Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fremtidsutsikter for oljeindustrien

Lars Arne Ryssdal
Oljeindustriens Landsforening

”Sokkelåret”, Stavanger Næringsforen...
Skepsis og pessimisme
2
3
Vi har passert solnedgangen – så den kan vi slutte å
  snakke om
4
Norsk olje- og gassindustri i perspektiv
  Kunnskap
  • Et høyteknologisk kompetansemiljø i
    verdensklasse
  •...
Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter
  type påløpt kostnad
  Milliarder 2009-kroner

   140

   1...
2010: Viktige veivalg på norsk sokkel:
   Behov for politiske avklaringer

  • Flere kritiske faktorer
    • Produ...
Klimautfordring OG energiutfordring
8
”Levetid” for verdens kommersielt utnyttbare
  reserver av fossile energivarer


        160


        140...
Verdens energikonsum etter kilde
   450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C
   Mtoe
   ...
Olje- og gassnæringens karbonavtrykk

   •  Norsk sokkel produserer olje- og gass renest i verden
   •  Olje- og gas...
Olje- og gassnæringens karbonavtrykk

   •  Norsk sokkel produserer olje- og
     gass renest i verden
   •  Olj...
Olje- og gassnæringens karbonavtrykk
13
Olje- og gassnæringens karbonavtrykk
   •  Olje- og gass stor andel av norske utslipp – men på linje med bidrag til
  ...
ODs produksjonsprognose 2009 - refleksjon
Vår største utfordring ligger i mangelen på nye og store funn.
       ...
Nordland VI, VII og Troms II
   Hvor stor kan aktiviteten i bli?

 Forutsetninger
   • Samlet ressurspotensial 3,4
 ...
Miljøkunnskap foreligger
   Akutte utslipp
   • Petroleumsindustrien:                    Antall olj...
Risiko for sårbare områder?
•  DNV-studie for OED i 2003: Olje- og
   gassaktivitet i området medfører
   økt bereds...
WWF-DNV rapport om sårbarhet


   • DNV laget rapporten på oppdrag fra WWF
   Funn
   • Svært lav risiko for utslipp...
Energi og miljø har blitt toppolitikk

   • Industrivennlige partier styrket ved
    sist valg…men Regjeringen avgjør...
Fra petroleumsnasjon til energinasjon..
Eventyret fortsetter
• Vi står i en overgangsfase –
 fra petroleumsnasjon til ene...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fremtidsutsikter for oljeindustrien, Stavanger Næringsforening

1,931 views

Published on

Foredrag for Stavanger Næringsforening, Lars Arne Ryssdal, direktør næring og miljø i OLF.
"Til tross for stor satsning på fornybar energi, vil ikke dette kunne erstatte fossile brensler de nærmeste tiårene."
"WWF har fått utarbeidet en rapport av Det Norske Veritas (DNV). Notatet viser oljedriftssimuleringer for en tenkt situasjon med utblåsning fra en brønn lokalisert utenfor Lofoten (Nordland VII). Hovedkonklusjonen er at risikoen for en utblåsning som skal nå land utenfor Lofoten og Vesterålen er forsvinnende liten"
"Det er nå 40 år siden Ekofisk ble funnet, et funn som ble avgjørende for Norge.
Men funnet av Ekofisk krevde mot av datidens politikere. Historien gjentar seg.
Vi står igjen ved en avgjørende veiskille som vil definere vår fremtid som energinasjon.
OLFs håp er at dagens politikere vil våge å gjøre modige valg."

Published in: Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fremtidsutsikter for oljeindustrien, Stavanger Næringsforening

 1. 1. Fremtidsutsikter for oljeindustrien Lars Arne Ryssdal Oljeindustriens Landsforening ”Sokkelåret”, Stavanger Næringsforening 27. Januar 2010
 2. 2. Skepsis og pessimisme 2
 3. 3. 3
 4. 4. Vi har passert solnedgangen – så den kan vi slutte å snakke om 4
 5. 5. Norsk olje- og gassindustri i perspektiv Kunnskap • Et høyteknologisk kompetansemiljø i verdensklasse • Leverandørindustrien leveranser i utlandet for 100 mrd. kroner. Sysselsetting • 250 000 arbeider direkte eller indirekte i petroleumsnæringen • Ansatte bor i alle landets 430 kommuner År med velferd • Staten har til nå tjent 7000 milliarder kroner på olje og gass • Olje- og gassindustrien står for 25 % av BNP, 50 % av eksport og 36 % statens inntekter • Om lag 140 milliarder kroner på statsbudsjett 2010 kommer fra olje og gass • 90 prosent av næringens overskudd går til deg og meg 5
 6. 6. Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter type påløpt kostnad Milliarder 2009-kroner 140 120 Letevirksom het 100 Annet Fjerning 80 Rør og landanlegg Prosessanlegg 60 Plattformer Undervannsanlegg 40 Brønner 20 Kilde: Econ Pöyry/OLF 0 2009 2010 2011 2012 2013 6
 7. 7. 2010: Viktige veivalg på norsk sokkel: Behov for politiske avklaringer • Flere kritiske faktorer • Produksjon passerer toppen • Internasjonale konjunkturer • Variabel oljepris forsterker kostnadsutfordring • Den langsiktige utfordring – realisere produksjonspotensial • Betydelige deler av fremtidig produksjon fra uoppdagete ressurser • Den kortsiktige utfordring – konjunktursituasjonen • Utnytte oljeindustrien som motor for norsk industri • Unngå at kapasitet blir bygget ned raskt • Håndtere kostnadsutfordringen 7
 8. 8. Klimautfordring OG energiutfordring 8
 9. 9. ”Levetid” for verdens kommersielt utnyttbare reserver av fossile energivarer 160 140 122 120 R/P-rate 100 80 60 60 42 40 20 0 Olje Gass Kull R/P-rate, som utrykker levetid i år definert som forholdet mellom totale reserver og årlig produksjon ved dagens produksjons- og teknologinivå Kilde: BP 2009 9
 10. 10. Verdens energikonsum etter kilde 450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C Mtoe 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1990 2007 2020 2030 Olje Gass Kull Atomkraft Vannkraft Biomasse Andre fornybare Kilde: IEA, World Energy Outlook 2009 10
 11. 11. Olje- og gassnæringens karbonavtrykk • Norsk sokkel produserer olje- og gass renest i verden • Olje- og gass utgjør 95% av energiproduksjonen i Norge – på tross av at Norge er selvforsynt med elektrisk strøm fra vannkraft • Olje- og gass stor andel av norske utslipp – men på linje med bidrag til BNP • Andre næringer med større fotavtrykk i fht verdiskapning • Forurenser betaler - o&g mest av alle • Kvoteplikt for alle utslipp - eneste i Europa uten gratiskvoter • Betaler i tillegg CO2-avgift 45 KG CO2 ekvivalenter per produsert energienhet 40 38,3 35 30 26,0 25 23,9 22,3 20 15 14,3 11,7 10,1 10 9,2 5 0 Norge Europa Midtøsten Russland Sør-Amerika Asia/Austral- Nord-Amerika Afrika 11 Asia
 12. 12. Olje- og gassnæringens karbonavtrykk • Norsk sokkel produserer olje- og gass renest i verden • Olje- og gass utgjør 95% av energiproduksjonen i Norge – på tross av at Norge er selvforsynt med elektrisk strøm fra vannkraft • Olje- og gass stor andel av norske utslipp – men på linje med bidrag til BNP • Andre næringer med større fotavtrykk i fht verdiskapning • Forurenser betaler - o&g mest av alle • Kvoteplikt for alle utslipp - eneste i Europa uten gratiskvoter • Betaler i tillegg CO2-avgift 12
 13. 13. Olje- og gassnæringens karbonavtrykk 13
 14. 14. Olje- og gassnæringens karbonavtrykk • Olje- og gass stor andel av norske utslipp – men på linje med bidrag til BNP • Forurenser betaler - o&g mest av alle • Kvoteplikt for alle utslipp - eneste i Europa uten gratiskvoter • Betaler i tillegg CO2-avgift 140 120 100 80 60 40 20 0 1990 2006 Oljevirksomheten Fastlands-industrien Primærnæringene Transport 1) 14
 15. 15. ODs produksjonsprognose 2009 - refleksjon Vår største utfordring ligger i mangelen på nye og store funn. Dagens produksjonsnivå Ik k ~ 230 mill Sm3 o.e/år ink e fun ny lusiv net eo mr åd er Nye områder betydningsfulle i 2030 Produksjonsnivå uten nye områder mer enn halvert I forhold til i dag? 15
 16. 16. Nordland VI, VII og Troms II Hvor stor kan aktiviteten i bli? Forutsetninger • Samlet ressurspotensial 3,4 mrd fat o.e. • Antagelse om to store, tre middels funn, samt en del mindre Resultat • 1000–2000 permanente arbeidsplasser på land, de fleste i regionen • Brudd på negativ befolkningsutvikling 16
 17. 17. Miljøkunnskap foreligger Akutte utslipp • Petroleumsindustrien: Antall oljeutslipp per år fra petroleumsindustrien med volum større enn 50 liter • 40 år - 5 større utslipp fra oljeindustrien hvorav 2 større enn 1000 m3: 160 Større enn 1 m³ …ingen nådd land, ikke påvist miljøeffekter 140 Mellom 50 L og 1 m³ 120 • Skipsfart Antall oljeutslipp 100 • Totalt ca. 14 havarier med betydelig utslipp av 80 bunkersoljer de siste 30 år. 60 • Kystnære utslipp 40 • Ikke påvist langvarige endringer i det marine 20 miljø 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 År Nullutslipp kjemikalier oppnådd • Ingen effekt av utslipp påvist etter 40 år 17
 18. 18. Risiko for sårbare områder? • DNV-studie for OED i 2003: Olje- og gassaktivitet i området medfører økt beredskap og samlet sett (skipstrafikk og petroleumsvirksomhet) fører dette til at risiko for skade på miljøet reduseres • Større oljefrakt langs kysten enn forventet årlig oljeproduksjon • Petroleumsproduksjon; Funn av 3,4 mrd fat gir platåproduksjon på rundt 17 mill tonn oljeekvivalent pr år (olje og gass) • Skipsfart; Frakt langs kysten i 2009 nærmer seg 20 mill tonn • Skipsforlis kan medføre utslipp av bunkersolje (ref Langesund). Denne er en tung og seig olje som November 2009 har lav oppløselighet • Produsert olje (råolje) er en lettere olje som er lettere oppløselig 18
 19. 19. WWF-DNV rapport om sårbarhet • DNV laget rapporten på oppdrag fra WWF Funn • Svært lav risiko for utslipp • I løpet av 170 000 år med produksjon fra en brønn vil det kanskje være ett utslipp som når land. • Et felt med 50 produksjonsbrønner, på størrelse med Ekofisk, vil kunne drive trygt i 3500 år. • Gjennomsnittlig sjanse for utblåsning per produksjonsbrønn: mindre enn 1 promille 19
 20. 20. Energi og miljø har blitt toppolitikk • Industrivennlige partier styrket ved sist valg…men Regjeringen avgjør, ikke Stortinget • Flertallsregjering lukkete beslutningsprosesser • Sv i Miljøverndepartementet, Sp i OED: allerede tatt stilling • ”Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010” 20
 21. 21. Fra petroleumsnasjon til energinasjon.. Eventyret fortsetter • Vi står i en overgangsfase – fra petroleumsnasjon til energinasjon ”Det sies at vi ikke vet nok til å si ja – jeg vil hevde • Norsk gasseksport et viktig premiss for å redusere utslipp av klimagasser internasjonalt at vi vet for mye til å si nei.” Hugo Bjørnstad, • Vi kan bidra til å løse klimautfordringene ved å videreutvikle sokkelen ordfører i Vågan • Vi trenger attraktive arealer for å sikre kontinuerlig produksjon og høy aktivitet • Viktig sak for Norge: Åpning for olje- og gassvirksomhet i de mest lovende områdene vil bidra til å opprettholde betydelige investeringer og inntekter til fellesskapet • Viktig sak for Nord-Norge –utvikling av et betydelig antall arbeidsplasser 21

×