Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Områdeberedskap – status i arbeidet

1,423 views

Published on

Aud Nistov OLF

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Områdeberedskap – status i arbeidet

 1. 1. Områdeberedskap – status i arbeidet Aud Nistov Fagsjef OLF
 2. 2. Innhold •  Historisk bakgrunn •  OLF retningslinje om områdeberedskap (OLF 064) – innhold •  OLFs tiltak for å revidere retningslinjene (igangsatt prosjekt)
 3. 3. Historisk bakgrunn Fram til ca 1998-2000 •  Store kostnader knyttet til beredskapsfartøy •  Uensartet praksis mht beredskapsløsninger mellom selskap/felt •  Bekymring fra OD knyttet til uoversiktlig tolkning av beredskapskrav
 4. 4. Utvikling av OLF 064 AG nedsatt 1998 •  Formål: Utarbeide enhetlige retningslinjer for områdeberedskaps- løsning •  Rapport (retningslinje) utgitt juni 2000
 5. 5. OLF 064 (Rev 0 – 2000) Rapportens struktur –  Hovedrapport •  Bakgrunn for retningslinjer, metodisk tilnærming, prinsipper for valg av effektivitetskrav, utforming av totalberedskap –  Retningslinjer •  Detaljert diskusjon for utvalg av DFUer, statistiske data som underbygger valg av DFU’er og effektivitetskrav, spesifisering av DFU’ene og deres effektivitetskrav –  Vedlegg 1 •  Sannsynlighetsbasert dimensjonering av redningskapasiteten (metode for beregning) –  Vedlegg 2 •  Eksempler på aktuelle beredskapstiltak (MOB, SAR-helikopter, Områdeberedskapsfartøy osv.) Eksempler på hvordan ulike beredskapstiltak kan møte effektivitetskravene –  Vedlegg 3 •  Vurdering av beredskap på installasjoner i ytterkant av det geografiske området (diskusjon om bruk av SAR-helikopter vs stedlig beredskapsfartøy)
 6. 6. DFU’er og effektivitetskrav •  DFU 1 – Mann over bord ved arbeid over sjø –  Kapasitet 1 person –  Effektivitetskrav: 8 min fra varsling •  DFU 2 – Personell i sjøen ved helikopterulykke –  Kapasitet 21 personer (evt fullt helikopter) –  Effektivitetskrav: 120 min fra varsling •  DFU 3 – Personell i sjøen ved nødevakuering –  Kapasitetsberegning ut fra kvantitative risikoanalyser –  Effektivitetskrav: 120 min •  DFU 4 – Fare for kollisjon –  Effektivitetskrav: varsling innenfor 12 nm for mindre skip, 20 nm for drivende gjenstand, men 50 nm for skip i fart •  DFU 5 – Akutt oljeutslipp –  Kapasitetskrav og effektivitetskrav baseres på miljørisiko og beredskapsanalyse
 7. 7. DFU’er og effektivitetskrav DFU6 – brann med behov for ekstern assistanse •  Kapasitets og effektivitetskrav må settes basert på risikoanalyser DFU 7 – Sykdom/skade med behov for ekstern assistanse •  Akuttmedisinsk responstid (oppstart av akuttmedisinsk behandling) •  Kapasitet 1 person •  Effektivitetskrav: 60 min fra varsling •  Transporttid til sykehus (fra behov for transport er identifisert) •  Kapasitet: 2 personer •  Effektivitetskrav: 180 min
 8. 8. OLF sitt arbeid med retningslinjene •  Behov for revisjon av retningslinjene identifisert av mange av OLFs medlemmer •  Arbeidsgruppe nedsatt høst 2009 –  Statoil, Lundin, Shell, ConocoPhillips, Marathon, Lederne, SAFE, IndustriEnergi, OLF
 9. 9. Oppdrag for revisjon av OLF 064 •  Tildelt Preventor v/Jan Erik Vinnem •  Overordnet formål –  Revidere OLF064 •  Stramme inn omfanget •  Vurdere omfang av DFU’er •  Vurdere effektivitetskrav •  Vurdere behovet for særskilte effektivitetskrav ifm petroleumsutvinning i Nordområdene •  Vurdere om krav til beredskapsløsning/effektivitetskrav bør påvirkes av områdets geografiske utstrekning, personell i området (POB) og omfang av samtidige helikopterbevegelser •  Nye retningslinjer skal reflektere erfaring fra eksisterende løsninger •  Oljevern ikke inkludert (som tidligere) annet enn ifm evt synergieffekter
 10. 10. Revisjon av OLF064 •  Aktivitetsinndeling 1.  Innhenting av informasjon 2.  Analyse av nye data 3.  Vurdering av nye områder/DFUer – hele sokkelen 4.  Revurdering av tidligere temaer 5.  Endringer krav, kriterier 6.  Utarbeide ny tekst for OLF 064 7.  Oppdatere vedleggsdokumenter •  Prosjektferdigstillelse: 1.4.2011
 11. 11. Oppsummering •  OLF retningslinje 064 om områdeberedskap trenger oppdatering •  Preventor er gitt oppdrag i å utforme utkast til ny tekst •  Forslag til nye retningslinjer forventes ferdigstilt april 2011

×