Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quy trình xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

  1. 1. BM.KD.05.02/01 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QLD-KD V/v Duyệt dự trù mua thuốc GN, HTT, TC Hà Nội, ngày tháng năm 20... Kính gửi: Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số ……….. ngày tháng năm 20… của Công ty …………về việc duyệt dự trù (mua) thuốc ........ Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; Căn cứ ……, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau: Đồng ý để Công ty mua thuốc :……………… Số lượng: Tại: Công ty ………. (Chưa đồng ý để Công ty mua thuốc …… Lý do: (1)…………………………………………………………………………… (2)…………………………………………………………………………… (3)………………………………………………………………………….. Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KD (....). CỤC TRƯỞNG

×