Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Didaktisia lähestymistapoja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun
Taustaa <ul><li>Koulutuksen taustalla on aina jokin oppimis- ja opettamiskäsitys (joko tietoisesti tai tiedostamatta) </...
Oppimisen lajeista <ul><li>Jack Mezirowin oppimisen lajien luokittelu </li></ul><ul><ul><li>Perustuu Jürgen Habermasin esi...
Didaktisia lähetysmistapoja verkko-opetukseen <ul><li>Kun viime aikoina on puhuttu verkko-opetuksesta ja verkko-oppimisymp...
Behavioristinen lähestymistapa <ul><li>Myös ns. opetusteknologinen lähestymistapa </li></ul><ul><li>Tyypillistä sen dida...
<ul><li>Oppimisprosessin kulku </li></ul>Behavioristinen lähestymistapa mukaillen Pekka Auvisen esitystä 10.11.2008 Opetus...
Kognitiivinen oppimiskäsitys 1/2 <ul><li>Engeström, Yrjö (Perustietoa opetuksesta. 1984.) </li></ul><ul><ul><li>Kognitiivi...
Kognitiivinen oppimiskäsitys 2/2 <ul><li>Engeströmin orientaatioperustojen tasot: </li></ul><ul><ul><li>Spontaanisti muodo...
Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys <ul><li>Konstruktivismilla yhteinen perusta kognitiivisen oppimiskäsityksen kanssa ...
Yhteenveto Verkkopohjainen oppimisympäristö Oppisisällöt Oppimiskäsitys Didaktinen lähestymistapa www-ympäristöjen erityis...
Yhteenveto <ul><li>Aina on huomioitava koulutuksen yleistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>Organisaation toiminta-ajatus, ar...
Lähteet ja kirjallisuus <ul><li>Engeström, Y. (1984). Perustietoa opetuksesta. </li></ul><ul><li>Enkenberg, J. Oppimisteor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Didaktisia Lahestymistapoja Verkko Opetukseen

1,879 views

Published on

Pedagogiset mallit, didaktiikka ja verkko-opetus

Published in: Education
 • Be the first to comment

Didaktisia Lahestymistapoja Verkko Opetukseen

 1. 1. Didaktisia lähestymistapoja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun
 2. 2. Taustaa <ul><li>Koulutuksen taustalla on aina jokin oppimis- ja opettamiskäsitys (joko tietoisesti tai tiedostamatta) </li></ul><ul><li>Tämän käytetyn oppimis- ja opettamiskäsityksen soveltaminen vaikuttaa myös verkko-oppimisympäristön käyttöön, toiminnallisiin ja rakenteellisiin valintoihin </li></ul><ul><li>Ammatillisesti on uskottavampaa, mikäli näitä valintoja tehdään tietoisesti kuin tiedostamatta (esim. omiin opiskelukokemuksiin tai oppilaitoksen konventioihin perustuen) </li></ul>
 3. 3. Oppimisen lajeista <ul><li>Jack Mezirowin oppimisen lajien luokittelu </li></ul><ul><ul><li>Perustuu Jürgen Habermasin esittämiin tiedonintresseihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumentaalinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tavoitteena lisätä asioiden hallintaan liittyvää tietoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikatiivinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auttaa ymmärtämään mm. käsitteille annettavia erilaisia merkityksiä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neuvottelut, ohjaustilanteet, ryhmätoiminta… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Emansipatorinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Refleksiivisen ajattelun kautta tietoa omista ajattelu- ja toimintamalleista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tuloksena itsetuntemuksen kehittyminen </li></ul></ul></ul><ul><li>Mezirowin jaottelu ei ole oppimispsykologinen, vaan tiedon sosiologinen ja filosofinen jaottelu, jossa painotetaan tiedon (ja oppimisen) sosiaalista luonnetta </li></ul>
 4. 4. Didaktisia lähetysmistapoja verkko-opetukseen <ul><li>Kun viime aikoina on puhuttu verkko-opetuksesta ja verkko-oppimisympäristöistä, on useasti samassa yhteydessä hoettu konstruktivismin iskusanoja </li></ul><ul><ul><li>Vain harvoin on tarkasteltu sitä, ovatko nämä iskusanat johtaneet onnistuneisiin käytännön sovelluksiin </li></ul></ul><ul><li>Kuitenkin erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvat erilaiset oppimisteoreettiset lähestymistavat </li></ul><ul><li>Kun tarkastelemme verkko-opetuksen erilaisia didaktisia painotuksia, taustalla vaikuttavat ensisijaisesti Mezirowin 1) instrumentaalinen ja 2) kommunikatiivinen oppimisen laji </li></ul><ul><li>Didaktiikka: </li></ul><ul><ul><li>Mitä opetetaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten opetetaan? </li></ul></ul>
 5. 5. Behavioristinen lähestymistapa <ul><li>Myös ns. opetusteknologinen lähestymistapa </li></ul><ul><li>Tyypillistä sen didaktisille käytännöille mm.: </li></ul><ul><ul><li>Opetuksen järjestelmällinen ja täsmällinen ennakkosuunnittelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Selkeästi määritellyt tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulutustarpeen määritteleminen (nykyisen suoritustason ja tavoiteltavan suoritustason erotus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppiminen etenee yksinkertaisesta monimutkaiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteiden kannalta ”oikeanlaisten” ärsykkeiden tarjoaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pyrkimys mahdollisimman nopeaan palautteen antamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetettavan aineksen osittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Virheiden nopea ja huomaamaton ohittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulkoisen aktiivisuuden korostaminen (palkkiot ja sanktiot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pääpaino tehokkaassa opettamisessa , tavoitteena tietojen ja taitojen lisääminen </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Oppimisprosessin kulku </li></ul>Behavioristinen lähestymistapa mukaillen Pekka Auvisen esitystä 10.11.2008 Opetus- tilanne 1 Opetus- tilanne 2 Opetus- tilanne 3 Opetus-/ harjoitus- tilanne … Tentti Arviointi Palaute aika/oppiminen
 7. 7. Kognitiivinen oppimiskäsitys 1/2 <ul><li>Engeström, Yrjö (Perustietoa opetuksesta. 1984.) </li></ul><ul><ul><li>Kognitiivisessa didaktiikassa mietitään tarkkaan oppimisen eteneminen ja sen tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Korkealaatuinen oppiminen edellyttää tietoista orientoitumista opittavaan asiaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsite orientaatioperusta : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” ajattelu- ja toimintamalli, jonka avulla ihminen muodostaa oman käsityksensä jostakin kohteesta, käsittelee ja arvioi sitä sekä ratkaisee siihen liittyviä tehtäviä.” (Engeström.1984.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä orientaatioperusta: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antaa selkeän ja systemaattisen kokonaiskuvan opetettavasta asiasta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selittää ilmiön perusperiaatteita, yleiset toimintaperiaatteet sekä vastaa kysymykseen ´Miksi?´ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilmaisee opittavan asian oleelliset osatekijät tai vaiheet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antaa myös opiskelijalle mahdollisuuden arvioida, kontrolloida ja korjata suoritustaan </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Kognitiivinen oppimiskäsitys 2/2 <ul><li>Engeströmin orientaatioperustojen tasot: </li></ul><ul><ul><li>Spontaanisti muodostunut yritys-erehdys –oppimisessa (alin taso) </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkreettiseen tehtävään rajoittunut, täsmällinen ohje </li></ul></ul><ul><ul><li>Periaatteen ja metodin opettaminen (ylin taso) </li></ul></ul><ul><li>Engeströmin täydellisen oppimisprosessin malli </li></ul><ul><ul><li>Vaihe: Tiedollisen ristiriidan herättäminen oppijassa (motivoituminen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: orientoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Asian sisäistäminen (tulkinta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Asian ulkoistaminen (tehtävien suorittaminen, uuden tuottaminen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Opittavan tiedon arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Kontrolli eli oman oppimisen ja sen tulosten kriittinen arviointi </li></ul></ul>
 9. 9. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys <ul><li>Konstruktivismilla yhteinen perusta kognitiivisen oppimiskäsityksen kanssa </li></ul><ul><li>Sosiaalisessa konstruktivismissa (sosiokonstruktivismissa) huomion keskipisteessä sosiaalisten funktioiden merkitys tiedon konstruoimisessa </li></ul><ul><li>Oppiminen on oppijan oman aktiivisen tiedon konstruoimisprosessi </li></ul><ul><ul><li>Oppija itse valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa perusteella </li></ul></ul><ul><li>Oppiminen on tekemistä kokeilujen, ongelmanratkaisujen ja ymmärtämisen avulla </li></ul><ul><li>Oppiminen on tilanne- ja kontekstisidonnaista </li></ul><ul><li>Sosiaalinen vuorovaikutus = jaettu vastuu ja sosiaalinen tuki </li></ul><ul><li>Konstruktivismissa korostuvat oppijan oma vastuu (itseohjautuvuus), oppijan valmiudet ja joustava opetus </li></ul><ul><li>Konstruktivistinen opetussuunnitelma: Korostuvat teemat ja kysymyksenasettelut, joiden pohjalta uusi tieto jäsentyy ja käy ymmärrettäväksi </li></ul>
 10. 10. Yhteenveto Verkkopohjainen oppimisympäristö Oppisisällöt Oppimiskäsitys Didaktinen lähestymistapa www-ympäristöjen erityispiirteet Koulutuksen yleistavoitteet Kohderyhmän erityispiirteet
 11. 11. Yhteenveto <ul><li>Aina on huomioitava koulutuksen yleistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>Organisaation toiminta-ajatus, arvot, filosofia) </li></ul></ul><ul><li>Kohderyhmän tarpeet ja erityispiirteet </li></ul><ul><li>Kaikki oppiminen ei ole instrumentaalista  kaikki oppiminen ei perustu kognitiivisen tai konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteille </li></ul><ul><li>Didaktiikassa tulisi pohtia, millaista oppimista halutaan edistää ja mitkä ovat sisällöt  opettamiskäsityksen näkyväksi saattaminen </li></ul><ul><li>Oppisisällöt ovat erilaisia  jokaisen kohdalla on erikseen mietittävä siihen parhaiten sopiva lähestymistapa </li></ul>
 12. 12. Lähteet ja kirjallisuus <ul><li>Engeström, Y. (1984). Perustietoa opetuksesta. </li></ul><ul><li>Enkenberg, J. Oppimisteoriat ja verkko-oppiminen. http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/kalvot/2002/oulu/enkenberg_oppimisteoriat6.pdf (1.12.2008) </li></ul><ul><li>Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.) (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. </li></ul><ul><li>Manninen, J. & Pesonen, S. (2000). Aikuisdidaktisen lähestymistavat. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnittelun taustaa. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.), Aikuiskoulutus verkossa . </li></ul><ul><li>Silander, P. & Koli, H. (2003). Verkko-opetuksen työkalupakki. </li></ul><ul><li>Strijbos, J-W., Kirschner, P. & Martens, R. (eds.) (2004). What We Know About CSCL And Implementing It In Higher Education. </li></ul><ul><li>Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. </li></ul>

×