Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva gjør OLF etter hendelsen i Mexicogulfen

1,625 views

Published on

Innhold
Oppfølgingstiltak etter Deepwater Horizon-ulykken fra den norske oljeindustrien:
1. Lærdom
2. Tiltak i den norske oljenæringen
3. Internasjonale tiltak

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva gjør OLF etter hendelsen i Mexicogulfen

 1. 1. Hva gjør OLF etter hendelsen i Mexicogulfen? Offshore drift og vedlikehold - ODV 2010 Jan Krokeide, fagsjef boring, Oljeindustriens Landsforening, OLF
 2. 2. Innhold 1. Innledning – om OLF – hva er OLFs rolle 2. Oppfølgingstiltak etter Deepwater Horizon-ulykken fra den norske oljeindustrien: 1. Lærdom 2. Tiltak i den norske oljenæringen 3. Internasjonale tiltak
 3. 3. Om OLF OLF Oljeindustriens Landsforening er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er tilsluttet NHO. OLF har hovedkontor på Forus og kontor i Oslo. OLFs administrasjon har 38 ansatte. 3
 4. 4. OLF representerer 46 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel 52 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns-entreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre Til sammen representerer OLFs medlems- bedrifter ca 29 000 ansatte 4
 5. 5. OLF - Erfaringsoverføring og læring Viktig arena • OLF representerer alle de større aktørene i norsk olje- og gassindustri • Arbeider tett med internasjonale organisasjoner som International Organisasion of Oil and Gas Producers (OGP) og National Oil Industry Association (NOIA). • Tett kontakt med myndigheter og fagforbund Utdrag fra OLFs mål • Det er vår ambisjon å være verdensledende innen olje- og gassindustrien med hensyn til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, basert på en filosofi om null ulykker • OLF vil arbeide for å fremme: Nettverksarbeid, overføring og deling av kunnskap og beste praksis i industrien 5
 6. 6. OLF aktiviteter med fokus på brønnhendelser • Drilling Managers Forum: Well control competence task force Well incident task force • Well Integrity Forum: Etablert retningslinjer for brønnintegritet Forum for erfaringsoverføring Dette er alle aktiviteter som er etablert og helt uavhengig av Deepwater Horizon tragedien. 6
 7. 7. Den norske oljeindustrien Oppfølgingstiltak etter Deepwater Horizon-ulykken
 8. 8. 20. april 2010 Utblåsning og eksplosjon på Deepwater Horizon 11 personer omkom En rigg gikk tapt Fulgt av et stort oljeutslipp 8
 9. 9. Må lære av hendelsen Raskt på ballen Det ble tidlig klart for OLF og medlemsbedriftene at også norsk petroleumsindustri måtte ta lærdom av hendelsen Næringen i Norge vil sikre at den gjør det den kan • for å lære av denne ulykken, • for å vurdere behovet for ny praksis, • for å få ny forståelse av beredskapskrav • for å begrense utblåsninger under vann På kort sikt • Samtlige selskaper ser på sine styringssystemer og praksis • Økt oppmerksomhet i forhold til BOP-testing og -sertifisering 9
 10. 10. Aktiv tilnærming DNV-rapport om regelverk • OLF/NOFO har fremskaffet en oversikt over regelverket for den norske kontinentalsokkelen og Mexicogulfen (DnV-rapporten) Selskapene i førersetet • Den norske oljeindustrien har iverksatt et selskapsdrevet prosjekt • OLF tilrettelegger og koordinerer 10
 11. 11. DnV-rapporten Bakgrunn • Det har vært viktig å få innsikt og et sammenligningsgrunnlag mellom regelverket på norsk sokkel og i den amerikanske sektoren av Mexicogulfen, for å kunne lære så mye som mulig. • DnV fikk i oppdrag av OLF/NOFO å gjennomføre denne oppgaven. • Rapporten ble gjort tilgjengelig 26. august 2010 Omfattende gjennomgang • Rapportens hensikt er å legge til rette for en best mulig forståelse av forskrifter og krav både i Norge og i Mexicogulfen. • En oversikt over eventuelle forskjeller var ment nødvendig for å gi en objektiv og fakta basert forståelse i de diskusjoner og læring som vil følge i kjølvannet av ulykken. 11
 12. 12. DnV-rapporten Fra rapportens oppsummering: Forskjellig oppbygging av regelverket • Det norske og amerikansk regelverket er bygget opp på grunnleggende forskjellige måter. I Norge er regelverket i hovedsak funksjonsbasert, mens det amerikanske er preskriptivt – det vil si at regelverket gir spesifikke krav. • Det funksjonsbaserte regelverket i Norge gir rom for kontinuerlig utvikling, samtidig som operatørselskapene har et klart og tydelig ansvar. Dette betyr ekstra kvalitetskontroll i alle operasjoner. • Uavhengig av regelverk: Boring skal til enhver tid gjennomføres på en sikker måte! 12
 13. 13. Oppfølging av Deepwater Horizon - OLFs prosjektgruppe Mål og arbeidsomfang Aktiviteter i Fase 1: • Samle inn all tilgjengelig informasjon fra ulykken og vurdere relevans for den norske oljeindustrien • Dette vil danne grunnlaget for nødvendige tiltak Aktiviteter i Fase 2: • Vurdere behovet for å utvikle nye metoder, standarder og utstyr: • for å forebygge lignende ulykker • for å stanse og begrense konsekvensene av utslipp som følge av utblåsninger under vann 13
 14. 14. Oppfølging av Deepwater Horizon - OLFs prosjektgruppe Hoved fokusområder: • Brønnplanlegging og gjennomføring • Sementering • Brønnkontroll (utstyr og prosedyrer) • Design av sikkerhetssystemer • Kapsling og oppsamling • Miljøkonsekvenser • Oljeoppsamling • Beredskapsorganisering (Unified command) • Styringssytemer • Kompetanse Nær kontakt og dialog med Ptil og arbeidstagerorganisasjonene. 14
 15. 15. Tett internasjonal oppfølging Internasjonalt fokus • Prosjektet vil støtte seg på en rekke tiltak i alle selskaper og industrirelaterte organisasjoner verden over som primærkilde for forbedringstiltak • IRF konferanse i Vancouver (International Regulators Forum) Avhengig av fakta • Prosjektets tidslinje avhenger av når fakta i form av granskninger blir tilgjengelig. (BPs granskningsrapport tilgjengelig 8. september 2010)
 16. 16. Internasjonale tiltak Teknologiutvikling • Industrien har behov for utstyr for å kunne kapsle og samle opp oljen direkte fra en blåsende brønn • Fire store oljeselskap bak initiativ i Mexicogulfen: ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron og Shell. • Systemet vil bli tilgjengelig for hele bransjen i GoM • Tilsvarende prosjekt satt i gang gjennom OGP for resten av verden. • I tillegg er der tatt initiativ til en rekke tiltak fra OLFs søsterorganisasjoner i Nordsjøen (NOIA, Oil&Gas UK, NOGEPA, Danish Operators) • Det er også igangsatt tiltak gjennom EU 16
 17. 17. Oppsummering • Deepwater Horizon var en tragisk ulykke resten av industrien må ta lærdom av. • Som følge av konsekvensene av Deepwater Horizon-ulykken, har den norske oljeindustrien satt i verk en rekke aktiviteter for å lære av denne ulykken • Det har blitt iverksatt et selskapsdrevet prosjekt (tilrettelagt av OLF) • Den norske næringen følger nøye med på internasjonale initiativ • EU kommisjonen publiserte 13. oktober at det legges opp til nye sikkerhetsstandarder – Dette er første gang kommisjonen planlegger omfattende EU lovgivning for drift av plattformer for olje- og gassutvinning. 17
 18. 18. Oppsummering Suksesskriterie: • Anbefalinger i form av konkrete aksjoner for ytterligere å redusere risikoen for lignende ulykker i Norge. 18

×