Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP (20)

Advertisement

Niso end suction centrifugal pump

 1. 1. î б´» Ò×ÍÑëðóíîóïêðñÒ×ÍÑëðóíîóîðð Ò×ÍÑêëóìðóîððñÒ×ÍÑêëóìðóîëð Ò×ÍÑêëóìðóíïëñÒ×ÍÑêëóëðóïêð Ò×ÍÑèðóëðóíïëñÒ×ÍÑèðóêëóïêð Ò×ÍÑïððóêëóîððñÒ×ÍÑïððóêëóîëð Ò×ÍÑïððóêëóíïëñÒ×ÍÑïððóèðóïêð Ò×ÍÑïîëóïððóîððñÒ×ÍÑïîëóïððóîëð Ò×ÍÑïîëóïððóíïë ì б´» Ò×ÍÑëðóíîóïêð Ò×ÍÑëðóíîóîððñÒ×ÍÑêëóìðóîðð Ò×ÍÑêëóìðóîëðñÒ×ÍÑêëóìðóíïë Ò×ÍÑêëóëðóïêðñÒ×ÍÑèðóëðóîðð Ò×ÍÑèðóëðóîëðñÒ×ÍÑèðóëðóíïë Ò×ÍÑèðóêëóïêðñÒ×ÍÑïððóêëóîðð Ò×ÍÑïððóêëóîëðñÒ×ÍÑïððóêëóíïë Ò×ÍÑïððóèðóïêðñÒ×ÍÑïîëóïððóîðð Ò×ÍÑïîëóïððóîëðñÒ×ÍÑïîëóïððóíïë Ò×ÍÑïîëóèðóìððñÒ×ÍÑïîëóïððóìðð Ò×ÍÑèðóëðóîððñÒ×ÍÑèðóëðóîëð ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïé ïè ïè ïç îð îï îî îí îì îë îê îé îè îç íð íð
 2. 2. íð ëð ëð ïðð ïðð ïëð ïëð îëð îëð ëðð ëðð ïððð ïððð ïëðð ïëðð ïëð ïðð èð êð ëð ìð íð îð ïë ëðð ìðð íðð îðð ïëð ïðð ëð í ì ë ê è ïð ïë îð íð ìð ëð éð ïðð ïëð ïð îð íð ëð ïðð ïëð îëð ëðð ´ - ëðóíîóîðð ëðóíîóîðð ëðóíîóïêð ëðóíîóïêð êëóìðóíïë êëóìðóíïë êëóìðóîëð êëóìðóîëð èðóëðóíïë èðóëðóíïë èðóëðóîëð èðóëðóîëð èðóëðóîðð èðóëðóîðð èðóêëóïêð èðóêëóïêð ïððóêëóíïë ïððóêëóíïë ïððóêëóîëð ïððóêëóîëð ïððóêëóîðð ïððóêëóîðð ïîëóïððóîëð ïîëóïððóîëð ïîëóïððóîðð ïîëóïððóîðð íð ëð ïðð ïëð îëð ëðð èðð êð ëð ìð íð îð ïë ïð è ê ë îðð ïðð ëð ìð íð îð ïë í ì ë ê è ïð ïë îð íð ìð ëð êð éð èð ïð îð íð ëð ïðð ïëð îëð ´ - ëð ïðð ïëð îëð ëðð ïððð ïîëóèðóìðð êëóìðóîðð êëóìðóîðð êëóëðóïêð êëóëðóïêð ïððóèðóïêð ïððóèðóïêð Øųà Øųà Øź¬Ã Øź¬Ã ïîëóïððóíïë ïîëóïððóíïë ïîëóïððóìðð ̸» ¼·³»²-·±²- ·- ½±²º±®³¬± ×ÍÑ îèëè
 3. 3. Ò×ÍÑ ëðóíîóïêðñì Ò×ÍÑ ëðóíîóïêðñëòë Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñëòë Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñéòë Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñïï Ò×ÍÑ êëóìðóîððñéòë Ò×ÍÑ êëóìðóîððñïï Ò×ÍÑ êëóìðóîððñïë Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñïï Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñïë Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñïèòë Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñîî Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñíð Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñîî Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñíð Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñíé Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñìë Ò×ÍÑ êëóëðóïêðñì Ò×ÍÑ êëóëðóïêðñëòë Ò×ÍÑ êëóëðóïêðñéòë Ò×ÍÑ èðóëðóîððñïï Ò×ÍÑ èðóëðóîððñïë Ò×ÍÑ èðóëðóîððñïèòë Ò×ÍÑ èðóëðóîððñîî Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñïèòë Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñîî Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñíð Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñíé Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñíð Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñíé Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñìë Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñëë Ò×ÍÑ ëðóíîóïêðñí Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñéë ïîòë îë ëð îè íê ìì ìì ëë éì ìè êî éî êì éë èì çë ïðë ïðë ïîð ïìë ïêë îè íê ìî ìì ëé êì éï êð êè èì ïðð èè ïðë ïîë ïìð ïëî í ì ëòë ëòë éòë ïï éòë ïï ïë ïï ïë ïèòë îî íð îî íð íé ìë ì ëòë éòë ïï ïë ïèòë îî ïèòë îî íð íé íð íé ìë ëë éë îçðð îçëð îçëð îçëð îçðð îçðð
 4. 4. ì б´» Ò×ÍÑ ïððóêëóîððñïèòë Ò×ÍÑ ïððóêëóîððñîî Ò×ÍÑ ïððóêëóîððñíð Ò×ÍÑ ïððóêëóîððñíé Ò×ÍÑ ïððóêëóîëðñíð Ò×ÍÑ ïððóêëóîëðñíé Ò×ÍÑ ïððóêëóîëðñìë Ò×ÍÑ ïððóêëóîëðñëë Ò×ÍÑ ïððóêëóîëðñéë Ò×ÍÑ ïððóêëóíïëñëë Ò×ÍÑ ïððóêëóíïëñéë Ò×ÍÑ ïððóêëóíïëñçð Ò×ÍÑ ïððóêëóíïëñïïð Ò×ÍÑ ïððóèðóïêðñïï Ò×ÍÑ ïððóèðóïêðñïë Ò×ÍÑ ïððóèðóïêðñïèòë Ò×ÍÑ ïððóèðóïêðñîî Ò×ÍÑ ïîëóïððóîððñíð Ò×ÍÑ ïîëóïððóîððñíé Ò×ÍÑ ïîëóïððóîððñìë Ò×ÍÑ ïîëóïððóîððñëë Ò×ÍÑ ïîëóïððóîððñéë Ò×ÍÑ ïîëóïððóîëðñëë Ò×ÍÑ ïîëóïððóîëðñéë Ò×ÍÑ ïîëóïððóîëðñçð Ò×ÍÑ ïîëóïððóîëðñïïð Ò×ÍÑ ïîëóïððóíïëñçð Ò×ÍÑ ïîëóïððóíïëñïïð Ò×ÍÑ ïîëóïððóíïëñïíî Ò×ÍÑ ïîëóïððóíïëñïêð Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñéòë Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñïï Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñïë Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñëòë ïðð îðð ëð ëê ìí íê ïèòë îî íð íé íð íé ìë ëë éë ëë éë çð ïïð ïï ïë ïèòë îî íð íé ìë ëë éë ëë éë çð ïïð çð ïïð ïíî ïêð êé ëè êè èð èè ïðè çð ïïî ïîè ïìè îí íð íë ìð íì ìï ìè ëë êê ëç éë èê ïðð çí ïðè ïîì ïìì îî îç íè ìì ëòë éòë ïï ïë îçëð îçëð îçðð Ò×ÍÑ ëðóíîóïêðñðòëë Ò×ÍÑ ëðóíîóïêðñðòéë Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñðòëë Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñðòéë Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñïòï Ò×ÍÑ ëðóíîóîððñïòë Ò×ÍÑ êëóìðóîððñïòï Ò×ÍÑ êëóìðóîððñïòë Ò×ÍÑ êëóìðóîððñîòî Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñïòë Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñîòî Ò×ÍÑ êëóìðóîëðñí Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñí Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñì Ò×ÍÑ êëóìðóíïëñëòë Ò×ÍÑ êëóëðóïêðñðòëë Ò×ÍÑ êëóëðóïêðñðòéë Ò×ÍÑ êëóëðóïêðñïòï Ò×ÍÑ èðóëðóîððñïòë Ò×ÍÑ èðóëðóîððñîòî Ò×ÍÑ èðóëðóîððñí Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñí Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñì Ò×ÍÑ èðóëðóîëðñëòë Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñì Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñëòë Ò×ÍÑ èðóëðóíïëñéòë Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñðòéë Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñïòï Ò×ÍÑ èðóêëóïêðñïòë Ò×ÍÑ ïððóêëóîððñí êòí ïîòë îë ëð èòë ïï ç ïï ïì ïè ïî ïë ïéòë ïë îð îë îê íì ìð é ç ïðòë ïï ïë ïéòë ïéòë îï îë îí íð íé ê è ïðòë ïïòë ðòëë ðòéë ðòëë ðòéë ïòï ïòë ïòï ïòë îòî ïòë îòî í í ì ëòë ðòëë ðòéë ïòï ïòë îòî í í ì ëòë ì ëòë éòë ðòéë ïòï ïòë í ïìëð
 5. 5. ì б´» ç Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïð Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ î б´» î б´»
 6. 6. ïï Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïî Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ î б´» î б´» î б´» î б´»
 7. 7. ïí Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïì Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ î б´» î б´» î б´» î б´»
 8. 8. ïë Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïê Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ î б´» î б´» î б´» î б´»
 9. 9. ïé Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïè Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ î б´» î б´» î б´» ì б´»
 10. 10. ïç Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ îð Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì б´» ì б´» ì б´» ì б´»
 11. 11. îï Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ îî Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì б´» ì б´» ì б´» ì б´»
 12. 12. îí Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ îì Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì б´» ì б´» ì б´» ì б´»
 13. 13. îë Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ îê Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì б´» ì б´» ì б´» ì б´»
 14. 14. îé Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ îè Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì б´» ì б´»
 15. 15. îç Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ íð Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼
 16. 16. íï Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ íî Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼
 17. 17. íí Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ íì Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼

×