Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OVG Extraverde BREEAM

1,373 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OVG Extraverde BREEAM

 1. 1. Extra Verde – Nederlandse HartstichtingBREEAM.NL Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 2. 2. 21.0 ––Projectdata (a)Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 3. 3. 31.0 ––Projectdata (a)Segment –– KantorenHuurder –– Nederlandse HartstichtingLocatie –– Ypenburg deelplan 26 west, Den HaagArchitect –– Meyer en van SchootenOmvang –– 7368 BVOOplevering –– Q1 2012Duurzaamheid –– BREEAM.NL Nieuwbouw v1.11 EXCELLENT (****)Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 4. 4. 41.0 ––Projectdata (a)Ruimte OmvangTerreinoppervlak Ca. 1.7 hecTotaal oppervlak 7368 m2 bvoStallingsgarage 1726 m2 bvo 60 parkeerplaatsenKantoorfunctie 3285 m2 bvoVerkeersruimte 726 m2 bvoBijeenkomstfunctie 1509 m2 bvoFietsenstalling 101 m2 bvoOpslag 21 m2 bvoExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 5. 5. 52.0 ––DuurzaamheidExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 6. 6. 62.0 ––DuurzaamheidExtra Verde: OntwerpHet gebouw voor de Nederlandse Hartstichting kenmerkt zich door eentransparant en bijzonder duurzaam ontwerp waarbij het welzijn van degebruiker de belangrijkste drijfveer is geweest. ArchitectenbureauMeyer en van Schooten Architecten uit Amsterdam is hiervoorverantwoordelijk geweest. De gevel bestaat ca. voor 50% uit glaswaardoor er een hoge mate van daglicht toetreding wordt gerealiseerd.Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 7. 7. 72.0 ––DuurzaamheidDuurzaamheid komt in verschillende aspecten van de ontwikkeling totuiting: de locatie, de vormgeving, de materialisatie, de flexibiliteit, hetklimaatconcept en de bouwmethodiek.Locatie: Het deelplan 26 West te Ypenburg ligt direct nabij OV-knooppunt Nooddorp en uiteenlopende faciliteiten als openbaarzwembad, winkels, kinderopvang en hotel. Het gebouw is daarmeeverweven met een netwerk van voorzieningen, wat de noodzaak totmobiliteit beperkt en zo impliciet de CO2-uitstoot veroorzaakt door degebruikers reduceert.Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 8. 8. 83.0 –– Ontwerpmaatregelen /GebouwniveauExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 9. 9. 93.0 –– Ontwerpmaatregelen /Gebouwniveau- Warmte en koude opslag- Waterbesparende maatregelen in toilet en douche voorzieningen- Installatie met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling- Flexibiliteit- Duurzame materialen- Daglichttoetreding- Mossedum dak en atrium- Vleermuis bunkerExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 10. 10. 103.0 –– Ontwerpmaatregelen /GebouwniveauEnkele maatregelen nader toegelicht:- De horizontaal gelede gevel van glas en atriumkap is hoogisolerend en zorgt voor een royale daglichttoetreding diebijdraagt aan zowel het gebruikerswelzijn als beperking van de kunstverlichting.- Het materiaalgebruik is geminimaliseerd en weloverwogen. Zo is de staalconstructie slank gedimensioneerd en isalleen 100% FSC-gecertificeerd hout voorgeschreven.- Om de ecologie rondom het gebouw in stand te laten / een bijdrage aan te leveren hebben we een vleermuisbunkerin het ontwerp opgenomen. Het terrein rondom het gebouw valt buiten het eigendom en is van de gemeente. Hierdooris de inrichting van het terrein rondom het gebouw buiten beschouwing gelaten.Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 11. 11. 114.0 –– VerwachtenergieverbruikExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 12. 12. 124.0 –– VerwachtenergieverbruikVerwacht energieverbruik Kantoor ParkeergarageVerwacht elektriciteitsverbruik gebouwinstallaties 44 kWh/m2 bvo 28 kWh/m2 bvoVerwacht elektriciteitsverbruik verlichting 13 kWh/m2 bvo 15 kWh/m2 bvoVerwacht elektriciteitsverbruik apparatuur (gebruiker) 28 kWh/m2 bvoVerwacht gasgebruik 1 kWh/m2 bvoVerwacht totaal energieverbruik 88 kWh/m2 bvo 42 kWh/m2 bvoVerwacht verbruik fossiele brandstoffen 1 kWh/m2 bvoVerwacht indirect verbruik fossiele brandstoffen 203 kWh/m2 bvo 98 kWh/m2 bvoVerwacht verbruik duurzame energiebronnen 95 kWh/m2 bvoVerwacht waterverbruik 5,87 m3/persoon/jaarVerwacht % waterverbruik grijs water 0 m3/persoon/jaarExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 13. 13. 135.0 ––BouwprocesExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 14. 14. 145.0 ––BouwprocesAannemerDe aannemer Dura Vermeer is ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekend dat zij een managementsysteem hebben waarmee zij hunmilieubeleid hebben geïmplementeerd in de gehele bedrijfsvoering.Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd in het beleid en dagelijksebedrijfsvoering van Dura Vermeer, toegespitst op de volgende themas: Mens, Milieu en Markt.Ten aanzien van het aspect Mens staan wij voor:het voortdurend benutten en uitbouwen van onze kennis en ervaring;het ook in de toekomst met vakmanschap leveren van een optimale bijdrage aan het waarmaken van de ambities van klanten;het uitdagen van onze medewerkers tot ontplooiing, creativiteit en ondernemerschap;het bieden van een optimale en stabiele werkomgeving voor onze medewerkers, die maximaal bijdraagt aan de realisatie vanhun ambities;een open en integere stijl van zaken doen.Ten aanzien van het aspect Milieu staan wij voor:de zorg voor het milieu één van de wezenskenmerken vormt in de dagelijkse bedrijfsvoering.de zorg voor het milieu vertalen wij tevens in onze projecten waarbij wij duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgavenbieden.Ten aanzien van het aspect Markt staan wij voor:de klant centraal staat in alles wat wij doen;innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid en samenwerking zijn;de manier om te komen tot toonaangevende, integrale en duuzame oplossingen;wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.Het feit dat wij een solide financiële basis hebben maakt dat wij onze ambities ook kunnen waarmaken.Kortom: Dura Vermeer staat gelijk aan duurzaam ondernemen. Zie voor nadere informatie www.duravermeer.nl/MVO/Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 15. 15. 155.0 ––BouwprocesTijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu:- Bewustzijn creëren van het energieverbruik tijdens de uitvoeringsfase(1. energieverbruik van transporten van materiaal, materieel enpersoneel van en naar de bouwplaats en 2. energieverbruik van alleactiviteiten op de bouwplaats).- Aanwezigsschakeling van de verlichting en toepassen vanenergiezuinige verlichtingsarmaturen (TL5) in de bouwkeet.- Verbruik van drinkwater wordt tijdens de gehele uitvoeringsfasegemonitord.Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 16. 16. 165.0 ––Bouwproces- Ter bescherming van de flora en fauna tijdens de uitvoering wordt er gehandeldvolgens een ecologisch werkprotocol dat speciaal voor de locatie van de nieuwbouwvoor Extra Verde is gemaakt.- Afvalstromen zijn gescheiden, geminimaliseerd en gemonitord.- Er is gebouwd conform het Lean-principe. Dit houdt in intensief overleg middels Leanbijeenkomsten waarbij alle werkzaamheden van de verschillendepartijen/onderaannemers optimaal op elkaar worden afgestemd in een Lean-planningwaardoor de bouwtijd en faalkosten worden geminimaliseerd.- Uitgangspunt is zoveel mogelijk prefabracage. Zowel de constuctie van het parkeerdek,de hoofddraagconstructie, de prefab systeemvloeren en HSB-gevelelementen zijngeprefabriceerde onderdelen.- Er is zowel voor bouwplaatshout als al het hout dat is toegepast in het gebouw FSChout toegepast.Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 17. 17. 176.0 ––SociaalExtra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)
 18. 18. 185.0 ––SociaalHet gebouw is voorzien van een mossedum dak. Dit zorgt er niet alleen voor dat het regenwater minder snel in het riool terechtkomt waardoor het riool ontlast wordt maar geeft tevens een zeer vriendelijke uitstraling voor kantoorgebruikers van hetnaastgelegen kantoorgebouw. Om de gebouwinstallatie die op het dak ik opgenomen zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekkenis er een luifel boven de installatie aangebracht.De hoofdentree van het gebouw is toegankelijk middels een handbediend tourniquet die elektriciteit opwekt wanneer je hierdoorheen loopt. Op deze wijze lever je als gebruiker maar ook als bezoeker een bijdrage aan een groene energieopwekkingbinnen dit gebouw.Naast bovenstaande sociale punten voor gebruikers als omgeving is er tevens rekening gehouden met de in de omgevingaanwezige flora en founa. Zo is er een vleermuisbunker in het gebouw geintegreerd waardoor de vleermuizen uit de omgevingeen schuilplaats hebben gekregen in deze bebouwde omgeving.Extra Verde (Nederlandse Hartstichting) – Den HaagBREEAM Nieuwbouw v 1.11 – EXCELLENT (****)

×