Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OLF og nordområdene

Erling Kvadsheim
Fagsjef konsesjonspolitikk, OLF
Om OLF

  OLF Oljeindustriens Landsforening er en interesse- og
  arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og levera...
OLF representerer

  46 oljeselskaper
  Oljeselskapene er enten innehavere av eller
  deltakere i utvinningstillatel...
KonKraft - konkurransekraft på norsk sokkel


• KonKraft er en
 samarbeidsarena for
 Oljeindustriens
 landsforening (OL...
Petroleumssektoren - den store bidragsyteren

     Andel av BNP    Andel av statens inntekter
    Andel av...
Fellesskapet får verdiene
   For Statoils del er overskuddet fratrukket den delen av overskuddet som tilfaller
   ...
Petroleumsressursene
              Kilde: Oljedirektoratet


7
Ressursene
            per region

          5000
              Nordsjøen
      ...
Produksjonsutviklingen av olje på norsk sokkel
9
Ressurstilveksten (”Creaming curve”)

           10000


                            ...
Utvikling i gjennomsnittlig funnstørrelse og
   funnrate på norsk sokkel
     1969-1978  1979-1988  1989-1998 ...
OLF Investeringsprognose for norsk sokkel
   OLFs konjunkturrapport 2009. Milliarder 2009-kroner
   150        ...
Econ Pöyrys investeringsprognose for norsk sokkel
13
De lovende
   nordområdene        Omstridt område    Sokkelen rundt Jan Mayen
    Det nordlig...
Hvorfor nordområdene?


   • For å redusere produksjonsfallet og fallet i investeringer oppfordrer
    industrien myn...
Nordland VI, VII og Troms II –
Hvor stor kan aktiviteten i bli?
•  Forutsetninger
   • Samlet ressurspotensial KonKraf...
Nordland VI, VII og Troms II –
KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer

• Vurderinger
   • Havbunnsutbygginger me...
Ringvirkninger
   – erfaringer fra andre utbygginger
   • Kristiansund
     •  20 prosent sysselsetting i oljerel...
Skisse av tidslinje fra område besluttes åpnet
   til det igangsettes produksjon fra felt
19
Fisk og olje 40 år sammen på havet:
   Utfordringer løst underveis

 • Hoveddelen av norsk verdiskaping
  skjer på have...
Mange pågående debatter:
   Kunnskap foreligger
   • Vet mye om seismikk
     •  Skader ikke fiskebestandene
  ...
22
Erfaringer fra akutte utslipp


• Etter 40 års virksomhet:
   • 5 større utslipp fra oljeindustrien hvorav 2 større
  ...
Ubegrunnet redsel for fiskebestandene (her sild)
• ”Forventet tap av egg og larver ved
 utblåsninger for samtlige
 utsli...
Beredskap - for å redusere miljørisiko

• Hovedfokus – forebyggende tiltak

• Oljevern – redusere konsekvenser
   • Fle...
Miljøkravene på Nordland VI i 1994
      Miljøkrav Nordland VI PL219, blokk 6710/6
•Det er forbund mot boring i olje...
Verdens energikonsum etter kilde
   450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C
   Mtoe
   ...
Norsk olje- og gassproduksjon er CO2-effektiv
   Tall i kilo CO2 per fat oljeekvivalent (o.e.)

            ...
Olje og gass i nord
   • Nord-Norge trenger
    arbeidsplassene næringen
    representerer
   • Industrien treng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intro til Oljevirksomheten

1,114 views

Published on

Introduksjonspresentasjon om oljevirksomheten, holdt for Norsk Petroleumsforening

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro til Oljevirksomheten

 1. 1. OLF og nordområdene Erling Kvadsheim Fagsjef konsesjonspolitikk, OLF
 2. 2. Om OLF OLF Oljeindustriens Landsforening er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er tilsluttet NHO. OLF har hovedkontor på Forus og kontor i Oslo. OLFs administrasjon har 39 ansatte. 2
 3. 3. OLF representerer 46 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel 61 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns-entreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre Til sammen representerer OLFs medlems- bedrifter ca 29 000 ansatte 3
 4. 4. KonKraft - konkurransekraft på norsk sokkel • KonKraft er en samarbeidsarena for Oljeindustriens landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen (LO). • Hovedfokus i 2008 og 2009 er rettet mot gjennomføring og formidling av Nasjonal strategi for petroleumssektoren.
 5. 5. Petroleumssektoren - den store bidragsyteren Andel av BNP Andel av statens inntekter Andel av eksport Andel av CO2-utslipp 5
 6. 6. Fellesskapet får verdiene For Statoils del er overskuddet fratrukket den delen av overskuddet som tilfaller staten i form av utbytte Kilde: Konkraft Prosjektgruppe 1 6
 7. 7. Petroleumsressursene Kilde: Oljedirektoratet 7
 8. 8. Ressursene per region 5000 Nordsjøen 4000 3000 Norskehavet 2000 Barentshavet 1000 Millioner Sm o.e. 3 0 -1000 Uoppdaget -2000 Betingede ressurser i funn Betingede ressurser i felt -3000 Reserver Produsert -4000 -5000 8
 9. 9. Produksjonsutviklingen av olje på norsk sokkel 9
 10. 10. Ressurstilveksten (”Creaming curve”) 10000 Ormen Lange 8000 Millioner Sm3 o.e. 6000 Troll 4000 2000 Statfjord Ekofisk 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Leitebrønner i borerekkefølge 10
 11. 11. Utvikling i gjennomsnittlig funnstørrelse og funnrate på norsk sokkel 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 11
 12. 12. OLF Investeringsprognose for norsk sokkel OLFs konjunkturrapport 2009. Milliarder 2009-kroner 150 150 125 125 100 100 75 75 50 50 25 25 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 Fjerning Feltutbygging Rørledninger og landanlegg Felt i drift Leteinvesteringer Kilde: ECON Pöyry/OLF 12
 13. 13. Econ Pöyrys investeringsprognose for norsk sokkel 13
 14. 14. De lovende nordområdene Omstridt område Sokkelen rundt Jan Mayen Det nordlige Barentshavet Nordland VI, VII og Troms II 14
 15. 15. Hvorfor nordområdene? • For å redusere produksjonsfallet og fallet i investeringer oppfordrer industrien myndighetene til å åpne områder som i dag ikke er tilgjengelige for petroleumsindustrien. • De områdene det er naturlig å starte med er Nordland VI og VII og Troms II. • Fordi det finnes geologiske data for områdene • Fordi en beslutning om åpning kan tas relativt raskt. (KonKraft-rapport 2: Produksjonsutviklingen på norsk sokkel) 15
 16. 16. Nordland VI, VII og Troms II – Hvor stor kan aktiviteten i bli? • Forutsetninger • Samlet ressurspotensial KonKraft II 3,4 mrd fat o.e. • Econ Pöyry: utgangspunkt utbygginger 2 mrd fat o.e. • Antagelse 2 store, 3 middels funn, samt en del mindre • Resultat • 1000-2000 permanente arbeidsplasser på land, de aller fleste i regionen. • Forventninger lokalt • Nordland Fylkeskommune med vedtak om ilandføring. 16
 17. 17. Nordland VI, VII og Troms II – KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer • Vurderinger • Havbunnsutbygginger med ilandføring er et godt alternativ – gir betydelige lokal ringvirkninger • Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten • De viktigste faktorene i fht offshore vs. Ilandføring er feltstørrelse og avstand til land • Teknologiutviklingen vil bli fokusert slik at olje fra Nordland VI skal kunne ilandføres • En havbunnsutbygging med ilandføring vil kreve et relativt stort ressursgrunnlag for å være lønnsom 17
 18. 18. Ringvirkninger – erfaringer fra andre utbygginger • Kristiansund • 20 prosent sysselsetting i oljerelaterte næringer - noe av det høyeste i landet • Vestbase - fra rene logistikkoperasjoner til teknologiintensive bedrifter I dag forsyningsbase for Draugen, Heidrun, Åsgard A og B, Njord og Kristin • Nyhamna/Aukra • Mottaksanlegg for Ormen Lange-gassen. Betydelige kommunale skatteinntekter, oppgradert infrastruktur. Ca. 500 årsverk inkludert ringvirkninger • Helgeland / Skarv • Sandnessjøen forsyningsbase for Norne. Helikopterbase i Brønnøysund. Når Skarv kommer (2010) vil samlet sysselsetting nå opp i ca. 130 • Harstad • Driftsorganisasjon for Norne og StatoilHydros letevirksomhet i Barentshavet OD, Det Norske, Total. Totalt 300. Harstad Næringsfor.: ”Oljenettverk ” på 500 • Melkøya/ Hammerfest • Virkninger i utbyggingsfase godt kjent. Driftsfasen 400-500 årsverk • Store kommunale inntekter – snudd fraflytting 18
 19. 19. Skisse av tidslinje fra område besluttes åpnet til det igangsettes produksjon fra felt 19
 20. 20. Fisk og olje 40 år sammen på havet: Utfordringer løst underveis • Hoveddelen av norsk verdiskaping skjer på havet • Olje og fisk viktig for økonomi, sysselsetting, bosetting, levemåte og norsk identitet • Næringene må søke løsninger slik at ressursene kommer samfunnet til gode – uten at annen part blir skadelidende • Hvordan sikre videre satsing på to av Norges viktigste næringer? 20
 21. 21. Mange pågående debatter: Kunnskap foreligger • Vet mye om seismikk • Skader ikke fiskebestandene • Vinduer for å unngå gyteperioder, fiske • Men kan ha en skremmeeffekt • Er en arealutfordring • Produsert vann • Ikke relevant i nord • Ingen effekt påvist etter 40 år – tross tett overvåking av både havbunn og vannsøyle • Utbygging og arealbeslag • Sikkerhetssoner på 100 km2 - 0,01 promille • Overfiskbare havbunnsannlegg • Dialog om plassering av innretninger 21
 22. 22. 22
 23. 23. Erfaringer fra akutte utslipp • Etter 40 års virksomhet: • 5 større utslipp fra oljeindustrien hvorav 2 større enn 1000 m3 • ingen har nådd land • ikke påvist miljøeffekter • Kystnære utslipp - erfaringer fra skipsforlis • Totalt ca. 14 havarier med betydelig utslipp av bunkersoljer de siste 30 år. • Ikke påviste langvarige endringer i det marine miljø 23
 24. 24. Ubegrunnet redsel for fiskebestandene (her sild) • ”Forventet tap av egg og larver ved utblåsninger for samtlige utslippssteder og perioder vil være mindre enn 1 prosent av de samlede gyteproduktene ved det gitte tidspunkt. Samtidig bør det bemerkes at et worst-case scenario (som slett ikke er en sannsynlig hendelse) trolig kan berøre et sted mellom 1 og 6 prosent av gyteproduktene på et gitt tidspunkt.” • Analyse i det pågående arbeidet med Helhetlig Forvaltningsplan for Norskehavet • Sammenlignet med en naturlig dødelighet hos egg og larver på 5 – 15% pr dag er dette nær ubetydelig og vil ikke gi effekter på bestanden. 24
 25. 25. Beredskap - for å redusere miljørisiko • Hovedfokus – forebyggende tiltak • Oljevern – redusere konsekvenser • Flere barrierer for å hindre oljen å nå land • Effektivt oljevern – den primære oppgaven • Men oljevern er også ”ringvirkninger i nord” • Arena Beredskap • NOFO fondet • Norges Brannskole • Fiskebøl • Finnmark Fylkesfiskarlag 25
 26. 26. Miljøkravene på Nordland VI i 1994 Miljøkrav Nordland VI PL219, blokk 6710/6 •Det er forbund mot boring i oljeførende lag i perioden 15.des.-15. aug. (8 mnd.) •Det er totalforbud mot boring i perioden 15.des.-20. juni (vel 6 mnd.) I praksis betyr dette at boringen kan startes opp 20. juni, men at det ikke kan bores inn i forventede oljeførende lag før tidligst 15. aug. •Det er forbud mot seismikkinnsamling fra 15. des.-1.aug. (7,5 mnd.) •Lisensen ligger innenfor 40 nmil sonen, medfører styrket oljevernberedskap. •For Nordland VI området er det gitt anledning til å bore maksimalt 6 letebrønner før Stortinget skal ta endelig standpunkt til om området skal åpnes for videre letevirksomhet. •For blokk PL219 må lisensen etter 2 brønner drøfte spørsmålet om videre aktivitet med OED. •Det er kun tillatt med en boreinnretning om gangen i området. •Berørte interesser skal informeres før boring påbegynnes. All boring forbudt vel 6 mnd. Boring i oljeførende Ingen restriksjoner (4mnd.) lag forbudt 15.des. 15.des. 20.juni. 15.aug. 15.des. Seismisk innsamling forbudt 1.aug.
 27. 27. Verdens energikonsum etter kilde 450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C Mtoe 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2006 2020 2030 Olje Gass Kull Atomkraft Vannkraft Biomasse Andre fornybare Kilde: IEA, World Energy Outlook 2008 27
 28. 28. Norsk olje- og gassproduksjon er CO2-effektiv Tall i kilo CO2 per fat oljeekvivalent (o.e.) 39,1 24,1 24,4 21,9 19,8 12,3 10,1 7,8 Norge Europa Midt-Østen Russland Sør- Nord- Asia og Afrika Amerika Amerika Australia Olje- og gassproduksjon samlet, CO2- og CH4-gass inkludert Kilde: OGP, OLF, Konkraft prosjekt 1 28
 29. 29. Olje og gass i nord • Nord-Norge trenger arbeidsplassene næringen representerer • Industrien trenger tilgang til nye ressurser for å opprettholde aktiviteten • Staten trenger inntektene fra petroleumsindustrien • Europa trenger norsk gass for å nå sine klimamål • Forskingsmiljøene trenger mulighetene og midlene næringen tilfører • Verden etterspør olje og gass - vi leverer det reneste produktet. 29

×