Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qy stainless steel self priming gas-liquid mixing pump

277 views

Published on

Qy stainless steel self priming gas-liquid mixing pump

Published in: Automotive
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Qy stainless steel self priming gas-liquid mixing pump

  1. 1. ɱ®µ·²¹ ½±²¼·¬·±²- Ü»º·²·¬·±² ±º Ó±¼»´ ß°°´·½¿¬·±² Ú»¿¬«®»- л®º±®³¿²½» ½«®ª» л®º±®³¿²½» ¬¿¾´» ÏÇøÞ÷ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¼·³»²-·±²- ÏÇÔøÞ÷ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¼·³»²-·±²- í í í í ì ì ë ê
  2. 2. èð éð êð ëð ìð íð îð ïð ð ðòë ï î í ì ë é è ïî ïë ïê ïè èòíïêòë íí ëð êêòë èí ïïêòë ïíí îðð îëð îêêòë íðð Ïø´ñ³·²÷ Ïų ñ¸Ãí ìðÏÇøÞ÷óê ëðÏÇøÞ÷óïî ëðئ Ø ³ îðÏÇÔøÞ÷óï îëÏÇÔøÞ÷óî ìðÏÇÔøÞ÷óê ëðÏÇÔøÞ÷óïîîðÏÇøÞ÷óï îëÏÇøÞ÷óî îçðð®°³ ß·® -«-°»²-·±² ¬®»¿¬·²¹ »¯«·°³»²¬ô ±¦±²» ©¿¬»®°®»°¿®·²¹ »¯«·°³»²¬ô ¿²¼ ¾·±´±¹·½¿´ ¬®»¿¬·²¹ »¯«·°³»²¬ò Ú»»¼·²¹ ±º ¸»¿¬·²¹ ±® ½±±´·²¹³»¼·«³ º±® ª¿®·±«- ¬»³°»®¿¬«®» ¿¼¶«-¬·²¹ ¼»ª·½»-ò Ê¿®·±«- º·´¬»®-æ -«½µ·²¹ ±® ¸·¹¸ °®»--«®» ¬®¿²-º»®®·²¹ ´±© ª·-½±-·¬§ ´·¯«·¼ º®±³ «²¼»®¹®±«²¼ ¬¿²µô -«½¸ ¿- ¹¿-±´·²» ¿²¼ ª¿®·±«- -±´ª»²¬ò Ó·-¬·²¹ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ½´»¿® ©¿¬»®ô °«®» ©¿¬»®ô º±±¼-ô ½¸»³·½¿´ -±´«¬·±² ¿²¼ ©¿-¬» -±´«¬·±²ò ͬ®·½¬ ¿°°´·½¿¬·±²- ø½±²¬·²«±«- ®«²²·²¹ô ¿¾®«°¬ ª¿®·¿¬·±²·² ¸§¼®¿«´·½ °®»--«®»÷æ -«½¸ ¿--³¿´´ -½¿´» -¬®»¿³ ¾±·´»®ò ¸·¹¸ ¾«·´¼·²¹ ©¿¬»® -«°°´§ô ¸·¹¸ °®»--«®» ©¿¬»® ·²¶»½¬·±²¬± ¸·¹¸ °®»--«®» ¬¿²µô ¿²¼-«½¬·±² º®±³ ª¿½««³ ¬¿²µò Í¿³°´·²¹ º®±³ ®·ª»® ±® ¬¿²µô º»»¼·²¹ º±¿³ ¿¾´» ´·¯«·¼ô ´·¯«·¼ º»»¼ ¬¸®±«¹¸ ´±²¹ ¿²¼ ¸±®·¦±²¬¿´ °·°»´·²»ô ©¸»®» ¿·® °±½µ»¬- ´·µ»´§ ±½½«®ò ׬ ½¿² -«½µ ©¿¬»® ©¸·´» -«½µ·²¹ ¹¿- ¿²¼ °®»--«®·¦» ¿²¼ ³·¨ ¬¸»³ ·²-·¼» ·¬ò Ë´¬®¿ º·²» ¿·® ¾«¾¾´» îð íð ò ׬ ®»²¼ó »®- ¿ ¹±±¼ ¹¿- ´·¯«·¼ -±´ª·²¹ »ºº»½¬ò ׬ ¸¿- -¬¿¾´» °»®º±®³¿²½»-ô ¸·¹¸ »ºº·½·»²½§ ¿²¼ ´±© ²±·-» ´»ª»´ô ¿²¼ ·¬- ¹¿- ´·¯«·¼ -±´ª·²¹ »ºº·½·»²½§ ·- ¿- ¸·¹¸ ¿- ¬©·½» ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ³±¼»ò ɸ»² ·¬ ·- «-»¼ ·² ¿·® -«-°»²-·±² «²·¬ô ¿·® ½±³°®»--±®-ô ª¿®·±«- ³·¨»®-ô ¸·¹¸ °®»--«®» ¿·® -±´ª·²¹ ¬¿²µ- ¿²¼ ®»´»ó ¿-»®- ³¿§ ¾» -¿ª»¼ ¿²¼ ¬¸«- ¬¸»©»¿µ²»-- ±º ·²-¬¿¾´» ¿·® -«°°´§ ¿²¼ ¾±·´·²¹ ±º ´¿®¹» ¿·® ¾«¾¾´» ©¸·½¸ ´·µ»´§ ±½½«® ·² ¬®¿¼·¬·±²¿´ ©±®µ·²¹ ³±¼»´ ©·´´ ¾» »´·³·²¿¬»¼ò ɸ»² ·¬ ·- «-»¼ ·² ±¦±²» ©¿¬»® °®»°¿®·²¹ »¯«·°³»²¬ô ³¿²§ ³·¨»®- ¿²¼ ´¿®¹» ±¨·¼¿¬·±² ¬±©»®- ³¿§ ¾» -¿ª»¼ ¿²¼ ¬¸«- ¬¸» ½±-¬ º±® »¯«·°³»²¬ ©·´´ ¾» ¹®»¿¬´§ ®»¼«½»¼ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ·¬- ¹¿- ´·¯«·¼ -±´ª·²¹ ®¿¬·± ³¿§ »¨½»»¼ çëûò ׬ ·- -·³°´» ·² -¬®«½¬«®» ¿²¼ ±°»®¿¬·±²ô »¿-§ ·² ³¿·²¬»²¿²½» ¿²¼ ¼«®¿¾´» ¿²¼ ²»»¼- ´»-- ½±³°±²»²¬-ò ׬ ¸¿-¿ ¹±±¼ -»´º -«½¬·±² ½¿°¿½·¬§ ¿²¼ ¿ ©·¼» ¿°°´·½¿¬·±² ®¿²¹»ò ÏÇ ¿²¼ ÏÇÔ ¼»-·¹²»¼ º±® ½´»¿® ¿²¼ ´±© ª·-½±-·¬§ ´·¯«·¼ô ±® ·¯«·¼ ½±²¬¿·²·²¹ »¨¬®¿óº·²» º±®»·¹² ³¿¬¬»®-ò ÏÇÞ ¿²¼ ÏÇÔÞ ¼»-·¹²»¼ º±® ½´»¿® ¿²¼ ´±© ª·-½±-·¬§ ´·¯«·¼ô ±® »¨°´±-·ª» º´¿³³¿¾´» ´·¯«·¼ ©¸·½¸ ½±²¬¿·²·²¹ ª»®§ ´·¬¬´» -±´·¼-ò Ô·¯«·¼ Ì»³°»®¿¬«®»æóïë ïîð Ó¿¨·³«³ ¿³¾·»²¬ ¬»³°»®¿¬«®»æ õìð Ù¿-ó´·¯«·¼ ®¿¬·± ïæç ø¹¿- -«½¬·±² ª±´«³» è ïðû÷ ײ´»¬æ¸±®·¦±²¬¿´ô Ñ«¬´»¬æÊ»®¬·½¿´ ïð îòè îòè íòë íòë è è ïè ïè îð îòî îòî îòè îòè éòë éòë ïê ïê íð ïòê ïòê îòë îòë êòë êòë ïë ïë ìð ï ï î î ê ê ïì ïì ëð ðòì ðòì ïòê ïòê ëòë ëòë ïî ïî êð ï ï ìòë ìòë ïð ïð éð íòë íòë éòë éòë îðÏÇóï îëÏÇóî ìðÏÇóê ëðÏÇóïî îðÏÇÞóï îëÏÇÞóî ìðÏÇÞóê ëðÏÇÞóïî îðÏÇÔóï îëÏÇÔóî ìðÏÇÔóê ëðÏÇÔóïî îðÏÇÔÞóï îëÏÇÔÞóî ìðÏÇÔÞóê ëðÏÇÔÞóïî ðòëë ðòëë ïòï ðòéë ïòï ì éòë í ïòë ì ì ëòë ëòë éòë éòë ïð ÐØµÉ ¸° Ó±¼»´ Ü®·ª·²¹ ³±¬±® ïÐØ íÐØ ïÐØ íÐØ íÐØ íÐØ ïÐØ íÐØ ïÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ ìð ÏÇ Ô Þ ê Í»´ºó-«½¬·±² ¹¿-ó´·¯«·¼ ³·¨·²¹ °«³° ײ´»¬ ¾±®» ø³³÷ כּ¼ º´±© ®¿¬» ø³ ñ¸÷í ݱ«°´·²¹ ¬§°»øÝ´±-» ½±«°´»¼ ±³·¬¬»¼÷ Û¨°´±-·ª»ó°®±±º ¬§°»øݱ³³±² ¬§°» ±³·¬¬»¼ í ðòéë ïòë ëòë ïð
  3. 3. Ó±¼»´ Ó±¼»´ îíî ïîíìë ìé ïìð îðð ïçð îïðééëéðîïêîèðïíîëðÏÇóïî îçð îðÏÇóï îðÏÇÞóï îëÏÇóî îëÏÇÞóî ëðÏÇÞóïî ìðÏÇóê ìðÏÇÞóê Øß ØÞ ØÝ Í Ü ÛØÙ ßÞ ßÝ Ô Ôß ÔÞ ÔÝ ÔÜ ÔÛ ÔÚ ïîè ïëè éï éïçë ïëð ïïð íîð ëë îð çð ïîð ïðð Ù í ì Ù ï î ïîè éîêð îð çð ïîð ïððëëíîðïïðïëðéïïëè Ù ï î Ù í ì ïëð ïðîïì îè ïðð ïíð ïðë ïìëêðíîéïîëïêëèðïèë Ùï Ù í ì ïëð ïðíìð îè ïðð ïíð ïðëêðíîéïîëïêëèð Ùïïèë Ù í ì Ùï ï î îíî ïîìéð ìé ïìð îðð ïçðééëéðîïêîèðïíîîçð Ùî Ùî Ùî ÙîÙï ï î ïèë ïîîéð ìð ïìð ïèð ïíë ïèðéðìììïêðîððïððîíð Ùï ï î Ùï ï ì ïçé ïîìðð ìð ïìð ïèð ïìîéðìëïïçðîîëïïîîìî Ùï ï î Ùï ï ì ØÝ ÔÛ ÔÝ ÔÜ ìó Û Ô ØÙ Øß ßÝ ßÞ ØÞ Ôß ÔÚ ÔÞ Ü Í Øß ØÞ ØÝ Í Ü ÛØÙ ßÞ ßÝ Ô Ôß ÔÞ ÔÝ ÔÜ ÔÛ ÔÚ ïçè îîè ïìï èòëîêë îêë îîë ëíî ëë îð îîè íèè ïíë Ù í ì Ù ï î îðÏÇÔóï ïçè îîè ïìï èòëííð îêë îîë ëíî ëë îð îîè íèè ïíë Ù ï î Ù í ì îðÏÇÔÞóï îîð îëë ïëð ïïîèì îéë îíë êïð êð îè îçí ìëí èë ïìë ÙïîëÏÇÔóî Ù í ì îîð îëë ïëð ïïìïð îéë îíë êïð êð îè îçí ìëí èë ÙïîëÏÇÔÞóî Ù í ì íðî íêð îðí ïïìïë íçð íëð èïê éé ìé ìëð êïð ïëè îïðëðÏÇÔóïî Ùï ï î íðî íêð îðí ïïëìð íçð íëð èïê éé ìé ìëð êïð ïëèëðÏÇÔÞóïî Ùï ï î îëë íðð ïéð ïïíìð íìë íðë éîï éð ìð íêí ëîí ïëî ïèð Ùï ï î ìðÏÇÔóê Ùï ï ì îêë íïî ïèî ïïìéð íìë íðë éîï éð ìð íêí ëîí ïëî Ùï ï î ìðÏÇÔÞóê Ùï ï ì ØÝ ÔÛ ÔÝ ÔÜ Ô ìó Û ØÙ Øß Í Ü Ôß ÔÞ ÔÚ ØÞ ßÝ ßÞ

×