Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elefanter i sikte? Behovet for (re-) åpning av Nordland VI og VII, Troms II Lars Arne Ryssdal, direktør næringspolitikk ...
Bakgrunn <ul><li>Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland 7 og Troms 2 i denne stortingsperioden. Spørsmå...
OLFs konjunkturrapport 2009 Lys i enden av tunnelen – også for norsk petroleumsnæring? Presseseminar 12. November 2009
Kostnadsindeks for norsk sokkel (2008=100) Kilde: Econ Pöyry/OLF
Avsluttede letebrønner på norsk sokkel Antall
Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter type påløpt kostnad Milliarder 2009-kroner Kilde: Econ Pöyry/OLF
Utvikling i gjennomsnittlig funnstørrelse og funnrate på norsk sokkel Millioner Sm3 o.e. og prosent 1969-1978 1979-1988 1...
Produksjonsprognose for norsk sokkel etter ressursenes funnår Mill. Sm3 o.e.
Olje- og gassindustriens på norsk sokkel: Står foran betydelige utfordringer  Kilde: OD ressursregnskap 2008 1) inklusiv ...
Produksjonsutviklingen på norsk sokkel <ul><li>50% av produksjon i 2030 fra uoppdagete ressurser  </li></ul><ul><li>Uopp...
Brorparten av verdiene fra sokkelen tilfaller det norske folk * For StatoilHydros del er overskuddet fratrukket den delen ...
Energiproduksjon i Norge Biomasse og avfall Kull Gass Olje* Vannkraft og fornybar** Primærenergiproduksjon Millioner tonn ...
Utslippsintensitet av klimagasser Tonn CO2-ekvivalenter per million kroner bruttoprodukt 1) Utenom utenriks sjøfart Kilde:...
Scenarier for funn, utbygging - De fem høyest prioriterte områdene <ul><li>Oljeselskapene har rangert de områder som er me...
Nordland VI, VII og Troms II – Hvor stor kan aktiviteten i bli? <ul><li>Forutsetninger </li></ul><ul><ul><li>Samlet ressu...
Nordland VI, VII og Troms II – KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer <ul><li>Samlet sett framstår havbunnsutbyggi...
Effektene ved utbygging kan styrkes – hvordan gi grunnlag for dynamiske prosesser ? (ECON Pöyrys konklusjoner) <ul><li>Va...
Ringvirkninger – Nord-Vestlandet Erfaringer fra andre utbygginger <ul><li>Kristiansund </li></ul><ul><ul><li>20 prosent sy...
Ringvirkninger – Nord Norge Erfaringer fra andre utbygginger <ul><li>Harstad </li></ul><ul><ul><li>Politisk utpekt som ol...
Sameksistens - næringene står best sammen <ul><li>Fiskeri og olje </li></ul><ul><li>Flere viktige felles næringsklynger la...
Fra petroleumsnasjon til energinasjon <ul><li>Vi står i en overgangsfase – fra petroleumsnasjon til energinasjon </li></ul...
 
 
<ul><li>Det er forbud mot boring i oljeførende lag i perioden 15.des.-15. aug. (8 mnd.) </li></ul><ul><li>Det er totalforb...
<ul><li>Viktig sak for Norge: Åpning for olje- og gassvirksomhet i de mest lovende områdene vil bidra til å opprettholde b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ressurser Lofoten og Vesterålen

1,269 views

Published on

Published in: News & Politics, Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ressurser Lofoten og Vesterålen

 1. 1. Elefanter i sikte? Behovet for (re-) åpning av Nordland VI og VII, Troms II Lars Arne Ryssdal, direktør næringspolitikk og miljø, OLF Høstseminar NAEE, Stavanger, 12. noevember 2009
 2. 2. Bakgrunn <ul><li>Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland 7 og Troms 2 i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet vil bli vurdert i forbindelse med revidering av planen i 2010 </li></ul><ul><li>Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland 6 i denne stortingsperioden </li></ul><ul><li>Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. </li></ul><ul><ul><li>SEAPOP </li></ul></ul><ul><ul><li>MAREANO </li></ul></ul><ul><ul><li>Geologisk kartlegging </li></ul></ul>
 3. 3. OLFs konjunkturrapport 2009 Lys i enden av tunnelen – også for norsk petroleumsnæring? Presseseminar 12. November 2009
 4. 4. Kostnadsindeks for norsk sokkel (2008=100) Kilde: Econ Pöyry/OLF
 5. 5. Avsluttede letebrønner på norsk sokkel Antall
 6. 6. Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter type påløpt kostnad Milliarder 2009-kroner Kilde: Econ Pöyry/OLF
 7. 7. Utvikling i gjennomsnittlig funnstørrelse og funnrate på norsk sokkel Millioner Sm3 o.e. og prosent 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008
 8. 8. Produksjonsprognose for norsk sokkel etter ressursenes funnår Mill. Sm3 o.e.
 9. 9. Olje- og gassindustriens på norsk sokkel: Står foran betydelige utfordringer Kilde: OD ressursregnskap 2008 1) inklusiv Oseberg Vest 21% 51% 66% 97% 23% 6% 6% 100% De 7 store: Opprinnelig: 4701 mill sm3 o.e Gjenværende: 2003 mill Sm3 o.e (43%) Ressurskategori 1, 2 og 3 Mill. Sm3 oljeekvivalenter Mill. Sm3 oljeekvivalenter
 10. 10. Produksjonsutviklingen på norsk sokkel <ul><li>50% av produksjon i 2030 fra uoppdagete ressurser  </li></ul><ul><li>Uoppdagete ressurser, og åpning av nye områder enda mer utslagsgivende mht. investeringer 20 år frem i tid  </li></ul>
 11. 11. Brorparten av verdiene fra sokkelen tilfaller det norske folk * For StatoilHydros del er overskuddet fratrukket den delen av overskuddet som tilfaller staten i form av utbytte Kilde: Konkraft Prosjektgruppe 1
 12. 12. Energiproduksjon i Norge Biomasse og avfall Kull Gass Olje* Vannkraft og fornybar** Primærenergiproduksjon Millioner tonn oljeekvivalenter * Olje inkluderer naturgassvæsker ** Vannkraft inkluderer geotermisk. Fornybar inkluderer solar, vind, bølge og tidevann Kilde: Global Insight Primærforbruk ,
 13. 13. Utslippsintensitet av klimagasser Tonn CO2-ekvivalenter per million kroner bruttoprodukt 1) Utenom utenriks sjøfart Kilde: Statistisk sentralbyrå
 14. 14. Scenarier for funn, utbygging - De fem høyest prioriterte områdene <ul><li>Oljeselskapene har rangert de områder som er mest lovende </li></ul><ul><li>Basert ¨på tilgjengelig, geologisk informasjon </li></ul><ul><li>Nordland VI – Ribbanbassenget </li></ul><ul><li>Nordland VI – Utrøsthøgda </li></ul><ul><li>Nordland VII – nordlige del </li></ul><ul><li>Nordland VII – sentrale til sørlige del </li></ul><ul><li>Troms II </li></ul><ul><li>Eggakanten og Kystnært i hhv. Helgeland og Barentshavet prioritert ned </li></ul>
 15. 15. Nordland VI, VII og Troms II – Hvor stor kan aktiviteten i bli? <ul><li>Forutsetninger </li></ul><ul><ul><li>Samlet ressurspotensial KonKraft II 3,4 mrd fat o.e. </li></ul></ul><ul><ul><li>ECON Pöyry: utgangspunkt utbygginger 2 mrd fat o.e. </li></ul></ul><ul><ul><li>Antagelse 2 store, 3 middels funn, samt en del mindre </li></ul></ul><ul><li>Resultat </li></ul><ul><ul><li>1000-2000 permanente arbeidsplasser på land, de aller fleste i regionen. </li></ul></ul><ul><li>Forventninger lokalt </li></ul><ul><ul><li>Nordland Fylkeskommune med vedtak om ilandføring. </li></ul></ul>
 16. 16. Nordland VI, VII og Troms II – KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer <ul><li>Samlet sett framstår havbunnsutbygginger med ilandføring som et godt alternativ. Vil kunne gi betydelige lokal ringvirkninger. </li></ul><ul><li>Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten </li></ul><ul><li>De viktigste faktorene i fht offshore vs. Ilandføring er feltstørrelse og avstand til land </li></ul><ul><li>Teknologiutviklingen vil bli fokusert slik at olje fra Nordland VI skal kunne ilandføres </li></ul><ul><li>En havbunnsutbygging med ilandføring vil kreve et relativt stort ressursgrunnlag for å være lønnsom. </li></ul>
 17. 17. Effektene ved utbygging kan styrkes – hvordan gi grunnlag for dynamiske prosesser ? (ECON Pöyrys konklusjoner) <ul><li>Valg av lokaliseringssted </li></ul><ul><ul><li>Større tettsteder / byer får større andel oppdrag lokalt næringsliv og drar fordel av mer variert tilgang på kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Men i forhold til relativ tilvekst i andel arbeidsplasser vil effekten være størst i mindre kommuner lengre fra nærmeste regionsenterr </li></ul></ul><ul><li>Kritisk masse </li></ul><ul><ul><li>Ringvirkningene større </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jo større del av områdene som åpnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jo større sammenfall i tid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jo større samlet volum av ressursene </li></ul></ul></ul><ul><li>Tilrettelegging fra det offentlige </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Utdanning </li></ul></ul><ul><li>Tilgang på kompetanse: </li></ul><ul><ul><li>tilgang på kvalifisert arbeidskraft lokalt en utfordring ved utbygginger </li></ul></ul><ul><ul><li>en styrking av utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge kan sikre at flere fra landsdelen får arbeid i petroleumsvirksomhet </li></ul></ul><ul><li>Kontraktsfilosofi fra oljeselskap (operatør) </li></ul><ul><ul><li>For at næringslivet i Nord-Norge skal nyte godt av petroleumsvirksomhet bør innkjøpstrategi styres i retning av desentralisering </li></ul></ul><ul><li>En fot innenfor </li></ul><ul><ul><li>Lokale leverandører i utbyggingsfasen bruker erfaringen til å vinne kontrakter i andre utbygginger i og utenfor petroleumsbransjen. </li></ul></ul>
 18. 18. Ringvirkninger – Nord-Vestlandet Erfaringer fra andre utbygginger <ul><li>Kristiansund </li></ul><ul><ul><li>20 prosent sysselsetting i oljerelaterte næringer - noe av det høyeste i landet </li></ul></ul><ul><ul><li>Vestbase - fra rene logistikkoperasjoner til teknologiintensive bedrifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Tretti års langsiktig og strategisk handling fra lokale aktører </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatt lang tid å oppnå </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Men hurtig vekst i antall arbeidsplasser (dobling) fra 2005 </li></ul></ul></ul><ul><li>Nyhamna </li></ul><ul><ul><li>Deling av eiendomsskatt mellom kommunene </li></ul></ul><ul><ul><li>Betydelig bedring av transportinfrastruktur i Aukra kommune </li></ul></ul>
 19. 19. Ringvirkninger – Nord Norge Erfaringer fra andre utbygginger <ul><li>Harstad </li></ul><ul><ul><li>Politisk utpekt som oljehovedstad i Nord-Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>Driftsorganisasjon Norne, samt leteorganisasjon SH </li></ul></ul><ul><ul><li>300 direkte sysselsatt petroleum pr i dag </li></ul></ul><ul><li>Helgeland / Skarv </li></ul><ul><ul><li>Tidlig fase ennå, ”god stemning lokalt” </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanseoppbygging hos lokale leverandører </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plattform for kontrakter også ellers på norsk sokkel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Basefunksjon Skarv i Sandnessjøen </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktur: flyplassutvidelse, overnattingskapasitet </li></ul></ul><ul><li>Melkøya/ Hammerfest </li></ul><ul><ul><li>Virkninger i utbyggingsfase godt kjent - driftsfasen lovende hittil </li></ul></ul><ul><ul><li>Store kommunale inntekter – snudd fraflytting </li></ul></ul><ul><li>I dag: ingen industri i nord. 2 felt 2 utbygginger </li></ul>
 20. 20. Sameksistens - næringene står best sammen <ul><li>Fiskeri og olje </li></ul><ul><li>Flere viktige felles næringsklynger langs kysten (Austevoll, Herøy) </li></ul><ul><li>Fiskerisektorens rolle som bærebjelke under press </li></ul><ul><li>Fiskermanntallet viser en nær halvering i Nord-Norge siden 1990 </li></ul><ul><li>Unge mennesker velger i stadig mindre grad fiskebåten som arbeidsplass </li></ul><ul><li>Reiselivsnæringen avhengig av levende lokalsamfunn </li></ul><ul><li>Nordnorske reiselivsprodukter er attraktive </li></ul><ul><li>Men sesongen er svært kort </li></ul><ul><li>Petroleumsaktivitet vil kunne gi etterspørsel etter transport og overnatting flere måneder i året. </li></ul>
 21. 21. Fra petroleumsnasjon til energinasjon <ul><li>Vi står i en overgangsfase – fra petroleumsnasjon til energinasjon </li></ul><ul><li>Norsk gasseksport et viktig premiss for å redusere utslipp av klimagasser internasjonalt </li></ul><ul><li>Norges posisjon som leverandør av CO 2 -effektiv energi må styrkes </li></ul><ul><li>Vi kan bidra til å løse klimautfordringene ved å videreutvikle sokkelen </li></ul><ul><li>Vi trenger attraktive arealer for å sikre kontinuerlig produksjon og høy aktivitet </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Det er forbud mot boring i oljeførende lag i perioden 15.des.-15. aug. (8 mnd.) </li></ul><ul><li>Det er totalforbud mot boring i perioden 15.des.-20. juni (vel 6 mnd.) I praksis betyr dette at boringen kan startes opp 20. juni, men at det ikke kan bores inn i forventede oljeførende lag før tidligst 15. aug. </li></ul><ul><li>Det er forbud mot seismikkinnsamling fra 15. des.-1.aug. (7,5 mnd.) </li></ul><ul><li>Lisensen ligger innenfor 40 nmil sonen, medfører styrket oljevernberedskap. </li></ul><ul><li>For Nordland VI området er det gitt anledning til å bore maksimalt 6 letebrønner før Stortinget skal ta endelig standpunkt til om området skal åpnes for videre letevirksomhet. </li></ul><ul><li>For blokk PL219 må lisensen etter 2 brønner drøfte spørsmålet om videre aktivitet med OED. </li></ul><ul><li>Det er kun tillatt med en boreinnretning om gangen i området. </li></ul><ul><li>Berørte interesser skal informeres før boring påbegynnes. </li></ul>15.des. Miljøkrav Nordland VI PL219, blokk 6710/6 Miljøkravene på Nordland VI i 1994 All boring forbudt vel 6 mnd. 15.des. 15.des. 1.aug. 20.juni. 15.aug. Ingen restriksjoner (4mnd.) Seismisk innsamling forbudt Boring i oljeførende lag forbudt
 23. 25. <ul><li>Viktig sak for Norge: Åpning for olje- og gassvirksomhet i de mest lovende områdene vil bidra til å opprettholde betydelige investeringer og inntekter til fellesskapet </li></ul><ul><li>Viktig sak for landsdelen –utvikling av et betydelig antall arbeidsplasser </li></ul><ul><li>Berolige dem som frykter at miljøkonsekvensene kan bli store </li></ul><ul><li>” Det sies at vi ikke vet nok til å si ja – jeg vil hevde at vi vet for mye til å si nei.” </li></ul><ul><li>Hugo Bjørnstad </li></ul>Viktig valg

×