Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser

1,449 views

Published on

Bryn Aril Kalberg, Petroleumstilsynet

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser

  1. 1. PTIL/PSA OLF og Ptil inviterer til HMS-seminar, 9. nov. 2010: Hvordan kan vi forebygge storulykker? Utfordringer og muligheter Erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser Bryn Aril Kalberg Spesialrådgiver, Ptil
  2. 2. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Sentralt spørsmål: Hvordan ivaretar selskapet sin rolle og sitt ansvar som operatør ved bruk av interne og evt. eksterne ressurser i beredskaps- organiseringen?
  3. 3. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Om operatøransvaret  Skal til en hver tid opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade.  Plikter å påse at nødvendige tiltak iverksettes for å hindre eller minske skadevirkninger, herunder det som er nødvendig for så langt som mulig å føre miljøet tilbake til tilstanden før uhellet skjedde.
  4. 4. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Om operatøransvaret, forts.  Dette er selve kjernen ved operatøransvaret, og operatør kan aldri delegere fra seg dette ansvaret.  Operatør kan gjennom delegasjon av myndighet til eksterne leverandører gi disse reell og formell kompetanse til utføre en del oppgaver på vegne av seg.  Men for at operatør skal kunne ivareta sitt ansvar må operatør selv, som et minimum, foreta vurderinger og beslutninger på strategisk nivå.
  5. 5. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Om operatøransvaret, forts.  Det er altså en grense for hvor mye operatør kan overlate til leverandør å ivareta.  Hvor denne grensen går kan variere noe fra selskap til selskap.  OLFs definisjon av 3. linje beredskap (strategisk nivå, foretningsmessige avgjørelser, helhetsbilde, eier/ styrenivå, media) kan gi en god pekepinn på hvilke oppgaver operatør selv må ivareta.
  6. 6. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Kommunikasjon med myndighetene.  Operatøren skal holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.  De områder hvor myndighetene har behov for direkte kommunikasjon med ansvarlig nivå hos operatør er langt på vei sammenfallende med de oppgaver som operatør selv, som et minimum, må ivareta.
  7. 7. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Oppgaver operatør selv må ivareta - oppsummert  Vurderinger og beslutninger på strategisk nivå  Totalvurderinger/helhetsbilde  Vurderinger og beslutninger i forhold til ”fare for liv og helse”  Vurderinger og beslutninger om viktige tiltak, f eks beslutninger knyttet til;  avlastningsbrønn  forlating av lokasjon før brønn er normalisert  hel eller delvis evakuering  stans av produksjon  iverksetting av oljevern  Foretningsmessige avgjørelser  Vurderinger og beslutninger på eier/styre/utvinningstillatelse nivå  Media, sikre at nevnte forhold formidles korrekt til media.
  8. 8. PTIL/PSA Ptil - bruk av felles beredskapsressurser Ptils erfaringer.  Noen selskaper sliter med å bemanne stillinger i 3. linje beredskapen.  Få mennesker til å ivareta disse rollene.  Behov for rolleavklaring mellom 2. og 3. linje oppgaver og ansvar.  Vanskelig med tilgang til områdeberedskap og deling av ressurser.

×