsările le alungi, Bruma, vântul le aduci. Toamnă dulce şi bogată, Eşti frumoasă, fermecată, Alungi păsări călătoare Şi-aduci frigul ierni-n zare. (Mircea Oana –Veronica – clasa a V-a)7
 8. 8. IarnaE iarnă iarŞi în zadarO rază vreaCăldură să dea.Un fulg de neaChiar aici şedea,În palma mea,Şi se topea.Cad dintr-un nor, Omul de zăpadăPe pământ adorm Toţi copiii sunt în stradăŞi ţes alb covor (Mircea Bogdan-clasa a IV-a) Şi facem om de zăpadă. L-am făcut aşa de bine Să placă la orişicine. I – am pus pălărie-n cap, Haine groase pe măsură, Din cărbune i-am pus gură Iar din morcov un năsuc. Din doi nasturi i-am pus ochi. I – am mai pus şi-o mătură Să pară că … mătură. Dacă-l strig, el nu răspunde. Şade mut de îngheţat De frigul venit în sat.8
 9. 9. Degeţica Nu ştiu ce vină am avut Când am venit pe-acest pământ! Sunt o fetiţă foarte mică, Răpită de lâng-a ei mămică. Am întâlnit în drumul meu, Şi buni, şi răi, dar cel mai greu E – atunci când nimeni nu te-ajută Şi te consideri clar . . . pierdută După cum ştiţi, iubiţii mei Binele învinge mereu. Norocul nu m-a ocolit Şi viaţa grea a luat sfârşit. Eu vă urez să fiţi cuminţi, Să scrieţi, bine să citiţi. De cei mai mari să ascultaţi Şi de iubirea lor să vă bucuraţi. (Învăţătoare Moro9
 10. 10. Să râdem împreună! - Mătuşa revenită după doi ani în vizită, îl întreabă pe Costel: - Mă mai cunoşti? - Da, tu eşti mătuşa care nici data trecută nu mi-a adus nimic!- Petrică, să-i spui mamei că trec mai pe seară pe la voi, să-i mulţumesc pentru cele 7 mere pe care mi le-a trimis prin tine.- Bine, unchiule, dar ce-ar fi să-i mulţumeşti pentru 10 mere? Un tânăr care şedea pe o bancă în sala de aşteptare a unei gări, mesteca gumă. Bătrânica de lângă el i se adresă după un timp:- Este frumos din partea dumitale că ai plăcerea să vorbeşti cu mine, dar să m tii că eu sunt surdă şi nu aud ce spui. La ora de chimie:- Copile,spune-mi, ce este apa?- Apa este un lichid incolor,care devine negru,când ne spălăm pe mâini. Marioara către mama ei:- Mamă , doamna învăţătoare care ne-a venit de curând nu prea ştie să socotească . Ieri ne-a spus ca 5 nuci şi cu 5 nuci fac 10 nuci . Azi ne-a spus altfel : cică 6 nuci si cu 4 nuci fac 10 nuci .- Ionele, spune-mi, din ce munţi izvorăşte Mureşul?- V-aş spune cu plăcere domnule profesor, dar nici eu nu ştiu. Un nebun ţine în mână o umbrelă cu gaură. .Trece un om pe stradă şi îl întreabă:- De ce ai gaură în umbrelă?- Ca să văd când se opreşte ploaia! Un ascultător întreabă la Radio Erevan:- Pisica neagra aduce sau nu ghinion? Răspuns:- Depinde ce ea ti: om sau şoarece. Gigel merge la dentist. Doctorul, politicos, îl întreabă:- Gigel, cu ce vrei să îţi plombez măseaua?- Cu ciocolată, domnule doctor!..."10
 11. 11. Un oltean şi un moldovean stau de vorbă. - La voi morţii se îngroapă cu popă? - Nu, la noi popa rămâne afară." Omul nu poate deveni om decât prin educaţie . O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume. Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea lui. (Immanuel Kant – Tratat de pedagogie) Prima condiţie a unei educaţii raţionale este tactul educatorului şi priceperea lui de a-şi apropia elevii. ( M.I.Kalinin – Despre educan ie) Străduința oricărei educații e să formeze în om o fire tare, hotărâtă,statornică. Numai educația poate să ne mântuiască de barbarie și sălbăticie. ( J.G.Fichte – Cuvântări către națiunea germană) A educa înseamnă a porni de la ceea ce este, cu scopul de a conduce spre ceea ce este mai bine. (A.Ferriere - Şcoala activă) A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi însuşească prin experienţăun sistem de valori care să le dea posibilitatea să se integreze în modinteligent şi în mod moral într-o lume în rapidă prefacere. ( Robert Dottrens – A educa, a instrui) A educa pe om să se simtă fericit, îndeplinind acte ui funcN ce iuni duc la fericirea generală, iată culmea artei de a educa. (A.S.Makarenko – Poemul pedagogic) Când închide ochii asupra anilor de educaţie din casă şi-şi punenădejdea în minutele şcolii, fără să-şi dea seama că scrisul, cititul şisocoteala ajută numai jumătatea stângă a creierului, acele din capullocului osândeşte copilul şi-i primejduieşte viitorul. (Simion Mehedinţi – Altă creştere) Rele apucături ale tinerilor vin adesea din reaua educaţie dată de părinţii lor.11 (Moliere – Vicleniile lui Scapin)
 12. 12. Materiale propuse de învăţătoare Albina Otic Cei 7 ani de-acasă Salutul reprezintă un prim semn al unei bune creşteri. După felul cum salutăm, cei din jurulnostru îşi pot face o primă impresie despre noi. De câte ori nu auzim spunându-se despre unelepersoane "Nici bună-ziua nu este în stare să zică", sau şi mai rău, "Bună-ziua căciulă, că stăpânul n-aregură." În privința salutului trebuie să respectăm nişte reguli. 1.Ce persoane vom saluta. Vom saluta toate persoanele cunoscute, indiferent de locul undene aflăm. Se întâmplă uneori să nu fim siguri că persoana întâlnită este o anumită persoană pe care ocunoaştem. Vom saluta şi în acest caz, chiar dacă nu ne cunoaşte, nu se va supăra. Vom saluta atuncicând urcăm în autobuz sau la intrarea în diverse birouri ( ex. cancelaria școlii, biroul directorului),când oprim o persoană pentru a cere o informație, vom saluta vânzătoarele din magazinele mici, şi îngeneral, atunci când intrăm în încăperi în care sunt puține persoane. 2.Mimica în momentul salutului. Când salutăm trebuie să privim la persoana respectivă,încercând să zâmbim, sau măcar să nu fim încruntați. Chiar dacă suntem grăbiți sau preocupați dealtceva, pentru 2 secunde, cât durează un salut, vom încerca să avem o față luminoasă. Nu vom ținemâinile în buzunare, dar nici nu vom gesticula exagerat. Un semn de proastă creştere este acela de asaluta cu gura plină sau, pentru băieți, cu căciula ( şapca ) pe cap. Dacă suntem în locuri aglomeratesau unde nu putem vorbi, putem saluta cu o uşoară aplecare a capului. Trebuie să fim siguri căpersoana respectivă ne-a observat gestul. 3. Formule de salut. În limba română sunt foarte multe formule de salut, în raport cumomentul zilei şi cu persoana căreia adresăm salutul. Persoanelor adulte le vom spune: "Bunădimineața!" , "Bună seara!" , "Bună ziua!" , "Sărut-mâna!" , Între copii veți mai putea folosi "Salut!" ,"Bună!" sau alte formulări stabilite de comun acord. "Sărut-mâna" se spune femeilor, părinților,bunicilor şi persoanelor foarte apropiate, față de care manifestăm un respect deosebit. Adulțiiobişnuiesc să-şi dea mâna când se salută. Copiii nu vor întinde niciodată mâna spre un adult în semnde salut, dar, dacă un adult întinde mâna spre un copil, acesta îi va răspunde în acelaşi fel. 4. Alte situaţii când salutăm. La intonarea imnului țării, la ridicarea sau la defilarea drapeluluițării, ne vom ridica în picioare şi vom adopta o poziție decentă. Băieții şi bărbații vor avea capuldescoperit. 5. Cum răspundem la salut. Vom răspunde întotdeauna la salut, indiferent de situație, este ungest total nepoliticos să nu răspundem la salut. Se vor respecta cam aceleaşi reguli ca atunci cândsalutăm, adică zâmbim uşor, nu ținem mâinile în buzunare, nu mestecam gumă sau mâncare,răspundem cu aceeaşi formulă cu care ni sa adresat cel care ne-a salutat ( sau o formulăasemănătoare ). Dacă se întâmplă să uităm să salutăm sau din diverse motive nu răspundem imediat la salut, nevom cere scuze față de persoana respectivă. Ştiaţi că... - În timpurile trecute supuşii îşi salutau regele sau domnitorul făcând plecăciuni adânci sau chiarstând în genunchi? - În Turcia exista obiceiul ca supuşii să sărute vârful papucului sultanului? - După sărbătoarea de Paşti, creştinii se salută cu formulările "Hristos a înviat!" , "Adevărat a12
 13. 13. înviat!" , până la sărbătoarea de Înălțare, după care se folosesc formulările "Hristos s-a-nălțat!" ,"Adevărat s-a-nălțat". (Învăţătoare Carmen Lupu) Câștigă-ți frumusețea nu la înfățișare, ci la felul de viață. Thales Thales Thales di Milet(624 – 546 î.e.n.) – considerat părintele științelor, a fost filozof grec de origine feniciană care a adus contribuții importante și la dezvoltarea matematicii și astronomiei. Considerat primul dintre Cei Șapte înțelepți ai Antichității, Thales este întemeietorul celei mai vechi școli filozofice din Milet, școala ioniană care a dezvoltat ideea dematerialism în filozofie, reprezentând primii pași în constituirea unei culturi științifice. El a călătorit mult în Asia și Egipt, a străbătut Chaldeea, făcând studii și observațiiasupra fixării solstițiilor și revărsării Nilului, magnetismului, culturilor agricole; a studiateclipsele de lună și de soare și a prezis cel dintâi prima eclipsă de soare din anul 585 î.e.n. Thales a exclus Divinitatea ca izvor și esență a lucrurilor din Univers, înlocuind-o cu omaterie primordială și esențială, apa. Pământul era conceput ca o navă ce plutea pe unocean. Cel mai interesant lucru observat de istoricii vremii la Thales a fost modul în careacesta observa lumea și reflecta asupra existenței umane și a constituirii Universului,depășind astfel condiția omului de știință. Thales afirma că : Dacă natura este una, atunci șicauza sau principiul lumii este unul. Și dacă părțile se nasc și mor, întregul este încăindestructibil. Cel mai înțelept este Timpul, căci el descoperă toate; cel mai iute este Spiritul,căci el aleargă pretutindeni; cea mai tare este Necesitatea, căci ea domnește peste toate;Fericit e acela cate are trup sănătos, spirit iscusit și fire educată. Thales și discipolii săi au promovat curentul materialist, dezvoltând științele prinstudiul amănunțit asupra naturii. Deși biblioteca din Alexandria a fost distrusă de mai multeori în urma deselor războaie, pierzându-se astfel și o impresionantă colecție de textematematice, printre care și cele ale lui Thales, totuși ne rămân scrierile altor matematicieni șiistorici despre el ca Herodot, Proclus, Cicero, Seneca, Plinius cel Bătrân. În matematică, Thales cunoștea că diametrul împarte cercul în două părți congruentesau că unghiul înscris într-un semicerc este drept. De asemenea, știa că suma măsurilorunghiurilor unui triunghi este cât măsura a două unghiuri drepte, precum și congruențatriunghiurilor precum și teoria figurilor asemenea, teorie dezvoltată de el și în care oteoremă îi poartă numele(Teorema lui Thales). A măsurat înălțimea unei piramide prinlungimea umbrei ei și distanța dintre două puncte din care unul inaccesibil cu ajutorulproporționalității laturilor triunghiurilor asemenea. Însușii faraonul Amasis rămăsese uimit defelul cum Thales măsurase înălțimile piramidelor, ajutându-se doar de o vergea înfiptă înpământ și de câteva măsurători simple.13
 14. 14. Pe mormântul său este o inscripție care spune : Aici, într-un mormânt strâmt zacemarele Thales; totuși renumita sa înțelepciune a ajuns la ceruri Scrisoare către cititori Adevărurile matematice sunt ve nice. Si orice e vej nic, e divin. Deci, adevărurile matematice sunt divine. (Grassman – matematician german de la mijlocul secolului al XIX-lea) Iubite elev,Vrei să fii iubit de părinți și stimat de colegi,Semeni, prieteni și neprieteni? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să gândești corect, clar și limpede înorice situație și la orice obiect ce-l învețila școală? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să fii deștept? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să manevrezi și să folosești cât mai binecalculatorul? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să ai noroc? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să ai bani în mod corect și cinstit? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să fii fericit? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂVrei să te apropii de Dumnezeu? ÎNVAȚĂ MATEMATICĂ Dacă așa stau lucrurile, se ridică, în mod firesc, întrebarea: Cum se învață matematica? Matematica se învață învăţând bine teoria predată la ore de învățătorul sau profesorultău de matematică și rezolvând probleme (din manual, din diverse culegeri, din reviste etc.).Matematica se învață oarecum diferit de cum se învață celelalte materii. Ea cere: voinţă +răbdare + putere de concentrare. Înarmat cu aceste calități te vei apropia cu încredere detemuta matematică pe care treptat, treptat o vei înțelege și care-ți va da satisfacție acum șitotdeauna. Odată însușit spiritul matematic el te va însoți ca un veritabil tezaur în întreagaviață.14
 15. 15. Îți urez succes în învățarea și însușirea matematicii, acest veritabil DAR dat Omului deDumnezeu. Materiale propuse de profesor Ioan Sărăcuţu Cancerul din alimentele nesănătoase Aţi observat cum o alimentaţie nesănătoasă de genul “fast food”, “ junk food” slăbeşte organismul şi înceţoşază mintea? În urma consumului de produse de tip fast- food care conţin numeroşi aditivi cancerigeni simţim pe moment senzaţia de saturaţie, dar la scurt timp apare din nou sentimentul de foame. În ultima vreme, în România, E-urile cancerigene fac ravagii. Aproximativ 70% dintre bolile românilor sunt provocate de alimente şi modul defectuos dehrãnire. Sarea, zahãrul şi oţetul sunt substanţe nelipsite din mâncarea noastrã şi nu suntpericuloase şi fac preparatele mult mai apetisante. În ultimii 30 de ani, în conţinutul multorproduse alimentare au apãrut substanţe chimice, de sintezã, utilizate în industria alimentarã.Aceastã categorie de substante artificiale sunt extrem de nocive şi induc multe boli grave.Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetãri Alimentare,evidenţiază într-un interviu că această creştere alarmantã a incidenţei diferitelor forme decancer e strâns legatã de avalanşa produselor alimentare bogate în E-uri nocive consumatefrecvent de români. Alimentele bogate în E- uri nocive sunt parizerul şi crenvuştii, aşa-ziselebăuturi răcoritoare şi preparatele conservate cu substanţe chimice , mai cu seamã supele la plicsau preparatele afumate. Cu toţii avem celule canceroase în corp. Când este diagnosticatcancerul, înseamnă că persoana respectivă are deficienţe nutriţionale multiple. Deficienţele potsă apară din cauze genetice, a noxelor din mediul înconjurător, a alimentaţiei şi stilului deviaţă greşite. Pentru a preîntâmpina deficitele nutriţionale multiple, este necesară schimbareadietei şi administrarea de suplimente nutritive, ceea ce va duce la întărirea sistemului imunitar.15
 16. 16. O metodă foarte bună de luptă împotriva celulelor canceroase este de a le infometa, adica a seevita alimentele de care acestea au nevoie pentru a se multiplica: zahăr, laptele şi produselelactate, ph acid,cafeaua. E-urile periculoase sunt „vinovate“ de rãspândirea bolilor cardiovasculare, aletubului digestiv şi a alergiilor. Cei mai mulţi consumatori cumpără des produse de tip fast-food pentru a-şi stinge senzaţia de foame, dar aceasta dispare doar pe moment şi pesuprafaţa corpului lor apar straturi adipoase. Cele mai sigure victime ale obezităţii sunt copiii.Copiii supraponderali sunt confruntaţi cu o serie întreagă de provocări psihologice şi sociale.Copiii sunt deschişi şi direcţi, iar terenul de joacă poate deveni un loc nemilos. Copiiisupraponderali îşi fac prieteni mai greu şi probabilitatea de a avea dificultăţicomportamentale şi de învăţare este mai mare. Tinerii supraponderali au adesea niveluriridicate ale colesterolului ceea ce constituie un semnal pentru multe boli fatale. Probabilitateaca ei să prezinte intoleranţă la glucoză este mai mare şi sunt mai predispuşi la a face diabet.Diabetul de tip 2 întâlnit înainte numai la adulţi creşte în ritm vertiginos în rânduladolescenţilor. Copiii obezi prezintă o predispoziţie de nouă ori mai mare de a facehipertensiune arterială, ceea ce la un adult poate conduce la atac de cord. Apneea din timpulsomnului, care poate cauza probleme neuro - cognitive se întâlneşte la unul din zece copiiobezi. La ei se întâlnesc mult mai multe probleme legate de oase. Un tânăr obez are toateşansele de a devein un adult obez, aşadar cu un risc mai mare de a fi confruntat cu problemede sănătate pe tot parcursul vieţii. Societatea de consum a zilelor noastre favorizează publicitatea agresivă şi determinăapariţia pe piaţă a alimentelor cu un cost de producţie mic, însă umflat de banii cheltuiţi pereclame. Aceste alimente au valoare nutritivă îndoielnică, aditivi alimentari îndelung criticaţide nutriţionişti şi urme de pesticide, erbicide şi alte tipuri de substanţe chimice folosite intensîn agricultura industrială. Majoritatea companiilor care ne furnizează mâncarea sunt în goanădupă profit, fără a da atenţie răspunderii morale. • Există o ALTERNATIVĂ>> produsele alimentare certificate ecologic (bio). Costul lor de producţie este mai mare datorită tehnicilor speciale care nu folosesc substanţele chimice în agricultură şi nici aditivii alimentari în procesarea mâncării, dar aceste produse respectă standarde stricte de producţie, procesare şi chiar comercializare. Eticheta bio, sau eticheta “acest produs nu te omoară încet”, este o garanţie a calităţii.16
 17. 17. • Majoritatea produselor alimentare conţin aditivi, în special cei numiţi emulgători, cunoscuţi omului obişnuit sub denumirea de E-uri. Multe dintre aceste E-uri s-au dovedit a fi periculoase pentru om. Cercetătorii au întocmit liste pozitive şi negative cu E-urile conţinute în produsele alimentare. Se spune cã suntem ceea ce mâncãm, iar acest adevãr este dovedit de statistici. E-uri bune şi E-uri rele Există E-uri bune şi E-uri rele şi fără să ne dăm seama, şi pe unele, şi pe altele le mâncăm în fiecare zi. Se impune întrebarea: cum putem deosebi "prietenii" de "duşmani"? În privinţa E-urilor, se poate spune că nu substanţele sunt periculoase, ci cantitatea şi numărul lor. Pentru copiii până la 1 an, nutriţioniştii recomandă numai aditivii naturali. Când cercetăm etichetele de pe produse la secţiunea ingredient, trebuie să înţelegem, cu cât într-un aliment sunt mai mulţi aditivi, cu atât produsul este mai nociv şinu trebuie oferit copiiilor sub 3 ani. Copiii sunt mai sensibili decât adultii. Din nefericire, piaţadulciurilor pentru copii este şi cea mai bogată în E-uri. Pentru ca micii degustători sunt greu de convins, iar culoarea învelişului alimentelor, aproduselor reprezintă primul element care îi atrage. De aceea, sucurile, budincile, jeleurile suntpline de coloranţi nu tocmai inofensivi. E 123, spre exemplu, este interzis în multe ţări civilizate, dar la noi este permis înanumite produse şi, mai grav, producătorii nu respectă legislaţia deoarece îl mai strecoară şi înbomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, brânzeturi topite şi creme de brânză. Din aceeaşicategorie fac parte şi E 110 şi E 102. Aceştia sunt coloranţi prezenţi mai ales în dulciuri şiprafuri de budincă. Aproape toate sucurile conţin E 330, o substanţă care cauzează o serie deafecţiuni ale cavităţii bucale. Recomandări pentru cei mici17
 18. 18. Lista aditivilor permişi în produsele destinate copiilor este restricţionată şi admite doarsubstanţe cât mai naturale. Din rândul acestora fac parte acidul lactic (E 270), pentru sugariisănătoşi, lecitina (E 322), care e întâlnită şi în ciocolată, acidul fosforic (E 338), pectinele(E440), caragenon (E 407). Alimentele care pot fi date copilului, după înţărcare, pot conţine acidul acetic (E 260),carbonaţii (E 500), care se găsesc în biscuiţi, cereale şi pesmeţi. Sunt permise mono şi digliceride (E 471) şi acidul tartric (E 334). La produsele pe bazade fructe şi care au un conţinut redus de zahăr, sunt permişi citraţii (E 333) şi fosfaţii (E 341).În momentul când alegem o dietă pentru copii este bine să ţinem cont de piramidaalimentelor şi de numărul de calorii necesare unui copil pentru a se descurca la şcoală şi pentrua fi sănătos.Necesarul zilnic de calorii şi substanţe nutritive pentru copii şi adolescenţi18
 19. 19. 3.000 - 3.9001.800 - 3.0002.000- 3.000Proteine totale- necesar mediu44 - 51 g61 - 70 g82 - 94 g106 - 121 g120 - 137 g89 - 101 g96 - 109 g- variaţii posibile în nivelul caloric31 - 70 g44 - 90 g Fete 1–3 ani 4–6 ani 7 – 10 ani 11 – 14 ani 15 – 19 ani 11 – 14 ani 15 – 19 ani19
 20. 20. E-urile bune sunt vitamina E naturalã, E 306 care este antioxidant puternic (prezent în ficat,ouã, peste, soia);- vitamina C naturalã – acidul scorbic – E 300 antioxidant puternic- clorofilaE 140 – colorant natural - lecitina E 322 – antioxidant natural - pectina E 440 – gelifiantnatural - caragenon natural E 407, emulsifiant extras dintr-o algã marinã.Alte vitamine , factori de nutriţie de origine vegetală indispensabili bunei funcţionări a vieţiiomului sunt: vitaminele liposolubile alcătuite din carbon, hidrogen şi oxigen (vitamina A,vitamina D, vitamina E, vitamina K) şi vitaminele hidrosolubile formate din carbon, hidrogen,oxigen, azot ( complexul de vitamine B – B1, B2, B6, B12, B15, vitamina C, vitamina P,vitamina PP şi acidul folic).Vitamina A se găseşte în sânge în cantitate de 150 unităţi internaţionale la 100 ml. Necesarulorganismului este de 1,5 mg pe zi sau 5000 unităţi internaţionale pe zi.Vitamina D se găseşte sub zece forme distincte. Normal în sânge se găseşte în cantitae de66-165 unităţi internaţionale la 100 ml. Necesarul organismului este de 100 unităţiinternaţionale pe zi.Vitamina E se găseşte normal în sânge în cantitate de 1 mg%. Nevoia nu este cunoscutăprecis, ea variind în funcţie de compoziţia raţiei alimentare.Vitamina K – necesarul organismului este în cantitate de 0,1 g pe zi.Vitamina B1 se găseşte normal în organism în cantitate de 4 – 10 gama%, necesarul de raţiealimentară fiind 1,5 mg pe zi.Vitamina B2 se găseşte normal în sânge în cantitate de 3 gama%. Necesarul în alimentaţieeste de 1,8 -3 mg pe zi.Vitamina B6 – necesarul în alimentaţie este de 2-3 mg pe zi.Vitamina PP – necesarul în alimentaţie este de 12 – 18 mg pe zi.Acidul folic este necesar în cantitate de 0,5 -1 mg pe zi.Vitamina B12 se găseşte normal în sânge în cantitate de 320 microgama la 1000.20
 21. 21. Vitamina C se găseşte normal în sânge în cantitate de 0,3 -2,1 mg%. Necesarul în alimentaţieeste de 75 mg pe zi.Vitamina P – necesarul în alimentaţie este de 3 g pe zi."Nu există dragoste mai sinceră decat dragostea faţă de mâncare" , spunea George BernardShaw. Însă, aş adăuga că trebuie să mâncăm pentru a trăi şi nu să trăim pentru a mânca!Cum îşi poate asigura copilul necesarul zilnic nutriţional:Cercetătorii susţin următoarele: • Copiii cu vârsta între 1-3 ani, au nevoie de 500 miligrame de calciu zilnic. • Copiii cu vârsta între 4-8 ani au nevoie de 800 miligrame pe zi. • Copiii cu vârsta între 9-13 ani au nevoie de 1300 miligrame pe zi.Calciu este soluţia pentru a avea oase sănătoase şi puternice, din copilărie până la maturitate.Potrivit unor experţi, calciul lipseşte din dieta multor copii şi acest lucru este mai evidentcând ei încep să consume băuturi cum ar fi sucurile acidulate şi sintetice.Sursele de calciu sunt: • o ceaşcă de iaurt conţine 380 mg • o ceaşcă de lapte - simplu sau cu ciocolată – conţine aproximativ 300 mg • o ceaşcă de suc de portocale sau mere îmbogăţit cu calciu conţine între 300 şi 350 mg • o felie de brânză are între 202-272 mg • o ceaşcă cu lapte de soia îmbogăţit cu calciu are 257 mg • o felie de caşcaval (mozzarella) conţine 183 mg • o jumătate de ceaşcă de macaroane cu brânză conţine 181 mg • o jumătate de ceaşcă de îngheţată conţine în jur de 75 mg • o jumătate de ceaşcă de budincă conţine 150 mg • o bucată de pizza cu brânză conţine 117 mg • 2 biscuiţi graham conţin 100 mg • 2 smochine conţin în jur de 49 mgNecesarul zilnic de fier al copiluluiCopiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 8 ani au nevoie de 10 mg de fier zilnic. Fetele între 11 şi 14ani au nevoie de 15 mg; băieţii de aceeaşi vârstă au nevoie de 12 mg zilnic. Fierul ajută ladezvoltarea creierului. Organismul uman asimilează cu uşurinţă fierul dn carnea de vită.Asimilarea fierului din vegetale, cum ar fi spanacul sau cerealele se face mai greu. Cercetătoriisusţin ca după ce consumaţi aceste alimente, este bine să consumaşi şi unele produse bogate învitamina C, cum ar fi portocale, căpşuni, ardei, papaya, broccoli, grapefruit, roşii, mango şicartofi. Dacă se specifică faptul că o porţie asigură 100% din necesarul zilnic recomandat de fier, maiexact 18 mg. , care reprezintă doza zilnică necesară pentru un adult.21
 22. 22. Surse de fier: • o jumătate de ceaşcă de cereale conţine 18 mg. • o jumătate de ceaşcă de făină de ovăz conţine 6 mg. • o jumătate de ceaşcă de spanac fiert conţine 3 mg. • o bucată de carne de mărimea unui pachet de cărţi de joc conţine 2 mg. • un hamburger de mărime medie conţine 2 mg. • jumătate de piept de pui conţine aproximativ 1 mg. • un ou mare conţine 6 mg.Necesarul zilnic de zinc al copilului: Copiii între 2 şi 8 ani au nevoie de 10 mg de zinc zilnic. Fetele între 9 şi 14 ani au nevoie de12 mg, iar băieţii de aceeaşi vârsta au nevoie de 15 mg zilnic. Copiii care nu primesc suficientzinc, pot prezenta stagnări în creştere.Surse de zinc: • o bucată de carne de mărimea unui pachet de cărţi de joc conţine între 4 şi 6 mg • un hamburger de mărime medie conţine 4 mg. • o jumătate de ceaşcă de fasole fiartă conţine 2 mg. • un sfert de ceaşcă de nuci conţine 1 mg. • un sandwich cu ton conţine 8 mg. • o lingură cu unt de arahide conţine 5 mg. • o lingură cu seminţe de floarea soarelui conţine 5 mg. • un gălbenuş de ou conţine 4 mg.Necesarul zilnic de vitamina D al copilului Copiii între 2 şi 13 ani au nevoie de 200 UI (unitati internaţionale), sau echivalentul a 5 mg.zilnic. Vitamina D este numită şi vitamina soarelui deoarece organismul uman o produceatunci când pielea este expusă razelor soarelui. Copilul are nevoie zilnic de 200 UI dinvitamina D, din surse alimentare, mai ales iarna. Vitamina D contribuie la absorbţia de cătreorganism a mineralelor, cum ar fi calciul.Surse de vitamina D: • o felie de somon de dimensiunea unui pachet de cărţi de joc conţine 155 UI • o ceaşcă de lapte (gras, parţial degresat sau degresat) conţine 98 UI • un gălbenuş de ou conţine 90 UI • o felie de brânză conţine 69 UI • o linguriţă cu margarină conţine 34 UINecesarul zilnic de vitamina A al copiluluiCopiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani au nevoie de 400 micrograme de vitamină Azilnic. Copii între 4 şi 6 ani au nevoie de 500 micrograme zilnic. Copiii între 7 şi 10 ani aunevoie de 700 micrograme zilnic. Fetele cu vârsta de 14 ani au nevoie de 800 microgramezilnic, iar băieţii de aceeaşi vârstă au nevoie de 1000 micrograme zilnic. Vitamina A protejazăorganismul împotriva infecţiilor şi reduce riscul apariţiei cancerului. Această vitamină este un22
 23. 23. catalizator implicat în maturizarea celulelor şi a ţesuturilor, asigură sănătatea părului, unghiilorşi pielii copilului . Zvonurile legate de morcovi şi alte alimente bogate în vitamina A, suntadevărate : sunt esenţiale pentru nişte ochi sănătoşi. Copilul îşi poate asigura necesarul devitamină A prin consumul de morcovi, de legume şi fructe colorate în galben şi portocaliu. 6miligrame de betacaroten – care se găseşte într-un morcov mare – sunt convertite în 2000micrograme de vitamină A în organism. Prea multă vitamină A din produse de origineanimală, cum ar fi ficatul, poate determina probleme de sănătate. Nutriţioniştii recomandăaportul de vitamin A prin consumul de legume şi fructe.Surse de vitamină A: • un morcov de dimensiune medie conţine cca 2000 mcg. • O jumătate de ardei capia conţine 339 mcg • O jumătate de ceaşcă de cereale conţine între 141 (Cheerios) şi 250 mcg (Total) • O ceaşcă de lapte conţine 139 mcg. • Un ou conţine cca 84 mcg. • O jumătate de ardei verde conţine cca 37 mcg. • O felie de somon de dimensiunea unui pachet de cărţi de joc conţine 11 mcg.Necesarul de vitamină CCopiii între 1 şi 3 ani au nevoie de 15 mg. de vitamină C zilnic. Copii cu limitele de vârstăcuprinsă între 4 şi 8 ani au nevoie de 25 mg. zilnic. Copii între 9 şi 13 ani au nevoie de 45 mg.zilnic. Vitamina C ajută la formarea celulelor roşii ale sângelui, la dezvoltarea oaselor şiţesuturilor. Totodată ajută la întărirea gingiei şi întăreşte vasele de sânge, reducând învineţireaîn cazul căzăturilor sau rănilor. Vitamina C ajută la cicatrizarea rănilor, întăreşte sistemulimunitar şi previne apariţia infecţiilor.Ajută la producerea de colagen de către organism, catalizează absorbţia fierului din alimente,mai ales din legume. Această vitamină se găseşte în foarte multe alimente, de aceea deficienţaei este foarte rară.Surse de vitamină C: • o jumătate de ardei capia conţine 142 mg. • o ceaşcă cu suc de portocale conţine cca 100 mg • o jumătate de papaya conţine 94 mg. • o portocală de dimensiune medie conţine 70 mg • o jumătate de ceaşcă cu broccoli conţine 62 mg. • 5 căpşuni întregi conţin 51 mg. • o jumătate de grapefruit conţine 47 mg. • un mango conţine 16 mg. • o jumătate de roşie conţine 12 mg. • o jumătate de ceaşcă cu spanac conţine 9 mg. • o jumătate de cartof copt conţine 8 mg23
 24. 24. (Material propus de profesor Oana Barbu) Să învăţăm…jucându-ne Statuile egiptene s-au spart. Găsiţi-le perechea! Ştiaţi că . . . Atât bărbaţii cât şi femeile egiptene purtau machiaje elaborate. Machiajul pentru ochi era in general verde (făcut din cupru) sau negru (făcut din plumb). Egiptenii credeau ca24 machiajul are puteri vindecătoare.
 25. 25. Găseşte 7 deosebiri! LES MOIS DEL’ANNÉEDevine les mois : vierjan , évfrierJ’ai froid au nezsarm , rilavQuitons la villeiam , niujPrenons le train !jutille ,oûtaPour aller où ?tembresep ,tobreocQui nous apportevemnobre , cemdébredes jouets dans lachambre ? Materiale propuse de învăţătoare Carmen LupuMon beau sapin Mon beau sapin, roi des Pe malurile Seneiforêts Que j’aime ta verdure Quand par l’hiver ,boiset guérets Sont dépourvus deleurs attraits Mon beau sapin,roi desforêts Tu gardes ta parure. Toi queNoël planta chez nous À saintanniversaire 25 Jolisapin ,comme ils sontdoux Et tesbonbons et tes joujoux !
 26. 26. Materiale propuse de profesoară Rodica Dramu My favourite country I love the English language , so among my tourist destinations , the English speaking countriesare a priority.And the first one that comes to my mind is the United States of America.26
 27. 27. The USA is a big and interesting country , not only because of its scenery , but also because ofthe people living there. If I were to describe it in one word , that would be “diversity”. From the East Coast to the West Coast , I would love to visit the famous American cities –New York , Chicago , Washington , Los Angeles , San Francisco , Huston and Las Vegas.America hasalso got some of the most beautiful mountains , lakes , planes , valleys and ocean views in the world. Iwould like to see the Grand Canyon and have a ride on a mustang , as well as visit Mount Rushmorewhere the faces of the four American presidents are carved into stone. Finally , I would like to go to visit the Native American’s Reservation , where the native peopleare trying tp preserve their traditional way of living and to pass on to the next generation their richculture , their language and their beliefs.A visit to the USA will be a great opportunity to encounteranother way of life and a different culture , as well as to improve my English. Written by your penfriend!Tongue twistersFasterPeepo peeps at his peersPears appear to be in tearsPlums among the pearsPeter loses precious stones.Whats up Mr. Jones?Peter throws pebbles in the pondDucks and ducklings swim and bondA fistful of brown plumsBrown prunes in fists with crumbsPlums and prunes,Fists of raspberry,How many plums can your hand carry? Materiale propuse de profesor Daniela Diaconu Despre Moş Nicolae Mi s-a sugerat să scriu câteva rânduri despre Moș Nicolae(pentru revista școlii) și am preferat să mă îndrept mai degrabă spre Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, zi în care toată lumea își aduce aminte cel puțin de dărnicia recunoscută a sfântului, identificat cu Moș Nicolae.27
 28. 28. Dacă privim icoana sa, îi descoperim chipul blând, ochii săi privindu-ne cu blândețe și, înacelași timp, parcă îndemnându-ne să fim cu luare aminte. Ne dăruiește veșnicabinecuvântare cu mâna sa dreaptă ridicată spre cer, arătând de unde ne vine tot ajutorul. Șidacă pentru cei mici ochii Sfântului Nicolae din icoană cu blândețe, bucuroasă când ei suntcuminți și iarăși una tristă când sunt obraznici, aidoma ochii lui privesc pe noi, cei mari, cuaceeași blândețe veselă ori îndurerată. Despre viața Sfântului Nicolae toți cunoaștem câte ceva, mai ales din minunile sale.Știm că s-a născut, conform tradiției, prin anul 270 d.Hr., într-o familie de oameni bogați(tatăl – Teofan, mama – Nona),în localitatea Patara din ținutul Lichia, Asia Mică. Din tinerețeți-a arătat dragostea de cele sfinte, credința, postul, rugăciunea, bunătatea, milosteniacaracterizându-l si de aceea, până în zilele noastre, el este chip al virtuților acestora. Dupătrecerea la cele veșnice a părinților săi, tânărul Nicolae a dăruit averea săracilor și s-a retrasla mănăstirea Sion(înființată chiar de unchiul său), a devenit preot, apoi și episcop în MiraLichiei, fiind un bun pastor al credincioșilor săi. Era un model pentru aceștia, blând, fără derăutate și smerit, ferindu-se de îngâmfare. Îmbrăcămintea sa era simplă, hrana pustnicească,numai odată pe zi, seara. Toată ziua asculta nevoile celor ce veneau la dânsul, iar ușile luierau deschise tuturor. Sărmanilor le era tată, săracilor milostiv; ajutător celor năpăstuiți; șituturor mai mare făcător de bine. Este unul din marii ierarhi făcător de minuni și mult iubit de întreg poporul credincios.Dintre minunile sale, amintesc pe cea în care a ajutat treifete, salvându-le de la sărăcie și mai ales de la căderea înpăcat, învierea celor trei copii omorâți de un hangiu,salvarea de la naufragiu a unor corăbii, scăparea unorcondamnați pe nedrept, tămăduirea multor oameni, orbi,surzi, paralizați, muți. A avut și de suferit, în vremea împăratuluiDioclețian (mare persecutor), fiind trimis în temniță, dar,după Edictul de la Milan(313 d.Hr.) s-a reîntors în scaunulepiscopal din Mira, fiind ajutat de Binefăcătorul său, defapt, al nostru, al tuturor, Dumnezeu. A trecut la celeveșnice, conform Tradiției, la 6 decembrie 342 d.Hr.,darau rămas sfintele sale moaște – drept dovada căDumnezeu există și că este izvor de sfințenie, drept dovadă că Sfântul Nicolae nu este unsimplu personaj. Multe ar fi de spus despre Sfântul Nicolae! Am încercat doar să creionez în câtevacuvinte, gânduri, imaginea Sfântului Nicolae – prietenul copiilor și nu numai al lor. Să nuuităm că fiind în Rai, se roagă acolo lui Dumnezeu, fiind mijlocitor pentru noi! Chipul săublând, lumina feței din icoană ne rămân mângâieri în vremurile destul de grele prin caretrecem. Așteptându-l pe Moșul Nicolae, îl regăsim, măcar în suflet, pe Sfântul Nicolae –făcătorul de minuni!28
 29. 29. Profesoară Simona OlariuDescoperă câte ferestre are ghetuţa lui Moș Nicolae Naşterea Domnului Deprinderea de a saluta cu mare bucurie Nașterea lui Iisus Hristos, de a-L întâmpina cu urări, daruri, colinde, petreceri, este străveche și cunoscută tuturor popoarelor europene. Caracterul esențial al sărbătorii este bucuria și încrederea cu care omul întâmpină Nașterea Domnului,29
 30. 30. trecerea de anul vechi la cel nou, începutul unei noi perioade , a unei noi etape în viațaoamenilor. Din iubirea fără sfârșit a lui Dumnezeu Tatăl, L-a trimis în lume pe Fiul Său iubit,Hristos, să se nască și să crească, iar prin suferințele, moartea și Învierea Sa să semântuiască. Sosește din nou Crăciunul! Trăim iarăși voia bună legată de acest mate praznic alcreștinătății. Da, este oarecum umbrit de situația materială a multora! Cu toate acestea nefacem, ca întotdeauna, speranțe și gânduri de viitor, pregătim casele de sărbătoare, meselefestive, primim, oferim mici daruri…dar este oare, numai sărbătoarea unor pregătiri? Sauîncercăm să facem în primul rând o pregătire sufletească prin post, rugăciune, milostenie,Spovedanie, Împărtășanie pentru a – L putea primi în ieslea sufletului nostru pe Pruncul IisusHristos? Încercați să răspundeți cu sinceritate la această întrebare măcar vouă înșivă. Crăciunul este important în primul rând pentru că, în fiecare an, el ne amintește înmod deosebit că Dumnezeu este cu noi, că S-a întrupat într-un Prunc Sfânt – Dumnezeu Omul, născut în ieslea boilor. Ne oferă din nou prilejul negrăitei bucurii de a ne afla, sufletește, lângă staulul din Betleem, împreună cu păstorii, cu magii, cu îngerii și de a ne închina dumnezeiescului Prunc. Dragi copii, Pruncul Iiisus a luat chipul vostru, al copiilor, și a mântuit neamul omenesc. În voi vedem semnul iubirii lui Dumnezeu! Voi puteți fi cei care să – L mărturisiți prin cuvintele și faptele voastre, voi puteți fi cei care să aduceți celorlalți vestea Nașterii Sale prin colinde, prim umblarea cu steaua, momente în care vă asemănați cu îngerii care, în noaptea sfântă au cântat primul colind Mărire între cei de sus lui Dumnezeu, Șipe pământ pace, între oameni bună voire! Probabil cei mai mulți știu amănunte despre Nașterea Sa, deși pentru unii aceasta nureprezintă decât o simplă povestioară. De aceea, în câteva rânduri, reamintesc câteva lucruridespre acest eveniment sfânt. Despre Nașterea Domnului știm că a avut loc în al 14-lea an al domniei cezarului Octavian August(31 î.Hr. – 14 d.Hr.), pe când guvernator al Siriei era Quirindus. Împăratul a dat poruncă locuitorilor din Țara Sfântă să se înscrie fiecare în orașul natal. Sfânta Fecioara Maria și bătrânul Iosif au plecat din Nazaret la Betleem, pentru că de acolo era neamul lor. Când au ajuns era seară și orașul era deja plin de oameni. Nu au mai găsit nici un loc unde să se odihnească. Au plecat la marginea orașului. Acolo au găsit un adăpost într-un staul. În liniștea nopții, în acel loc, Fecioara Maria L-a născut pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Atunci o stea mare și luminoasă a apărut pe cer și o mulțime deîngeri a cântat cu bucurie. Trei păstori din apropiere au fost înconjurați de o lumină cereascăși înștiințați de un înger să meargă să se închine Pruncului Iisus. Trei crai de la Răsărit, care auvăzut steaua luminoasă, au venit să se închine și ei. Aceștia i-au dăruit aur, smirnă și tămâie. Ne apropiem cu pași grăbiți de această mare sărbătoare a întregii lumi creștine, afiecărei familii. Purtând în inimi și în cugete bucuria acestei sfinte sărbători, vă doresc tuturorsă o petreceți cu pace, sănătate și alese bucurii, potrivit datinilor străbune. Să rugăm30
 31. 31. împreună pe Mântuitorul Nostru Iisus Hristos să ne dăruiască toate cele ce ne sunt de folos,bucurându-ne de sărbătoare întru mulți ani! (Profesoară Simona Olariu) Obiceiuri de CrăciunÎncepând din seara de 24 decembrie și până pe 25 decembrie, prinsate și orașe există obiceiul umblatului cu colindatul. Astfel copii șitineri, îmbrăcați de sărbătoare, merg pe la casele oamenilor și cântă"Buna dimineața la Moș Ajun,Ne dați ori nu ne dați",si daca cei din casa le deschid ușa spre a le împărți colindeți, începsă cânte mai departe:"Am venit si noi odată La un an cu sănătate,Și la anul să venimSănătoși să vă găsim.Ne dați, ne dați,Ori nu ne dați" Cu acest prilej gazda le împarte colindețe: covrigi, nuci, mere, colăcei. În ajunulCrăciunului, ca și în ajunul Anului Nou în toate provinciile românești, copiii formează grupurisi pornesc pe la casele gospodarilor cântând cântece ce au refrenuri ca: "Florile dalbe", "Leru-i ler", "Ziurel de ziuă", ori "Valerim" și "Veler Doamne". În unele locuri, în noaptea Crăciunului putem întâlni și cântarea religioasă cunoscutăsub numele de Vicleimul sau Irozii, la care participă copiii. Aceasta dramă religioasă neînfățişează misterul Naşterii Domnului în toate fazele sale. Personajele dramei sunt Irod şiceata sa de Vicleim, un ofițer şi soldați îmbrăcați în portul ostaşilor români, trei crai sau magi:Melchior, Baltazar si Gaspar, un cioban, un prunc şi, în unele părți, o paiață. Vicleimul aparela noi pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Originea lui este apuseană şi se leagă de misterulcelor trei magi ai evului mediu. Introdus de timpuriu în Germania şi Ungaria, a pătruns la noiprin saşii din Transilvania. Din prima forma a Vicleimului, prezentarea magilor si dialogul lor,s-au dezvoltat pe rând, prin activitatea micilor cărturari, trei tipuri principale, în cele trei mari ținuturi: Muntenia, Moldova si Ardeal. Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului, prin alte părţi, începând cu zilele Crăciunului, iar prin altele obişnuindu-se numai în ziua de Sfântul Vasile, exista obiceiul ca flăcăii să umble cu turca, capra sau brezaia. Ca si la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarna, şi în jocul caprei şi-au făcut loc, pe lângă măştile clasice(capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi moşi care, prin strigăte, chiote, mişcăricaraghioase, măresc nota de umor şi veselie, dând uneori o nuanţă de grotesc. Jocul "caprei"(uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial grav, unelement de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicieanului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat şi31
 32. 32. evocat de boabele care se aruncau de gazda peste cortegiul "caprei". Aceasta se pare că îşiare originea în obiceiurile românilor şi elinilor: fie in jocurile şi cântecele desfăşurate în jurulaltarelor păgâne de preoţii sau cântăreţii travestiţi în dobitoace cu ocazia sărbătorilor datepentru cinstea zeilor, ori în versurile satirice contra generalilor ce repurtau vreun triumf, fie inamintirile vagi despre dansurile cunoscute la greci sub numele unor păsări răpitoare. Caprajoaca după fluier, iar la terminare, unul din flăcăi; apropiindu-se de masa unde sunt membriifamiliei, începe să vornicească. Flăcăii joaca pe stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare, dacasunt acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează. De la Crăciun și până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlnește la toate popoarele creștine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit nașterea lui Isus și i-a călăuzit pe cei trei magi. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanță Calvină și multe din ele, chiar din tradițiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cânta versuri religioasedespre nașterea lui Isus: "Steaua sus răsare"; "În orașul Vitleem"; "Trei crai de la răsărit". Confecţionează singur ornamente pentru pomul de Crăciun! Globulețul se realizează din fâșii de hârtie colorată pe ambele fețe, late de aproximativ 1 centimetru. Felicitarea se realizează din hârtie colorată care se pliază, se decupează și apoi se ornează. Folosește-ți imaginația! Ce ziceţi de nişte ornamente …comestibile? Ornamentele rotunde şi brăduţul sunt obţinute prin împletirea în trei a aluatului obiţnuit de pâine. Colacul obţinut se unge cu albuş bătut spumă, iar ornamentele sunt obţinute din aluat colorat cu colorant alimentar. Celelalte forme pot fi făcute chiar din aluat de turtă dulce. Iată reţeta:32
 33. 33. Aluat 4 ouă 470g miere 470g faină 4 linguri zahăr 1/3 linguriţă bicarbonat 1 linguriţă scorţişoară 1 lingură şi jumătate de rom 1 lingură şi jumătate de ulei 1 pahar jumătate nuci măcinate Preparare : se bat ouăle întregi până devin foarte spumoase, se adaugă încet zahărul şi bicarbonatul. Mierea se încălzeşte şi se toarnă uşor peste prima compoziţie. Se adaugă aromele, uleiul şi făina. După ce se lasă la odihnit 2-3 ore, la rece, seîntinde o foaie de 2 cm, se taie forme şi se coc la foc potrivit până se rumenesc.Când sunt reci se ornează cu o glazură obţinută din zahăr pudră, apă şi puţin albuşde ou. Poftă bună! (Materiale propuse de învăţătoare Carmen Lupu) Halloween Halloween sau Halloween este o sărbătoare care se celebrează în noaptea de 31 Octombrie. Povestea spune că, în această zi, de 31 octombrie, spiritele persoanelor care au murit în ultimul an se întorc pe pământ în căutarea unor corpuri vii pentru a le poseda pe perioada anului viitor, acesta fiind singura speranţa de a avea o viaţă după moarte. Celţii considerau ca toate legile spaţiului si timpului sunt suspendate în această zi, permiţându-le spiritelor să interacţioneze cu cei vii. Cei vii nu doreau să fie posedaţi. Astfel, în noaptea de 31 octombrie, sătenii stingeau focurile din casele lor, pentru a le fi frig şi pentru a deveni astfel nedoriţi. Aceştia se îmbrăcau în tot felul de costume caraghioase şi participau la parade gălăgioase în cartierul lor, încercând să fie cat mai distructivi posibil pentru a speria spiritele ce veneau în căutarea celor vii. Activităţile de Halloween includ "trick-or-treating" expresie tipic americana, survolarea împrejurimilor de către fantome, foc în aer liber, petreceri de costume, vizitarea "caselor bântuite", a sculpta dovleci (jack-o-lantern), a citi povesti de groaza si a viziona filme horror.33
 34. 34. Costumele de Halloween sunt cele tradiţionale de monştrii cum ar fi: vampiri, stafii, scheleţi, vrăjitoare si demoni. Costumele de asemenea au ca tema si altceva decât tradiţionalul horror, cum ar fi personaje de televiziune, din filme sau altele domenii Istoria Halloween-ului începe in timpuri străvechi, demne de un un film cu elfi,spiriduşi si focuri aprinse de celţi în pădurile întunecate ale Irlandei. Să vedem aşadar câtevadintre simbolurile acestui eveniment care continua să-şi câştige adepţi pe toate meridianele. Cel mai cunoscut simbol al Halloween-ului este, fârâ îndoială, dovleacul. Originile sale se trag din tradiţii irlandeze vechi de secole. Însă pe lângă legendele şi credinţele milenare, mai exista un imaginar născut din amalgamul filmelor americane, a căror latura comerciala a creat aceasta imagine întunecată si misterioasa. Lumea cinematografiei include schelete, poveşti cu fantome, magie, monştri mitici, vampiri, vulturi, case bântuite, mumii, păianjeni, extratereştri, pisici negre, demoni si alţi reprezentanţi ai întunericului si necunoscutului primejdios. Culorile oficiale ale Halloween-ului sunt portocaliul si negrul, însă pentru efecte speciale se folosesc si alte culori, verde, roşu, purpuriu, etc. Vrăjitoarele şi măturile lor sunt mână-n mână. În fond, o vrăjitoare călare pe matură, o siluetă neagră în lumina lunii, este una dintre imaginile clasice ale lumii. O explicaţie mai plauzibila poate fi cea a anotimpului în care are loc sărbătoarea Halloween-ului. Mătura folosea gospodinelor pentru înlăturarea resturilor de frunze si a apei acumulate ca urmare a ploilor. Pe de alta parte, în timpul Sabatului Vrăjitoarelor, femeile obişnuiau să sară peste mătură. Cu cât se reuşea o săritură mai înaltă, cu atât recolta avea sa fie mai bogata, matura fiind si simbol al fertilităţii. Deşi considerată o sărbătoare păgână, Halloween-ul este serbat şi în ţara noastră, fiind o sărbătoare plină de veselie care încheie oarecum ciclul sărbătorilor de toamnă. (Material propus de profesor Ovidiu Sârghi)34
 35. 35. Colaboratorii revistei Profesor Gheorghe Constantin Profesor Gherghel Ileana Profesor Sărăcuțu Ioan Profesor Petrea Pavel Profesor Dramu Rodica Profesor Olariu Simona Profesor Diaconu Daniela Profesor Barbu Oana Profesor Sârghi Ovidiu Învățătoare Otic Albina Învățătoare Moroșanu Corina Redactor Învățătoare Carmen Lupu35

×