Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

До 50-річчя Тараса Гончарука

103 views

Published on

18 квітня 2019 р. - ювілейна дата у історика, професора ОНУ ім. І.І.Мечникова, громадського діяча Тараса Григоровича Гончарука. На сайті ОННБ представлена віртуальна виставка «Одесит – дослідник історії України»: до 50-річчя від дня народження Т.Г.Гончарука

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

До 50-річчя Тараса Гончарука

 1. 1. Коротка біографічна довідка Народився Тарас Гончарук 18 квітня 1969 р. в Одесі. Батьки — відомий історик, професор Григорій Іванович Гончарук та вчителька математики Ніна Михайлівна Гончарук. Закінчив СШ №56. У 1987-1989 роках проходив службу в лавах Рядянської Армії. У 1992 році з відзнакою закінчив історичний факультет Одеського державного університету (нині Одеський національний університет імені І.І. Мечникова). 30 червня 1998 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності Історія України «Торгівля України першої половини XIX ст.: історія вивчення». Науковий керівник Віктор Ващенко, а у 2010 році − докторську дисертацію на тему: «Транзитна торгівля в Україні кінця XVIII − першої половини XIX ст.», науковий консультант Олександр Реєнт. Головні дослідження та наукові публікації присвячені історії вивчення торгівлі України першої половини XIX століття (зокрема, внеску у її вивчення А. Скальковського, М. Слабченка, О. Оглобліна), транзитній торгівлі XIX ст. та одеському порто- франко 1819–1859 рр. Низка наукових та науково-популярних публікацій стосується історії Хаджибея XV — XVIII століття.
 2. 2. Фото із сімейного архіву Гончаруків Григорій Іванович із дружиною Ніною Михайлівною
 3. 3. Родина Гончаруків
 4. 4. Тарас Гончарук складає присягу
 5. 5. «Гідних продовжувачів роду Гончаруків виховав і сам Григорій Іванович з дружиною — синів Тараса та Анатолія, які стали, відповідно, істориком та економістом і теж здобули у цих царинах найвищі вчені ступені. Воістину, славному роду нема переводу» В. ЩЕГЛЕНКО Григорій Гончарук із синами Анатолієм, (ліворуч) і Тарасом (праворуч) у редакції газети «Чорноморські новини» (2006 р.)
 6. 6. Фонди Одеської національної наукової бібліотеки дають можливість розкрити життєвий і творчий шлях Т. Г. Гончарука – українського науковця, викладача, просвітянина, громадського діяча, відомого краєзнавця, дослідника у галузі економічної історії України кінця XVIII — першої половини XIX ст. історії Одеси та Південної України.
 7. 7. Участь Тараса Гончарука у наукових конференціях… Гончарук Т. Одеське порто-франко (1819- 1857 рр.) та економіка України (розгляд проблеми в українській історіографії) // Проблеми поширення досвіду викладання та вивчення історії України в технічних вищих навчальних закладах : тези доповідей. Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 28-29 трав. 1993 р. м. Одеса. – Київ,1993. – С. 24-25. Гончарук Т. З історії використання підневільної праці на будівництві Одеси в першій половині ХІХ ст. // Одеса і українці : міська наук. конф., 30 трав. 1997 / Укр. Чорномор. ін-т ім. Юрія Липи. – Одеса, 1997. – С. 3-5.
 8. 8. Гончарук Т. Торгівля Південної України першої половини ХІХ ст. в працях О. П. Оглоблина // Українознавчі діалоги в наукових дослідженнях та практичній діяльності : (до 5-річчя відкриття Канадсько-українського бібліотечного центру) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 8-9 жовт. 2002 р.). – Київ, 2003. – С. 22-25. Гончарук Т. Міжнародний транзит Броди – Одеса на шпальтах газети «Одесский вестник» першої половини ХІХ ст. // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005. – С. 224-226.
 9. 9. Гончарук Т. Одеса першої половини ХІХ ст. як економічний та культурний центр України // Одеська «Просвіта»: минуле, сучасне й майбутнє : (до 100-річчя одеської «Просвіти» ) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2005 р. – Одеса, 2006. – С. 42-48.
 10. 10. Гончарук Т. Місто Ольвіополь (Первомайськ) та проекти влаштування транзиту польських товарів до Чорного моря кінця ХVІІІ ст. // Регіональні дослідження в Україні: досягнення і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 90- ій річниці утворення м. Первомайська 14-15 трав. 2009 р. – Первомайськ, 2009. – С. 3-5. – (Історичні студії, присвячені регіонам України та методам їх дослідження). Гончарук Т. Петро Титович Климович: один з когорти одеситів-міністрів українських урядів 1917-1921 рр. // Четверті Липівські читання : пам’яті Івана та Юрія Лип : матеріали Всеукр. наук.-конф., 18-19 квіт. 2008 р. – Київ : 2009. – С. 148-162.
 11. 11. Гончарук Т. Одеса в контексті історичних поглядів Т. Г. Шевченко // Свою Україну любіть… : каталог виставки «200 років з дня народження Тараса Шевченка» (лют., 2014, Одеса) членів одеської обл.. організації Нац. спілки художників України з матеріалами наук. конф. «Т. Шевченко: життя і творчість ; Т. Шевченко та сучасний контекст» / Одеська обл. організація Нац. спілки художників України ; упоряд. С. О. Савченко. – Одеса, 2014. – С. 102-103. : портр.
 12. 12. Гончарук Т. Будівлі османського Хаджибея (Одеси) 1760 – 80-х рр.: за матеріалами опублікованих джерел // «Кочубіїв – Хаджибей – Одеса» : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., присвяченої 600-річчю міста, 28-29 трав. 2015 р. м. Одеса / редкол. : Г. І. Гончарук (голова), М. С. Кучерук (відп. секретар) [та ін.]. – Одеса, 2015. – С. 28-35. Гончарук Т. Одеське порто-франко 1819-1859 рр. у працях О. П. Оглоблина // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24-25 квіт. 2015 р.) / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса, 2015. – С. 70-73.
 13. 13. Публікації у книжках інших авторів Гончарук Т. Питання розвитку українського ринку другої половини XVII – першої половини XIX ст. в працях М. Є. Слабченка // Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наук. спадщина і життєвий шлях : зб ст. – Одеса, 1995. – С. 60-63. – (З сер. : «Реабілітовані історією»)
 14. 14. Гончарук Т. Що ми знаємо про функціонування на Кримському півострові у 1798-1799 роках режиму «порто-франко»? // Історія Криму в запитаннях та відповідях / НАН України, Ін-т історії України ; [авт. кол. : О. Галенко, О. Бажан, О. Бачинська [та ін.] ; упоряд. Г. Боряк. – Київ, 2015. – C. 235-237.
 15. 15. Передмова / співавт. О. А. Бачинська // Українська вишивка. Північно-Західне Причорномор‫ۥ‬я / кер. проекту. : В. Г. Вітос, В. І. Устянський ; упоряд. текстів Л. Дем'янишина. – Одеса, 2018. – С. 6-8 : іл.
 16. 16. Публікації у науковій періодиці Гончарук Т. О социальном составе строителей Приморского бульвара и Потемкинской лесницы Одессы // Историческое краеведение : сб. материалов по ист. краевед. Одесщины – Вып. 1 : С древнейних времен до середины XIX в. помощь учителю истории. – Одеса, 1992. – С. 75-77. Гончарук Т. Два направления в дореволюционной историографии Одессы // Краеведческий вестник. – Одесса, 1996. – №1. – С. 3-4.
 17. 17. Гончарук Т. Нащадки козацьких родів Гетьманщини в історії Одеси кінця ХVІІІ першої половини ХІХ ст. // Ист. память. – Одесса, 2002. – Вып. 4. – С. 60-65. Гончарук Т. До питання про організацію місцевою владою будівництва Одеси в першій половині ХІХ ст. // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. – Одеса, 2003. – С. 22-29. – (Сер. : Історія; вип. 1). Гончарук Т. Одеса як центр транзитної торгівлі першої половини ХІХ ст. // Наук. вісн. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса, 2006. – № 8 (28). – С. 194-200.
 18. 18. Гончарук Т., Бачинська О. Одеса, козацтво, Катерина ІІ… Історія продовжується? Чи все починається з початку? // Гетьман. громад.-політ. наук.-популярне видання. – 2007. – №5-6. верес.-груд. – С. 28-30 : іл.
 19. 19. Гончарук Т. Юридичні умови функціонування Одеського порто- франко 1819-1859 рр. / Т. Гончарук // Краєзнавство. – 2015. – № 1-2. С. 38-46. Гончарук Т. Ложешник А. Листи Євгена Чикаленка до Михайла Комарова 1900 – 1901 рр.: діалог двох провідників національного руху на зламі століть // Євген Чикаленко в процесі українського націотворення : до 150 річчя з дня народження Є. Х. Чикаленка : зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – С. 23-34. – Із змісту : Діячі українського національного руху – працівники фінансових установ Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. / співавт. І. Дружкова С. 73-77.
 20. 20. Гончарук Т. Стаття на шпальтах «Одесского вестника» про шкідливість панування іноземців в зовнішній торговлі Одеси // Юго-запад. Одессика = Південний захід. Одесика : истор.-краевед. науч. альманах. – Одесса, 2018. – Вып. 26. – С. 110-117.
 21. 21. Протягом багатьох років Тарас Григорович є постійним користувачем та другом бібліотеки, бере активну участь у наукових і культурно-освітніх заходах, таких як «День Соборності України», круглих столах «Громадянин, людина, особистість у сучасному конституційному вимірі» та «Культурне розмаїття Південної України – вагомий чинник європейської інтеграції», виставкових акціях «Незалежність України – доленосна чверть століття», «Подаруй бібліотеці книжку» та ін. .
 22. 22. Круглий стіл «Незалежність України вчора – сьогодні – завтра» (2010 р.) Учасники заходу: колекціонер Тарас Максимюк і професор ОНУ ім. І.І. Мечникова Тарас Гончарук біля експонатів виставки
 23. 23. Фрагмент книжкової експозиції
 24. 24. Під час презентації книги письменника, редактора журналу «Кур’єр Кривбасу», лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка – Григорія Гусейнова «Між часом і морем. Колекція невигаданих історій» (2013 р.) «Книга з філософічно-багатозначною назвою – «Між морем і часом», викликала велике зацікавлення в істориків. «Це, водночас, і художній і історичний твір, – наголосив Тарас Гончарук – Він охоплює період в житті Хаджибею-Одеси від 18-го по 20-е століття. У ньому час і географія єдині. Як правило, дослідники займаються якимось певним історичним періодом, а тут вони органічно поєднані».
 25. 25. Тарас Гончарук: «День 22 січня в історії України» «Соборність України як чинник українського державотворення» – тема засідання за участі істориків, журналістів, бібліотекарів та викладачів шкіл в рамках тижня «Трибуна науковця» (2014 р.)
 26. 26. У відділі краєзнавства «Одесика» відбулись краєзнавчі діалоги: «Український національний рух в Одесі» та презентація календарів з одеськими діячами Української революції 1917 р. та національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (2017 р.) Спікери: професор Тарас Гончарук, професор Тарас Вінцковський, дизайнер Ірина Макарчук
 27. 27. До Дня Соборності України (2017 р.) Незмінний учасник заходу професор ОНУ ім. І.І. Мечникова -Тарас Гончарук
 28. 28. До 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відродження Української державності в головному читальному залі ОННБ відбулось урочисте відкриття виставкової акції «Поступ історії: до 27-ї річниці незалежності України» (2018 р.)
 29. 29. Круглий стіл «Культурне розмаїття Південної України – вагомий чинник європейської інтеграції» (2018 р.) Своєю натхненою працею історик Тарас Гончарук залучає молодь до збереження історико-культурної спадщини Одещини, до науково-дослідницької діяльності, вражаючи ґрунтовністю, обсягом та широтою тематики власних досліджень. Тарас Гончарук, «Українське населення Одеси XIX - поч. XX cт.: формування, склад, вплив на громадське та культурне життя міста»
 30. 30. Тарас Гончарук, доктор історичних наук, професор кафедри історії України факультету історії та філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова має низку відзнак…
 31. 31. З ювілеєм Вас, шановний Тарасе Григоровичу! Здоров’я Вам, благополуччя, плідних пошуків і творчого довголіття! Нехай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Нехай кожен день буде сонячним і радісним, сповненим миру і любові, гармонії та оптимізму! Бажаємо здійснення усіх Ваших мрій! А бібліотека з нетерпінням буде чекати нових здобутків та радіти за Ваші успіхи! З повагою, колектив відділу краєзнавства «Одесика» ОННБ

×