Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tietoyhteiskunnan Tulevaisuus

806 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tietoyhteiskunnan Tulevaisuus

 1. 1. Tietoyhteiskunnan tulevaisuus Poimintoja eri raporteista
 2. 2. <ul><li>” Mitä pidemmälle digitalisaatiota lykätään, sitä vaikeampaa Suomen on selvitä ikääntymisen, velkaantumisen ja elinkeinorakenteenmuutoksen tuomista haasteista.” </li></ul><ul><li>” Uusien tehokkaiden, asiakas- sekä käyttäjälähtöisten toimintatapojen ja prosessien määrittely ja automatisointi vaativat aluksi lisäpanostuksia”. </li></ul><ul><li>Ratkaisevia ovat vuorovaikutuksen mahdollistavat ratkaisut, asenteet ja osaaminen. </li></ul><ul><li>Yhteensopivat ja avoimet verkkoalustat lisäävät digitaalisten palveluiden volyymia ja mahdollistavat uusien tuotteiden ja liiketoimintojen kehittämisen. </li></ul><ul><li>Tiedon keruu ja sen jakaminen mahdollisimman laajalle on tämän päivän digitaalista taloutta tukevaa, digitaalisen ajan julkista palvelua. Julkisen sektorin tiedon pitää olla ilmaista </li></ul><ul><li>Asiointitili tulee olemaan Digitaalisen Suomen kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen keskeisin käyttöliittymä ja rajapinta julkisiin palveluihin sekä viranomaisiin </li></ul><ul><li>YK:n keskeisimpiä kriteerejä julkisen hallinnon verkkopalvelujen arvioinnissa olivat kansakuntien sähköisen demokratian kehittämisen tila ja se, miten kansalaisille mahdollistetaan sähköinen osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. </li></ul><ul><li>Jollei julkinen sektori onnistu jatkossa digitalisoimaan palveluitaan, on lopputuloksena yhä useammin epäonnistuminen palvelutehtävissä. </li></ul><ul><li>Olennaista on myös, että yhden ja saman asiointitilin kautta kaikki julkisen sektorin tahot kotikunnasta valtion virastoihin tuovat palvelunsa kansalaisen saataville sen sijaan, että kansalaisen pitäisi itse etsiä palveluitaan verkon kätköistä hakukoneen avulla. </li></ul>
 3. 3. VISIO: <ul><li>Kaikki sivistystoimen palvelut yhden asiointitilin kautta </li></ul><ul><li>Hallinnollisten rajojen rikkominen, asiakas- ja palvelukeskeisyys </li></ul><ul><li>Palvelujen ja palvelumallien kehittäminen </li></ul><ul><li>Ei pidä lähteä kehittämään omia järjestelmiä </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tänään edessämme on muutos, jossa digitaalisuus, internet ja avoin kommunikaatio tunkeutuvat yhteiskuntamme ja sosiaalisen elämämme ytimiin. Enää ei ole tietoyhteiskuntaa vaan yhteiskunta </li></ul><ul><li>Japanilaiset ovat linjanneet, että tietoyhteiskunta on heidän ikääntyvän yhteiskuntansa sosiaalisen hyvinvoinnin toiminnallinen perusta. </li></ul><ul><li>Edelläkävijämaissa on jo lähdetty hakemaan vastauksia tietoyhteiskunnan seuraavan vaiheen keskeisiin kysymyksiin: </li></ul><ul><ul><li>Mitä julkinen palvelu ja viranomaistoiminta ovat web-keskeisen maailman sisällä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten kansalaisen ja julkisen vallan dialogi rakentuu internetin toimintalogiikassa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuinka organisaatioiden toimintatapoja ja rakenteita pitää uudessa tilanteessa muuttaa? </li></ul></ul><ul><ul><li>mitä käyttäjät tarvitsevat ja haluavat, ja millaisia järjestelmäratkaisuja tämä edellyttää? </li></ul></ul><ul><li>Digitalisaatioon liittyvät työ- ja tuotantotapojen muutokset voivat muodostaa yhden merkittävimmistä tuottavuuden kasvun lähteistä. </li></ul>
 5. 5. Digitaalisen asioinnin hyötyjä/tavoiteltuja hyötyjä <ul><li>kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen viranomaisasioiden hoitamiseen käytetyn ajan tulee selkeästi vähentyä. Ihmisten ei pidä enää jonottaa, matkustaa ja odottaa saadakseen omat asiansa hoidettua. </li></ul><ul><li>yleinen kulujen säästö julkisten palvelujen tuottamisessa </li></ul><ul><li>julkisen sektorin henkilöstöä voidaan siirtää pois rutiininomaisista hallintotehtävistä kansalaisia lähempänä oleviin konkreettisiin palvelutehtäviin. </li></ul><ul><li>julkisten hankkeiden tuottavuuden selkeä kohentaminen ja kustannussäästöjen hakeminen. </li></ul><ul><li>Parempaa palvelua kansalaisille </li></ul><ul><li>julkisten palvelujen laadullista kehittämistä. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Eri toimijoiden väliset rajapinnat ovat hämärtymässä. </li></ul><ul><li>” Jatkossa julkinen talous tulee tiukentumaan. Siksi etenkin kuntien pitää kohdentaa voimavaransa olennaiseen. Voidaan olettaa, että kunnilla ei jatkossa tule olemaan resursseja ylläpitää yhtä laajoja omia palveluiden tuotantokoneistoja kuin tänä päivänä. Kaikkea ei voida tehdä enää itse. Digitalisaatio tarjoaa tässäkin mielessä kunnille mahdollisuuden. Monet palvelut ja toiminnot eivät ole enää riippuvaisia paikasta tai ajasta. Asiakasrajapinnassa palveluita käyttävä kuntalainen ei välttämättä tiedä eikä edes ole kiinnostunut siitä, kuka palvelun on tuottanut. Kunnilla ei palveluidensa kohdalla ole tuottamisvastuuta vaan järjestämisvastuu. Tämä tarkoittaa, että niillä on vapaat kädet käyttää yksityisen sektorin parasta osaamista sekä tuki- että ydinpalveluidensa tuotannossa niiltä osin ja siellä kun se on järkevää.” </li></ul><ul><li>Julkiset tietovarannot halutaan avata -> mash-upit, täsmätiedon tuottaminen </li></ul><ul><li>Olemme siirtyneet maailmaan, jossa tieto on tuotannon tärkein raaka-aine, työntekijöiden osaaminen ja tieto organisaatioiden tärkein tuotannontekijä ja jalostettu tieto tuotannon tärkein lopputuote. </li></ul><ul><li>Tietojärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa -> ketterä järjestelmäkehitys (käyttäjälähtöisyys ja iteratiivisuus) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>http://www.eva.fi/files/2573_nykyaikaa_etsimassa.pdf Nykyaikaa etsimässä - EVAn raportti tietoyhteiskuntamme tilasta </li></ul><ul><li>http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=zb28609094212520&cmd=download Tehokkuudesta jakamiseen – tietoyhteiskunnan uusi vaihe </li></ul><ul><li>http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Koulutus_ja_tutkimus_2007_2012._Kehittamisuunnitelma Koulutus ja tutkimus 2007-2012 . Kehittämissuunnitelma. </li></ul><ul><li>https://www.tekes.fi/fi/community/Julkaisut%20ja%20uutiskirjeet/333/Julkaisut/1367/FinnSight_2015_laaja.pdf FinnSight 2015 - Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät </li></ul><ul><li>http://www.sttk.fi/File/939efc6a-616a-46cc-8c29-293e9b24fb93/Tietoyhteiskuntastrategia+2007-2015.pdf Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kymmenen lähivuoden aikana ubiikkiin (ubiquitous) eli kaikkialla läsnä olevaan tiedonvälitykseen ja -hakuun perustuvat palvelut kehittyvät voimakkaasti. Avainsanoja ovat ajantasaisuus, monikielisyys, paikkatietoisuus, kohdentaminen ja personointi. </li></ul><ul><li>Erityisen merkittävä osa-alue on perinteisen palvelutuotannon tehostaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla. Sitä on tutkittu vielä melko vähän. Tarvitaan nykyistä parempia mittareita, joilla pystytään tutkimaan ICT:n käyttöönoton vaikutuksia tuottavuuteen. Keinoja ovat living lab –tyyppisten testialustojen kehittäminen sekä henkilöstön ja asiakkaiden kytkeminenosaksi tietotekniikka-avusteisten palveluiden uudistamista. </li></ul><ul><li>Inhimillinen vuorovaikutus ja sen kautta tapahtuva ymmärtäminen ovat perusta yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnille sekä kaikelle kehitykselle. Ihmisten henkisillä voimavaroilla, yhteisöllisyyden kokemuksilla sekä oman ja vieraan kulttuurin tuntemuksella on tulevaisuuden luomisessa keskeinen merkitys. </li></ul><ul><li>Verkkoviestintä mahdollistaa osallistumisen ja aktiivisen kansalaisvaikuttamisen yhä useammille ihmisille. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>KUNTASEKTORI </li></ul><ul><ul><li>Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto omassa toiminnassa (tiennäyttäjä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuloksellisuuden edistäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Paikallisten yritysten toimintaympäristön toimivuuden varmistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ihmisten elämänlaadun turvaaminen peruspalveluiden avulla </li></ul></ul><ul><ul><li>Laadukkaan perusopetuksen turvaaminen </li></ul></ul>

×